De definitie Nieuwe spelling wordt onderdag ingevoerd Verschillende richtlijnen voor scholen en openbare lichamen Korps Luchtwachtdienst bleek paraat te zijn f Sultan Arafa weigert troon te verlaten Tienduizenden Berbers geven zich over Scholen krijgen meer vrijheid BELGIË EN NEDERLAND TREKKEN ÉÉN LIJN Oefening Locovoortgezet Twee vliegtuigen neergestort Luchtverdediging 24 uur paraat TEGENSLAG VOOR FAURE Beslissend weekeind voor Marokko Onweersbuien Kleurige ceremonie Muiterij op Zweeds vrachtschip DERTIENDE JAARGANG No. 3163 ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 s Broedertwist oorzaak van dodelijk ongeval WAPENS BIJ. FRAN SEN INGELEVERD Vier gewonden bij een aanrijding te Uddel HAAGSEADVOCAAT IN HOGER BEROEP I P Donderdag 1 September zal ae nieuwe spelling officieel wor den ingevoerd. Dan worden van kracht: de regeling van het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van de tweede-naamvals vormen (als der, dezer en zijner), en de schrijfwijze van bastaard woorden en tussenklanken in samenstellingen, zoals deze zijn voor geschreven in de leidraad en de woordenlijst der Nederlandse tgal, samengesteld door een commissie van Nederlandse en Belgische deskundigen en in Augustus 1954 verschenen. Het overleg tussen de Nederlandse en Belgische regering heeft er toe geleid, dat aan scholen en openbare lichamen in hun landen door de beide regeringen aanbevelingen van gelijke strekking gedaan zullen worden over de voornaamwoordelijke aanduiding en de schrijf wijze der bastaardwoorden. Beide regeringen wilden nl. de eenheid van schrijfwijze in Nederland en België met alle kracht nastreven en bevorderen. De 45-jarige textielhandelaar S. AL Hoogakker ie Alkmaar is Donderdag ochtend een hongerstaking van 30 dagen begonnen uit protest tegen de werkwijze van het bureau huisvesting te Alkmaar, dat aan zijn gek'ouwde zoon die bij hem inwoont tot nu toe nog geen woning haeft toe gewezen. De hongerstaker voor zijn winkeltje nadat hij Vrijdag middag van een fietstochtje thviskeerde. Aan de scholen zal worden be richt, dat met ingang van I Sept.: 1. Voor wat betreft de voornaam woordelijke aanduiding van de met v. (m.) aangeduide zelf standige naamwoorden vrijheid wordt gelaten, zodat zowel het gebruik van „zij" en „haar" als van „hij" en „zijn" wordt toe gestaan. Een uitzondering hier op vormt een groep van v. (m.) woorden (deugd, drift, eer, enz.), waarvoor in de leidraad een voorkeur voor de zij-aan duiding is gegeven; 2. Voor wat betreft de dubbelvor men van bastaardwoorden, waarbij een voorkeur is aange geven, die voorkeurspelling wordt gevolgd met dien ver stande, dat een gelijkmatig ge bruik van de andere spelling „diiet als'fout wordt aangemerkt. Aan de openbare lichamen zal woerden bericht, dat met ingang van 1 September in alle officiële, in het Nederlands gestelde stuk ken: 1. Voor wat betreft de voornaam woordelijke aanduidingen van de met v. (m.) aangeduide zelf standige naamwoorden de zij- aanduiding dient te worden ge volgd, evenals voor de groep van de v. (m.) woorden (deugd, drift, eer, enz.), waarvoor in de leidraad een voorkeur voor de zij-aanduiding is gegeven. 2. Voor wat betreft de dubbelvor men van bastaardwoorden, waarbij een voorkeur is aange geven, die voorkeurspelling wordt gevolgd. E sultan van Marokko. Ben Arafa, heeft geweigerd zijn troon le verlaten. Waarschijnlijk beschouwt de bejaarde vorst zijn be sluit als een laatste kans om de overeenstemming tussen Marokko en Parijs te torpederen. Maar het ziet er naar uit dat premier Faure de toestand meester is en deze aanval zal afslaan. De weigering van de sultan is meegedeeld door zijn chef van het protocol, Si Abderhamane Hajoui, die gisteren per vliegtuig uit Marokko in Aix-les-Bains aankwam. Hij verklaarde: „Zijne majesteit is zeer verbaasd over de tendentieuze berichten die door zekere persorganen worden verspreid en die zijn bedoelingen en plannen raken. Hij wenst nogmaals en met nadruk te verklaren, dat hij van plan is zijn van God gegeven zending te blijven vervullen, in Rabat te blijven en zijn vc';. te blijven dienen". Nasser bezorgd VUJFTIG- A ZESTIGDUIZEND halfwilde Berbers, die vorige week Zaterdag Marokkaanse ste den geplunderd en Europeanen vermoord hebben, zijn begonnen hun wapens in te leveren bij Franse troepen. Als eersten capituleerden leden van de Aian-stam, die Zaterdag uit het Atlas-gebergte per paard Khenifra binnengetrokken zijn. In het nabijgelegen Oued Zem troffen de Franse troepen voor bereidingen voor de overgave van een andere Berberstam de Smaala die deelgenomen heeft aan de slachting van 80 Europea nen in deze mijnstad. ^Weersverwachting tot Zondagavond: NOORDELIJKE WIND Veranderlij'/e bewolking met hier en Jaar een regen of onweersbui. In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Dezelfde of iets lagere tempera turen. Zwakke tot matige wind, morgen overdag uit noordelijke richtingen. 28 Augustus: zon op 5.45, onder 19-43 maan op 17.06, onder 0.20. 29 Augustus: zon op 5.47, onder 19.88; maan op 17.37, onder 1.22. Hoofdredacteur: Dr. J* A. H. J- S. BRUINS SLOT Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief 115700 ri 11 1112 - Postgiro No. 4245W U EteriaKH i» i?5,"16" 18.30-10.30 u. Zaterdags 17—lg uur; Telefoon 115700 ■S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postsriro 4?48fi7 Redactie: Tel. lU892 - AdmTeL U4402 u- 'achtendK'nst 18.3049 30 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24h Telefoon 67R8- Abonnementsprijs 52 cent oer week o T" f 675 oer kwarta-il P weck. 2,26 per maand. b.ia per Kwartaal Losse nummers 13 cent v Verschijnt dagelijks Directie: C« A. KEl'MNG en Mr. K. VAK HOUTEN ONS artikel over de ontwikkeling van allerlei werk van barmhartig heid in de richting van maatschappe lijk werk steide aan het slot oniangs de noodzakelijkheid van een nieuwe prin cipiële bezinning. Nu begint zulk een principiële bezin ning meestal met de vraag naar de begrenzing van het vraagstuk. We moeten eerst goed en precies weten waar we het over hebben. Wat ver staat u eigenlijk onder maatschappe lijk werk? Geef eens een definitie! Meteen beginnen dan de moeilijkhe den. Men pleegt namelijk te zeggen dat er geen goede definitie van maat schappelijk werk bestaat. Soms heeft het zelfs de schijn, alsof dit per defi nitie zoals we het noemen vast gesteld is: Een goede definitie is niet te geven. We zullen daar niet te hard over treuren. Definities ziin dikwijls een ge mak, maat ze zijn ook wel eens ge vaarlijk. Ze zijn namelijk wel eens een belemmering voor het dóór blijven den ken over een vraagstuk of een ver schijnsel. Via definities maken wij ons wel eens te spoedig van de werke lijkheid af. Er kan in het wilien defi niëren een stuk ongeduld zitten, d-t on recht doet aan de levende en beweeg, lijke werkelijkheid, waar we mee te doen hebben. Zeker als het over maatschappelijk werk gaat, zullen we er niet over treu ren, dat er nu nog geen algemeen aan. vaarde definitie van bestaat. Het zou remmend kunnen werken op de uit bouw er van. Intussen willen we er toch een beeld van hebben. Zulk een beeld is ook wel te krijgen. Men kan brokstukken, van eenmaal geprobeerde definities bij el kaar leggen en zo een indruk ontvan gen. Ook kan men het maatschappe lijk werk, gelijk het reilt en zeilt, gaan waarnemen. TRACHTEN we langs deze weger ons een helder beeld te vormen dan wordt het duidelijk, dat maat schappelijk werk hulp wil bieden aan de mens die het moeilijk heeft met rijn omgeving. Maar daarbij moeten dan meteen beperkingen worden aan gebracht. Maatschappelijk werk moet name lijk systematisch, bewust en opzette lijk worden gedaan om deze naam te verdienen. Verder moet het de achter gronden van de moeilijkheden opspo ren en trachten te verhelpen, om zijn pretentieuze naam waardig te zijn, Kodat het niet slage. kan ter.zii het rich geheel Instelt op de Individuele aard en omstandigheden van de cliën ten. Het dient bovendien zowel in de en kele mens als in zijn samenlevingsmi- lieu de bronnen op t® sporen, van waaruit een opheffing der moeilijkhe den met de omgeving kan worden be vorderd. Wanneer we op deze wijze theoreti serend een nog wat vage indruk heb ben van maatschappelijk werk, wordt het ons weer duidelijker als we zien, waar het practisch in bestaat: niet al leen in voorzieningen in stoffelijke nood, maar ook bijvoorbeeld in kin derbescherming. bescherming van vrouwen en meisjes, zorg voor de on gehuwde moeder en haar kind, bejaar denzorg, sociale eredietverlening, her opvoeding van maatschappelijk onaan gepaste gezinnen, gezinszorg, jeugd zorg, consultatiebureau's in allerlei vorm (bureau's voor huwelijksmoei lijkheden, sociale adviesbureau's, enz.) WiE hier wat over denkt, ontwaart al spoedig, waar het probleem van de definitie vandaan komt. Het «pruit namelijk voort uit de zwarig heid om precies dat „het moeilijk hebben van de mens met zijn omge ving" afgrenzend te omschrijven. En met name om dit dan zo te omschrij ven, dat ook de materiele behoeften er onder begrepen worden, dat allerlei niet-stoffelijke noden eveneens worden bedacht en dat toch ook weer niet het maatschappelijk werk de geestelijke verzorging, de zielszorg, het jeugd werk, het vormingswerk opslokt of op zij dringt. Dikwijls gebruikt men om uit de moeilijkheden te komen de algemene term „maatschappelijke noden". Voor eerst blijft dan echter de vraag onbe antwoord, wat in dit verband met „maatschappelijk" wordt bedoeld. En verder is dat woord „nood" wat moei lijk te verduwen. Dit woord kan im mers bepaalde sentimenten wakker roepen, die we bij het maatschappelijk werk nu juist niet moeten hebben, zo als het meerderwaardigheidsgevoel van de man, die zich minzaam over de hulpbehoevende neerbuigt en uit de schatkamer van het financiële vermo gen zijner instelling, uit de rijkdom van zijn sociaal-psychologische wijs heid, kortom uit de hoogte van zijn technisch sterke conditio het geval komt onderzoeken en, als de za lige bezitter van wat de cliënt mist, de diagnose en de therapie komt vasistel- len. En dit alles dan met de reacties op deze houding van de kant der cliën ten. Dit zijn geen phrasen. Het maat schappelijk werk heeft alom te kam pen met deze mentaliteit, bij de wer kers en bij de leiding van instellingen. Het verzet tegen het zo democratisch gebakerde social casework hoeveel geestelijke bezwaren men er overigens tegen moge hebben komt ook wel, eens uit die minzaamheidsmentaliteit' voort. OVERIGENS hebben wij met ons verzet tegen de term „maatschap pelijke noden" nog geen betere uit drukking. Het mag er ons niet om te doen zijn, de weikelijkheid van de al zijdige afhankelijkheid te verdoezelen. Wij allen moeten het dagelijks tn tal loze dingen hebben van anderen en f r\E luchtmachtoefening der lage lan den „Loco"werd gisteren voortgezet met een reeks van aanvallen op Ne derlands gebied, aanvallen, die gedeel telijk konden worden afgeslagen en die soms reeds tot mislukken waren gedoemd vóór de aanvallende vlieg tuigen in de buurt van hun doelen waren gekomen. Deze doelen waren o.a. de Schelde- monding, de Nieuwe Waterweg radar stations en vliegbases. Van groot belang voor het slagen van de oefening was het optreden van het (reservisten) Korps Luchtwacht dienst. Overal in het betrokken gebied had den de vrijwilligers de uitkijkposten betrokken en ook de op de regionale kivartteren was ieder present. Met pijnlijke nauwgezetheid werd steeds ieder vliegtuig gerapporteerd, waarna het op de grote piot-tafels werd op getekend. Hoewel de luchtwachters nog slechts weinig ervaring hebben met realistische oefeningen, bleek dat zij een grote mate van bekwaamheid hebben. Het was voor de vliegers heel moeilijk aan de waak zame ogen der vrijwilligers te ontsnap pen en de meeste binnenvliegende ma chines werden dan ook gerapporteerd. Op de plotkaarten kon men de vlieg tuigen vrijwel van het begin van hun vlucht boven het Nederlands grondge bied tof het einde volgen. De luchtwachtdienst controleert het gedeelte van de lucht, dat niet door ra- anderen moeten het hebben van ons. „De koning zelf wordt van het veld gediend". Zonder dienen en gediend worden is het mensenleven met moge lijk. Dat zal ook wel de bedoeling zijn van de term maatschappelijke nood, waarbij dan blijkbaar wordt ver trouwd. dat het bijvoeglijke naam woord m de term de zaak dermate zal kleuren, dat het zelfstandig naam woord „nood" zijn onprettige bijsmaak verliest. Toch zal het goed zijn te blij ven zoeken naar omschrijvingen, die het woord „nood" vervangen door iets anders, door begrippen als handicap, manco, behoefte aan zorg en leiding, aan informatie en service. Dit schijnt ons ook wenselijk, omdat in onze tijd de moeilijkheden met de omgeving ondervonden worden door mensen van allerlei rang en stand. Zij zijn algemeen. Het almaar meer inge wikkeld worden van onze samenle ving roept ze ook op bij mensen, die gerust iets willen en kunnen betaien voor de geboden hulp, maar die zich wellicht zouden laten weerhouden om de ook voor hen zo nodige service in te roepen, omdat zij niet een geval van „maatschappelijke noden" willen he ten. Het maatschappelijke werk zou zich zelf in de weg komen te staan, indien het de term „nood" in zijn definitie per se wilde handhaven. Ook wordt het beeld, dat wij nodig hebben van wat maatschappelijk werk is, er duidelijker en vollediger van, als wij het systematisch gebruik van dit woord vermijden. De Nederlandse luchtverdedi ging zal binnenkort een vol et maal in bedrijf zijn. Er is nl. order gegeven dat zowel de radar-posten als de waarnemings posten van de luchtdoel-artillerie en de posten op de vliegbases dag en nacht bezet moeien zijn. De radardiensten zullen bin nenkort de beschikking krijgen over hei modernste Amerikaanse materiaal, waarmee veel nauw keuriger gewerkt kan worden, dan met het materiaal, dat mo menteel in gebruik is. Spoedig zullen ook de eerste nachtjagers worden afgeleverd. Medio Maart zal het eerste squa dron nachtjagers geoefend zijn. De Nederlandse luchtverdedi ging zal dan de hoogste graad van paraatheid hebben bereikt en op elk moment de strijd mei een eventuele aanvaller kunnen aanbinden. dar kan worden bestreken. Zijn activi teiten richten zich voornamelijk tegen iaagviiegende machines. Maar ook de machines, die wel op het radarnet ver schijnen, worden vor de mannen van het nog jonge korps aan de centrale posten gerapporteerd. Vliegt b.v, een groep straaljagers boven Nederlands gebied, dan is dat wel op het radarscherm waar te nemen. Op de centrale post verkeert men echter in de onzekerheid over aantal en type. Het is het werk van de Luchtwacht om deze gegevens zo snel mogelijk dooi te geven. Overigens heeft de oefening enkele men senlevens gekost. Gistermorgen stortte, zo als gemeld, bij Eindhoven een twee-moto- ige Belgische straaljager neer. Beide inzit tenden kwamen om het leven en een meisje, dat juist passeerde toen het vliegtuig op de grond explodeerde, werd geraakt door de in het rond springende stukken metaal. Zij moest zwaargewond in een der ziekenhuizen van Eindhoven worden opgenomen. Een Nederlands toestel stortte neer bij Aeqooy (gem. Asperen Noord- Brabant). Dat was gisteravond om streeks acht uur. Vermoedelijk werd het toestel, dat op enkele honderden meters hoogte vloog door de bliksem getroffen. Het steigerde enkele malen en boorde zich toen diep in de grond. Het werd bestuurd door sergeant-ma joor Van Baaien te Leeuwarden, die om het leven kwam. De oefening „Loco" wordt vandaag voortgezet. Opnieuw zou het Nederlandse grondgebied het doel zijn van de aan vallende formaties en ook nu zouden de luchtdoelartillerie en de luchtwachtdien sten hun pataatheici moeten laten blij ken. „Loco" wordt uitgevoerd onder com mando van de Nederlandse generaal- majoor Van Giessen, commandant van de 68ste iuchtmachtgroep. die zijn hoofd kwartier heeft in Antwerpen en waarbij de Nederlandse en Belgische iuchtver- R. SCHIPPERS. Idedigingsformaties zijn ingedeeld. Er zal een beperkte gemengde Neder landsBelgische commissie worden inge steld. waarin vertegenwoordigers van het lager-, het voorbereidend hoger- en het middelbaar onderwijs zitting zullen hebben, aan welke commissie zal worden opgedragen vóór 1 Juli 1955 na te gaan, welke bastaardwoorden in aanmerking komen om op de scholen, zowel in Bel gië als in Nederland, uitsluitend in de progressieve spelling te worden ge schreven. De Nederlandse en de Belgische rege ring zijn van plan een bepaling aan het BelgischNederlands cultureel aecoord toe te voegen, inhoudende, dat beide lan den er zich toe verbinden overleg te plegen omtrent alle regelingen inzake de schrijfwijze van de Nederlandse taal en alles in het werk te stellen om een vormigheid van de schrijfwijze der Ne derlandse taal te bevorderen.' Aan de scholen heeft minister Cals reeds ten circulaire met richtlijnen ge zonden. Gekleed in wiite jassen cn uitgerust met spandoeken en hun stethoscopen liepen \Teense artsen door de stad, uit protest tegen het nieuwe wets* ontwerp inzake gezoondheidsverzeke- ring, waarin zy niet zyn gekend. f, f J 1*1 opstellen or er grotere bestuursbe- Pamier Edgar Faure heeft gister avond verklaard, dat een oplossing in zicht is yoor het geschil over Marok ko. „Vanavond kan ik zeggen dat de regering van nu af aan in een positie verkeert om een verzoenende oplossing te bereiken", verklaarde Faure. De premier gaf toe dat nog enkele moei lijkheden opgelost moeten worden. Hij doelde kennelijk op de weigering van de sultan en op de moeilijkheden in zijn kabinet over hei tijdstip voor het ontslag van de Franse resident-gene raal Gilbert Grandval. Dit weekeinde wordt beslissend voor Marokko. Faure zal vandaag naar Pa rijs terugvliegen om zich bij de daar inmiddels teruggekeerde resident-ge neraal Grandval te voegen. Voorlopig is een speciale kabinetszitting uitge schreven voor Zondag op het buiten verblijf van president Coty te Ram bouillet. Het compromisplan, zoals dat is uit gelekt, voorziet in een geleidelijke verdwijning van sultan Ben Arafa, zon der dat deze formeel afstand zou doen van zijn troon. De op te richten troooraad zou uit drie leden bestaan, te weten de voor malige pasja van Sefrou, Si Bekkai, een "vurig aanhanger van de in bal lingschap te Madagascar verbliivendc sultan Ben Joessef en twee andere ie den. Bekkai zou de koninklijke be voegdhecfen dragen. Deze troonraad zou een regering vormen op brede basis, waarin ook de ultra-nationalisten en nationalisten zouden zijn vertegenwoordigd. Dit ka binet zou een aecoord met Frankrijk Dit „fraaie' tafereel nas gisteren te tianscbouuen midden in het centrum tan Rotterdam, uaar nog verschillende lege plekken wijzen op een gebeurtenis, die daar nog maar rijfden jaar geleden plaatsvond. De vele Rotterdammers, die hier langs kwamen, hebben in eerste instantie nog gedacht, dat het hier een t lag van een andere mogendheid nas. Toch bleek dit niet zo te zijn. Het itas degelijk een ving ran he.t vroegere „Duizendjarige Rijk": rode randwitte cirkel en een zuurt hakenkruis, zij het dan i oor de helft. Bij informatie bleek ons. dal dit een „grapje" betrof, „tiaar riten toch niet zo veel ophef mn hoefde te maken". Het is namelijk een overslagiclicepje, dat, om passerende schepen le waar schuwen, een rode ving moet voeren. Iets dergelijks teas niet zo spoedig bij de hand en daarom zou dit vod ge bruikt zijn. ff ij kunnen een dergelijk grapjetoch niet zo bijzonder waarderen opstellen or er grotere voedheden voor Marokko. Premier Nasser van Egypte heeft de Amerikaanse ambassadeur Byroade gisteren meegedeeld, dat de Arabische landen hel gebruik van troepen en materieel, die onder de N.A.V.O. val len. door Frankrijk tegen de Arabische nationalisten in Marokko beschouwen als een „vijandige daad". De Egyptische woordvoerder die dit bekendmaakte, zeide dat kolonel Nas ser ook uiting had gegeven aan de „bezorgdheid" van zijn land over de jongste ontwikkelingen in Marokko en het gebruikmaken van geweid tegen een „weerloze bevolking". Eeji storing in de hogere lucht lagen trok gisteren naar ons land. Daardoor nam de bewol king toe en in Ae nacht en mor gen viel hier en daar wat regen. Later klaarde het in 'net Noorden van het land weer op en het bleef er overwegend zonnig met middagtemperaturen tot om streeks 25 graden. In het midden en Zuiden van Nederland ont wikkelden zich in de middag echter talrijke onweersbuien waarvan er sommige gepaard gingen met zware regen en hagel. Op het vliegveld Zuid- Limburg werd gisteravond 24 mm afgetapt, in Vlissingen 14 mm. De ontwikkeling van de buien wordt gestimuleerd door de hoge vochtigheid van de lucht, die in de nacht en ochtend bovendien hier en daar mist doet ontstaan. Vandaag werden op nieuw plaatselijke regen en on weersbuien verwacht. Deze on- weersachtige toestand zal waar- ichijnlijk ook Zondag voortduren. Hei hogedruk gebied boven Skandinavië heeft zich inmid dels verplaatst naar de rand staten, maar ten Noorden van Ierland is een nieuwe hogedruk gebied verschenen, dat in de richting van Noorwegen koerst. Daardoor worden de oceaande pressies nog steeds op een flinke afstand gehouden. Boven Europa handhaaft zich dan ook het war me weer, maar de onweersacti viteit veroorzaakt plaatselijk enige afkoeling. Gisternacht, te ongeveer tien voor twaalf, reed de 52-jarige autohandelaar A. Post on de Amersfoortseweg in de gemeente Zeist in de richting Amersfoort. Achter in de wagen zaten de gebroeders H. van de M. en W. van de M. uit Apel doorn. Zij kregen onenigheid en raakten in de auto slaags. Daarop bracht de be stuurder P. de wagen tot stilstand, waar na de broers het voertuig verlieten en het handgemeen op de weg voortzetten. Ook de autohandelaar verliet de wagen, echter aan de verkeerde zijde. Op dat moment naderde uit de richting Amersfoort een andere personenauto, waardoor P. werd aangereden. Hij werd enige meters door de lucht geslingerd en kwam nog in aanraking met een andere wagen, die uit de richting Utrecht nader de. De heer P. was op slag dood. Toen de politie van Zeist arriveerde, waren de' broers verdwenen en een onmiddellijk ingesteld onderzoek met een politiehond baatte niet. Later hebben de broers zich. resp, bij de politie te Amersfoort en te Apeldoorn gemeld. Zij zijn naar Zeist overgebracht voor een nader verhoor. (Verbeterd bericht) MANIFESTATIE VAN HET GEHELE HOOFDSTEDELIJKE PERSONEEL? Op een nachtvergadering, die was uit geschreven door het tramcomité, dat de leiding gehad heeft bij de staking van de Amsterdamse tram, hebben vanochtend om 4 uur ca. 350 aanwezigen in „De Brakke Grond," van wie het grootste deel bestond uit rijdend personeel van het ge meentelijk vervoersbedrijf, hun instem ming betuigd met een voorstel, dat het comité zal pogen voor 14 September a.s. in Belleveu te Amsterdam een grote de monstratie te houden met personeelsleden van alle gemeentelijke bedrijven uit Am sterdam. De Franse officieren hebben geen enkele voorwaarde aanvaard, waarop de Smaala-berbcrs zouden willen capitule- De Rotterdamse bankier J.C.v.D. heeft gisteravond om 9 uur in Uddel met zijn auto een zeer gecompliceer de aanrijding veroorzaakt, waarbij hijzelf zeer zwaar eri drie anderen licht gewond werden. De bankier ver zuimde voorrang te verlenen aan een van rechts komende motor, die be stuurd werd door IV.M.v.d.H. uit Apeldoorn. De Haagse advocaat mr. rir, J. A. M. van S die door de rechtbank te Den Haag ver oordeeld werd tot twee maanden gevange nisstraf wegens het doen van onjuiste be lastingaangifte. is m hoger beroep gegaan. Het Hof te Den Haag zal op Woensdag 21 September dit hoger beroep behandelen. ren. Zjj eisten de volledige overgave van alle gewapende mannen van de stam, die 25.000 leden telt. Voorafgegaan door hun leiders kwa men de nomaden uit de heuvelen naar de vlakte om clementie te vragen. Dit gebeurde tijdens een kleurrijke ceremo nie. Nadat de Berbers hun ouderwetse geweren en dolken hadden ingeleverd, werd hun overgave officieel bevestigd door de slachting van een jonge stier. De capitulatie in Khenifra volgde op een geweldige zuiveringsoperatie door Franse legionnaires en Senegalese en Marokkaanse troepen. De spanning neemt in de Arabische wijken van de steden weer toe nu bekend geworden is. dat Grandval. die een libe rale politiek in Marokko voerde, waar schijnlijk met in Rabat zal terugkeren. De achterdocht van de nationalisten is toegenomen, toon bekend werd. dat ver scheidene hoge officieren, onder wie twee generaals, ontslag hadden genomen van wege een meningsverschil met Grandval. Op het Zweedse schip „Dorotea" (1870 ton) is, in liet Zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan, muiterij uitgebro ken. In Zweden zijn radioberichten van liet schip ontvangen, waarin ivcrd ge zegd: .„Muiterij aan boord, kapitein in hut opgesloten en radio-telegrafist seint. Hebben hulp nodig". Deze berichten waren via een schip dat in de nabij heid van de „Dorotea" is en door radio- Kaapstad naar Zweden doorgeseind. De positie van de „Dorotea" werd ge geven als halfweg Parangua (Brazilië) en Kaapstad. De berichten werden om 28 minuten na middernacht ontvangen. De eigenaar van de „Dorotea", Erik Hoegberg, heeft in Stockholm verklaard, dat er nog geen verdere berichten van het schip ontvangen zijn. De „Dorotea" was op weg naar Kaapstad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1