Is het nodig? Plan Marokko ten dele aanvaard Overleg met nationalisten kan worden voortgezet Nog veel punten onopgehelderd Bestandscommissie voor Korea moet verdwijnen Zeven personen bij bloedwraak in Griekenland gedood Twee jongens in zee verdronken Ongeneeslijke zieke kan nu zijn ouders gaan opzoeken 4 a Toestand bij Gaza meer gespannen Moordpartij op dorpsfeest Ontslagen blijven gehandhaafd Nixon stelt Moskou vijf vredeseisen Australische hulpactie voor Nederlandse immigrant Besliste taal Korporaal ontdekte ertslaag van 100 millioen ONBEMAND VLIEGTUIG VLOOG TWEE UUR BOVEN SYDNEY Weer samenzwering in Argentinië? DINSDAG 30 AUGUSTUS 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3165 FRANS KABINET 13 UUR BIJEEN .«Sit wam OPPERBEVEL VAN VER. NATIES: TOEZICHTGROEPEN INGEKROMPEN DE AMSTERDAMSE STAKINGSACTIE WALTER ULBRICHT IN MOSKOU Angstige ogenblikken voor bevolking Haags meisje gedood bij botsing in Frankrijk Pl 'insessen terug Radio-actieve bom in Parijs teruggevonden i* if- s „N PREMIER Faure van Frankrijk heeft gisteren de dreigende breuk in zijn kabinet kunnen voorkomen. Hij lieeft zijn ministers kunnen overreden in brede lijnen zijn plan voor Marokko te aanvaarden. De benoeming van een nieuwe resident-generaal voor Marokko wordt binnen 48 uur verwacht. Desondanks bleven na een kabinetszitting van in totaal 13 uur nog veel punten onopgehelderd. De premier heeft de goedkeuring van de ministers verkregen voor de volgende punten van zijn plan: 1. Vorming van een representatieve regering voor Marokko vóór 12 September. 2. De huidige sultan Mohammed Ben Moulay Ben Arafa moet afstand doen van de rechten op de Marokkaanse troon. In ruil hiervoor heeft Faure er mee ingestemd de tegenwoordige resident-generaal in Marokko, Gilbert Grandval, te laten vallen en onmiddellijk in diens plaats iemand anders te benoemen. Boven zee neergeschoten 18 HST BESTS fiESSHESS 1 Aan de invalswegen van dt grote verkeersweg in de ge meente Eist zijn waarschuwings borden geplaatst om de 3lste Augustus, de verjaardag van prinses Wilhelmina, zonder ver keersongevallen te doen verlo pen.... Mocht- deze actie gelukken, dan loordt het resultaat als een symbolisch geschenk aan H.K.B. prinses Wilhelmina, de voorvecht ster van een Veilig Verkeer, aan geboden. ft Iff U if KJachtendienst abonnementen 18.30-1930 u Zaterdags 1?18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424807 RedacUe: Tel. 113B92 - Adm' Te?. U44C2 Klaehtendicnst 18 3019.,30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<«b Telefoon 6788° Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 26 oe- mr.nH* 6 75 per kwartaal - Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. A AN HOLTEN' ~Fu>UM> Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. VERANDERLIJK BEWOLKT. Veranderlijke bewolking met vannacht en morgen ochtend plaatselijk mist. Voornamelijk in het Noorden van het land wat lichte regen of motregen. Aanvan kelijk weinig wind. Later zwakke tot matige wind uit Westeljjke richtingen. Dezelfde of Iets lagere temperaturen. ZON EN MMS 31 Augustus: zon op 5 50 onder 19.24: maan op 18 24, onder 3.40. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TOT een principiële bezinning om trent de ontwikkeling van het maatschappelijk werk behoort ook het antwoord op de vraag, of het wel no dig is. Dit is een heel belangrijke vraag en we mogen ons wel wachten, er sma lend over te doen. Het maatschappelijk werk immers behoort kennelijk bij onze maatschap pelijke ontwikkeling en als het goed wordt opgezet, zal het er alle trekken van vertonen. Nu zijn er veel meer mensen dar, men denkt, die een innerlijke afkeer hebben van deze moderne maatschap pelijke ontwikkeling. Deze afkeer komt dan meestal niet hierin tot uiting, dat zij er geen deel aan nemen. Zij en hun kinderen doen dit wel en ze pro fiteren er dikwijls van wat zij kunnen. Maar deze afkeer komt tot uiting in een bewogen klacht over de bureau cratie, het dirigisme, het aantasten van persoonlijk verantwoordelijkheids besef, de massificatie van mensen en producten, het onzelfstandig maken van de mensen, het onderdrukken van particulier initiatief, het opofferen van het individu aan de collectiviteit. Juist wie diep in zijn hart deze en dergelijke bezwaren koestert, vraagt zich met schrik af, of nu een maat schappelijk werk, zoals het zich aan het ontwikkelen is, ook in onze samen leving, niet moet worden gezien als een exponent van al wat hem in de hele moderne ontwikkeling verontrust en grieft. Want met de opzet en or ganisatie van maatschappelijk werk gaat dikwijls samen het aantrekken van apart geschoolde krachten, de in richting van een bureau, het verdwij nen van het vroegere gemoedelijke en overzichtelijke werk. Dat er een be langrijk stuk hulp en verlichting voor de enkele mens in zit, dat het tracht pijnlijke scherpe kanten van de mo derne ontwikkeling af te slijpen, dat het in een almeer onpersoonlijk wor dende samenleving een stuk menselij ke bewogenheid aan het licht brengt, kan de bezwaarden niet met het maat schappelijk werk verzoenen. Zij mis sen ook hier het individuele en het spontane, het intuïtieve en het ieder vrij laten, dat hun zo lief is. WAT is hierop te zeggen? In de eerste plaats toch wel dit, dat deze critische benadering een be langrijk besef van een elementaire waarheid kan inhouden. De wereldbe roemde socioloog Pitirim Sorokin zou enkele jaren geleden niet een studie hebben gepubliceerd over Amerikaan se goede buren, indien er niet iets zeer waardevols lag in de spontane, ongeorganiseerde betoning van naas tenliefde. Sorokin verstond onder zijn American good neighbors de mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, die het beste van hun leven geven aan betoning van een vriendelijke hulp vaardigheid, welke de onbillijkheden, de bureaucratie, het formalisme, de kilheid en andere tekortkomingen van onze gestroomlijnde samenleving een beetje goed wil maken. Om een voor beeld te geven: een goéde buur is :n zijn beschouwing iemand, die zorgt voor de jurk van het meisje, dat bij de uitvoering van een kerkkoor mee zal zingen en dat eigenlijk moet doen in een mooie jurk, maar ze behoort tot een gezin, waar deze jurk een vro me wens zou blijven, indien de good neighbor niet ingreep met zijn vrien delijkheid. Zo iets is nodig, maar het is het mooiste, wanneer het ergens spontaan gebeurt. Intussen neemt het, waar het ook gebeurt, al spoedig organisatorische vormen aan. Om twee voorbeelden te geven: de spontane, en door de apos telen als aevenarbeid geleide verzor ging der behoeftigen in Jeruzalems Pinkstergemeente vroeg al spoedig aanstelling van zeven mannen, die er speciaal werk van moesten maken. En de burenhulp 1 eeg in het verleden on der onze Saksische bevolking een vas te vorm in het systeem van „naober- schap". Bovendien is daar de geschiedenis van het christelijke maatschappelijke werk, om aan te tonen dat hier krach ten moeten worden gebundeld en ge leid. Wij zouden onwaardige kinderen van het Réveil zijn, indien wij de.be- tekenis van christelijk verenigings werk in dit opzicht ontkenden en als wij het niet behoorlijk organiseerden. Verder is het een wezenlijke nood- Zakelijkheid van een doeltreffend werk ten behoeve van de mens in de samen leving, dat het zoveel mogelijk onder nomen wordt in het totale klimaat van deze samenleving. Dat is hier de toe passing van de waarheid: niet van de wereld maar wel in de wereld. Ook is het probleem van de ontmoe ting en aanpassmg van de mens in onze tijd, van zijn echte ontmoeting en verantwoorde aanpassing in onze wereld te ingewikkeld om een oplos sing er van over te laten aan de na tuurlijke wijsheid en mensenkennis Van de hulpvaardigen. De echte hulp vaardige, wie het wezenlijk om oplos sing van de moeilijkheden van zijn medemens te doen is, merkt spoedig hoe ingewikkeld deze kunnen zijn en hij, juist hij, wil graag voorlichting en vakkundige leiding. En gelukkig is het mogelijk, deze thans reeds eniger mate te geven. t, NEEN, het maatschappelijk werk is nodig. Het is zelfs in toene mende msite noodzakelijk. En het is ook nodig, dat er grote lijnen voor getrokken worden. Men kan hier een vergelijking ma ken met het onderwijs. Daarvoor zijn in allerlei tijden allerlei vormen ge weest. Maar op een gegeven moment in de cultuurontwikkeling van een volk wordt algemeen vormend onderwijs Het Franse kabinet stemde eveneens in met het voorstel van Faure een troon- of regentschapsraad in te stel len, die de macht aan zich zou moeten houden totdat er een nieuwe sultan gekozen zou zijn. Er zijn echter nog enige belangrijke punten waarover onenigheid heerst, namelijk: 1. Het tijdstip waarop de voormalige sultan Sidi Mohammed Ben Joessef, die twee jaar geleden door de Fransen met behulp van de pasja van Mara- kesj en zijn Berbers werd afgezet, naar Frankrijk zal terugkeren. 2. De samenstelling van de troon- raad. Pierre July, de minister voor Tunis en Marokko, heeft gisteren op een persconferentie meegedeeld, dat de kabinetsleden eenparig de algemene Marokkaanse politiek onderschreven hebben en premier Edgar Faure en hemzelf gemachtigd hebben, voort te gaan te onderhandelen met de natio nalisten. July zei, dat er verder overleg met de Istiqlal gepleegd zal worden over het deelnemen aan de nieuwe Marok kaanse regering. Volgens goed ingelichte bronnen is het bestaan van het Franse kabi net tijdens de kabinetszitting dik wijls ernstig in gevaar geweest, toen de rechtse ministers nauw verhulde bedreigingen uitten om te zullen aftreden. De hevigste oppositie kreeg premier Faure te verduren van de minister van Buitenlandse Zaken Antoine Pinay, een onafhankelijk minister, en van de Gaullistisch gezinde minister van Defensie, generaal Pierre Koenig, die beiden het onmiddellijk heengaan van Grandval eisten. In Marokko is het op het ogenblik over het algemeen rustig, met uitzon dering van enige branden, die kenne lijk door Marokkaanse saboteurs gesticht zijn. In Aigerië zijn twee aanvallen gedaan op afgelegen politieposten. Zij werden met krach! door de politiemannen afgeslagen. De Syriérs zullen vandaag een stilte van vijf minuten m het hele land in acht nemen voor de slachtoffers van de wanordelijkheden in Marokko. Men is van plan Woensdag een dag te In hel gebied van Gaza zijn gisteren en vandaag weeT veel incidenten voor gevallen. waarbij een groot aantal do den viel ie betreuren. Westelijke waarnemeis te Tel Aviv geven uiting aan hun bezorgdheid over de snel slechter wordende toestand m dit gebied waar zich sinds vorige week Woensdag herhaaldelijk incidenten voordoen. Israel heeft de voorzitter van de Veiligheidsraad gisteren een_ brief ge zonden waarin het aandacht vraagt voor de toestand in het gebied van Gaza. Gezegd wordt dat de Israëli sche regering „alle zelfverdedigings- maatregeïen zal treffen voor de be scherming van leven en eigendommen van haar burgers". Hoewel Israel voor het ogenblik seen optreden van de veiligheidsraad vraagt, behoudt het zich het recht voor, zulks mogelijk m de toekomst te doen. staken uit protest tegen de Franse politiek in Noord-Afrika. De Franse staatscourant van van daag bevat een decreet, waarbij voor geheel Algerije de noodtoestand van kracht wordt verklaard. Uit gewoonlijk betrouwbare bron Is in Parijs vernomen, dat generaal Boyer de la Tour, de Franse bevelhebber in Tu nesië, de benoeming tot resident-gene raal van Marokko heeft aanvaard. Men verwacht, dat de generaal, die in Morokko Gilbert Grandval zou opvolgen. Donderdag in Rabat zijn nieuwe functie zal aanvaarden. Zijn eerste taak zou zijn te helpen bij de delicate onderhan delingen over het vervangen van Sultan Mohammed Ben Arafa door een ïegent- schapsraad. Deze raad zou de eerste representatieve Marokkaanse regering, met deelneming van dï nationalisten, moeten vormen. Aan do bloedige opstand van een aan tal Berberstammen bij Oued '/.Km in Marokko kuam oen onverwacht einde toert 20.900 Berbers zich onder hel gebruikelijke ceremonieel aan de Fransen overgaven. Generaal Franchi (links met kept) sprak namens de Franse militaire autoriteiten de over wonnen stamhoofden na de overgave toe. Met de ketenen van de „slavernij", als symbool van de toestand van haar land, om haar hals, loopt een meisje van Cs pms voor de drager ion de Griekse nationale vlag, om te demon streren r oor de ambtswoning van pre mier Eden in Downingstreet te Lon den. De besprekingen tussen Grieken land, Engeland en Turkije over de toekomst van Cyprus zijn inmiddels te Londen begonnen. De Amerikaanse generaal Harlan Parks heeft, als vertegenwoordiger van het opperbevel der Ver. Naties in Ko rea, op een bijeenkomst van de ge mengde militaire bestandscommissie te Panmoenjon gevraagd om opheffing van de neutrale commissie van toezicht op het Koreaanse bestand. Hij zei. dat ais gevolg van communistische „obstructie en inbreuk" de ontbinding van de neu trale commissie ,.de enige oplossing van het vraagstuk" is. Zeven personen zijn om het leven ge komen gedurende een moordpartij van een half uur op een dorpsfeest, dat Za terdagavond aan de voet van de berg de Ida in Griekenland gehouden werd. Volgens een gisteren binnengekomen politierapport uit het afgelegen dorp Vo- rizia begon het bloedvergieten des nachts om twaalf uur, toen de 35-jauge Emmanuel Viesakis een hartsvanger tussen de schouderbladen van de jacht opziener John Frang-adakis stak. om dat deze hem enkele dagen geleden bij het stropen had gepakt. Frangiadakis viel dood neer, maar Viesakis ontsnap- te. Tien minuten later schoot een neef van de jachtopziener uit bloedwraak een neef van de moordenaar dood Bij na op hetzelfde moment vielen drie fa milieleden van de moordenaar in een ander deel van het dorp in een hinder laag, opgezet door verwanten van de jachtopziener, en werden met messen om het leven gebracht. voor alle kinderen van het volk een levensbehoefte. Dan ontstaat een hele problematiek die in onderwijsnota s kan worden behandeld. Daarnaast is dan tevens mogelijk een grote activi teit in de sfeer van de vrijwilligheid, Maar, ook terwille van cursussen en leergangen, van volksontwikkelings werk en van bijvoorbeeld de catechi satie is een basis nodig, een organisa tie van het basisonderwijs, in overeen stemming met de wensen van de ouders en de behoeften van het volk. Iets dergelijks valt te zeggen van het maatschappelijk werk. Het is geen concurrent van het onopzettelijke en spontane helpen van de medemens. Maar juist om het spontane hulp bie den te verdiepen en nog effect ie ge ven in onze soms wel bar harde sa menleving moet er naast het spontane hulp bieden systematisch en georgani seerd maatschappelijk werk worden opgezet en opgebouwd. SCHIppERS Hierop ontstond een geregelde veld slag tussen de beide partijen, waarbij alle soorten wapens werden gcbiuikt, zelfs handgranaten, en waaina nog twee doden aan de reeks konden worden toe gevoegd. Tenslotte slaagde de aanzienlijk ver sterkte politiemacht erin de orde te her stellen. Zes ernstig gewonden moesten toen nog naar een ziekenhuis worden gebracht. Van een onzer verslaggevers Het gemeentelijk scheidsgerecht te Amsterdam heeft, naar wij' vernemen thans uitspraak gedaan m de 62 ontslag zaken die het gevolg zijn geweest van de stakingsactie in verschillende ge meentebedrijven te Amsterdam. In al le gevallen heeft het scheidsgerecht het beroep van de ontslagen stakers niet ont vankelijk verklaard. De ontslagen blijven dus gehandhaafd. Vermoedelijk zullen de ontslagen stakers in hoger beroep gaan. De Amerikaanse vice-president Ri chard Nixon heeft vijf „wegversper ringen op het pad naar de vrede" op genoemd die de Sowjet-Unie uit de weg moet ruimen, als zij wil bewijzen, dat zij oprecht streeft naar een verminde ring van de internationale spanning. In een rede voor oorlogsveteranen te Boston zei Nixon, dat als de Sowjet- Unie haar in Genève gebezigde woor den in „harde feiten en daden-' wit omzetten, zij het volgende moet doen 1. Oost-Duitsland de vrijheid her geven; 2. Instemmen met een geschikt toe zicht op ontwapening: 3. Het ijzeren gordijn neerhalen; 4 De Oosteuropese satellietstaten hun onafhankelijkheid hergeven: 5. Een einde maken aan de inter nationale communistische campagne waarbij aangezet wordt tot het plegen van ondermijnende handebngen en spionnage. De voorspelling van Nixon was, dat wanneer de Russen volledig aan deze Amerikaanse verlangens gehoor geven „het begm van het einde van de koude oorlog m het zicht zal komen". Maandagmiddag zijn twee jongens bij het zwemmen in zee verdronken. In Scheveningen zag men ter hoogte van het Kurhaus plotseling de 13-jarige J. J. H. V. uit Zeist, die in zee stond, vallen en wegdrijven. Reddingspogingen hadden geen resultaat: men heeft de jongen niet kunnen vinden. Zijn kleren werden later op het strand gevonden. Omstreeks 4 uur raakten bij Kijkduin drie jongens m zee m moeilijkheden. Een van hen wist men cr uit te haien en een tweede kon zichzelf redden. De detde. de 13-jange S P. uit Den Haag. kon men niet meer vinden. Ruim een uur later werd zijn stoffelijk overschot drijvend aangetroffen. De 29-jarige Nederlan der Louis Engitinder. af komstig uit Amsterdam, dankt het de bewoners van zhn nieuwe vader land Australië, dat hij voor zijn dood zijn ouders zal kunnen terugzien. Englmicler. die aan een ongeneeslijke nierziekte lijat, had de hoop, dat hij naar Nederland zou kun nen teruggaan reeds op gegeven, toen de bewo ners van Zuid-Australtè van zijn geval hoorden. Engiander is genuwd met een Australisch meis je, dat hij m Nederland leerde kennen. Beiden maakten deel uit van een balletgroep aldaar. Zijn vrouw kreeg hëtmiwee en de jonggehuwden besloten naar Australië te emigre ren. In Adelaide kregen ze een zoon, Robeit. Engian der werkte er als handels reiziger. totdat hij ziek werd. Volgens de artsen heeft hij nog slechts en kele maanden te leven Engiander ei langde e1 naai zijn ouders voor zijn dood terug te zien. doch hij had met voldoende ge'.d voor de oveitoclt. Hij be- gon vogels te fokken, doch besefte spoedig dat hij daarmee met snel genoeg de reis som bijeen zou hebben. Twee kennissen van het echtpaar Engiander, de dames M. P Phiel en J Strijbos vertelden het ge- va! aan een ochtendblad m Adelaide Zodr;. het ge- pubticeerd was stroomden de bijdragen toe. Het Ne derlandse genootschap in Zuid-Australië hield een inzameling om tc komen tot een bedrag van 5:0 pond voor het passagebil- jet. Het was binnen een week door de mwoneis van Adela de bijeengebracht Een 19-jang verpleegster tje. Rosemaiy Riddle uit Mmlaton. ,50 km van Ade laide, stuurde vrijwel al haar spaargeld, 109 pond Bij het vertrek van de fa milie Engiander was m totaal een bedrag van 725 pond ingezameld De heer Engiander, over weldigd door de gebeur tenissen. was niet bij machte een woord uit te brengen, toen hem op het bureau van de Nederland se consul in Adelaide. Ene McLaughli het oas- «aeebiljet en het overige ge'd weid overhandigd. Engiander arriveert met zijn vrouw en zoontje op 2 September a.s aan boord van de .Strathmo- re" m Tilbury. Dit was de eerste maal dat het V.N.- opperbevel direct de ontbinding van de neutrale commissie heeft voorgesteld aan de militaire bestandscommissie. De kwestie is reeds besproken op regerings niveau m de Ver. Naties. De Zuidko- rcaanse regering eist terugtrekking van de communistische leden van de neu trale commissie, die zij beschuldigt van spionnage. In de neutrale commissie heb ben Polen, Tsjechen, Zweden en Zwit sers zitting. De inspecteurs der com missie moeten er op toezien, dat de partijen zich houden aan het in 1953 gesloten bestand. Door de agitatie, te gen de commissie in Zuid-Korca, waar aan duizenden Zuidkorcanen deelnemen, zijn de leden van de commissie echter in feite opgesloten in hun kampemen- ten. Generaal Parks zette uiteen, dat het opperbevel van de Verenigde Naties meent, dat de neutrale commissie moet verdwijnen, maar dat dit niet het offi ciële oordeel van de Verenigde Naties zelf is. De communisten en de vertegenwoor digers van het opperbevel van de V.N. kwamen overeen, dat het aantal toe- zichtgroepen voorlopig zal worden ver minderd. IN duidelijke en besliste taal heeft het CNV zijn standpunt kenbaar gemaakt in zake het Herderlijk Schrij ven van de Ned. Herv. Kerk. Wij constateren dit met dankbaar heid. Het stuk, dat wij Zaterdag in gro te trekken in ons blad hebben weerge geven, is waard gelezen en herlezen te worden. Nog duizenden Christenen zijn er in dit land en waarlijk niet alleen on der de arbeiders die of ongeorga niseerd of verkeerd georganiseerd zijn. Zij verzaken daarmee hun maat schappelijke roeping. Het CNV heeft er goed aan gedaan, naar aanleiding van dit Herderlijk Schrijven, op het inconsequente daar van te wijzen. Laten we hopen, dat deze waar schuwing, maar ook dit appèl wordt verstaan. Wie tot dusver afzijdig bleef, over- wege daarom serieus de argumenten van het CNV. William B. Harries, die in het Britse leger dient als beroepsmilitair in de rang van korporaal, heeft in de om geving van Hongkong een berilüum- laag ontdekt die wellicht tien millioen pond sterling (honderd millioen gul den) zal opbrengen. Berillium is een zeldzaam en zeer kostbaar metaal dat» men gebruikt om alliages bestand te maken tegen grote hitte. Harries, die getrouwd is met een Chinese en ia Hongkong woont, is voornemens zich uit de militaire dienst te kopen. Hij ontdekte de laag ic een ondergronds onderkomen dat de Ja panners tijdens de tweede wereld oorlog aanlegden. De laag heeft een dikte van ongeveer 90 cm. (Normaal is een dikte van 20 tot 40 cm.). De leider van de Oostduitse commu nistische partij, Walter Ulbricht, van wie twee maanden lang niets was ge hoord, blijkt thans in Moskou te zijn. Het officiële Oostduitse nieuwsagent schap A.D.N. i.'ildt, dat Ulbricht Maan dag een bezoek ^eeft gebracht aan een tentoonstelling gewijd aan de ontwikke ling van Tsjecho-Slowakije gedurende de laatste tien jaar. De lange afwezigheid uit het openbare leven van Ulbricht, die plaatsvervan gend premier van Oost-Duitsland is, had aanleiding gegeven tot vermoedens dat hij was „weggezuiverd" of ziek was. Een vliegtuig zonder piloot, dat gis teravond meer dan twee uur boven Sydney en omgeving heeft gevlogen, is tenslotte naar beneder geschoten en in zee terecht gekomen. De bevolking van Sydney had ang stige ogenblikken beleefd. Door de radio werden bulletins om geroepen over de weg, die het toestel nam. Met grote opluchting vernam men eindelijk, dat de Ausier door een vlieg tuig van de marine zes mijl van Bro ken Bay, op een afstand van 40 km ten Noorden van Sydney, naar beneden was gehaald. De politie en de ambulance-diensten stonden gereed in actie te komen voor het gevai het toestel op een woonwijk zou neerstorten. Een 30-jarige piloot, Anthony Thro wer, was op het Bankstown vliegveld met de Auster aan het oefenen. Na een landing draaide hij aan de propeller om de motor weer op gang te krijgen. De remmen konden het toestel met houden en dit sukkelde de startbaan af. Het kreeg steeds meer vaart en steeg ten- <s-'4 Ek! iA ims» - slotte op. Het toestel kreeg een hoogte van ruim 1600 meter en vloog over dichtbevolkte voorsteden alvorens het geleidelijk aan door de wind naar bet noorden, naar zee, gedreven werd. Acht vliegtuigen van marine en lucht macht namen deel aan de jacht op de Auster. Het toestel vloog meestentijds zo goed, dat men oorspronkelijk dacht, dat er een verstekeling aan boord was. De Auster werd tenslotte neergescho ten door twee Sea Furys. Duizenden mensen stonden op straat te kijken, hoe het vliegtuig boven de stad en de omge ving cirkelde. Het hoofd van de Argentijnse fede rale politie. Miguel Gamboda. heeft Maandag de ontdekking bekendge maakt van een nieuwe samenzwering tegen de regering, die er op was ge richt „paniek te veroorzaken in han del. industrie en het bankwezen". Hij verklaarde tegenover journalis ten dat door de samenzwering echter de veibgheid van de staat niet in ge vaar is gebracht. President Peron lieert de 35-jarige Pedro Enrique Yesari benoemd tot mi nister van Technische Zaken als op volger van Raul Antonio Mende. Mende nam vorige week ontslag. Hij is de zevende minister van de rege ring Peron, die sedert de mislukte op stand van Juni is afgetreden. Bij een botsing in Vendeuil (Fr.) is de 23-jarige mej. D. Bickman uit Den Haag om het leven gekomen. De 23-jari- ge mej. J. Witruis. ook uit Den Haag, werd gewond. De auto, waarin zij met twee Amerikaanse militairen zaten, kwam in botsing met een vrachtauto. Een der militairen kwam om het leven, de andere werd gewond. (U.F.) De prinsessen Beatrix en Irene ztin gisteravond van hun vacantiereis in Frankrijk teruggekeerd. Vandaag wer den de prinsessen Margriet en Marijke uit Zwitserland op Soestdijk verwacht. Morgen zal het gehele koninklijke ge zin op paleis Het Loo verblijven om de vijf-en-zeventigste verjaardag van prinses Wilhelmina in de beslotenheid van de familiekring te vieren. De radm-actieve bom, die dezer da gen uit -en fabriek in de buurt van Parijs is verdwenen, is Maandag op een van de terreinen van de grote onderne ming teruggevonden bij een hoop oud ijzer. De bom wordt gebruikt voor het controleren van lassen. ,4 ii 11 i i l 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1