Wie moet het doen? President Peron trekt on in aanvraag Vakbeweging wil hem niet laten gaan CNV in grote lijnen accoord met ontwerp ouderdomsvoorziening Stunt om macht te tonen Japan meer verantwoordelijk voor eigen verdediging Israëlische strafexpeditie in gebied van Gaza Buitengeivone vergadering Utrecht Amsterdams trampersoneel staakt niet Gaat Indonesië uit een ander vaatje tappen? GERAFFINEERD SPEL IN ARGENTINIË Bloemen voor jarige prinses Overeenstemming met F.S. Twee vliegtuigen neergeschoten List van muiters in de Soedan Iets koeler met kans op regen Westelijke ministers naar New York Het Frans-Tunesisch verdrag in werking Alle verdachten in zaak Bandjarnegara wijgesproken DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3167 Weerbericht „Represaille-actie'' TWEE INLEIDERS MAAKTEN NOG EEN AANTAL WENSEN KENBAAR OPENINGSREDE - o Ned. bewakingsofficier naar Jeruzalem Verpletteren' Historie Zie verder pagina 7 Alle drie de verdachten in de zaak Bandjarnegara, drs. I. A. M. Schmutzer E. I. M. Versteegh en J. A. Caton. alias Mohammad Mahpudin, zijn Donderdag door rechter Maengkom vi'ijgesproken. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maandl 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks VJ Directie: C. A. KEl'NDiG en Mr. K. VAX HO UTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagochtend. PLAATSELIJK regex. Vrij veel bewolking met plaatselijk wat regen of motregen. Overwegend matige wind tussen Zuid en West. Iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 2 September: roti op 5 53. onder 19 30: maan op 19 02, onder 6 07 V.M. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUIXS SLOT DAT is bij de principiële bezinning op het maatschappelijk werk wel een heel belangrijke vraag: Wie moet het doen? Wie is er toe geroepen? Men kan het antwoord op deze vraag proberen te vinden langs ver schillende wegen. Men kan de histo rische ontwikkeling iwgaan. Men kan ook het kostenprobleerïi stellen. Maar voor ons besef hangt het antwoord voornamelijk af van dat op een ande re vraag, namelijk: In hoeverre is het christelijk geloof, in hoeverre is iemands diepste levensovertuiging, duidelijk betrokken bij het maatschap pelijk werk? Wanneer men deze vraag stelt in ons huidig Nederland, krijgt men ver rassende antwoorden. Wij vermelden eerst een recht streeks antwoord, dat bijzonder ver rassend en verblijdend mag worden genoemd. Het is te vinden in het Eindrapport Staatscommissie Vervan ging Armenwet. Het heet daar, dat steeds duidelijker .geworden is, dat de maatschappelijke zorg zich moet rich ten tot de gehele mens, omdat de ma teriele nood als regel is verweven met niet-materiële (geestelijke-zedelijke- inteilectuele-culturele) nood. De van mens tot mens gerichte zorg eist een onderlinge band tussen verzorger en verzorgde en de juist hier meest aan sprekende en vooral in geestelijk op zicht ook de meeste aanknopingspun ten biedende band, is die van de ge lijkgerichte levens- en wereldbeschou wing. Het gaat ons nu niet om de termi nologie, maar om de grondgedachte van deze opmerking en daarvan zeg gen we graag, dat we haar juist ach ten. Zijdelings is onze vraag in dezelfde trant beantwoord in een opstel, dat in Juli van het vorig jaar uitging van het ministerie van Maatschappelijk Werk en dat gewijd was aan de bijzonder gehandicapten. Daar wordt bijvoor beeld uitgesproken, dat oriëntering van de gehandicapten op zichzelf en op de omgeving geestelijke kracht vraagt. Geestelijk aanvaarden is veel al een eerste vereiste om een gezond gevoel van eigenwaarde te bereiken. Daarom heeft de zielszorg in de bij stand van de "bijzonder gehandicapten een essentiële taak te vervullen. Dan is dus het maatschappelijk werk nog niet aan bod. Maar ook wanneer de gehandicapte een goede zielszorg ge niet en daar positief op reageert, zijn nog belangrijke lacunes denkbaar, waar hij moeite mee kan hebben. Bij voorbeeld kan de geestelijke aanvaar ding van zijn handicap bijzonder wor den bemoeilijkt door de moderne hoge waardering van de zuivere arbeids prestatie. Daarom dient het gevoels leven van de gehandicapte tot ontwik keling te worden gebracht, zijn ver magen om lief te hebben, met ande-* ren een relatie op te bouwen. Hiervan zegt dan het genoemde opstel: Het maatschappelijk werk zal de gehandi capten mede moeten helpen, hun posi tieve krachten op dit punt te ontwik kelen en als levensdoel, niet slechts als compensatie, wijzen op de geeste lijke waarden. Er is dus eigenlijk oofc volgens de opstellers van deze memo rie een onmogelijkheid van afbakening van geestelijke en maatschappelijke zorg, of liever: maatschappelijk werk draagt ergens een geestelijk karakter. Ook bij dit zijdelings gegeven ant woord kunnen we de terminologie weer daar laten en ons verblijden over zijn principiële juistheid. HET zal duidelijk zijn, dat bij deze stand van zaken in ons land niet de overheid de eerst aangewezene is, om het maatschappelijk werk ter hand te nemen. Dit schijnt ons ook het gevoelen te zijn van het voorzichtig opgestelde Eindrapport van de genoemde Staats commissie. Het rapport kent de opvat ting, dat de overheid moet worden ge zien als de enig optredende instantie bij maatschappelijke zorg en dat aan de kerkelijke en particuliere organen slechts moet worden overgelaten de niet-materiële verzorging en de maat schappelijke zorg, waartoe deze orga nen zelf de middelen kunnen opbren gen. Maar het zegt vooreerst, dat deze opvatting in ons land steeds minder wordt beluisterd, wat wel opvallend is, omdat het apparaat en de werk wijze van de overheidsdiensten voor maatschappelijk werk, met name die van de diensten van sociale zaken in de grote steden, de laatste tijd veel lof hebben geoogst. En het rapport zegt verder dat deze opvatting strookt nóch met de bestaande en historisch gegroeide, nóch met de thans onge veer algemeen als juist erkende op vattingen en inzichten, zodat de Staats commissie haar verder buiten beschou wing heeft gelaten. Dat doen wij nu ook maar, hoewel ze wel eens sterker kon blijken dan de Staatscommissie dacht. Nog minder dan de overheid komt het bedrijfsleven als uitvoerder van het maatschappelijk werk in aanmer king, omdat het bedrijfsleven een wel bijzonder grote reserve in acht moet nemen tegenover de geestelijke ver scheidenheid onder de bedrijfsgeno- ten. T M principe zo vloeit voort uit J de nauwe band tussen maat schappelijk werk en geestelijk leven tslag Dit tafereeltje trof onze fotograaf gisteren bij paleis 't Loo: een klein meisje met bloemen voor de jarige prinses Wilhelmina. PRESIDENT Peron van Argentinië heeft gisteren, enkele uren nadat hij aangeboden had, af te treden, dit aanbod weer inge trokken. Peron stelde zijn. macht op de proef door de drie hoofdgroepen van de Peronistische beweging de mannenpartij, de vrouwenpartij en het algemeen vakverbond C.G.T, toestemming te vragen als president af te treden indien zij van mening waren dat hierdoor de politieke vrede verzekerd zou worden. Dit nederig ver zoek schijnt een hijzonder goed voorbereide manoeuvre geweest te zijn. want als één man hebben de drie organisaties een ,.neen"' laten horen. Het zes miilioen ieden tellende vakverbond riep onmmiddellijk een algemene staking voor het hele land uit, behalve bij de openbare nuts bedrijven, waar het werk slechts een kwartier moest worden neergelegd. Verder riep het vawverbond alle Peronisten op naar de Plaza del Mayo in Buenos Aires te trekken of, indien dit te ver van hun woonsteden verwijderd was, samen te komen in de centra van hun woonplaatsen. Dit op grootscheepse wijze bezit nemen van de straat is een herhaling van de revolutie van 17 October 1945, waardoor Perón aan. de macht is ge komen. Nadat een reusachtige menigte op het Plaza del Mayo urenlang had ge wacht, deelde Perón in een toespraak mee dat hij zijn ontslagaanvraag weer introk. Hij verzocht zijn volgelingen geweld met geweld te beantwoorden. „Wanneer een of twee onzer vallen zullen vijf tegenstanders vallen, riep hij uit. Buenos Aires zag er gistermiddag uit als een stad, waar de noodtoestand is afgekondigd. De regeringsgebouwen wer den door sterke troepeneenheden be waakt. Bij de ambtswoning van de pre sident en het ministerie van Oorlog De Japanse minister vaa Buitenlandse Zaken, Mamoroe Sjigemitsoe, heeft gis teren medegedeeld in zjjn besprekingen met de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, zijn doel te hebben bereikt. In een gezamenlijk communiqué werd later bekendgemaakt, dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide landen gedurende hun besprekingen zijn overeengekomen dat pogingen zullen worden gedaan om Japan zo spoedig mogelijk zelf de grootste verantwoorde lijkheid voor zjjn eigen verdediging in banden te geven. Verder zijn de ministers overeenge komen dat in de toekomst zal worden onderhandeld over een terugtrekken van de Amerikaanse landstrijdkrachten uit Japan in overeenstemming met de toe neming van Japan's eigen defensiemacht. Bij deze besprekingen zal rekening worden gehouden „met de bestaande zijn kerkelijke en particuliere orga nen aangewezen om uitvoerders van het maatschappelijk werk te zijn. Mis schien mag men ook hier, denkend aan een leuze, die op het gebied van het onderwijs opgeld deed. zeggen, dat het' bijzonder maatschappelijk werk regel en het openbare maatschappe lijk werk uitzondering moet zijn. Wij zeggen dit dan niet, omdat wij een weinig-bijbelse opvatting zouden hul digen omtrent een plicht tot neutrali teit bij de overheid, maar omdat blijk baar ook in het maatschappelijk werk ons volk geestelijk actief en mondig wil zijn. Van dit laatste hangt veel af. Naarmate de kerken in Neder land actief en offervaardig zijn en naarmate de initiatieven on ijver der kerken ook niet-kerkelijken in ons land beïnvloeden, naar die mate zal het aangeduide principe-antwoord op het uitvoerdersvraagstuk kans hebben ge hoord en aanvaard te worden. Daarbij is dan wel merkwaardig, dat van de zijde van velen, die als het over de po litiek gaat het nogal eens opnemen voor de doorbraak en de confessione le organisaties verguizen, weinig be zwaar te verwachten is tegen dit prin cipe-antwoord. Waarom dit zo is, laten we daar. Het feit is bekend. Overigens liggen in feite de dingen wel eens moeilijker dan ze in principe zijn. Dit hangt samen met de steeds respectabele kracht van het historisch geworden e. Het hangt ook samen met de moeilijkheid om bepaalde takken van maatschappelijk werk af te gren zen, bijvoorbeeld van wat tot politie en justitie behoort (kinderbescherming, reclassering) o£ tot openbare gezond heidszorg (bejaardenzorg) of tot on derwijs en culturele vorming (jeugd zorg). Om een voorbeeld te geven: men kan Pro Juventute maar met zo van de kaart vegen. Overigens is eveneens duidelijk, dat Pro Juventute zichzelf van de kaart zou vegen, indien het geen oog had voor de geestelijke ach tergronden van zijn werk of daarover in bepaalde gevallen alleen maar fa beltjes wist te ventileren. Want bij al le waardering van de historisch ge. groeide werkelijkheid willen we toch nooit verloochenen wat gelukkig in steeds breder kring gezien wordt: het geestelijk karakter van het maat schappelijk werk. R. SCHIPPERS toestand in Azië", aldus het communi qué. De Japanse minister zei „zeer te vreden" te zijn over de bereikte resul taten. Hij verklaarde van mening te zijn, dat de besprekingen belangrijk zouden bijdragen tot een versteviging van de betrekkingen tussen de Ver enigde Staten en Japan en voedde eraan toe dat de banden tussen beide landen „nog steviger" zullen worden dan voor heen. De heer L. Bos. thans in dienst bij de rijkspolitie te Hoogwoud, zal voor de tijd van twee jaar als bewakingsofficier in dienst treden van de Verenigde Na ties. Zijn standplaats zal Jerusalem zijn. De heer Bos zal op 14 September uit Nederland vertrekken. stonden machinegeweren en lichte stuk ken geschut opgesteld. Winkels en fa brieken waren gesloten. 1c de hoofdstad deden geruchten de ronde over een be langrijke onenigheid In het leger, maar er waren geen tekenen van militaire on rast. De Ferónistische partij had a! enige weken geleden aangekondigd, dat zij weer „de straat" op zou gaan daal de politieke oppositie het aanbod van de regering om tot een vergelijk te komen van de hand gewezen had. Maar omdat er al die tijd niets van die aard gebeurd was geloofden de mensen hier niet meer aan Het was dan ook voor velen een volslagen verrassing toen Hugo D. Pietro, secretaris-generaal van het algemeen vakverbond, gistermorgen voor de radio de ontslagaanvraag van Perón bekendmaakte. De winkeliers, die nauwelijks hun lui ken-voor de ramen hun zaken had den weggehaald, lieten de luiken ijlings weer zakken uit vrees voor wanordelijk heden. Korte tijd later viel het automa tische telefoonnet uit vanwege de enor me overbelasting. Onderwijzers en lera ren zonden de kinderen naar huis. Alle vluchten van burgerluchtvaartmaatschap pijen naar en van Argentinië werden stopgezet toen het personeel van de luchthavens het werk neerlegde. Perón verscheen 's avonds laat op het balkon om het woord te voeren. Hij moest een ovatie van niet minder dan elf minuten in ontvangst nemen, Hij stond voor de microfoon rustig een siga ret te roken en wuifde tegen dc menigte beneden hem. Voordat hij begon te spreken veegde hij de tranen uit zijn ogen. In een harts tochtelijke rede deelde hij zijn duizenden aanhangers mede, dat zij thans alle vijanden moesten vernietigen en ver pletteren. In zijn brief aan de partij zegt Perón te weten, dat een aantal tegenstanders en politieke vijanden heeft gezegd, dat zij bereid zijn tot verzoening mits hij. Perón, aftreedt „Ik geloof, dat de grote meerderheid van de Argentijnen mij steunt, maar ik ben van oordeel, dat ik J. In lift nationaal springconcours voor juniores, dat op de eerste dag van het internationaal concours hippique te Rotterdam iterd gehouden, zegevierde de jeugdige leerling tan kolonel De KnnlfC. 11. Enplehert op „Lady Jane". De winnaar tijdens het nemen ian een van de moeilijkste hindernissen. Een eenheid Israëlische militairen heeft een „represaille-actie" uitge voerd tegen Egyptische strijdkrachten in het gebied van Gaza, waarbij een militair kamp van de Egyptenaren werd bezet. -f Dit kamp ligt bij Chan Joenis, een die deze week bij een overval op Israëlisch gebied vijftien personen doodden, afkomstig uit dit kamp, In een Israëlisch communiqué wordt gezegd, dat zich midden in het Egyp tische kamp een versterkt gebouw bevond, waar een hoofdkwartier was ondergebracht. Op weg naar dit ge bouw werd een versterkt Egyptisch kamp bezet. Genoemd hoofdkwartier stad ten Zuiden van Gaza, ongeveer werd opgeblazen. Aan Israëlische vijf kilometer over de Israëlische grens. Volgens een Israëlische woord voerder waren Egyptische militairen, mij moet terugtrekken in de hoop hier door een oplossing mogelijk te maken". Perón geeft toe. dat een aantal vrijheden beperkt zijn geweest, maar alleen in uitzonderingsgevallen. „Wat wij verricht hebben, kan met worden vernietigd. Het is nu de tijd voor Ar gentinië onderling tot overeenstemming te komen en de strijd te beemdigen". ,.Zu spreken over burgeroorlog. Ik geloof met. dat die hier zal komen. Er zal vrede zijn of dictatuur. Ik voel niets voor dictatuur. Als dat de op lossing is zal iemand anders het moe ten doen". Dat Perón inderdaad zou willen af treden. werd zo geloofwaardig moge lijk gemaakt door de bekendmaking van vice-president Alberto Teisaire en Perón's vertrouweling Carlos Aloe, gouverneur van de provincie Buenos Aires, dat in dit geval ook zij zouden heengaan. (Van een onzer verslaggevers) NOG maar nauwelijks is de vacantieperlode voorbij of reeds is bet Chr. Nationaal Vakverbond in buitengewone vergadering bijeengekomen. Deze vergadering is vandaag gehouden in het gebouw voor K. en W. te Utrecht en liet onderwerp dat daar aan de orde kwam. was: Het wetsontwerp algemene ouderdomsverzekering. Twee inleiders hebben daarover referaten gehouden, nl. de CNV- bestuurders C. J. van Mastrigt en H. R Plomp. Zij hebben enkele belangrijke aanwijzingen gegeven op welke punten het wetsontwerp zou kunnen worden verbeterd. Zo heeft bv. de heer Plomp gepleit voor schrapping van artikel 60 waarin de aanpassing van particu liere pensioenvoorzieningen is geregeld en waarover al zoveel te doen is geweest. Het bedrijfsleven zou deze aanpassing in onderling overleg beter zelf kunnen regelen. Bij het begin van de vergadering heeft de voorzitter, de heer M. Ruppert een kort woord ten afscheid gesproken tot de heer J. Moes en zijn echtgenote, die volgende week naar Nieuw-Guinea ver trekken om de taak van de heer K. de Boer over te nemen. Zoals men weet is de heer De Boer in dit land bezig behulpzaam te zijn bij de opbouw ener Chr. sociale beweging. Nu de vacanties achter de rug zijn. staat het werk weer voor de deur, aldus vervolgde de heer Ruppert. en er is veel werk dat wacht. Met verwijzing naar een m 1919 door G. Baas Kzn geschreven boekje „Van den arbeid" schetste spre ker de taak van de vakverenigings bestuurder. Deze taak is misschien niet veel veranderd, de dagen, weken en maanden worden m een gejaagd tempo doorgebracht en de tijd is zijn vreselijke tiran. Het moeilijkste daarbij is. wat wijlen Hofman bij zijn afscheid van de In zijn openingsrede heeft de heer Ruppert er op gewezen dat hij ditmaal niets zou zeggen over de loon- en prijs politiek. De besprekingen met de rege ring zijn strikt vertrouwelijk en Vrijdag komt de Stichting van de Arbeid bijeen. Het zou weinig opportuum zijn aan de vooravond van dit overleg publieke ver klaringen af te leggen en daardoor de onderhandelingen te bemoeilijken. Chr. Grafische Bond tot uitdrukking bracht n.l. het benouden van de band tussen het alledaagse vakveremgings- werk cn het geloof. De chr. vakbeweging wordt vandaag weer volop aangevallen. Dat is r.iet erg Het is altijd zo geweest, maar vooral door ..geestverwanten" wordt zij van daag aangevallen. Dat is wel erg, al is ook dat altijd zo geweest. Maar die aan val kan tot een zegen worden als wij blijven trachten, aldus spr., de band tussen het geloof in God en ons alle daagse vakverenigmgswerk met. te ver hezen. Het gaat er om niet slechts in naam, maar werkelijk Cbr. vakbewe ging te zijn. Daarvoor is nodig met alleen stilte in eigen hart maar ook persoonlijk gebed en intiem verkee: met God. Aan het slot van zijn rede wendde de heer Ruppert zich tot het echtpaar Moes. Twee jaar heeft de heer De Boer op Nieuw-Gumea gewerkt; het wordt tijd dat hij terugkomt Moeilijk werk wacht u want het bestaat met uit rege ren. maar uit dienen, niet uit eigen in vloedssfeer uitbreiden, maar uit het trachten onszelf overbodig te maken. We hopen, aldus de heer Ruppert. da', bet mogelijk zal blijken die tank samen met keik en zending te vervuilen. Zes jaar lang heeft de heer Moes op het veibondsouieau gewei kt en tn Oegs:- eeest kreeg h'j samen met zijn vrouu een laatste opleiding. Er gaan strak? Uvee representanten van de Cnr sociale beweging naar Nieuw-Gumea. De C.N.V.-voorzitter wenste beiden veel kracht en wijsheid toe bij hun arbeid onder en voor de Papoease vrienden. Na het afscheid van het echtpaar Moes kwam de hoofdschotel van deze dag ter tafel: De algemene ouderdoms verzekering. Het eerste was het «oord aan de heer C. 3. van Mastrigt, die een brede algemene beschouwing gaf en een historisch overzicht van de wording van het wetsontwerp, waarmee hij zich in grote lünen kon verenigen. zijde viel een dode. Er waren acht gewonden. Naar verder van Israëlische zijde wordt medegedeeld, werd enige uren tot kort voor middernacht zwaar ge vochten. De aanval werd een „operatie op grote schaal" genoemd. De aanval op de Egyptische sterkte had ten doel duidelijk te maken, dat „een campagne van provocatie, bloed vergieten en vernieling niet lang straf feloos kan worden gevoerd en dat de wapenstilstandsovereenkomst voor beide partijen en niet slechts voor een partij is bedoeld". De Israëlische delegatie bij de Ver enigde Naties heeft voor de derde maal in drie achtereenvolgende dagen de voorzitter van de Veiligheidsraad op de hoogte gebracht van „de Egypti sche daden van geweld in het gebied van Gaza". In de voorafgaande 24 uur, aldus de desbetreffende brief, waren door Egyptisch toedoen vier burgers gedood en één burger en vier soldaten gewond. Bij Tad Mordeehai, aan de grens van Gaza, zijn vanmorgen twee Egyp tische Vampire straaljagers door een Israëlische straaljager naar heneden geschoten. Dit werd door een woordvoerder van het Israëlische leger meegedeeld. De woordvoerder voegde eraan toe, dat de Egyptische vliegtuigen pa trouilleerden boven Israëlisch grond gebied en door de Israëlische straal jager waren onderschept. Bij het gevecht, dat ontstond, explo deerde een van de Egyptische vlieg tuigen in de lucht en stortte de tweede neer. De wrakstukken van beide toesteilen lagen een eind bin nen de Israëlische grens. De beide Egyptische piloten zijn naar verluidt om het leven gekomen. De Israëlische woordvoerder deelde mee. dat het onderscheppen van de Egyptische straaljagers plaatsvond na dat de beide Egyptische toestellen „het Israëlisch luchtruim waren bin nengedrongen. De Noordsoedanese militairen heb ben na hun intocht m Torit geen mui tende Zuid -!.;ke tioepen aangetrcffen Men neemt lan dat de Zutdelijken van een door hun afgevaardigde bedongen uitstel van bezetting gebruik hebben ge maakt om te riuchten. Op een koud voorjaar dat tot in Juni voortduurde is een zeer mooie en gematigd warme zomer gevolgd. De gemiddelde temperaturen van Juli en Augustus waren ongeveer 1 graad boven normaal. Het aantal da gen met temperaturen boven 25 gra den bedroeg in Juli en Augustus in De Bilt li, juist het normale aantal. Het fraaie zomerweer blijkt dan ook een gevolg te zijn van de overvloedige zonneschijn en de geringe regenval. Door de droogte is echter in enkele delen van ons land ernstige schade geleden. Op sommige plaatsen is meer dan de normale hoeveelheid regen gevallen door het overtrekken van zware onweersbuien. Ook de laatste dagen van Augustus brachten vrij warm en overwegend zonnig weer met middagtemperaturen van 23 tot 24 graden. Het ziet er naaf uit dat September met iets onbesten diger weer inzet. Onder invloed van een depressie bij IJsland stroomt thans enkele graden koelere lucht naar West-Europa. Het binnendringen van deze oceaanlucht kan aanleiding geven tot meer bewolking met een kleine kans op een plaatselijke regen bui. In Zuid-Frankrijk en Duitsland, handhaaft zich het warme zomer weer met temperaturen van 24 tot 29 graden. Uit het Alpengebied werden gisteren talrijke regen- en onweers buien gemeld. In een uiterst bewogen vergadering in „Fraseati" te Amsterdam heeft het rijdend personeel van de Amster damse gemeentetram In de afgelopen nacht besloten niet opnieuw in sta king te gaan, zoals tijdens de vergade ring door diverse sprekers werd voor gesteld. Bij een schriftelijke stemming werden 238 stemmen tegen en 191 stemmen voor een nieuwe staking uit gebracht. Ook het personeel van de gemeen telijke havens- en handels inrichtingen, dat enige uren eerder had vergaderd en dat zich bij het bestuit van de vergadering van het trampersoneel zou aansluiten, zal nu normaal aan het werk blijven. Dulles. MacMillan en Pinay, de mi nisters van Buitenlandse Zaken vaa Amerika, Engeland en Frankrijk, zullen op 27 en 28 September in New York bijeenkomen. Zij zullen beraadslagen over de besprekingen met hun Russische collega Molotow, die op 27 October in Genève beginnen. De Westduitse minister Heinrich von Brentano zal op 28 September aan de besprekingen deelnemen en een volledig verslag uitbrengen van Adenauers reis naar Moskou. De Westelijke ministers zijn vanaf 20 September in New York om het eerste deel van de algemene vergadering der Ver. Naties bij te wonen. Frankrijk en Tunesië hebben gisteren hun nieuwe verdrag, dat het Noord- afrikaanse protectoraat officieel binnen lands zelfbestuur toestaat, in werking doen treden. De Franse premier Faure en de Tunesische premier Tahar Ben Ammar wisselden in Parijs documenten uit, die de bekrachtiging van het ver drag, dat vorig jaar ondertekend is, be vestigen. In het vonnis oordeelde de rechter, dat niet het bewijs geleverd is, dat verdachten schuldig zijn aan het ten laste gelegde. Indien verdachten al hulp aan benden hebben verleend, dan is dit niet opzettelijk gebeurd om de vijand te steunen, doch onder druk. Rechter Maengkom oordeelde verder, dat de gehoorde getuigen hebben be wezen geen betrouwbare verklaringen te kunnen afleggen. De rechter merkte voorts op, dat de getuigenis van de gehoorde leger officieren er toe heeft bijgedragen de onschuld van verdachten aan te tonen. De Officier van Justitie, Sihaan, eiste verleden maand anderhalf jaar gevangenisstraf tegen Schmutzer, Ver steegh en Caton wegens „in oorlogs tijd steun verlenen aan benden". Verdachten waren, na 15 maanden in voorarrest te hebben doorgebracht, allen reeds op vrije voeten gesteld. Naar de correspondent van de New- York Times uit Djakarta meldt, zou Indonesië, wanneer het op de komende algemene vergadering van de Verenig de Naties zijn eis ten aanzien van Nieuw-Guinea naar voren brengt, deze kwestie op een nieuwe en vriendschap pelijke wijze benaderen. Het blad zegt, dat de nieuwe politiek een merkbare verandering te zien geeft in het bui tenlandse programma van Indonesië. Deze verandering zou een deel van het programma van premier Boerhanoed- din Harahap zijn om de Indonesische betrekkingen met de Westerse landen te verbeteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1