Nog geen Commissie voor Economische zaken G.G.D. kreeg een eigen huis en ambulance-dienst Onderwijzer scl (hem onbeken Beloning: een gratis bezoek SCHIEDAM G.T.B.-nieuws MAASSLUIS Zwemdiploma's uitgereikt Korfbalnieuws Burgerlijke Stand van Rotterdam Dese en volgende week in Schiedam Jubilaris bij Ingelse en Co. VLAARDINGEN Hartelijk afscheid van Gemeente-geneesheer CttAMOfOOHTlATgW Grote lof voor architectengroepen die Westwijk ontwerpen Zilveren jubileum bij Van der Burg KOUSEN DAG ESDERS Sportveldenprobleem m de Raad TROUW Vrijdag 2 September 1953 Spaarcijfers bij de Rijks postspaarbank Bil de By kspostspoarbank te Scbie «tam werd in de maand Augustus by trtl handelingen 234 600 ingelegd en jjJl 990 handelingen 179300 opgeno ®ult hoofdpostkantoor ontving hiervan hi, 1324 handelingen 195 000 In 821 handelingen werd daar 161 000 opgeno Aan de Boerhavelaan werd 22000 bueiegd en 9700 opgenomen Aan het hiikantoor Vondellaan werd 2500 inge feed en 5500 opgenomen Het bijkan toor aan het Wilhelmmaplein ontving 2500 en daar werd 1000 opgenomen in ten slotte werd m Ketbel 4100 m gelegd en f 3100 opgenomen Zaterdag gaat het voetbalseizoen 1955 io6 weer beginnen GTB uit Schie lm start met een thuiswedstrijd Aan «ezien door terremsluiting zowel van 5, traming als het spelen van vrend «happelyke wedstrijden wemig is te Jecht gekomen is het bestuur benieuwd hoe G T_B xn dit nieuwe seizoen voor de dag zal komen De wedstrijd die op net Gem Sportterrein Havendyk plaats ral vinden en onder leiding \an scheids échter P J Wolffenbuttel .begint om OpUhet zelfde terretn komt GTB 3 tegenover haar stadgenoot HBSS 4 in het veld Aanvang 230 uur GTB 2 gaat in Spienngshoek by HBS5 3 op bezoex Aanvang eveneens om 230 uur Aanrijding Donderdagmiddag omstreeks één uur casseerde een RET bus op de B K kan te Schiedam een vracht vagen die op ujn beurt een gemotoriseerde melk wagen Inhaalde De melkwagen werd aangereden en beschadigd 34 melkflessen braken Inschrijving leerlingen Ambachtstekenschool B en W van Maassluis maken be (tend dat de cursus der ambachtsteken «hooi op Maandag 3 October zal aan vangen De lessen die op de vakken metaalbewerking timmeren, metselen {n schilderen rtin ingesteld omvatten handtekenen lyntekenen en vakteke Üen alsmede herhaling en vervolg van het gewoon lager onderwijs Zit die de Ieeftyd van dertien jaren hebben bereikt en tenminste zes klas sen van een school voor gewoon lager onderwijs hebben doorlopen tot de school toegelaten De cursus stelt jonge mensen m de eelegenheid zich in een vak te bekwa men en zo hun vrije winteravonden op nuttige wijze te besteden Ongetwijfeld zullen hiervan m de toekomst vruchten worden geplukt want de goed toegeruste vakman heeft de meeste kans om lonende arbeid te vinden De leerlingen kunnen worden rage scmeven ter gemeentesecretarie Gov van Wimkade 30 op elke werkdag van 9 tot 12 uur In de afgelopen week zyn in de Gem Zweminrichting te Maassluis de zwem diploma s I en II der Kon Ned Zwem bond verzwommen De volgende can didaten behaalden hun diplomas Diploma I dames Janneke v d Brug Atie Lokke. Henny Koudenberg Coby Moerman Rietje Sonneveld Nelie Lucas Gretha y d Janneke de BnunrXeny Breukel en Gera Vermaat Diploma II dames Gretha v d Brug Bregke Sonneveld N M Quak Slcotheer Heleentje Venoloegh Mieke Dingemans Margaretha Blom Joke de. Geus Henny Gemert Elsje Borst Annie Valstar, Amy Doelman Willy Moerman en Gerry van Sorge Diploma I heren J Prins J Oprei Gerry van Duikeren, Karei Parre Wan Eerknouwer Pieter Lambertus Paul van Luipen en Hans Spui Diploma n heren Joon Robb< Dick Staugje Albert Blom Cor van Roon Jan Lucas Jan Kouwenhoven en Klaas Kleywegt De examens werden afgenomen door de badmeester en de neer H van Rossen Op 10 September nm 3 uur worden de diplomas 3 4 en 5 ver zwommen Op Maandag 29 Augustus heeft de CKC Maassluis een ledenvergadering gehouden m t Zeemanshuis Het voor naamste punt voor deze avond was wel de bestuursverkiezing Er traden af ne beren L Groenewegen (voorz) H Schel leboom (seeren P Warnaar (alg adj Hiervoor werden in de plaats gekozen voorzitter P Schelleboom secretaris J W v d Giessen en algemeen adjunct mei I Western Verder is besloten de feestavond ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan de Kt vereniging te doen plaats hebben op 15 October in gebouw Sursum Coröa Voor Zaterdag zyn de volgende wed strijden vastgesteld Maassluis 1 speelt tegen Oranje Zwart 1 op eigen terrein aanvang 3 30 uur Maassluis 2 speelt uit en wel tegen T O P 3 Eveneens aanvang 3 30 uur OPENING KONINGIN WDLHELMINA SCHOOL De Koningin Wilhelminaschool in de Sluispolder te Maassluis zal Maandag 5 September om 3 uur officieel worden geopend Voor deze Hervormde zes klassige «hooi werd op Donderdag 15 Juli 1054 de eerste paal geslagen Dinsdag 6 September zal de school ra gebruik worden genomen Gouden bruidspaar Op Woensdag 7 September zal het 50 jaar geleden zyn dat het echtpaar P Booster en E Booster Degeling in de echt werden verbonden Aangiften van l September Bevallen A Hoouneyer—Kuikstra z E C J de Jong- Wijdemans d M C J van Dijk—Mineur d W J van Dijke—Flikweert d J Ras—De Bruijn d H Groen—Kr aai je veld d J Dell Avo—ijaemskerk d C Kranendonk—Maas d P M van der VenEvers d H M X El frink—Vollebregt d A den Breem»—Burg fraaf z j van den Broek—Slagter d D van der Kroef—Bij dam d H W J van Putten— Van Winsen d F Neef—Zwijnenburg d A M A Hilkmann-Van Dijk d A S Wijnstekers- Ruiter z H E van Dongen—Van der Stel d M M Albert—Elderhorst d W M Grip-Nolte d J Talen—Van der Wal d E Buijs—De Roer z H M Mannee—GroenenboomzJ w van Heusden—Nees d P Feelders—Boers d A 3 GlasJanse z M M van der Aart- Van Pelt d A van Driel—Sep d C Wiekeraadt zoon 5 dagen B Biemond E«h gew met A van Assendelft 13 3 Schenk man van M G Cleton J huilsen Haagberg vr geh gew met M T»veehi^sen - 85 i B Weima vrouw van H H Tb eoea koop 57 J H W Poulie man van J Bandei 81 1 C Erades vr geh g«w niet J E Ka toe 60 j J C Mol man van.V®"JPS"f 72 j w Goossens man van M C IDp 39 J AM BavehSTUSSr van'" J Dlckhof Wielen zoon 2 September Geb Irene 2000 u Christelyke Film Actie Film Little Women 3 September Geb Irene 14 00 Oranje Buurtver Gusto Kinderfeest t- geicgcnheid van de verjaardag van H K H Prinses Wilhelmma Geb Irene 20 00 u Christel jke Filrr Actie Film Little Women" Musis Sacrum 2000 u Voetbalver v d Ver Glasfabrieken Cabaret avond met bal 7 September De Kroon 1030 u Ned Ver van Huisvrouwen Contaetmorgen 8 September Geb Arcade 20 00 u Ned Spoorwegen Diploma uitreiking aan de leden van de N S brandw. eer Op 3 September 1955 zal hfet 50 jaar geleden zyn dat de heer L J Zonne veld als modelmaker m dienst trad by de NV Machinefabriek en Stoomke telmakery v/h Ingelse Co te Schie dam Hedenmorgen werd de jubilaris met zyn echtgenote ten kantore ontvangen en in intieme kring gehuldigd Hem werd door de directie een ge schenk onder couvert overhandigd Mr G M Hovingh bood hem na mens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel een getuigschrift aan voor 50 jaar trouwe dienst met de hierby behorende gouden legpenning met m scriptie Door het personeel werd eveneens een cadeau aangeboden Burgerlijke stand van Schiedam ONDERTROUWD J Adams 2s j en B A Rcbsrt 22 j J Barz lab 26 j en A Leentvaar 21 J C Bernard 27 j en A M den Ouden 24 j J v d Burg 31 J en K Krook 26 j A J F Dries 23 i en G Verheij 27 j Th H M Ku. ters 24 j en E van Altenborg IS] H C Lo h 23 j en G F Wennekea 24 j J van Mazijk 24 j en E A Kok 19 j A Sollevela 33 j en J C A L Pronk 22 j P Steenbergei 33 j en H J de W«rt 2B j A JJ van Zwie ten 25 j en W H M van Slobbe 25 i GEBOREN Joseph us H z v i H v Waas en A M den Hartog Augustinus J W z v J Th A d« Koning en M de Goederen August G z v M Kopijn en M J Koole Petronella M d v A F J Verspeek en E G Kerkhof OVERLEDEN A Kerklaan 71 j vr van E Rodenrijs GEHUWD J C Drflge 30 i en C Boes 18 J F L Ruseier 20 j en G Lupker 19 j CA Verbeek 32 j en J M P Landsbergen 31 j G Robberegt 21 j en H C de Vries 18 W M van Bommel 22 j en M P J Loch 21 i Baas 23 j en M C van Plnxteren 20 j G Sol 29 j en N van Veen 24 J HJStaal 35 j en M C Overzier 32 J Th G Westerman 26 j en A M van Meurs 25 j H Schafthuizen 25 en E van Logchem 24 j G Chrlstensen 28 J en W A Ven zei aar 24 j D L Tuül 34 j en C Bonefaas 33 J In het Irene paviljoen van het Gemeenteziekenhuis aan de Hofsingel te Vlaardingen vonden Donderdagmorgen een dnetal gebeurtenissen plaats die van groot belang waren voor Gemeentelijke Geneeskundige Dienst In de eerste plaats werd het Irene pavilioen zelf door de GGD van Vlaardingen in gebruik genomen terwijl daarnaast de Gemeentelijke Ambulancedienst met de leiding waarvan tot dusver de heer L T Velthuizen technisch hoofdambtenaar hy de Dienst Gemeentewerken was belast door de G G D werd overgenomen Omdat Donderdag dokter E J Lmzel zijn functie als gemeente genees heer neerlegde werd tevens afscheid van hem genomen vrouw Voogt voor het werk dat zij als tussenpersoon bij het oproepen van d» ziekenauto had verricht De heer D Voogt oie naraens het personeel van de Ziekenvervoerdienst sprak noemde de heer Van Velthu zen een chef die steeds achter het perso neel stond hen steunde en zelf de han den uit de mouwen stak als dat nood zakeljk was Hij bood hem een asbak en zijn eu t genote een theelepel aan De we houder van S/ciale zaken de heer G Wals i sprak woorden van dank tot dokter L n zei voor de vele m°dische adv ezen d e deze aan de dienst voor Sociale zakci had gegeven Dokter Hasper dankte hj voor de adviezen m zake de Volkshuis vesting Op zijn. beurt bracht de scheidende gemeente geneesheer verschtl'onde ge meenteliyke instanties dank v/or de sa menwerking en wees daarby opdegoe de verstandhouding met eoliega s en specialisten waarvan hy de vruchten steeds heeft mogen plukken Het Irene pavuljoen eender een rak voor TBC patiënten op het terrein van het Gemeenteziekenhuis dat nu als verblijfplaats voor de G G D dienst zal doen is mede met de hulp van het be stuur van de Vereniging vor Zieken verpleging door de Dienst gemeente werken enigszins verbouwd Het bevat behalve de werkkamer van de Genees heer directeur van de G G D een on derzoekkamer een kamer voor de schoolartsen en een keuken Advertentie KAREL DOORMANSTRAAT 1&3167 TEL 116*20 Donderdag nam dokter E J Luttel afscheid als gemeentegeneesheer vat Vlaardingen De wethouder van volks gewondheid de heer Af H L Westrate sprak hartelijke woorden en overhandigde namens het gemeentebestuur zotoel aan de dokter als aan diens echtgenote een aandenken Op de foto vlna dokter Luixel, wethouder Westrate en de direc teurgeneesheer van de GGD tfofceer C 3 Storm Tot de genodigden wo de weth/u der van Sociale zaken de heer G Wal stra de gemeente secretaris de heer C v Linden de directeur van de G G D dokter C J Storm en de beide school artsen R A Braakenburg v Backwn en mej C W Eernstman sprak m de eerste plaats de wethouder van Volksge zondheid de heer M H L Weststraten Deze memoreerde dat de GGD rog een j nge instelling is tot de oprichting waarvan de Raad op 13 Juli 1954 be sloot Voordien waren de zaken op he gebied van de gezondheidszorg steeds in handen geweest van particuliere instel kngen maar nu Vlaardingen groter wordt werd dD oprichting van e»n C GD noodzakelijk De GGD was in middels mrt haar werk gestar maar de directeur d kter C J Stjrm had nog steeds een onvoldoende huisvesting in het stadhuis Met de opening an dit gebouw wordt dus slechts een acc nt op deze start gezet, aldus de wethou der Was by het werk voor de gezond he dszorg het particulier imtia lef eik ntwikkeid na de oorlog vetande de iets in de structuur hiervan Door de hoge f naneiele offers moest de overheid steunen met subsidies Samenwerking Met nadruk verklaarde de heer Wes+ strate dat by het werk van de G G D een grote mate van samenwerking ge zocht zal moeten worden met alle m stellingen die op het gebied van de volksgezondheid werken opdat gezamen lijk getracht zal kunnen worden in Vlaardingen een gezonde burgerij te verkrijgen en te behouden Een gevolg van het werk van d3 GGd is, dat nu afscheid genomui moest worden van de gemeentearts dok ter Linzel die zich m de loop van de Ujd een goed-» naam onder de burgerij had verworven Het werk dat hy als gemeentearts heeft gedaan was slechts een kle g< deelte van al het werk dat hij in d" g< meente Vlaardingen doet maar /oor dat werk bracht wethouder Weststrate de scheidende arts dank Zowel aan dokter Linzel als aan zyn echtgenote werd een attentie aargebo den Ook aan de heer Velthuizen braeh de wethouder dank vor het werk dat hy na ae oorlog steeds voor de Ziekenver voersdienst had gedaan Onder zyn be moeiuigen heeft de ambulancedienst steeds vlot gewerkt en dat dit g"-i si necure was blijkt wel uit het fe t dat de ziekenauto jaarlijks ongeveer 12000 km aftegt Vervolgens bracht de directeur ge neesheer van de G G D dokter C «f Storm het college van B en W en de Commissie voor de gezondheidszorg dank voor de steun tot nu toe ondervon den Ook hy streeft naar samenwerking ma air dit heeft zijn tyd nodig en boven dien was een goede omgeving voor het verrichten van de arbeid zoals die nu in de naaste omgeving van het zieken huis is verkregen voor de uitbouw van het werk noodzakelijk Dokter Linzel bracht hij dank voor de goede samen werking terwijl hy namens het perso neel van de GGD aan mevrouw Lin zei een sierbloempot aanbood Trots Dokter Storm was er trots op een zie kenvervoerdienst als deze van de heer Velthuizen te mo/en over nemen Ook aan mevrouw V^lthiucen werd een bloempot aangeboden evenals aan me Bü de Raadsvergadering, die Donderdagavond voor de laatste maal in de Raadszaal van het oude gedeelte van het Stadhuis werd gehouden, de volgende raadsvergadering zal plaats hebben in de nieuwe vleugel aan de Paterstraat, kwam een voorstel ter tafel tot het inschakelen van dezelfde werkgroepen architecten die de schetsbebouwmgsplannen hadden gemaakt voor de N O en de N W buurt van de Westwyk, voor het ontwerpen van nlannen voor de 2 O en Z w buurt De heer D Niemanteverdnet (eihad niets dan lof voor wat door de architecten tot nu toe was gepresteerd Hy sprak daarbij uit naam van zyn gehele fractie De heer F de Graaf (pvda) wees er op dat het tempo dat tot nu toe was aangenomen bij de woningbouw zal moeten worden gehand haafd Hij vroeg of de raad van de plannen voor de volgende wyken zo snel mogelijk op de hoogte kan worden gebracht De heer Van Toom (vv<D had eveneens respect voor de architecten Wethouder De Brum die de loftuitm gen in ontvangst nam meende dat er alle aanleiding toe was het werk voor het ontwerpen van de volgende wyken aan dezelfde architecten te gunnen Zowel de oude ais de jonge architecten hebben verder goed werk geleverd Bij het voorstel een verzoek te rich ten aan HM Koningin Juliana voor uitbreiding van het aantal drankwet vergunningen wensten mevr M de VriesVan der Spek en de heer F de Graaf (beiden pvda) aantekening dat zy niet met het voorstel instemden De heer Van Toom gilde weten of dege nen die al lang op de wachtlijst staan nu ook het eerst voor een vergunning in aanmerking zouden komen Burge meester Heusdens antwooidde hierop bevestigend De heer Van der Veen (c h wilde zien dat streng de hand 2al worden gehouden aan de richtlijnen by het uitgeven van de vergunningen Een suggest ie van de heer Van der Veen het grasveld aan de Boterstraat voor het stallen van rijwielen in te richten nu deze vervoermiddelen op marktdagen met meer over de markt mogen worden meegevoerd zal in overweging worden genomen Mr H Luvken maakte enige prac üsche opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe marktverordemng, die Op 1 Sepia mber wat hel 25 jaaz ge leden, dal de heer J Kortleven ihans fabrieksbaas als hulp in dienst trad van de fa C van der Burg Zonen te Vlaar dingen. Ter viering van dit feil werd de jubilaris op het kantoor uitgenodigd en gehuldigd waarbij hem de oorkonde voor 25 jarig trouwe dienst werd over handigd Een gemakkelijke stoel werd hem als cadeau aangeboden. Mevrouw Kortleven kreeg bloemen. Behalve van de directie waren er ook d felicitaties van de collega s bazen, de personeelsvereniging en net kantoor personeel Van hen kwamen eveneens fraaie cadeaux en bloemen Buiten grote waardering voor de door hem verrichte arbeid bekroond ra zyn benoeming tot baas op 1 Juli 1951 kwam hem ook lof toe voor zyn werk als mede oprichter van de personeelsvereniging waarvan hy 6 jaar voorzitter is gefeest en voor zyn actief aandeel ra het Chr vakorganisatiewezen De jubilaris dankte èlle sprekers voor de goede woorden en de mooie geschen ken en sprak de wens uit dat hy onder Gods zegen voor gezin en arbeid nog vele jaren zyn werk ozu mogen aoen De familie bracht verder de dag m hyuselyke kring door K.V.K. „Beneden Maas'* gaat vergaderen De Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas zal Dinsdag 6 Septem ber om half drie in het Groot Handels ;ebouw te Vlaardingen in vergadering lyeenkomen Gesproken zal oa worden over de Speelingbrug te Schiedam en het post vervoer op Voome en Putten Tevens staat op de agenda het punt rekening en verantwoording over 1954 Voorzitter Culturele kring zal functie neerleggen Per 1 November zal naar wy ver nemen de heer M H L Weststrate aftreden «ds voorzitter van de Culturele ta-mg te Vlaardingen die verleden jaar ten doop werd gehouden De heer Weststrate acht de oombi natie van wethouder en vooratter van de Culturele kring ongewenst C.H. jongeren starten Gelyk voor zowelen in September is voor de Christelijk Historische jongeren groep te Vlaardingen het vergaderseizoen weer aangebroken. Zaterdag 3 Septem ber wordt de eerste bijeenkomst gehou den in de benedenzaal van het gebouw Obadja in de Callenburgstraat Onder de voetbaltitel C H U Hervormde kerk 0—5' zal de heer A J van Duist uit Utrecht een inleiding houden over het herderlijk schrijven van de Generale Sy node der Nederlands Hervormde kerk Christen zyn in de Nederlandse samen levmg Mej A van Dorp leerlinge van- het conservatorium te Rotterdam brengt na de pauze enkele pianowerken van Chopin en Debussy ten gehore In een al gemene discussie wordt hierna aan de vergadering de gelegenheid gegeven over het ingeleide onderwerp van gedach ten te wisselen De vergadering begint om 8 uur Belangstellenden, zijn van harte welkom' Advertentie Morgen speciale btj Een olfzonderl jïc bled ng in KRISTAL NYLONS 15 denier 51 gauge Een prachtige feouj de wj normaaT voor 3 95 verkopen door een bjzon dere partij aankoop oordelig» aan BINNENWEG PLE1NWËG 196 Franse museumdeskundige« in de Residentie Een aantal deskundigen van het mu seum in het Louvre te Parys is op het ogenblik in het Gemeentemuseum om de verlichting van de tentoonstelling Het geheim der Etrusken te bestuderen De tentoonstelling van Etruskische voorwer pen zal op 15 October te Parys worden geopend Dit betekent dat er geen mo gelykheid zal zyn de tentoonstelling ra Den Haag langer dan tot eind September open te houden Sch 118 gemoderniseerd Raadsvergaderingen kunnen vaak tn verschillende opzichten interessant zyn Behalve dat er soms uit vragen, van Raadsleden belangrijke nieuws elementen naar voren komen kan een ter tafel gebracht voorstel soms aan leiding zyn tot een figuurlijke schermwedstnjd waarby de degens gekruist worden door het college van B en W en een of meer raadsleden Het gevolg kan zijn dat op een bepaald moment een der partijen dermate tn de verdedi ging gedrukt wordt dat de buitenstaander zich afvraagt, hoe men zich weer uit deze netelige situatie kan redden Het kwam ons voor dat deze omstandigheid zich voordeed tijdens de raadsvergadering te Vlaardingen, die Donderdagavond werd gehouden. Bij een van de eerste punten van de uitgebreide agenda, de benoeming van de leden van de vaste raadsccommissien kwam de heer F de Graaf (PvdA) namelijk met de vraag naar voren waarom aan de lyst geen huurcommissie en geen commissie voor economische zaken was toegevoegd. De heer J van Wyk (c hsloot zich j deze vraag aan voorzover dit het tere punt van de commissie voor Economische zaken betrof Gezien de industriële ont wikkeling van Vlaardingen bevreemdde het hem dat er niets meer over de in stelling van deze commissie was gehoord, ook niet na het schryven dat enkele, raadsleden aan B en W hadden doen toekomen Het kwam hem voor dat er aan ver Ridullende hedryven die zich in Vlaar dingen wilden vestigen toezeggingen wa ren gedaan waarvan de raadsleden in de tyo die hen ter bestudering daarvan ter beschikking stond n»"t ra staat waren geweest de draagwijdte te overzien De Raad kan van sommige zaken op econo misch gebied op zo korte termyn de pro porties niet geneed doorgronden Burgemeester Heusdens bracht ra zyn antwoord naar voren dat. in de eerste plaats de zaak tan de huren nog mei zo gen vallen De heer H v Munster (pvda) vroeg zich af of B en W wel voldoende belangstelling voor de sport hebben De schyn is tegen het college aldus spreker Een jaar geleden werd deze grond voor recreatiegebied bestemd met de verwachting dat spoedig met de aanleg van sportvelden zou worden be gonnen Onbegrypelyk is het dat het college nu pas tot de conclusie komt dit de aanleg daar beter met kan plaats heb ben Wat stelt het college ra de plaats voor het nu vaarwel gezegde plan' De heer J van Toor Hzn (wé) wees er op dat de plannen voor de aanleg van oe velden m de sportcommissie zyn ge weest Hy vroeg zich af waarom nu ra dicaal met deze plannen is afgerekend de commissie daarin niet is gekend Wel sportvelden Wethouder T de Bruin (pvda) meen ver uit de doeken was dat men nu reeds de hier slechts een nieuw uitbrei op de eerste dag van de nieuwe regeling een voorstel tot het instellen van een huurcommissie naar voren kon brengen Dat B en W nog met tot het instellen van een Economische commissie waren overgegaan vona zyn oorzaak ra het feit dat het college zelf nog niet helemaal van de noodzaak van het instellen daar van overtuigd is Burgemeester Heusdens vroeg zich af of een Economische com missie wel een juiste oplossing is voor het probleem van de voorlichting van de raadsleden Ook B en W worden wel eens voor verassingen geplaatst waarby de draag wijdte van vraagstukken op korte termyn moet worden overzien Met nadruk ver zekerde hy dat de Raad te allen tyde een uiste voorlichting krygt B en W zullen lun standpunt in deze zaak echter eerst kunnen bepalen als de begroting voor 1956 aan de orde komt Nieti$nel De heer de Graaf merkte m tv eede in stantie op dat B en W op dit punt met erg snel hebben gev erkt Hy sprak er zyn teleurstelling over uit dat na al die maar den dat dit probleem de aandacht vraagt nog steeds geen oplossing is gevonden De heer Van Wyk vroeg zich daarby af hoe het antwoord zal zyn op de vraag of Vlaardingen nog een verdere radustriali satie nodig heeft Burgemeester Heusdens bracht ten slot te naar voren dat het eerst duidelijk moet zyn hoe de commissie zal moeten werken Een ander punt waarby B en W zich tegen felle aanvallen van verschillen de raadleden moesten verdedigen was het voorstel tot het doen herzien van de uit breidingsplannen ra het gebied begrensd ter Zuiden dooi de Nieuwe Maas ten Westen door de grens met de gemeente Maassluis ten Noorden door dq spoor baan RotterdamHoek van Holland en ten Oosten door de Oostelyke grens van de ontworpen ring«poorbaan Oorspronkelijk was dit gebied bestemd voor de aanleg van sportvelden De heer J Ligthari (c hvroeg zich af of B en W er wel aan dachten dat verschillende sportverenigingen ra nood verkeerden voor wat betreft de speel velden Met de sportvelden is het met zo best in Vlaardingen aldus de heer Ligt hart zy liggen in de hoek waar de sla gisteren door de raad werd goedge keurd Precariorechten By het voorstel tot heizienmg van de precariorechten meende de heer H Sondorp (ar) aat geen ragrypenae veranderingen tov de oude verorde nrag waren aangebracht Wel zag hy vooi die gedeelten van de kade die verhuurd waren ra het innen van kadegeld een dubbelheffrag Wethouder Weststrate meende dat van dubbele heffing ra dit opzicht geen sprake is daar over deze kedegedeel ten die voor een jaar zijn verhuurd geen precariorechten worden geheven De vraag van de heer Sondorp wat prefereert kaderuimte ver huur of de heffing van precariorechten zal door B en W woraen onderzocht By het voorstel voor het verstrekken van een aanvullend crediet ten beboe ve van de vernieuwing van het brug dek van de Prinses Julianabrug stelde de heer Nie maats verdriet de vraag waarom dit voorstel eerst nu ter tafel wordt gebracht Wethouder De Bruin zei, dat de ver meuwuig eerst nu noodzakelijk, wern daar de brug klaar moet zyn wanneer de Oude Havenbrug aan het eind van dit jaar zal moeten worden vervangen door een meuwe Wat de Spoor haven betreft, maakte dragsplan m het vooruitzicht wordt gesteld Naarmate het uitbreidings plan definitief wordt kan de kwes tie van de sportvelden worden bezien Het sportcomplex hier is dus met van de baan. Wel heeft het Hoogheemraadschap Delfland er bezwaar tegen de waterstand in de polder te wijzigen Om een goede drainage van de sportvelden te krygen zou een kostbare ophoging van de grond moeten plaats hebben Een nieuw com plex sportvelden is echter geprojecteerd in de hoek Zd Buurtseweg—Maassluis sedyk op terrein dat eigendom is van de gemeente Acht sportvelden kunnen hier komen Bovendien zijn er plannen het VFC terrein te laten bestaan Wethou der H K van Minnen (cJisloot zich by zyn collega aan en voegde er nog aan toe dat men zich by de snelle ont wikkeling van Vlaardingen met moet overhaasten met het aanleggen van sport velden Later zou kunnen blijken dat de grond zou moeten worden bestemd voor andere doeleinden Burgerlijke stand van Vlaardingen Getrouwd Joris van der Vijs 58 j en. EU zabeth van der Ven 34 j Anthonie An theumsse 23 J en Engellna Hermlna den I Uijl 23 Geboren Marien Johan z v J J A Voor winde en A Kros Adrianus Johannes Co» nelis Maria z v P A J van Vliet en G T Kooter de wethouder de opmerking dat bin nenkort met de Nederlandse Spoor wegen overeenstemming zal worden bereikt over de Spoorhaven De ver kerespolitie heeft de situatie by deze brug momenteel m. onderzoek. Donderdagmiddag bezocht de West landse druivenpnnses Tim het Zee- hospitium St Jozef te Hoek van Holland waar zy persoonlijk aan alle patientjes druiven aanbood. (Van een onzer verslaggevers) E jongens en meisjes die gisteren in het dorpje Berlicmn niet ver van 's Hertogenbosch naar school zijn gegaan hebben een van hun jonge on derwijzers gemist Ze wisten wel waarom hij gisteren niet voor de klas verscheen de 22 ja rige meester w Wijgergangs verblijft namelyk enkele dagen in Amsterdam als gast van het gemeentehestnnr en de VVV Woensdagavond na zyn aankomst in de hoofdstad heeft hy een. tocht ge maakt door de grachten en heeft hy kennisgemaakt met een aants Am- sterd /mse journalisten aan wie hy uit voerig vertelde wat de aanleiding van zyn bezoek aan de hoofdstad was Meester Wygergangs kreeg toen hij de kweekschool bezocht de opdracht, een project te maken over e°n of ander onderwerp om aan de hand daarvan zijn leerlingen allerlei interessante by- zonderheden te kunnen vertellen over de door hem gekozen industrie of stad Wijgergangs koos toen Amsterdam «n meteen toog hy aan het werk om gegevens te verzam-len voor zijn scriptie' Het was een heel werk maar gesteand door de grote stapels folders en artikelen over Amsterdam die hem door de V V V en andere in stanties werden toegezonden kon hij mei opschieten en zo ontstond een in-f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1