Zó kan het niet Beter net van zenders Frankrijk verleent steun aan Tunesië Egyptische aanval in Negeb - woestijn Detailvragen van verdediging Wie betaalt het FaureGeen moeilijkheden hij Marokko-politiek Tweejarenplan van PTT Het zomerweer houdt aan Dr. J. van Baal naar Nederland GROTE FOTOWEDSTRIJD VAN TROUW ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3169 SCHENKING EN CRED1ET Twee Rotterdamse jongens vermist Nozems op Nieu ivendij President rechtbank Amsterdam veroordeelt „Vrij Nederland" ACHT NIEUWE TV- EN FM-STATIONS Syrische troepen naar de grens? Tito levert Moskou strategische goederen Peron Proces Jungschlaeger Verdachte noemt rapporten „ongegrond" Treinverkeer ondervond stagnatie Prins Aschwin bezocht de Oude Kunst- en Antiekbeurs Lonen niet omlioog, prijzen omlaag Botterdam Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klaer tendienst abonnementen 18 3Q 1930 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 11570D •s Gravenhage Huvgenspiein l Postgiro 424867 Redactie Tel 111892 Adm Tel. U4402 Kiachtend enst 18 30—19 30 u TeL 362569 Schiedam Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week 226 per maand, 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IhOiAM- Weersverwachting geldig tot Zondagavond KOUDE NACHT Koude heldere nacht met weinig wind Morgen toe nemende bewolking met later in het Noorden van het land kans op wat regen overwegend matige Zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde middag temperaturen als vandaag ZON EV MAAN 4 September zon op o =8 onder 19 25 maan op 19 40 onder 8 40 5 September zon op 08 onder 19 23 maan op 20 03 onde 9a9 Directie C A RED MN G en Mr K VAN HOUTEN Hoofdredacteur Dr <J H J S BRUINS SLOT j ET maatschappelijk werk draagt J-"l een geestelijk karakter Het oude formulier voor de bevestiging van de diakenen wist het wel toen het zei dat het zeer goed is dat deze mannen niet alleen met de uiterlijke gift maar ook met t(-oostelijke redenen uit het Woord van God aan de armen en el lendigen hulp bewezen Om dit geeste lijk karakter van het maatschappelijk werk behoort in ons huidige Neder land met zijn geestelijke verscheiden held de uitvoering er van te liggen in de handen van kerkelijke en particu here organen En wanneer deze een achterstand hebben is het het beste dat zij die inlopen Dit is niet het standpunt van enkele mensen in Nederland of van een be- paalde kerk of van een groepering De grote meerderheid der voor deze vra gen zich interesserenden schijnt dit standpunt in te nemen Maar juist daarom is het kostenprobleem zo be langrijk want het maatschappelijk werk breidt zich met het jaar uit en dat kost al maar meer geld Wie zal bet betalen* ALLERLEI factoren brengen mee dat het gedeeltelijke antwoord op deaa vraag is de overheid Eén der bedoelde factoren la de his torische gang van zaken De overheid heeft al eeuwen en eeuwen ic. ons land geld beschikbaar gesteld voor werk van deze aard en dat was des hjds reeds daarom met onbillijk om dat na de kerkhervorming heel wat kerkelijk bezit eenmaal voor armen zorg aan de kerk gegeven, in haar handen kwam Ook heeft de mtvoenng van de armenwet van 1854 en vooral van die van 1912 de overheid genoopt, m toenemende mate zelf een stuk maate-happelijk werk ter hand te ne men Ben heel andere factor ligt m de omstandigheden, dat door allerlei uiteraard van overheidswege geno men fiscale maatregelen een duide lijk onvermogen ontstaat bij particu lieren om de gelden te verschaffen, die nodig zijn voor het stichten en in stand houden van modem geoutilleer de en wezenlijk vruchtbare activitei ten van enige omvang. Laatstbedoelde omstandigheid maakt het meer en meer wenselijk dat du overheid van haar kant door subsidië ring allerlei kerkdijk en particulier •initiatief als uiting van volkskracht aanmoedigt Bovendien Mgt het met het man*- V^f^chappelijk werk zo dat memand ken ontkennen dat het ook een zaak van openbaar belang is niet uitsluitend, maar mede Het is van betekenis voor "het hele klimaat van onze samenle ving voor de geestelijke volksgezond heid voor de bloei van het volksleven. Omdat het een geestelijk karakter draagt is de overheid met de eerat aangewezene om het wt te voeren, maar zij behoort wel sterke belang stelling te hebben mi zij heeft deze pok voor de goede uitvoering van dit werk In een geval ala dit is de weg van de subsidiering een goede weg voor de overheid om te doen uit komen dat zij de grenzen van haar bevoegdheid de eigen competentie van de verschillende levensgebieden, en de geestelijke verscheidenheid van het volk erkent maar zich toch met wil onttrekken aan wat door kerkelijke «n particuliere organen* mede in het openbaar belang wordt gedaan. Hier en nu is met aan de orde, in welke vormen de subsidiering van bet maatschappelijk werk door de over heid moet worden gegoten Zelfs ge bruikten wij het woord subsidiëring met om voor een bepaald systeem van financiering te pleiten In de bezinning over deze aangelegenheden zijn ook begrippen als delegatie en restitutie ten beste gegeven Dus laten we nu rusten de vragen ontrent overleg en samenwerking tussen overbeidsorga nen en die van kerkelijk en particulier karakter Het is duidelijk dat wie voor financiering van overheidswege pleit er mee moet rekenen dat de overheid verantwoordelijkheid heeft voor de be steding van overheidsgelden dat brengt reeds de rechtsgelijkheid mee die de overheid ten aanzien van alle burgers in het oog moet houden. Van daar ook dat op den langen duur zo veel mogelijk hieromtrent bij de wet ■al moeten worden geregeld MAAR als WIJ op de vraag wie be taalt het' ten antwoord geven de «verheid dan is dit toch maar een gedeeltelijk antwoord De kerkelijke en particuliere orga nen zullen zelf ook een behoorlijk deel van het door hen ondernomen maat schappelijk werk moeten betalen ook een behoorlijk deel van de kosten dei moderne en effectieve bewerktuiging Want zij willen iets Als het goed is willen zij geen zieltjes winnen maar zij willen dienen Dienen kost offers Als om maar bij de kerken te bi ven deze het maatschappelijk werk willen doen gedreven door de liefde van Christus dan zal de off er bereed held van deze liefde ook financieel ge stalte willen aannemen Er is dus wel een goed antwoord te geven op de hierboven gestelde vraag Het beste is dat onze overheid de or ganisatie der christelijke liefde In de k rken en naar te verwachten valt ook die van een grootse humaniteit te ontmoeten knjgt in eerlijk overleg oprechte samenwerking Ket staat oan aan de gelovigen in ons land er door offervaardigheid be- ïengstellmg en activiteit voor te zor gen, dat hun kerkelijke organen by dit overleg en deze ontmoeting een ster ke^erhanfehngsposme De Franse regering zal steun aan Tunesie verlenen teneinde liet land in slaat te 6tellen over de economische en sociale moeilijkheden te geraken, Kaann het door de slechte oogst is gekomen Voorzien is m een crediet van drie milliard en vierhonderd millioen francs en een schenking van twee milliard en tweehonderd millioen Franse conservatieven doen nog steeds pogingen om de plannen voor de nieuwe koers in Marokko te torpederen In de minister van Buitenlandse Zaken Pmay schijnen zy een woordvoerder m het kabinet te hebben gevonden Aan de andere kant staan, de nationalistische leiders die te Parijs de nadere ontwikkeling van de toestand afwachten bloot aan cntiek van de zijde van hun landgenoten thuis die vinden dat zij bij het overleg met Franse regeringsleiders te Aix les Bains tgeen werkelijke onafhankelijkheid hebben bedongen Bovendien hebben genoemde leiders heftige verwyten te horen gekregen van een oudere broer van de verban nen sultan Deze broer de 50 jarige Moeley Hassan die te Parijs woont beschuldigde de le ders van de Istiqlal en andere nationalistische partijen er van dat zij ter wille van een com promis Ben Joessef hebben opgeofferd Premier Faure toonde zich evenwel uiterst verbaasd over de suggestie dat er zich by het in practijk brengen van zijn plannen moeilijkheden zou den voordoen Volgens hem bestond er geen onenigheid tussen de leden van zijn kabinet Alles geschiedt op vriendschappelijke basis De regering bluft bij haar plan (voor Marokko) en zy houdt vast aan haar tijdschema Er is geen sprake van dat het kabi net m de komende 48 uur in spoed vergadering wordt bijeengeroepen aldus Faure Bij Kenifra zijn zeventien Berbers gearresteerd die er van verdacht worden te hebben deelgenomen aan de moord op de dne journalisten Andre Leveuf Roger Ladeveze (Fran ce Soir) en Roland Jourdan (Ameri can Broadcasting Corporation) Een der gearresteerden bekende persoon lijk aan de moord te hebben deelge nomen De anderen zijn beschuldigd van medeplichtigheid Men verwacht nog meer arrestaties Aanleiding tot de arrestatie was het vinden van schoenen en foto toestellen van de journalisten bij de Berbers Staatsieportret van HM de Koningin geschilderd door Otto B de Kat be stemd voor de ambtstvornng van de Gouverneur van de Nedertaidse An tillen De nieuw benoemde resident-generaal van Marokko Boyer de Latour ont vangt hier utt handen ton de sultan van Marokko Ben Arafa de Ouissam Alouite orde De reside/ f-generaol houdt het hoofd gebogen om de versierselen ui ont vangst te nemen De commissaris van Politie chef afde hhg zeden en kinderpolitie te Rotter dam verzoekt namens de ouders de op sponng aanhouding en terugbrenging van Jan van der Graaf geboren te Rot terdam 7 September 1943 wonende Eben Haezerstraat 83b te Rotterdam S gnalement lang 135 meter gezet postuur blozend bol gelaat zwart haar blauwe ogen klein litteken op het ach terhoofd. Kleding blauw vest korte khaki broek opgerolde beige sportkou sen vermoedelijk blauwe gymnastiek schoenen Rudi van der Graaf geboren te Rot terdam 14 September 1947 wonende zelfde adres Signalement lang 115 me ter tenger postuur bruine gelaatskleur blond haar blauwe ogen Kleding rood manchester broekje rood geruit over hemd beige sokjes en witte gymnastiek schoentjes De kinderen hebben op 30 Augustus 1955 de ouderlijke woning verlaten en sindsdien is mets meer van hen ver nomen. ejuf De president van de Rechtbank te Am sterdam mr J Meihuizen heeft vanoch tend in kort geding beslist dat de foto in het weekblad \ry Nederland met het artikel van Jan Vrijman over No zems op de Nieuwendfok inderdaad be ledigend is voor twee jonge Amsterdam mers die zich op de Nieuwendyk lieten fotograferen door een persfotograaf Ons verkeer moet en zal veiliger worden, wg zyn het er allen over eens Daarom moet er iets gedaan worden Een mensenleven is kost baar, maar er vallen jaarlgks dui zenden mensenlevens aan het ver keer ten offer Mogen wy voor al dit leed onverschillig big ven' Ons volk moet worden wakker teschud Het moet hand in hand gaan staan om te waken voor bet leven van zgn medemensen Trouw" begint vandaag een cam pagne voor een veiliger verkeer Er moet een eind komen aan bet groot ste sevaar oo de weg Dat gevaar heet WEGPIRAAT' Op pag 9 treft u ons eerste artikel aan De president heeft thans het weekblad verboden de artikelenreeks voort te zet ten voor zover de inhoud daarvan op enigerlei wijze opdeonderhavige jonge lui is betrokken Bovendien zal Vxy Nederland in het eerstvolgende num mer op de voorpagina r n mededeling moeten plaatsen waar n het weekblad zegt het te betreuren dat bij het bewus te artikel een foto is geplaatst van per sonen die niet behoren tot de jongens van slechte levenswandel zoals in het artikel is omschreven Bovendien zal Vry Nederland een advertentie n het Vrye Volk en Het Parool (waarin voor de bewuste artike lenreeks is geadverteerd) dienen te plaatsen met dezelfde mededeling dit alles op straffe van tweemaal 1000 De gedaagde werd veroordeeld in de kosten van het gading De beide Amsterdamse jongelui de 19 jarige Henk Huls en de 22 jarige Gerrit Kiers hadden voor een winkel op de Nieuwendyk geposeerd voor de fo tograaf Ze vonden hun foto terug by een artikel m Vnj Nederland getiteld De nozems op de Nieu v endyk dat ge ülustreerd was met drie fotos zonder onderschrift Op de beide andere fotos stonden groepjes jongelui In het arti kei werden onder andere talloze uitla tingen van op de Nieuwendyk rond zwervende jongemannen geciteerd De president zei in zyn overweging onder meer dat het woord nozems een denigrerende betekenis heeft dat nozems arbeidsschuw zyn en van mm of meer slechte levenswandel De be doelde jonge s hebben van de foto en het art kei schade ondervonden doordat z j op Kattenburg zyn uitgescholden en uitgelachen Indien zij hadden geweten dat de foto bij een dergelijk artikel zou worden geplaatst hadden zij zeker niet geposeeid voor de fotograaf zo was de mening van de president Daarom wees by de vordering toe AUTO OVER DE KOP Op de splitsing Weena Onradstraat te Rotterdam ontstond gistermiddag een aanrijding tussen een personenauto en een bestelauto tengevolge waarvan de personenauto over de kop sloeg De be stuurder ervan liep enige wondjes aan het h ofd op en werd ter observat e in het Coolsmgelziekenhuis opgenomen Het vas de 51 jarige FAS uit de Witte de Withstraat Tot in alle uithoeken van het land zal men binnen twee jaar de Neder landse radio en televisieprogramma s goed kunnen volgen PTT heeft een groots project ter hand genomen dat aan de vele klachten die in bepaalde streken veelvuldig worden gehoord een einde zal maken Het plan dat voor een deel al wordt uitgevoerd voorziet in de bouw van vier nieuwe televisiezenders waarvan een paar tevens voor FM kunnen wor den gebruikt De bestaande TV-zender in Lopik zal bovendien belangrijk worden versterk* De vier nieuwe zenders komen res pectievelijk op de grens van Friesland er Groningen, in OveriJsel, Limburg en Zeeland Bij Appelsga komt een TV-toren van 290 meter welke ln de loop van 1957 in gebruik zal kunnen worden genomen. Een toren van 160 meter komt bi) Markelo, de bouw hiervan is reeds begonnen en kan in de tweede helft van volgend jaar zijn voltooid Evep eens begonnen is de bouw van een soortgelyke toren öy Roermond (Her ten) die met de daarbijbehorende zender in begin 1957 in bedrijf zal komen In Zeeland, by Goes ten slotte zal eind volgend jaar een 130 meter hoge mast gereed zijn Voorts wordt een keten van straal zenders gebouwd welke de TV-zen ders met de studio en ook onderling verolnden zal en welke tevens zal die nen voor de aansluiting op het Euro- vlsienet. Deze relais-stations komen ln Hilversum Roosendaal Loon op Zand, Mierlo Apeldoorn en Lichtmis Ten Slotte zullen vier zenders voor FM worden gebouwd twee ln het Zuiden en twee ln het Noorden van bet land. «yiAT we nu in de krant over Peron W lezen lijkt als twee druppels wa ter op hetgeen Hitler in zijn ergste lieri ode ten beste gai Dezelfde hysterie Dezelfde open lijke oproep tot misdaad tot moord en straatterreur Het is die legalise ring van de misdaad en het tot zede lijk goed verklaren van het onzede lijke dat ons to het Hitler regime zo trof dat nu ook bij Peron naar voren komt Alle religieuze vernis is er nu wel at gelukkig Peron is listig is handig en bere kenend misschien is hij zelfs sterk. Misschien is de oppositie zwak maar deze totale ombenng van de rechts orde verdraagt zich niet raet het voort bestaan van een staat Evenals het bewird van Hitier draagt bet de kiem van zijn ondergang ia zich y-, GYPTISCHE commando s hebben gisteren een Israëlische neder JCj zetting in de Negeb woestijn aangevallen zo heeft een militaire woordvoerder van Israel meegedeeld De aanval had plaats m het gebied van Yad Mordecai waar Donderdag twee Egyptische straal jagers zijn neergeschoten De waterput van de nederzetting werd vernield Het incident zal wellicht een ongunstige invloed hebben op de pogingen van de bestandscommissie der V N om het vuren te doen staken Volgens berichten in Damascus i het Syrische leger bezig troepen aan de Israëlische grens samen te trekken Naar verluidt is het bevel hiertoe gegeven dooi de legerstaf in een or der waarin tot waakzaamheid wordt gemaand Irak heeft de Arabische ministers m Buitenlandse Zaken voor een bijeenkomst in Beiroet of een andere Arabische hoofdstad uitgenodigd ter goedkeuring van een eensgezinde politiek en gezamenlijke maatregelen Alleen Egypte en Sacfedi Arable heb ben nog met geantwoord Amerika dat zich- evenals Enge land en Frahkryk ernstige zorgen maakt over de incidenten tussen Het Bntse ministerie van Buiten landse Zaken heeft gezegd te menen dat Joegoslavië strategische materia len naar Rusland heeft gezonden over eenkomstig een nieuwe handelsover eenkomst tussen de twee landen die Donderdag is getekend Een woordvoerder zei dat de rege ring van president Tito op geen enkele wijze gebonden is aan het verbod /an de Westelijke geallieerden tot de uit voer van strategische goederen naar de landen van het Sowjet blok De laat ste jaren hebben de Joegoslaven zich echter vry willig aan dat verbod ge houden Bezoek van minister Luns aan de West De data voor het bezoek van minister Luns aan de West zyn thans als volgt vastgesteld Van 9 tot 13 September ver blijft hy in Paramaribo vervolgens tot 17 September op Curacao en daarna tot 19 September in Caracas Op laafcstge noemde datum reist minister Luns ter bijwoning van de algemene vergadering van de Verenigde Naties door naar New York D" minister wordt 26 October in Nederland terugverwacht Adenauer: Strijd tegen communisme kan nog lang duren Bondskanselier Adenauer heeft gis teravond verklaard dat de Westelijke stryd tegen het communisme nog met voorbij is In zyn laatste openbare rede voor hy de volgende week naar Moskou vertrekt zei de 79 jaar oude staatsman de strijd tussen het materialisme en het chnstelyke Westen zal decaden lang voortduren totdat wij uiteinde lyk de overwinning behaald hebben In zjn belangrijke rede over de buitenlandse politiek deed de kanse lier ook een beroep op de Saarlan ders om op 23 October voor Euro peamsatie te stemmen ondanks het feit dat daar dne pro Duitse partyen ijveren voor verwerping van het Saar statuut Over zun aanstaande onderh^nde lingen met de sowjetleiders zei Adenauer dat de kwestie van de Duitse hereniging louter besproken zou worden Hy noemde het de plicht van de overwinnaars om de eenheid van Duitsland le herstellen en zei dat daarom m Moskou nog geen be sluit bereikt kon worden Adenauer sprak de hoop uit dat de Sowjetume op menselyke wyze het probleem van de duizenden Duitse krijgsgevangenen in Rusland zou op lossen Egypte en Israel is van mening dat de vrye wereld onmiddellijk zal re ageren indien het door het Gaza incident en wat daarna volgde tot een oorlog zou komen Men gelooft dat de Arabische landen ook eigenlyk met geneigd zyn een oorlog tegen Israel uit te lokken Deze landen immers hebben ondanks een totaal aantal inwoners van 40 millioen met meer dan een leger van 200 000 man op de been De regering te Tel Aviv zou binnen 48 uur een leger van 250 000 man paraat Kunnen hebben Natuur lyk zouc. n de Arabische landen op den duur een veel groter legermacht kunnen, oproepen en daar Israel dit beseft zou dit wellicht daarom een oorlog yillen vermijden. Een vrij actieve oceaandepressie trok gisteren van de Oceaan ma Schotlai d tn de richting van Noor wegen De storing gaf op de Noordzee na een rustige periode van vijf toeken aanleiding tot harde westelijke win den De invloed van de depressie op het weer tn ons land was gering Slechts hier en daar viel enige regen of motregen Het bleef vnj warm Een nieuwe depressie is bij de zuid punt van Groenland aangekomen Deze trekt evenals zijn voorganger snel in de richting van Europa maar volgt een noordelijker koers Voor het weekeinde wordt dan ook overwegend droog weer verwacht met wisselende bewolking De temperatuur b lyft boven normaal (Van onze parlementaire redacteur) Dr J van Baal de gouverneur van Nieuw Guinea zal naar waj vernemen in de loop van deze maand naar Neder land komen Hem is op zyn verzoek een ontspanmngsvexlof van vier maanden verleend zowel mevr Van Baal als het zoontje van ae heer Van Baal ver toeven reeds om gezondheidsredenen in Nederland. Het proco* Juagschlaeger is gilleren voortgezet mei een kruisverhoor waar aan de verdedigster mevr M Bouman da hoofdgetuige k charge J Tomasoa on dermerp Het kwam tol een heftige woorden wis seling toen aanklager Soenarjo met kracht protesteerde tegen het kruisverhoor waardoor volgens hem. mevr Bouman probeerde het proces te verlengen door Tomasoa te bombarderen met detail vragen. Mevr Bouman antwoordde dat het no Spandraad m bovenleiding gebroken Het treinverkeer op het Centraal Sta tion te Rotterdam ondervond van mor gen ruim drie kwartier vertraging Een spandraad in de bovenleiding was ge broken en hierdoor was het met mogel jk dat de trenen die uit de richting Den Haag kwamen en daarheen wilden ver trekken gebruik konden maken van de daartoe aangewezen banen De Dienst Weg en Werken is dade Lijk begonnen met het herstellen van het euvel Voorzover dat nodig was kon den de reizigers gebruik maken van de tremen die in de richting Gouda ver trokken Na circa drie kwartier was het op onthoud weer hersteld Prins Asehwin heeft gistermiddag in gezeischap van zijn echtgenote de Oude Ku At en Antiekbeurs te Delft bezocht De prins die twee jaar geleden ook de beurs heef bezocht toonde zeer veel belangstelling voor het geexposeerde Hy werd rondgeleid door de organisator van de beurs de heer Marcel B Keezer Later voegde de directeur van het Ste dehjk Museum Het Prinsenhof drs D N G Bolten zich by het gezelschap TTOOR al onze abonne's ook voor hen die zelf met fotograferen, organ! seert ons blad een grote fotowedstrijd Prachtige prijzen zijn door de Directie van ons blad beschikbaar gesteld Voor nadere bijzonderheden zie men pag 4 van deze editie. dig was omdat zy alle tegenstrydighe- den m de vroegere verklaringen van Tomasoa aan het daglicht wil brengen Mevr Bouman heeft geeist dat Tomasoa wegens meineed vervolgd zal worden. Rechter Maengkom ondersteunde het bezwaar van de aanklager en het proces werd voortgezet met het voorlezen van een rapport van de inlichtingendienst over de subversieve bedrijvigheid van Jungschlaeger Het rapport zo zei Soe narjo was opgesteld door een luitenant, Soedarsono die eerder achter gesloten deuren gehoord is Hierin komen mlich tingen voor over een reeks geheime vergaderingen welke de beklaagde met functionarissen van het hoge commissa naat de Nederlandse militaire missie de KPM Nederlandse en Amerikaanse olie- maatschapp jen en buitenlandse cultuur ondernemingen gehouden zou hebben Ook werd geciteerd uit de corresprra dentie van de beklaagde met Westerling en andere leiders van de rebellen Verder werd beweerd dat hy tevergeefs pogingen gedaan zou hebben om agenten binnen de luchtmacht en de politie te smokke len In antwoord op de vraag van de pre sident zei Jungschlaeger dat het rap port volkomen ongegrond was Hu vroeg de president de zegslieden te horen, wier mededelingen m het rapport vastge legd zyn Hij beweerde soortgelijke rapporten, welke van enige grond ontbloot waren regelmatig ontvangen te bebben toen hy chef van de Nederlands Indische militaire inlichtingendienst was Het proces werd tot Donderdag ver daagd De getuige a charge W H Manoch zal dan opnieuw gehoord worden Duitse regering De Westduitse regering heeft bekend gemaakt dat zij plannen koestert voor een prijsdaling opdat geen algemene loonsverhoging behoeft plaats te hebben. De minister van Economische Zaken, Erhard deelde op een persconferentie mee dat hy voor het omlaagbrengen van de binnenlandse pryzen maatregelen zou nemen tot verlaging van invoerrechten verdere vrijmaking van de handel en verruiming van persoonlijke invoer Het scherpste wapen zal zyn het herinvoeren van de artikelen tegen prijsopdrijving in het Westduitse strafwetboek voor econo mische delicten Meer dan twee millioen Westduitse arbeiders vragen om een loonsverhoging Zy betogen dat de pry zen nog steeds omhoog gaan. KLM-hoof dinspecteur Hiemstra verongelukt De 62 jarige heer J Hiemstra uit Bo venkerk hoofdinspecteur van de boord, opleiding bij de KLM is m Friesland met zyn bromfiets over de kop gesla gen en (net een schedelbasisfractutir naai het R K ziekenhuis in Harhagen vervoerd Daar is hy gisternacht over leden Het ongeval geschiedde Donder- kA h? "Jksw£g *an de kop van de Afsluitdijk oaar Harllngen. De brom fiets is m los zand geslipt en over de kop geslagen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1