w Staakt het vuren" Gaza aanvaard Amerikaans vliegtuig opgebracht Prinses Beatrix nam de laatste beletselen weg mm mm MBMÉi s ssylf HSli ir*?? v Plechtige sluiting op het elf Provinciënplein Eerste atoomcentrale ter wereld EGYPTE EN ISRAËL ACCOORD Pro-Duitse Saar-partijen tegen Adenauer E 55 heeft aan de verwachtingen voldaan Drie-millioenste bezoekster kwam op de laatste avond DRIE KAMERLEDEN HADDEN ONGELUK IN ZWEDEN DERTIENDE Ja-.RG.4NG No. 3I7« Rustige Zondag in grensgebied Tewaterlating van de „Limburg" jjplSfpi Europees beheer afgewezen Weer arrestaties in Indonesië Moderne techniek in ouderwets gebouw i Russen laten drie Amerikanen vrij Rode legers worden ingekrompen MAANDAG 5 SEPTEMBER 1955 Rotterdam mag Linz f20.000 schenken Prins Bernhard tevreden over zijn dochter Prinses proestte van het lachen Oorlogsmisdadiger Van der Neut vrijgelaten „DEVTSCHER HEIMAT BUNGEVORMD Echtpaar bekneld geraakt tussen bus en leuning Twee kinderen te Delft dodelijk verongelukt Noordafrikanen in Parijs in arrest Rusland biedt Egypte wapens aan Een Dakota van de Amerikaanse luchtmacht is Zondag door twee Israëlische jachtvliegtuigen boven Israëlisch grondgebied tot landen gedwongen. Een van de jagers gaf .een vuurstoot met een machine geweer op geringe afstand voor de Dakota. Per radio kreeg de Da kota daarna bevel naar Lydda te gaan. HetAmerikaanse toestel, dlat op weg was van Caïro naar Beiroet, had twaalf Amerikaanse officieren aan boord, onder wie zeven leden van de bemanning. Uit Israëlische bron is vernomen dat het vlieg tuig zich buiten de luchtcorridor had bevonden en daarom ter iden tificatie naar Lydda was overgebracht. Nadat de passagiers en be manning door officieren van de Israëlische luchtmacht waren on dervraagd en het vliegtuig was onderzocht, kon de Dakota haar reis voortzetten. Alle inzittenden waren lid van een Amerikaanse mili taire missie in Turkije. Prinses Beatrix, die van morgen op een hoge tribune in één van de loodsen van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen stond, proestte van het lachen, toen de fles met champagne door j haar werd kapotgeslagen. De it inhoud van de fles kwam niet dadelijk terecht tegen de wand van de onderzeeboot- jager Limburg. Een gedeelte stroomde over de hoofden van een aantal genodigden die in de dichte omgeving van het schip stonden. Juist op het ogenblik, dat de prinses had gezegd: „Ik doop U", daalde de bruisende champagne op de hoofden van de autoriteiten en hun dames neer. Zie verder pagina 2 Israëlische aanval? De drie pro-Duitse partijen in het Saargebied hebben zich Zater dag verenigd in de „Deutscher Heimatbund" Het zijn de Christen- Democraten, de Duitse Sociaal-Democraten en de Democratische Partij. Woordvoerders van de drie partijen hebben het dringende ver zoek van bondskanselier Adenauer, om op 23 October voor Euro- peanisatie van het Saarland te stemmen, van de hand gewezen. Zij hebben zich opnieuw uitgesproken tegen het Frans-Duitse Saar-sta- tuut,'dat hun land onder een Europees beheer wil stellen. De Nationale Manifestatie, E 55, die Zaterdagavond officieel is gesloten in Rotterdam, heeft volledig aan de gestelde verwachtingen voldaan. Om ieven uur hadden talrijke genodigden, waaronder de leden van hetj.&agfelijksr bestuur en de organisatoren, zich verzameld op het Elf Provinciënplein, waar gedurende alle dagen van de expo sitie de nationale driekleur en de vlaggen van de provinciën hadden gewapperd. Naar van betrouwbare zijde werd medegedeeld, is de nationale energie-manifestatie ook in financieel opzicht een succes geweest. De gemeentelijke garantie zal vermoedelijk niet behoeven te worden aangesproken. De voorzitter van de E 55, ir. J. W. Ernste, deelde daar mede, dat een intensieve samenwerking op deze expositie het mogelijk heeft gemaakt, dat een zo groot succes kon worden bereikt. Verder bouiven De organisator van de E 55, de heer Jac. Kleiboer, die zeer in het bijzonder tevreden en dankbaar was, slaakte voor het laatst op deze expositieterreinen een diepe zucht. „Het zit er op", zo zei hij, „en het succes is. er.". Maar hij wilde niet '"verhëlën, dit dit sla gen toch ook gepaard was gegaan met het vallen van menig traan tje op menig tegeltje, die daar bij duizenden op de terreinen waren aangelegd. Een dodeeen geivonde Voetje voor voetje Televisie Diep in de nacht Nu ook Polen en Albanië Rotterdam: Witte de Wiihstraat 30 Telef. 115700 C4 1.) Postbus 3112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18,30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendicnst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEL'NING en Mr. K. VAN HOETEN IH&uut O Geldig tot Dinsdagavond. MORGEN OPKLARINGEN. Vanavond of vannacht plaatselijk wat regen en over het algemeen iets minder koud dan de afge lopen nacht. Morgen overwegend droog weer met opklaringen en ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Aanvankelijk matige Zuidelijke wind. Later zwak ke tot matige wind tussen Zuid en West. 6 September: zon op 6.00, onder 19 20; maan op 20 31. onder 11.19. Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. J. S. BRUINS SLOT De streekdag vun Steun Wettig Gezag werd dit jaar te Delft gehouden. Het hoogtepunt van het programma bestond uit een bailomvedstrijd door de familie Boesman. Bij Koninklijk Besluit is aan de ge-- meente Rotterdam alsnog machtiging verleend aan de Oostenrijkse gemeente Linz een bedrag van 20.000 te schen ken als tegemoetkoming in de schade, die deze gemeente door de overstroming van de Donau in 1954 heeft geleden. Gedeputeerde Staten hadden Rotterdam de machtiging tot het doen van deze uitgave onthouden. B. en W. gingen in beroep bij de Kroon. In het K.B., waarbij het besluit van Gedeputeerde Staten wordt vernietigd, wordt o.m. overwogen, dat bij de hui dige ontwikkeling der nationale en inter nationale gemeentelijke solidariteit en hulpverlening, waarvan ook Nederlandse gemeenten de vruchten plukken, het als ...een gemeentelijk-belang kan worden -ge zien, dat ook Nederlandse gemeenten daartoe bijdragen. bij ZOWEL Egypte als Israël heeft het voorstel om in het gebied van Gaza het vuren te staken, aangenomen. Beide landen hebben dit echter alleen gedaan op voorwaarde dat de ander niet tot de aanval overgaat. Zij behou den zich het recht voor, zich te verdedigen. Het voorstel was gedaan door generaal-majoor E. L. M. Burns, het Cana dese hoofd van de bestandscommissie der Ver. Naties. De generaal had de twee landen verzocht hem uiterlijk Zondagmiddag om vier uur (Nederland se tijd) te antwoorden. Gisteren was het rustig aan de grens. Zondagmorgen was in het grensgebied van Gaza alles rustig. Zaterdag hebben nog hevige vuurgevechten gewoed. Egyptische batterijen zijn Zaterdag ochtend begonnen met het beschieten van twee Israëlische dorpen bij de grens van het gebied van Gaza, zo heeft een Israëlische woordvoerder verklaard. De hele ochtend door vuurden de Egypte- naren zo nu en dan granaten. Jsraëli- scne strijdkrachten beantwoordden het vuur. Een officiële Egyptische woord voerder heeft meegedeeld, dat strijd krachten van Israël onder dekking van vier pantserwagens een Egyptische post ten Noorden van Gaza hadden aangeval len. Er werden 22 Israëlische soldaten gedood en vele gewond, zei-buk. .maar een andere Egyptische woordvoerder' ontkende dit. De Egyptenaren hadden geen verliezen. (Van een onzer verslaggevers) Vastberaden zette H.K.H. Prinses Beatrix vanmorgen de zilveren schaar in het lint, waaraan een fles met koele champagne was gebonden. De fles sloeg stuk tegen de wand van de op de werf van de N.V. Kon. Maatschappy „De Schelde" te Vlissingen gebouwde onderzeebootjager, en de Frinses sprak daarop: „Ik doop u „Limburg" en wens u behouden vaart". Vervolgens hakte Prinses Beatrix met een bijltje het touw door, waardoor de laatste beletselen werden weggenomen en met gespannen aandacht en een tevreden glimlach volgde de Prinses de bewegingen van de onderzeeboot jager, die in vlot tempo te water liep. komd door ir. C. Staf, minister van Ma rine, de bevelhebber der Zeestrijdkrach ten vice-admiraal A.' de Booy en de com mandant Zeemacht Nederland, vice-ad miraal F. T. Burghard. Smyrna-vloejkleedje, ivoorkleurig, waar op in de vier hoeken een blauw anker Is aangebracht, erwijl in het midden twee ankers gekruist in rood zijn geknoopt. Om elf uur kwamen da vorstelijke be zoekers en hun gevolg aan bij het hoofd gebouw van de Kon. Mij. „De Schelde", waar zij werden verwelkomd door de di- Prinses Beatrix was, vergezeld van Prins Bernhard, in zijn functie van in specteur-generaal van de Koninklijke Marine, vanmorgen omstreeks 9 uur op de vliegbasis Woensdrecht aangekomen, alwaar ter begroeting aanwezig waren majoor-vlieger J. H. Coppens, comman dant van de vliegbasis Woensdrecht. jhr. mr. A. F, C. de Casembroot. commissaris der Koningin in Zeeland en de heer L. A. J. Maizarac, burgemeester van Woens drecht Per auto werd daarop naar Vlissingen gereden, alwaar het hoge gezelschap bij aankomst aan de gemeentegrens werd be groet door burgemeester, mr. B. Kolff. Met een ere-escorte van 'de Kon. Mare chaussee ging men via de Prins Hendrik- weg naar Hr. Ms. Jacob van Heemskerk inin de Eerste Binnenhaven. Bij aankomst meldde zich de commandant der Mari tieme Middelen, tevens commandant van het schip, kapt, ter zee N. W. Sluyter. Na het gebruikelijke ceremonieel werden de vorstelijke bezoekers aan boord verwel- Egyptenaren hebben in het gebied van Nitzani ten Noorden van Gaza Zater dagavond een deel van een pijpleiding opgeblazen. Volgens de politie werd er enige schade aangericht en ging een hoeveelheid water verloren. Het Egyptische opperbevel zou in ver band met de gespannen toestand de eva cuatie van alle gezinsleden van militai ren uit het gebied van Gaza hebben ge last. Het treinverkeer tussen Gaza en Egypte zou zijn gestaakt. Een zegsman van de Egyptische rege ring heeft ontkend dat Egypte 18 Israë liërs in gijzeling zou houden. De zegs. man is werkzaam op het bureau dat eer der bekend maakte dat de 18 zich in Egypte in gevangenschap bevonden. Israëlische strijdkrachten hebben Zondag te middernacht een Egyptische stelling te Tobat el Asra aangevallen, zo heeft een Egyptische woordvoerder meegedeeld. HU xei dat er vier Israëliërs gedood waren. Aan Egyptische kant waren geen slachtoffers. Tobat el Asra ligt in de strook van Gaza. Het Egyptische opperbevel heeft gene raal Burns van de aanval in kennis ge steld. Toen deze zich in verbinding stelde met het Israëlische 'ministerie van Buitenlandse Zaken, werd hem gezegd dat men niets van een aanval wist; al dus de Egyptische woordvoerder. Een woordvoerder van het Egypti sche departement van Voorlichting heeft meegedeeld dat er gisteravond in het kustgebied van Gaza een Israë lische soldaat gevangen is genomen. De gevangene had volgens de woord voerder toegegeven, dat de Israëlische patrouille op de hoogte was van het bestand. (Een woordvoerder van het Israëli sche leger in Jeruzalem heeft toege geven, dat een Israëlische patrouille de grens had overschreden. Hij zei, dat de patrouille de weg was kwijtge raakt.) De oorlogsmisdadiger TV. van der Neut, die op Kerstmis 1953 met zes anderen uit de gevangenis te Breda is ontvlucht, is door het „Oberlandes- gericht" te Zelle op vrije voeten ge steld. Hij heeft in Uslar, in Neaersaksen, werk gevonden als meubelmaker. Zijn verdediger heeft meegedeeld, dat de de finitieve beslissing over het Nederland se verzoek tol uitlevering van Van der Neut zeer binnenkort zal worden geno men. De nieuw opgerichte bond van de drie partijen heeft onmiddellijk zijn aanhan gers opgewekt „het vaderland trouw te blijven in .weerwil van alle invloeden van binnen uit en van buiten af, de Duitse cultuur in het Saargebied te ver dedigen, atle vervalsingen van dc wil van het volk tegen te gaan, de Frans- Duitse verstandhouding te bevorderen in een geest van rechtvaardigheid door een rechtvaardige oplossing van de Saar- kwestie en mee te werken aan de ver eniging van Europa, berustend op ge lijke rechten van alle Europese volken". De Gaarlandse Chr.-Democratische Unie heeft in een telegram aan de West" duitse bondsdag verzocht om een spe- „Het doel van de E 55 is bereikt", zo vervolgde de heer Ernste. Dat mogen wij nu, aan het einde, met een gerust hart vaststellen. Door dc E 55 is dc naam van Nederland en van Rotterdam, opnieuw over de ge hele wereld gegaan. Spr. wenste deze expositie te be schouwen als een intermezzo na tien jaren van hard werken. Thans zal het zaak zijn, met vernieuwde ijver en geestkracht verder te bouwen aan de bloei en de welvaart van ons land en zijn bevolking. Vier en twin'ig jonge ambachtslieden traden daarna naar voren. Tijdens tromgeroffel van de aanwezige muziek corpsen streken zij de nationale drie kleur en de vlaggen van de elf provin ciën. De Nederlandse vlag werd de echtgenote van burgemeester Van Wal- sum aangeboden en toevertrouwd. Na deze handeling marcheerden twee honderd turnsters het plein op. Zij wa ren in het wit gekleed en droegen allen de Nederlandse driekleur met zich, ten teken dat het opbouwwerk in Nederland voortgang zal vinden. duurde tot diep in de nacht aleer de poorten van de 155 voorgoed konden worden gesioten. ciale vergadering van de Bondsdag ter bespreking van de Saar-kwestie. Tegenover dc nieuwe bond staat een nieuwe partij, de Freie Deutsche Par tei. die aanneming van de Europeanise ring van het Saargebied onder een Euro- oesë commissaris aanbeveelt. Voorzit, ter is dr. Helmut Huetten, verbonden aan het Roechlin-staaleoncern. De partij is voorstandster van aanne ming van het voorgestelde statuut om- dat zij een tijdelijke oplossing van de Saarkwestie noodzakelijk acht en de Europeanisering politieke vrijheid waar borgt. Tegelijk is zij een tegenstandster van" Dremier Hoffmann, wiens regering volgen? haar slechts door voorstemmen bijtic volksstemming van 23 October ten val kan worden gebracht Naar aanleiding van de arrestatie van het hoofd van het bureau industrie inspectie in Oost-Java heeft de politie in Malang nog enkele personen gearres teerd, onder wie drie zakenlieden. ,,De Javapost" is van mening, dat een en ander verband houdt met de oprich ting van' een industriële maatschappij in Malang, die onder verdachte omstan digheden zou zijn geschied. De voorma lige minister van Economische Zaken, Iskaq, zou hierbij -besrokken zijn. Op de valbrug te Honselersdijk is Zaterdagavond een bejaard echtpaar uit Hoek van Holland bekneldgeraakt tus sen. een juist passerende autobus en de brugleuning, De 75-jarige heer Van Zonderen werd rwaar. gewond naar het ziekenhuis te Delft vervoerd waar het slachtoffer Zondagmorgen overleden is. Zijn 75-jarige echtgenote werd ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis Bethel te Delft. De Sowjetregering heeft de hoofden der buitenlandse diplomatieke missles in Moskou uitgenodigd om Dinsdag een bezoek te brengen aan net eerste ato- mische krachtstation van de Sowjet- Unie, tevens het eerste ter wereld, dat op een behoorlijke schaal electrlciteit produceert. Dit station is gebouwd op een afstand van ongeveer honderd kilo- 1 meter van Moskou. TV" merken op, dat) in feite ook de Amerikaanse atoom- nnderzeeër „Nautilus" een atoomkracht centrale is. De constructie van de Sowjet- cer.tralc, gevoed door atoombrandstof fen, waarover de Sowjet-afgevaardig- den D. I. Biokhintsew en N. Z. Nikola- jew mededelingen hebben gedaan op de recente Geneefse atoomconferentie, is' gereedgekomen op 27 Juni 1954 en heeft een vermogen van 5000 K.W. Het hart van het station is een onder hoge spanning staande watergekoclde thermische uranium-grafietreactor. De atomisehe brandstof is verrijkt uranium, dat 5 Ca uranium-235 inhoudt; de totale? lading is 550 kg. Het transport der ge produceerde warmte geschiedt door twee circuits. Hot water, van het eerste cir cuit, dat door de reactor circuleert, staat onder een druk van 100 atm. De hitte wordt overgedragen aan het water van het tweede circuit, dat, in stoom over gaande. een 5000 K.W.-turbogenerator aandrijft. In het afgelopen weekeinde zijn te Delft twee kleine kinderen verongelukt. De tweejarige Cornelis A. Lamboo was op een onbewaakt ogenblik uit de ouder lijke woning aan de Rijksweg naar Rot terdam de verkeersbaan opgelopen en werd door een auto overreden. Hij werd zwaar gewond naar het gasthuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen over leden. In een tocht nabij de t'neeschenkerij „Het Rieten Dak" aan de Twee Molen tjesvaart te Dellt werd net lijkje gevon den van de tweejarige Huibrecht J. van Baarle uit Delft. Vermoed wordt, dat het kind bij het spelen te water is ge raakt. Op het ogenblik, dat de vlaggen om hoog gingen, -peelde de muziekcorpsen het volkslied. Tenslotte verlieten de meisjes in elf groepen het plein. De genodigden begaven zich vervol gens naar de Unifesti, waar in het huis van de Heren Zeventien, een afscheids receptie werd gehouden. Voorts ver wachtte men op deze avond nog de drie millioenste bezoeker. Met deze hoop kwam men niet bedrogen uit. In het Rotterdamse park zochten duizenden en nog eens duizenden op deze laatste avond vertier. Dichte drommen mensen wachtten voor de loketten en tegen acht uur ging het slechts voetje voor voetje door de ingang. Even na dit tijdstip passeer de de drie-miHioenste bezoekster. Het was een oude dame, de 73-jarige mevrouw J. van den BergSlinger land uit Rotterdam. Zij was vergezeld van haar 76-jarige echtgenoot. Voor de laatste maal wilde het bejaarde echtpaar dc feërieke verlichting van het Rotterdamse park bezichtigen. Tevoren waren de oudjes reeds twee maal op de expositie geweest. Vanwege de enorme drukte was het ondoenlijk do gelukkige oudjes bij de ingang te huldigen. Later op de avond zijn zij ontvangen in hel huis van de Heren Zeventien en daar heeft de or ganisator van de E 55, de heer Jac. Kleiboer, mevrouw en de heer Van den Berg toegesproken. Het echtpaar ont ving een televisie-toestel met aanleg. Ook de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en diens echt genote. complimenteerden de drie mil lioenste bezoekster. in alle centra was het gedurende de gehele avond overweldigend druk. In de televisie studio waren medewerkers en genodigden aijeengekomen om deze laatste avond op een genoeglijke wijze door te brengen. Het publiek vermaakte zich met allerlei attracties. Op zeer originele wijze sloot de heer Kleiboer de grote reeks uitzendingen van de comni: rciële televisie. De om- roepster Mies Bonman belde hem na melijk op en var, dit gesprek werden aan beide zijden televisie-opnamen ge maakt, zodat de heer Kleiboer in zijn kamer op het scherm zag met wie hij telefoneerde. Dit was ook op de appara ten in de studio te zien. Op deze ma nier sprak de heer Kleiboer zijn af scheidswoord tot alle medewerkers van dit belangrijke gedeelte van de mani festatie. Ook de kabelbaan was voor deze avond onafgebroken in werking, evenals de wereldgondcl waarmede duizenden mensen omhoog gingen om nog een maal te genieten van het schone pano rama, dat op eer hoogte van veertig meter werd geboden aan de boorden van de Nieuwe Maas. Door het gedeelte van het park. waar de verlichting was ontstoken, schuifel den eveneens onafzienbare rijen en het Het echtpaar J. van den Berg-Siinger- land uit Botterdam maakte Zaterdag avond op de ESS de - drie millioeh tol. Als aandenken werd de .gelukkige oudjes door de heer J. D. Bokhoven een televisietoestel aangeboden. (Van onze Haagse redacteur) Drie leden van de Tweede Kamer, jkvr. Wliewaall van Sioeiwegen en de heren Corneiissen en Weiier hebben in Zuid-Zweden een auto-ongeluk gehad, dal nog bijzonder goed is aigeiopen. De drie Kamerleden hadden de confe rentie van de interparlementaire unie in Helsinki bijgewoond en waren in de auto van de heer Corneiissen op weg naar Stockholm. Er naderde een tegenligger, dis eèn andere wagen in haalde en met grote snelheid tegen de Nederlandse auto gebotst zou zijn, in dien de heer Corneiissen niet in een sr.elle reactie had afgeremd en zijn wagen in de berm van de weg had ge stuurd. De wagen sloeg over de kop en kwam in het bouwland terecht. Jkvr. V.'ttewaall van Stoetwegen had Drie Amerikanen, die jaar m Rus sische gevangenschap hebben gezeten, zijn vandaag in Oost-Beriiin door de Russische aan de Amerikaanse autori teiten overgedragen. In de vroege ochtenduren van Maan dag heeft de Franse politie bij razzia's in „Arabische wijken" vanParijte voorsteden ongevor 100 Noordafrikaner, voor ondervraging aangehouden. Er werden documenten en brieven in be slag genomen. Een groot gedeelte van de gearres teerden zullen naar Algiers worden over gebracht. de tegenwoordigheid van geest direct één der ramen te openen waardoor de inzittenden naar buiten konden krui pen. Jkvr. Wttewaall kwam er met eni ge kleine bloeduitstortingen af. de beer Corneiissen bad een snijwond aan het hoofd en de heer Weiter bleet geheel ongedeerd. Ook de beschadigingen aan de auto vielen mee. Nadat enige repa raties waren verricht kon de reis naar Nederland worden voortgezet Dc Egyptische plaatsvervangende pre mier, Gamel El Din Salem, heeft Zon dag toegegeven dat Rusland wapens heeft aangeboden aan Egypte. Hij zei: „We zijn bereid dit aanbod te accepteren als de Europese landen, die ons wapens hebben beloofd, niet be reid mochten blijken hun contracten te vervullen". De plaatsvervangende pre- miet, die officier is bij dc Egyptische Luchtmacht, verklaarde dit bij aankomst op h?t vliegveld van Calcutta uit Bir ma. Hij zal tien dagen in India blijven. Ook Polen en Albanië hebben nu be kendgemaakt dat zij de omvang van hun strijdkrachten zullen inkrimpen. De Poolse strijdkrachten zullen, vóór 20 December a.s. worden verminderd met 47.000 man en de Albanese vóór 31 December met 9.000 man, zo is mee gedeeld. Onlangs werd bekendgemaakt dat de sterkte van de Russische strijdkrach ten zal worden verminderd met 640.000 man, die van Je Tsjechische met 43.000 man en die van de Roemeense met 40.000 man.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1