Verkeerd uitgelegd Generaal Catroux bij verbannen sultan Minister-conferentie te JSoordwijk begonnen w Enorme overstroming in Pakistan en India Moluks verzoek aan de Indonesische regering BEZOEK AAN MADAGASCAR Razzia's in heel Frankrijk Israël biedt zijn excuus aan Sfeer gunstiger voor Europese integratie dan in Messina Verlaging electrici- teitstarief -1 Potier figuur Kon. overweegt bouw 16 tankers Milloenen mensen dakloos [llTfSDAG 6 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3171 m m m X mtëm WtBmBtMm Voortzetting van terugkeer'7 Gasprxj s onveranderd p§ Russische divisies in Noord-Korea? FLINKE ZOON Advertentie Incident bij Gaza Ben Arafa ivil niet In Den Haag: JVimmer gereageerd M Harmon isatie wt*** W1« d.1, "e.Gravenhage: Huygeiisplein 1 Redactie: Tel. 111892 VW»J,»4.U iiu. ~£1.) ',u Klachtendienst abonnementen 1830-19 39 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115701)" Postgiro 424SG7 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 3625G9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Teleroon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: KOUDE NACHT Koude nacht met hier en daar mist en weinig wind. Morgen geleidelijk toenemende bewolking met later kans op enige regen, tot matige vrij krachtig toenemende wind krimpend naar Zuid tot Zuidoost en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. ZON EN MAAN 7 September: ?.on on 6.01. or.der 10.18; maan op 21.07, onder 12.38. Directie: C. A. KEUNTN'G en Mr. K. VAN" HOLTEN" O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'f T N „De Friese Koerier" heeft de I 1 doorbraak-socialist Fedde Schu ier een viertal artikelen over en te gen de verklaring „Kerk en Maat schappij" van het C.N.V. gegeven. Het ligt niet op onze weg om alle bezwaren, die wij tegen deze artikelen hebben thans te ontwikkelen, maar één willen wij toch naar voren bren gen. In de verklaring van het C.N.V. komt de volgende passage voor: ....„dat de Kerk naar onze overtui ging geroepen is te verkondigen, dat niet alleen de grondslag en de norm van het persoonlijke handelen, maar ook de grondslag en norm van het handelen van organisaties moeten be antwoorden aan de eis van Gods Woord. Verzwijgt de Kerk dat, dan onthoudt zij aan het huidige maatschappelijke leven een der meest belangrijke voor waarden tot gezondmaking van onze maatschappij Hierop geeft de hoofdredacteur van „De Friese Koerier" de volgende commentaar: dat dit „volkomen juist is, voor zover het betekent dat een christen overal en altijd christen moet zijn. Maar het is onjuist wanneer men er mee bedoelt, dat alle personen die collectief handelen, eerst gezamenlijk als collectiviteit, een confessionele verklaring moeten afleggen of onder tekenen". WIJ zouden willen opmerken, dat o.i. de beide betekenissen, die de heer Schurer hier voor de betrokken passage mogelijk acht, onjuist zijn. De passage van de C.N.V.-verklaring betekent niet maar dat de christen overal en altijd christen moet zijn. Zij betekent meer. Maar dat „meer" houdt niet in wat de heer Schurer in zijn tweede als mogelijk veronderstel de betekenis aangeeft nl. dat aan elk collectief handelen altijd het afleggen van een confessionele verklaring door de collectiviteit moet voorafgaan. De passage betekent o.i. dat het christenplicht is in deze tijd om in de organisaties, die het openbare le ven en het openbare beleid in de staat en in de maatschappij kunnen beïn vloeden, als organisatie te kiezen voor één bepaald beleidsprincipe en dat is de gehoorzaamheid aan het Woord Gods. En dat men niet kan volstaan met te zeggen, dat het er niet toe doet of de organisatie als zodanig dit prin cipe aanvaardt als men zelf maar in dividueel zich in die organisatie als christen gedraagt. Want het is de voortschrijdende saecularisatie, die hoe langer hoe meer dit onvoldoende doet zijn. Het gaat dus niet om een of andere „confessionele verklaring" vooraf, maar om de aanvaarding van een beleidsprincipe dat naar de me ning van het C.N.V. de richting van het beleid bepaalt, afwijkend van wat krachtens andere principes wordt voorgestaan. .De heer Schurer staat niet op dit standpunt. Maar als hij het stand punt van het C.N.V. bestrijden wil, moet hij van dat standpunt de juiste verklaring geven. DAN zou hij ook in zijn pen gehou den hebben de poging om dit standpunt op de volgende wijze be lachelijk te maken: „Zo iets", schrijft de heer Schurer van dat afleggen van een „confessio nele verklaring" voor elk collectief handelen," kan het C.N.V.-bestuur on mogelijk menen. Want het collectieve handelen beperkt zich waarlijk niet tot de vakorganisaties of de politieke partij. Het openbaart zich het meest in die collectieve verbanden, die men bedrijven of ondernemingen noemt. Wil het C.N.V. daar nu een geheel willekeurige scheidingslijn hebben, of maakt het ernst met zijn woorden en is het bestuur van mening dat een christen geen deel mag nemen in een timmerfabriek, een machinebedrijf, een scheepvaartonderneming, tenzij die fabriek, dat bedrijf of die onder neming uitdrukkelijk omschreven heeft te staan op de basis van de Ne derlandse geloofsbelijdenis?" Afgezien van het feit, dat deze ar gumentatie ons van hetzelfde genre voorkomt als de bestrijding van de noodzakelijkheid van christelijk on derwijs door de mededeling, dat tweemaal twee vier is ongeacht vraag christelijk of onchristelijk, moeten wij opmerken, dat deze pro bleemstelling, die de stelling van het C.N.V. belachelijk moet maken niet een uitvloeisel is van wat er werkelijk in de „verklaring" staat, maar van de foutieve interpretatie die de heer Schurer daarvan heeft gegeven. De heer Schurer nl. heeft gesproken van elk collectief handelen. Het C.N.V. heeft gesproken van de orga nisaties, daarmee kennelijk doelende op de organisaties die het door h:m bestreden „Herderlijk Schrijven" op het oog had, nl de politieke partijen en de sociale organisaties. En het spreekt ook vanzelf, dat d<e alleen inhet geding zijn. Het gaat, gelijk gezegd, om de organisaties, op vrije verenigingsbasis, waarin men over de algemene beleidsvragen, die het staats- en bedrijfsleven raker, dis cussieert en tot een gemeenschappe lijke gedragslijn poogt te komen. Voor die discussie en die georagshjn is eenheid ven beginsel nodig. Dat al leen was de stelling van het C.N.V. EN als de heer Schurer nu vol houdt en zou zeggen: Maar als u DE Franse generaal George Catroux heeft gisteren op Madagascar een onderhoud gehad met de verbannen ex-sultan van Marokko, Mohammed Ben Joessef. Het onderwerp van het gesprek was de Frans-Marokkaanse regeling tot verwijdering van de huidige sultan Ben Moulay Arafa, benoeming Van een troonraad en overbrenging van Ben Joessef naar Frankrijk. De nationalisten hebben indertijd als cén van hun voorwaarden gesteld dat Ben Joessef de regeling goedkeurt. Catroux is tijdens de oorlog gouverneur-generaal van Algerië geweest. Op de conferentie met de Marokkanen in Aix-les-Bains heeft hij gepleit voor tegemoetkomingen aan de gematigde nationalisten in Marokko. Tijdens uitgebreide razzia's in heel Frankrijk hseft de politie gisteren honderden Noord-Afrikanen gearres teerd. Wapens, documenten en geld veerden in beslag genomen. Dit ge beurde wegens berichten uit Algerië daj agitators in Frankrijk onrust wil den stoken onder de daar wonende Al gerijnen. De plannen voorzagen in hei ver spreiden van vlugschriften met oprui ende inhoud, hel boycotten van win kels en café's, aanvallen op Noord- ONSéPERKTE Garantie DE VERING. HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN De Israëlische regering heeft haar ver ontschuldigingen aangeboden voor een incident dat zich ten Zuiden van Gaza heeft voorgedaan, zeven uur nadat Egypte en Israël hadden toegestemd in een „staakt het vuren". Israëlische strijdkrachten violen een Egyptische stelling te Sobat El Asra aan. Volgens de Egvptenaren werden er vier Israëliërs gedood cn vielen aan Egyptische kant geen doden. Van Israëlische zijde werd over het incident gemeld, dat een Israëlische pa trouille verdwaald was in het Zuidelijk deel van het gebied van Gaza en dat daarbij drie soldaten vermist werden. De Israëliërs waren bij vergissing, juist doordat ze verdwaald waren, de grens overgegaan. De Israëlische regering bood haar ver ontschuldigingen aan via generaal-majoor Burns, hoofd van de bcstandsccmmissie der Ver. Naties. ■Waarnemers zien in dit excuus van Israëlische zijde en in het feit,_ dat het Egyptische opperbevel de Israëlische pa trouille twee uur de tijd gaf om zich op eigen gebied terug te trekken, bewijzen dat beide partijen er naar streven ver dere botsingen te voorkomen. De gemengde Ïsraëlisch-Egyplisciie bestandscommissie heeft zowel Egypte als Israël gelaakt voor het incident op 22 Augustus in het gebied van Gaza, dat de inleiding is geweest van een reeks bloedige gevechten. Dit werd Dinsdag ochtend door een woordvoerder van het Israëlische departement van Buitenlandse Zaken te Jeruzalem medegedeeld. Afrikanen die niei sympathiseren mei de ferrorisfen en hel verzamelen van gelden voor terroristische organisaties, dikwijls afgeperst onder bedreiging met de dood, zegt het Franse ministe rie van Binnenlandse Zaken. Een groep van ongeveer honderd Algerijnse verzetsstrijders heeft een overval gedaan op het dorp Tanefdoer. twintig kilometer ten Zuiden van Con- stantine. De aanvallers hebben zeven notabeten, onder wie een lid van de gemeenteraad, vermoord. In Casablanca zijn 25 Marokkanen gearresteerd die er van verdacht wor den, deel uit te maken van een terro ristische cel. Vier jonge mannen onder hen hebben bekend in Juli de bom aanslag cp een terras gepleegd te heb ben, waarbij zeven doden vielen cn 37 personen, allen Europeanen, werden gewond. De Franse diplomatieke vertegen woordigers in verscheidene Arabische landen hebben geprotesteerd tegen de anti-Franse uitlatingen, die de laatste tijd zijn gedaan met betrekking tot de verhouding tussen Frankrijk en Noord- Afrika, zo verluidt in Parijs. De diplomatieke vertegenwoordiger in Libanon heeft daar met de regering overleg gepleegd over de huidige Frans-Libanese betrekkingen. Sultan Moelai Ben Arafa heeft Maan dag tijdens eert „lang en vriendschappe lijk" gesprek met generaal Boyer de Latour, de Franse resident-generaal, met nadruk gewezen op de „hemelse aard van zijn zending" en verklaard, dat hij verplicht is „op zijn post te blijven tot God hem terugroept", aldus is in een officiële bekendmaking in Rabat bekend gemaakt. Generaal de Latour had zich Maandag middag op verzoek van de Sultan naar het paleis begeven, omdat de Sultan de nadruk wilde leggen op zijn verlangen een nauw contact met de resident-gene raal te onderhouden. Teneinde „zo dik wijls als mogelijk is de toestand zoals deze zich ontwikkelt, te bespreken," al dus het communique. Het was het tweede bezoek van de resident-generaal aan de Sultan sedert hij de vorige week in Marokko arriveer de. De Sultan verklaarde voorts, dat hij „altijd zijn begrip voor politieke reali teiten had getoond". Franse politieke waarnemers in Parijs verklaarden Maandagavond, dat als sul tan Ben Arafa weigert vrijwillig afstand te doen van de troon, een ernstige hin derpaal zal zijn geplaatst op het pad van de „nieuwe koers", die de Franse regering voor Marokko heeft uitgestip peld. De „nieuwe koers" voorziet in ver vanging van de Sultan door een regent- schapsraad. Reeds tijdens de Frans-Marokkaanse besprekingen van de vorige maand In Aix-les-Bains had Sultan Ben Arafa ver klaard zijn „goddelijke zending" te zul len volbrengen. I'rinses Beatrix tijdens het doorknip pen van het. !int. Op het podium v.Imjt. tie heer Huplces, Z.K.U. prins Bernhardt, H.K.H. prinses Beatrix en minister Slaj. H.K.H. prinses Beatrix cn Z.K.H. prins Bnrnhnrd juichten toen de Limburgte ictiter gleed. (Van onze speciale verslaggever) De conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de heer Pinay (Frankrijk), Martino (Italië), Hallsteïn (namens de JVestduitse minister Von Bentano), Spaak (België). Beyen (Nederland) en Beek (Luxemburg), die heden in hotel Huis ter Duin in Noordwijk wordt ge houden, heeft vanmorgen het mondeling rapport aangehoord van minister Spaak, de voorzitter van de studie-commissie voor de Europese integratie, de commissie die enige maanden geleden op de minister-conferentie in Messina in Italië werd ingesteld. Was het in Messina zo, dat de thermometer van de Europese integratie bijzonder laag stond, in Noordwijk blijkt zij te zijn opgelopen. De oorzaak hiervan is de internationale situatie, waarbij van een zekere ontspanning kan worden gesproken, die de Europese staatslieden, met name de Fransen, tot het inzicht hebben gebracht, dat West-Europa zich tussen het Ameri kaanse en Russische blok slechts zal kunnen handhaven, wanneer het zich verenigt. Drie verenigingen van Molukkers heb-1 denkt hen naar Nicuw-Guinea over te ben een gezamenlijk verzoek aan dc In- brengen, hoewel de wens daartoe in be- (Van een onzer verslaggevers) Het tarief voor geleverde cicctriciteit aan kleiner behuisden in Den Haag za! verlaagd worden. Dit deelde de wethou der, mr. J. van Aartsen, gistermiddag mede in de Haagse raadsvergadering. De verlaging is ccïi gevolg van het ver vallen van de omzetbelasting voor deze leveringen per 1 September j.l. Per 1 September verviel ook de omzet belasting voor de gaslevering aan de kleinverbruikers. Maar dit leidt niet prijsverlaging, doch het voorkomt, dat de easprijs verhoogd zou mooter, wor den Op de begroting voor 1956 was oor spronkelijk voor het gasbedrijf e«n be langrijk tekort geraamd. Na het verval lenen ie omzetbelasting bleek dit te kort practisch verdwenen te zijn. ging van de gasprijs zou dus weer een tekort doen ontstaan. bet zo ziet. ligt dan toch ue aoortrek king van dit organisatie-principe naar de timmerfabriek enz. niet principieel voor de hand dan zeggen wij: Neen. Want voor de Staatkunde zou dat be tekenen dat men van de christelijke partij de sprong maakt naar do theo cratische staat. Een sprong, die fun damenteel noch anti-revolutionnair noch christelijk-historisch is en al sinds de dagen van Datheen werd oe- streden. En voor het bedrijfsleven zou net iets soortgelijks zijn. Het C.N.V.-standpunt is de eenvou- dige beleving van de oude gedachte, dat men niet uit de wereld wil gaan maar dat men i n de wereld niet van de wereld wil wezen. En dat laatste nu brengt met zich mede, dat christelijke partijen en so ciale organisaties nodig zijn. donesische regering gezonden „om de te rugkeer van Ambonnezen uit Nederland op beleidvolle wijze voort te zetten," Het zijn de vereniging van Islamitische jongeren uit de Molukken, de Persatuan Pemuda Islam Maluku, de Vereniging van eilanden der Molukken, de Persa tuan Puiau Maluku Sclatan. en üe bond van Molukse jongeren te Borgor, de Ika- tan Pemuda Maluku Bogor. Zij voeren aan, dat de aanwezigheid van duizenden Indonesiërs in Nederland dc positie der R.M.S. zal versterken en afbreuk zal doen aan het Indonesische prestige in het buitenland. Verder, dat de Nederlanders gelegenheid zullen heb ben te zijner tijd "onder zachte dwang de ze Indonesiërs te gebruiken voor Neder landse belangen op West-Irian. Onze Haagse redactie tekent hierbij aan, dat er moeilijk sprake kan zijn van liet „op beleidvolle wijze voortzetten van de terugkeer van Abonnezen uit Neder land." De situatie is n.1. zo, dat van In donesische zijde nimmer gereageerd is op de herhaalde verzoeken, die de Crams, een grote organisatie van Ambonnezen in Nederland, gedaan heeft om deze te rugkeer mogelijk te maken. Slechts in enkele incidentele gevallen zijn Ambon nezen uit Nederland naar Indonesië te ruggegaan. "Wellicht kan het verroek. dat deze drie organisaties thans gedaan hebben er toe bijdragen dat dc huidige Indonesische regering het vraagstuk van de in Neder land verblijvende Ambonnezen, van wie cr velen graag naar de tropen terug wil len. serieus onder ogen gaat zien. Uiter aard moeten de argumenten, die de ver enigingen hebben aangevoerd, geheel voor haar rekening gelaten worden. Uit het -dusverre gevoerde beleid ten aanzien van de Ambonnezen blijkt duidelijk, dat de Nederlandse regering er niet over Vooral de laatste week heeft man in de studie-ccmmissie. die onder voorzit terschap van Snaak in Brussel verga derde. duidelijk uit dc ernstige her nieuwde medewerking v.-m alle delega ties anp. het werk van verschillende :;ub-commissics. kunnen opmaken, ba: de jongste ontwikkeling op internatio naai terrein een nieuwe stimulans vormt voor dc gedachte van de Europese een wording Dc delegaties voelen zich echter ge remd deer de moeilijkheden, die vooral Frankrijk oo dit ogenblik niet tot een grote activiteit op het terrein van Euro pese integratie kan brengen. Wij verne men. dat de experts van de zes landen met de deskundigen, die Groot-Britan- ntë voor deze .studie-commissie heeft afgestaan, algemeen tot dc conclusie zijn gekomen, dat de instelling van een gemeenschappelijke Europose markt zeer wei bereikbaar is. Men stelt de ter mijn. waar binnen tot uitvoering van dc-ze plannen kan worden geraakt, on tot 10 tot 15 jaar. Als eerste stap wordt voorgesteld de vorming van een tolunie. Nader zal be keken moeten worden of een aanvang moet worden gemaakt met de vermin dering van invoerrechten op alle pro ducten met oen bepaald percentage por jaar. of dat net juister is eerst de in voorrechten cp bepaalde producten te verminderen of af te schaffen en deze paalde kringen leeft. Van de drie organisaties, die liet ver zoek gedaan hebben, heeft de vereniging van eilanden der Molukken een afdeling' in Nederland. Secretaris van deze vereni ging is de heer Marantika, wiens gezin behoorde tot de eerste twee Ambonese gezinnen, die onlangs uit Nederland naar Indonesië teruggingen. De twee mannen op deze foto zijn samen 209 jaar ond' liet zijn de 1i- jarige indiaan „Grote Beer'* (rechts) en zijn „slechts" 90-jarige vriend Frank Foton. Ue beide lieren teerden gefotografeerd in Oklahoma flteSJ toen zij op teeg naren naar Denver, armr een groep geleerden een onder zoek hun hog instellen. leeftijd wil De Zuidkorcaanse regering heeft Maandag een verklaring gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat zich in Noord- Korea een Mongoolse en drie Russische divisies bevinden. In de verklaring worden de commu nisten er verder van beschuldigd het Noordelijk deel van Korea te hebben ver sterkt met grote aantallen grond- en luchtwapens. De Zuidkoroaanse regering zei deze gegevens te hebben verkregen door ondervraging van deserteurs uit Noord-Korea. IEDEREEN weet dat ondanks de hoogconjunctuur het Nederlandse economische leven een zeer kwetsbare zaak is. Er betioeft maar even een kentering in de economische wereldverhoudin gen te komen of Nederland zal daar van meer dan menig ander land de ge voelige weerslag ondervinden. Daarom is het van groot belang, dat wij onze buitenlandse markten zo sterk mogelijk maken. Verwonderlijk is het daarom nu te vernemen van de directeur der Neder landse Export-combinatie, die de Zweedse jaarbeurs heeft bezocht, dat de Nederlandse deelneming aldaar te leurstelt. In vergelijking met andere landen veel te weinig expositieopper vlakte. Slechts 26 Nederlandse fabri kanten waren vertegenwoordigd. Een pover figuur sloegen wij, aldus deze deskundige. Men gaat nu aan de slag om het het volgende jaar beter te doen. Dat is prachtig maar met dat al werd dit jaar de bus gemist. De Konïnklijke/Shellgroep zou het voornomen hebben binnenkort 16 tank schepen van 31.000 ton te bestellen bij bouwwerven in verschillende lan den. Het in 1951 aangevangen grote nieuwbouwprogramma zal het volgend jaar voltooid zijn, waardoor de totale capaciteit van de eigen en chartervloot ca. 9 millioen ton zal bedragen. Do vraag naar tankerlonnage neemt ech ter nog steeds toe en de Koninklijke/ Shellgroep streeft evenals andere maat schappijen naar het gebruik van gro tere schepen. De verdeling van de nieuwe mon- slerorder over de verschillende scheeps bouw en de landen is nog niei vastge steld ,maar verwacht wordt, dat de Nederlandse werven in verhand met hun gunstige exportpositie een belang rijk aandeel zullen ontvangen. Een boerenvrouw te Aversa bij Napels, heeft het levenslicht ge schonken aan een zoon, die niet minder dan 9.9 kilogram weegt. Volgens de vader maken moe der en kind het uitstekend. groep van producten langzamerhand uit ie breiden. De studie-commissie is voorts tot dc conclusie gekomen, dat het, niet gewenst is voor deze gemeenschappelijke markt een supranationaal orgaan, naar het voorbeeld van de Hoge Autoritei: van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten, zo lang het ter rein van de integratie beperkt blijft^tol de gebieden, die de zes landen en En geland in studie hebben, namelijk de economische integratie. In de toekomst is het wellicht wel mogelijk tot sen bovcn-nationaal orgaan te komen, wanneer landen zoals Frank rijk, Duitsland en Engeland bereid zijn. ook op politiek terrein voor verdere be sprekingen te komen. Het vraagstuk van dc instelling voor de gemeenschap pelijke markt is door de studie-commis- ie dan ook geheel opengelaten. Het is naar men ons verzekerde, altijd nog mogelijk, dat men komt tot een ge meenschappelijke orgaan, dat bepaalde ïunra-nationale eiementon bevat. bijv. beslissingsbevoegdheid bij meerderheid van stemmen, maar men is het er al gemeen over eor.s. dat in de beginperio de het vetorecht niet kan worden ge mist. Engeland, dat aan deze Europese studie eveneens deelneemt, vreest een Europese tolunie. Het geeft de voorkeur lan de handhaving van hot preferen tieel systeem, dat voor hot gemenebest- eidt. Dc studie-commissie is eveneens tegen uitbreiding van de bevoegdheden van dc Hoge Autoriteit van de Kolen en Staal Gemeenschap. Het lijkt haar beter ;>m te proberen zo ver mogelijk te ko men zonder een supra-naiionaal orgaan. Duitsland en Frankrijk verschillen van mening over de vraag of men. wat de transporttarieven betreft, moet streven naar harmonisatie of egalisatie. De Duitsers staan hel eerste voor. de Fran sen het tweede. Er blijkt op het ogen blik neg geen gemeenschappelijke norm' gevonden te kunnen worden, die voo: alle lar.dcn aanvaard is. Het geldt hier een punt. dat r.ag diepgaand bestudeerd moet worden. De commissie is tot de conclusie ge komen. dat het beter is de unificatie op het gebied van de spoorwegen en de overige verkeerswegen tot stand ie bren gen via tweezijdige en Tneerzijdige on derhandelingen op regeringsniveau en op -particulier niveau. Ook acht de commissie bet mogelijk ce eenwording op het gebied van de klassieke energiebronnen, zoals olie, gas, aardgas enz., een eind verder te bren gen door co-ordinatie van de politiek der nationale regeringen. De Hoge Autoriteit van de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal zou daarbij kunnen optreden. .niet als eerste, maar ais zevende instantie. Ook de investe ringsplannen kunnen worden geco-ordi- neerd. Daarvoor is wel eerst nodig, dat de energiebronnen var. Europa worden geïnventariseerd en een energiebalans wordt opgemaakt. In deze studie-commissie is uitvoerig gesproken over een gemeenschappelijk monetaire politiek, speciaal over het vraagstuk van de inwisselbaarheid van de muntsoorten. Men is nog niet tot een gemeenschappelijke conclusie gekomen. Frankrijk komt ook in deze zaak achter aan. Over de integratie op sociaal niveau lopen do opvattingen nogal uiteen. Voor al de kleine landen, zoals Nederland. België en Luxemburg, die een hoog peil van sociale zekex'heid verschaffen, heb ben bezwaren tegen de invoering van de vrije migratie van arbeiders in alle Europese landen en tegen unificatie van de sociale zekerheid. Over het vraagstuk van de oprichting van een Europese gemeenschap voor atoomenergie heeft de studie-commissie op dit ogenblik niets nieuws meer te vertellen. De resultaten van de atoom conferentie van Genève zullen moeten worden bestudeerd. Onderzocht moet worden of de Europese landen op dit gebied tot een gemeenschappelijk onder zoek kunnen komen. Engeland en Frankryk zijn de andere Europese lan den op dit gebied een eind voor. Het is zeer de vraag of de nationale belangen groeperingen een Europese ontwikkeling op het terrein van atoomenergie niet nog moeilijker zullen maken dan bijv. bij de totstandkoming van de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal is ge bleken. Grote delen van India en Pakistan staan onder water. Millioenen mensen zjjn dakloos. De overstromingen worden de ergste in de geschiedenis van Azië genoemd. lien functionaris van het internationale Rode Kruis. dr. Francois Daubenton, is te Genève ■'teruggekeerd van een bezoek aan de getroffen gebieden in Yoor- lntlic. Hij wil snel maatregelen treffen om de 45 millioen getroffenen van het hoogstnndige te voorzien. Ook uit Mexico cn Italië wordt watersnood gemeld. In een dorp 80 km ten N.O. van Rome zijn vier doden en zeven vermisten als gevolg van een overstroming door zware regenval. In Mexico-stad vielen twee slac'ntof-| de bevolking van de Indische staten As ters en worden vijf mensen vermist, i sam. Bihar. Octtar Pradesj en West-Ben- gaien. getroffen zijn en dat meer dan 40.000 huizen werden overstroomd. Dr. Daubnton heeft een beroep op de j Rode-Kruisvereniging in dc vcrschillen- de landen gedaan voor India en Pa kistan minstens 20 millioen dollar bijeen te brengen. Maandagavond zijn zeven Amerikaan se militaire vliegtuigen uit Genève ver- trokken met 28 ton goederen voor Nieuw I Delhi en Karatsji. In Voor-lndic strekt I het overstroomde gebied zich uit van de I Noordwestelijke grensprovincie in Pa kistan tot Assem in Oost-Indië en in het Zuiden tot de provincie Crissa, aan de Golf van Bengalen. De Brahmapoetra, de Ganges en de Indus, gezwollen door de zware regens van Juli en de geweldige hoeveelheid smeltwater uit de Hymalaja, zijn bui ten de oevers getreden. Dr. Daubenton zei dat ongeveer 15 millioen mensen, d.w.z. elf procent van 20.000 dorpen zijn verwoest. - In Oost-Bengalen, Sind, de Pendsjaab cn het Noordwestelijke grensgebied van Pakistan zijn een 30 millioen mensen getroffen. Uit Bombay wordt officieel gemeld dat vier grote rivieren in de provincie Crissa bet gevaarlijke peil hebben overschreden. Een 100.000 men sen zijn daar van de buitenwereld af gesloten. Uit Haiderabad wordt bericht, dat dc IVcslpakistaanse stad Matiari (15,000 in woners) met verwoesting door het wa ter van de Indus bedreigd wordt. Z.K.H, Prins Bernhard zal Donderdag 3 September a.s. een aantal deelnemers aan het internationale belastingcongres, dat in Amsterdam wordt gehouden, op het Paleis Soestdijk ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1