Rare kost gangers drie-landengesprek mislukt Versterkingen op weg. Navo-r bijeen j. van Tilburg gouverneur van Suriname Moordaanslag en beroving Zware slagregens in Pakistan KARDINAAL DE JONG HEDEN PLOTSELING OVERLEDEN Adenauer naar Moskou vertrokken DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3175, Weerbericht i M I Ambtsperiode van mr. Klaasesz loopt af Overstromingsrampen Simbolon Indonesisch stafchef Geen algemene verlenging dienstverband ambtenaren - V Arrestaties in Turkije „Istanboel en het land zijn Dinsdag avond. zo zou men kunnen zeggen, in de greep geweest van provocatieve commu nistische elementen", zo heet het in een verklaring die de Turkse regering heeft bekend gemaakt. „De betogingen hebben zich gericht tegen het erfdeel van de na tie. De burgers die schade hebben gele den, zullen schadeloos gesteld worden. De aanstichters, zuilen gearresteerd en gestraft worden. Er is reeds een groot aantal arrestaties verricht. Alle burgers, wie hetbelang yan het land ter harte :aat, moeten savtenwerken tot het herstel an de orde. lAt -is ;^èn natleuale-plichK"* In de verklaring is verder te lezen, dat tijdens de betogingen, die tot Woensdag ochtend hebben geduurd, winkels, me rendeels van „onze Griekse landgenoten", zijn geplunderd Bom ontploft Kamerleden in Zeeland Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef nwnn ia i\ Postbus 1112 - Postgiro No 'S 14 U Ktacntendienst abonnementen 18.30-19 30 a_ Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157Ö0 •s-Gravenhage: Huygensplein X Posteirn 4748RT Redactie: Tel. 111892 - AdmS H4402 Kiachtendiens-t 18.3010.30 u.: Tel. 302569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b Telefoon 8788'' Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 26 oe.- maand" i 8.75 per kwartaal WiS' n^nt Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en ?.fr. K. VAN HOUTEN Tunu# 111 1 11 OCHTENDMIST Opklaringen maar aanvankelijk ook hier en daar enkele buien. Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige t ind uit uiteenlopende rich tingen. 9 September: zon op 6.05, onder 49.13; maan op 22.53. onder 14 57 L.K. O Hoofdredacteur: Dr. ,T. A. H. J. S. BRUINS SLOT jj de Verenigde Staten verschijnt sinds kort een tijdschrift dat zich tooit met de naam „Progressive Cal vinism", Progressief Calvinisme. Het blad is een hevig bestrijder van 4lke vorm van Staatsdwang, behalve ter beteugeling van misdaad. En in positieve zin betekent dit dat de ge dachte van „free enterprise", de ge dachte dat er in het bedrijfsleven vol komen vrijheid moet bestaan, door het blad wordt verdedigd. Blijkbaar heeft deze algeméne doel stelling weerklank gevonden bij som mige Calvinisten hier te lande. Maar de lezing van meer dan een artikel doet ons zien dat daarin gedachten worden ontwikkeld of - want van ontwikkeling" is somtijds ternauwer nood sprake gelanceerd, die op in stemming van Calvinisten geen recht hebben. Allereerst willen wij er de aandacht op vestigen, dat dit blad typisch Amerikaans" wil zijn. Het omgeeft de .free enterprise"-gedachte met een soort van Amerikaanse mystiek, waar bij unrestricted prosperity" en „free enterprise" als twee zijden van eén medaille worden gezien. Deze gedach te dat „onbeperkte welvaart en volledige ondernemingsvrijheid" on losmakelijk aan elkaar verbonden zijn komt speciaal in extreem republikein se kringen in Amerika meer voor, zon der dat men er zich rekenschap van geeft, dat dit verband mogelijk ge wenst is door de bepaalde omstandig heden van dat land in een bepaalde tijd toen er enorme expansiemogelijk heden bestonden voor iedereen, zonder dat daarbij rechtmatige belangen van anderen behoefden te worden gekrenkt. EDE door een, ook overigens wol begrijpelijk, Amerikaans zelfbe wustzijn komen verscheidene Ameri kanen er toe om uit datgene, wat in Amerika in een bepaalde tijd en on der bepaalde omstandigheden prac- tisch niet slecht werkte, een algemeen geldend dogma af te leiden. Iets dergelijks gebeurt ook hier. De grens tussen wat goed is, omdat het Amerikaans is, en wat goed is, omdat hst Calvinistisch is, is vaak niet zeer beider en dat maakt het betoog soms wél zecr -twijJelachtig... PmgeVe<u:4 worden allerlei dingen afgewezen niet slechte omdat zij niet-Calviwstisch zijn, maar ook omdat zij „continen tal" (Europees) zijn. En ook daar is het vaak een hutjemutje van Ameïi- kanistische en religieuze motieven. Om een voorbeeld te noemen: Voor dr. A. Kuyper hebben de schrijvers letterlijk geen goed woord over en als zij de motieven beschrijven waarom Kuyper tegen de Franse Revolutie was, noemen zij o.s. de liquidatie van het Koningschap in Frankrijk. Daarvan zegt dit tijdschrift: „In te genstelling tot Kuyper bekommeren wij ons om de liquidatie van het Ko ningschap der Bourbons weinig- Wij zijn niet „continental" in eerbied voor een Koningshuis. Dit probleem van het uit het zadel wippen van een Ko ningshuis interesseert ons niet Hiermede zijn wij tevens in aanra king gekomen met de grenzenloze op pervlakkigheid van deze schrijver. Want het probleem van de val van de monarchie was voor Kuyper niet een zaak van voorkeur voor een Konings huis, maar de vraag van het recht van het wettig gezag. Maar die vraag komt in het betoog niet aan de orde. Gespannen toestand in verband met Cyprus N het nummer dat wij voor ons hebben wordt een felle aanval ge daan op de Vrije Universiteit en de Antirevolutionnaire Partij. Naar aan leiding van het feit, dat een ongenoem de briefschrijver uit Nederland aan de redactie had geschreven, dat vele jongere hoogleraren van de Vrije Uni versiteit „bijna socialisten" zijn, komt het blad met een betoog, dat dit niet verwonderlijk is omdat de A.R. Partij, zoals die indertijd door Kuyper, de grondvester van de V.U., is ge sticht, eigenlijk altijd socialistisch ge weest is! En dan komt het volgende merk waardige verhaal: Om drie redenen werd de Franse Revolutie bestreden. Ten eerste vanwege haar vijandschap tegen de religie. Daarin is de schrij ver het inet Kuyper eens, maar die vijandschap is niets bijzonders voor de Franse Revolutie, zegt hij. Daar zijn meer regeringsstelsels, die daar mee behept zijn. Ten tweede komt dan de afschaffing van het Koning schap, maar dat interesseert deze Cal vinisten niet, gelijk we reeds zagen. Het derde punt is de pretentie van de Franse Revolutie, dat de Regering de macht heeft het leven van de burgers ten behoeve van het openbaar wel zijn te regelen. Van dat- laatste egt het blad: Het gaat hier over twee punten: In de eerste plaats over de verhouding van de Regering tot God. Maar het is verbijsterend dat Punt laat de schrijver dan expres ver der buiten beschouwing. Het tweede Punt is de betrekking van Regering tot Volk. Daarbij stelt hij dan, dat de Franse Revolutie het leven der bur gers wil regelen met het oog op het openbaar welzijn. En daarmee was, zo zegt de schrijver, Kuyper tiet eens. Kuyper gaf aan de Overheid bevoegd heden ten opzichte van een individu, die verder gaan dan de bevoegdheid die het ene individu heeft tegen het andere. En dat mag blijkbaar met volgens de schrijver. van de fouten van Kuyper zou zijn, dat hij zou hebben gespro- «*-* «IV Terugkerend van de kennis te Meyel, waarop hij Dinsdagavond met zijn vrouw had vertoefd, is de café houder H. te Panningen Woensdag morgen in zijn woning opgewacht door de 26-jarige L. uit Panningen, die hem met een hamer verscheidene slagen op het hoofd toebracht. De caféhouder zonk met enkele gaten in het hoofd en met een zware hersen schudding ineen, waarna L. zich uit de voeten maakte. Enkele uren later werd deze door de rijkspolitie van zijn bed gelicht en in verzekerde bewaring gesteld. Aangezien L. een verhouding on derhield met de vrouw van de café houder, en er ernstige verdenkingen ontstonden van medeplichtigheid, werd ook mevrouw H. gearresteerd. Diezelfde avond is na een gezamen lijk bezoek aan de Meyelse kermis de heer V. uit Roggel door Van M. uit Helden-Grashoek en een bewo ner van het woonwagenkamp Bugge- num op een landweg gelokt, waar hij werd neergeslagen en beroofd. Het enige waardevolle dat men buit kon maken was een polshorloge. Ook deze daders zijn gearresteerd. van Tilburg, gouverneur Suriname. Bij K.B. van 6 Sept. no. 23 is aan de heer mr, J. Klaasesz op zijn ver zoek met ingang van 15 Februari 1956 eervol ontslag verleend uit het ambt van Gouverneur van Suriname onder dankbetuiging voor de gewichtige diensten in dat ambt bewezen. Bij hetzelfde K.B. is met ingang van de dag, waarop hij zijn ambt in Suri name zal aanvaarden, benoemd de heer J. van Tilburg, wethouder van de gemeente Rotterdam, lid van de Eer ste Kamer der Staten-Generaal en lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Jan van Tilburg is op 16 Juni 1900 te Rotterdam geboren en bezocht daar de HB S. In 1921 werd hij surnumerair bij de Directe Belastingen en in^l926 inspecteur toegevoegd te Hoorn. Twee jaar later werd hij hoofd van de in spectie te Lobith en na korte tijd in Oldenzaal werkzaam te zijn geweest, keerde hij in 1935 naar Rotterdam te rug, waar hij leider werd van de ve- iiefdadigheid, ken over de idee van een „menswaar dig bestaan". Dat wilde hij met over laten aan particuliere zo is de aanklacht. Wij zullen niet verder gaan met ci teren. Het bovenstaande, maakt vol doende duidelijk dat dit blad niet vee! van de Franse Revoultie, van Kuy per, van de Vrije Universiteit en van de A.R- Partij begrepen heeft. Want om maar één cfing te noemen. De uitdrukking „menswaardig be staan" al kan deze ook best in chris telijke zin worden opgevat, is geen Kuyperïaanse uitdrukking. Kuyper sprak veeleer, over de mens als beeld drager Gods. En ais er zo oier ge sproken wordt is het duidelijk dat men hierover niet slechts kan spreken m de betrekking van Overheid en Volk. maar dat men er juist over moet spre ken in de betrekking van de Overheid tot God. En dan komt juist de eigen aardige gezagsfunetie van de Over heid die dit blad in verbana met de Franse Revolutie zo bagetelliseert en; voor socialistisch uitkrijt, op de eerste plaats te staan. Maar daar spreekt de schrijver juist niet over!,.Hij kent geen eigen recht der Overheid. Hij stelt de Overheid op één lijn met elk wil lekeurig individu! Genoeg hierover. Wij heoben in Progressive Calvinism bet woord ''progressief wel in een zeer bijzon dere betekenis leren kennen. Het leert ons eens te meer hoe bruikbaar dit woord is! En verder is hetons duidelijk ge worden dat Calvijn rare kostgangers ■heeft. EEN gespannen sfeer is ontstaan door de jongste verwikkelingen in verband met het Middellandse Zee-eiland Cyprus. De besprekingen tussen Engeland, Griekenland en Turkije over de toekomst van het eiland zijn gisteren in Londen, met een mislukking geëindigd. Men is het er officieel over eens geworden dat men het niet met elkaar eens is, fcei de Turkse minister Zorloe na afloop. Men vreest dat deze mislukking zal leiden tot ongeregeldheden zowel op Cyprus als in Turkije en Griekenland. Deze vrees is aan zienlijk versterkt door de felle anti-Griekse uitbarstingen die zich eergisteravond in twee Turkse steden hebben voorgedaan. Uit voor zorg worden 630 man Britse commandotroepen van Malta naar Cyprus overgebracht. Het vliegdekschip Ocean zal tanks, pantser wagens en munitie van Engeland naar Cyprus vervoeren. Vandaag vertrekt een eskader mijnenvegers uit Chatham- naar Cyprus. Ook Griekenland en Turkije nemen veiligheidsmaatregelen. Ds vijftien leden van de Navo-raad komen vandaag in Parijs in een speciale geheime zitting bijeen. De Griekse en Turkse afgevaar digden zullen verklaringen afleggen over de gespannen toestand, ernstige maatregelen heeft genomen om herhaling van demonstraties als die zich in Istanboel en Smyrna hebben voorge daan te voorkomen. Hij verklaardetfegen- over journalisten, dat de incidenten een natuurlijke reactie van de Turkse bevol king waren geweest op de schade, die. is aangericht in Saloniki. de geboorteplaats van Kemai Ataturk, de stichter van de Turkse republiek. Sommige berichten melden dat bij de ongeregeldheden in 29 kerken brand is gesticht en dat 300 personen werden ge wond, van wie 30 ernstig. Er zouden 2.000 personen zijn gearresteerd. Nader wordt gemeld dat de Turkse re gering opnieuw de staat van beieg heeft afgekondigd in de steden Istanboel en Smyrna en. nu ook in de hoofdstad An kara. Men wil hiermee nieuwe onlusten voorkomen. Duizenden Turkse militairen zijn in de steden aangekomen. De regering heeft voor 12 September een bijzondere zitting van het parlement bijeengeroepen. Het Griekse leger is in staat van paraat heid gebracht en is geconsigneerd in ka zernes. De regering heeft de sluiting van thea ters, bioscopen en renbanen gelast. Naar Thracië in Noord-Griekenland, waar veel Turken wonen, zijn legereenheden ge zonden om de orde te handhaven. Het dorp Kythe Rea ten noorden van bom ontploft bij het huis van een Griekse Nicosia (Cyprus) is Woensdagavond een onderwijzer. De woning werd beschadigd, doch er deden zich geen persoonlijke on gevallen voor. In het dorp Akhna. ten Zuidwesten van Famagusta. zijn Woensdagavond twee schoten gelost op een passerende militaire auto. De bestuurder van de wagen werd niet getroffen. Griekse vliegtuigen hebben Woensdag uit Izmir de gezinnen van Griekse offi cieren. die functies bij het Navo-hoofd- kwartier in Zuid-Oost-Europa bekleden, geëvacueerd. Telegram aan ISavo Vice-premier Kanallopoelo* heeft leie grammen gezonden aan generaal Gruen- Iher, Navo-opperbevelhebber in Europa, en lord Ismay. de secrelarïs-generaal van de Navo. waarin geprotesteerd wordt tegen de onlusten In Turkije. Een woord voerder van het Griekse ministerie van De Grieken hebben er op de conferentie aan vastgehouden dat de Cyprioten spoedig zelf moeten kunnen beslissen of zij zich fcëj Griekenland willen aansluiten. Turkije en Engeland daarentegen menen dat het eiland onder Brits bestuur moet blijven. De Engelse en Turkse standpun ten verschillen alleen over de methoden die men moet volgen voor de geleide lijke overgang naar zelfbestuur. De conferentie was negen dagen gele den begonnen. Het overleg zal nu langs diplomatieke weg worden voortgezet. In diplomatiek» kringen in Londen verwacht men de reactie van de Griekse regering op de Britse voorstellen echter niet voor half September. Officieel is meegedeeld det de bespre kingen geschorst zijn. De Britse minister MacMillan heeft be sloten „het volledige antwoord van de Griekse regering en aanvullingen die de Turkse regering zou willen toevoegen aan haar verklaring" (over de voorstellen tot zelfbestuur voor Cyprus) af te wach ten. De Britten stellen de invoering van een nieuwe grondwet voor. Er zou een parle ment moeten komen (dat een Griekse meerderheid zou hebbenl, waarin ver houdingsgewijs zetels gereserveerd moe ten zijn voor de Turkse minderheid. Alle departementen van de regering op het eiland zouden geleidelijk moeten wor den overgedragen aan Cypriotische minis ters. die verantwoording schuldig zijn aan het parlement. Buitenlandse Zaken. Defensie en Openbare Veiligheid zouden echter onder de gouverneur vallen. De Turkse minister Zorloe heeft zijn Griekse ambtgenoot Stephanopoulos de verzekering gegeven, dat zijn regering rificateursopleiding. In 1945 volgde zijn benoeming tot hoofdinspecteur. Van de oprichting af was hij do cent aan de rijksbeiastingacademie. In de bezettingstijd speelde de beer Van Tilburg een belangrijke rol in de illegaliteit. Hij was financieel ad viseur van het N.S.F. (Nationaal Steun fonds) en voorzitter van het L.W.C. (Locaal Werkcomité Illegaliteit). Het N.S.F. financierde aanvankelijk de Binnenlandse Strijdkrachten en kreeg in het najaar van 1944 (na de spoor wegstaking) uit Londen de opdracht het illegale werk in al zijn vertak kingen geldelijk te steunen. Sinds 1945 is de heer Van Tilburg lid van de gemeenteraad van Rotter dam en wethouder van financiën, sinds 1946 lid van de'Provinciale Sta ten (Partij van de Arbeid). De wethouder van financiën heeft tevens zorg voor de havenaangelegen heden en wethouder Van Tilburg was dan ook als voorzitter van de raad van beheer de ziel van de tentoonstelling Rotterdam-Ahoy', welke zo'n groot succes is geworden. Sedert Juli 1951 maakt de heer Van Tilburg deel uit van de Eerste Kamer. Provinciale Staten, waarin hij echter op 6 Juli 1954 terugkeerde. ONS volk dat indertijd beproefd werd door de Februari-ramp en jdat toen zo bijzonder het daadwerke lijk medeleven van vele andere vol ken mocht ondervinden, zal goed moeten kunnen verstaan hoe erg de rampen zijn, die door de overstromin gen in India en Pakistan zijn teweeg gebracht. Daarbij moet overwogen worden dat deze rampen, wat de omvang betreft, veel groter zijn dan die welke ons trof en dat er veel meer slachtoffers zijn. Bovendien zijn dit rampen, die in z.g. onder-ontwikkelde gebieden plaats vonden. Dat betekent, dat de gevol gen van een ramp een ernstiger ka rakter krijgen. Dat betekent ook daf de „eigenhulp" minder doeltreffend moet zijn dan in een volontwikkeid gebied als Nederland. Om al deze redenen moet hulp ge boden worden. En de actie van het Int. Rode Kruis tot hulpverlening verdient aller steun. Kolonel Simbolon. divisiecommandant op Noord-Sumatra, is voorgedragen als stafchef van het Indonesische leger. Dit werd vandaag door een betrouw bare woordvoerder meegedeeld. Kolonel Simbolon is protestant. Hij wordt door het leger aanvaardbaar geacht. Het was de oppositie van het leger tegen de benoeming van generaal-majoor Bambang Oetoyo als stafchef in Juli, die tot de val van de regering-Sastroamid- jojo leidde. Simbolon is Maandag door president Soekarno gepolst, aldus de woordvoerder. Er is nog geen officieel commentaar. In de nacht tan Dinsdag op Woensdag hebben Turken in Istanboel hevig ge demonstreerd tegen de Grieken. De Griekse, minister van buitenlandse zaken, heeji intussen op de ochtendvergadering te Londen hevig geprotesteerd over deze demonstraties bij zijn Turkse collega. Op deze telejoto zwaaien tie Turken met eert grote Turkse vlag, tijdens demonstraties in de Taxim-straat te Istanboel, buiten voor hel Engelse clubgebouw. Ongeveer dertig Kamerleden bren gen vandaag een bezoek aan Zeeland om zich daar op de hoogte te stellen van de visserijproblemer. Zij waren vanmorgen in de staten zaal te Middelburg de gakten van de vereniging tot bevordering der Zeeuw se visserij belangen. (Zevibel). Ongeveer, 350.000 menian in India zijn door de overstromingen "geïsoleerd. ._J£olgens. .berichten... uit. _dj>„ hoofdstad Cultacfe van de getroffen staal is men de situatie thans meester, hoewel er nog reden tot vrees bestaat. De overstromingen veroorzaakt door stortregens, na een droogteperiode van twee jaar, teisterde een kuststrook ter lengte van circa 275 kilometer. Aan het leger in de omliggende ge bieden is opdracht gegeven alle be schikbare rubberboten en motorvaar tuigen met extra treinen naar het ge troffen gebied over te brengen, terwijl de luchtmacht uit de' lucht geïsoleerde dorpen van voedsel voorziet. Amerikaanse marinevliegtuigen, die hun basis tijdelijk te Nieuw Delhi hebben, werpen boven de overstroom de gebieden medicijnen, dekens en beddelakens af. die geschonken zijn door de Rode Kruisverenigingen in de Verenigde Staten, Canada, Italië, Zwitserland en Luxemburg. In het Noorden var. India klampen honderden mensen zich aan boom toppen vast, Gemeldt wordt, dat 150 personen door het wild kolkende water zijn meegesleurd. Zware slagregens hebben de reeds ernstige toestand in het door over stromingen geteisterde Zuidelijke ge deelte van de Pakistaanse provincie Sind nog verergerd. De steden in de omgeving van Hyderabad zijn door water omgeven. De meeste inwoners zijn weggevoerd. In Oost Pakistan wordt op grote schaal ingeënt tegen cholera en pok ken. De Pakistaanse regering heeft an derhalf millioen ropijer. beschikbaar gesteld voor de hulpverlening. Buitenlandse Zaken verklaarde Woensdag, dat de Griekse regering het Turkse com muniqué over de ongeregeldheden onvol doende acht, In Athene is voorts officieel bekendge maakt. dat geen Griekse algevaardigden zullen deelnemen aan de conventie van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank, die op 12 September in Istanbul begint. Vannacht is te Amersfoort overleden Johannes .kardinaal d# Jong. •~:Dè' •karftism-nl-zou -Zaterdag arsfrsjuist 70 jaar géworden; zijn. De dood kwam zeer onverwacht. Wel iswaar was de toestand de laatste dagen iets minder, doch juist gisteravond was de gezondheidstoestand van de kardi naal weer bevredigender geworden. Johannes de Jong is 10 September 1885 te Nes op Ameland geboren. Na aan het Klein-Seminarie te Culemborg en aar. het root-Seminarie te Rijsenburg te zijn opgeleid, ontving Johannes de Jong op 15 Augustus 1908 de priester wijding. Te Rome zete hij zün studies voort. In 1910 promoveerde hij er tot doctor in de wijsbegeerte en in Ï911 tot doctor in de godgeleerdheid. Bij bulle van 3 Augustus 1935 werd mgr. dr. De Jong benoemd tot titulair aartsbisschop van Rusio en coadjutor, met recht van opvolging van mgr. J. H. G. Jansen, de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, die door ziekte niet meer in sfaat Was de vele werkzaamheden aan zijn functie verbonden, alleen te ver richten. Op 8 Februari 1936, na het over lijden van mgr. Jansen, trad mgr. dr. De Jong in al diens rechten en plichten en op 14 Februari d.a.v. nam hij tijdens een korte plechtigheid in tegenwoordig heid van het metropolitaan kapittel be zit van de aartsbisschoppelijke troon. Tijdens zijn aartsbisschoppelijk be stuur is de Tweede Wereldoorlog uitge broken en ook ons land werd door de Duitsers bezet. In die donkere tijden der bezetting is mgr. De Jong met grote In de Trèveszaal op het Binnenhof in Den Haag heeft HM, koningin Juliana Woensdagochtend ontvangen de ministers van Buitenlandse Zaken ran de statenleden ran de Europese Kolen en Staal Gemeenschap. De foto loont tijdens de ontvangst v,l.n.r.t de Nederlandse minister ff". Beven, de Nederlandse heer Vcrrijn Stuart, de Luxemburgse minister Bech, HM. koningin Juliana, de Italiaanse mi nister G. Martina, de Franse minister Bi nay en de Belgische minister l'attl Henri Spaak. In Rotterdam kwam het bericht van de benoeming van de heer Van Tilburg tot gouverneur van Suriname als een grote verrassing. Ook was er wel ver wondering over deze benoeming omdat de levensloop van wethouder Van Til burg niet zo is geweest, dat het gouver neurschap van Suriname in de lijn van verwachtingen lag. Voor Rotterdam betekent het vertrek van de heer Van Tilburg een belangrijk verlies. De wijze, waarop hij zijn taak als wethouder vervulde, had aller waar dering. Het bericht in een der dagbladen, dat voor het gehele Rijkspersoneel de mogelijkheid geopend zou zijn na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot het 68e jaar in dienst te blijven, terwijl ook de huwende amb tenares het dienstverband zou kun nen voortzetten, werd van bevoegde zijde reet beslistheid ontkend. vastberadenheid de vijand en zijn hel- pcrs tegepioct-getreden. iA1:'1 ,V*-jafr<heC'ccmSfstórife' vaK 'lg> Februari 1946 is mgr. dr. De Jong kardinaal ge creëerd. Zijn gezondheidstoestand liet niet toe aan dit consistorie deel te ne men. Na deze kerkelijke onderscheiding heeft de Academische Senaat van de rijksuniversiteit te Utrecht kardinaal De Jong in i946 benoemd tot doctor ho noris causa in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. Dat was op 26 Maart, toen de leiding van het verzet der ker ken tijdens de Duitse onderdrukking op luisterrijke wijze werd geëerd. Met de kardinaal ontving ook dominee Gra- vemeijer, secretaris van de Synode der Ned. Hervormde Kerk, de cappa. De kardinaal ontving op 12 October 1947 het ere-doctoraat in de theologie van de universiteit van Leuven. In 1951 moest kardinaal De Jong om gezondheidsredenen het grootste deel van zijn werkzaamheden overdragen. De paus benoemde mgr. dr. B. J. Al- frink, tot coadjutor. Kardinaal De Jong vestigde zich toen in het moederhuis van de zusters van Onze Lieve Vrouw „het huis met de blauwe ruitjes" aan de Zuidsingel te Amersfoort. Kardinaal De Jong was o.a. officier in de Orde van Oranje Nassau. Groot kruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis in de Souvereine Orde van Malta. Hij was een kerkhisto ricus van naam. Zijn naam als geleerde werd vooral gevestigd door zijn .hand boek der kerkgeschiedenis" in vier delen. Voor de verjaardag van kardinaal De Jong waren reeds tal van voorberei dingen getroffen. Het overlijden van kardinaal De Jong is zeer onverwacht gekomen. Zij toestand baarde de laatste dagen geen zorgen. De aartsbisschop-coadjutor, mgr. dr. B. J. Alfrink, is benoemd tot apostolisch administrateur. Dit betekent, dat het bestuur van het aartsbisdom in zijn handen is zolang er nog geen aartsbisschop is benoemd. Dr. Konrad Adenauer, de Wesiduii- se bondskanselier, is vaninoigen naar Moskou vertrokken, waar hij met de Russische leiders besprekingen zal voeren. Voor zijn vertrek zeide Ade nauer, dat het zijn doel is, de vrede te dienen, niet slechts in Europa, doch in de gehele wereld. In Moskou zou hij ook doen wat hij kon voor het herstel van de eenheid van Duitsland en de vrijlating van Duitse krijgsge vangenen, die zich nog in de Sowjet- Unie bevinden. Het gehele corps diplomatique te Bonn was vertegenwoordigd op het vliegveld Wahn, bij Keulen, orn dr. Adenauer en zijn gezelschap' uitgelei de te doen. Dr. Heinric'n von Brentano, de We-i- duitse minister van Buitenlandse Za ken. vertrok drie kwartier eerder dan Adenauer. Brentano zeide, dat het Duitsland* taak is. Rusland er van te overtuigen dat het enige do&l in de politiek van het Duitse volk is, in vrede te leven met zijn buren. Hij sprak de hoop uit. dat de onderhandelingen in Mos kou het wantrouwen en het wanbe grip uit de wereld zouden heloen. In het gezelschap van Brentano be vinden zich Felix von Eckardt, de Westduitse vertegenwoordiger bi) de V.N.. professor Walter Hallstein, het hoofd van de afdeling Buitenlandse Zaken en Guenther Mohr. chef-pro tocol van het ministerie van Buiten landse Zaken. Adenauer is vergezeld door de premier van Noordrijnland-Westfalen. Karl Arnold, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken van de Bonds raad. professor Carlo Schmid de socia listische voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bondsdag en Herbert Biankenhorn de Duitse vertegenwoordiger bij d» NAVO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1