Telefoon pakketpost duurder k Adenauer en Boelganin aan conferentietafel Amerika wil Europees veiligheidspact voor ons Verbannen sultan keurt plan-Marokko goed Andere koers Concertgebouw orkest naar Kurhaus? MINISTER ALGERA KONDIGT AAN: Veranderingen bij giro en luchtpost RUSLAND WIL UITWISSELING VAN AMBASSADEURS Twee cardinale kwesties Toenadering Onbestendig weer Tegen 15 October naar Frankrijk? DE SATERDAG 10 SEPTEMBER 1955 J DERTIENDE JAARGANG No. 3175 Infiltratiepoging van de R.M.S. tP* Loslopende hond veroor zaakte ernstig ongeval Zuidslavisclic bemiddeling in Grieks-Turks geschil tasi Winstpunt voor Faure Valse controleur van ziekenfondsbrillen "N Stoffelijke resten opgeliaald van Amerikaanse vlieger T N de wit-marmeren zaal van het Spiridonowka-paleis te Moskou 1 is bisteren de -conferentie tussen de Westduitse bondskanselier Adenauer en premier Boelganin van de Sowjet-Unie begonnen. De delegaties der beide landen bestonden elk uit zeven officiële afge vaardigden en twaalf adviseurs. Na de eerste zitting en een lunch met 40 personen, die drie uur duurde liet Adenauer zijn voorgenomen afspraken vervallen om zich de rest' van de dag bezig te houden met een voorstel van Boelganin tot een onmiddellijke uitwisseling van ambassadeurs. De bondskan selier zal vandaag op dit voorstel antwoorden. ggi Zie verder pagina 3 «aas Duitsland en de verzekering van jJohn Foster DulleSi het plan aan de Ru?_ de vrede in Europa. Dit hebben officiële woordvoerders in Londen meegedeeld. Ons volk heeft een tank. Ge zamenlijk moeten wij zorgen voor een veiliger verkeer op de wegWij moeten verlost worden van het kwaad dat Wegpiraat. heet. Een moge lijkheid daartoe bieden wij in ons artikel dat u op pag. 9 van deze editie kunt lezen. verbannen ex-sultan van Marokko, Mohammed Ben Joessef, heeft ingestemd met het plan voor een „nieuwe koers" in Marokko, dat de Franse regering en Marokkaanse leiders twee we ken geleden in Aix-les-Bains heb ben uitgewerkt. Dit heeft een Franse regeringsfunctionaris be kendgemaakt. Van Marokkaanse zijde werd deze mededeling bevestigd door Si Bekkai, een lid van de Marok kaanse delegatie die juist in Parijs is teruggekeerd van overleg met Ben Joessef op Madagascar. „Zijne majesteit is bereid de nodige ver zoenende gebaren te maken", zei Si Bekkai. Franse bezettingstroepen uit Oostenrijk teruggetrokken Drs. M. van der Mei naar Washington Personenauto's botsten Botterdame Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 l.> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 n. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "S-Gravenhage: Huygcnsplcin 1 Postgiro 4248S7 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNtVG en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting geldig tot Zondagavond! TIJDELIJK ENIGE REGEN. Van het Westen uit toenemende bewolking wiet tijdelijk enige regen. Aanvankelijk weinig wind, later matige of vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN U September: zon op 6.08. onder 19.03; maan op 0.03, onder 16.32, M September: zon op 6.10, onder 19.06; maan op 1-20, onder 17.04. v Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE ontwikkeling der zaken in Indo nesië heeft zich de laatste maan den op een wijze ontwikkeld, die in te genstelling staat tot de koers der laat ste jaren, die een voortdurende ulglij- ding in de richting van het communis me betekende, die het land economisch ruïneerde en waarbij de verhouding tot Nederland voortdurend slechter werd. Thans is aan het licht getreden dat die groepen in Indonesië die dat anders wilden, tot meer in staat zijn gebleken dan wij wisten. Want, met het optre den van het kabinet-Harahap zijn deze groepen aan het bewind gekomen. De partij van president Sockarno doet niet meer mee en de communistische par tij, die op het vorige kabinet zoveel in vloed had is bij het bewlnd-Harahap geheel ter zijde gesteld. DE gewijzigde koers is ook terstond uit de daden van het nieuwe Ka binet gebleken. Allereerst door de strijd, die tegen de corruptie is aange bonden. Dat is misschien wel het be langrijkste. Want dc ernst, die men met zijn politiek beleid maakt, blijkt altijd het beste daar waar dat tegen eigen vlees en bloed ingaat. Men kan overigens vaak veel dingen verklaren als een „politiek van dc glimlach", als •eo diplomatieke manoeuvre, waarbij men met andere methoden toch het zelfde doel als voorheen najaagt. Niet dut wij dat in dit geval zouden willen doen, maar het bewijs van het tegen deel wordt zelfs in dc strijd tegen de corruptie openbaar. Dat is geen diplo matic. Dat is geen glimlach, maar dat is een harde hand tegenover een van de ergste euvelen, die in de hogere re gionen van de Indonesische samenle ving voorkwamen. Het is het bewijs dat men inziet dat het kwaad bestre den moet worden. In dit licht willen wij ook de andere gestes van het Kabinet-Harahap be schouwen. Allereerst zijn opmerking dat de politiek van het vorige Kabinet veel te veel op communistisch China «as ingesteld. Ook zijn uiting, dat het Europese ondernemingswezen voor In donesië van grote betekenis is. Tevo ren werd dat Europese bedrijfsleven olloen maar uitgekreten voor een pa rasiet op de Indonesische samenleving. En, last not least, heeft de heer Ha- rahap uitdrukkelijk beklemtoond dat goede verhoudingen tot Nederland moeten worden verkregen. Op dat punt zullen er zeker nog wel grote moeilijkheden zijn. Want ook de heer Harahap stelt de kwestie Niouw-Gulnea. Hij doet het wel niet op de hysterische wijze waarop president Soekarno dat nog steeds pleegt te doen, maar hij stelt toch het probleem, dat door de Nederlandse re gering niet als probleem kan worden aanvaard. En verder ligt tussen Nederland en Indonesië het moeilijke vraagstuk van de Ambonezen en van de Indische Ne derlanders. Het eerste van deze vraagstukken zou met goede wil van alle kanten wel licht wel bevredigend kunnen worden opgelost. Het laatste vraagstuk Is veel moeilijker, omdat de Indonesische sa menleving de Indische Nederlanders feitelijk heeft uitgestoten. Ook zijn er aanwijzingen dat er in de behandeling van de Nederlanders In de bekende proeessen en In de proces- Tstricg zeH een zekere verbetering ge- komen is. Maar wat dit inhoudt zal ten slotte het eind dier processen zelf moe ten uitwijzen. VAN overwegende betekenis bij dit alles is de vraag of de duidelijke koerswijziging in Indonesië een defini tieve koerswijziging is. Het Kabinet- Harahap Is een intermezzo-Kabinet. Het is een Kabinet dat tot aan de ver kiezingen bedoelt aan te blijven. En eerst na die verkiezingen zal men we ten waar men aan toe is. Dat wordt een strijd tussen de groepen die nu het bewind beheersen aan de ene kan! en president Soekarno met zijn P.N.I. en de communistische partij aan de an dere zijde. Het is duidelijk dat eerst een nederlaag van Soekarno voor de politiek van Indonesië een definitieve beslissing ten goede betekenen zal. En hoe dat gaan zal, is eenvoudig niet te voorspellen. Want Soekarno heeft altijd een enorm beslag op de massa gehad. Een massa, die nog ten enenmale niet politiek denkt. En die derhalve zeer vatbaar is voor de revo- lutionnaire leuzen, die Soekarno nog steeds pleegt te ventileren. Voorts is op gemerkt dat Soekarno, door zijn pel grimstocht naar Mekka een persoon lijk tegenwicht heeft verkregen tegen over de Mohammedaanse partij, de Masjoemi, die zijn grote tegenstander is, doordat hij daardoor voor het Mo hammedaanse religieuze besef een hei lig man is geworden. Men moet het dus afwachten. Maar dit neemt niet weg, dat wij met dank baarheid moeten constateren dat er thans in Indonesië meer krachten ten goede aan het bewinó zijn, dan in ja ren het geval is geweest. Wij ziging PTT-tarieven; totaalbeeldverlaging Blijkens een mededeling van de Indo nesische marine heeft een patrouille vaartuig can de A.L.R.T. z.even prau wen buitgemaakt, waarmede volgelin gen van de R.M.S. blijkbaar wilden in filtreren op het schiereiland Huarrvuai Wcst-Ceram). Van legerzijdc is opgemerkt, dat dc R.M.S de laatste tijd actiever optreedt en dat dc7.e. hoewel zij voorgeeft zich tegen de Darttl Islam te richten, in fei te dorpen en streken plundert. liet Jaarlijkse uitstapje ran het Haag' se corps diplomatique bracht ditmaal ongeveer 60 leden van dit corps n«or Kampen, naar de gasten officieel in het stadhuis teerden ontvangen. De foto laat zien hoe een meisje in ori ginele Kamper-dracht verversingen presenteert aan de Britse ambassadeur in i\ed*rlandt sir Paul Mason, lady Mason en de ambassadeur van India 7tine Kjxc* H. A'. T.hakruvnrty. Initia tiefnemer tras de heer Mason. Gistermiddag is het staartstuk van de Amerikaanse bommenwerper, die in 1944 bij Lekkerkerk, na te zijn aange schoten. in de Lek stortte, opgehaald. Hierin bovonden zich de stoffelijke res ten van de Amerikaanse staartschut- ter. Met een ambulaneeivagen van de Amerikaanse strijdkrachten in Duitsland zijn de stoffelijke resten opgehaald. De mijnopruimingsdienst heeft zich in de loop van de middag ontfermd over de mitrailleurs en mitrailleurkogels. Z.K.H. Prins Bernhard metselde de eerste steen voor het Prot. Chr. Zieken huis in Bennpkoni. riE regering is voornemens de PTT-larieven te wijzigen en wel zodanig, dat niet van een verhoging, zoals in geruchten was verondersteld, maar juist van een verlaging van de tarieven moet worden gesproken. Minister Algera, antwoordt dit op schriftelijke vragen van het Eerste-Kamerlid, de heer De Vos van Stcenwijk (VVD). De tarieven voor de verzending van pakketten zullen worden verhoogd, evenals bepaalde tarieven voor de postcheque- en girodienst. Daar staan echter tegenover verlagingen voor de verzending van luchtpostbladen en aanzienlijke verlagingen voor het voeren van telefoongesprekken. A! deze maatregelen tezamen zullen een vermindering van inkomsten voor de PTT veroorzaken van naar raming vier millioen gulden. Het ligt In de bedoeling voor de te lefoondienst tot een belangrijke tariefs verlaging over te gaan, welke betrek king zal hebben op de interlocal ge sprekken: a.hi de B-zone (gesprekken, gevoerd In zijn openingsverktaring legde Adenauer de nadruk op de hereniging van Duitsland en de vrijlating der Duitse krijgsgevangenen in Rusland Htf zeidc evenwel uitdrukkelijk, dat een oplossing van deze twee kwest.es niet een voor waarde Is voor normalisering van de betrekkingen tussen W est-DUitsland en dc Sowjet-Unie. Adenauer verklaarde, dat het niet zijn bedoeling was, vorderingen xn de richting van Duitslands hereniging le verstoren door het openen van twee zijdige onderhandelingen, onafhanke lijk van die lussen de „grote vier overwinnaars van de tweede werela- oorlog, „Doch hel is mijn dwingende plicht van deze ontmoeting gebruik le maken om u de ernst van deze kwes tie duidelijk le maken aldus Ade nauer. „Er zal geen werkelijke veilig heid in Europa kunner. zijn zonder Duitse eenheid". De kanselier voegde er aan toe, dat het onduldbaar was, dat tien jaar na het einde van de oor- log, gevangenen nog steeds va** hun haardsteden afgehouden zouden wor den. „Het is ondenkbaar officiële be- trekkingen tussen onze landen aan ie knopen, zo lang dit vraagstuk onopge lost is". Hij verzekerde de Russen, dal hij deze zaak slechts uit menselijk oog punt beschouwde. tussen netten van eenzelfde sector en van verschillende sectoren, indien al thans de afstand tussen de knoop- puntcncentrales niet meer dan 25 km bedraagt) zullen de gesprekskosten met 4 cent worden verlaagd, b. In de C-zone (gesprekken gevoerd tussen netten van verschillende sec toren, indien dc afstand tussen de knooppuntcentrales meer dan 25 km bedraagt) zal de verlaging 8 cent per gesprek bedragen. Deze verlaging komt neer op een vermindering van ongeveer 15 procent bij een gemiddelde gespreksduur in deze beide tariefsklasscn. Gezien de moeilijkheden, die zich bij de postcheque- en girodienst voordoen ten aanzien van de personeelsvoorzie ning, is het noodzakelijk arbeid bespa rende maatregelen te treffen. Met het oog hierop ligt het in het voornemen het tarief voor cheques en stortingen, dat tot dusverre afhankelijk was van de grootte der desbetreffende bedragen, op een uniform recht van f 0.10 vast te stellen, waardoor ook de arbeid bij de loketdienst in de post kantoren kan worden vereenvoudigd. Voorts ligt het in de bedoeling, de prijs van de cheque- en giroboekjes, welke tot nog toe ver beneden kost prijs lag, van f 1 op f 2 te brengen. De minister wijst er in dit verband nog op dat de postchèque- en girotarie ven. behoudens enkele details, sinds 1934 niet zijn gewijzigd. Ook bij de postdienst bestaan,, zoals bekend, problemen, tenr aanzie#, fan dc personeelsvoorziening, welke nog geac centueerd worden door de grote toe neming van het aantal poststukken. (Vergeleken met 1949 is het aantal pakketten verdubeld en bedroeg over 1954 bijna 29 milliocp stuks). Deze toeneming is mede veroorzaakt door het feit, dat het tarief van de pakketpost sedert de oorlog ver onder de kostprijs heeft gelegen, zodat ter zake in zekere zin van een onjuiste concurrentie ten opzichte van de parti culiere vervoersbedrijven en de Neder- landsche Spoorwegen kan worden ge sproken. Venvacht wordt, dat door een ver antwoorde verhoging van de tarieven dc juiste verhouding tussen de ver schillende vervoersbedrijven zal worden hersteld en dat als gevolg daarvan de onevenredig zware druk op deze sec tor van de postdienst zal worden ver licht. Het bestaande tarief varieert van f 0.4O tot f 1, het nieuwe tarief zal rich bewegen tussen f 0.60 en f 1.40. Tot dusver kon men binnen Europa en naar Algiers en Tunis alle brieven en briefkaarten toeslagvrij per lucht post verzenden tegen een tarief van f 0.25. Door veriaging van het tarief van de luchtpostbladen van f 0.30 tot f 0.25 per stuk zal het mogelijk wor den. dat men voortaan correspondentie voor alle buitenlandse bestemmingen toeslagvrij per luchtpost verzendt, in dien gebruik wordt gemaakt van lucht postbladen tegen dit verlaagde tarief. Het te voeren beleid ten aanzien van de PTT zal worden uiteengezet in de Memorie van Toelichting op de begro ting voor het dienstjaar 1956, welke over enkele weken aan de Staten- Generaal zal worden aangeboden. In afwachting daarvan heeft de minister er echter geen bezwaar tegen gehad, reeds thans de tariefswijzigingen be kend te maken. DU' Vprpniödp ^tatpn hehhpn Zaken ter bestudering voorgelegd aan de E verenigde Staten neDDen regerjngen van Enge,and en Frankrijk. een opzienbarend nieuw plan Men verwacht, dat, indien de geallieer- opeesteld voor de hereniging van den met het plan accoord gaan, de Ame- „v, „ofioVoi-inti rikaanse minister van Buitenlandse Zaken Volgens dit plan zouden veertien lan den in het Oosten cn het Westen een veiligheidsverdrag ondertekenen- Op deze wijze zouden de Westelijke landen hun bereidheid tonen om het Sowjetblok te helpen verdedigen. Volgens de zegslieden is een ontwerp van het verdrag door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Er bestaat een redelijke kans dat de bezoekers van de Kurhausconcerten in Scheveningen volgende zomer het Con certgebouw-orkest gedurende twee we ken aldaar zullen horen concerteren. Dit staat in verband met de verlan gens van de leden van het Residentie Orkest, die hun vacantie vroeger in de zomer wensen te nemen, liefst in de maand Augustus. Reeds geruime tijd zoekt de Maatschappij Zeebad Scheve ningen, die gedurende het zomerseizoen Residentie-orkest is, een modus om aan dze verlangens te voldoen. De enige gelijkwaardige vervanging zou het Con- certgebouworkest zijn. Van de zijde van het Concertgebouw orkest vernamen wij, dat men hier in principe niet afwijzend tegenover staat, mits de peeiode waarin men in Scheve ningen zou moeten spelen zo gekozen kan worden, dat eventuele buitenlandse tournees van het Concertgebouworkest daardoor niet in het gedrang komen. Toen de 54-jarige grondwerker H. S„ uit de Schilperoortstraat te Rotterdam gisteravond met zijn bromfiets op de Dorpsweg reed. kwam er plotseling een isolopende hond aan. Het dier raakte onder het voorwiel en het gevolg was, dat de bromfietser slipte en viel. Hij liep vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur op en werd in het Westerziekenhuis opgenomen. Naar in doorgaans betrouwbare dingen te Belgrado verluidt, oveJ" weegt Zuid-Slavië tussen zijn bond genoten in het Balkanpact, Grieken land en Turkije, te bemiddelen ten einde de spanning tussen deze lan den over de kwestie-Cyprus te ver minderen. De Zuidslavische regering zou het vooral betreuren, dat de anti-Griekse betogingen in Turkije zich hebben voorgedaan op een tijd stip, dat koning Paul van Grieken land een officieel bezoek aan Zusd- Slavië brengt. Branko Draskovic, de chef van de Zuidslavische regeringsvooriichtingen dienst, verklaarde desgevraagd, dat zijn regering nog geen concreet ini tiatief tot een bemiddelingspoging heeft gedaan. Hij voegde hier even wel aan toe: „Wij zijn altijd voor stander van goede initiatieven". Tengevolge van de droogte heeft men in Schotland de aanmaak van whisky tijdelijk moeten stopzetten: goede whis ky kan alleen met behulp van zuiver beekwater gemaakt worden, zeggen de kenners. sen zal voorstellen tijdens de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier die op 27 October in Genève begint. De eerste Britse reactie op het plan werd omschreven als „niet ongunstig". In ruil voor de verplichting, die het Westen op zich zou nemer), zou een be roep op de Sowjet-Unie worden gedaan haar medewerking te verlenen bij de her eniging van Oost- en West-Duitsland en aan het Duitse volk toe te staSn zich bij de Navo aan te sluiten, indien het dat zou willen. Volgens de zegslieden zouden de landen, die het verdrag zouden ondertekenen, zijn: de '"VererrtgdeStaten. -Engeland, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Italië en Canada aan Westelijke zijde, en de Sowjet-Unie. Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië, Hongarije en Bulgarije aan Oostelijke zijde. r\ NDER de druk der omstandighc- den ia in Amsterdam toenadering ontstaan tussen de drie ambtenaren- organiaaties, aangesloten bij de bona fide vakcentralen. Het is een voorlopige samenwerking, die een plaatselijk en tijdelijk karak ter draagt. Zulk een contact is niet meer mo gelijk geweest sinds op 17 Juli van het vorige jaar het NW de geregle menteerde samenwerking verbrak. Het communistisch gewroet in' hoofdstad noopte echter tot nieuw con tact en een 'gemeenschappelijk stel ling nemen tegenover hen die demo cratie en vrijheid bedreigen. Zal het Amsterdamse initiatief ook landelijk gevolgen hebben? Daar is nu nog niets van te zeggen. Meer dan eens hebben CNV en KAB te kennen gegeven tot samen werking bereid te zijn. Bij ons weten echter niet in de oude gereglementeerde vorm waaraan ook nadelen verbonden waren. Indien echter een nieuwe vorm van practische samenwerking gevonden zou kunnen worden waarbij ieders vol strekte zelfstandigheid gewaarborgd zou zijn, zou dit stellig toejuiching verdienen. In de weerstoestand boven de oceaan konden in de afgelopen dagen duidelijk de symptomen worden waar genomen van een geleidelijke over gang van zomer naar herfst. De lucht die thans uit de poolstreken weg stroomt is belangrijk kouder dan enige weken geleden. Temperatuurs- tegenstellingen op de oceaan zijn daardoor toegenomen hetgeen aan leiding heeft gegeven tot ontwikke ling van een reeks actieve depressies, die ook het weer in West-Europa be ïnvloedden. Een randstoring van een depressie bij IJsland deed de bewol king snel toenemen. Later op de dag vielen plaatselijk buien waarvan en kele met onweer. Gelijktijdig drong iets koudere lucht ons land binnen. De buiige toestand duurt ook van daag nog voort. Een nieuwe hoeveelheid warmere en vochtige oceaanlucht wordt echter met krachtige winden in de richting van West-Europa gestuwd. Deze war mere luchtstroom wordt voorafge gaan door tijdelijke opklaringen. De strijd tussen polaire lucht en de lucht stroom met hogere temperaturen houdt de depressie-activiteit gaande fodat in onze streken tijdens het weekeinde onbestendig weer verwacht wordt, evenwel met temperaturen die iets boven normaal zijn. De onderhandelingen tussen de ver bannen sultan en Franse afgevaardig den zijn afgesloten. Er zou een infor mele schriftelijke overeenkomst (pro ces-verbaal) ondertekend zijn. Eerder was gemeld dat de Fransen aan Ben Joessef om een schriftelijke belofte heben gevraagd dat hij zich buiten de Marokkaanse politiek zal houden, in ruil voor toestemming tegen 15 Octo ber naar Frankrijk overgeplaatst te worden. Verder wordt vernomen, dal Si Bekkai, een van de onverzettelijkste aanhangers van de verbannen sultan. Maandag benoemd zal worden tot hoofd van de Nieuwe Marrokkaanse regent- schapsraad. Na zijn benoeming zou de huidige sultan Mohammed Ben Moulay Arafa aftreden en zich naar Tanger begeven. De benoeming van Bekkai zou gedaan worden door Arafa. die men daardoor alle eer laat en in staat stelt zijn gezicht te redden. De jongste ontwikkelingen geven premier Faure weer nieuwe troeven tegen de krachtige campagne van con servatieve zijde tegen de ..nieuwe koers" in Marokko: Gaullistische le den van de Nationale Vergadering hebben or op aangedrongen het parle ment in de naaste tokomst bijeen te Frankrijk heeft Vrijdag als eerste van de bezettende mogendheden in Oosten rijk de terugtrekking van zijn troepen uit dat land overeenkomstig de bepalin gen van het staatsverdrag voltooid. Voor 1 October moeten de V.S., Groot Britannia en de Sow jetunie hetzelfde hebben gedaan. roepen en niet te wachten totdat het op 4 October van reces terugkeert. Een ander feit dat op een verbete ring van de Frans-Marokkaanse ver houding duidt, is het vertrek van twee leiders van de partij voor democra tische onafhankelijkheid, na de Istiq- lai de grootste nationalistische bewe ging in Marokko, naar de verbannen sultan op Madagascar. De Franse minister van Buiten landse Zaken Antoine Pinay is wegge lopen uit een vergadering van de be stuurscommissie der gematigde partij en. De groep nam een motie aan waar in de regering werd verweten in Ma rokko een „politiek van prijsgeven" te voeren. Aan de driejarige ballingschap van de leider der Tunesische Neo-destour partij, Saleh Ben Joessef, is gisteren een einde gekomen. De Tunesiër is uit Cairo naar Tripoli vertrokken op weg naar Tunis, waar hij zich volgens zijn belofte actief zal verzetten tegen de jFrans-Tunesische autonomie-overeen- komsten. Hij heeft duidelijk gemaakt, dat hij naar Tunesië terugkeert in de hoop. het volkomen aan de Franse in vloed te onttrekken. De laatste tijd werd iri Naaldwijk bij verschillende personen aangebeld, waar bij zich dan iemand meldt als „contro leur van het ziekenfonds." Deze vraagt dan even de bril die gekocht is te mo gen controleren en deze wordt prompt afgekeurd. De persoon heeft brillen bij zich. die dan verstrekt worden, uiter aard tegen een „geringe vergoeding" in sommige gevallen 20,—. De gekochte bril wordt dan meegenomen. Het blijkt dat de door deze man verstrekte brillen niet goed zijn. Men zij dus gewaar schuwd. Dis. M. van der Mei. raadadviseur bij het ministerie van Financiën, hoofd van de studiedienst, is met ingang van 1 October 1955 benoemd tot economist bij de economische staf van de interna tionale bank voor herstel en ontwikke ling in Washington. Op de hoek van de Strevelsweg en de Dordtselaan te Rotterdam ontstond gis teravond een botsing tussen twee perso nenauto's. Een der bestuurders, de 38- jarige expediteur J. J. P., uit Heinen- oord, werd door de kracht van de bot sing uit zijn auto geslingerd, waardoor hij inwendige kneuzingen opliep en naar het Zuiderziekenhuis vervoerd moest worden. Donderdag zijn uit de Sogamoge- vangenis te Tokio 33 Japanse oorlogs misdadigers vrijgelaten, onder wie de gewezen vice-admiraals Komatsoe en. Isajama, Achttien hunner zijn destijds door de Nederlandse autoriteiten ver oordeeld en 15 door de Amerikaans»,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1