Overleg te Moskou in het slop geraakt1 Verhit debat over de krijgsgevangenen [Overeenkomst met sultan len Joessef goedgekeurd Premier van ballingen terug naar Polen Rood China laat tien Amerikanen vrij Zes verdachten en vijftien getuigen gedagvaard Mr. Kesper gaat heen als commissaris der koningin 0T DUITSERS WOENSDAG NAAR HUIS Staatslening ie verwachten Doet Adenauer toch water in de wijn? Echtpaar Malak ontsteekt Britse illuminatie Troepen weigeren Marokko-dienst RAADSELACHTIGE REIS Waarschijnlijk ook 18 anderen Mutaties in Turkije na anti-Griekse ongeregeldheden AANGEZOCHT ALS ADVISEUR VOOR DE LIBANON 14.000ste Schip te Rotterdam Zware aarbeving in Caïro RUNDAG 12 SEPTEMBER 1955 v DERTIENDE JAARGANG No. 3176 Vier doden hij verkeersongeval 1 en Overeenstemming in Genève Elf kinderen omgekomen i 53 Nieuwe Franse ambassadeur in Nederland benoemd Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-1930 u. Zaterdags 1713 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhnge: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat C4fa Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. OPKLARINGEN. In het Zuidoosten van het land aanvankelijk nog vrij veel bewolking, later overal flinke opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, morgen langs de kust vrjj krachtige Westelijke wind. Van nacht iets kouder, morgen ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. ZON EN MAAN 13 September: zon op 6.11. onder 19 04: maan op 2 41. onder 17.29. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOLTEN O O De uitgifte van een nieuwe staatslening is binnenkort te verwachten. Het is teer waarschijnlijk, dat in de loou van de vol gende week, vermoedelijk Woensdag, de aankondiging zal plaatsvinden. Zondagmiddag is op de Oostenbur gergracht te Amsterdam de 55-jarige bromfietser M. J. van F., die linksaf sloeg zonder zijn hand uit te steken, door twee achter hem rijdende mo toren gegrepen en zo ernstig gewond, dat hij by aankomst in het Wlihelmina- gasthuis bleek te zijn overleden. Zijn 5-jarig zoontje J. C. van F., dat achterop de bromfiets zat, werd met vermoedelijk ernstige verwondingen naar het O.L.V, gasthuis overgebracht. De bestuurders van de motoren en een duopassagiere kregen lichte ver wondingen. De 62-jarige heer J, W. van het Nederend stak te Haarlem zonder op het verkeer te letten de Lange Heren weg over. Hij werd door een tram overreden en gedood. De auto van de heer Buisman uit Groningen is op de berm van de Af sluitdijk gekanteld en op de glooiing blijven liggen. De bestuurder is aan een schedelbasisfractuur overleden, toen hij naar het ziekenhuis te Har- hngen werd vervoerd. In het Ordebos te Apeldoorn is de 2l-jarige soldaat H. Ten Bruggecate uit Apeldoorn, gelegerd te Nijmegen, omgekomen. Ten B. had een auto ge huurd en was daarmede op roekeloze wijze aan het rondjes rijden op een in aanleg zijnde wielerbaan. De wa gen vloog uit de bocht. Ten B. werd vrijwel op slag gedood. Tijdens eea stormachtig debat zijn de Russisch-DuiUe besprekingen in Moskou Zaterdag in het slop geraakt. Vierkant verklaarde de West- du itse minister von Brentano dat het onmogelijk is normale betrekkingen tussen heide landen aan te knopen zonder dat de kwestie van de Duitse krijgsgevangenen is geregeld. Voordien had de Russische premier Boelganin gezegd, dat Rusland geen enkele Duitse krijgsgevangene vasthoudt, maar wel 9626 oorlogs-i misdadigers, wier veroordeling slecht* „een daad van menselijkheid" was. Een opmerking van Adenauer over Russische wreedheden in Duitsland] leidde tol een vinnig antwoord van partijleider Chroestsjew. Deze bittere aanvallen behoeven nog niet te betekenen dat elke kans op een zekere toenadering verkeken is. „Het gaat niet zo best",] zei von Brentano tegen verslaggevers, „maar men kan pas op het laatste ogenblik een duidelijk oordeel uitspreken". De doornige vraagstukken zijn nu in handen gegeven van -von Brentano en Molotow, die vanmorgen zouden trachten de weg te banen voor een voltallige vergadering van hedenmiddag. Adenauer is gisteren de gastheer van de- Russische leiders geweest tijdens een lunch in zijn villa buiten Moskou. De conferentie zal volgens Duitse woordvoer ders waarschijnlijk Dinsdag eindigen. Naar verluidt, pleegt Adenauer over leg met de leden van zijn delegatie over de vraag of hij zich toch ial neerleggen bij de eis van de Sowjei Unie dat aan onderhandelingen over de krijgsgevange- nen-kweziie ook Oosi-Duilsland zal deel nemen. Het leek gilleravond waarschijn lijk dat Adenauer die els zal inwilligen, echter op voorwaarde dat die onderhan delingen een strikt informeel karakter zullen hebben en niet zo mogen worden uitgelegd dat men er een Westduitse er kenning van Oost-Duitsland in ziet. Die onderhandelingen zouden, mocht Adenauer er zijn goedkeuring aan geven, pas geruime tijd na de hnidige conferen tie in Moskon beginnen. Breed glimlachend halen de Russische ambassadeur in Engeland, Jacob Malik en diens echtgenote samen de hef boom oyeruaarntee de illuminaties over eert afstand tan bijna tien kilo meter in het Engelse toeristencentrum Blackpool in het graafschap Lanca shirewerden aangestokenAaast hel Russische echtpaar staat op het balcon tan het*Blackpoolse stadhuis, de bur Blackpool gt'tnpptier i an dpzp stad, Aldprman Cliarlps Dunn (rechts). Hoewel het weer allesbehalve gunstig teas, had zich een grote menigte bij hel stad huis verzameld om deze officiële daad ran de Mnliks bij te iconen. Tijdens een utindeling, welke het gezelschap later langs de verlichte straten maak te, onderhield de ambassadeur zich ongedwongen met de jeugd van De bespreking van bet vraagstuk van de krijgsgevangenen bracht de bijeen komst van Zaterdag blijkbaar in een woe lig en verhit stadium, Von Brentano had de Sowjet-lTnie ge vraagd „opheldering te geven over het lot niet alleen van duizenden, maar van honderdduizenden en zelfs millioenen Duitsers, die sinds het einde van de oor log worden vermist." Premier Boelganin zei daarop: „Er zijn geen Duitse krijgsgevangenen in de Sow- jet-Unie, maar enkel nog oorlogsmisdadi gers van het voormalige Hitler-leger. Het Sowjet-voik kan niet zulke ernstige mis drijven vergeten, door deze misdadigers- elementen begaan, als het doodschieten van, 70.000 personen te Baby Yar in Kiew. Wij kunnen niet de millioenen mensen vergeten, doodgeschoten, vergast of le vend verbrand in de Duitse concentratie kampen." Adenauer antwoordde, dat het niet mogelijk is, de nazi-kliek van Hitler gelijk te stellen met het Duitse volk. Rusland moest beseffen, dat de meeste Duitsers met walging terugdenken aan de wreedheden, door het leger van Hit- Ier bedreven. Inderdaad hebben Hitler's troepen vele wreedheden begaan, zet Adenauer, maar de Sowjet-troepen heb ben ook bepaalde dingen gedaan, toen zU zich op Duitse bodem bevonden. Dit leidde tot een scherp antwoord van Chroestsjew: „Ik ontken categorisch dat de Sowjet- troepen wreedheden op Duitse bodem hebben begaan," zei hij: „De Sowjet- troepen vervulden hun plicht. Dat is't waarom zij vijandelijkheden pleegden op Duitse bodem. Als troepen Duits land hadden aangevallen en Duitsland had gevochten om zich te verdedigen, zou men dat dan wreedheden kunnen noemen? Ik meen, dat er over de Sow jet-troepen een aanstoot gevende op merking is gemaakt: dat dwong deze verklaring af te leggen." Adenauer, "Boelganin, Chroestjew en Von Brentano spraken Zaterdagmiddag voor de eerste maal informeel met el kaar in het landhuis buiten Moskou, dat ter beschikking van de Duitse delegatie is gesteld. 's Avonds woonden Adenauer en Von Brentano vergezel', ,-anpremier Boelga. nin, Croestsjew. olotow en Perwoe- chin in het Bolsjoi-theater een uitvoering by van het ballet „Romeo en Julia." Gistermorgen heeft Adenauer de dienst bijgewoond in de katholieke' kerk, St. Louis de Francaise., IJifc wn.veen speciale bank voor hém geplaatst.' De kerk was voor het .grootste deel .melkvrouwen ge vuld. Radio-Moskou heeft medegedeeld, dat Zaterdag een tweede, niet op het pro gramma staande zitting van de conferen tie te Moskou is gehouden onder voor zitterschap van kanselier Adenauer. In die tweede zitting heeft Adenauer ont kend te hebben gezegd, dat de Russische troepen op Duitse bodem „bepaalde da den" hadden begaan. Hij had er van ge sproken, dat bij het binnenrukken van de Russen in Duitsland „ook verschrikkelij ke dingen waren gebeurd" meer niet. De kanselier achtte het wenselijk, dat in deze dingen niet dieper zou worden gegraven. Naar van welingelichte diplomatieke zijde te Moskou verluidt, zal bondskanse lier Adenauer waarschijnlijk na zijn be sprekingen in de Russische hoofdstad de Sow jet-leiders uitnodigen voor een te genbezoek ten einde de persoonlijke ban den te versterken, De Russen zouden reeds te verstaan hebben gegeven, dat zij een dergelijke invitatie zouden aanvaar den. Hugon Hanke, premier van de bisschop op 5 September had men van Hanke geen bericht ontvangen. Hij fceer- Poolse regering m ballingschap - - - te Londen, is Donderdag in Polen teruggekeerd en heeft zijn volge lingen verzocht eveneens naar Polen terug te komen, zo heeft radio-Warschau bekendgemaakt. MERIKA en Communistisch China hebben Zaterdag in Genève overeenstemming be reikt over de terugkeer van bur gers in eikaars landen. Tien Ame rikanen in China twee vrou welijke Presbyteriaanse geestelij ken, drie burgers en vijf andere geestelijken zullen binnen een paar dagen in Hongkong aanko men. Verder werd gezegd, dat al le Chinejten in de V.S. naar htm land kunnen terugkeren. Ongeveer 5000 Chinese sludenlen in de V.S, zullen op grond var. de overeen komst naar huis kunnen gaan. Maar Amerikaanse functionarissen zeggen, dat slechts ongeveer 150 van hen dit willen. Een Chinees woordvoerder zet, dat de overeenkomst betekent dat het overleg over de repatriëring van burgers punt één van de agenda der Chinees-Ameri kaanse ambassadeursbesprekingen die op 1 Augustus in Genève begonnen is afgelopen. Maar een Amerikaanse woordvoerder in Genève merkte op, dal nog achttien Amerikanen in communistisch China worden vastgehouden. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat communistisch China zich bereid heeft verklaard, alle Amerikaanse burgers die in China worden vastgehouden „te zijner tijd" vrij te laten. Maar voor de vrijlating van de 18 Amerikanen die zich nog in Chinese gevangenissen bevinden, is nog geen tijdslimiet vastgesteld. Dinsdag heeft communistisch China bekendgemaakt dat twaalf Amerikanen waren vrijgelaten. De Ver. Staten zijn ook voornemens, de regering te Peiping opheldering te vragen over het lot van verscheidene honderden Amerikaanse soldaten, die te boek, staan als vermist uit de Koreaanse oorlog. Som migen van hen bevinden zich misschien in Chinese handen. Autoriteiten alhier zijn van mening, dat de kwestie van inlichtingen, over deze mannen en hun vrijlating, indien sommi gen ervan in China mochten zijn, zeker ter sprake zullen komen by de tweede ronde van de besprekingen te Geneve, kije gaan vertegenwoordigen. Tijdens een persconferentie In War schau heeft Hanke Zaterdag volgens ra dio-Warschau verklaard, dat de politieke ideeën van de regering In ballingschap gegrond zyn op een derde wereldoorlog. Wat er echter na die oorlog met Polen zou gebeuren, wisten de ballingen ook niet,voegde Hanke hieraan toe. De Geneefsche conferentie met haar verzekeringen ten aanzien -van de vrede was een verschrikkelijke slag voor de ballingen geweest, zei Hanke. „De anti-communistische propaganda van de ballingen geeft geen duidelijk beeld van de gebeurtenissen in Polen". Hanke verklaarde Poolse communistische bladen te hebben gelezen en daaruit de werkelijkheid vernomen te hebben. De president van de Poolse regering in ballingschap, August Zaleski, verklaarde in Londen geschokt te zijn door het be richt over Hanke's terugkeer. Hanke was pas tot premier benoemd. Volgens Za leski kan Hanke niet uit vrije wil naar Polen teruggekeerd zyn. Hij was chris ten-democraat en volkomen tegen het communisme gekant. Hanke was op 2 September naar Parijs gevlogen en vandaar naar Rome voor overleg met de Poolse aartsbisschop Gawlina, Sedert het bezoek aan de aarts- de niet volgens plan naar Parijs terug. Hoewel het bekend was dat Hanke zich grote zorgen maakte over zijn vrouw en kinderen in Polen, kan men geen verkla ring geven voor het vertrek van de staats man naar zijn vaderland, „Hij heeft in ieder geval nooit blijk gegeven dat hij dit van plan was", zei een woordvoerder van de Poolse regering in ballingschap. (Van achter het IJzeren Gordijn voert men sinds enige tijd een campagne om de uitgewekenen te bewegen tot terugkeer naar de communistische landen. Red.). Zie hiervoor elders in ons blad. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft laten weten, dat de vroegere Franse ambassadeur in Ha vanna, M. Petit de Beauverger, zal wor den benoemd tot ambassadeur in 's-Gra- venhage. Zoals enige tijd geleden is gemeld, zal de tegenwoordige ambassadeur* van Frankrijk in Nederland, de heer X. P. Garnier, binnenkort zijn land in Tur- Premier Faure en de Franse kabi netscommissie voor Noord-Afrika heb ben gisteren de overeenkomst met de verbannen sultan van Marokko, Ben Joessef, goedgekeurd. De overeen komst zal vandaag aan het voltallige kabinet worden voorgelegd. Het ac- coord is op Madagascar niet de ex- sultan gesloten door generaal Catroux. Volgens A.P. luidt dit: 1) De tegenwoordige sultan zal worden vervangen door een Troon- raad, die zal optreden" -ajs regent- schapsraad, hangende een definitieve beslissing wat de troon betreft. 2) Ben Joessef zal zich in Frank rijk vestigen, hangende een beslis sing van het Marokkaanse volk zelf over zijn positie. 3) Ben Joessef, die de nationalisten beschouwen als de wettige souverein, eist zijn rechten op de troon niet op en geeft ze evenmin prijs. Hij laat dit over aan de Marokkanen. 4) Er zal een nieuwe Marokkaanse regering worden gevormd die ver tegenwoordigers van de voornaamste politieke bewegingen in het protecto raat zal omvatten. 5) Deze nieuwe regering zal onder handelingen voeren over herziening van het protectoraatsverdrag teneinde een nieuwe politieke verhouding tus sen Frankrijk en Marokko te scheppen. Veiligheidsmaatregelen In Marokko zijn veiligheidsmaatre gelen genomen met het oog op onge regeldheden die zich vandaag kunnen voordoen. De Franse regering had het Marokkaanse volk tegen vandaag een oplossing toegezegd voor de vraag stukken van de troonopvolging en het zelfbestuur. De resident-generaal, Boyer de Latour, heeft zijn bezoek aan Parijs te elfder ure afgelast. De gemoederen in Marokko schijnen enigszins gekalmeerd te zijn, mede doordat Boyer de Latour, maatregelen heeft genomen om de Marokkanen het recht te geven arbeidersvak bonden te stichten en industriecom missies op te richten. In Oran zijn Zondag 2.000 Franse infanteristen aangekomen met het troepentransportschip „Pasteur". Zij zullen de eenheden van de vierde di visie infanterie," die gestatïonneerd is in het department Oran (Algerije) versterken. Inmiddels heeft, naar uit Cairo wordt gemeld, de 73-jarige voormalige Marokkaanse rebellenleider, Emir Ab- doel Krim, de voorgestelde regent- schapsraad voor Marokko gebrand merkt als „een complot tegen de toe komst van het land". Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Zaterdagavond is officieel hekend- gemaakt, dat de Turkse minister van innenlandse Zaken, Namik Gedik, is [getreden na de anti-Griekse onge- cgeldheden in de afgelopen dagen. )e minister van Defensie, Ethem [lenderes, is benoemd tot waarne- end minister van Binnenlandse laken. Voorts is bekendgemaakt, dat de recteur voor Veiligheidszaken te tanbul eveneens is afgetreden en 'ervangen door de gouverneur van ieyogloe, een administratief district an Istanbul. Ethem Jetkiner, direc- eur-generaal van het Turkse departe ment voor Veiligheidszaken, heeft een nieuwe functie gekregen als gouver neur van Konja. Kemal Aygum, gou verneur van Ankara, is tot zujn op volger benoemd. Uit Athene wordt gemeld, dat de Turkse consul-generaal in Saloniki op dracht heeft ontvangen om het Turkse paviljoen op de beurs te Saloniki te sluiten en de tentoongestelde goede ren terug te zenden. De consul-gene ral zeïde de reden tot.deze opdracht niet te kennen. Het Turkse ministerie van Defensie heeft gisteren drie generaals van hun post ontheven. Zij bekleedden belang rijke militaire functies toen de anti- Griekse relletjes van Dinsdag uit braken. Het communiqué zegt, dat zij van hun posten ontheven zijn nadat een uitgebreid onderzoek was inge steld naar de relletjes en de aan gerichte verwoestingen. de luchtmacht en de politie. De re servisten weigerden in de trein te stappen, die hen op weg naar Noord- Afrika zou brengen voor het ver richten van militaire dienst. Zij riepen „Marokko voor de Marokkanen" en 5,Wij willen niét gaan". Er vielen geen slachtoffers. De trein moest zonder hen vertrekken. Zfj zijn op het vliegveld Ylila- coublay buiten Parijs in arrest ge- In Parijs steid. Op een van de Parijse stations is het Zondag tot een botsing gekomen tussen ongeveer 400 reservisten van Het ministerie van Defensie stelt vandaag een onderzoek in naar de achtergrond van de Insubordinatie. Twee Nederlanders zijn door bemiddeling van het bestuur van de Ford Foundetion en meer in het bijzonder door tussenkomst van de vertegenwoordiger voor het nabije Oosten van- dezee Foun dation, prof. Rowland Egger, uit genodigd om de regering van de Libanon van advies te dienen met betrekking tot de hervorming van het bestuursapparaat. Het zijn de heren mr. L. A. Kesper, Commis saris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, en mr. C. J. G. Becht, burgemeester van Kerk- rade. Aan laatstgenoemde zal voor het nemen van zijn aandeel in deze speciale taak een buitenge woon verlos van ten hoogste zes Op 22 Sept. om 9.30 uur zal de Amsterdamse rechtbank, onder pre sidium van mr, P. Coninck Liefsting. een nieuw onderdeel behandelen van de zaak der ontvoerde Joodse oor logspleegkinderen, Ditmaal betreft het vooral de verdwijning van dc 14-jarige Anneke Beekman, die nog steeds niet kon worden opgespoord. De hoofdverdachte is de 52-jarige mevrouw G. M. L.—van M. uit Hilver sum, die tijdens de oorlog pleegmoeder was van dit meisje. Zoals bekend, were zij in Juli van het vorige jaar veroor deeld tot 1 jaar gevangenisstraf waar van 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest wegens het ver bergen van een ander Joods meisje u ds Limburgse mej. M. van H„ die daar voor tot een zelfde straf werd veroor deeld. Mevrouw L.van M. wordt nu het ontvoeren van Anneke Beekman naar een klooster te Vahneer in België en het verbergen van dit kind ten Saste gelegd. Zii zou deze feiten hebben gepleegd in vereniging met haar 57-jange zuster E. M. van M„ die eveneens terecht zal staan, doch wier verblijfplaats onbe kend is. Vocrts ziin pemavaard: mevrouw E. M. D.van M. (33. Overveen), die beide kinderen korte tyd in haar wo ning te Haarlem verborgen zou hebben gehouden voordat zii naar Belgie wer den gebracht; meji J, F. W. <71, Vi- anen), die destijds als moeder-overste van het klooster Mariënfcurg te Bus- sum in 1948 het pleegkind van de Limburgse mej Van H. enige weken verborgen zou hebben gehouden; C. J. F. (45, verkoopspecialist, Den Haag), de vroegere pater Amon. die beide meisjes per auto naar een kloos ter in Vaimeer (België) zou hebben ge bracht en mej. A, V. (66, Vaimeer), de Nederlandse moeder-overste van het klooster Ave Maria te Vaimeer, die beide meisjes onder valse namen daar heimelijk enige jaren zou heb ben doen verblijven. De officier van Justitie, mr. J. F. Hartsuiker, heeft een 15-tal getuigen doen oproepen. maanden worden verleend. De heer Kesper zal als buitengewoon adviseur van de voorzitter van de Libanese ministerraad in to taal twee jaar in de Libanon ver blijven. Hij heeft als Commissa ris der Koningin ontslag verzocht met ingang van 15 October a.s. Mr Lodewijk Albert Kesper is op 18 Mei 1892 te Gouda geboren. Hij be zocht aldaar het gymnasium, -waarvan zijn vader conrector was en studeerde vervolgens aan de Leidse universiteit rechtswetenschappen, waarin hij in 1917 promoveerde. Mr Kesper begon zijn loopbaan als adjunct-commies van de bibliotheek der Tweede Kamer, welke functie hij in 1919 verwisselde met die van com miesgriffier van die kamer, In 1931 volgde hij mr R. H. baron de Vos van Steen wijk als griffier op. Tevens trad hij op als leraar aan de Hogere Krijgs school te 's Gravenhage en was hij secretaris van de Nederlandse groep der interparlementaire unie. Als grif fier der Kamer was hij in de gelegen heid over alle mogelijke onderwerpen, die aan de orde kwamen, kennis op te doen en kwam hij met talrijke figuren op politiek gebied in aanra king. Tot aan het uitbreken van de oorlog in 1940, toen de werkzaamheden van het parlement werden opgeheven, bleef mr Kesper zijn functies vervullen. Na de bevrijding in Mei 1945 trad hij op als secretaris - generaal van het mi nisterie van Binnenlandse zaken, uit welke functie hij na twee maanden eervol ontslagen werd wegens zijn benoeming tot voorzitter van de Sigh ting Radio Nederland in Overgangstijd. Met ingang van 16 September 1945 werd hij benoemd tot commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland. Op 15 Januari 1946 werd hij benoemd tot regeringscommissaris voor het radiowezen. Verder is mr Kesper, die zich veel aan sociale arbeid wijdt, voorzitter van het Carnegie Helden fonds Een groot deel van zijn tijd wordt in beslag genomen door arbeid van representatieve aard, zowel in Den Haag als in andere plaatsen van de provincie. In de haven van Rotterdam is gis termiddag het 14.000ste schip van dit jaar aangekomen. Het was het 6,746 brt metende m.s. „Awajisan Mara" van de rederij „Mitsui Senpaku KR" fe Tokio, dat met een lading stukgoed van Kobe kwam en ligplaats koos in de Merwehaven. Vorig jaar kwam het 14.000ste schip ruim een maand later aan en wel op In Kairo is vanmorgen een hevige aard beving waargenomen, waarbij in totaal twaalf scholen werden verwoest en zoals de eerste berichten luiden elf kinderen om het leven kwamen. Meer dan 45 huizen werden vernield. Dc aardbeving in Kairo, de ernstigste in dertig jaar, hield veertig seconden aan. Zjj werd in de gehele Nijidelta- ge voeld. In het Daherdistrict in Kairo stortte een schol in waardoor acht kinderen om het leven kwamen en vijf ernstig werden gewond. Drie van dë vyf ge wonden stierven later in het ziekenhuis. In de school ontstond een paniek. De kinderen sprongen door de ramen en| October. Toen was het het Neder- over de baleons naar buiten. Ilandse motorschip „Fivel".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1