Aan acht gezinsverzorgsters diploma uitgereikt GROEP NAM AFSCHEID Zomeravondmuziek in de Grote Kerk te Vlaardingen Grote meerderheid voor ex-koning WILLEM RUYS DONDERDAG TE ROTTERDAM VERWACHT 15e SCHIEDAM MAASSLUIS VLAARDINGEN Collecte „Sonnevanck- Zonnegloren-D.E.L, P o d vinders-huivel ij k G.T.B.-nieuws Lighallen T.B.C.-bestrij(l!ing worden verkocht Burgerlijke Stand van Rotterdam Maasland Hoek van Holland Monster-Zwaluwen 1-4 Gebouw Luchtkartering te Delft vordert snel Gouden jubileum van Scheveningse werf E. G. v. d. Bent overleden Bescherming voetgangers Ds. Nortier predikant- directeur Bronovo Vermiste Noorse zeeman uit Maashaven opgehaald Voor 12.000 aan horloges ontvreemd Gezonken Duitse bag germolen geborgen Verkiezingen in Cambodja Besprekingen in Moskou voortgezet Fotograaf kwam in de gracht terecht IS .2 TROUW Maandag 12 September 1955 Kapel van Huzaren van Bore wederom naar Schiedam v, De Commissie Steun Wettig Geza. te Schiedam deelt ons mede, dat he haar gelukt is om de kapel van de Hu zaren van Boreel andermaal in Schie dam te doen optreden. Actie-avonden voor nieuwe Gereformeerde kerk Baldadigheid Brand in auto Aangereden Begin van brand Burgerlijke stand van Schiedam Korfbalnieuws Voor onze abonné's in Maassluis Eerste wedstrijden waren gunstig voor Hoekse Boys Duivenvlucht voor nieuw wijks;ebouw Groene Kruis H uisvestingsmoeilijkheden V isserijberichten Maistermijnnotering 11 Deze week staat weer in het te ken van de T.B.C.-bestrijding. Het fonds „Draagt Elkanders Lasten" van het C.N.V. en de sanatoria „Sonnevanck-Zonnegloren" doen een beroep op offervaardigheid van de inwoners van Schiedam om hierdoor de strijd voort te zet ten tegen de tuberculose. Wanneer dus één van onze collectanten (trices) deze week bij U aan de deur komt om een gift te vragen, stelt hem of haar niet teleur, te ken in op de U aangeboden lijst of geef een bijdrage in de bus. Bovendien kunt U ook nog op een andere wijze aan bovenge noemde instellingen medewerking verlenen. Indien mogelijk geeft U dan op als collectant(e). Kunt U geen hele morgen of middag ook met een paar uur zijn wij al te vreden, haal een Vrijdagavond of Zaterdag een collectebus in het ge bouw Chr. Soc. Belangen, Lange Haven 73, of geef U op bij één der onderstaande adressen: A. H. Niewenhuis, Vlaard.dijk 331. tel. 66724; B. Sabel, Westfr.straat 66; G. v. Stijn. Haver.dijk 160; T. v. Veen, v. 's-Gravesandestraat 18. Op 12 Juli jl., bij de beëdiging van - twee officieren van de Nat. Reserve, kon dit optreden vanwege de tijd slechts kort zijn. Zeer velen hebben toen reeds van dit unieke optreden een klein voor proefje gehad. Thans kan iedereen het volledig programma zien. Het optreden 1 van dit korps dat enig in Europa is, zal plaats hebben op Dinsdag 13 September des avonds 8 uur op de speelweide van het recreatieterrein aan de Vlaardin- gerdijk. Er zijn een aantal schijnwer- - pers aangebracht, opdat iedereen die zich op de Vlaardingerdijk bevindt, dit fantastische schouwpel kan zien. De Christ. Reciteerclub uit Hoek van Holland organiseert Woensdag en Don derdagavond in Luxor te Maassluis actie- avonaen ter versterking van het bouw fonds voor de bouw van een nieuwe Ge reformeerde Kerk. Het programma wordt gevormd door de opvoering van het ernstige toneelstuk lil 4 bearnven ..De zoon vsn Rprk-nnhnf*** Voor een vrij talrijk en aandachtig gehoor hebben de organist Gijs de Graaf en de sopraan Lenie Hoogland Zaterdagavond inde Grote Kerk te Vlaardingen een concert gegeven. Op Een onvolledig G.T.B.-elftal uit Schie dam was Zaterdag bij Melissant op be zoek en leed daar een verdiende neder laag, Tot aan de rust hebben, de Schie-, dammers zich staande weten te houden, - maar ondanks de hardwerkende G.T.B.- achterhoede kwam de stand op 20. Het eerste doelpunt viel na een halfuur spelen1 toen de bah-uit een opeengehoopte groep spelers bij de vrijstaande rechtsbuiten belande, die toen weinig moeite had zijn club de leiding te geven. Nog voor de rust kwam de stand op 20. Na de rust kwam G.T.B. er een beetje beter in maar de voorhoede was niet in staat het de Melissant-verdediging lastig te maken. Nadat Melissant er 30 van had gemaakt wijzigde G.TJ3. haar opstelling, dat wel ten goede kwam in de voorhoede maar de achterhoede stortte daarna ineen. In de resterende tijd wist Melissant uit te lo pen tot 6—0. Ook de reserve-elftallen van G.T.B. ".wisten het niet tot een overwinning te brengen. G.T.B. verloor met 31 van T.S.B. 3 terwijl G.T.B. 3 met 30 het onderspit moest delven tegen B.V.C.B. 2. In een directiekeet van het Aanne- mingbedrijf K. en v. B„ aan het „Dr. Wibautplein" te Schiedam, brak Zater- dagmiddag omstreeks half vier brand uit. Onder een houten werkbank waren houtkrullen gaan smeulen. Waarschijnlijk hebben kinderen hier met vuur gespeeld. Door omwonenden werden de vlammen gedoofd, nog voor de inmiddels gealar meerde brandweer was aangekomen. Aan de Overschiese weg te Schiedam raakte, terwijl voor de gesloten over weg moest worden gewacht, de perso- n en auto van de Rijswijkse makelaar N. C. W. H. door kortsluiting in brand. Om verdere ongelukken te voorkomen reed H. de. wagen uit de rij wachtende auto's. Daarbij botste hij echter tegen een hem tegemoetkomende wagen op, die werd beschadigd. Met een brandblusapparaat uit een au tobus, werd het vuur gedoofd. waren ae punten broederlijk gedeeld. Excelsior 2 moest te Katwijk aan Zee in Quick Boys 3 haar meerdere erken nen, evenals Excelsior 5 te Vlaardingen in D.V.O. 3. Zij verloren resp met en 32. Excelsior 4 en 6 zegevierde over Zwaluwen 6 en 8 met resp. en 7—3. rakter. De rustige voordracht, die de organist van Frohbergers fraaie orgelcompositie gaf, was geheel in overeenstemming met het karakter van de muziek. De Partita van Wal donk overwegend goed ver- torgd. Aan het slot kwam de in het ledaal optredende koraalmelodie [echter wat al te fors door, in ver houding althans tot het klankvolume fder manuaalstemmen. W. ingelegd en 477.728.27 terugbetaald. Het totale spaartegoed bedroeg aan het einde der maand 16.462.544,30, verdeeld over 40.719 rekeningen. Hierin zijn begrepen 6135 rekeningen van jeugdige spaarders met een gezamen lijk tegoed van 87.678,16. In de bedrijven werd 6.904,ge spaard, door de Afhaaldienst werd aan huis ontvangen 37.458,met spaar- busjes werd gespaard 7.741,45. Voor jonggeborenen werden 56 nieuwe spaarbankboekjes uitgereikt. De belegging van het spaartegoed was einde Augustus 1955 samengesteld als volgt: Effecten 9.501.631.60; Onder handse leningen 6.013.939,72; Hypothe ken f 2.341.855,—. De beschikbare middelen van de Spaar bank bedroegen per 31 Augustus 1955 1.525.753,89. Omstreeks half vijf Zaterdagmiddag stak mevrouw H. P. S. te Schiedam da Rotterdamsedijk over. Zij werd daar bij aangereden door een motorfiets. Met een 'lichte hersenschudding, ontvellingen en vleeswonden werd zij naar de ,,Dr. Noletstichting" overgebracht. Tijdens zijn ronde, die een politieagent te Schiedam Zondagnacht liep, ontdekte - deze rookontwikkeling in het pand Sin gel 68, het Tehuis voor de R. K. Jeugd. Via een schutting wist de agent het -huis binnen te dringen en vond in een van de vertrekken een stapel branden de jutezakken. Eveneens was een deur gaan smeulen. De oorzaak van het brandje moet waarschijnlijk worden gezocht in het on- voorzichtig wegwerpen van een branden de sigarettenpeuk. De Postduivenvereniging „De Snel vlie gers" te Schiedam, aangesloten bfj de Bond van Zaterdagvliegers, hield een wedvlucht uit Maastricht over 150 km. Gelost 12.15.00 uur. Eerste duif bin nen 15.00.21 uur. Laatste duif 15.42.56 1 uur. Prijswinnaars ziin; 1 2 J. C. Koning; 3 14 15 H. Tjaden; 4 12 16 A. Bezemer; 5 J. Tromp; 6 11 .G. v. Wingerden; 7 13 P. v. Eijk; 8 H. Groeneweg; 9 M. Broekhuizen, 10 J. Stolk. Dit was de laatste wedvlucht van 1955. Geboren: Adrianus M. z v A M Suttorp en K W Hoogstad; Johanna A, d v C Brftkling en M G Loke; Johanna L, d V H B in 't Vela en J L Schijff; Johannes z V J A Waltman en J J l de Gooijer; Coi- nelis M, z v M A M Kuiten en J M Maas Getrouwd: C Nleuwvelt, 31 J en E J H van Staveren, 26 j; A J de Jong, 42 j en A A Sunderman, 29 j. Tengevolge van het gering aantal pa tiënten dat voor opneming m de ligbal- len in aanmerking komt, hetgeen mede is toe te schrijven aan het in de loop der jaren gewijzigde inzicht in de the rapie der tuberculose, waarbij de gehe le genezing alsook de nakuur naar de sanatoria wordt- verlegd, heeft het Be stuur van de Vereniging tot bestrijding der Tuberculose te Schiedam besloten definitief tot opheffing van de dagiig- haiienverpleging en tot sluiting van de llghsllen over te gaan. Dit brengt met zich mede de liqui datie van de op het terrein in het Volks park aanwezige opstallen met inventa ris. Het Bestuur van de vereniging heeft gemeend, alvorens zich met gegadigden daarover in Verbinding te stellen, de ge meente in de gelegenheid te moeten stel len een en ander over te nemen. Tezelfder tijd richtte zich tot het col lege van B. en W. het bestuur van de Arbeiders Jeugd Centrale, afdeling Schiedam, na zich vooraf met het be stuur van de Vereniging tot bestrijding der Tuberculose in verbinding te hebben gesteld met het verzoek te bevorderen, dat de A.J.C. de beschikking over be doeld gebouwtje kan verkrijgen. B, en W. zijn daarom met het bestuur van de Vereniging tot bestlijding der tuberculose in onderhandeling getreden over de overneming van het hoofdge bouwtje, waarvan de waarde door de dienst van Gemeentewerken is geschat op 5.000 en dit is bereid bedoeld ge bouwtje tegen de taxatiewaarde te ver kopen. B. en W. snellen de Raad voor tot aankoop over te gaan. Naar de mening van de Gemeentelij ke Jeugdcommissie komt de Arbeiders Jeugd Centrale in de eerste plaats in aanmerking om het paviljoen, nadat dit aan de Gemeente in eigendom is over gegaan. in gebruik te verkrijgen als clublocaliteit. Zaterdag heeft „Maassluis" de tweede competitiewedstrijd gespeeld. Maassluis 1 speeide in Rotterdam tegen D.I.O. 2. De eindstand was een gelijk spel 11. Maassluis 2 speelde thuis een spannende wedstrijd tegen Oranje Nassau 2 uit Vlaardingen. Nadat Maassluis 2 het eer ste doelpunt maakte, kwam Oranje Nas sau 2 snel op, en wist een tegendoelpunt te maken 1I. Vlak voor de rust bracht Maassluis de stand op 2-—1. Na de rust kon er nog van alles gebeuren. Oranje Nassau was steeds in de aanval, maar toch is de stand 21 gebleven, in het voordeel van Maassluis 2. Gunning. B. en W. te Maassluis hebben het aanbrengen van een riolering aan de Weverskade opgedragen aan de firma Ge- brs. de Jager te Slïedrecht voor 116.000-, de laagste inschrijf ster van de dezer da gen gehouden aanbesteding. Bedrijfsvoetbal. .In de cantine- van de Verenigde .Touwfabrieken .te Maassluis vindt Donderdagavond de prijsuitreiking plaats van de bedrijfsvoetbal-competitie, die in de afgelopen zomermaanden ge houden is. Op deze avond zullen tevens enkele sportfilms vertoond worden. Jonge Kerk. In de consistorie van de Grote Kerk te Maassluis wordt Woens dagavond de eerste maandelijkse bijeen komst gehouden van de Jonge Kerk, waarin ds. L. van Hartingsveld het on derwerp „Christen zijn in de Nederland se samenleving," inleidt. Deze inleiding wordt gevolgd door discussievragen. Aangifte van 10 September BEVALLEN: A M Bossche-Kouwenhoven, d; N Kleijkamp-Koutstaat, z: P F Mattijs- Kegge, d; A M van der Mcde-Schlogl. d; A de Rooij -Levering, d; G Stoik-Turkenburg. z: J C Mcijers-Stcrk. z: G C Limme-den Ouden, z; P Sparreboom-Bijl. z; J Keijzer- Bijl, d; E Duijts-Bossers. d; C Schouten- Noorlander, z: E A Brmk-Hoover, d: W van der Starre-Kievit. d; L J Franken-van Zuijlckom, z; H M C W van Overbeek-de Kroon, d; C Versteeg-Nederlof. d; M J R Callinlcos-Sportmans. z; I B van Meurs- Gerssen, d: C M A van de Geer-van Beek. d:J van Veen-Molenaar, z; W Boogaarts- Groenendijk, d: A van den Acker-de Ruij- ter, d; J de Reuver-van Bommel, z; Chr M Schouten-Snoeck, z; W A Koppelaar-de Bruijn. z; M P Schippers-van den Bos. z; J W Koot-Zom, z; V E Boom-Klier, d; C te Beest-Kras ij enbn-.k, z; M G Pekelharing- Kommeren, z; W E Fock-Sons, d; A J van den Broek-Panjer. z. OVERLEDEN: A Schipper, ongeil, man. SS it: M C Kerkhof, vr„ geh. gew. met K van Hartingsv.eld, 62 jr; J P Nieuwenhuij- zen, vrouw van C J van Reljswoud, 37 jr; A A Izaks, man van J H G Dorregeest. 70 jr- C H van der Meiiden, man, geh. gew. met A W ten Pierik, 85 jr. Voormalig IJsselmonde: P G Zevenbergen, vrouw van L W F M Eckhardt, 58 jr. Agent voor ons blad ln Maas sluis is de Heer J. SONNEVELD, 'Zuiddijk 84. Voor wensen l.v.m. bezorging, betaling abonnementsgeld, e.d.» kunt IT zich aan dit adres vervoe gen. ...ddellyk in de Vaart te v'Iaardingei ben hjj bemerkte, dat de 2-jarige I. O. e water was geraakt. Het gelukte Jan, die in de Jan Steenstr, woont, de jonge ■drenkalinge boven water te houden, die vervolgens met behulp van de passerende De Z. op het droge werd gebracht. Geslaagd. Zaterdag werden in Rotter dam. examen gehouden voor 2de Knecht-Hovenier, uitgaande van de Ko ninklijke Maatschappij ter Bevordering van Tuinbouw en Plantkunde. Vier Vlaardingers slaagden voor het diploma, t.w. de heren ,C. A. "Hofland, J. G. Huls pas, P. Komaat en J. v. Krimpen. -LU KORFBALLERS BLEVEN ONGESLAGEN Dat de Maaslandse korfballers dit jaar zijn ingedeeld in een klasse, waarin ster ke tegenstanders uitkomen is ook op de tweede competitiemiddag weer gebleken Tegen het Rotterdamse Blauw Wit 2 bracht men het niet verder dan een 4—4 gelijk spel. Hoewel ODO, wegens verlate vacantie van enkele leden, nogal wat invallers telde, moet de kracht van de Rotterdammers op eigen, terrein volledig worden toegegeven. ODO A, dat vorige week tevergeefs op ODI wachtte, zette dus deze week pas de competitie in en wist de Blauw Wit-junio- ren met 40 ten onder te brengen. ODO c tenslotte wist de thuiswedstrijd tegen de Rozenburg-junioren ook tot een goed einde te brengen; de eindstand werd 1o voor de jeugdige Maaslanders. ODO 2 en B waren deze week vrij. Voelbalresullaien. Het vlot nog met erg met de verjongde ploeg, die MVV in het veld gebracht heeft. Na het gelijke spel van vorige week werd het ditmaal een nederlaag. Het begin van de wedstrijd tegen het Rotterdamse W.I.A. was zeer hoopgevend: bij de rust leidden de Maas landers met 20, dank zij doelpunten van Noordam en Kap. Na de pauze zakte MW duidelijk af. De eindstand was 23.. Het resultaat van MW 2 was hoopgevend: de wedstrijd tegen Sun light 3, in Vlaardingen gespeeld, leverde een 31 overwinning op. De ruststand was ook hier 20 vo:r MW. MVV3 le verder een overwinning; waarop korf ballers nog trots zouden zijn: van DVO 4 uit Vlaardingen werd met 61 gewonnen; de MW-jumoren, die dit jaar wel in een erg sterke klas uitkomen, gingen daaren tegen met 7—0 tegen het Schiedamse D.H.S ten onder. Op het -S-M.Z.-veld te Hoek van Hol land kwam Zaterdagmiddag de aftrap van een eerste competitiewedstrijd Hoek se BoysDorr. Het werd eerst half 4 voor men kon aanvangen. De Hagenaars arriveerden te laat en waren niet vol ledig. Ondanks dat met 10 man werd gespeeld werd het voor de rust een goede wedstrijd en wisten zij zelfs het eerste doelpunt te scoren. Keeper Van VJiet van de Boys bekeek het te een voudig want hij had de bal op kunnen vangen, in p.aats daarvan stompte hij hem het veld weer in waarop het enige doelpunt van Dorr volgde. Uiteraard waren de Boys vóór de rust toch wat te bevreesd, samenspel ontbrak en aan ballen drijven bestond geen gemrek. Uit twee cornerballen, door Knipscheer ge nomen, wisten resp. Bakker en Lokker toch nog twee goals voor de Hoekenaren te scoren. Met 20 voor de Boys kwam de rust. Lokker kwam na de thee mid- voor en wat hij betekende op deze plaats heeft hij te kennen gegeven door nog eens vier doelpunten te maken. De stand was 61 voor de Boys toen scheidsrechter Le Maire het einde aan kondigde. Direct hierna ving de wedstrijd aan H. Boys 3— S.V.G.T. 4. Hardnekkig hebben de Hoekenaren zich verdedigd doch zij moesten het onderspit delven en verloren met 03 van de Hagenaars. Uit Den Haag kwamen H. Boys 2 terug die een overwinning hadden be haald op Die Haghe 4 met 71. Zaterdag had de wedvlucht plaats van postduiven waarvoor in Hoek van Hol land een actie op touw was gezet ten gunste van het bouwfonds voor een nieuw wijkgebouw van het Groene Kruis. Het ging over de vraag hoelang de eerst- aankomende duif zou vliegen over de afstand MaastrichtHoek van Holland. Deze eerstaankomende duif was een jonge duivin van de duivenbouder H. Benard Jr. die de afstand aflegde in 2 uur 57 minuten en 12 seconden. De inwoners die kaarten hebben inge vuld raadplege dus of zij in aanmerking komen voor een der vele prijzen. De vlucht van Zaterdag is gecombineerd gevlogen door de twee postduiverenigin- gen in Hoek van Holland. Aan het con cours namen 98 duiven deeL Alle pessimistisch# verwachtingen ten spijt heeft Zwaluwen zijn geel-swarte tegenstanders 'op eigen grond een ne derlaag toegebracht» die aan duidelijk heid niets te wensen overlaat. Deze nederlaag is niet te wijten aan zwak spel van de thuisclub» maar de Zwalu wen-ploeg speelde veel beter dan tegen Kozakken Boys, Voor de rust kon „Monster" nog met moeite de schaal in evenwicht houden» maar daarna werd het totaal overspeeld. Hei tempo was hier beslissend. Zwaluwen opende met enkele goed opgezette aanvallen, maar toch kwam het eerste doelpunt op naam van Mon ster, toen bij de allereerste tegenaanval een doorloopbal van links fraai inge schoten werd. Voortdurend werden nu beide doelen bedreigd. Uit een voorzet van Bergwerf kopte Vogler juist over de lat en even later kon Lammers aan de overzijde maar net op het niopertje redden. Zwaluwen kwam gaandeweg iets in de meerderheid en na een half uur maakte G. den Boer gelijk. Twee, drie maal werd het ieder ingeschoten alvorens het in het doel verdween. In de resterende tijd zagen de zwart-wit- ten geen kans hun overwicht in doel punten uit te drukken. Na de rust lukte het beter, want bin nen een paar minuten gaf Vogler zijn dub de leiding, waarbij de Monster doelman wellicht niiet geheel vrij uit ging. Zwaluwen was nu heer en mees ter van het terrein. Voorzetten van rechts en links stichtten aanhoudend verwarring in de Westlandse verdedi ging. Een keurig door Bergwerf geno men vrije schop bracht de stand wel dra op 13. De thuisclub trachtte te vergeefs het Zwaluwen-offensief te on derbreken en de uitvallen"' hadden dan ook weinig te betekenen. Voortdurend stond het aanvalsqutatet van Zwalu wen, waarvan v. d. Weyden de ziel was, voor de Monster-veste. Het was ten slotte laatstgenoemde speler, die een door Den Boer geboden kans dankbaar benutte en met een schot in de hoek de eindstand op 14 bracht MONSTERSE JUNIOREN Van de vijf juniorelftallen die de v.v. Monster in het veld bracht behaalden er vier de overwinning. De 1ste kl. E speelde thuis tegen Delfia uit Delft en won met 20 door doelpunten ge maakt door Herm. van Spronsen &n P. Looy. De tweede kl. E speelde uit tegen Delft en won eveneens met 20. De 3e kl. E speelde thuis tegen Adelaars en won met niet minder dan 71. De Monsters doelpunten werden gemaakt door J. Oversloot (3); Leo de Haan (3) en Cors Storm terwijl het doelpunt van de Adelaars gescoord werd door Rien van Sas. De 4e kl. E. won in een uit wedstrijd van Kranenburg met 30, maar de 4e klasse H verloor te Naald wijk van de club van die naam met 6—1. Het gebouw van het Internationaal pleidingscenlrum voor de Luchtkar- ering, waarvan prof. W. Schermer- orn directeur is, vordert snel. Naar rij vernemen zal hel begin volgend aar op zeer officiële wijze in gebruik rorden genomen. In hel hoogste ge- ouw zal het opleidingscentrum wor en gehuisvest; in ds gebouwen welke aarachier liggen de K.L.M-aero-carto n de Meetkundige Dienst van de ijkswaterstaat. Het gebouw van de luchtkartering is 'echter het belangrijkste omdat daarin volgend jaar zal worden begonnen met het wetenschappelijk onderzoek dat een belangrijke bijdrage zal moe ten leveren aan de ontwikkeling van de achter gebleven gebieden in de ge hele wereld. Van de acht woonlagen zijn de on- .erste vier bestemd voor het weten schappelijke gedeelte en de bovenste vier voor de huisvesting van de fel- ows, die uit alle delen van de wereld uilen komen om een ruime kennis ver de luchtkartering op te doen. laarna gaan zij terug om hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van un landen of die van andere volken 'ie hulp nodig hebben. Het weten- ichappelijk onderzoek zal dan ook de eschtkking krijgen over de modernste pparatuur welke beschikbaar is. Daar de fellows steeds in de gele genheid moeten zijn om wetenschap pelijk onderzoek te doen, zullen zij in het gebouw worden gehuisvest. Er zijn vijftig kamers gebouwd, met douche cellen, enz., terwijl al deze kamers zijn voorzien van een radio- en televisie- aansluiting. De plannen voor dit gebouw werden ontworpen door het architectenbureau van de heer H. Postel te Delft en ge realiseerd door de bouwbedrijven Ver molen Rotterdam en Naaborg te Delft. De toegang tot het gebouw leidt naar een hall welke aan weerszijden zal worden voorzien van kunstsmeedwerk dat het werk van Unesco en Fao zal uitbeelden. Voorts komen er in de gevel houten reliefs die de symbolen dragen van ontwikkelde en onontwik kelde landen en aan de voorzijde de waarschuwing dat niet alle ontwikke ling ook vooruitgang betekent. Morgen zal hei vijftig jaar gele- den zijn» dal de Sleephellingmaalschap- pij „Schevenïngen" ie Schevenxngen werd opgericht. Ter gelegenheid van het gouden, jubileum was een beschei den feestprogramma samengesteld. Zaterdagmiddag om half vijf vond op de werf de aanbieding plaats van het geschenk van het personeel aan de directie. Dit geschenk is een klok, die op de werf geplaatst is. De direc teur, de heer P. den Duik sprak een dankwoord uit voor dit huldeblijk, dat ten zeerste op prijs gesteld werd. Aan de directeuren, de heren Den Duik en J. Pronk, en aan de bedrijfs leiders, de heren N. A. Buys, J. C. Buys on J. Buys, werden door enige oud-leden van net personeel, mede namens het overige personeel boek werken aangeboden. De wijkverpleging „Duinnorp schonk een wimpel met de letters S.M.S. Drie drumbands van Scheveningse gym nastiekverenigingen verleenden op deze middag medewerking. Het personeel krijgt Vrijdagavond een feestavond aangeboden in het Kur- baus; de kinderen van de personeels leden zullen een middag te gast zijn in het gebouw Padro. Hedenmorgen Is in het Zuidwal zieken huis te Den Haag overleden de heer E. G. v.d. Bent, in leven directeur, voor zitter en gedelegeerd lid van de Raad van TSeheëc van MohlL Oil Nederland N.V. -te Rotterdam, Hjj bereikte 3e leef tijd van 64 jaar. De heer Van de Bent trad op 1 Maart 1919 in dienst van de toenmalige Vacuum Olie Mij. Nadat hij diverse functies had vervuld, volgde op 1 Mei 1947 zijn benoeming als directeur. Door zijn. energieke leiding heeft hij deze maatschappij tot grote bloei ge bracht. De afdeling Den Haag en randgemeen ten van de Nederlandse vereniging Be scherming Voetgangers heeft zich op nieuw met een schrijven gewend tot het college van B. en W. In dit schrijven wijst het bestuur van de vereniging op enkele plaatsen in Den Haag, waar voet gangersverkeer practised onmogelijk is. Gevraagd wordt aan de misstanden een einde te maken. In de brief wordt ge wezen op de situatie op het trottoir van het Spui, nabij de Lange Poten, waar door de aanwezigheid van café-terras sen en geplaatste rijwielen tegen hekken een vlotte afwerking van het voet gangersverkeer onmogelijk geworden is en op de smalle trottoirs of het ont breken van trottoirs in de Kleine Ka zernestraat, de Kazernestraat, de Pape straat, de Molenstraat, De Vos in "t Tuintje en de Denneweg, waar veelal ook geparkeerde voertuigen hei voet gangersverkeer bemoeilijken. Gevraagd wordt in zulke straatjes en stegen een eenrichtingsverkeer voor te schrijven, gepaard gaande aan een stopverbod en een trottoirverbreding. Ds. A. M. Nortier Nederlands Her vormd predikant te Steenderen, heeft het beroep naar Den Haag aangenomen, waar hij werkzaam zal zijn als predikant-di recteur van het diaconessenhuis Bronovo. Uit de Maashaven te Rotterdam is Zaterdag het stoffelijk overschot op gehaald van de 22-jarige Noorse zee man Kjetir Bjornara, een opvarende van het Noorse stoomschip Aquila, die werd vermist, toen het schip op 6 September van Rotterdam naar zee vertrok. De man is op onverklaarbare wjjze te water geraakt. Zaterdagmiddag werd aangifte ge daan van diefstal van 200 dames- en herenpolshorloges van een uitstalling in het magazijn van V D aan de Hoogstraat te Rotterdam, gepleegd in de nacht van Vrijdag op Zater dag. De waarde is jr 12.000 De re cherche stelt een onderzoek in. W, A. van den Tak's Bergingsbedrijf N.V. te Rotterdam is er Zaterdag fn geslaagd, de enige weken geleden nabij Xanten in Duitsland gezonken bagger molen „Rheinkies 40" met behulp van drie drijvende bokken, een bergings vaartuig en enkele pompsieepboten te lichten. Een bak, die tegelijkertijd was gezonken, werd reeds op 3 September boven' water gebracht. De kiezers van Cambodja hebben bil de algemene verkiezingen, die in au land gehouden zijn blijk gegeven van overweldigende trouw aan hun vroegere koning Norodom Sthanoek. Volgens de laatste gegevens, medeee. dceld door het ministerie van Binnen landse Zaken, heeft de socialistisch volksgemeenschap" van ex-korung Noro dom Sihanoek 86 zetels gewonnen. Hier tegenover hebben de democraten noz geen enkele zete! kunnen boeken Aan wie de vijf overblijvende zeteis zuilen toevallen is nog niet bekend. '*"J 40 pet. van de kiezers zou niet g». stemd hebben. Van de 500.000 opgeknj menen zouden 100.000 hun stem aan dë oppositie gegeven hebben. Uit kringen die nauwe betrekkingen onderhouden met het ministerie van Justitie iS Ter. nomen, dat enkele vooraanstaande Ie- den van de oppositie zijn gearresteerd" Zij zouden medeplichtig zijn aan „nol gingen tot moord". De verkiezing is de eerste, die gehou den wordt krachtens de overeenkomst van Genèvc van vorig jaar, die een ein de maakte aan de oorlog m Indo-Chlna In September «orden verkiezingen "kj Laos gehouden. Verkiezingen ter herem. ging van Noord- en Zuid-Vietnam staan voor Juli 1956 op het program. Molotef en Von Brentano, de Sowtei- russische en de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, zijn Maandagoch tend zoals was overeengekomen, bijeen gekomen in het ministerie van Buiten landse Zaken in Moskou. Een van de voornaamste punten van bespreking is de vraag, hoe in de toe komst het contact tussen de Sowjct-Unie en de Bondsrepubliek gehandhaafd kan blijven. Ook zullen de ministers spreken over de kwestie der Krijgsgevangenen en de opstelling van het slotcommuni qué van de conferentie. Terwijl Von Brentano met Molotot vergaderde, bracht Adenauer een be leefdheidsbezoek aan de burgemeester van Moskou, Jasnof. Na dit bezoek bezocht hij de Basillus-kathedraai en de Dconenverzameling in het Kremlin. Naar het Westduitse persbureau DJPA, meldt, is het Von Brentano en Moiotof Maandagochtend niet gelukt de weder zijdse standpunten nader tot eikaar te brengen. Hun conferentie duurde vier uur. Noch over de kwestie der. Duitse eenheid, noeb over die der krijgsgevan genen of de kwestie van het aanknopen van normale betrekkingen konden de ministers tot overeenstemming komen. De Delftse persfotograaf Van G.. die Vrijdagmiddag om ongeveer half vijf met zijn bromfiets op de Voorstraat naast een personenauto stond, kreeg een duw van het portier dat plotseling werd geopend. Hij kwam met zijn fiets en capnera in de gracht terecht. De onfortuinlijke kiekjesman kon door handreiking op het droge worden gebracht en ook zijn attri buten werden later opgevist. De bestuur der van de auto reed na het ongeval door maar zijn nummer is bekend. Getuigen van het ongeval worden verzocht zich aan het bureau van politie te melden voor het verstrekken van inlichtingen. Met 943 passagiers, onder wie 29 rei zigers voor tussentrajecten en 248 kin deren heneden 12 jaar, en met 7 hon den en vijf katten, is het m-s: „Wlliem Buys", onder commando van Kapitein Frits de Jonge voor de 46ste keer on derweg van Indonesië, Malakka cn Cey lon naar Rotterdam. Het schip wordt in de vroege morgen van Donderdag 15 September te Rotterdam verwacht. De ontscheping der voor Nederland bestemde passagiers zal dan, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden waarbij in dexe tijd van het jaar met name aan oponthoud door mist op het traject SouthamptonRotterdam moet worden gedacht Donderdagmorgen om 8 uur aan de kade van de Konink lijke Rotterdamsche Lioyd een aanvang nemen. Onder de 73 passagiers, die het schip reeds in Napels verlieten, bevonden zich twee Nederlandse hoogleraren aan de Universiteit van Indonesië, prof. dr. J. P. van Aartsen en prof. dr. ir. G, Hel- linga. Onder de voor Rotterdam bestemde passagiers zijn enige Nederlandse, Duit se en Deense artsen, die indertijd een contract voor enkele jaren sloten met Voetbaluitslagen, In de reserve derde klasse KNVB deed het tweede elftal van de v.v. Monster het heel wat beter dan het eerste. Te Rotterdam wisten de Westlanders met 42 te winnen van T.O.G.R. Monster 4 is de competitie zeer slecht begonnen door onsportiviteit. Slechts acht spelers melden zich op het vertrek uur naar Scheveningen-Holland Sport en van die acht trokken er zich nog enkelen terug zodat Monster verstek moest la ten gaan. De Monsterse veteranen in het vijfde elftal gaven in een thuiswedstrijd tegen K.M.D. uit Wateringen behoorlijk partij en waren geheel aan elkaar gewaagd. Tot vijf minuten voor het einde was de stand nog dubbelblank maar er moest toch een winnaar zijn en dit was in dit geval "Wateringen dat vlak voor het einde door Hanamaayer het enige doel punt van de wedstrijd scoorde. De stichting „Interkerkelijke Commis sie tot Opleiding van Gezinsverzorg sters" heeft wederom een achttal ge zinsverzorgsters kunnen diplomeren. Na een half jaar theorie, volgde een jaar practljk in alle delen van ons land, onder supervisie van de stichting. Za terdagmiddag vond in het internaat aan de Beeklaan te Den Haag onder grote belangstelling van ouders en cursisten de uitreiking plaats van de diploma's aan de 15e groep. Bij ontstentenis van de voorzitter van de stichting, de heer A. J. Rotteveel, geschiedde dit door de waarnemende voorzitter, de heer R. Smit Jr. direc teur van het Oranje-Groene Kruis. In zijn toespraak wees de heer Smit op de betekenis van deze dag als afsluiting van een periode. Jullie ben. ^ien werk ster, aldus spreker, doch neemt m een bepaalde tijd de leiding van het gehele gezin in handen. Het gezinsleven, moei lijk. doch vruchtbaar werk is alleen mo gelijk, als men opgenomen wordt in de liefde van het gezin. Het stemt tot gro te dankbaarheid, dat in deze tijd van personeelsschaarste, waarbij bedrijven in honorering tegen elkaar opbieden, er nog meisjes zijn, die geen hoog salaris eisen, doch uit liefde tot de naaste deze werkkring kiezen. De Spetember-cursus is geheel voL Aanmelding voor Maart is 'nu reeds gewenst. Met een persoonlijk woord reikte hij vervolgens de diploma's uit aan de da mes: W. C. Adema uit Zuidland, N. Baan uit Rotterdam, T. T. Brander uit Hoog-Karspel, D. C. van Herwerden uit Haarlem, H. W. Hoogendijk uit Amster dam, T. M. B. Maaskant uit Bodegra ven, M. van Wensveen uix Den Haag en D. Waterdrinker uit Amstelveen. De directrice, mevrouw A. val Dijk— Van fler Meer, speldde de geslaagden een corsage op en me}. E» K. Bakker, hoofd van het uitzendings- en verple- gingsbureau der Hervormde diaconie in Den Haag het insigne. Hierna werd het woord gevoerd door mej. E. Oskam, provinciaal maatschap- peUjk werkster der Hervormde kerk in Zuid-Holland, die de geslaagden de raad meegaf: „Zie met de ogen van Jezus uw medemens". Mej. F. A. Eggink, de vorige directrice sprak een persoonlijk woord van gelukwens. Vervolgens nam de voorzitter afscheid van mej. J. Verhage, adjunct-directrice, die na twee jaar arbeid hier haar studie gaat vervolgen op de Horst in Drie bergen. Namens het bestuur bood hij haar een boekenbon aan. Tot slot nam hij met enkele woorden van waarde ring ook afscheid van de administra trice, mej. A. Hagen, die een staffunctie gaat vervullen op de Nijenburgh te Baarn, het opleidingscentrum voor jeugd- consulenten en evangelisten der Neder landse Gereformeerde Jeugdraad. Een fraaie ruiker anjers vergezelde zijn woor den. Na een dankwoord van de directrice tot de scheidende dames, deed de heer Smit in zijn slotwoord een ernstig be roep op allen, die iets kunnen doen om een oplossing te vinden voor het pro bleem, waar straks het internaat vanaf 1 November gezet zai irden. Op 1 November neemt nl. ichting bak kerijen haar intrek in gebouw. De benedenverdieping, wan, Je directeur van kerkelijk-soeiale arbeid in Den Haag resideert, wordt onruimd, daar een nieuw onderkomen is gevonden. Doch voor de opleiding van 21 gezinsverzorg sters, welke plaats vindt op de eerste en tweede verdieping, annex internaat is nog geen onderdak gevonden. Het werk moet echter voortgang vinden, al dus besloot de spreker. de Indonesische Regering en thans re patriëren. Ook de 87-jarige mr. Th. G. J, de Vletter, die jarenlang verbonden was aan het Suiker-syndicaat te Sura- baja en laatstelijk in dienst was van het Indonesische Ministerie van Econo mische zaken, keert nu naar Nederland terug, evenals prof. ir. H. A. Brouwer, hoogleraar aan de Indonesische Univer siteit. Na een verblijf van ruim zeven maan den in Indonesië komt met de „Willem Ruys" nu ook de schrijfster Henriette van Eyk weer naar ons land. Onder de overige passagiers bevinden zich: ds. P. Purba, predikant op Suma tra; prof. H. Andersen Roed een re patriërende Noorse Hoogleraar van de Universiteit van Indonesië; dr. J. B. v. d. Kamp, secretaris van het Alge meen Landbouw Syndicaat; dr. ir. C. Meyer Drees, directeur van het bos bouw-proefstation; dr. L. B. van Stra ten, Commissaris der Nederlanden te Bandung; H. Taima, Adviseur van het Indonesische Min. v. Financiën: D. H. de Smit, Nederlands Zaakgelastigde op Ceylon; Mej. J. E. C. D. de Jonge, directrice Nijverheidsschool en mr. C. J. Prinsen Geerlings, advdcaat en procu reur te Djakarta. VXSSERIJBERICHT SCHEVENINGEN. Vangstberlchten van hedenmorgen uit iee- Sch 87 Zaterdag 15 kantjes, 246 geen vangst 341 geen vangst. 342 met 125 k uit de halve vleet, 402 met 85 k. 412 geen vangst. Zaterdag 34 k, 159 Zaterdag 17 k. 105 Zauh* dag 35 k, 53 Zaterdag 25 k, 104 Zaterlag weinig vangst, 332 geen vangst, 264 mei ia k, 75 motorschade, nog 60 mijl, 57 geeo vangst. 181 met 12 k. 8 met 60 k, nog netten, 32 Zaterdag 35 k. 40 Zaterdag wei nig vangst, 48 geen vangst, 49 met 1 K, -» met 70 k. 132 met 17 w. 133 met 60 h, met 10 k, 233 Zaterdag 45 k. 247 met 2 k, »- geen vangst, 285 geen vangst, 5 met uw1 *- nog 40 netten, 9 Zaterdag 25 k, 15 |e™ vangst 10 Zaterdag 10 k. 37 met 3 k, 45 Za er- dag 10 k, 37 met 3 k, 45 Zaterdag weinig vangst, 69 geen vangst, 84 geen vangstMJ geen vangst, 190 met 110 k uit de nu" vleet. 297 met 60 k nog 20 netten. 312 g«n vangst. 399 met 85 k, nog 15 netten, JJ Zaterdag 60 k, 107 Zaterdag 12 k. 353 mei 4 k. 141 met 40 k, 186 geen vangst. 381 wei nig vangst, 46 met 51 k. 50 met 12 k, 63 mei 100 k uit de halve vleet, 64 geen vangst. weinig vangst, 89 geen vangst, 242 met 7ü uit de halve vleet, 275 met 2 k, 14 gew vangst. 47 met 10 k, 118 Zaterdag 20 k. "i Zaterdag 50 k, 302 Zaterdag 15 k. 110 met 12 k, 333 Zaterdag 10 k. Vlaardingers: V] 14 met 8 k, 29 met 45 K. og 15 netten, 53 weinig vangst. 56 met 20 K, 84 geen vangst, 89 met 50 k. 114 met 12^ 132 Zaterdag 34 k, 166 Zaterdag 15 k. »90 met 100 k. nog 45 netten. 196 met 70 k,,191 Zaterdag 34 k. 199 met 100 k, nog 60 netten, 200 met 20 k. Binnen te Schevenirtgen: Sch 77 met i" last, 2 met 32 last, 103 met 15 last, i9 mei 28 last. 35 met 40 iast. 30 met 35 last. 39 mei 31 last, 180 met 30 last en 100 kisten verse haring, 196 met 30 last en 700 kisten verse haring. 225 met 30 last en 400 kisten veme haring, 97 met 20 last en 150 kisten verte haring, 314 met 30 last en 100 kisten verse haring, 310 met 30 last, 305 met 30IMA f? met 33 last. 236 met 30 last. 120 roet 35 lam. 339 met 30 last. 6 met 29 JasL GRANEN. ROTTERDAM, 12 September. (Medeged- door de llrma A. Makkreel. makelaar granen). vor,slot 5i°oi September 24.42)4 §452» Nov. 23.65 Jan. 23.60 Maart 238*7)4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2