Mildere toon. maar noi geen resultaten Adenauer wil gesprek onder vier ogen B.E.F. biedt sleutels aan voor vluchtelingenhulp Franse kabinet spreekt zich uit voor nieuwe koers Schitterend banket voor Londense lord mayor Vergroting systeembouw Geen overleg op lager niveau Auto-botsing bij Apeldoorn Plechtige teraardebestelling Kardinaal De Jong m Zie verder pagina 2 GROOTS BANKET IN KREMLIN Vijver in Haagse raadzaal Marokko Kist goud uit KIM- toestel verdwenen gt DINSDAG 13 SEPTEMBER 1955 v DERTIENDE JAARGANG No. 3177 Weerbericht TE KOPPIG VOOR KROETSJEV Turkije belooft Grieken schadevergoeding mêmr PLAN VOOR MAROKKO Sultan spreekt bericht over aftreden tegen Tunesische regering biedt ontslag aan Een dode en drie zwaar gewonden W Twintig doden door aardbeving in Cairo TOAST Reservisten vertrokken De helft van de 400 reservisten van de Franse luchtmacht, die Zondag op het Gare de Lyon in Parijs in botsing kwamen met de politie omdat zij wei gerden naar Marokko te vertrekken, zijn Maandag per vliegtuig uit Parijs naar Marokko vertrokken. Er deden zich nu geen ongeregeldheden voor. Overstromingen in Italië mr Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1113 Postgiro No, 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 - postfriro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788'' Abonriementepnis 52 cent per week, 2,26 per maan£ 6.75 pe* kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Tuïua» Weersverwachting-, geldig tot Woensdagavond. BUIEN. Veranderlijke bewolking met buien, hier en daar met onweer. Matige tot vrü krachtige wind tussen Zuidwest en West, Weinig verandering In temperatuur. ZON EN MAAN 14 September: 7.on op 8.13. onder 19.02: maan op 4.02, onder 17.51. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. ,1. S. BRUINS SLOT (Van een medewerker) DE minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft op 1 Sep tember jl. in een korte radiotoespraak een drietal wegen aangegeven, waar langs het mogelijk zal zijn het inha len van het woningtekort met een aan tal jaren te bespoedigen. De minis ter dacht hierbij aan de volgende mo gelijkheden: 1. opvoering van het aantal bouwvak arbeiders; 2. beperking van bouwwer ken, die niet zo belangrijk zijn als de woningbouw; 3. opvoering van de pro ductiviteit. Van deze laatste mogelijk heid verwacht de minister op lange termijn het grootste resultaat. Hij ziet hierbij echter niet voorbij aan het feit, dat hiervoor nodig is de mede werking van alien, die in enigerlei vorm bij de woningbouw zijn betrok ken. Ook naar onze mening liggen in de opvoering van de productiviteit de grootste mogelijkheden. In de jaren na de bezetting is door ieder die met het bedrijfsleven te maken had steeds op het aambeeld van verhoging der productiviteit gehamerd, omdat dit een der voorwaarden vormde voor een spoedig economisch herstel van ons vaderland. De door ons volk in de ja ren na de bezetting ontplooide activi teit heeft getuigd van een grote inner lijke kracht en is ook rijk gezegend, zelfs zo dat wij thans niet in de eerste plaats bezig zijn met het vraagstuk van een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Wij mogen echter de ogen niet sluiten voor het feit, dat de beoogde productiviteitsverhoging niet Is gerealiseerd in de sector van de bouwnijverheid en het is daarom goed dat de minister in zijn toespraak op deze wonde plek nog eens de vinger heeft gelegd. I a LHOEWEL een grotere prestatie J\ van iedere werknemer in het: bouwbedrijf zeker nog tot verhoging van de productiviteit zal kunnen bij dragen, menen wij toch dat het groot-; «te resultaat op andere wijze moet' worden bereikt. Zoals in andere be drijfstakken,-welke zich hiervoor wel licht gemakkelijker leenden, de pro ductiviteitsverhoging voor het groot ste deel moet worden toegeschreven aan een intensievere gemechaniseer de productie, zal ook in de bouwnij verheid slecht» op deze wijze het be oogde doel kunnen worden bereikt De tijd dat het bouwen van een. woning met handwerk op de bouwplaat» ge schiedde is voorbij en het is een eer ste eis dat ook de Nederlandse bouw ondernemers zich gaan richten op fa briekmatige productie van woningen. Hiertoe zullen meer mogelijkheden voor de zgn. systeembouw moeten wor den geschapen. De minister van We deropbouw en. Volkshuisvesting heeft reeds stappen in deze richting gedaan. Wij denken hierbij aan het feit dat systeemwoningen in bepaalde gemeen ten niet ten volle In het toegewezen woningcontingent meetellen, waar door men dus meer woningen dan dit contingent aangeeft kan laten bou wen. Het succes van deze maatregel is echter slechts pover. De instelling van de gemeentebesturen t.o.v. sys teembouw is hieraan in vele gevallen niet vreemd. Toch menen wij dat het niet op gang komen van de systeembouw in zeker niet mindere mate moet worden toe geschreven aan de conservatieve in stelling van de institutionele beleg gers, welke groep tot nu toe niet be reid blijkt de grote kapitalen, welke zij voor belegging beschikbaar heeft, in systeemwoningen te investe ren. Dit moet worden verklaard uit de angst welke deze beleggers hebben dat deze woningen zodra het woning tekort ii ingehaald en de bewoners dus weer een woning kunnen kiezen, min der gemakkelijk zullen worden ver huurd dan de volgens het traditionele systeem gebouwde woningen. In de vóór-oorlogse jaren waren de institu tionele beleggers de grootste afnemers van woningen. Voor de ontwikkeling van de systeembouw zouden de Insti tutionele beleggers dan ook een be langrijke bijdrage kunnen leveren. Echter mag niet worden ontkend dat de institutionele' beleggers, die verant woordelijk zijn voor de door derden aan hen toevertrouwde gelden, een voorzichtige beleggingspolitiek moe ten voeren. De vraag is nu of beleg ging in systeemwoningen voor de be leggers onverantwoorde risico's met zich brengt. Dat dc systeemwoningen in de toekomst minder gemakkelijk zullen worden verhuurd en een groter huurverlies dan normaal zullen ver oorzaken wagen wij te betwijfelen, waarbij wij echter terstond willen op merken dat ook de systeemwoningen aan algemeen te stellen eisen m.b.t. de kwaliteit zullen moeten voldoen. Wil de systeèmbouw kunnen slagen en wil men een verhoging van de produc tiviteit in de woningbouw hereiken dan zal dit alleen kunnen door een gro tere afzetmogelijkheid van deze wo ningen te bewerken. DE Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft in zijn ra diotoespraak medegedeeld, dat de me dewerking van allen ter verkrijging van een productiviteitsverhoging in de woningbouw nodig is. Welnu, laat de Overheid dan de voorwaarden schep pen voor een grotere ontplooiing van de systeembouw. Het hiervoor aange wezen middel is, dat de Overheid zich bereid verklaart het eventueel grotere risico, dat systeemwoningen voor de toekomst in zich dragen, voor haar re kening te nemen. Dit behoeft naar on ze mening niet te geschieden in het De Duitsers hebben eindelijk iets gevonden, dat te koppig voor Kroetsjev is. Op de lunch, welke Adenauer Zondag de Sowjet kopstukken aanbood, probeerde Kroetsjev „Sehwarwaelder klschwasser". Proestend zei hij: „Dit spul ls voor ossen. Nog nooit heb ik iets gedronken, dat zo in de keel brandt". Dit verhaal werd verteld door een lid van de Duitse delegatie. O r Turkije heeft gisteren schadevergoe ding beloofd voor de slachtoffers van de anti-Griekse relletjes, die zich vorige week Dinsdag in Turkije hebben voor gedaan. De Turkse zaakgelastigde in Athene heeft uiting gegeven aan het ..diepe leedwezen" van zijn regering en verklaard dat maatregelen zullen wor den genomen om herhaling te voorko men. In Limassol. een havenstad op Cy prus. hebben Maandagavond Grieks-ge zinde jongeren een betoging gehouden, waarbij stenen werden geworpen naar Britse politie en militairen en van Brit se gebouwen do ruiten werden inge gooid. De demonstranten, die hun in stemming betuigden met het optreden der geheime verzetsorganisatie ,,Eoka", werden spoedig uiteengedreven door Britse eenheden, die de laatste dagen op het eiland zijn aangekomen. EEN schitterend banket in dc -witmarmeren St. Georgcszaal van bet Kremlin was gisteravond het toneel van vriendelijke loespraken waarvan dc netto-betekenis is dat Adenauer en de Russische leiders bij bun besprekingen nog geen slap verder zijn gekomen. De welwillende speeches vormden eigenlijk alleen een fraaie onderstreping van wat een Duilse woord voerder al eerder had gezegd: :,Wij zijn nu precies weer op bet punt waar we zijn begonnen". Na een siraiegiobespreking met zijn adviseurs heeft Adenauer gisteravond een uitnodiging aan Bcelganin ge stuurd vanochtend om tien uur samen le komen om ie pogen do impasse in de RussischDuitse besprekingen te doorbreken. De Weslduitse minister van Buiten landse Zaken, Von Brenlano, zei, dat Adenauers gesprek met Bcelganin op de gala-receptie in het Kremlin, ken nelijk reeds oniqe vruehj heeft gedra gen. „Er was een zekero toenadering, alsmede een vermindering -van de spanning"', zei Von Brontano. Duitse kringen 'zeiden, dat de rege ringshoofden gistermiddag op hun zit tingvan twee uur met de andere de legatieleden er niet in geslaagd waren overeenstemming te bereiken over de-' zelfde kwesties die de ministers van Buitenlandse Zaken 's morgens al in een doodlopend slop hadden gebracht. De Russen wensen volledige formele diplomatieke betrekkingen als voor waarde voor wat anders ook, met in begrip van de kwestie der gevangenen De Duitsers daarentegen wensen nor male betrekkingen, maar pas later een uitwisseling van ambassadeurs, omdat diplomatieke betrekkingen misschien erkenning van de communistische Oostduitse regering zouden inhouden. De Sowjet-Unie heeft het Duitse voorstel om da thans aan de gang zijn de RussischDuitse besprekingen oo lager niveau voort te zetten, van de hand gewezen, wordt gemeld Toen hot basket van gisteravond reed» anderhalf uur geduurd had, stel de Bcelganin de eerste toast voor.- Hij zei, dat de Moskouse .onderhandelin gen. belangrijk wa^w, vsasveesi yoog de internationale betrckvidgan én de -we reldvrede. „Ik ben van mening, dat alles goed zal aflopen.' Na deze toast antwoordde Adenauer. Hij zei dat dc Russische en Duitse de legaties een vrije en openlijke gedach- tenwisseling hadden gevoerd, waarbij soms scherpe woorden vielen. De, kan selier voegde er aan toe: ,.Chroestjew nam mij soms de woorden uit de mond en legde ze er in, maar ik geloof dat dit zo zijn manier van doen is." Maar deze spotternij die zinspeelde op Chroestjew's beschuldiging dat Ade nauer verklaard had dat de soldaten van het rode 'eger wreedheden in Duitsland begaan hadden deed de kanselier en Chroestjsw lachen Adenauer hoewel vaak glim lachend sprak een nogal iro nische toast uit. De kanselier zei geen toast te willen uitbrengen op normale diplomatieke betrek kingen de toast die de Russen hadden voorgesteld maar lie ver op goede, vriendschappelijke betrekkingen, daar diplomaten niet altijd de beste vrienden zijn. „Daarom drink ik op het welzijn- van het Russische en het Duitse volk". Toen het banket geëindigd was. omhelsden Adenauer en Chroest- jew elkaar, wat niet betekende dat er overeenstemming in Mos kou bereikt werd. „JMkke vrienden", zou men zeggen als men deze. foto ziet van de Russische premier Boelganin flinks)de West duit se bondskanselier Adenauer (mid- den) en de Russische partijleider Chroestsjetv. (rechts). De foto is gê nant en in de tuin van de vilta hij Moskou tcaar Adenauer logeert. De vriendelijke glimlach vtm de politici kan ïntussen de mislukking ran de RussischDuitse besprekingen niet rcr- hullen* PARIJS De Franse regering heefl Maandagavond ingestemd met hef plan voor een n.4uwi costs in Ma rokko, zoals fe Aix-Les-Bains in onder handelingen iussen vijf Franse minis ters en diverse Marokkanen is vast gesteld. Dii besluit werd genomen op een voltallige vergadering van do minis terraad onder voorzitterschap van de president van de republiek, Cofy. De vergadering duurde ongeveer vier uur. Goedkeuring van dit pln:i door de Franse regering is de eerste officiële stap in een reeks maatregelen, die beogen Marokxo autonomie in binnen landse aangelegenheden te geven-, In een officieel communiqué wordt gezegd, dst de regarag dadelijk een begin zal maken met de uitvoering van het besluit. Zoals gemeld, had de eerste-minister. Faure. beloofd tegen Maandag het plan voor Marokko in werking te' stellen. Van de zijde van de Franse regering is vernomen, dar sultan Ben Arafa binnen drie of vier dagen zal aftre den en uit Raoat vertrekken. Men ver wacht, dat hij zich als ambteloos bur ger in. het gebied van Tanger zal vestigen. Sultan Ben Arafa heeft echfer Maandagavond in een officiële ver klaring nogmaals de .nadruk gelegd "op zijn vastbeslotenheid op 8e Ma rokkaanse froon te blijven. In de verklaring werd gezegd: „Een aantal dapaladcr. heeft Maan dag onnauwkeurige berichten gelan ceerd, Zijne Majesteit (de sultan) heeft daarom nogmaals plechtig zijn wil bevestigd om op zijn troon te blijven totdat God anders beschikt". Franse regeringsfunctionarissen ver klaarden evenwel, gezien de dubbel zinnigheid van de bewoordingen van het communiqué van de sultan, niet van mening te zijn dat het opnieuw moeilijkheden voor de tenuitvoerleg ging van de Franse plannen duidt. In de loop van vandaag zou de resident- generaal van Marokko, generaal Boyer (Van een onzer verslaggevers) De beweging van Europese Federalis ten heeft vandaag op spontane wijze haar instemming betuigd met de sleutel actie van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp. In het midden van de vorige week kondigde deze federatie aan, dat zij onder het Nederlandse volk een grote inzameling van oude sleutels zou houden. Met deze oude sleutels de sleutel wordt gezien als een symbool voor de vluchtelingen in Europa, die verlangend uitzien naar een eigen wo ning zal het wérk onder de vluch telingen gesteund kunnen worden. Met het aanbieden van een aantal De Tunesische premier Tahar Ben Ammar zal vandaag naar het Carthage- paleis gaan om het ontslag van zijn re gering aan de Bey van Tunis aan te bieden. Het aftreden van Ben Ammar werd 'reeds enige tijd verwacht, aangezien hij indertijd als premier werd aange steld voor de duur van de besprekingen met Frankrijk over de nieuwe zelfbe stuursmaatregelen in Tunis. verlenen van een groter financiële bijdrage op dit moment. Wij zouden het juister achten indien de Overheid zich bereid verklaart in de vorm van een garantie het eventuele extra-risi co van systeemwoningen weg te ne men. Zou in de toekomst blijken, dat dit grotere risico niet aanwezig is, dan kost deze garantie ook niets. Mochten evenwel wel extra-verliezen voor de beleggers in systeemwoningen ontstaan, dan is het ook volledig ver antwoord dit verlies voor rekening van de Schatkist te nemen. Het belang van ons volk is gelegen in het zo spoedig mogelijk overwinnen van de woning nood en geen middel mag hiervoor ongebruikt blijven. Indien de Overheid en de institutionele beleggers op het terrein van de systeembouw de han den ineenslaan dan zal de verhoging van de productiviteit in niet geringe mate worden bevorderd. En dit is toch het streven van de Minister. l'Jji.r.: pro/. (Ir. Brugmans, mr. C. Brouwer, vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris i>. d. Verenigde Naties voor Vluchtelingen in Neder land, mr. F. J. A. Verbeek, directeur Bureau Vluchtelingenhulp. oude sleutels, ten kantore van de fede ratie in Den Haag heeft de Beweging van Europese Federalisten bij monde van haar voorzitter, prof, dr. H. Brug mans, laten, zien dat zij zich achter de actie schaar!. ,,Ons gevoel van Europe se saamhorigheid maakt, dat wij do actie zullen steunen. Wij zijn de over tuiging toegedaan, dat het kampleven van vluchtelingen moet ophouden. Het is een zinvolle gedachte, de vluchtelin gen de sleutel voor de eigen woning te geven", aldus prof. Brugmans. De sleutels werden in ontvangst ge- nomeq door mr. F. J. A, Ver-berk, di recteur van het bureau vluchtelingen hulp en de heer H. W. Pirang, adjunct directeur van het centraal bureau van de Nederlandse federatie. Zij gewaag den van de grote verrassing toen de Beweging van Europese Federalisten spontaan haar medewerking toezegde. De grootscheepse landelijke inzame lingsactie wordt in de laatste week van October gehouden. Onder Oud-Millingen (gem. Apel doorn) is gistermiddag op de Amers- foortseweg om vijf uur een militaire jeep komende uit de richting Amers foort in botsing gekomen met een uit tegenovergestelde richting komende per sonenauto, die bestuurd werd door de 45-jarige mevr. L. W. uit Amsterdam. De jeep is vermoedelijk ten gevolge van het natte wegdek aan het slippen ge raakt. Na de botsing vloog de jeep, waar in drie militairen, die in Harderwijk ge legerd zijn, zaten, in brand. Een hun ner overleed ter plaatse. De andere twee zijn ernstig gewond naar het mili taire hospitaal te Arnhem vervoerd. De bestuurster van de personenwagen werd eveneens zwaar gewond. (Van een onzer verslaggevers) In het gebouw van de gemeenteraad van Den Haag, aan de Javastraat, heeft de lord-mayor van Londen, sir Seymour Howard, die een semi- officieel bezoek van enkele dagen aan Den Haag brengt, gisteravond, met zijn echtgenote aangezeten aan een diner, dat werd aangeboden door het gemeentebestuur. De zaal, waarin de gemeenteraad uergadert, teas op schit terende wijze versierd met groen en bloemen. Aan niets was te bemerken, dat hier als gewoonlijk de raadsleden bijeenkomen. Onherkenbaar was de zaal, waarin zelfs een. kleine vijver aangelegd was. Tot de gasten van het gemeentebe stuur behoorden ook de Britse ambassa deur in Nederland, sir Paul Mason en zijn echtgenote, de minister van buiten landse zaken. mr. Beyen. mr L. A. Kesper. commissaris der Koningin in Zuid-Holland, prof. mr. P. S. Gerbrandy. jhr. C. L. H. Quarles van Ufford, jhr. D. G. de Graeff, en de fractievoorzitters van de Haagse raad. Velen waren ver gezeld van hun echtgenoten. Tijdens het banket sprak burgemees ter Schokking zijn gasten toe en hij gaf uiting aan zijn vreugde de lord-mayor en de lady mayoress van de City of Londen enige dagen in Den Haag te mogen ontvangen. De burgemeester wees er op. dat de naam Londen voor de Nederlanders in de oorlogsjaren een begrip geworden is. De stad werd het centrum, .van waaruit de gemeenschap pelijke. geweldige onderneming werd on dernomen om aan allen, ook aan ons, de mogelijkheid van een leven in vrij heid te hergeven, aldus mr. Schokking. De burgemeester meende te mogen opmerken, dat er voor de steden als Den Haag en Londen nog veel te doen over blijft, waarbij hij dacht aan het opnieuw aanhalen van banden tussen de inter nationaal gerichte Europese steden. Reeds in de achttiende eeuw bestond er een rechtstreekse veerdienst tussen Scheveningen en Gravesand in de nabij heid van Londen. Een veerdienst ver onderstelt een zekere frequentie en ik zie niet in, aldus mr. Schokking, waar om wij niet een zekere regelmaat zou den nastreven in de goede relatie tussen Londen als symbool van de democratie en Den Haag. dat in dit verband als zetel van het Vredespaleis gequalificeerd kan worden als een voorvechter van de vrede en van de vrijheid van geweten. De lord-mayor beantwoordde de toe spraak met woorden van dank voor de ontvangst. Des middags bezocht sir Seymour Ho ward, in gezelschap van burgemeester Schokking, het Mauritshuis. waar hij rondgeleid werd door dr. A. B. de Vries, de directeur, en enkele zalen van het Binnenhof, o.a. de Ridderzaal en de Eerste Kamer. de Latour, opnieuw een onderhoud hebben met sultan Ben Arafa. De andere 200 reservisten zijn later op de dag per vliegtuig uit Parijs ver trokken. Volgens-Serichten zijn enige oproerkraaiers gearresteerd. In de uiterst linkse pers in Frank rijk is de laatste tijd een krachtige campagne gevoerd tegen het zenden van "reservisten naar Noord-Afrika. IE de Franse politiek in Marokko nagaat: een sultan afzetten, een andere- sultan benoemen, dan deze weer proberen aan de dijk te :tten, de resident-generaal Grandva) eerst benoemen en als zijn politiek eaen weerklank vindt hem weer laten -al len, om daarna toch weer in de 'iin van Grandva Is politiek door te gaan en met de eerst afgezette sultan weer op het politiek tapijt te komen, komt tot de conclusie dat hier van en.ge lijn geen sprake meer is en dat men te Parijs in feite aan het eind van zijn Latijn is De Marokkaanse zaak is op drift en daarachter doemt de Algerijnse op. Het ziet er voor Frankrijk 'n Noord- Ufrika somber uit. Uit een KLM-toestel, op weg van Ma nagua, in Nicaragua, naar Willemstad (Curacao) is Vrijdag een kist goud ver dwenen, aldus ls Maandag fe Willem stad vernomen. De kist maakte deel uit vdn een zen ding, die bestemd was voor New York, De vermissing werd in Willemstad op gemerkt. doch hel toestel had tussen landingen gemaakt in Costa Rica en Panama. Bij het oplossen van de diefstal is de hulp van „Interpol" ingeroepen. Zware onweersbuien, vergezeld van krachtige windstoten die soms snelheden bereikten van meer dan 100 kilometer per uur, hebben Maandag in verschillen de delen van Italië nieuwe overstromin gen veroorzaakt. Verscheidene honder den hectaren land zijn ondergelopen, m het bijzonder in het Oostelijk deel van de Po-va'"ei en in Calabrië, Zuid-Italië. Op indrukwekkende wijze.is van morgen afscheid genomen vanv wijlen Johannes kardinaal de' Jong, die Don derdagmorgen in het moederhuis van de zusters van O.L. Vrouw te Amers foort is overleden. Meer dan driehon derd politiemannen hééft men op de been moeten brengen om de twee en halve kilometer lange route van de kathedraal naar'net R.K kerkhof af te zetten. Al vroeg in de morgen hadden zich tienduizenden mensen langs de van openbare gebouwen, van de Dom toren en van dé huizen hingen alle halfstok. Een groot aantal wereldlijke en gees telijke autoriteiten was bij de uitvaart aanwezig. Onder hen bevonden zich o.m. namens H.M. de Koningin: ir. F. C. Baron van Tuyll van Serooskerken, heer Van Zuylen, opperkamerheer en jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen, kamerheer. Namens de regering: de minister-president dr. W. Drees, mr. I. A. Donker, en prof. W. J. A. Kern kamp, voorts de ministers prof. mr, L. J. M. Beel, A. C. de Bruyn, mr. J. M. L. Th. Cals, mr. F. J. F. M. van Thiel, de staatssecretarissen mej. dr. A. de Waai, dr. G. J. M. Veldkamp en H. C. W. Moorman en tal van leden van Tweede en Eerste Kamer. Ook waren daar de commissaris van de Koningin in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg en ver scheidene burgemeesters o.w. die van de stad Utrecht jhr. mr. C. J. A. de Ranitz. Voorts waren aanwezig de bis schop van Munster mgr. M. Keiler en de bisschop jubalpur mgr. C. Dubbel man. In de kathedrale kerk werd de pon tificale Requiem Mis opgedragen door mgr. dr. B. J. Alfrink, de administra teur Apostolicus, daarbij geassisteered door de vicaris generaal mgr. Th. Huur- cieman als Presbyter-assistens, dr. G. Hartman, president van het Groot Se minarie te Rijsenburg als diaken en kanunnik T. van den Berg, deken van Oldenzaal, als subdiaken. In de koorbanken zat het voltallige Nederlandse Episcopaat, Bij het stoffelijk overschot hadden zes Maltheser ridders de erewacht betrokken. In de kathedraal waren televisietoe stellen geplaatst, zodat alle aanwezigen de plechtigheden, goed konden zien. De lijkrede in deze pontificale; Mis. van Requiem werd uitgesproken door de officiaal van hét aartsbisdom, mgr. dr.J.'A. Geerdinkj die'' déoverleden' kardinaal schetste als de mens J de grote dode, cfie in de meest sombere en smartelijke periode van de geschie denis der 20e eeuw zich ontzaggelijke verdiensten heeft verworven voor kerk en vaderland. Jïet lag aan de tijdsomstandigheden, dat de zachtaardige en vredelievende aartsbisschop De Jong zijn bestuur ein digde met het aureool van een held rond zijn hoofd. Be absoute werd verricht door mgr. dr. B. J. Alfrink. Na deze plechtigheid werd de kist uit de kerk gedragen. De aardbeving, die gisteren de Nljl- della trof is de ergste sinds 30 jaar. Er kwamen 20 personen, waaronder 19 schoolkinderen om het leven, terwijl 80 personen werden gewond en er is aan zienlijke materiële schade. De beving deed zich gistermorgen om kwart over acht plaatselijke tijd voor en hield een minuut aan. De beving is ook op Cyprus en in Is raël gevoeld, maar daar is geen schade aangericht. In tie raadzaal van Den Haag werd 'Zaterdagavond een galadiner gegeven ter ere van.de Lord Mayor van de City fan Londen. Door de architect H. ff. tan Zeggeren is een tafel ontworpen welke wel uniek mug worden genoemd. Behalve ecu schat van bloemen heeft men in hel midden een vijver gemaakt waarin waterlelies. Een overzicht van de zaal waar anders de gemeenteraadsvergaderingen worden gehouden. Links ziet men van voor naar achter mr. Kesper, mevrouw Beyen, Sir Paul Mason (Eng. ambj, mevrouw Schokking, de Lord Mayor ert mevrouw Kesper. Rechts ontdekt men hel Kamerlid prof. Gerbrandy, de Lady Mayoress, burgemeester Schokking, mevrouw Mason en minister Beyen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1