Adenauer als een held in Bonn ingehaald Bus in botsing met tram GROTEWOHL NU NAAR DE RUSSISCHE HOOFDSTAD Een moeder dankt Adenauer Faure heeft de wind in Marokko 1102: met mee Adenauer won aan prestige Twee etmalen een badkuip •fem r De tweede charge TRIOMFANTELIJKE TERUGKEER Toch door de knieën o het vliegveld Wahn, waar bondskanselier Adenauer gisteren terugkeerde uit Moskou, deed zich een gebeurtenis voor, die velen ontroerde. Morgen is het zestien September Auto botste tegen seinmast DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1955 v DERTIENDE JAARGANG No. 3179 Weerbericht Eervol ontslag voor inr. L. A. Kesper K Band met Westen ongeschonden Zestien doden bij vliegtuigramp Student in Den Haag gedood Gezantschappen worden ambassades Benoeming Franse ambassadeur Zeven gewonden en sicare materiële schade Slechts twaalf uur nadat Kon rad Adenauer uit Moskou ver trokken was, heeft de Sowj et- Unie bekendgemaakt, dat de Oostduitse premier Otto Grote- wohl Vrijdag in Moskou zal aan komen voor onderhandelingen met het Kremlin over „kwesties van belang voor alle partijen". Schok O een vriendsstd, die voor U „geknipt" is* iirutis tot 30 September Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 f4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacr.tendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 1U892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers lT ccnt Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en .Mr. K. VAX HOUTEN O O Weersverwachting, ge!dig tot Vrijdagavond. WISSELEND WEER. Enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Matige, aan de kust tijdoljjk krachtige wind tussen West en Noord. Overdag iets minder koud, ZON EN MAAN 16 September: zon op 6 16. onder 18.57: 1^maan op 6.37. onder 18.29 N.M. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET tweede punt dat minister Al- gera helemaal verkeerd behan delt volgens ir. H. Vos ligt op het gebied van het personenvervoer langs de weg. Voor de oorlog, aldus de teer Vos. was het op dit terrein een complete chaos, 20 erg dat zelfs „conservatie ve" regeringen wetten daartegen moesten ontwerpen. En dan volgt met vette letters: „Het was aan de socialist Ibarda voorbehouden de Wet Autovervoer Per sonen in het Staatsblad te brengen, die een sanering mogelijk maakte". U ziet het al: Met die antirevolution- nairen is het niets gedaan. Wat er aan goeds gebeurd is staat op het credit van de socialisten, volgens de heer yos. Jammer voor hem dat het -illeen maar niet waar is. De Wet Autover voer Personen is niet door de socia listische minister Albarda in het Staatsblad gebracht. Onder d<e wet prijkt de handtekening yam minister Van Buuren zeker geen socialist: die in het vierde Kabinet-Coiijn mi nister van Waterstaat was. Wij zien hieruit, dat het betoog van ir. Vos. ook wat zijn zakeliike nede- delingen betreft, met enige reserve moet worden beschouwd. Hij praat er maar een beetje op losl DAT blijkt ook uit het vervolg, bon der enige schijn of schaduw van bewijs zegt de heer Vos dat de samen vatting van de autobusdiensten in artreekvervoernsaacschappijec dp grond van de Wet Autovervoer Personen, die tijdens en na de oorlog haar beslag heeft verkregen, wordt, bedreigd door de politiek der antirevolutlonnairen. Want er zijn nog een aantal vervoer bedrijven niet in streekvervoeroader- nemlngen opgenomen en daar verzet ten particuliere belangen zich tegen met hulp van de as. minister, waar door de verdere sanering in het slop raakt. Ook de vroegere sanering wordt be dreigd, aidus ir. Vos, en is misschien alleen te redden door afkoop van ver meende aanspraken. Dan komt de or dening er dus wel, maar alleen dooi- dat de gemeenschap opnieuw offers brengt aan een kleine groep particu liere belanghebbenden, die van de po litieke zwakheid der anti's gebruik maken. Voorzeker, een vreemd verhaal. Want het is ten enenmale onjuisi dat het beleid van minister Algera de onder vorige ministeries tot stand ge brachte ordening in het streekvervoer ongedaan maakt of tracht te maken, Hoe critisch hij ook als Kamerlid tegenover bepaalde delen van dat be leid heeft gestaan, hij heeft terecht Ingezien dat hij het verleden niet kan en mag reconstrueren. Hij is ten slot te anti- en niet contra-revolutionnalr, als de heer Vos begrijpt wat wij be doelen. Maar de minister heeft de sanering van het nog resterende vervoer op een andere wijze aangepakt dan voorheen geschiedde. Een gesaneerd streek vervoer wordt thans verkregen door de georganiseerde samenwerking van verschillende ondernemers, die ieder hun vergunning krijgen. En door dit systeem gaat de vervoervoorziecing zeker niet achteruit. Voorts is de minister de mening toe gedaan, dat een aantal vroegere ver gunninghouders, die in de bezettings tijd geen schadevergoeding hebben gehad, alsnog schadevergoeding krij gen. Dat is redelijk. Onteigening zon der schadevergoeding past niet in de rechtsstaat. Maar ir. Vos vindt dat standpunt „politieke zwakheid" der anti's. Ja, dat is een kwestie van hoe je het be kijkt. Er zijn ook mensen die dat po litieke kracht vinden. En wij voor ons moeten zeggen dat Indien de heer Vos deze volkomen rechtmatige schadevergoeding aan uit hun werk gestoten ondernemers een offer noemt, dat de gemeenschap brengt aan particuliere belanghebben den, wij met de heer Vos wel volko men van mening verschillen van wat een „offer" is. Op het standpunt van de heer Voi is de prijs, die hij voor een doosje si garetten betaalt, dan ook een ..offer". Wij kunnen dan alleen maar zeggen, dat wij van die offerzin niet in het minst onder de indruk zijn. Wat de heer Vos doet is de dingen op de kop zetten. Hij begint schande! te roepen als de gemeenschap betaalt voor wat ze krijgt, en roept ook schan de! als de particulier vraagt om scha devergoeding voor wat de gemeen* schap hem doet derven. Van een onzer verslaggevers Met een hevige klap is gisteravond op de Mathcnesserlaan hoek Nieuwe Binnenweg te Rotterdam een touringcar uit Soest in botsing gekomen met een tram van lijn 17. De 43-jarige buschauf feur II. H. uit Amersfoort is met zware inwendige kneuzingen naar het zieken huis vervoerd. Zes irampnssagiers lie pen kneuzingen op door rondvliegende glasscherven. Een van hen is eveneens naar het zie kenhuis gebracht. De overigen konden ter plaatse a'oor de G.G. en G-D. worden verbonden. De materiële schade aan bus en tram was aanzienlijk. De tram werd bij de botsing geheel uit de rails ge licht. Het chasis raakte yolkomen ont zet. De voorzijde van de bus werd sterk ingedeukt. De chauffeur van de -bus, heeft de tram, die van links kwam te laat opge merkt met een snelheid van vijftig ki lometer is hij tegen de tram opgebotst. De bus bad even voor de aanrijding een aantal kinderen uit Soest wegge bracht en had dus geen enkele pas sagier. Bij Koninklijk Besluit van 10 Sep tember is aan mr. L. A. Kesper, op zijn verzoek, met ingang van 15 October 1955 op de meest eervolle wijze ontslag verleend als commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, met dank betuiging voor de vele gewichtige diensten door hem aan den lande be wezen. Aanval op tliee-onderneming In de avond var» 12 September heeft een uit' honderd man. bestaande'bende een aanval gedaan op het woondorp van de thee-onderneming Wanasuka, nabij Tjipanas in het Pengalenganse. De bende roofde uit een veertig-tal woningen kleding en levensmiddelen. ALS een held is bondskanselier Adenauer gisteren, toen hy uit Moskou terugkeerde, ingehaald. Op het vliegveld bij Bonn, dat met 12.000 dahlia's versierd was, werd de bondskanselier begroet door 10.000 mensen, de grootste menigte die men daar ooit had bij- eengezien. Toen de 79-jarige staatsman kaarsrecht en fit uit de glanzende Supcr-Constcllation stapte, gingen cr in koor luide kreten op als „Goede oude Adenauer!" en „De oude heeft het weer best gedaan!" Adenauer droeg een regenjas en een gleufhoed. Hij wuifde en lachte naar de menigte, stapte naar een batterij microfoons en ver klaarde: „Ik ben diep bewogen. Het was geen gemakkelijke confe rentie". Onder gejuich van de menigte zei Adenauer: „Wij kunnen hopen dat de krijgsgevangenen en de anderen, die zich ook nog in gevan genschap bevinden, in de naaste toekomst in ons vaderland terug zulien zijn". „Premier Boelganin zei mij, dat nog voordat ik in Bor»n terug zou 2ijn de eerste maatregelen om de Duitse gevangenen vrij te laten, genomen zouden zijn", zei de bondskanselier met een brede lach. „Zowel Boelganin als Chroestjew hebben verklaard dat wij, indien er buiten de krijgsgevangenen nog meer Duitsers in de Sow- jet-Unie gevangen zitten, een lijst met hun namen kunnen over leggen en dat zij dan zullen trachten hen op te sporen". „Kwesties van belang voor beide partijen" betekent onveranderlijk de hereniging vaa Duitsland en het vrij laten van" ifuiise arugagevaugeneu in dien deze uitdrukking gebruikt wprdt in verband met de vraagstukken tus sen de Sowjef-Unie en een van de twee Duitse staten. In een bekendmaking van Tass wordt gezegd, dat Grotewohl Vrijdag in Moskou zal aankomen. Zestien personen kwamen om het leven toen een zesmotorig vliegtuig afgelopen Zondag brandend omlaag stortte in een bergachtig gebied van Frans Kameroen. Alle negen passagiers en de zeven leden van de bemanning waren Fransen. De grote „Latecoeure 631". die 90 pas sagiers kan vervoeren, was Zondagmor gen van Fort Lamy vertrokken op weg naar Douala, een grote haven in Frans Kameroen, ruim 1.000 kilometer naar het Zuiden. Volgens ooggetuigen op de grond, vlo gen de tanks van het toestel, die 11.000 gallons benzine kunnen bevatten, in brand, terwijl het over de bergen in Noord Kameroen vloog. Het stortte neer halverwege tussen Ngaoundere en Garouna. twee inlandse dorpjes die op ongeveer 640 kilometer ten Zuiden van Fort Lamy in de bergen liggen. In Douala werd Zondagavond laat al- arm gegeven toen het toestel niet ver scheen. Vliegtuigen stegen op om het toe- stel te zoeken, maar pas gisteren Iaat signaleerde de piloot van een particuliere Franse luchtlijn het uitgebrande wrak van het vermiste toestel. Maar volgens Berljjnse zegslieden zat de Oostduitse premier al in een weel derige villa buiten Moskou sedert Boel ganin en Chroestsjew confereerden met Adenauer. Adenauer zag er bij zijn aankomst op gewekt en in het geheel niet vermoeid uit. Verscheidene bossen bloemen werden hem in de hand gedrukt. De voorzitter van de Bondsdag, dr. Gerstenmaier, dankte Adenauer namens het volk voor de resultaten, die hfj in Moskou heeft bereikt, in het bfjzonder wat de vrijlating der gevangenen betreft, viee-nauseuer jDiuecner vcrweiKomue hem namens het kabinet. Hij zei dat de conferentie „de wereld heeft laten zien, hoeveel ons gelegen is aan een hereniging van Duitsland". Carlo Schmid, het enige lid van de socialistische oppositiepartij in Adenauers 'delegatie, zei: ,Jk béu nooit geweten, dat onderhandelen zo moeilijk kan zijn". 'Toen mén vroeg .wat „de keer ten goede" had teweeg gebracht, zei het delegatielid Kiesinger: „Er was geen plotselinge ommekeer. Misschien waren de Russen, wel van het begin af van plan alles zo te laten verlopen". De Sowjet-uitnodiging aan premier Otto Grotewohl kwam te B re niet onver wacht. De snelheid, waarmede de Russen deze stap ondernomen hebben, kwam echter als een schok, verondersteld werd, dat de Russen tussen de terugkeer van Ader.auer naar Bonn en de conferentie met Grote wohl enige tijdruimte zouden laten. Moskou heeft het bezoek van Grote wohl echter vijf uur na de aankomst van Adenauer te Bonn aangekondigd. De Duitse kanselier had nog niet eens ver slag aan zijn kabinet uitgebracht. Ten gevolge van deze ontwikkeling ge loven politieke waarnemers thans, dat de Russen hebben willen aantonen, dat zjj, 1) Door de onderhandelingen met Adenauer hun sieun aan het communis tische regime in Oost-Duitsland niet ge staakt hebben, 2) Het betoog van Adenauer, dat alleen zijn door vrije verkiezingen ge vormde regering het recht heeft voor ge heel Duitsland te spreken, niet aanvaar den. Volgens Berlijnse woordvoerders lo geerde Grotewohl even buiten Moskou in een villa toen de Westduitse delegatie met de Russische staatslieden onderhan delden. De haastige uitnodiging aan Grotewohl wordt beschouwd als een handicap voor Adenauer bij het overtuigen van zijn vol gelingen en het parlement, dat het aan knopen van diplomatieke betrekkingen met Moskou goedgekeurd dient te worden. Sommige Westduitse politici en dag bladen hebben reeds verklaard te be- De politie van Oost-Sumatra heeft twijfelen of deze bevestiging van de.ver dertig personen gearresteerd, waaron- eicedcïheid van het land de hereniging met op de lange baan zal schuiven, dei enkele vooraanstaande Chinese Dit standpunt wint vermoedelijk aan handelaren, m verband met een serie kracht door het gekozen tijdstip voor de rubberdiefstallen in het regentschap onderhandelingen met Grotewohl. hoe- Simelungun. 225 Ton rubber, alsmede wel het slechts een van de vele bezoe- acht vol beladen vrachtauto's werden Ren van de Oostduitser aan de Russische in beslag genomen. 'hoofdstad zal zijn. Op de rijksweg tussen Woerden en Utrecht kwam gistermiddag een trailer in botsing met een militaire vracht' wageii' De militaire auto schoot daar bij rechts de dijk af en de trailer schoof over de dubbele rijbaan links de dijk af. De bestuurders teerden ernstig gewand naar hel ziekenhuis vervoerd Dr. Adenauer legde tegenover journalisten een verklaring af over de door Boelganin toegezegde vrijlating van Duitse gevangenen in Rusland. ,Jk weet", sprak de kanselier, „dat hier tallozen aanwezig zijn, wier vaders, echtgenoten en zoons zich nog altijd in krijgsgevangenschap bevinden." Terwijl hij dit zeikwam een in het zwart geklede vrouw wenend op Adenauer toe, greep zijn handen, kuste die en fluisterde: „Herr Bundeskanzler, wij danken u, wij danken u." Adenauer was zichtbaar geroerd en tranen sprongen hem in de ogen. De vrouw was afkomstig uit Keulen en vertelde dat zij een vermiste zoon in Rusland had. Het gaat premier Faure van Frank rijk met zijn Marokko-politiek niet voor de wind. In de eerste plaats ont moet hij veel tegenwerking in de boezem van zijn kabinet, waar de ministers Pinay en Koenig hem reeds herhaaldelijk de voet hebben dwarsgezet. ftlaar ook in Marokko gaat het niet zoals Faure wel zou wensen. Sultan Ben Arafa is niet van plan zonder meer de troon te ont ruimen. De brief, die president Coty hem (op verzoek van Faure) heeft geschreven is nog niet overhandigd. Het schijnt, dat telegrafisch uit Pa rijs aan de resident-generaal is ver zocht de brief tot nader order vast te houden. Ben Arafa wordt momenteel bewaakt door Franse kolonisten. Zij zullen niet toestaan, dat de Sultan zonder meer het paleis verlaat. Wanneer Ben Arafa af treedt. verwachten zij een terugkeer van Ben Joessoef, de banneling van Ma dagaskar, en wanneer deze eenmaal weer op de troon zit, zal het met de afhankelijkheid van Marokko van Frankrijk spoedig gedaan zijn, zo me nen de meeste Franse bewoners van Marokko. Intussen komen er uit Parijs berich ten. dat het niet onmogelijk is. dat Ben Joessoef voor grote bedragen Franss journalisten en parlementariërs heeft omgekocht, teneinde te bewerkstelligen, dat Faure's politiek steun bij de publie ke opinie zou krijgen. De republikeins-socialist Schmittlein heeft in een artikel de afgezette sultan beschuldigd van corruptie en moord op leden van zijn harem. Het is niet uitgesloten, dat een nauw gezet onderzoek naar de beweringen van Schmittlein zal worden ingesteld, hoewel men ook rekening houdt met de mogelijkheid dat de zaak in de doofpot zal worden gestopt. Hoe het ook zij, morgen is het de zestiende September, de uiterste datum, die de Marokkaanse nationalisten aan Faure' hebben gegeven om tot een be vredigende oplossing van de kwestie te komen. De troepen in Marokko zijn op alle mogelijke gebeurtenissen voorbe reid. Mochten er nieuwe onlusten uit breken. dan zullen de nationalisten een tot de tanden gewapend legerkorps aan treffen, terwijl ook de Franse kolonis ten thans van wapens zijn voorzien. ANSELIER ADENAUER is naar Moskoii gegaan met het vaste voornemen geen koehandel te drij ven ter zake van de Duitse krijgsge vangenen. Dit kon ai leen maar als een zaak van humaniteit worden ge zien. Kort voor het einde van het West- I duitse bezoek aan Moskou scheen I Adenauer met lege zakken naar Bonn j te zullen terugkeren. I De Duitsers hielden de voet stijf op het stuk van de diplomatieke verte genwoordiging, de Russen op het stuk van de krijgsgevangenen. Toen kwam enige minuten voor twaalf het accoord: én vertegenwoor diging dit is dus erkenning èn krijgsgevangenen terug. Dit accoord maakt de Indruk, dat de Sowjet-tactiek een gunst, die geen gunst is, als troef te gebruiken, weer eens succes heeft gehad. Dit accoord geeft de Russen meer spijkervaste voordelen dan de Duit sers. Dit accoord versterkt de status quo, die de verdeeldheid van Duitsland be tekent. Churchill beeft graag zijn carrière willen besluiten met het bevestigen van de wereldvrede. De thans bijna 80-jarige Adenauer heeft steeds de har te wens gekoesterd zijn landgenoten uit de ballingschap terug te brengen. Was deze wens het enige fundament van het accoord van Moskou? (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen nacht, om 2 uur, botste op de Rijswijkseweg in Den Haag een personenauto tegen een seinmast van de Een inzittende van de wagen, de 27-jarlge Delftse student J. M., liep dermate ernstige kneuzingen op, dat hij een half uur na aankomst in het ziekenhuis overleed. De personenwagen werd bestuurd door de 26-jarige J. N. J. K. uit Delft. Naast hem zat de student M., die voor zijn studie in. Delft kamers betrokken, had. Na een bezoek, aan Den Haag; wilden de beide Delftenaren naar. hun woonplaats terugkeren. Op dé Rijswijk-:' seweg, nabij de hoek met de Draaistraat en de Van Mussentoroekstraat, slipte de auto op het tramspoor. De wagen gleed schuin naar links en maakte een slag van 180 graden. Daarna, sloeg de per- sonenauto tegen een seinmast van de H.T.M. De botsing met de paal was hevig en de zijkant van de auto werd geheel ingedeukt. De student, die aan deze kant zat, raakte bekneld en kreeg ernstige inwendige kneuzingen. De be stuurder liep een hersenschudding op. De beide slachtoffers werden door de G.G. en G.D. naar het ziekenhuis aan le Zuidwal vervoerd. Korte tijd na aankomst overleed de student. O Door de havenstaking In New Vork is de zeepost, die na '26 Augustus j.l. naar de USA Is verzonden waarschijnlijk nog niet gelost. Indien de staking niet wordt opgeheven, moet ook met ernstige vertraging van nog te verzenden zee poststukken rekening worden gehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat de regering van Nederland met de regeringen van Chili, Columbia, Egypte en Peru overleg heeft gepleegd over de verheffing van de wederzijdse bestaande gezantschappen tot ambassades. Hieromtrent is thans met deze landen overeenstemming be reikt. zodat de Nederlandse gezant schappen te Santiago de Chile, Bogota, Cairo en Lima zullen worden verheven tot ambassades en anderzijds de ge noemde landen hun gezantschappen te 's-Gravenhage zullen verheffen tot am bassades. De 68-jarige mevrouw Elizabeth Privett heeft in haar ouderwetse zin ken badkuip een avontuur als een nachtmerrie beleefd. Mevrouw Privett, een weduwe, woont helemaal alleen in een van de voorsteden van Londen. Maandag middag achtte zij het beslist nood zakelijk een bad te nemen. Zij braent een flinke hoeveelheid water aan de kook en deed die in haar ouderwet se zinken badkuip in de keuken. Toen het water lekker op temperatuur was ging ze zich heerlijk wassen om...... tot de ontdekking te komen, dat ze klem zat. En hoe ze zich ook draaide, ze zag geen kans zich los te wringen. Zij schreeuwde en gilde om hulp, die echter niet kwam opdagen. De hele Maan dagavond'zat ze in het koude water te schreeuwen en te gillen, maar als iemand het al hoorde, hulp bleef uit De vrouw heeft Dinsdag de hele dag geprobeerd uit de kuip te komen, .maar al haar pogingen liepen op niets uit Gistermorgen hoorden de buren ein delijk de nog slechts zwakke kreten. De politie werd ontboden en enkele stoere agenten die via een raam in haar woning doordrongen, wisten haar uit haar nete lige en kille positie in de kuip te be vrijden. Half bewusteloos en volkomen uitgeput is zij naar het ziekenhuis overgebracht. Het Franse ministerie van Buitenland se Zaken heeft officieel de benoeming bevestigd van Edmond Petit-de-Beauver- ger tot ambassadeur in Den Haag en de benoeming van Jean Paul Garnier, de Franse ambassadeur in Den Haag, tot ambassadeur in Turkije. REEDS de ontvangst van dr. Adenauer na zijn terugkeer van de Moskouse besprekingen heeft aangetoond, dat de Bondskanselier zijn grote prestige versterkt kan achten door het feit, dat als gevolg van zijn onderhandelingen de nog in de Sovvjetunie verkerende Duitse gevangenen naar huis zullen kunnen terugkeren. De enkele duizenden mensen, die in miezerige herfstregen naar het vliegveld van Keulen waren gekomen, hadden daarbij kennelijk geen andere bedoeling dan de Bondskanselier voor dit succes van zijn missie te danken. De president van de Westduitse bondsdag, Gerstenmaier, maakte zich daarbij tot tolk van „het gehele Duitse volk" en aan de over de televisie uitgezonden ontvangst op het vliegveld had men een dramatisch accent gegeven door vrouwen en kinderen de leider van de Duitse delegatie met bloemen te laten huldigen. Dt\ Adenauer zelf repte in zijn eerste uitingen op Duitse bodem dan ook alleen over de hem door maarschalk Boelganin gegeven belofte van de terugzending der gevangenen, eraan toevoegend dat hij het volste vertrouwen heeft, dat de maar schalk zijn woord gestand zou doen. Trouwens alle tot dusverre verschenen Duitse commentaren maken het duidelijk, dat voor het ogenblik de gedachte aan het lot van de in de Sowjetunie achter gebleven Duitsers nog de beoordeling van de resultaten der conferentie overheerst. Het schijnt dan ook wei buiten twijfel te staan, dat de Bondskanselier de door hem verlangde parlementaire rugdekking voor het in Moskou gesloten compromis zon der moeite zal verkrijgen. Geen West duits staatsman had zich ten koste van het lot der gevangenen en hun families aan de drang der Russen naar een diplo matieke vertegenwoordiging in Bonn kunnen onttrekken, aldus kan men de strekking van de meeste Duitse commen taren samenvatten. Geen partij zal zich dan ook tegenstand tegen de overeen komsten van Moskou kunnen veroorlo ven, wanneer in de eerstvolgende weken de bondsregering om de toestemming van de bondsdag zal verzoeken. Dat blijkt reeds uit het feit, dat de leider der Libe rale Partij zijn aanvankelijk zeer weer strevende verklaringen haastig heeft ge matigd, slechts weinige uren nadat dr. Adenauer voet op Duitse bodem had ge zet.. Anderzijds hebben reeds de eerste in drukken in Bonn duidelijk gemaakt, dat de door Adenauer aan de Sowjetunie gedane consessie van de uitwisseling van ambassadeurs als een zware tol be schouwd wordt. Dit wordt vrijwel alge meen als een éénzijdig succes voor dc Sowjctregerihg beschouwd, een succes dat wel zeer onverwacht is gekomen, na dat alle officiële uitingen in Bonn al enige tijd zulk een diplomatieke uitwis seling als het einde van een lange ont wikkeling in uitzicht stelden en zeker niet als een op korte termijn na te stre ven doel. Reeds nu dringt in alle poli- ieke gesprekken in Bonn de vraag op de voorgrond of dr. Adenauer hiermee niet een te zware tol heeft betaald.. De ge dachte aan het binnenrukken van een grote Russische missie in Bonn is voor de Duitsers allesbehalve geruststellend, temeer nu men sedert enkele jaren de hardnekkige pogingen van de bondsrege ring heeft gevolgd om de communistische partij het officiële levenslicht uit te bla zen. Het constitutionele gerecht van de Bondsrepubliek staat thans voor zijn be slissend woord over de toelaatbaarheid van deze partij, op hetzelfde ogenblik waarop de Sowjet-diplomaten zich op maken om het diplomatieke parket der Bondshoofdstad te betreden. Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U liet meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Kanm Straat IToonplaats wenst het dagblad Tra uw tot 30 September gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per weck (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden arm Administratie „Trouw", IF. de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1