Het begrip ..ruimte" w Bonn spreekt alleen voor W,-Duits land" Nansenmedaille voor de Koningin uitgereikt If- Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Te sterk onder de invloed van de Engelsen? Vorstelijke vacantie Ook Nederlanders naar de Saar Respect gedraagd Grotewohl krijgt alle DE eer Ook mevr. Roosevelt werd geëerd OPSTANDEN IN AGENTINIË Wijziging in het Kremlin? Tweede Kamer ober gehuwde ambtenares REGERING TEGEN BESLISSING DOOR ECHTGENOOT VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1955 v*..~~J DERTIENDE JAARGANG No. 3180 Weerbericht Busstaking in Parijs H MOSKOU TEGEN ADENAUER: WEGENS WERK VOOR VLUCHTELINGEN; ~v o Russen hebben kanselier Adenauer gisteravond kort en bondig te verstaan gegeven, dat zijn regering uitsluitend voor West-Duitsland spreekt en niet voor heel Duitsland, zoals hij tij dens zijn onderhandelingen met het Kremlin heeft betoogd. FlE eerste twee Nansenmedail- les, die wegens werk ten bate van de vluchtelingen zijn toegekend aan koningin Juliana en mevrouw Eleanor Roosevelt, zijn gisteren in het Palais des Nations te Genève uitgereikt. Egyptische ambassade in Nederland Vermoeden Geen verleiding Zie verder pagina 9 m Ö2.Ï' Ideële motief Hl Zie verder pagina 3 gratis tot 1 October Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 4248G7 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 1 14402 Klachtendicnst 18.30—19,30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6-75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN" HOUTEN' T*uïujw> Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. ENKELE BUIEN". Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige tot vrjj krachtige Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN* 17 September: zon op 8.18. onder 18.55; maan op 7.53, onder 18.48. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Friese Koerier is ingegaan op ons hoofdartikel van 6 Septem ber, waarin wij bestreden dat de stel lingneming voor christelijke organisa tie moest voeren tot de stelling dat dan ook de onderneming op confessio nele basis moest worden gesteld. Dit had de Friese Koerier nl. gezien als de noodzakelijke consequentie; van het standpunt van het C.N.V. dat er van uitging dat niet alleen het in dividuele doch ook het collectieve han delen moest staan onder het directe gezag van Gods Woord, Het blad voert thans geen nieuwe argumenten aan, doch verklaart dat onze argumentatie het niet zonder meer heeft overtuigd. U willen daar graag nog iets over zeggen. Wanneer men zegt. dat alle indivi duele en alle collectieve handelen moet staan onder het directe gezas van Gods Woord dan houdt dit in dr.! niet alleen de partijen en de vakver enigingen, maar ook de staat en de ondernemingen enz. gehoorzaam moe ien zijn aan dat Woord. Dat is door ons niet bestreden. Maar daaruit kan niet worden afge leid, dat de organisatiebasis van een vakvereniging nu precies dezelfde moet zijn als de organisatiebasis van de onderneming. De Friese Koerier trekt die conclu sie, maar zij komt ons voor de fout te bevatten, die de Friese Koerier juist aan bet C.N.V. verwijt r.l. een op ontstellende wijze vereenvoudigen van het probleem. Wanneer wij christelijke partijvor ming en christelijke maatschappelijke organisatie thans christenplicht ach ten dan is dat daarom, omdat wij van mening zijn, dat zonder christelijke partijen en zonder christelijke maat schappelijke organisaties, het collec tief handelen In de staat en in het on- dernemings- en bedrijfsleven nooit on der het gezag van Gods Woord komt. De Friese Koerier noemt dit een zaak van tactiek en van strategisch inzicht, die ook ruimte laat aan ande-, re tactiek en aan ander inzicht. Daartegenover merken wij op: Als men de ene tactiek en het ene strate gisch inzicht goed acht, kan men niet tegelijkertijd zeggen, dat ook de t«5 genovergesteldc tactiek en het tegen overgestelde inzicht goed zijn. Wij hebben dus bezwaar tegen d*l ruimte-opvatting van de Friese Koe-i rier. Mea kan zeggen, dat ieder dwa-j len kan, maar men kan niet zeggen*' dat als twee het tegenovergestelde zeggen, beiden gelijk hebben. WANNEER wij christelijke oartijJ formatie en christelijke organisa tie christenplicht achten dan doen wij dat niet en dan doet ook het C.N.V. dat niet door een simplistische „aflei ding" uit het Woord Gods. Wij funderen deze plicht op de over-j weging, dat gezien de saecularisatie, waarvan de Synode sprak en gezien de tegenstelling tussen Christus en de; machten der duisternis, die ons han delen zin geeft, waarvan de Synode sprak, in deze historische periode christelijke partijformatie en christe lijke organisatie onontbeerlijk zijn. En wie het In geweten zo meent te moeten stellen kan voor de tegenover-; gestelde mening geen ruimte laten in 'die zin, dat hij zou mogen toegeven,' ,dat het ook wel anders kan zün. J Zeer ernstige minister critiek op Waarnemers van België, Italië Luxemburg, Engeland en Nederland zul len op 23 October toezien op het verloop van de verkiezingen In de Saar, heeft de Westeuropesc Unie vandaag in Lon den medegedeeld. tn een speciaal communiqué werd be kendgemaakt. <ia: de Raad van West- Europa had besktcn de aanbeveling van de^ Europese commissie voor het Saar- gebied te aanvaarden, waarin werd voorgesteld, d-i: waarnemers van de vijf landen od het referendum zullen toezien en aanwezig moeten zijr. op alle stembureaux. ook tijdens het tellen, van de stemmen nadien. Frankrijks toenemende arbeidsonrust word gisteren voor de Parijzenaars een harde realiteit, daar tengevolge van een staking slechts zestig van de 2.635 stads bussen bleven rijden. De ondergrondse bleef evenwel normaal funciionneren. Het autobuspersoneel, dat een loonsver hoging van vijftien procent eist, ging Woensdagavond in staking. Het ziet er niet naar uit. dat de bussen spoedig weer zullen gaan rijden. Beyen CVan onze speciale verslaggever) "TV AAR wij vernemen ontwikkelt zich in Den Iïaag een vrij ernstige tegenstelling in dc boezem van het Kabinet alsmede tussen de parle mentariërs die men „Europeanen" pleegt te noemen, enerzijds en de minister van Buitenlandse Zaken, mr. Beyen anderzijds. De inzet van de strijd is de kwestie van de vorming van een Europese Gemeenschap voor de Atoomenergie. Men verwijt minister Beyen, dat hij zich in dit opzicht na de conferentie van Messina, waar de idee van de Europese integratie nieuw leven werd ingeblazen te sterk heeft laten be- invloedien door de Engelsen. Zoals bekend bracht minister Beyen na Mes sina een bezoek aan Londen, om de Engelse regering uit te nodigen aan het werk van de studie-commissie deel te nemen. Deze deelneming werd toen toegezegd. Sindsdien munten de Engelse experts in de studiecommis sie, die onder leiding van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, staat, uit door een bijzonder vruchtbaar analytisch vermogen. Contructieve gedachten, die de Europese eenwording zouden kunnen vooruit brengen ontbreken bij hen echter volkomen. Genoeglijk familietafereeltje tijdens de vacantie van de Engelse koninklijke familie op Balmoral Castle. De hertog tan Edinburgh helpt prins Charles en prinses Anne tijdens hun spel. De Koningin slaat alles met welbehagen gade. Bon helpt de kleine prinses Anne haar moederAroningin Elizabeth om de teugels vast te maken bij de pony Grepnsleeveswaar zij mee gnat rijden op de terreinen van Balmoral. blijkens een aankondiging 5000 voetbal kaartjes voor de Holland-tJelgië- v "d- strijd in het Fejjenooni-stadion ce Rot terdam op Zondag 16 October a.s. Het komt ons voor. dat het Rode Kruis, dat alle gezindten omvat, ach van een dergelijke actie moet anthou- den. Of men het er mee eens is of niet, er zijn nu eenmaal een aroot aantal mensen in Nederland, '!i? godsdienstige gronden van oordeel zijn, dat een sportevenement als Hoi- land-België niet op Zondag ehoort plaats te vnden. Onder die omstandigheden m men wij dat van het Rode Kruis als natio nale instelling, die alle gezindten om vat, verwacht mag-worden dat het ae gevoelens van de mensen met deze overtuiging zal respecteren. Maar het is vooral op het terrein van de atoomenergie, dat de Engelsen een negatieve invloed in West-Europa doen gevoelen. Zij togen in Augustus naar de Geneefse conferentie over de atoom energie in de verwachting, dat deze voor Engeland een groot succes zou worden, en zij dachten, dat Engeland met zijn atoomproductie voor vreedzame doel einden op de andere landen een stuk vooruit zou zijn. Hier opende zich een gunstig perspectief voor de Engelse exportindustrie. Het Engelse parool is de verovering van het Europese continent Bovendien hebben de Russen ver klaard. dat Adenauer niets meer over Duitsland® definitieve grenzen ie zeg gen heeft dan Oost-Duitsland en de Oosiduitse communisten hebben de ge- Mcdcn ten Oosten van de Oder- Neisselinie reeds aan Polen en Rusland afgestaan. Deze dubbele afwijzing van Ade nauers verklaringen was vervat in een communiqué, dat Tass uit naam van de regering uitgat De verklaring kwam nauwelijks 48 uur na het vertrek van Adenauer uit Moskou en nog geen 24 uur voor de aankomst van premier Otto Grotewohl van Oost-Duitsland in de Sowiet-hoofd- stad. Het communiqué vormde een ant woord op de verklaringen, die Adenauer voor zijn vertrek uit Moskou heeft af gelegd. In ambtelijke kringen In- Bonn is Donderdagavond verklaard, dat West- Duitsland blijft bij zijn standpunt dat de grenzen van Duitsland slechts defi Dr. G. J. van Heuven Goedhart, fco- 8e commissaris van de Verenigde Na ties voor de vluchtelingen, overhan digde de onderscheiding voor 1954 aan mevrouw Roosevelt en de onderschei ding voor 1955 aan dc Nederlandse sezant ia Bern, mr, A. W. C. baron Bentinck van Schoonheten, die de me daille uit naam van koningin Juliana in ontvangst nam. De Nansen-medaille is genoemd naar de beroemde Noorse ontdekkings reiziger Fridtjof Nansen, die zijn naam heeft gegeven ean het „Nansen- paspoort" het eerste reisdocument voor statenloze vluchtelingen. De me daille draagt het opschrift: „De liefde voor de mens is een practische poli tiek". In een boodschap aan de commissie die de Nansen-medailles verleent, zei de Koningin: „Wanneer ook onze har ten bezield zijn met de edele gedachte dat „liefde voor de mens een practi sche politiek" is, dan zal de oplossing vurig gewenst wordt, stellig nabij liln". Egypte heeft gisteren besloten, zijn diplomatieke vertegenwoordiging in Ne derland tot de positie van ambassade te verheffen. PREMIER EDEN ZIEK De Britse premier Eden moet we gens influenza het bed houden. Hij heeft op medisch advies al zijn afspra ken moeten afzeggen. nitief kunnen worden vastgesteld in een vredesverdrag, „De verklaring van Tass bevat niets nieuws. Wij kenden het Russische stand punt voordat wij Moskou verlieten", zei dc socialistenleider Cario Schmid. die lid van de Duitse delegatie in Moskou is geweest. Adenauer heeft gisteren tegen de pers gezegd te vertrouwen dat het parle ment hem een ondubbelzinnig vertrou wensvotum voor de overeenkomsten van Moskou zal geven. De Oostdultse president Wilhelm Pieck heeft de Sowjet-Unie officieel verzocht alle voormalige Duitse krijgsgevange nen vrij te laten, deelt het Oosiduitse persagentschap ABN' mee. ADN' meldde dat Pieck dit verzoek heeft gedaan in een brief van 31 Au gustus aan de Sowjet-presïdent Wo- rosjilow bijna twee weken voordat Adenauer een soortgelijk verzoek deed tijdens de Moskoase onderhandelingen. Uit deze bekendmaking blijkt, dat de Russen van plan zijn Oost-Duitsland aL leen de eer te verlenen voor het ver krijgen van de vrijlating van de ge vangenen. Premier Boelganin van de Sowjet- unie is ziek. President Worosjilow heeft een Finse delegatie meegedeeld, dat de 60-jarige premier te ziek was om haar te ontvangen. Dit betekent vermoede lijk dat Boelganin ook niet de leiding op zich kan nemen bij de besprekingen die vandaag met Je Oostduïtse premier Otto Grotewohl zullen beginnen. In enigo Argenlijnse provincies zijn garnizoenen van hei leger in opstand gekomen. Ook een deel van de marine is in opstand, aldus is Vrijdag ofiicieel in Buenos Aires bekend gemaakt. Voor hel gehele land is de staat van beleg afgekondigd. In Buenos Aires kwamen vanmor gen schietpartijen voor. De regerings gebouwen werden goed bewaakt door de politie. Enkele honderden personen- werden gearresteerd. In een bekendmaking van de staats radio-omroep wordt gezegd, dat troe pen die de regering trouw gebleven zijn, de haarden van verzet onder con trole hebben. Het communiqué maakt melding van opstanden van de garnizoenen van Cordoba en Cruzucoata in de provin cie Corrienles, waaraan wordt deel genomen door enkele detachementen van de marine. Voor het regeringspaleis in Buenos Aires zijn enige stukken luchtafweer geschut opgesteld. Het personeel van de ministeries is naar huis gezonden. De winkels en cafés in de hoofdstad zijn normaal geopend. De „Chicago Tribune" meldde heden dat functionarissen in Washington re kening houden met de mogelijkheid dal de ziekte van premier Boelganin verband houdt met een regeringswij ziging in de Sowjet-Unie. De correspondent van het blad schreef uit Washington, dat presi dent Eisenhower in Genève vernomen had, dat een wijziging in het opper bevel in het Kremlin verwacht kon worden, die Nikita Chresjlsjef, de lei der van de communistische partij, in de hoogste functie zou brengen. voor de Engelse atoomproductie. Van daar dat elke actie om tot een continentale concentratie te komen met kracht wordt tegengewerkt. Dit doet men de laatste tijd van Engelse kant vooral door middel van het streven de Organisatie voor Europese Economi sch© Samenwerking ia Parijs bij de be sprekingen over de Europese integratie met betrekking tot de atoomenergie in ie schakelen. Zoals bekend werken in de O.E.E.S. 17 Europese landen op regerings niveau samen. Er bestaat een sterk vermoeden, dat er een v'erband gelegd moet worden tussen de opvallend "weinige belangstelling, die minister Beyen de laatste tijd aan de dag legt voor de vorming van een Europese Gemeenschap voor de atoomproductie en diens bezoek aan Engeland. Minister Beyen schijnt eveneens de in schakeling van de O.E.E.S. te propageren. Deze verminderde belangstelling is. naar men ons verzekerde, vooral ook na de bekende Geneefse conferentie over' de atoomenergie bij minister Beyen nog gedaald, omdat de Engelsen op deze con ferentie de indruk hebben gevestigd, dat Engeland speciaal met Nederland op het terrein der atoomenergie in nauwe rela tie wil treden. De merkwaardige situatie doet zich echter voor, dat andere delega ties, vooral de Westduitse. eveneens de ir.druk hebben gekregen, rist zij bij de Engelsen in dit opzicht een bevoorrechte positie innemen. Zij zouden eveneens onder bijzondere voorwaarden Engelse apparatuur en atoomproducten kunnen kopen. Zoals wij reeds opmerkten begaven de Engelsen zich in Augustus naar de Geneefse conferentie in de verwachting dat hun aloomindustrie de andere landen Ver vooruit is. In Genève bleek echter, naar men ons van deskundige zijde ver zekerde, dat dc Amerikaanse inkopers, betere en sneller leverbare kernreactors produceren. Zo is het ook met het kern splitsingmateriaal. Voor de Engelsen werd dit een reden temeer om te voorkomen, dat zich op het Europese continent een gezamenlijk op gezette atoomindustrie ontwikkelt. Als goede handelslieden probeerden zij in Genève de andere Europese delegaties de nodige reserve tegenover de Ameri kaanse prestatie bij te brengen, -maar langzamerhand begint in de verschillende Europese hoofdsteden het licht door te breken. In Bonn is het al zover. De Duitse atoomgeleerden, die op de Geneefse con ferentie de Duitse delegatie aanvoerden en daar door de Engelsen werden in gepalmd. hebben reeds harde noten moe ten kraken. De Duitse ministers en vooral Adenauer schijnen de bijzondere beteke nis van een gemeenschappelijke Euro pese productie van atoomenergie voor de industrie en andere vreedzame doelein den ter dege te beseffen. Politiek blijkt hierin een middel te schuilen, dat Duits land krachtig in het Westeuropese blok kan verankeren. De industriemagnaten in het Ruhr- geb'ed zouden in de toekomst nog wei eens een zwaai kunnen nemen, wanneer Soivjet-Rusland met verleidelijke econo mische concessies voor de dag mocht komen. Maar wanneer West-Duitsland door de vorming van een Europese gemeenschap Voor atoomproductie onlosmakelijk met zijn industrieën aan de rest van Europa lerbonden zal zijn. b.v. doordat de Euro pese fabrieken, die in de toekomst de atoomenergie voor de nationale indus trieën zuilen leveren, niet in Duitsland zijn gevestigd, staat West-Duitsland niet meer aan deze verleiding bloot. ïf i-t ,341 Dr. Beel: Overheid kijkt eerst naar dienstbelang (Van onze Haagse redacteur) HET aangekondigde Koninklijk Besluit, dat beoogt de mogelijkheid om gehuwde vrouwen in overheidsdienst te houden, te verruimen is thans getekend. Aan de bepaling, dat de gehuwde ambtenares moet worden ontslagen, tenzij zij ouder is dan 45 jaar, haar werkzaam heden verricht in de echtelijke woning of haar ambt als bijbetrekking waarneemt, is nu toegevoegd dat evenmin ontslag gegeven behoeft te worden voor bepaalde ambten of groepen van ambten of ambtenaren en in bijzondere gevallen of groepen van bijzondere gevallen. Het aanwijzen van deze uitzonderingsgroepen geschiedt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. De gehuwde ambtenares, die op grond van deze uitzondering wordt aangesteld of bij baar huwelijk in dienst kan blijven, wordt eervol ontslagen, wanneer de omstandigheden, die lot het toepassen van de uitzonderingsbepaling leidde, zich niet meer voordoet. Deze wijziging van het algemeen rijksambtenarenreglement was voo. mejuffrouw Tendeloo (P v d A) aanlei ding in de Tweede Kamer een interpel latie ie houden ever dc houding van de regering ten aanzien van de gehuwde ambtenares. Het was een wat vreemde situatie, omdat het onderwerp van de interpellatie slechts summier in een persbericht was aangekondigd. Het K.B. was echter nog niet officieel uitgege ven. Daarom informeerde mejuffrouw «ja"? Tijdens de deze week in West-Duits- land gehouden oefening ,£tormvuur" door de veldartillerie zijn ook twee Amerikaanse 280 mm. atoomkanonnen gebruikt. Amerikaanse bemanning be dient deze kanonnen onder het Neder- divisie. lands commando. De Amerikaanse battcrijcnmmandant geeft op de foto da Nederlandse legerleiding een toe- lichting. V.Ln.r.: luit.-gen. A. T. C. Opsomcr, brig.-gen. Adrinanse en gnn.-maj. P. Peters, commandant 5de Tendeloo vooraf bij de minister van Binnenlandse Zaken of het besluit in middels was getekend en gecontrasig neerd en nadat minister Beel hierop be vestigend had geantwoord, kon de inter pellatie gehouden worden. Zij leverde een motie op. mede- ondertekend door leden van de P. v. d. A. en de V.V.D. waarin wordt uitgesproken, dat het niet op de weg van de staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden e.n waarin de regering wordt uitgenodigd de met deze opvatting strijdige voor schriften te herzien. Mejuffrouw Tendeloo schetste in haar interpellatie uitvoerig de geschiedenis van het vraagstuk van de gehuwde amb tenares en gaf als haar oordeel dat het on'slag weliswaar altijd verdedigd is op ideële motieven de vrouw in het ge zin thuis maar dat in feite het eco nomische motief de doorslag geeft. „Het ideële motief is slechts een schoon kleed om de concurrentiestrijd te verhul len. Er is geen vrouw meer die er in gelooft", zei ze. Mejuffrouw Tende loo wilde de grote belangen van het gezin niet veronachtzamen, maar meen de dat de maatschappelijke verhoudin gen veranderd zijn. Het huishouden wordt steeds meer gemechaniseerd en de be hoefte van de vrouw zich in het maat schappelijk leven te doen gelden, wordt steeds grofer. Welke arbeid de vrouw kan verrichten fabrieksarbeid wees mejuffrouw Tendeloo in elk geval af is een kwestie van. voorlichting door de daarvoor geschikte organisaties. Zij ont kende dat de staat hier een verbieden de taak zou hebben. De wijzigingvan het ambtenarenre glement is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de betrokken bepa lingen aan te passen aan de gebleken behoeften. Waar is nu bet beginsel ge bleven, dat men altijd aangevoerd heeft om het ontslag, te verdedigen, zo vroeg mejuffrouw Tendeloo. Het besluit was voor haar fractie een grote teleurstel ling, verklaarde zij. Wat in wijde kring leeft is niet het inzicht waarvan de re gering thans blijk geeft. Of de gehuw de vrouw al dan niet zal gaan werken is een zaak, waarover slechts de echte lieden in onderling overleg te beslissen hebben. Minister Beel antwoordde, dat het in het kader van modern personeelsbeleid de plicht van de overheid als werkgeef ster is te beoordelen voor welke func ties het verantwoord is de gehuwde vrouw in diens*, te nemen. Niet alleen de echtgenoten hebben te beslissen, de overheid heeft tc letten op net dienst belang. De rechtspositie van de ambte naren is gebaseerd op het feit, dat de overheid moet kunnen rekenen op een arbeidsprestatie gedurende de gehele diensttijd, tot het 65ste jaar. Naam Straat W oonplaats wenst het dagblad Trouw tot 1 October gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw', W. de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1