S. E. R. voor vrijere loonvorming College van Rijksbemiddelaars vervangen door Loonraad Militaire opstand tegen Peron Eerste stap herziening van de belastingwetgeving BIJZONDERHEDEN OVER DE EMISSIE VAN PHILIPS JACHT op het -GEHEIM GEEN ATOOMKANONNEN- VOOR NEDERLAND Wie de taart krijgt, wie de gard... Als gij op uw kast zit Met 21 tegen 16 stemmen: D Wordt Peron de toestand meester? LEGER EN VLOOT IN VERZET b H ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 5181 LAATSTE NIEUWS r™"-— loonraad, de neutrale werkgeversorganisaties en de meeste kroon leden waren er tegen. Weer het portier. i NDERDELEN van het leger en van de marine zyn gisteren in Argentinië in opstand gekomen tegen president Perón. De op stand is de groolste sinds Perón aan de macht is gekomen. In vier provincies Corrientes, Entrerios, Cordoba en Buenos Aires werd gevochten. In de hoofdstad Buenos Aires was het gisteravond nog rustig, maar by het regeringsgebouw brachten troepen afweer geschut in stelling. - In heel het land is de sta?t van beleg afgekondigd en de Argen tijnse staatsbank heeft de betalingen gestaakt. Een'aangekondigde radiorede van president Perón is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Legerleiders zouden Perón hebben uitgenodigd zijn ontslag in te dienen. Japan koopt landbouw overschotten van V.S. Belastingschuld Bromfietser gevallen Boelganin vandaag weer aan hel werk Gemeentelijke medewerking aan herbouw pier Ontwikkeling van de rentabiliteit gunstig Dagtekening Procederen Gaarne aanbevolen Ned. straalvliegtuig in Duitsland verongelukt Piloot ktcam om het leven Twee woningen afgebrand ERGENS als verloren in de ma teloze wijdheid van de Sa hara, of reeds dieper Centraal Afrika in, maar in elk geval hei avontuur najagend, moet zich thans „volgens de plannen" be vinden de auteur van ons nieuw: feuilleton, een oude bekende ya-i onze lezers: Richard Pape, wien- „reportage" van zijn zeldzame belevenissen in Duitse krijgsge vangenschap, èn op de vlucht, on.? blad het vorig jaar bracht onder de titel: ..Met hand en tand". Met spanning is zijn Ons nieuulel ferl™1nSl|l van het ogenblik. feuilleton dat zijn squadron V zinh voorbereid zich voorbereid de op de vlucht naar Goeringb hoofdkwartier, en die spanning werd voor zijn Nederlandse lezers zeer verhoogd, vanaf het moment, dat zijn Stirling-bommenwerpar bij Steenderen neerkwam. GOED EN FOUT IN HET VERKEER jPEN verslaggever en een fotograaf van „Trouw" zwerven *~J sinds enige dagen per auto rond door het land. Zij zijn op jacht naar mensen die zich in het verkeer misdragen, en op zoek naar weggebruikers die zich voorbeeldig gedragen. Hun „vangsten" kunt u met ingang van Maandag driemaal in de week in ons blad tegenkomen. Iedere Maandag, Woens dag en Vrijdag zullen wij twee foto's publiceren: één van iemand die zich in het verkeer misdraagt, en één vaii een voorbeeldige deelnemer aan het verkeer. Onze verslaggever zal bij de foto's niet alleen vermelden wat verkeerd of wat goed werd gedaan, doch tevens de plaats en het tijdstip waarop de foto werd gemaakt. Wie zichzelf niet aan gezicht of nummerplaat herkent, kan dat dan wel met behulp van zijn geheugen. Het resultaat van de rondreis van „Trouw" is dat twaalf weggebruikers openlijk aan de kaak worden gesteld, en twaalf anderen in het openbaar een pluim op de hoed krijgen ge stoken. Aan die pluim voegt „Trouw" dan nog een extraatje toe, in de vorm van een taart. Vandaar de naam van de tijde lijke rubriek: „Wie de taart krijgt, wie de gard.. _y gratis iot l October Rotterdam Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 U S-?StuVs y12 Postgiro No. 424519 KJachtondienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon U5700 'e-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 42436? Redactie: Te!. 111392 Adm Tel. 114402 KJac-htendienst 16 30—19 30 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 57882 t 6^PMrnkw«ma? CCnt PCr \UeCk' Jf 2,26 per maand- j o./a per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks *PiK)4aM' Directie: A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig lot Zondagavond. OPKLARINGEN. Flinke opklaringen en bijna overal droog «eer. Overwegend matige wind tuv-en West en Zuidwest. Koudere nacht, morgenmiddag iets hogere tempera turen dan vandaag. ZON EN MAAN 13 September: zon op 6 20 onder 16 e3, maan op 9 07, oticior 19 09 19 September: zon op 6 21, onder 16 59: maan op 10.19. onder 19 33 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET academisch iaat' staat op het punt van aanvangen. De meeste studenten zim al present. zi.i het dan sl niet om aanstonds in overmaat van ijver zich op de studie te werpen, dan toch om zich te geven aan de verhe ven tank om de pas aangekomen eer stejaarsstudenten op gepaste wüze te ontgroenen en aldus in het nieuwe leven van het student-ziin in te wij den. Op dit belangrijke ogenblik' heeft „Sola fide", een periodiek, uitgaand" van de Calvinistische Studentenvereni ging en dat onder hoofdredactie van prof. dr. J. Lever staat een dubbel nummer uitgegeven onder de treffen de titel: Als git op Uw kast zit Voor de met ingewijde lezei zii hier- bii opgemerkt, dat deze titel niets te maken heeft met de bekende uitdruk king op-de-kast-zitten. die aangeeft de bore gemoedstoestand van iemand, die getreiterd is geworden door een ander, die dat niet echt meende. Want dat overkomt een student natuurlijk alleen maar in zijn groentijd. Neen, het woord kast is een in sommige studen tenkringen gebruikelijke benaming voor het vertrek, waarin dc student pleegt te slapen en te werken. En de uitdrukking: „Ais gij op Uw kast uit", bedoelt aan te duiden de meditatieve gemoedstoestand, waarin een student bevangen rankt, als hij in dat vertrek eens niet slaapt en eens niet werkt, maar gewoon domweg ..rit". Want dan stormen het leven en de problematiek des levens op hem aan. In om hem daarbij te helpen de goe de koers te vinden is dit boekje ge schreven. Want het is een brochure van een kleine vijftig pagina's gewor den. Het verdient de aandacht en niet alleen van de studenten, maar ook van de ouders van studenten en toekom stige studenten, die toch ook wel eens wat van dat studentenleven en zijn problemen mogen weten. Het is daar om in de handel nis apart boekje ver krijgbaar voor de som van 1.50. ER is alle reden voor zulk een ge schrift. Want student-zijn bete kent vrij zijn. Een vrijheid op bijna eik terrein wordt de student in Neder land toegeworpen. In andere landen is dat vaak anders. Daar is de student in zijn dagelijks leven en in zijn studie veel meer gebonden In de academische gemeenschap dan te onzent het geval h- Hier komt «en student aan, atj woont ergens op een kamer. Hij kan, ais hij er zin in heeft college lopen en verder kan hij als hij er zin in heeft te gezetter tijd of anders te ongezetter tijd maar dat laatste hangt dan van de goedmoedigheid en de beurs van zijn ouders af tenta men en examen doen. Verder heeft hij zijn vriendschappen en het geor ganiseerde studentenleven in corps, club of vereniging. Maar het is alle maal vrijheid wat de klok slaat. Het is natuurlijk niet zo heel vreemd als een jongmens van 18 a 20 jaar die vrijheid niet aankan en daarin op een of andere manier verdrinkt. Goed student-zijn is een kunst. Het is de kunst om zijn vakstudie gere geld te beoefenen, zodat hij of zij want er zijn vele vrouwelijke studen ten! de studie op tijd voltooit en om tegelijkertijd aan het gezellig heidsleven volop mee te doen en zich in cultureel opzicht zo alzijdig moge lijk te ontwikkelen. Voor de Christen speelt daar dan een allesbeheersende centrale ge dachte de hoofdrol. Het is deze dat de student niet maar student om zichzelf is, maar dat hij zich bewust moet zijn, dat hij een door velen begeerde en door weinigen verkregen gunst deelachtig is -worden, die hij zo heeft te verwerken, dat zijn studentenleven gericht Is op de komst van Christus' Koninkrijk. E Sociaal-Economische Raad heeft gisteren, naar wy vernemen, met een geringe meerderheid uitgesproken dat een loonraad, le vormen uit dc SER, de taak van het College van Rijksbemiddelaars dient over te nemen. De SER nam dit besluit niet 2017 stemmen. De organisaties van werknemers, de Chr. en RK werkgevers- en De troepen van president Peron. die het hoofd moeten bieden aan een nieu we opstand in het leger, schijnen de toestand meester te worden in verschei dene gebieden van Argentinië, zo blijkt uit berichten, die vanmorgen vroeg in Buenos Aires zijn ontvangen. Volgens een rcgcringsbulietm heeft dc door de opstandelingen bezette basis Rio Santiago, op ongeveer 65 km van de hoofdstad gelegen, zich gisteravond overgegeven. De opstandelingen zouden in twee schepen naar Uruguay gevlucht zijn. Het bulletin gewaagt verder van voortdurende gevechten in de vlootbasis Puerto Belgrano. aan de Atlantische kust. ongeveer 575 km ten Zuid-Westen van Buenos Aires. Verder zou de stad Cordoba, de op twee na grootste stad van Argentinië, die zich in handen van de opstandelingen bevindt, door troeper. die door de lucht naar het vliegveld Wl middestandsbonden en enkele kroonleden verklaarden zich voor de I falas Blancas gebracht zijn, aangeval- - tri-A U'IM'nAD Bu de he^prpkmg van het te voeren iuonbeleid bieek de SER algemeen van gevoelen dat het mogeluk gemaakt moet worden bedrijfstaksgewijze af te wijken van de richtlijnen, indien de werkgelegenheid, de productiviteit en de rentabiliteit m de bedriiistak gunstig afsteekt bij het gemiddelde beeld. Voor het scheppen van de mo- geiiikheid om per onderneming van cic richtlijnen af te wi.kcn wa., echter slechts een geringe meerderheid te vin den. De SER sprak zich met 2i16 stemmen hiervoor uit. Deze uitspraak van de raad bete kent in feite een overwinn ng voor het convent van Chr. sociale organi saties, dat zich reeds lang op oit standpunt stelt. Met name meent het convent, dat het mogelijk moet zijn de voorgestelde verhogng van de va- cantietoeslag van 2 bp 4 percent en ne uitbreiding van het aantal vacantie- dagen van 12 tot 15. (Samen overeen, komende met een loonsverhoging van 3 percent.). Bedrijfstaksgewijze langs andere weg aan o'e werknemers ten goede te doen komen bv. door verbe tering van de secundaire arbeidsvoor zieningen. zoals pensioenvoorzienin gen, winstdeling enz- Of ook door ver betering van de primaire arbeidsvoor waarden nl. verhoging van de richt- ionen met 3 percent. D» rand h««fl ook d» vraag onder ogen gexien wat er moet gebeuren indien de regering niet besluit tot hei instellen van een loonraad. Gezien de kleine meerderheid die de stemming in da SER opleverde, is hei geenszins uitgesloten, dat de regering tot dat besluit sal komen. Moet dan hei col lege van ritksbemiddelaars alle bovoed- heden, die het thans beeft hebenden? Met 343 stemmer, beantwoordde de SER deze vraag bevestigend. Een ander strijdpunt was of bij het instel len van een loonraad, deze Taad dan wel de gehele Sociaal Economische Raad de richtlijnen voor het gemiddel de loonniveau zal moeten vaststellen. Een k'.ein doel van de SER wil dit aan de loonraad toevertrouwen, doch de meerderheid stondd op het stand punt dat dit college dan het karakter van een wetgevend lichaam zou krij gen hetgeen niet de bedoeling is. Met 288 stemmen on 1 -tem blanco werd uitgesproken, dat het vaststellen van de richtlijnen door rie plenaire SER vergadering dient te geschieden. Ook de vraag of m het voorgestelde nieuwe systeem een lerplicrte alge mene loonroncie nog nart. i- aan de orde geweest, de meerderheid van dc SER ontkende dit. omdat het in strijd is met de grotere vrijheid die men het bedrijfsleven op het gebied van de lonen wil geven. Met 2710 stemmen «prak de SER rich uit. tegen het op leggen van verplichte aigemeenc locn- ronden in het nieuwe systeem van loonvorming. en woraen. Berichten van legeringsgctrouwe zij de maken voorts melding van de over gave van de opstandelingen te Curuzu Cuatia, in de provincie Entre Rios. waardoor Cordoba en Puerto Belgrano als de voornaamste bolwerken van de rebellen zijn overgebleven. De rebelle rende troepen zouden ook Bahia Blanca, 560 km ten Zuid-Westen van Buenos Ai-.es in hun macht hebben. Dc kantoorbediende mej J. H., uit de Robert Fruinstraat te Rotterdam, is gis teravond in de Jacobusstraat. met haar fiets tegen het pojtier van een auto ge reden dat juist geopend word toen zij langskwam. Zij liep een bloeduitstor ting aan de linker elleboog en een ver wonding aan een der knieën op. Harold E. Staimcn heeft president Eisenhower gisteren meegedeeld dat hjj geloofd dat Rusland waarschijnlijk „het plan van de president voor het uitwisse len van blauwdrukken en wederzijdse luchUmpectie tussen Amerika, en de Sow- jet-Dnic" ral aanvaarden. Be aanleiding tol de opstand zou zijn dat de vakbeweging onlangs heeft be sloten leden op te leiden om hei re giem te beschermen. Officieel is mee gedeeld, dat de overgrote meerderheid van de strijdkrachten het gezag tronw Is en dat de opstandige beweging wordt geleid door generaal Dalmlro Balagucr, oud-commandant van ecu regiment in fanterie. Deze generaal is op 8 Sep tember ondergedoken, nadat op een Een eerste en belangrijke stap op weg naar de algemene herziening van de belastingwetgeving is vandaag gedaan door de indiening van het wetsontwerp „Algemene Wet inzake Rijksbelastingbij de Tweede Kamer. Met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen heeft het ontwerp be trekking op alle belastingen welke door de Rijksbelastingdienst worden geheven De betekenis van de eerste fase van de herziening is, dat m de be staande wetgeving bijkans voor iedere belasting afzonderlijk geregeld is, hoe aangifte moet worden gedaan, op welke wijze de belasting wordt ge lieven, welke rechtsmiddelen aan de belastingplichtige ten dienste staan, terwijl voorts ook in de afzonderlijke wetten strafbepalingen plaats vinden. HET is deze gedachte, die in dit boekje centraal gesteld wordt. En vandaar uit worden verschillende facetten of liever vraagstukken, die in het studentenleven een rol spelen, benaderd. Dat gebeurt in een tiental hoofdstukken. Ds. S. J. Popma schreef over De Studie, prof. Lever over hel doel van de studie, prof. Van der Kooy over Geloof en Wetenschap, prof. Herm. Ridderbos over Student en Kerk, prof. Smit over de Zondag, ds. J. Bonda over de omgang met de buitenkerkelijke student, ds. J. H. Mulder over Tijd en Tucht, een van de pastorale problemen bij uitne mendheid in het studentenleven, prof. Koksma over het gezelligheidsleven, prof. Brillenburg Wurth over de sexualiteit in het studentenleven en prof. Van Dijk over Student en Maat schappij. Uit het bovenstaande blijkt de op zet en het principe van uitwerking van dit boekje Het is duidelijk, dat het van betekenis kan zijn voor zeer velen, studenten en die met studenten te maken hebben, er kennis van te nemen. Het kan helpen om een men-' te leren „in de vrijheid te staan." En zo ziet men dat op zijn kasl zitten het tegenovergestelde is van in de kast dtten Uitgegeven door: Uitgeverij/ Drukkerij Wed. G. van Soest te Amsterdam. Japan en Amerika hebben overeenstem ming bereikt betreffende <!e verkoop aan Japan van S fis R millwn o-n overtollige Amerikaanse landbouwproducten. Japan zal toet yens betalc^. Ttussen de regelingen van dezelfde onderwerpen voor verschillende belas tingen zijn, snede doordat zij uit veelal zeer verschillende perioden dateren, tal rijke verschillen aan te wijzen. Deze opbouw komt de eenvoud in het hanteren van de belastingwetgeving met ten goede, terwijl het gevaar dreigt, dat centrifugale verschijnselen tot gevolg hebben, dat de regelingen steeds verder uiteengroeien. Zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt, kan alleen door het tot stand brengen van een algemene wet een aan merkelijke vereenvoudiging worden be reikt. In het thans ingediende ontwerp zijn dan ook de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen, voor in beginsel alle belastingen waarvoor de wet zal gelden, centraal geregeld. Met het ontwerp algemene wet. waarin door een weloverwogen gebruik van de termen, die ter aanduiding van de voor de belastingheffing noodzakelijke be grippen voorhanden zijn, een eenvou dige terminologie is bereikt, beoogt de regering het fundament te leggen voor de tweede fa ze van de herziening, waar in dc heffingswetten systematisch en terminologisch aan de algemene wet zullen worden aangepast. In de eerste plaats zijn in dit ontwerp samengevat de in onderscheidene belas tingwetten voorkomende bepalingen van in hoofdzaak formele aard welke er op zijn gericht, dat de belasting schuld, waar die is ontstaan, tot het juiste bedrag wordt geconstateerd De bepalingen zijn in hoofdzaak die. welke betreffen de aangifte, de aanslag regeling. de navordering, de rechtsmid delen. de termijnen, de aanslagregeling, de navordering, de rechtsmiddelen, de termijnen, de verplichting tot het ver strekken van inzage van boeken en be scheiden en het recht van toegang tot gebouwen en gronden. Met betrekking tot de aanslagrcgeting wordt voorgesteld te bepalen, dat de be voegdheid van de Inspecteur der Belas Op de kruising KeizerstraatBlaak te Rotterdam is vannacht de 64-jarige sto ker H, C. van O., uit de Justus van Effenstraat, met zijn bromfiets geval len. Met een zware hersenschudding werd hij in het Coolsingelziekenhuis op basis, die onder zijn commando stond, een samenzwering was ontdekt. Zijn hoofdkwartier is gevestigd in Cordobastad (365.000 inwoners», die in handen van de rebellen is. De opstandelingen beweerden gister avond dat zij meester waren van het hele Zuidelijke deel van het land. Re bellen van de vloot veroverden de grote havenstad Bahia Blanca, ongeveer 500 km bezuiden de hoofdstad. Zij verklaar den dat de vloot uit Puerto Madryn in de Zuidelijke provincie Chubut koers had gezet naar Buenos Aires. De Argen tijnse torpedobootjager Cervantes voer .gisteravond de Baai van Montevideo binnen Wellicht met gewonden. Monte video is de hoofdstad van Urugay en ligt tegenover Buenos Aires aan de Rio de la Plata. Een grote revolutlonnaire strijdmacht verzamelt zich voor de opmars naar Buenos Aires, beweerde de radio van de rebellen in de havenstad Puerto Belgrano. Generaal Dalmiro Balanguer, de op perbevelhebber van de opstandelingen, heeft de instelling van een junta onder zijn leiding bekend gemaakt. De voor naamste leden zijn de kolonels Juan Picca, Carlos Casal en Peper. k-n A rrït rhtmhe tandhmm delegatie 11 gilleren i in Schiphol m»r de Sou. jet- l nle i ertrnhkru. De delegatie bestaal uil h.l.n.rj rle heren R. J. .4. tan AieiiU'etshln zen (landbouwer}, is. J, .4, r. 'I. Plassche, ir. H. I ermhuijl en ir. J. IJ". K r!!Pr. Maarschalk Nikolai Boelganin. dc Sowjetpremier, heeft, naar m Moskou wordt gemeld, twee dagen griep gehad en was van plan vandaag weer <aan het werk te gaan. De Finse ambassadeur in Moskou zei. dat de Sowjetpremier Zaterdag deel zou nemen aan de onderhandelingen, die lussen een Finse regeringsdelegatie en Sowjet-leiders in de Russische hoofdstad worden gevoerd. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal het college van B. en W. van Den Haag aan de gemeenteraad voorstellen financiële me dewerking te verlenen aan de herbouw van dc pier le Scheveningen. Enige maanden geleden deelde dc Ex ploitatie Maatschappij Scheven ingen mede, dat het ontwerp voor de herbouw van het wandelhoofd in zee aan de Sche- veningse kust gereed gekomen was. Voor het uitvoeren van het voornemen was het even.ve' noodzakelijk, dat de gemeente Den haag gelden zou beschik baar stellen. De onderhandelingen met het college van B. en W. hebben thans in eerste aanleg geleid tot een voor stel. dat in de eerste helft van de vol gende maand, e. arrschijnlijk op Maan dag 3 October, in de gemeenteraads vergadering behandeld zal worden. Aan het prospectus der N\V. Gemeen- schappelijk BczH van Aandelen Philips' Gloeilampenfabrieken tc Eindhoven intake de reeds aaiiRekondisde uitgifte van 178.727.000 gewone aandelen aan toonder tol de koers van 100 procent is het vol gende ontleend: De verhouding eigen vermogen: vreemd vermogen beweegt zich thans op een niveau van 1:1. De verhouding vlottend kapitaal: schulden op korte termijn op een niveau van ongeveer 2,2:1. Dc verhouding eigen vermogenschulden op lange termijn op een niveau van 2,5:1. De stijging van de activiteit der N.V. sinds het einde van de wereldoorlog zet zich onverminderd voort. De reeds langer bewerk' te gebieden tonen, zowel wat de landen als dc artikelen betreft, een grote uitbreiding. De nieuwere gebieden gaan in belangrijke mate vooruit en hebben reeds een niveau van betekenis bereikt. De verwachtingen van het bestuur ten aanzien van de activiteit in Nederland zowel voor de export als de binnenlandse markt in Europa en over zee rijn gunstig. Zoals in het prospectus van de laatst gehouden emissie is meegedeeld, gnat de vermogensbehoefte voor de geste gen activiteit en voor de daarme® gepaard gaande investeringen in duurzame productie middelen uit boven hetgeen reeds door in terne financiering kan woTden gedekt. In het jaarverslag van 1954 is er de aandacht op gevestigd, dat ten behoeve van een pro ductie die op de verwachtingen ten aanzien van de omzet is afgestemd het programma van investeringen in duurzame productie middelen op langere termijn moet worden opgesteld. Gezien de ontwikkeling smds de vorige emissie acht het bestuur het in ver band met deze factoren In het belang van de onderneming reeds thans verder in de vermogensbehoefte te voorzien door een emis sie. waarop dc inschrijving met dit pros pectus wordt opengesteld. De uitbreiding van de research en ont wikkeling der maatschappij houdt gelijke tred met die van de omzet, hetgeen door de aard van de producten een levensvoorwaarde Is voor de onderneming. De organisatie van productie en verkoop wordt steeds verder geperfectionneerd. hetgeen de efficiency ten goede komt. Aldus worden de grondslagen gelegd voor een verdere verbetering van de marktpositie over de gehele wereld met de daarmee gepaard gaande vergroting van de omzet. Zoals vroeger opgemerkt spelen de electronica, de televisie cn de professionele wetenschappelijke producten hierbij voor ve le takken van de onderneming een grote rol. De rentabiliteit blijft zich gunstig ontwik kelen. De winst toont een stijgende tendens. Ten aanzien van het dividend spreekt het bestuur de verwachting uit. dat reeds bij een winstniveau zoals het over het jaar 1955 Oostenrijk heeft een Italiaanse uitno diging aanvaard om deel te nemen aan een internationale conferentie over Triest, aldus is Maandag officieel be kendgemaakt. tingen tot het vaststellen van een aart- slag vervalt door verloop van drie ja ren na het tijdstip, waarop de belasting schuld is ontstaan. De termijn voor de bevoegdheid om een navorderingsaanslag vast te stellen wordt gehandhaafd op vijf jaren, even als voor de bevoegdheid tot het opleggen van een zogenaamde naheffingsaanslag. Om het de. aangeslagenen verdei- mo gelijk te maken na te gaan. of de termijn waarbinnen de belastingaanslag moet zijn opgelegd, in acht is genomen cn voorts twijfel omtrent het tijdstip van totstandkoming van een belastingaanslag uit te sluiten.'bevat het ontwerp de be paling. dat ais dagtekening van vsatstel- ling van een belastingaanslag geldt de dagtekening van het aanslagbtljet. Tot dusver geldt hiervoor, volgens de leer van dc Hoge Raad. het tijdstip, waarop de autoriteit, die met het vast stellen van de aanslag belast is. de aan slag te boek stelt en die teboekstelling ondertekent. Dit tijdstip blijft de aan geslagenen echter onbekend. In de regelingen inzake verhoging van aanslagen bij wijze van administratie ve maatregel, is een nieuw element voorgesteld, hetwelk in het bijzonder van belang is bij navorderings- en na heffingsaanslagen, en wel de bepaling, dat de verhoging, welke haar grond vindt in een feit terzake waarvan de belastingplichtige door de strafrechter is veroordeeld, na een zodanige veroorde ling of na een transactie te dier zake vervalt, Is een vergrijp eenmaal in de strafrechtelijke sfeer gekomen, dan dient terzake door de belastingadministratie opgelegde verhoging naar het oordeel van de'regering niet gehandhaafd te blij ven. In het ontwerp is niet meer opgeno men de regeling van de zogenaamde verhoging wegens lichtvaardig procede ren. Zoals in de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, wordt het bedreigen daarmede in strijd met een juiste rechtsbedeling geacht. Voorts zijn enige nieuwe strafrechte lijke bepalingen opgenomen, welke in zoverre een vereenvoudiging brengen, dat niet alleen de recente wet tot ver vanging van het fiscale noodrecht buiten werking zal treden, doch dat thans te vens de strafbepalingen in elk van de bijzondere wetten zullen verdwijnen. mui venvacht wordt, in de toekomst over het, door deze emissie vergrote kapitaal een ge lijk dividend als over 1954 zal kunnen wor den betaald, terwijl de mogelijkheid om de vermogenspositie te versterken door Inhou ding van winst gegeven blijft. Door de bij Philips geldende waarderings grondslagen, waarvan in het bijzonder wor den vermeld de toepassing van het systeem van dc vervangingswaarde, de dynamische voorzieningen voor diverse risico's cn de volledige afschrijving van Immateriële acti va. kan zowel de opstelling van de vermo- genspositie als de bepaling van de winst con servatief worden genoemd. In afwijking van vroegere emissies is voor de houders van preferente aandelen de mogelijkheid van inschrijving op gewone aan delen, in plaats van op preferente aandelen, geopend. Het bestuur acht dit een verbete ring voor de structuur van de kapitalisatie der vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt nu f l.000.050.000. verdeeld m 50.000 prionteits- aandelen, 250.000.000 6 procent cum. pref, wmstdclende aandelen en 750.000.000 ge wone aandelen, waarvan geplaatst en vol gestort: 50.000 pnoriteitsaandelen, 143.543.000 6 proeent cum. pref. winstdelen- de aandelen en 309.118.000 gewone aan delen. DE Hervormd-Gereformeerde. da Gereformeerde en de Christelijk- Gereformeerde ïeugdorgHmsaties voe ren in de komende dagen een geza menlijke actie vooi ledenwerving. Tal van vergaderingen, appèls en andere tot dit doel dienstige middelen zullen daartoe worden gebruikt. Elders in ons blad wordt over da zaak der jeugdorganisatie haar ach tergronden en problemen uitvoerig ge schreven. Op deze plaat volstaan wij met deze actie warm aan tc bevelen Speciaal de ouders zii de noodzaak dei christe lijke jeugdorganisatie op het hart ge bonden. Het is <>u eenmaal zo. dat school en gezin ongenoegzaam zijn om de op groeiende jeugd helemaai all rouno te ontwikkelen. Daar is de typische zelf werkzaamheid en de studie in de jeugdorganisatie die 'n jeugdgemeen schap ts oo* voor nodig, en in ver band met de ontwikkeling van de ion- ge christen is daarvoor de christen ke jeugdorganisatie nodig. Zij vormt een schakel die in ons maatschappelijk be stel niet kan worden gemist. In het verleden was zij tot grote ze gen. Hoevele vooraanstaanden onder ons zijn niet in de jeugdorganisatie ge vormd? Andere tijden vergen andere metho den Maar grondslag en doe! bleven gelijk. Laten wij de kansen grijpen en ze mze kinderen doen grijpen. Een straalvliegtuig een F 81 „Thun- derjet" van dc Nederlandse Koninklijke Luchtmacht, dat deelnam aan de hcrïst- ntanoeuvres van de NAVO is veron gelukt. Het tucstel kwam neer bij Schneercn, ten Noorden van het Steln- huder meer, Noordwestelijk van Han nover. De vlieger, de sergeant-vlieger A. K. Oosterman-is om het leven geko men. Hij was 23 jaar cn ongehuwd. Vermoedelijk door het vlamvatten van een pan met vet zijn Vrijdagavond tc Wemeldinge twee woonhuizen cn een pakhuis afgebrand. Hierdoor zijn de ge zinnen Snoep en Hamelink. in totaal uit 6 personen bestaande, dakloos gewor den. Verzekering dekt de schade. Het hoofdkwartier in Europa van het Amerikaanse leger te Heidelberg heeft gisteren tegengesproken, dat er plannen zijn om binnen afzienbare tijd Amerikaanse 28-mm-atoomkanonnen ter beschikking van Nederland te stellen. Het maakte de tegenspraak bekend naar aanleiding van een bericht in een Amsterdams dagblad, dat het Eerste Nederlandse legerkorps weldra de beschikking zon krijgen over enige atoomkanonnen. Nu komt Pape met een nieuw boes waarin hij zijn escapade in het vorige jaar in Oostenrijk aan de Hongaarse grens tot uitgangspunt nemend, een boeiend verhaal geeft van werkelijk heid en fictie, dat tot kern heeft de machinaties van de geheime diensten der Sowjets in het Westen. De hoofd persoon van het verhaal, in Londen benaderd door Russische agenten, gaat schijnbaar op het spelletje in. maar het is hem er om te doen door te drin gen tot een achter het ijzeren gordijn verdwenen Westerse diplomaat. In dit verhaal speelt ook Het geheim van. RICHARD PAP E Katyn een belangrijke rol. Als „Met hand en tand" is „Hard tegen hard" zeer vlot geschreven en houdt het de lezer voortdurend m spanning. In het bijzonder de episoden in de kerk van Stockerau, waar van onder een altaar geheime documenten te voorschijn komen, en het. verblijf van de hoofdpersoon in Moskou en in een Sowjet-hoofdkwartier in Honga rije, en zijn vlucht daaruit zijn buiten gemeen suggestief beschreven. Wij houden ons overtuigd, dat onze lezers ook dit verhaal, waarvan wij de eerste aflevering Woensdag a.s. hopen te plaatsen, met ononderbroken be langstelling zullen lezen. De ploeg van twee heeft geen vast reisprogram: zij trekt kris-kras het land door. U weet dus nooit of de Trouw-auto u niet dan wel op de hielen zit. Wil men dus een taart verdienen dan is het zaak doorlopend goed zijn best te doen. Maar laat het dan niet bij die vier weken.... Degene die zichzelf herkent op een foto welke een voorbeeld geeft van goed gedrag, moet om in het bezit van de taart te komen zich schriftelijk in verbinding stellen met de afdeling Verkeer van onze redactie, Hoofdkantoor N.Z. Voorburgwal 225, Amsterdam-C., (Voor de reacties op onze artikelen over het Verkeerzie men elders in. deze editie), en bij dit schrijven een goedgeiijkende foto insluiten. Hij (of zij) ontvangt dan een bon voor een taart. ■Vaam Straat Woonplaats turns! het dagblad Trouw tot 1 October gratis tc ontrangen en zich te abonneren. Relating zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal fl 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze hort toe te zenden aan Administratie „Trouw', W. de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1