Beschieting als Peron niet aftreedt Vandaag valt beslissing in de kwestie-Marokko TROEPEN VERLATEN BASIS Moskou geeft Porkala aan Finnen terug Ex-K.N.I.L.-kapitein zou fraude Rebben gepleegd mm ti III! 1: BLOEDIGE STRIJD IN ARGENTINIË Murphy accepteerde uitnodiging van prins Bernhard Kwestie N.-Guinea in Ver. Naties Blokkade van de grote havens f Faure waarschuwt voor crisis ?ötS| Amnestie voor de collaborateurs Twintig jaar lang gespionneerd Nieuw rumoer rond Westerling m MAANDAG 19 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3182 ISA ym' Mr. F. HOLLANDER NAAR JUSTITIE - - Weerbericht 'ARGENTINIË b uw* Contact verbroken Gas-tekort W igiiiyL» Burgess en Maclean GOED ZO, bestuurder van de bestelwagen NA 02-15! Wan neer, zoals Dinsdagmiddag 13 September, omstreeks halfvijf, op de hoek van de Prinsessekade en de Haarlemmerstraat in Leiden, een aantal voetgangers aan het oversteken is, laat men ze voor gaan en wringt men zich er nisi tussendoor. U bent een heer in het verkeer en krijgt daarom DE EERSTE TAART van „Trouw". Meldt u zich even schriftelijk aan ons hoofdkantoor, N.Z. Voorburg- mal 225, Amsterdam-C.? En ver- geet u niet een bewijsstukje in te sluiten lï.JS IMliSP m m E1DEN is de eerste stad in onze taart-en-gard-rubriek. Een voorbeeldige stad.' Het kostte ons moeite een weggebruiker te vinden die zich slecht gedroeg. Tenslotte vonden ive er een. En die teas er wel heel erg naast. De j dame die de Volkswagen PK 66-02 bestuurde, smeet het portier open terwijl er een fietser en een auto aankioamen. Foei, me- vrouw ■•■De gard van „Trouw". Leek ons heel boos aan, toen u even later wegreed. Voelde u soms waarom u werd gefotogra- feerd? Dan wist u ook beter. Perón moet aftreden gratis tot 1 October Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19,30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115701) •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Acim. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat "4b Telefoon G7882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNIXG en .Mr. K. VAN HOUTEN "N Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: NAZOMERWEER Weinig bewolking, droog weer. Overwegend zwak ke wind uit Zuidelijke richtingen. Koude nacht met hier en daar mist, morgenmiddag hogere tempera turen dan vandaag. ZON EN MAAN 20 September: zon op 6.23, onder 1C.48; maan op 11.28, onder 20.02. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Vloot van de rebellen bedreigt hoofdstad EEN en twintig oorlogsbodems van de opstandige Argentijnse vloot bevonden zich gisteren by Buenos Aires, de kanonnen dreigend gericht op de hoofdstad met haar drie millioen zielen in afwach ting van een antwoord op het ultimatum waarin de rebellen de overgave van de regering-Peron hadden geëist. Het ultimatum zou om tien uur Nederlandse tyd aflopen, maar werd later tot 's middags vier uur verlengd. Als de regering dan niet was afgetreden, zouden leger en vloot de stad bombarderen. De hoofdstad was gedurende deze spannende uren in een dichte mist gehuld, waardoor de rebellerende vloot in haar bewegingen werd belemmerd. Wellicht mede door die mist bleef een bombarde ment nog uit. In verscheidene delen van Argentinië werd gisteren zwaar gevochten. Er zijn aanwijzingen dat de opstand zich uitbreidt, hoewel de regering-Peron het tegendeel beweert. De rebellen deelden mee, dat zij de IWestargentijnse stad Mendoza hadden bezet en dat zij de Westelijke provincies Mendoza, San Luis en San Juan „geheel beheers ten' Het tweede Argentijnse leger, aangevoerd door de generaals Lagos, Hazari en Arrandia, is naar de opstandelingen overgelopen. De rebellen zeggen ook de provincies Cordoba, Entrerios en Corriences in hun macht te hebben. BOLIVIA 750 km PARAGUAY ^£RAZ1U£ S' AtVHC&H CCWHHKTIS V Bueno* L, Mbxrr $AiHr>4GO A.ïrt*+&+r'Oeo PLATA PA HI A SLAHCA MAR OCV. PlaTa^sS CHiLl PELT De Amerikaanse onder-minister van Buitenlandse Zaken, Robert Murphy, heeft een uitnodiging van prins Bernhard geaccepteerd om deie maand met een groep vooraanstaande West-Europeanen deel te nemen aan een informele bespre king over wereldzaken, zo meldt TJ.P. uit Washington, De bijeenkomst zal worden gehouden le Garmisch in West-Duitsland. Ook de vroegere Amerikaanse ambassadeur in de Sowjet-Unie, George Kennau, en enkeie andere vooraanstaande Amerikanen zul. len wellicht aan de conferentie deelne men. Murphy is Zaterdagochtend uit New York naar Parijs vertrokken, waar hij vandaag een ontmoeting zal hebben met Amerikaanse economische deskundigen die verbonden zijn aan de Amerikaanse ambassades in 19 Europese naties. 'Van onze Haagse redacteur) In de assemblee der Ver. Naties, die Dinsdag a.s. bijeenkomt, zullen de landen der Bandoengeonferentie voorstellen de kwestie-Nieiiw-Guinoa op de agenda te plaatsen. Uiteraard zal Nederland daar tegen bezwaar maken en hoewel nog niet te voorspellen is wat daarvan het resul taat zal zijn. is rr.cn in Nederlandse krin gen niet erg optimistisch. Indien de kwestie op de agenda komt, gelooft men echter niet, dat de behande ling ongunstiger zni aflopen dan ver leden jaar. Bovendien is men er van overtuigd, dat van Indonesische zijde een heel wat rustiger toon zal worden aan geslagen. Ook over de kwestie van de rappor tering over Suriname en dc Antillen is men hoopvol gestemd. De V.N. zijn uitvoerig ingelicht over de strekking van het nieuwe statuut voor het Koninkrijk en in de betrokken commissie is op grond daarvan een resolutie aanvaard, waarin wordt uitgesproken, dat Nederland over deze gebieden geen rapporten meer be hoeft in te dienen. Men verwacht, dat voor dit standpunt een redelijke meerder heid te vinden zal zijn. De gebeurtenissen volgden elkaar gisteren snel op: 1. De rebellen drongen san op de ontruiming van het havengebied van Buenos Aires, nu de vloot zich op daadwerkelijke actie heeft voorbereid. 2. Marinevliegtuigen begonnen een aanval op loyale troepeneonvoolen die als versterkingen waren uitgezonden naar de rebellenbasis Puerto Belgrano. 3. De opstandelingen begonnen met een blokkade van alle belangrijke Argen tijnse havens. 4. Hugo Dipietro, secretaris-generaal van het Argentijnse algemene verbond van vakverenigingen, riep de arbeider* in het hele land op de wapens tegen de opstandelingen op te nemen. Omstreeiis vier uur Nederlandse tijd waren alle telefoonverbindingen met Buenos Aires verbroken. Op het Plaza de Mayo, nabij het regeringsgebouw te Buenos Aires, heb ben zich ontploffingen voorgedaan, die het publiek in paniek deden vluchten. Volgens de opstandelingen bombardeerde een Lincoln-bommenwerper de hoofdstad. Maar van regeringszijde werd meege deeld. dat de gezagsgetrouwe bestuurder van dit toestel zijn bommen boven water afwierp, nadat hij motorstoring had ge kregen. De politic heeft in Buenos Aires tal rijke huiszoekingen verricht en een aantal leiders van de Katholieke Actie gearresteerd. Volgens radiostations der opstandelin gen beheersen de rebellen thap.s de bases langs de 1600 kilometer lange Atlantische kustlijn. Bij Puerto Belgrano 550 kilometer van Buenos Aires en in het nabije Bahia Blanca, wordt hevig ge vochten. De regering meldt, dat zij Rio Santiago en Curuzu Cuatia weer be heerst. Een verloren gaan van Cordoba wordt niet toegegeven. Volgens waarnemers zouden de eerste dag van deze opstand reeds 300 personen zijn gedood en zeker 1000 mensen zijn gewond bij de gevechten te Cordoba, Rio Santiago, Bahia Blanca en La Calera. De regeringsradio te Buenos Aires heeft Zondagavond gewaarrchuwd. dat de opstandelingen in Bahia Blanca de pijpleiding voor gas van Comodovo De Franse regering kwam vandaag bijoen om de laatste hand te leggen aan de plannen voor Marokko die zijn vertraagd door meningsverschillen tus sen Franse en Marokkaanse leiders. Zondagavond zouden enige vorderingen rijn gemaakt met de pogingen om uit de impasse te komen, nadat premier Faure op een kabinetsvergadering had gewaarschuwd, dat als de nieuwe koers voor Marokko niet snel uitgevoerd wordt, de regering zal vallen. Marokkaanse nationalisten en recht se ministers verschillen van mening over de keuze van het derde lid van de regentschapraad van drie man, die Sultan Mohammed Ben Moelai Arafa zal moeten vervangen. Premier Faure verklaarde Zondagavond laat: „Wij kunnen niet zo snel vorderen als wij zouden willen. Er moeten nog netelige kwesties met betrekking tot personen worden opgelost". Pierre July, de Franse minister voor Marokko, verklaarde, dat op de kabi netsvergadering van Zondagavond ver scheidene Marokkanen die aanvaard baar zijn voor alle Franse ministers, z«n voorgesteld voor de vervulling van de derde zetel in de regentschaps raad. Aan de Marokkaanse nationalis tische leiders die in Parijs zijn, zal nu worden gevraagd een van deze per sonen te kiezen. De nationalisten neb ben reeds vijftien Franse candidaten verworpen. De regentschapsraad zal een repre sentatieve Marokkaanse regering moe ten benoemen die het hervormingspro gram moet uitvoeren. Twee leden zijn reeds gekozen, nl. de honderdjarige grootvizier El Mokri, en kolonel :E1 Bekkai, een onafhankelijke nationalist. President Coty heeft zich Zondag Persoonlijk met de kwestie bezig ge houden. Hij steunde premier Faure bij diens pogingen om gege- raal Kittani de enige Marokkaanse generaal in het Franse leger, over te halen de „derde man" in de regent schapsraad te worden. Generaal Kit tani kwam Zondagavond uit Duits land, waar hij gestationneerd is. in Parijs aan. Hij voerde gedurende een half uur besprekingen met premier Faure, minister July en generaal Boyer de Latour, de Franse resident-generaal in Marokko, alvorens een bezoek te brengen aan president Coty. Volgens het kabinet van premier Faure zal ge neraal Kittani vandaag een besluit ne men. Als generaal Kittani zich beschik baar stelt en de nationalisten hem als derde man in de regentschapsraad aan vaarden, zal de Franse ministerraad vandaag eindelijk in staat zijn het startsein voor het hervormingsprogram in Marokko te geven. Premier Faure voerde Zondagavond laat nog besprekingen met afgevaar digden van verschillende Marokkaan se partijen. (Van onze Haagse redacteur) Mr. F. Hollander, die tot Mei 1954 Officier van Justitie te Amsterdam was, is thans benoemd tot raadsadvi seur bij het departement van Justitie. Hij zal werkzaam zijn aan de afdeling Rijkstucht- en Opvoedingswezen. Mr. Hollander werd verleden jaar door mi nister Donker overgeplaatst van Am sterdam naar Alkmaar. Hij vroeg ech ter ontslag en verkreeg dit. Rivadavia in Zuid-Argcntinië naar de hoofdstad, hebben afgesloten, zodat een tekort aan gas in Buenos Aires zal ontstaan. A.F.P. tekent hierbij aan, dat de voor raad steenkool voor electrische centrales in de Argentijnse hoofdstad waarschijn lijk voor slechts vijf dagen voldoende is. Het radiostation van de opstandelingen te Cordoba meldde Zondagavond, dat in Buenos Aires kanonschoten zijn gehoord waaruit opgemaakt zou kunnen, worden, dat ook in de hoofdstad eenheden, van het leger in opstand zijn gekomen. De vloot van de opstandelingen die zich voor Buenos Aires bevindt, bestaat uit vijf kruisers, de „l'Amira! Brown" en de *,,25 De Mayo" (13.000 ton), de „9 De Julio" en de „17 De Octubre" (10.000 ton) en de „1'Argentina" (7000 ton). Voorts telt het eskader vier fregatten, een groep torpedoboten, enige tanksche- perti* drie kanonneerboten en een duik boot. De radio van San Martin de Bahia Blanca, die in handen is van de opstan delingen, maakte bekend, dat de lucht basis „Tandil", waar straaljagers van het type „Gloster Meteor" gelegerd zijn, zich bij de opstand heeft aangesloten. Deze basis ligt op ongeveer 400 kilometer van Buenos Aires. In dit gebied heeft ook het 23e regiment van het leger de partij van de opstandelingen gekozen. In het gehele gebied van Bahia Bianca is het nu rustig, aidus dit bericht. J De niemeste staaisicfoto van H.M. koningin Juliana en 7.KAL prins Bernhardt welke dezer dagen is ge- (Foto maakt mede met het oog op het bezoek dat het Koninklijk paar in October aan dc West zal brengen M. C. Meyhoom), RUSLAND heeft drie belangrijke besluiten genomen: 1. De Russische militaire basis te Porkala by Helsinki wordt aan de Finnen teruggegeven. 2. Alle Sowjet-burgers, die wegens samenwerking met de Duitsers tijdens de oorlog veroordeeld zijn, krygen vermindering of kwijtschelding van straf. 3. Aan het communistische Oost-Duitsland is een verdrag aan geboden op grond waarvan dat land „volledige vrijheid" zal hebben in zijn betrekkingen met West-Duitsland en in alle binnen- en buitenlandse aangelegenheden. Dat de mildere „geest van Genève" echter niet betekent dat de Russen hun vertrouwen in een uiteindelijke overwinning van het communisme over de hele wereld verloren hebben, is nog eens onderstreept door Chroestjew, die verklaarde: „Wij wensen in vrede en rust te leven. Maar als iemand denkt dat onze glimlach betekent dat de leerstellingen van Marx, Engels en Lenin worden losgelaten, dan maakt hij zich schuldig aan wreed zelfbedrog. Zij die verwachten dat dit gebeurt, kunnen wachten tot Pasen en Pinksteren op één dag .vallen. Aan het socialisme is de zegepraal. Daarvoor behoeven we geen oorlogen te maken". Chroestsjew voerde het woord op een receptie in Moskou voor de Oost- duilse leiders. De Russische partijlei der vertelde de Oostduitsers, dat het hen niet ontmoedigen moet dat vele „bourgeois-landen" hun regiem niet er kennen. „De tijd zal komen dal zij aan Het Britse ministerie van Buitenland, se Zaken gelooft dat Guy Burgess en Donald Maclean, de in Mei 19S1 ver dwenen Britse diplomaten, al lang Sow- jet-agenien waren en dat veiligheids- autoriteiten een onderzoek naar het tweetal instelden ten tijde van hun ont snapping uit Engeland. Ook gelooft men dat de twee diploma ten om bescherming van de communisten hadden verzocht toen zü in de gaten kregen dat zij verdacht werden. Een woordvoerder onderstreepte dat men geen voldoende bewijzen had om hun arrestatie te rechtvaardigèn ten tijde van hun vlucht en dat er niets was om hen te verhinderen het land te ver laten. Deze onthullingen werden gedaan na dat „The People" op de voorpagina een verhaal had afgedrukt van Wladimir Petroiv, de overgelopen Sowjetspion, die schreef dat Maclean en Burgess 20 jaar geleden door de Sowjets als spionnen aangeworven waren toen zij in Cambrid ge studeerden. (Van één onzer verslaggevers). Naar wij van de zijde van de heer Jean van Wijk, directeur van een tandheeltechnische inrichting - te Rotterdam vernemen, heeft hij zyn juridische adviseur verzocht namens hem een aanklacht in te dienen tegen de ex-K.N.I.L. kapitein R. Westerling. Volgens de heer Van Wijk heeft de heer Westerling grote bedragen van hem geleend, terwijl hij niet genegen Is tegenover de beer Van Wijk rekening en verantwoording af te léggen, noch onridé geltlfesi terug te betalen. i Voorts zegt de heer Van Wijk, dat de heer Westerling zich door;valsheid in geschrifte heeft meester gemaakt van het grootste gedeelte van de opbrengst van het jacht „Evipan", dat na de mislukte tocht naar de Molukken door de kapitein van het schip, de heer Galliard werd verkocht. reur-generaal in Den Haag een tocht met de „Evipan" (een jacht, dat door de heren was aangekocht oom Westen ling naar de Zuid-Mohikken te brengen) „-.„(„IS TTet .whin werd toen OD- Het nieuwe rumoer om het vierman schap WesterlingVan WijkGalliard Wolthuis (de leiders van een nieuwe oppositie-groep, die aan de in 1956 te houden Tweede Kamerverkiezingen zal deelnemen! is ontstaan nadat de rijks politie te water op last van de procu- .ZL.'—- - - was verijdeld. Het schip werd toen op' gelegd in Emmercompascuum. Mr. Wolthuis, die financieel bij de zaak ge ïnteresseerd was, werd door de heer Van Wijk uitgekocht en daar Westerling geen geiden in de onderneming gestoken had, bleven er nog maar twee eigenaars over, de heren Van Wijk en Galliard. De heer Galliard werd door de heer Van Wijk belast met de verkoop van het jacht. Na veel onderhandelen werd in Am sterdam een 'koper gevonden, een zekere heer Hansen. Er bestond toen reeds een afspraak tussen de heren Van Wijk en Galliard, dat zij niet meer met Westerling in onderhandeling zouden treden. Deson danks. zo zegt de heer Van Wijk. kwam Westerling, toen ik met vacantie in Frankrijk was, met een door mij onder tekende verklaring, dat Galliard de opbrengst van de „Evipan", na aftrek van het door hem in het schip gestoken geld, aan Westerling moest afdragen, hetgeen de heer Galliard, na overleg met een advocaat, deed. De heer Van Wijk.' die ons dit verhaal vertelde, heeft eerder tegen anderen verklaard, dat Westerling met het schip zou zijn vertrokken, nadat hjj Galliard het bedrag, dat deze in het schip had gestoken, had uitbetaald. Sindsdien zouden schip en Westerling spoorloos zijn. Inderdaad is de heer Westerling mo menteel niet te bereiken, maar de lig plaats van het schip is wel bekend, als mede de naam van de koper. De Rijks politie te water heeft het schip kunnen volgen van Emmercompascuum tot Amsterdam. Volgens inlichtingen, die wy van deze zijde ontvingen, is het schip inderdaad door Galliard verkocht aan een persoon, die volkomen te goeder trouw is. In hoeverre het jongste verhaal van de heer Van Wijk op waarheid berust, kon vanmorgen niet worden nagegaan, omdat noch de heer Westerling, nooh de heer Galliard te bereiken was. De heer Wolthuis, wiens mening wij vroe gen. vertelde ons. dat hij alleen maar Wist, dat het schip door Galliard was verkocht. Hij geloofde niet. dat Wes-" terling fraude had gepleegd. De heer Van Wijk heeft nog meer grieven tegen de oud-K.N.I.L.-kapitein. Deze zou hem grote bedragen hebben gevraagd voor bepaalde doeleinden. De heer Van Wijk zou deze bedragen hebben verstrekt. Later was hij er achter ge- uw deur zullen kloppen om a te er kennen." De Oosiduitse plaatsvervangend pre mier Oito Nuschke heefi op een pers conferentie gezegd, dat West-Duïis- land met Oost-Duitsland moet onder handelen over hereniging. „Anders komt er niets van een hereniging", zei Nuschke. De receptie werd o.a. bijgewoond door de Russische premier Boelganin, die er na ziin ziekte nog vermoeid uit zag. en door de Finse premier Kekko nen. De opheffing van de Sowjel-basis in Porkoia is aan de Finse premier moe. gedeeld door Boelganin, tijdens de FinsRussische besprekingen. Boelganin verklaarde, 'dat de be slissing was genomen „ter versterking van de tussen beide landen beslaande vriendschappelijke beirekkingen en de gunstige vooruitzichten van haar toe komstige ontwikkeling". Westerse diplomaten bevroeden ach ter dit besluit echter een berekenend plan van het Kremlin om hei te ex ploiteren bij toekomstige eisen wal be treft bet opgeven van Navo-bates door de Amerikanen. Inderdaad heeft de Russische minis ter van Defensie, maarschalk Zjoe- kow, reeds gisteren de Ver. Staten ge vraagd hun buitenlandse militaire ba ses gelegen „rond de Suwjei-Unie, Cbi-, na en andere landen" op: te heffen nu ook Rusland „besloten had zijn eigen buitenlandse bases af te schaf fen". Zjoekow zei dit tegen verslag gevers op een gala-receptie, gegeven op de Finse ambassade door president Faasikivi. Premier Kekkonen heeft verklaard, dat Finland zal instemmen met de Russische voorstellen tot verlenging van het in 1948 tussen beide landen gesloten verdrag van vriendschap, sa menwerking en wederzijdse hulpver lening. De vermindering of kwijtschelding van straf voor Russen die met de Duit sers hebben samengewerkt, geldt ook voor hen die in het buitenland zijn. Sowjet-burgers in het buitenland zul len worden geholpen bij hun terugkeer naar de Sowjet-Unie en zullen even eens aan werk worden geholpen. De amnestie is niet van toepassing op per sonen, die veroordeeld zijn wegens „moord en foltering van Sowjet-bur gers". De amnestie is gedecreteerd door het presidium van de Opperste Sow- jet, dat zei dat dit besluit door „hu mane beginselen" wordt ingegeven. De stap was ook mogelijk in verband met de beëindiging van de staat van oor log tussen de Sowjet-Unie en Duitsland. Het „bevrijdingscommando" van de rebellen van de Argentijnse provincie Cuyo heeft per radio de eis bekend ge maakt, dat Perón en zijn „lijfwacht", le- ger-generaal Franklin Lucemo, onmid dellijk moeten aftreden. komen, zo deelde hij mede, dat Wester ling overal grote schulden maakte en veel „fuiven" organiseerde. De totale schuld van Westerling zou enige hon derdduizenden guldens bedragen. Naar wij vernemen hebben de jus- tiële autoriteiten de 'betrokken heren steeds onder controle gehouden. De mening, die hier en daar verkondigd wordt, als zou Westerling toch nog kans hebben gezien met een schip buitengaats te komen, moet dan ook onjuist worden genoemd. Naar wij nader van de zijde van de juridische adviseur van de heer Van Wijk vernemen heeff deze geweigerd een aanklacht tegen de heer Westerling in te dienen. Het is niet bekend of de heer Van Wijk nu zelf naar da officier van Justitie zal gaan. Naam Straat Woonplaats Utenst het dagblad Trouw tot 1 October gratis le ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw', W. de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1