Pion voor kasteel Strijd in Argentinië is niet geëindigd Perön nam wijk op kanonneerboot He; VERKIEZINGEN op VRIJDAG Kabinet houdt vast aan zijn plan W esterling vertrokken naar Indonesië Wetsontwerp ingediend: Vorming tweede parate-divisie werpt vele problemen op V erbetering vacantie-regeling Prinses Beatrix krijgt inkomen Minister Luns opende V.N. OPSTANDELINGEN VORMEN REGERING Sultan Ben Arafa moet wijken Mogelijkheden ivorden nog onderzocht WARME HERFST „Hilda" teistert Mexico Illegaal over de grens Lonardi voorlopig Argentijns president WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3184 Weerbericht m Dorp weggevaagd Spoorwegstakingen in; en rondom Parijs Laatste Nieuws NIEUWE LUXEMBURGSE AMBASSADEUR Ho Tsji Minh niet langer eerste minister José Maza voorzitter Alg. Vergadering V.N. President van Turkije te Teheran Plannen voor een Franse atoomduikboot Brand in vlasfabriek De loyalistische en opstandige troepen hebben vandaag vrede gesloten en bekend gemaakt dat gen. Eduardo Lonardi voorlopig als president zal optreden. «>ït is door de Argentijnse staatsradio meegedeeld in een communiqué van de militaire Junta, welige de regering |n han den genomen had na de val van Perón. Rotlerdam: Klachtendienst abonnementen 8.30-1930 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspïein 1 Posteiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maanï 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNDÏG en Mr. K. V.4N HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Bonderdagvond: WEINIG VERANDERING In de nanacht plaatselijk ln het binnenland mist, overigens droog weer met weinig bewolking, zwakke tot matige Zuidelijke wind en vrij warm. ZON EN MAAN 22 September: zon. op 6,26, onder 18.43; maan op 13 30, onder 21.20. Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker). E Finse President Paasikivi heeft }3 bij zijn bezoek aan Moskou een nationaal waardevol geschenk ontvan gen uit de handen van Boelganin. De vlootbasis Porkala met het daarom heen gelegen gebied zal nog vóór het einde-van het jaar aan Finland wor den teruggegeven. Dit gebied was bij vredesverdrag door Finland voor 50 jaar aan Rusland verpacht en tot een sierke vlootbasis ingericht. De Russi sche minister van Defensie Zhukov, heeft uit deze Russische daad onmid dellijk politieke en propagandistische munt proberen te slaan, door andere landen, met name de Verenigde Sta ten van Amerika, aan te sporen dit goede voorbeeld te volgen en ook hun op vreemde bodem gelegen bases te ontruimen. Oppervlakkig bezien heeft deze aansporing een schijn, van rede lijkheid. Doch wie dieper vermag te zien zal ontwaren, dat de Russische daad uit een geopolitiek en geostrate- gisch oogpunt bezien nul en van ge- ner waarde is, omdat Porkala sedert de tweede wereldoorlog zijn oorspron kelijk voor Rusland grote strategische waarde totaal heeft verloren. Rusland staat deswege iets af dat het voor de eigen defensie niet meer nodig heeft in de hoop, dat het daardoor een ver zwakking van het Westen zal berei ken. Dit is het gelukt bij het Oosten rijkse vredesverdrag. Ook foen offer de het niets op van practische strate gische waarde, doch bereikte daarte genover wel een verzwakking van de NAVO-verdediging in Europa. i Welke enorme verandering heeft zich ten aanzien van Porkala sederti de tweede wereldoorlog, beter nog se dert de opkomst van Hitler-Dultsland, voltrokken? TOEN Hitler ln de tweede helft' van de dertiger jaren zijn expan-' sie-politiek inluidde, was Rusland nog ingekneld in de nauwe gren zen welke het in 1917 bij de vrede van, Brest-Litovsk waren opgelegd. Dat' wil zeggen, dat de Russische Oostzee-i vloot, steunende op de in het Oosten' van de Finse Golf gelegen vlootbasisj Kroonstad, geheel van de Oostzee was! afgesneden. De Finse Golf werd nl. in' het Noorden beheerst door het Rus land vijandig gezinde Finland, welks grenzen tot onder de rook van Lenin grad reikten en versterkt werden met de z.g. Mannerheim-linie. De vlootba sis Kroonstad lag aldus onder de rechtstreekse bedreiging van de Finse kanonnen. In 't Zuiden werden de Fin-, se Golf en de Oostzee beheerst door de jonge Baltische staten, Estland,] Letland en Lltauen, Deze staten met, sterke invloed van Duitse baronnen; waren eveneens Rusland vijandig] gezind. Sedert Hitier aan de macht was gekomen bestond derhalve' een groot gevaar dat ingeval van oor log de gehele Oostzee geopolitiek een „gesloten" zee zou worden d.w.z. be heerst door één mogendheid (Duits land met als bondgenoten Finland en de Baltische Staten), zodat daaruit de Russische macht ter zee totaal zou worden verdreven. Bovendien zou Duitsland in Finland en de Baltische Staten bruggehoofden vinden van waaruit snel Leningrad zou kunnen' worden bezet alsmede de vlootbasis Kroonstad. Hierop zou de Russische) vloot hebben moeten capituleren. HET is onder deze omstandigheden begrijpelijk, dat de Russische] Politici en strategen de eerste de beste gelegenheid zouden aangrijpen om aan deze uiterst zwakke strategische positie een einde te maken. Die ge legenheid kwam toen Hitler in een! dubbele oorlog met Polen en de Wes-i telijke mogendheden gewikkeld raak-i te. Rusland draalde niet lang om te-j gen Finland ten oorlog te trekken en! de Baltische Staten te bezetten. Het 'drong de Finse grens terug tot voor hij Viborg en beveiligde aldus de vloot basis Kroonstad direct. Het dwong bovendien Finland tot het afstaan van terrein aan de Noordelijke uitgang van de Finse Golf. Aldus beheerste Rusland van dat moment af de gehele Finse Golf en een goed deel van de Oostzeekust. Het was sterk op weg de „gesloten" Duitse Oostzee om te zetten in een „gesloten" Russische zee. Om deze eerste stap te consolideren was uiteraard het Finse grondgebied ten Westen van Helsinki van het grootste strategische belang. De oorlog die op 22 Juni 1941 met Duitsland uitbrak wierp Rusland aan vankelijk op zijn oorspronkelijk stra tegische positie terug. De Oostzee werd inderdaad een „gesloten" Duitse zee en de Russische macht ter zee werd in een laatste uitwijkhoek in het Oos telijke doel van de Finse Golf terugge drukt. Doch de overwinning van de geweldige Russische macht te land werkte ook ter zee in het voordeel van Rusland. Het consolideerde de eerste stap door zich krachtig te ves tigen in het toen strategisch onmis bare gebied rondom Porkala. Van hier uit kon het de verdere verovering van de Oostzeekust ter hand nemen. Thans, tien jaar later, is de Oost zee bijna geheel een „gesloten" Rus sische zee geworden met een prac- tisch bijna absolute Russische macht tfï zee, dank zij de dominerende Rus sische macht te land. Slechts Dene marken verhindert dat deze macht ter zee absoluut is en niet betwist kan worden. De Russen kunnen evenwel van vlootbases en -steunpunten van de gehele Baltisch-PooSs-Du.itse kust tdt, opereren zodat daarvoor de oor- De Franse regering heeft gisteren besloten de sultan van Marokko te vervangen door een uit drie leden be slaande regentschapsraad. Tijdens een stormachtige kabinelszilting. welke drie uur geduurd heeft, machtigde het kabinet premier Faure en zijn minis ter voor Marokkaanse en Tunesische aangelegenheden, Pierre July, de drie regenten te benoemen. Dit besiuil werd genomen, nadat de Franse candidaat generaal Mohammed ]m Kitlani Ben Hammon, geweigerd had de functie van regent te aanvaar den. Hij zou hiertoe bewogen zijn door maarschaik Aiphonse Juin. Het besluit van het kabinet om Fau- re..cn July de regenten te laten aan wijzen, maakte een einde aan de ver deeldheid in de boezem van de Fran- ié regering en tussen de Franse en Marokkaanse leiders over de keuze van de derde regent. Beide partijen waren eerder over eengekomen, dat de twee regenten zounen zijn de vroegere pasja van Se- frou, Si Bckkai, een onafhankelijke nationalist en El Mokri, de 108 jaar oude grootvizier, de premier van Ma rokko. Gisteravond is in een melkbar in Rabat een bom ontploft. Dertien men sen werden gewond, van wie vijf ern stig. De Nederlandse regering heeft be williging verleend voor de banoeming van de heer J. P. Kremer lot ambas sadeur van Luxemburg in Den Haag. ET revolutionnaire commando van Cordoba heeft vanmorgen roeg een decreet bekend gemaakt, waarin de vorming van een nationale Argentijnse regering met hoofdkwartier Cordoba wordt aangekondigd. De leiding van de regering ligt in banden va» generaal Eduard Lonardi. Het commando deelde via radio Cordoba mee, dat de onderhan delingen met de tegenpartij hebben gefaald. Aan alle revolution naire commando's werd meegedeeld, dat de vijandelijkheden elk ogenblik hervat konden worden. In een bericht uit Buenos Aires werd meegedeeld, dat vanmorgen vroeg in het hart van de stad gevechten uitgebroken waren. Volgens dit bericht stond het hoofdkwartier van de nationalisti sche alliantie, een organisatie van partisanen van ex-president Perón, in brand. Van gezaghebbende maar onofficiële zijde was gisteravond mee gedeeld, dat de aanhangers van Perón zich onvoorwaardelijk aan de rebellen zouden overgeven. Ex-president Perón is gisteren in de Argentijnse hoofdstad als balling aan boord van een Paraguese kanonneerboot gegaan om te trachten naar Para guay te ontvluchten. Radiostations van de opstandelingen waarschuwden echter onmiddellijk de vloot om de kanonneer boot aan te houden. Eenheden van de opstandige Argen tijnse vloot lagen gisteravond voor Bue nos Aires om te verhinderen dat de kanonneerboot zou vertrekken. Het schip zou dan ook nog niet vertrokken zijn. (Van onze Haagse redacteur) Nederland dient zijn bijdrage aan de Westerse defensie-inspanning voorals nog onverkort te handhaven en het mag niets, dat binnen zijn bereik ligt, nala ten om zijn strijdkrachten zo gevechts- waardig mogelijk te maken. Dit stand pont neemt de minister van Oorlog en Marine in in de Memorie van Toelich ting op de begroting van zijn departe ment. De minister verwacht, dat zeker niet eerder dan in het begin van 1958 van het geallieerd hoofdkwartier richtlijnen to verwachten zijn voor een nieuwe 1c- gerorganisatie in verband met het ge bruik van atoomwapens. Vooralsnog overheerst de opvatting dat de huidige organisatievormen on verminderd geldig blijven en dat de or ganisatie slechts aanpassing behoeft om het groter vernietigend effect van het atoomwapen te ontgaan. spronkelijke strategisch zo belangrijke vlootbasis Porkala voikomen overbo dig is geworden. Zij kan nog slechts waarde hebben voor de diepteverde diging bij ernstige Russische tegenslag op het Westeuropese iandfront. Doch in dat geval heeft Rusland ingevolge net Russiseh-Finse aecoord recht om troe pen op Fins gebied te stationneren en dus Porkala opnieuw te bezetten. AL met al biedt Rusland derhalve niets van strategische waarde aan. Niettemin spreekt het de hoop uit dat het Westen bases van hoge strategische waarde zal afstaan. Wij vertrouwen er op dat Amerika niet in deze val zal lopen, Doch het ondeskundige pu bliek zal goed doen deze Russische geste niet te zien ais een bewijs van grotere vredelievendheid. Zij is slechts een zet op het politieke en propagan distische schaakbord, waarbij Rusland een pion aanbiedt om een kasteel te winnen. Het is mogelijk dat de noodzaak om dc mobiliteit van de gevechtseenheden te verhogen de behoefte zal doen ont staan aan een nieuw soort vervoermid del, bv. een gepantserd treinvoertuig. Ook zullen verbindingsmiddelen met een groter bereik dan de huidige no dig zijn. In de derde plaats gaan de gedachten uit naar het hefschroefvlieg- tuig voor logistieke vervoeren. Wat de legeropbouw betreft verklaart de minister dat in April 1956 een leger korps van vijf divisies aanwezig zal zijn. terwijl de vorming van een zes de divisie zal zijn voorbereid. De vor ming van een tweede pa ra te-divisie waar de NAVO-opperbevelhebber om gevraagd beeft, werpt vele problemen op. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht maar hebben nog niet tot resultaat geleid. Bij de organisatie van de luchtdoel artillerie moet erop gerekend worden, dat zowel snelheid als plafond der vlieg tuigen nog aanmerkelijk zullen toene men. Snelheden van twee- en driemaal die van het geluid en vlieghoogten van 20 a 30 km. liggen reeds nu in het verschiet. Voor waarneming en melding van de aanvaller zal daardoor slechts een minimum aan tijd beschikbaar zijn (in twee en een halve minuut zal een afstand van 80 a 120 km. afgelegd kun nen worden). Daarom zal bij het over brengen en verwerken van de gege vens de mens nog meer plaats moeten maken voor eleetronica, in easu voor eleplot. Teievisie-research en ontwik keling op dit gebied zijn in volle gang. Ho Tsji Minh is afgetreden als eerste- minister van Noord-Vietnam, aldus is Dinsdag officieel te Hanoi bekendge maakt. Hij wordt opgevolgd door Pham Van Dong, tot dusver vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken. Ho Tsji Minh blijft president van het land. Radio-Montevideo meldt, dat de Pa raguese regering de Paraguese, kanon neerboot heeft opgedragen „de reis naar Asuncion niet aan te vangen, voordat een vrijgeleide van de Argentijnse vloot is ontvangen". Juan Chavez, ambassadeur van Para guay in Argentinië, heeft verleid, dat hij de ex-president naar de Paraguese kanonneerboot Paraguay had begeleid. Perón had zich 's morgens vroeg, slechts vergezeld van zijn chauffeur, bij de Paraguese ambassade gemeld. De ambassadeur nam Perón mee naar zijn eigen woning en later naar de zwaar bewaakte oorlogsbodem. De comman dant beloofde de ex-dictator bescher ming. Het schip zou koers -zetten naar de Paraguese hoofdstad Asuncion, die 1400 km stroomopwaarts aan de rivier de Farana ligt. Deze reik duurt vijf dagen. Chavez keerde" tweemaal naar Buenos Adres terug om inkopen voor Perón te doen. Volgens een van de opstandelingen zenders zou de financier Jorge Anto nio. een van Perón's beste vrienden, toe vlucht hebben gevonden in de Zweedse ambassade en zouden Miguel Valext- zuela. de president van het opperste ge rechtshof. en brigade-generaal San Martin evenals Lucero (de militaire rechterhand van Perón) zich schuil houden in de ambassade van Uruguay. De rebellenradio meldde verder, dat het algemene vakverbond een algemene staking voorbereidt om de terugkeer van Perón af te dwingen, evenals in 1945. Volgens niet-officiële schattingen zijn tijdens de vierdaagse revolutie onge veer 1200 personen gedood. ff," -*< Leden i an de Sinten-Generaal en t an het Corps Diplomatique icoonden Dinsdagmiddag in het Hotel des Indes te Den Haag een modeshow bij ver een West-Indische mannequin. zorgd door het Nederlands Fubrikaal. Mr. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer bekijkt een toilet van bedrukte kafoer» gepresenteerd door De herfst zet in met warmer weer dan waarmee de zomer werd afgeslo ten. Door de geleidelijke stijging van de luchtdruk boven het vasteland van Europa heeft zich thans over Duitsland een hogedrukgebied gevormd onder in vloed waarvan het weer in de afgelopen dagen belangrijk verbeterde. Boven W- Europa is de wind intussen naar zui delijke richtingen gedraaid met het ge volg dat warmere lucht uit het Middel landse Zee-gebied langzaam naar het Noorden stroomt. In Zuid-Frankrijk steeg het kwik gisteren tot 27 graden: Parijs meldde 25 graden. In ons land werd de hoogste temperatuur gisteren gemeten in Limburg met 22 graden. De stijging van de temperatuur wordt echter tegengegaan door nachtelijke af koeling die in deze tijd van het jaar bij helder weer al een belangrijke in vloed heeft op het temperatuursverloop. Op de oceaan is de atmosfeer erg on rustig. De herfststormen volgen elkaar snel op maar de depressie-activiteit reikt op het ogenblik nog niet verder dan Ierland. Voor vandaag en morgen wordt dan ook nog droog en overwegend zon nig weer verwacht. BIJ de Tweede Kamer is een wetsontwerp „Vierde wijziging van de kieswet" ingediend. In dit ontwerp wordt voorgesteld de mo gelijkheid te openen, dat de namen of aanduidingen der partijen en politieke groeperingen op de stem biljetten voorkomen. Voorgesteld wordt voorts, de verkiezingen voortaan op Vrijdag te houden en het sluitingstijdstip der stem- bureaux te bepalen op 19 uur. Hoewel de minister steeds voorkeur heeft gehad voor de Woensdag als dag der stemming wegens de voorde len, welke de vrije Woensdagmiddag van een groot aantal scholen in dit verband biedt is hij bereid, aan een Tengevolge van zware regenval, ver oorzaakt dwr de orkaan „Hilda" zijn gisteren in Noord- en Midden-Mexico 17 oersonen om het leven gekomen. 350 gewond en 30.000 dakloos geworden. De havenstad Tampico aan de Golf van Mexico lijkt op een gebombardeer de stad. Bij Ciudad Victoria, in het Noorden van het land,, zou een dorp ge heel weggevaagd zijn door het overstro mingswater. 200 mensen zouden hier vermist worden. De voornaamste weg verbinding tussen Mexico en de Ver. Staten is verbroken. José Maza van Chili is Dinsdag met algemene stemmen gekozen tot voorzit ter van de Algemene Vergadering Verenigde Naties voor de duur haar tiende zitting. der van (Van onze parlementaire redacteur) Naar wij vernemen heeft het kabi net in zijn zitting van Maandag be sloten vast te houden aan zijn plan tot verbetering van de vacantie- regeiing, zoals die enige weken gele den bij monde van de heer Suurhoff, minister van Sociale Zaken, in de ver gadering van de Stichting van de Ar beid te berde is gebracht. Deze vaeantieregeling komt neer op ten eerste een uitbreiding van het aan tal ^aneenvolgende vacantiedagen van 9 op 12 plus drie snipperdagen, in totaal 15 dagen en ten tweede een verhoging van de vacantietoeslag van 2 op 4 pet. De regering zal de invoering van de ze nieuwe vaeantieregeling slechts kun nen toestaan onder drie voorwaarden: 1. Werkgevers en werknemers moeten het per bedrijfstak hierover eens kunnen worden. 2. Zij mag pas worden ingevoerd bij het afsluiten van nieuwe collectieve ar beidsovereenkomsten dus wanneer de lopende contracten zijn verstreken. 3. De invoering mag niet leiden tot verhoging van de prijzen. Deze verbeterde vaeantieregeling kan worden gelijkgesteld met een loonsver hoging van 3 pet. desbetreffend verzoek van de stichting tegemoet te komen, aangezien de door haar gegeven motivering ook voor hem zwaar weegt ert bovendien de Vrijdag een gunstiger dag lijkt dan de ook al genoemde Zaterdag of Maan dag. De Stichting van den Arbeid heeft tevens aan de minister verzocht, een •■odanige wijziging van de kieswet te bevorderen, dat het niet geringe pro ductieverlies. dat thans op verkiezings dagen tengevolge van werkverzuim ontstaat, zal worden verminderd. Het bestuur der Stichting stelt voor. de stembureaux op een later tijdstip te sluiten dan thans het geval is en voegt hieraan toe. dat indien de stem- bureaux hetzij tot 19, hetzij tot 20 uur geopend zouden blijven ook aan werknemers, die hun arbeid in een andere dan hun woonplaats uitoefenen, de gelegenheid wordt geboden, in de plaats hunner inwoning hun stem uit te brengen. De minister heeft lang geaarzeld, alvorens terzake met een voorstel te komen. Weliswaar is een zittingsduur, als door de slichting voorgesteld, op zichzelf in andere landen niet onge woon, doch de leden van de Neder landse stembureaux zijn daaraan niet gewend en het zal de vraag zijn, of een voldoend aantal van hen bereid zai zijn. hun werkzaamheden met nog enkele uren te'verlengen. Wanneer de minister thans met het voorstel komt, de zittingsduur der stembureaux met twee uren te ver lengen (het tijdstip van sluiting wordt dan 19 uur) doet hij dit in het ver trouwen, dat degenen, die tevoren hun krachten voor deze taak gaven, zich hiertoe ook in de toekomst bereid zul len verklaren. Anderzijds zou de mi nister het een daad van wijs beleid achten, wanneer de gemeenteraden er toe zouden besluiten, de aan de leder, van de stembureaux eventueel toe te kennen presentiegelden bij een verlen ging van de zittingsduur te verhogen. De Turkse president. Celal Bayar, is Maandag als hoofd van een Turkse de legatie van twaalf personen te Teheran aangekomen voor besprekingen over defensie en verbindingen met Perzische staatslieden. De Turkse president zal zes dagen in Perzië blijven in plaats van tien. zo als aanvankelijk de bedoeling was. Te Teheran schreef men de verandering in de piannen toe aan moeilijkheden in Turkije na de anti-Griekse wanordelijk heden. Bovendien zou de Perzische re gering de Turkse hebben doen weten, dat op het ogenblik geen belangrijke ont wikkelingen op het terrein van de de fensie verwacht kunnen worden. (Van onze Haagse redacteur) Op hoofdstuk I van de Rijksbegroting, die betrekking heeft op het Huls der Koningin, komt dit jaar voor het eerst een post „Inkomen van prinses Beatrix" voor. Hiervoor is een bedrag uitgetrok ken van f275.831. Krachtens de Grond wet geniet de Prinses, wanneer z(j 18 jaar is, een jaarlijks Inkomen van f390.000. Aangezien prinses Beatrix deze leeftijd eerst op 31 Januari a.s. bereikt, Is het bedrag voor 1956 lager. Minister Luns heeft gisteren ln New York de tiende algemene vergadering van de Ver» Naties geopend. Hij deed dit uit naam van mr. E. N. van Klef- fens, de voorzitter van de vorige alge mene vergadering. Jose Maza van Chili is met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. De tiende Algemene Vergadering heeft gisteren een Amerikaans voorstel aan vaard- om gedurende de huidige zitting geen voorstellen in behandeling te ne men die betrekking hebben op de verte genwoordiging van China in de Verenig de Naties. Het Amerikaanse voorstel kreeg 42 stemmen voor en 12 tegen. Er waren, 6 onthoudingen. Terwijl de Metro- en autobusdiensten in Parijs weer normaal functiorineren, wordt er vandaag op ettelijke plaatsen bij de spoorwegdiensten in en rondom de hoofdstad gestaakt. Tengevolge van een staking van wis selwachters konden van het station Montparnasse geen treinen in de rich ting Normandië en Bretagne vertrek- kzc. Ook vele buurttreinen van en naar het station St. Lazare vielen uit, om dat een aantal machinisten het werk had neergelegd. Het ïange-afstands-ver- keer in noordwestelijke richting onder vond echter g^ea hinder. Ook bij het gare de FEst, dat het be ginpunt is van de lijnen naar Oost- Frankrijk en Duitsland, was de toe stand verward. Tenslotte ondervond ook het buurtver keer in zuidwestelijke richting ernstige belemmeringen van de stakingsacties. De Franse marine treft voorbereidin gen voor de bouw van een atoommotor voor een duikboot, zo is Dinsdag offi cieel te Parijs bekend gemaakt. In egn persverklaring van het ministerie van Marine wordt gezegd, dat de werk zaamheden, die thans nog slechts in het experimentele stadium verkeren in Cherbourg worden verricht De oud-KNIL-kapitein R, P. P. Wes terling heeft een brief gezonden aan het A.N.P., waarin hij meedeelt Nederland langs illegale weg te hebben verlaten |met Indonesië als bestemming. Hij zegt „naar Indonesië te zijn ver trokken op verzoek van enkele Indone sische groeperingen teneinde hen van ladvies te dienen en zo mogelijk bij te istaan in de pogingen hun land vooruit te helpen op de weg naar groter demo cratie". "Verder zegt hij in dit schrijven [niet naar Indonesië te gaan „om on nodige moeilijkheden te veroorzaken (maar om, waar mogelijk, constructief werk te leveren". Hij schrijft derhalve ook geen gehoor te zullen geven aan bet op hem gedaan (beroep alvorens de uitslag van de ver kiezingen in Indonesië, welke op 29 Sep tember gehouden zullen worden, be kend is. Verder zegt hij ,.het ongeluk kige Evipan-avontuur" te betreuren. Dinsdagmiddag omstreeks 2 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand inde vlasfabriek van de Gebr. Koomans in de Renooishoek te 's-Gravendeel. Het bleek, dat in de zogenaamde stof- kamer brand was ontstaan in het daar ver- i zamelde afval. In de kortst mogelijke itjd .was de brandweer bedrijfsklaar en zij had het vuur binnen zeer korte tijd bedwongen, zodat uitbreiding van de vuurhaard kon wor den voorkomen. Toch moest dc brandweer nog de gehele middag nablussen, daar het Ivuur telkens weer opnieuw dreigde aan te I wakkeren. Op de plaats van de brand zagen wij o.a. [burgemeester mr. C. ,T. Planke en de direc teur van dc Technische Dienst, de lieer IVisser. De brief was gedateerd 16-9-'55 en droeg het poststempel 21-9. Naar wü vernemen, heeft het minis terie van Buitenlandse Zaken zijn ver tegenwoordigers in het buitenland op de hoogte gesield van de mededelingen als zou Westerling op illegale wüze naar het buitenland zijn vertrokken. Gelijk bekend, beschikt Westerling niet over een geldig paspoort. Hij heeft dus geen of alleen vervalste papieren bij zich en kart dus door elk land. waar hij wordt aartgetroffen, desgewenst als ongewenste vreemdeling worden terug gezonden naar Nederland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1