Veiling van E 55-inventaris niet onbevredigend Actuele sportproblemen door forum behandeld Brugcommissie geeft voorkeur aan spoor- en verkeerstunnel Bouwcentrum toont systeem van verstelbare wanden Vijf maanden geëist wegens poging tot zware mishandeling Zendingsdag van GerefKerken in Rivièrahal te Rotterdam EEN BESCH Schade bedroeg zesduizend gulden VOORWAARDEN AANVAARD Rotterdams derde oeververbinding Rapport volgende maand te ivachten MODESHOW voor AUTORITEITEN en HUN DAMES in DEN HAAG mi SCHIEDAM Militaire taptoe op de Grote Markt OPBRENGST BOVEN DE RAMING VLAARDINGEN Bazar Leger des Heils Korte Schiedamse berichten Vijftig jaar Ned. K.v.K. voor Duitsland Brand in schuur Opstand in Argentinië Kosten geraamd op f 150 a 200 millioen Verhoging productiviteit en kwaliteit Met auto op iemand ingereden Element van het Motel Hoornwijck gemonteerd „Z 55" BEGONNEN mi MAASSLUIS Hoek van Holland IHHMMflBH Westduitse zakenlieden naar ons land Blokwachter vervalste proc«"*tfa&aal 55 z TROUW Woensdag 21 September 1955 - Halve voetbalcompetitie S.P.S.V. bestaat 35 jaar OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING Volgens ruwe berekening heeft de veiling van de inventaris van de E 55 een bedrag van ruim honderddertigduizend gulden op gebracht. De algemene verwach ting was geweest, dat de goede ren circa een ton vertegenwoor digden, een meevaller dus voor de organisatoren, waarvan er gis teren steeds enkelen de ontwik kelingen in de televisie-studio gadesloegen. Macht over het stuur verloren Nieuwe vuilnisemmers Burgerlijke stand van Schiedam De Argentijnse staatsradio heeft meegedeeld dat de militaire Junta, die Pern is opgevolgd, alle voorwaarden van de opstande lingen heeft aanvaard. De vredes voorwaarden zouden binnenkort worden bekend gemaakt In de uitzending werd ontkend, dat de vijandelijkheden zouden zijn her vat De leider van de opstandelingen in Cordoba, generaal Eduardo Leo- nardi. zal morgen de leiding van de regering op zich nemen, aldus deze bekendmaking van radio-Buenos- Aires. Politieb erichten Burgerlijke stand van Vlaardingen i At «.'-rif tfiiilil Een maand gevangenisstraf Meineedzaak voor Haagse rechtbank Maistermijnnotering V isserijberichten Vijf en dertig jaar geleden -werd op 8 April de Schiedamse Politie Sport Ver eniging opgericht, die in de begintijd uitsluitend de voetbalsport beoefende. Van de Schiedamse politiemannen wer den er 37 dadelijk lid. De vereniging is in de loop van de tyd echter sterk ge- groeid, vooral ook toen in 1923 naast het -voetbal, de athletiek werd beoefend. Toen na de bezettingstijd, waarin de - vereniging werd opgeheven, opnieuw tot oprichting werd overgegaan, werden bij na alle Schiedamse politiemannen lid. Behalve de voetbalsport wordt nu ook het zwemmen, schieten, athletiek, vol- 'leybal en wandelen door de Schiedamse politiemannen beoefend. In 1946 nam in- specteur H. Willems van. Beveren het voorzitterschap van de vereniging over - van commissaris J. H. Veen, die vanaf de oprichting het voorzitterschap had bekleed. Er is dus alle reden voor de politie- mannen, het 35-jarig bestaart van de S. P.S.V. feestelijk te vieren. Dinsdag werd dat gedaan met een hal ve voetbalcompetitie, die vele bevriende -politic-voetbalelftallen naar Schiedam bracht. Donderdag volkt een onderlinge athletiekwedstrijd op het Martinit ter- - rein. Veel belangstelling bestond voor de voetbalwedstrijden, die Dinsdag op het D.H.S. terrein aan de Schiedamseweg werden gehouden. Behalve commissaris K. Kijpma uit Schiedam was ook de commissaris K. v. d. Ham uit Vlaardin- gen aanwezig, toen de voorzitter van de sportvereniging inspecteur H. Willems van Beveren een openingswoord sprak. In een sportieve strijd hebben de poli tiemannen elkaar bestreden en toen de hoofdinspecteur W. H. Kloeseman uit .Schiedam 's middags om 5 uur de prij zen uitreikte, kon worden vastgesteld, dat de overwinning was behaald door het elftal van de Verkeerspolitie te Rotter dam. Schiedam sloeg zeker geen slecht figuur, in dit sterke gezelschap van zeven elftallen, door de tweede prijs in de wacht te slepen. Het werd dadelijk ge volgd door de politie van de buurstad Vlaardingen, Gorkum kwam als vierde -uit het strijdperk, gevolgd door de Ko- ninklijke Marechaussee uit Rotterdam. Zes werd de politie te Haarlem en zeven het elftal uit Delft Voorde taptoe die Dinsdagavond door het Schiedamse Politie Gezelschap op de Grote Markt o.l.v. de heer M. de Graaft T6™? ffehnuden, bestond grote belang stelling van de zijde van het publick. Onmiddellijk nadat de negen zware sla gen van de klok van de Grote Kerk had- aen geklonken, verschenen enkele auto riteiten, w.o. burgemeester mr. J W. Peek en Commissaris van Politie K. Rijp- ma op het bordes van het stadhuis, waar- na de kapel, die voor het bordes stond opgesteld, de militaire taptoe inzette. Op keurige wijze hebben zowel de bla zers als de tamboers de verschillende on derdelen van deze taptoe, die als gebrui kelijk met het Wilhelmus werd besloten ten gehore gebracht. Het geheel werd uitgevoerd ter gelegenheid van de prins jesdag. Tijdens de collecte-actie die in Sep- tember in Schiedam voor het Konin gin Wiihelminafonds voor de Kanker bestrijding werd gehouden, werd een bedrag van 7285,09 bijeengebracht. In de middaguren kwamen de grote stukken aan de beurt. De Twentse boer derij ,,'t Lösse Hoes" kwam in het bezit van het stichtingsbestuur en wel voor een bedrag van 480.De luchtbrug over de Westzeedijk, waarvoor de belang stelling van de kopers zeer groot was -> Toen -een bromfiets vanmorgen om half negen op de Nieuwe Haven te Schiedam de wielnjdster D. S. d. P. A. uit Vlaar dingen voorbijreed begon de laatste te slingeren en viel tegen een geparkeerde auto. Met een hoofdwond en vermoede lijk een hersenschudding, werd mevr. d. P. naar het Gemeente Ziekenhuis te Vlaardingen overgebracht. Haar fiets werd beschadigd. Nu binnenkort twee nieuwe roltrorn- melvuiinisauto's door de Gemeentelijke Reinigingsdienst te Schiedam in gebruik zullen worden genomen, dient men over te gaan tot het aanschaffen van 7380 uniforme vuilnisemmers. Aan de gemeen teraad wordt hiervoor een crediet van 56000 gevraagd. Er zjjn op het sportforum tijdens de jubileumavond van de V.BX.O., die gister avond in de Stadsgehoorzaal gegeven werd, enige bijzonder interessante proble men voorgelegd. Problemen als: sportverdwazing, voetbalpools en damesvoetbal, zijn zeer actueel. Het forum heeft de vragen serieus behandeld, maar kon uiter aard niet altijd een oplossing aangeven. Onder voorzitterschap van Evert Grif horst, sportjournalist, hadden mevrouw C. VuykBras, die reeds jarenlang secretaresse is van de Rotterdamse zwemvereniging O.D.Z.. Slem Heiden, in 1933 wereldkampioen 5000 m schaatsenrijden, Dirk Nijsvoorzitter amateurvoetbal vereniging De Musschen en H. Zon, vooïzitter semi-profclub Excelsior, zitting genomen in dit forum. 5 Door het „Korps Schiedam" van het "Leger des Heils is Dinsdag een bazar gehouden in de legerzaal aan de Lange Haven, die vandaag wordt voortgezet. Het is gisteren bijzonder druk geweest tijdens -• deze bazar, die eigenlijk een verkoping is, van goederen, die door goede bekenden van het „Leger" zijn geschonken. ~.r.De opbrengst van deze bazar is bestemd -.ter versterking van de zendingskas. De actie keert jaarlijks terug. - Zondag is door het Leger een oogst en -dankfeest gevierd, waarbij Maandag het. toen geschonken, fruit bij zieken werd thuisgebracht. Door de Chr. Toneelgroep „Het Zuiden" te Schiedam zal op 1 October onder re- gie van de heer C. Paardenkoper een uitvoering worden gegeven van het bljj- spel „Robbedoes" van Chr. v. Bommel- Kouw en H. Bakker. De uitvoering waaraan medewerking zal worden verleend door het zangduo MoutFaasse zal worden gegeven in de - Grote zaal van het gebouw Irene. Aan vang 8 uur. De Christelijke metaalbewerkersbond afdeling Schiedam heeft weer een aan vang gemaakt met de winteractiviteiten. Dinsdagavond werd in de grote zaal van het gebouw Irene aan de Nieuwe - Haven een goed bezochte besloten dis cussieavond gehouden. Een gebroken fles zoutzuur, die in een vrachtwagen aan de Over- schiesetveg te Schiedam gistermiddag brak, veroorzaakte een stroom zout zuur op de weg en leverde zo gevaar - op voor het verkeer. De brandweer heeft de straat schoon gespoten. Van het jacht „De Bries" aan de Hooikade te Schiedam viel gistermid dag om vier uur een 14 maanden oud kind overboord. Het werd door de vader, de Amerikaanse accountant N. K. weer op het droge gebracht. Geboren: Robert W„ z.v. W. A. H. Verzijden en A. H. C. ter Braak Joop D. D., z.v. P. Henrichs en M. J, Swiers Josephina C. M., d.v. J. Keijzer en P. A. M. Bots Gerrit J., z.v. G. J. van Aalten en P. C. v. d. Geer Marianne, d.v. A. v. d. Torre en J. Zoeter Geertruida d.v. J. Overwater en G. Nieuwstraten He lena, J„ d.v. J. M. van Oevelen en B. Burger. Overleden: P. K. Sprayt 68 j. C. M. Engels 79 j. wed. van J. J. Clarijs J. de Lijster, 63 j. Voorzitter A. Pleysier van de VBLO kon in zijn openingsrede tal van topfigu ren van de plaatselijke sportverenigingen, raadsleden en andere genodigden verwel komen. Hij zei dat op 4 October 3945 het huwelijk voltrokken was tussen alle Vlaardingse sportverenigingen. Reeds tij dens de bezetting waren de voorberei dingen voor dit samengaan getroffen. De VBLO heeft thans 35 leden-verenigingen, waarbij plm. 6000 sportbeoefenaars zijn aangesloten. Het forum kon zich meteen al schrap zetten met de eerste vraag: Wordt door pers en radio niet te veel aandacht ge schonken aan de sport? Wordt daardoor de „sportverdwazing" niet in de hand ge werkt? Over het algemeen was men van mening dat het nogal meeviel. Voorzitter Grifhorst formuleerde het aldus: De pers en de radio mogen in dynamiek niet ach terblijven bij de sport. Sportverdwazing is alleen mogelijk als een dwaas aan sport gaat doen. Bij normale mensen kan dit niet voorkomen. Het damesvoetbal kon bij geen der leden genade vinden. Maar het verbod ,van de KNVB de voetbalverenigingen op gelegd om geen velden te verhuren aan damesvoetbalclubs, viel ook niet in goede aarde. Dirk Nïjs zei: Laat ze maar spelen, als ze het een paar keer gedaan hebben, scheiden ze er vanzelf wel mee uit Het forum kwam naar aanleiding van de vraag waarom er zo weinig publieke belangstelling voor athletiek bestaat, tot de conclusie dat dit wel zal liggen aan het feit, dat athletiek feitelijk geen spec taculair schouwspel is. Ook is er voor athletiek meer kennis nodig om de sport te kunnen beoordelen. TWEE MILLIOEN... Moet er wel zoveel geld besteed worden aan het bouwen van zwembaden? Uiter aard bracht deze vraag mevrouw Vuyk- Bras op het vinketouw. Zij vond het Kolpabad te duur. Voor twee millioen bouwen wij in Rotterdam zes school- zwembaden Het publiek vraagt zoveel luxe niet. De overige leden van het forum konden, gelukkig voor Vlaardingen, niet met haar instemmen. Dirk Nïjs wilde juist alle hoeden en petten af voor het ge meentebestuur, dat de moed had dit prachtige bad te stichten. Nadat nog het probleem van de ver makelijkheidsbelasting voor voetbalwed strijden en de kansen van Nederland op da komende Olympische Spelen waren besproken, dankte de heer Pleysier het forum, waarbij de leden een doosje Vlaar dingse ijzerkoekjes kregen. Tijdens een slotwoord van de heer Nijs heeft deze het gemeentebestuur onder het motto „Uw jeugd moet in uw stad vrij kunnen leven!" op het hart gedrukt by alle uitbreidingen toch vooral de sport niet te vergeten. Na de pauze werd de Olympiadefüm "952 vertoond, die weer allerlei herinne ringen aan dat grote sportevenement op haalde. ging weg voor 18.850.—, de waterbrug voor f 14.700. De installatie van het Kinderland, het centrum, waar de Unilever gedurende 108 dagen de kinderen volop in de gelegen heid heeft gesteld zich met allerlei speel goed te vermaken ging naar een koper, die beweerde binnenkort van de mate rialen een café-restaurant te willen bou wen. Hij moest een bedrag fourneren van 6500.—. De gebouwtjes, die op de Unifesti heb ben geprijkt, waren volop in trek. De een hoopte eigenaar hiervan te worden, omdat zijn tuinhuis nodig vernieuwd moest worden, de ander had er plannen mee op kleine exposities, die in het land worden gehouden. Zo varen er velen met smalle en volle beurzen, die allen hun keus gedaan hadden uit de lijster.. Een eenvoudig man vertrok met een tevreden glimlach op zijn gezicht. Hij was eigenaar geworden van enkele pan talons. waarvoor hij slechts enkele gul dens had neergeteld. Een voetbalvereni ging gmg er met de z.g. „Janushoofden" van door. Zy zullen dienst doen als scoresborden. Verliest de club dan zal het treurende hoofd te zien zijn. wordt er gewonnen, dan zal „Janus" lachen. Voor een prijs van 22 gulden, zo oordeel de de bestuursleden, was men altijd ver antwoord met dergelijke originele borden. Na afloop werd er nog druk gesproken over deze laatste dag op de E 55. De or ganisator van de E 55 de heer Jac. Klei boer was met dit laatste resultaat niet ontevreden. Morgen zal alweer een begin worden gemaakt met de opbouw van de expo sitie „Femina", die aan het einde van deze maand wordt geopend. Het gezelschap van ongeveer honderd jonge Westduitse zakenlieden, dat deze week een bezoek brengt aan ons land ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland, kwam giste ren nlt Rotterdam in Den Haag aan. In de voormiddag was er een bijeen komst in het instituut voor sociale stu dies, het voormalige koninklijke paleis aan het Noordeinde. Daar hield prof. mr. L. W. G. Scholten een voordracht over het onderwerp: „Die Niederlande und ihr Königshaus." De voordracht was wel een zeer toe passelijke inleiding op hetgeen gisteren gebeurde, de opening van de Staten-Ge- neraal. Na de voordracht begaven de jonge Westduitse zakenlieden zich naar de voor hen gereserveerde plaatsen, zo dat zij de koninklijke tocht naar de Rid derzaal konden zien. In de namiddag verzamelden zij zich m het gebouw van de KLM, waar drs. M. J. van der Ploeg, directeur van de KLM een inleiding hield over het on derwerp: „Die Position der Niederlande im Luftverkehr der Völker." Door onbekende oorzaak is vanmorgen omstreeks half elf brand uitgebroken in een tuinbomvschuur van de heer P. D. de Snoo aan de 's-Gravenweg 639 te Rotterdam. De brandweer was nadat er alarm geslagen was. snel ter plaatse. Aan.ankelijk werd geblust met twee nevelstraien, terwijl men er later loe overging drie stralen op de waterleiding in werking te stellen. Het bovengedeelte van de schuur en de inhoud bestaande uit 150 rietmatten, hout en gereedschappen, gingen door het vuur verloren. De schade bedroeg, naar raming van de brandweer, ongeveer zes duizend gulden. De op 23 December 1954 te Rotterdam geïnstalleerde commissie, welke, onder voorzitterschap van wethouder J. Meertens, zou hebben na te gaan, welk type brug het meest geschikt zou zijn voor de noodzakelijke ver binding tussen Rechter- en Linker-Maasoevcr ter vervanging van de tegenwoordige brugverbindingen, ls, naar wij vernemen bijna gereed met haar rapport, waarvan de verschijning in de maand October tegemoet kan worden gezien. De commissie heeft zich dus In sneï tempo van haar taak gekweten en zal, naar ons werd medegedeeld, in haar rapport aan B. en IV. van Rotterdam mededelen, welk type brug het meest gewenst ls, indien tot een brugverbinding zou worden besloten. In de commissie is echter de gedachte naar voren gekomen In plaats van een brugverbinding over te gaan tot de aanleg van een tweetal tunnels, één voor het spoorwegverkeer en één voor het overige verkeer. De com missie is van oordeel, dat aan een tunnelverbinding de voorkeur moet worden gegeven, doch aangezien zij daartoe geen opdracht had, heeft zij deze aangelegenheid niet verder uitgewerkt. Niettemin hebben leden van de z.g Brugcommissie intussen toch we! reeds besprekingen met verscheidene instan ties gevoerd, doch over een definitief plan kon uiteraard nog geen overeen stemming worden bereikt. De „Handels en Transporteouranf' weet echter reeds tal van bijzonderheden over het plan voor een nieuwe tunnel te Rotterdam mede te delen. De nieuwe tunnel, die ter hoogte van de Oranjeboomstraat onder zowel de Op de hoek Hofsingel Hoflaan te Vlaardingen verleende een wielrijder geen voorrang aan een auto. Hij werd aoor de auto aangereden. Schade: kop lampen van de auto verbrijzeld. Stuur, pedaal en voorwiel van het rijwiel ver bogen. Op de Broekweg te Vlaardingen begon de lading van een vrachtauto te schuiven. Het gevolg was. dat 80 kisten sinaasap pelen op de rijbaan vielen. Op de overweg Vlaardingen-Oost werd een R.E.T.-bus aangereden door een ach teropkomende bromfietser. De oorzaak lag echter noch bij de autobestuurder, noch bij de bromfietser, maar bij een man, die met alle geweld in de rijdende bus wilde en zich daartoe aan de gesloten deur vastklemde. De chauffeur, dat be merkende, stopte plotseling om ongeluk ken te voorkomen, hetgeen echter tot ge volg had dat de bromfietser tegen de bus aanreed. Zijn voorwie! werd vernield. ..Niet bepaald Iets voor veilig verkeer", merkte de officier van justitie bjj de Rotterdamse rechtbank, mr. J, H. van de Roemer, gistermiddag al op voordat de zaak begon tegen de 33-jarlge meu- belbeeldhouwer C. van D. uit Vlaar dingen. Zijn anto vol gas gevend zon deze in Vlaardingen n.l. op de 24-jarige timmerman J. V. zijn ingereden. V. zei gistermiddag als getuige, dat hij zich nog het leven had kunnen, redden door op de motorkap te springen en zich vast te grijpen, terwijl Van D. met grote snelheid zou zijn gaan rijden. Hij had zich helemaal cp de motorkap weten te werken, trapte de voorruit in, waar door de wagen plotseling moest stoppen, en viel achterover op straat. Later bleek hy zijn twee duimen gebroken te heb ben. waardoor hij zes weken niet had kunnen werken. Nog twee getuigen bevestigden deze door V. vertelde gang van zaken. Ver dachte zelf en twee getuigen a decharge bleken het er eohter niet mee eens te zijn. Volgens hen zou Van D. gesom meerd hebben voor de auto weg te gaan, toen hij trachtte die tegen te "houden. Van D. zou zachtjes zijn „opgetrokken" omdat V. toch voor de auto bleef staan. De officier van Justitie zei in Wjn re quisitoir, dat V. op de motorkap is ge sprongen om zioh het vege lijf te redden. De tenlastegelegde poging tot doodslag achtte hij niet bewezen, echter wel po ging tot zware mishandeling. De officier noemde de mentaliteit van verdachte bedenkelijk. De eis was vyf maanden gevangenisstraf, subsidair verwijzing naar de instructie. Hoewel de verdediger, mr. H M. M. van der Pas, meende dat zijn cliënt „eigen rechter" had gespeeld, meende hy toch, dat deze de bedoeling niet had V. zwaar lichamelijk letsel toe te bren- ge Uitspraak over veertien dagen. Gehuwd: Marinus Simon Kwakernaak 28 jr en Wies je Roza 20 jr. Geboren: Johannes, z v J Nuijt en A Mooij; Johan Philip- z v H Nipius en C W Weer- heym; Maria Johanna d v P C Timmerman en M J Bok- Overleden: Maria van IJperen 73 ir echg v J Lengton. In het Bouwcentrum te Rotterdam is. met steun van het Productiviteltsfonds door de heer K. Kuipers een systeem van verstelbare wanden ontwikkeld, waarbij het mogelijk wordt om voor men bouwt en voor men Inricht op ware grootte te construeren, wat vroe ger alleen op tekening stond. De taal van de tekening echter ls voor de opdrachtgevers niet altijd even ge makkelijk te verstaan. Toch moet hij op grond hiervan grote Investeringen doen en beslissen of het voorgestelde schets- plan en de detailtekeningen hem datge. ne zullen brengen, wat hij zich had voorgesteld. Een dergelijke beslissing wordt nog vee! belangrijker, wanneer het daarbij niet om één, maar om vele eenheden gaat. zoals bijvoorbeeld bij de woning- houw. Een bijzondere factor vormt hierbij dan voorts nog de inrichting en meubilering van een dergelijke een heid. Met toepassing van deze verstelbare wanden wordt het de architect mogelijk enige varianten te beproeven en de principaal krijgt op deze wijze een zeer goede visuele indruk van het uiteinde lijk resultaat. De grote nieuwe hal van het Bouw centrum leent zich uitstekend voor het opstellen van deze wanden. Als eerste voorbeeld van deze nieu we mogelijkheid is daar op ware grootte een volledig element gemon teerd van hei al in aanbouw zijnde motel Hoornwijck te Rijswijk. Zoals bekend is een motel een com binatie van een hotel en garage in het bijzonder bestemd voor automo bilisten op doorreis. Het aantal motels In Amerika be draagt ruim 45 000. tegenover een aan tal hotels van 15 000. Het motel Hoornwiick. waarvan de eerste '5 appartementen begin Novem ber zullen worden geopend, ligt aan de weg Den Haag—Rotterdam, waar dage lijks ongeveer 23.000 auto's passeren. Ieder appartement bevat woon-slaapver trek, keukentje, douchecel en toilet, alsmede een loggia en een overdekte plaats voor auto. IJs- en keukenkast be vatten die artikelen, die voor een een voudige maaltijd nodig zyn. .Ieder ap partement bevat telefoon, terwijl een groot parkeerterrein en een service station de opzet completeren. Het motel te Rijswijk zal, wanneer het geheel voltooid zal zyn. de beschik king hebben over 46 appartementen met 150 bedden en 49 autoplaatsen. eigenlijke rivier als onder het Noordsr- eiland en de Koningshaven is gedacht en die ook de spoorlijn Rotterdam-Dor drecht zal moeten bevatten, zou na een voorbereidend werk van één a anderhalf jaar in vier of vijf jaar kunnen worden gebouwd. De kosten van het gehele pro ject kunnen volgens een ruwe raming op f 150 a f 200 millioen worden gesteld De gemeente Rotterdam is, volgens het blad, voor de nieuwe tunnel sedert enige tijd in overleg getreden met de Nederlandse Spoorwegen. Gebleken zou zijn, dat de Ned. Spoor wegen m staat zijn de tremen steilere hellingen te doen berijden dan tot nu toe het geval was. Tot dusverre stonden de N.S. op het standpunt dat de rijhel- lingen niet steiler mochten zijn dan I op 100, dat wil dus zeggen, dat elke meter stijging van de baan moest worden uit gespreid over een afstand van 100 m. Nu gingen de Spoorwegen accoord met een stijging van 1 op 60. een getal dat reeds ars toepassing zal worden ge bracht bij de m aanleg zijnde Velser- tunnel cn de in ontwerp verkerende Hemturmel. Wat de autotunnel betreft het voet gangers- en rijwielverkeer kan via rol trappen de oppervlakte bereiken heeft men zich het dienste punt weer op 20 meter onder water gedacht, waardoor opritten van een kleine 600 meter noodzakelijk zullen zyn. Auto's zullen dan rcerds ter hoogte van het station-Blaak en de Stampioen- straat de open lucht kunnen bereiken. Op die plaatsen zou men dus circulatie pleinen kunnen verwachten. X-W-N Jeugdappel Geref. Jeugdverband. Don derdagavond 8.15 uur wordt in de Im- "mamielkerk te Maassluis een groot jeugd- appel georganiseerd. Ds. E. A. van Es uit Rotterdam (Hil- ligersberg) spreakt over „Rijk en geen -geld." Ds. K. W. Dercksen uit Maassluis zal de samenkomst sluiten. Medewer king aan deze avond wordt verleend door de heer Adri Warnaar, orgel, benevens door vocale- en instrumentale solisten. AUTO TEGEN LANTAARNPAAL Op de 's-Gravemveg te Hoek van Holland. - reed een personenauto besuurd door de 36- jarige mevrouw P. B. uit Vlaardingen, door dat zij de macht over het stuur verloor, tegen een lantaarnpaal. Het naast haar zittend 3-jarig jongetje J. B. - viel door de aanrijding met het hoofdje te gen het dashbord en liep een lichte hersen- .schudding op. De E H.B.O. ter plaatse ver leende met dokter Tukkens de eerste hulp. - De lantaarnpaal werd totaal vernield. De auto is zwaar beschadigd. De zendingsdag van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de met baar samenwerkende kerken van Zuid-Hol lend-Zuid aangekondigd als de Z 55 is vanmorgen onder grote belangstelling in de Rotterdamse Rivièrahal begonnen. De leiding van deze samenkomst be rustte bij ds. B. Wentsel uit Ridderkerk, die na de opening een kort welkomst woord sprak. Nadat het Delftshaven; Kinderkoor onder leiding van Lei t Hart enkele liederen had gezongei hield mejuffrouw L. Goemaat van Groem kan de eerste van de dertien toesprakc die voor deze dag op het progranin stonden. Op eenvoudige en kinderlyi wijze vertelde zij over de tienduizeonel in Indonesië die "God niet kennen en ge loven in goden die zij zelf hebben uij gedacht. Zij wees tenslotte op de nooc zaak Zijn naam groter bekendheid i Indonesië te geven. Ds. A. de Bruin van Purwokerto bracl daarna groeten over Van de Javaans! kerken en roemde de samenwerking dij hier op het gebied van de zending wore ontplooid. Vervolgens sprak ds. E. J. Oomkes val Schiedam over het onderwerp: „Zending drijven onze opdracht". De predikafl herinnerde eraan dat er op het ogenbiy stemmen opgaan de zending in Indonesi, te staken om eerst de ontkerstening i| eigen land tegen te kunnen gaan. In eigen omgeving zullen wij echter nooit klaar komen met dit werk en daarom mo gen wij niet met de uitoefening van onze taak wachten totdat wij zelf gereed menen te zijn. Op ons rust de opdracht, zo sprak ds. Oomkes. het Evangelie over heel de wereld uit te dragen en we moeten die opdracht dan ook met blijmoedigheid (Van onze verslaggeefster) FOOR het eerst in de geschiede nis van Prinsjesdag hebben gis termiddag de leden van de Staten- Generaal en andere hoge autoriteiten van staat, met kun dames, een mode show bijgewoond in Hotel des Indes in Den Haag. Het gold hier een manifestatie van de Nederlandse textieldrukkers, in samenwerking met de vereniging Nederlands Fabri kaat. Acht mannequins hebben anderhalf uur lang een unieke demonstratie ge geven van Nederlandse prestaties in de textielwereld. Ingeleid door de voor drachtkunstenaar Albert "Vogel jr., die een oude Spaanse legende vertelde, met als moraal: „het beste is dichtbij", werd de rij van ongeveer zestig modellen geopend met drie mannequins die de statige trap in de hall van Hotel des Indes afkwamen, naast elkaar de Neder landse vlag vormend in hun fijn genopte rood-wit-blauwe japonnetjes. Prachtige bloemruikers met afhangende oranje linten, langs de trap, flankeerden dit zuiver Nederlandse tafreeltje op een zo bij uitstek vaderlandse dag als Prinsjes- dag is. Geboeid hebben de aanwezigen, onder wie de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kortcnhorst, deza show ge volgd. Bijzondere belangstelling werd getoond voor de jonge Surinaamse man nequin, die modellen toonde, vervaardigd van bedrukte katoenen stoffen, die be stemd zijn voor de bewoners van Afrika's "Westkust. De dessins van deze stoffen zijn zinnebeeldig aan Afrika zelf ontleend. De Nederlandse ontwerper, de heer C. H. Krantz, is zich hiervoor meermalen gaan oriënteren in Afrika. De Oosterse stoffen, die hiervan het resultaat zijn en die grote aftrek blijken te hebben in Afrika, vormen elk een verhaal c.p zich zelf, het verhaal o.a. van de vogel Kaibu, waarvan de legende gaat, dat hy bij het ouder worden, in steeds kleiner cirkels vliegt totdat hij geheel in zichzelf ver dwijnt. Bij de stoffen vielen verschillende prachtige dessins op. Enkele er van waren van Nederlandse schilders: Karei Appel en Cornell® en van de schilderes Frida Kuntzigcr. De eerste twee hadden vrij felle dessins, die buitengewoon vroiyk stonden. De stoffen die gebracht werden, waren bedrukte katoen, bedrukte rayon ea enkalon. Sommige waren meesterstukjes van druktechnieken. Het is goed geweest dat de hoogsten in den lande kennis hebben kunnen nemen van deze tak van de Nederlandse industrie, en op zo'n charmante wijze! 'i&4< Ongeveer honderd jonge Westduitse zakenlieden zijn uit Duitsland naar Ne derland vertrokken, waar zij een week lang bezoeken zullen brengen aan Neder landse industriële centra. Zij zullen achtereenvolgens in Nymegen, Amster dam. Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht vertoeven. De Duitse gasten reizen op uitnodiging van de Ned. kamer van Koophandel voor Duitsland, die ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan de reis heeft georganiseerd. Zaterdagavond werden de deelnemers aan de tocht in Düsseldorf verwelkomd door de president der Kamer, prof. dr. ir. H. Tl rl n-rr, Ut!l Het Gerechtshof te 's-Gravenha- ge heeft hedenmorgen de 58-jarige blok wachter der Nederlandse Spoorwegen A. K. veroordeeld tot een maand ge vangenisstraf wegens het vervalsen van een proces-verbaal van een ongeluk op de spoorovergang bij Zevenhuizen op het traject Den Haag-Gouda. De eis was zes maanden gevangenisstraf. Op 11 Januari reed de 63-jarige groentenhan- delaar J. D. uit Gouda met zijn auto op deze overweg tegen een spoorboom. K. had in zijn proces-verbaal ver klaard dat D. in zeer snelle vaart was genaderd en tegen de reeds neergela ten spoorboom was opgereden. D. reide dat de spoorboom werd neergelaten, toen hij zich op de overweg bevond, hetgeen ook bleek aan de beschadigin gen aan zijn auto toegebracht. In eersle aanleg was K, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De officier van Justitie bij de arron dissementsrechtbank in Den Haag heeft gistermorgen twee jaar gevangenisstraf geëist tegen de koopman D. van H. uit Den Haag. Verdachte was ten laste ge legd dat hij in een civiele procedure voor het kantongerecht een meineed zou hebben afgelegd. Deze zaak hield verband met een ru zie tussen twee bewoonsters van een perceel aan de Sehenkweg. Een van deze bewoonsters mevrouw S. trachtte daarbij de bovenbewoonster, mevrouw A. E. P. het huis te doen uitzetten. Ver dachte ontkende de verklaringen van de getuigen charge. In deze zaak werden verschillende ge tuigen gehoord, onder wie twee ft de charge. Uitspraak over veertien dagen. Rijkspostspaarbank, Aan het postkantoor - te Hoek van Holland werd gedurende de 'maand Augustus gespaard een bedrag van 30.088.en terugbetaald 9.829. HEIDEWEG 8 Fabriek; van Cbem. en vraagt td .voor magazijn en ex| assistentie van de afde lijks tussen 9 en 5 ui| (Medegedeeld door de firma A, Makkreel, makelaar in granen) Rotterdam, 21 September 1955. September 24.80 24.00 Vor. Slot S.K. November 24.25 24 30 Januari 24,37li 24.47 'j Maart 24.60 24.70 ROTTERDAMSE TEKMIJNMARKT RUWE LLJNOLIE IN TRANSITO Slatnotering (in gids. per 100 kg) mede gedeeld door de N V. Commissiehandel v.h. Julius van Roosendaal. Rotterdam: September 20/9 91,50, 21/9 92.00 laten: November 20/9 91,65, 21/9 91.50: Januari 91 30 91,6°' 21/9 91'30: Maart 20/9 9I'60' 21/9 2 contracten. h.£CL?AVENHAGE' 21 September. Vangst- berichten van hedenmorgen uit zee. Sche- ïn n 305 gisteren 34 k. 87g20. 200« 25. 195g45, 198g65, 246-2, 254-40, 341-2, 342-7, 7,02.Pynvanst, 412-3, 56g55, 159gl7, 229 weinig II?"30' 23«50, 53g20,n 160 mijl. 104g40, ïtl® g?en "angst. 4-17, 75 wordt ge- )P- 77"ri. 161-1. 199-1. 8 geen uw mIS- M"3' 48"2' 132 vangst, 133-1. ',„2t7 „8een vangst. 285-3, 2glOÜ, 5-2, 10"5'25 geen vangst. 30-2. 35-8, 37-70, 45gl70, 69-70, 84-75. 180-10, 210-8, 248-70, 243 2l?"72r 29'"40, 310g weinig vangit 20 èes 38g170' 107gel66, 353 geen vangit 20'l'223 160 myt, 225g50, 314 gist weinig S AS. 141geen vangst, 46-17, 61gl20, 97™ rn'ft 72gl70, 3-3gl70, 89 geen vst, ,„U„ï£' 123 gist weinig vangst. S' 3".6' UO-tt. 21g200, 1* thuis stomende, svtS - 12. n' 121g300, 302gl00, 110-17. n.' I33»2®. Binnen te Schevenigen öUH. 361 mat 25 last.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2