Slechte beslissing V orming van een nieuwe Argentijnse regering Generaal Lonardi is voorlopig president Zo begon de herfst... m Bevestiging rechtbankvonnis geëist tegen Haagse advocaat b BUSSUM WIL KERKBOUW SUBSIDIËREN fill 'cfo énf) JUNTA GEEFT ZICH OVER Spoorwegstakingen duren voort in Frankrijk Vonnissen in zaak verstekelingen Zonnewijk" mm Inkomsten m Gevallen dictator Verlenging vacanties toegestaan Toch naar de Renate Leonhardt? DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3185 Weerbericht Opheffing Kominform verwacht in Londen Boodschap Boelganin Eden aan Driejarig meisje dodelijk verongelukt te Rotterdam V.J o Doelstellingen r f Staatsraad prof. Kranen burg gaat heen vn Dodelijke aanrijding Aardbeving in Noord- Oost-India Wijziging aansprakelijkheid inzake luchtreizigers gratis tat 1 October Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teléf. 115700 a L)""^ Postbus 1112 Postgiro No, 424518 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'g.Gravenhage: Huygens-piein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtcndienst 18.3(1-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 pent Verschijnt dagelijks Directie: C. A- KEU.NTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond MINDER ZONNIG Toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. Minder warm overdag. ZON EN MAAN 23 September: zon op 6.28, onder 18.41; maan op 14.20, onder 22.11. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NU het Kabinet verleden Maandag zijn beslissing genomen heeft met betrekking tot de lonen is het goed daar lets over te zeggen. Sinds enige maanden stuurt het N.V.V. aan op een algemene loonrcn- de. Tal van redevoeringen door voor aanstaande N.V.V.-bestuurders ge houden, bewijzen zulks ten overvloe de. De christelijke vakbeweging heeft zich echter aanstonds tegen een alge mene loonronde verzet. Zij duchtte daarvan de prijsstijgende werking en was van mening dat thans de tijd aangebroken was voor een meer vrije loonvorming. Deze vrijere loonvor ming zou tot gevolg nebben dat loons verhoging alleen in die bedrijven en ondernemingen zou kunnen worden doorgevoerd, waar uit loonsverhoging geen prijsverhoging zou voortvloeien. Het merkwaardige verschijnsel deed zich nu voor, dat in deze controver se In de Stichting van de Aroeid de liberale en de R.-K. werkgevers het met het N.V.V. eens waren, terwijl de XA.B. en het C.N.V. daartegenover één lijn trokken. DAAROP is er in de afgelopen zo mermaanden door de verschillen de partijen met de regering gepraat. De Regering bleek toen op het stand punt te staan dat zij geen algemene loonronde wenste en evenmin be- drijfstaksgewijze loonsverhogingen. De regering probeerde dus uit de moeilijkheden te geraken door beide strijdende partijen ongelijk te geven. De politiek van Absolom, maar dan negatief uitgewerkt! Vervolgens verklaarde de Regering zich bereid om aan de S.E.R. een rap port te vragen over wat er op sociaal- economisch gebied moet gebeuren in de toekomst als -een huurverhoging van 25 pet. moet worden tot stand ge bracht en als de wet op de ouder- domsverzekering In werking treedt. En verder wilde de Regering toe stemmen in een uitbreiding van de vacantierechten nl. tot een maximum van 15 dagen en tot een maximum vacantietoeslag van 4 pet. onder de voorwaarden, dat werkgevers en werknemers het hierover per bedrijfs tak eens worden, dat daarvoor geeD tussentijdse wijzigingen in de collec tieve arbeidsovereenkomst worden aangebracht en dat de invoering niet mag leiden tot prijsverhoging. Dit laatste betekende dus dat er als de situatie in de bedrijfstak net mo-' gelijk maakt-een verbetering in de se cundaire arbeidsvoorwaarden ont staat die gelijkgesteld kan worden mét een loonsverhoging van 3 pet. Van de zijde van het Convent vaa Christelijk Sociale Organisaties, waar in samenwerken het Prot. Chr. Werk geversverbond, de Chr. Boeren- en Tulndersbond, de Chr, Middenstands bond en het CJN.V. alsmede van de zijde van K.A.B. is tegen dit laatste plan krachtig stelling genomen. MMEHS, zo zegt men van deze zijde, Indien het mogelijk is dat er in een bepaalde bedrijfstak aan loonsverhoging van 3 pet. komt, waar om laat men het dan niet aan de be drijfstak zelf over om uit te maken of die 3pet. gegeven zal worden' in de vorm van loon dan wel in de vorm van uitgaven die verband houden met de secundaire arbeidsvoorwaarden. In het voorstel der Regering werd die vrijheid niet gegeven. De Regering erkende de mogelijk heid van enige verruirfting in sommige takken van bedrijf, maar de Regering wilde een bestedingsdwang opleggen door de verruiming uitsluitend op se cundaire arbeidsvoorwaarden te be trekken. Dit is volkomen onredelijk. Immers als maar voldaan wordt aan de drie voorwaarden, nl. dat werkgevers en werknemers bet eens moeten zijn. er geen tussentijdse wijziging in de C.A.O. komt en geen prijsverhoging, met welke voorwaarden- iedereen in stemde, behoorde het de Regering vol komen onverschillig te laten hoe die 3 pet zou worden besteed. Men moet dan "ook concluderen, dat hier van een overheidsbemoeiing sprake is, die de Perken zeer beslist te buiten gaat. De Stichting van de Arbeia heeft zich echter met het standpunt van de .Regering verenigd. Het Convent van Chr. Sociale Organisaties en de KA.B ■bleven net in de minderheid. De oorzaak hiervan is dat de R.-K werkgevers zijn gaan zitten in het schuitje waarin van meel af de libe rale werkgevers en het N.VV. reeds gezeten waren. Dit is diep te betreu ren. WANT nu heeft het Kabinet zijn plan kunnen doorvoeren mei de meerderheid van de Stichting achter zich. In feite betekent dit, dat bet N.V.V. een overwinning heeft behaaid. Wel iswaar geen volledige overwinning. Want er komt nu geen algemene loon ronde. En er kon,t wel bedrijfstaks- gewljze enige speling. Maar door die speling terstond weer vast te spijkeren aan de secundaire arbeidsvoorwaarden, met name aan de vakantieregeling. waarvoor het N.V.V. nog al., wat reclame maakte en door de volkomen duidelijk gebleken moge lijkheid ener vrijere loonvorming, zon der enig redelijk argument aan over heidsdwang te onderwerpen, waardoor de overheid Uitmaakt hoe de 3 pet. be steed wordt, heeft de Regering toen net •er, op aankwam het N.V.V. in de kaart gespeeld. Het is al lang bekend hoe -gemakkelijk de liberale werkgevers in dezen achter het N.V.V. aanlopen. Eri het Is zeer jammer dat de R.K. 'werkgevers geen betere houding heb ben kunnen vinden. De Regering heeft -e deze beslis- ALLE Argentijnse troepen die aan Perón waren trouw gebleven, zullen zicli aan de zegevierende opstandelingen overgeven. Dit is gisteren aanvaard door de militaire junta, die sinds bet al treden van Perón de touwtjeg in handen had. Morgen zal een voor-, Iopige Argentijnse regering worden gevormd. De 59-jarige generaal b.d. Eduardo Lonardi zal voorlopig als president optreden. Men be schouwt Lonardi als een krachtige voorvechter van de democratie. De junta heeft .alle voorwaarden van de opstandelingen aan vaard, met uitzondering van de eis dat Ferón moet worden uitge leverd. De ex-dictator is waarschijnlijk nog steeds op de Paraguese kanonneerboot waarop hij Dinsdag een toevlucht had gezocht. Militaire eenheden van de revolutionnaire. beweging hebben een regen van brisantgranaten laten neerdalen op het laatste bolwerk van Perón in Buenos Aires. Dit was het hoofdkwartier van de Nationalistische Bond, waarin zich honderden fanatieke leden van Peróns stormtroepen hadden verschanst. Het gebouw werd ver nietigd en honderden Peronisten moeten de dood hebben gevonden. De opstandelingen hebben de blok kade van de Argentijnse havens opge heven, De rechterlijke macht heeft de vrijlating bevolen van alle politieke ge vangenen die tijdens het bewind van Peron In de gevangenissen "werden ge worpen. De nieuwe president, Lonardi. is mili tair attaché in Chili geweest. In 1951 werd hij door Perón op wachtgeld ge steld, nadat gemeld was. dat hij deel genomen had aan een samenzwering tegen de regering. Bij het begin van de Jongste opstand heeft Lonardi zich in een radio-uitzen ding bekendgemaakt als ..de leider van de bevrijdingsrevolutie". Hij verklaarde, dat de Argentijnen ..er niet in zouden berusten voor onbepaalde tijd de grillen van een dictator te volgen". Men verwacht, dat de volgende leden van het voorlopige bewind van de op standelingen eveneens zitting zullen ne men ln de voorlopige regering: schout bij-nacht Isaac Rojas, de bevelhebber van de opstandige vloot: generaal Leone Bengoa en generaal Audeline Bergalto, ce nieuwe chef van de nationale veilig heidsdienst. Bergallo maakte deel uit van de junta van 14 man, die Maandag de teugels van Perón overnam, De staatsradio gaf gisteren alle „loya le" troepen opdracht naar hun kazernes terug te keren, zodra zij daatoe bevel zouden ontvangen. if Anita Williams, de 18-jarige versteke ling* van Samoa, die vorige week uit een afgesloten hut op het Neder landse vrachtschip ..Zonnewijk" wist te ontsnappen door zich door een patrijspoort, te wringen, is in een voor stad van Sydney aangehouden, in gezel schap van een lid van de- bemanning van de „Zonnewijk". Dirk van der Hey- den, afkomstig uit Rotterdam, die was achtergebleven toen zijn schip naar Mel bourne vertrok. Het tweetal werd tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld, in afwach ting van hun uitwijzing. Een ambte naar van het departement voor immi gratie. Wallace, deelde de Rechtbank mee. dat intussen regelingen zullen wor den getroffen om Anita terug te brengen naar Auckland in Nieuw-Zeeland, waar zij enige weken geleden in gezelschap van een vriendin met hulp van Van der Heyden aan boord van de „Zonnewijk" was gekomen. De vriendin die bij haar ontsnap pingspoging te Sydney werd gegrepen, is inmiddels naar Nieuw-Zeeland terug gezonden. De immigratie-ambtenaar ver klaarde verder, dat Van der Heyden per vliegtuig naar Melbourne zal worden overgebracht, als de gezagvoerder van de „Zonnewijk" hem tenminste terug wil hebben. Anders zal Van der Heyden naar Nederland worden gestuurd. President Tito van Joegoslavië is van mening, dat de Sowjet-Unie spoe dig de Kominform zal opheffen. Een rapport met deze strekking is in Lon den ontvangen van dc Britse ambas sade in Belgrado. Een van de laatste daden van de militaire junta was de vrijlating van schout-bij-nacht Anibal Oüvieri. oud minister van Marine, en schout-bij-nacht Toranzo Caidaron, oud-bevelhebber van de mariniers, die in de gevangenis van Santa Rosa verbleven sedert de mis lukte opstand van 16 Juni. De regeringen van de Ver. Staten en Groot-Britannië overwegen de nieuwe voorlopige regering van Argentinië te erkennen. Dit hebben officiële woord voerders in Washington en Londen meegedeeld. Leiders van de Argentijnse rebellen hebben tegenover journalisten hun doel stellingen als volgt weergegeven: 1. Beëindiging van het militaire bestuur. Afschaffing van de dictatuur. 4. Geen represailles nadat de rebellen het bestuur hebben overgenomen. Het Franse ministerie van Vervoer heeft bekendgemaakt, dat het spoorweg personeel een loonsverhoging van vijf procent zal krijgen. Tegen Juli 1957 zullen de loonsverhogingen in totaal negen procent bedragen. Het ministerie sprak de hoop uit. dat deze maatregelen er toe zullen leiden, dat het spoorwegpersoneel zal zorgen voo- een geregelde treinenloop. Premier Faure heeft in een radiotoe spraak dc bevolking tot geduld en zelf beheersing gemaand. Lonen en prijzen konden niet ii^. dit tempo blijven stijgen. Geweld was niet gerechvaardigd. Inmiddels heeft .zoals reeds verwacht werd, een onafhankelijke vakvereniging met veel treinbestuurders in haar gele deren. opgeroepen tot een staking van 24 uur, te beginnen vandaag om 17 uur. De communistische C.G.T. heeft ver klaard dit initiatief te steunen, maar had graag wat meer „eenheid van actie" gezien. Aan het C.G.T.-treinpersoneel was verzocht zich vandaag op het werk te beraden over een soortgelijke 24-uur staking. De Russische zaakgelastigde te Lon den, Belochvostikof. heeft gisteravond premier Eden een persoonlijke bood schap van premier Boelganin doen toe komen. Volgens politieke kringen be treft de boodschap de ontwapening. Naar te Washington verluidt, hebben ook president Eisenhower, en premier Faure een brief van Boelganin ontvan gen. Op Downingstreet 30 wordt meege deeld, dat de Russische regering eg in de brief haar leedwezen over uitspreekt, dat men in de ontwapenings-subcommis- sie te New York zo weinig beeft be reikt; Deze V.N;-";uUcommisslr "fceëffl- digt vandaag haar werk. (Van een onzer verslaggevers) De procureur-generaal bij het Ge rechtshof te Den Haag heeft gistermiddag, bij de behandeling in hoger beroep van dé zaak tegen de Haagse advocaat dr. mr. J. A. M. van S. bevestiging van het vonnis van de Rechtbank geëist, n.l. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Dr. mr. van S. was ten laste gelegd dat hij in de jaren 19491953 voor een bedrag van 17.000 gulden opzet telijk aan inkomsten verzwegen heeft. In Juni stond de advocaat v. S. terecht voor de .Rechtbank.'".Bij de rechtszitting waar hij- niet verscheen eiste dc Officier IlfE hadden hem uit de verte al T zien aankomen, deze Zwolle naar. Hij liep op het trottoir zijn fiets ping keurig langs de rand. Telkens wanneer een in de Diezer- straat geparkeerde auto de fiets de weg versperde keek de heer om, om te zien of er al dan niet iets aan kwam. Was de weg vrij, dan ivandelde hij over de rijweg om de auto heen; kivam er iets aan. dan trok hij zyn rijwiel het trottoir op. Maar steeds na zulk een intermezzo vervolgde hij z\jn uieg als tevoren: Jiij op het trottoir, zijn fiets er vlak naast. We heb ben hem gefotografeerd toen hij ons dicht genoeg genaderd teas. En omdat deze heer (in het verkeer) vrijwel de enige was die Vrijdag IS September omstreeks halfzes in Zwolle opviel door voor beeldig gedrag, staat die foto nu in de krant. Hetgeen betekent dat de heer DE TWEEDE TAART van „Trouw" heeft verdiend. Dewelke hem geworden zal zodra hij zich schriftelijk - met insluiting van een foto heeft gemeld aan ons hoofdkantoor, N.Z. Voorburgwal 325, Amsterdam-C. Gisteravond omstreeks zes uur is te Rotterdam het. driejarige meisje G. J. Engelvaart tijdens het oversteken van de Wolphaertsbocht, waar zij woont, tegen de laadbak van een vrachtauto gelopen en tegen de grond geworpen. Het meisje werd "overgebracht naar het Euiderzie- kenhuis. Bij aankomst aldaar bleek, dat zij was overleden. jhr. RUTS DE BEERENBROUCK LID DER TWEEDE KAMER De voorzitter van het Centraal Stem bureau heeft in de vacature-ir. F. Wijf fels K.V.P.) benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer Jhr. mr. G. A, M. J. Ruys de Beerenbrouck te Bom. De voorzitter van het centraal stem bureau heeft in de vacature-ir. F. Wijffels'benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer jhr. mr. G. A. M. J. Ruys de Beerenbrouck te Born. sing een slechte beurt gemaakt. Slecht, want deze beslissing deugt principieel niet en is in feite een zwichten voor socialistische druk. van Justitie een geldboete van 10.000. Na een kort verhoor van verdachte waar bij de president mr. Verveen opmerkte, dat de advocaat in 1948 en '49 tegen aan slagen van de belastingen gereclameerd had. terwijl hij wist. dat deze aanslagen te laag waren hetgeen de president vrijmoedig vond kwam de procureur- generaal mr. Zaayer aan het woord. In totaal is voor 35.000 aan inkomsten ver zwegen waarvan 17.000 opzettelijk. Er is, aldus de procureur-generaal, sprake van systematische knoeierij tot vijfmaal toe. Het gedrag-van de advocaat is nog meer laakbaar dan Gij andéreih gezien zijn verschillende "openbare functies, „Ik kan rnii voorstellen." aldus de proctuetir- gcneraal. „dat de Rechtbank hieraan ge dacht heeft bjj het vaststellen van het vonnis. Aangezien dit juist geacht werd, vroeg dc procureur-generaal bevestiging van dit vonnis, zijnde twee maanden ge vangenisstraf. De advocaat van ver dachte, mr. Nysingh, ging in een uit voerig pleidooi de verschillende inkom sten van dr. mr. van S. na <\n hij wees herhaaldelijk op dc omstandigheid, dat v. S. verschillende bedragen niet opzet telijk had verzwegen. Uitspraak 5 Oc tober. SPOEDIGER dan wij op 3 septem ber verwachtten, toen wij schre ven, dat het bewind van Peron de kiem van zijn ondergang ln zich. droeg, is Peron gevallen. Peron was een late leerling van Mus solini. Van hem had hij toen hij in Rome militair attaché was net fas cisme geleerd. Merkwaardigerwijs ging hij het in Argentinië toepassen toen het in Italië afgelopen of nage noeg afgelopen was. Maar nu is het met deze late na bloeier ook afgelopen. In verband met het neo-fascisme en neo-nazisme, waarvan de sporen ook oog in Europa te vinden zijn, kan het voor sommigen een goede les zijn. Men vergeet zo vlug hoe het Hitier en Mussolini is vergaan. En dan ideali seert men het verleden. Maar in Peron is het verleden in het heden present. En dat zegt ons, dat fascisme de om kering der rechtsorde, vernietiging van de moraal en, ondanks de schijn van het tegendeel, uiteindelijk bittere ar moede betekent. O O Minister Suurhoff heeft aan de Stich ting van de Arbeid meegedeeld, dat de ministerraad de verlenging van da jaarlijkse vacantieduur met maximaal drie dagen en de verruiming van de vacantietoeslag heeft goedgekeurd, dit onder de voorwaarden, die reeds door ons werden vermeld. De minister heeft aan de SER ver zocht advies uit te brengen over de huidige en de te venvachten econo mische situatie van ons land, in ver band met de vraag of en in hoeverre een wijziging van het werknemersaan deel in het nationale inkomen mogelijk of gewenst is. Daarbij moesten in elk geval twee te verwachten maatregelen, een huurronde en de nieuwe ouder- domsverzekering in beschouwing wor den genomen. De noodzaak van ver dere huurverhoging wordt zo algemeen erkend, dat er volgens de minister van uitgegaan kan worden, dat na de ver kiezingen van 1956 de indiening van nieuwe huurvoorsteüen niet lang op zich zal laten wachten. Het lid van de Raad van State. prof. mr. R. Kranenbift-g. die deze maand 75 jaar is geworden, zal dientengevolge met 1 October de Raad van State,ver laten. - Dinsdagochtend kwart voor negen is de 70-jarige heer H. uit Utrecht, die met zijn fiets op de Bilthovense beton weg reed. ter hoogte van de oversteek door een passerende auto gegrepen, doordat hij niet genoeg aandacht aan het verkeer schonk. De heer H. werd met een schedelbasisfracluur naar het Baarnse ziekenhuis vervoerd en is daar in de loop van de middag overleden. In de streek tussen Kalimpong in Bengalen en Sjillong in Assam (Noord- Oost-lndia) is gisteren een aarbeving waargenomen, die een minuut aanhield. Van schade is tot dusver geen mel ding gemaakt. (Van onze Haagse redacteur) De internationale burgerluchtvaart conferentie (de I.C.A.O.) die in' het Vredespaleis wordt gehouden, heeft gis termiddag besloten het verdrag van Warschau van 1923 te wijzigen. In dit verdrag wordt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen voor hun. passagiers geregeld. De wijziging die de I.C.A.O. heeft aangebracht in dit verdrag houdt o.s. in, dat de geldslimiet bij aansprakelijkheid voor dood en ver wonding van passagiers wordt verdub beld en op ongeveer ƒ60.000 wordt ge steld. Wordt een ongeluk veroorzaakt door schuldiee nalatigheid of opzet van het personeel, dan geldt deze geldsli miet niet. Met het oog op de gunstige weers voorspelling op langere termijn heeft de heer P. Visser uit Wijdewormer het plan opgevat Vrijdag naar de vermoe delijke plaats van het wrak der ,.Re- nale Leonhardt" te vertrekken. De ber gingstoren, die nu al geruime tijd bij de Noordersluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden ligt wordt vanmiddag in drijvende staat gebracht. Daarna zullen de laatste voorbereidselen worden ge troffen om in de loop van Vrijdag zee te kunnen kiezen. VEN heel contrast met de heer op de bovenste foto vormden deze twee dames, die we eveneens tegen halfzes die Vrijdag in de Die-er- straat aantroffen. Druk koutend namen zij, naast elkaar lopend met een fiets aan de hand, meer dan de helft van de rijweg in be slag. Auto's (zie foto) moesten maar naar links. De hele Diezerstraat zijn ze op deze wijze uitgelopen. Voor haar de „gard van Trouw", die gelukkig, in tegenstelli"- ff de taart, denkbeeldig is. De gemeenteraad van Bussum, die op Woensdag 28 September bijeen komt, krijgt enige belangrijke voor stellen te behandelen en één daarvan is zeker wel het verlenen van subsidie aan kerkbesturen voor kerkbouw. Dit vraagstuk is in meer gemeenten aan de orde gesteld en Gedeputeerde Sta ten van Gelderland hebben een des betreffend voorstel van de gemeente raad van Nijmegen niet goedgekeurd. De Kroon besliste echter, dat ver lenen van subsidie voor kerkbouw niet in strijd is met enige wettelijke be paling. B. en W, van Bussum doen nu de raad, met deze beslissing voor ogen, het voorstel, om aan de kerkeraad van de Geref. Kerk, het college van kerkvoogden van de Herv. Gemeente en aan het r.k. kerkbestuur van de parochie St. Joseph een subsidie toe te kennen van 50.000 en aan de ker keraad van de Remonstrants Geref. gemeente een subsidie van 24.750. B. en W. menen, dat ten aanzien van de plaatselijke kerkenbouw onrecht vaardig zou worden gehandeld indien die ook hier niet werd gesubsidieerd. Desubsidieverlening is onder uit drukkelijk beding, dat de uitkering en aanvaarding der subsidie geen enkele binding, van welke aard ook, voor de betreffende kerken ten gevolge zal hebben. Vaam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 1 October gratis* te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (l 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie ..Trouw', W. de Withstrnnl .70. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1