Misverstanden en van beoordeling verschil der situatie Lonardi meer bejubeld dan ooit Perón Partii Weiter zal in opgaan Goudtor en" vast: toch uitvaren? De heer Visser negeert ernstige waarschuwing' Slechts één keus mogelijk Minister Beye op critiek VERHEUGD OVER RESOLUTIE CHRISTENDEMOCRATEN EENHEIDSGESPREK GEËINDIGD Russen laten 31 gevangenen vrij Revisie gevraagd Het blijft vrij warm DERTIENDE JAARGANG No. 3187 ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1955 V.N. SPREKEN NIET OVER CVPRUS ARGENTIJNSE PRESIDENT BËEDIGD B Ontwerp-oorlogswet bij de Tweede Kamer ingediend Britse bommenwerper neergestort Grieks verzoek af genezen (Van onze parlementaire redacteur) In verschillende kringen werd gedacht, dat de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. Beyen, voor de ministersconferentie van Noordwijk en na de atoomconferentie van Genève tot de conclusie was gekomen, dat hij zijn aanvankelijke streven naar bovennatio nale samenwerking op het terrein van de kernenergie had opge geven. Minister Beyen ontkent dit ten stelligste. Hij verheugt zich dan ook over de resolutie, die op het congres van Salzburg de vorige week door de Unie van Christendemocraten (Les nouvelles équipes internationales) is aangenomen. Daarin werd aan de regeringen en parlementen o.a. verzocht beslissende maatregelen te nemen om omverwijld te besluiten hun belangen op het gebied van de atoomenergie op effectieve wijze samen te brengen. GENERAAL-MAJOOR Eduardo Lonardi, uitgeroepen tot voorlopig president van Argentinië, heeft gisteren zijn glorieuze intocht in de hoofdstad Buenos Aires gehouden om daar namens de triomferende opstandelingen de leiding van de voorlopige Argentijnse regering op zich te nemen. Lonardi kwam van Cordoba in een twee- motorige DC3. beschilderd met het kruis van Christus en een grote V. Later op de dag is Lonardi in de witte salon van het regerings gebouw te Buenos Aires plechtig als voorlopig president van Argen tinië beëdigd. Naast hem stond kardinaal Copello, de rooms-katholieke primaat van Argentinië. Na afloop van de plechtigheid omhelsden zij elkaar. Lonardi heeft gezegd dat hij graag door middel van een concordaat met het Vatieaan de moeilijkheden wil oplossen die de Rooms-Katholieke kerk tijdens de Peronistische periode in Argentinië heeft ondervonden. Gegevens versameien <9 Zie verder pagina 10 De delegaties van de Katholieke Volkspartij en de Katholiek Natio nale Partij (partij-Weiter) zijn overeengekomen dat de KNP zal worden opgeheven en op zal gaan in de KVP. Gelet op de uit spraak van de kiezers zullen de KVP- en de KNP-fracties in de Tweede Kamer tot aan de ver kiezingen 1956 zelfstandig blijven bestaan. Ned. ambassadeur in Turkije Vrije verkiezingen Neii. ambassadeur in Athene In verband met de verheffing van het Nederlands gezantschap te Athene tot am bassade is de Nederlandse gezant aldaar, de heer W. C. Posthumus Meijjes, tot ambassadeur benoemd. - if Ook een Nederlandse Diplomatieke vertegen woordiger van Panama in ons land SCHIL OVERVAREN IN NOORDZEEKANAAL Advertentie Hebt U Uw, buitenlandse relaties wej eens mét een pakket bloembollen-verrast? V--SS-,, vdf—- gratis tot 1 October - Weersverwachting geldig tot Zondagavond: RUSTIG EN DROOG. Overwegend droog weet met in de nacht en ochtend plaatselijk mist, maar later op de meeste plaatsen vrij zonnig. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Warm voor de tijd van het jaar. ZON EN MAAN 25 September: zon op 6.31. onder 18.36: maan op 15.35, onder 36 September: zon op 6 32. onder 18,34; maan op 16.03, onder 0.14. O o Hoofdredacteur: Dr. A. H. J. S. JBKUCvS SLOT Rotterdam: Witte de With straat 30 Tclet. 115700 4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1!) 30 u Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtendicnst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEVXIXG pn .Mr. K. VAN HOUTEN HET vraagstuk waarvoor de Chr. Middenstandsorganisaties staan is tweeledig. In de eerste piaats zijn er te veel mensen, die voor het lidmaatschap ener christelijke organisatie in aan merking komen, ongeorganiseerd En in de tweede plaats zijn er te veel mensen, die voor het lidmaatschap ener christelijke organisatie in aanmerking komen, verkeerd georganiseerd We willen allereerst over dit laatste verschijnsel iets zeggen om daan a dt noodzaak van christelijke organisatie ook hier, te bepleiten. ER heerst omtrent de vraag, hoe men zich moet organiseren bij taf van middenstanders grote verwarring De een is voor christelijke organisatie, de ander meent dat men hier in een neutrale „zakelijke" sfeer ieeit en is dus voor neutrale organisatie, een derde is voor de neutrale organisatie, omdat die practisch, door het lid maatschap van vele christenen, toch christelijk zou zijn. Somtijds vindt men deze tegenstel lingen in een en dezelfde persoon be lichaamd. Er bestaan nl. plaatselijke middenstandsverenigingen ter oeharti- ging van de plaatselijke middenstands- belangen en er bestaan ter behartiging van de branche-belangen patroonsvak- organisaties. Nu komen er gevallen voor als het navolgende: Een voorzitter van een plaatselijke chr. middenstandsvereni ging is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van een neutrale patroonsvak- organisatie. 0£ ook dit: Een lid van een chr. patroonsorganisatie is lid van het bestuur van een neutrale nidden- standsvereniging. die aangesloten is bij de neutrale middenstandsbond, die tegenstander is van de chr. patroons organisatie. Het spreekt vanzelf, dat dit inconse quent is. Maar deze houdingen hebben tot gevolg, dat de doorwerking van de christelijke opvattingen in het midden- «tandsbeleid wordt belemmerd. Er zijn tal van neutrale midden- itandsverenigingen en neutrale vak organisaties die, om hun christelijke leden te behouden, hebben afgezien van aansluiting bij een middenstmds- eentrale. Immers zouden vele van die christelijke leden, die zich wel thuis- voelen in een neutrale plaatselijke ver eniging of een neutrale vakorganisatie omdat die, volgens hen, alleen maar „zakelijk" is, zich niet thuisvoeler in icn centrale middenstandsorganisatie, omdat zij begrijpen dat daar algemene beleidsvragen aan de orde komen, die door de levensovertuiging worden be heerst. Deze niet bij een der erkende centrale middenstandsorganisaties aangesloten organisaties staan aldus buiten het overleg met de regering, zitten niet in de S.E.R. en hebben dus geen invloed. De christenen, die hier van lid zijn, hebben zich dus. mede tot hun eigen schade, in het sociaal- economisch beraad gemuilkorfd. De Algemene Vergadering der Ver enigde Naties heeft gisteren het Griekse verzoek voor een debat over de explo sieve kwestie-Cyprus van de hand ge wezen. Bianco stemden: Birma, China, de Dominicaanse republiek, Ethiopië, Haïti, India, Lndonesïë, Perzië, Israël en de Philippijnen. De Britse minister van staat, Nutting, verklaarde na afloop van de stemming, dat Engeland onvermoeid zou pogen, een aanvaardbare oplossing van de kwestie- Cyprus te vinden. Minister Stephanopoelos zeide. dat de strijdom de bevrijding van het volk van Cyprus zou voortduren, hetzij bin nen 01' buiten de Verenigde Naties. ..Niets kan de strijd voor vrijheid en bevrijding stuiten." De tegenstellingen over Europese supra- en nationale samenwerking op het gebied \'an de atoomenergie, waar over wij vorige week berichtten, blij ken uit een onderhond, dat wü met minister Beyen mochten hebben, vol gens hem teruggebracht te moeten worden tot enkele misverstanden en een verschil van beoordeling van de situatie. Reeds in het Benelux-memorandum dat op de ministersconferentie van de zes 'enden van de Eur. Gemeenschap voor kolen en staal te Messina werd behandeld vindt men het voorstel tot het scheppen van een gemeenschap pelijke autoriteit voor de atoomenergie. Op die conferentie kon men te dien aan zien niet tot een positieve resolutie komen, omdat men geen tijd had het vraagstuk der reeds bestaande afspraken op té lossen. Besloten werd de in te stellen Brus selse studiecommissie onder leiding van de Belgische minister Spaak ook de zaak van de samenweriring op dit gebied te iaten bestuderen en hierover rapport uit te brengen. De subcommissie voor de kernener gie van deze Brusselse studiecommis sie van regeringexperts fs in Juli aan het werk gegaan en heeft tot dusver niet veci meer kunnen doen dan het verzamelen van de gegevens in elk land over de stand van zaken met be trekking tot het kernenergetisch on derzoek en het inventariseren van de overeenkomsten, die op dit terrein door de landen reeds zijn aangegaan, liv. de, Nederlands-Noorse samenwer king en de bilaterale overeenkomsten met de Ver. Staten. Dp. „crème calèclie', dip tijdens het bezoek vort het Koninklijke Paar urm de ft'est de plants van de gouden koets in zal nemenis neljes verpakt yrijdagmorgen op de Amsterdamse uitladen van de kist op de kade Surinamekade aangekomen, tvuur de kist mei het rijtuig aan boord van de Baarnvan de K.NS.M. zal worden gebracht, voor de grote reis naar de ft'est. Men ziet op deze Joto het Naar wij vernemen kan binnenkort de benoeming verwacht worden van mr. dr. M, M. L. Savelbêrg, thans gezant in Bogota, tot ambassadeur van Nederland in Ankara. Zoals bekend is gaat de te genwoordige Nederlandse vertegenwoor diger in Ankara, dr. W. Huender, de diplomatieke dienst verlaten. OVENDIEN brengt deze verkeer de organisatiekeuze met zich mee dat de christelijke middenstandsbewe ging in vele branches niet of te zwak is vertegenwoordigd. Zo zijn er geen chr. organisaties in de volgende sectoren: Opticiens, stu kadoors, smeden, boekhandelaren, or gel- en pianohandel, alle groothandelfe- ssctoren uitgezonderd een kleine groep, aangesloten bij het Prot.-Chr. Werk geversverbond en de groothandel in Zoetwaren. Sectoren, die dringend versterking behoeven zijn: de loodgieters, bloemis ten, kappers, kleermakers, personen- en goederenvervoerders, schoenwinke liers, kunsthandelaren en lijstenma kers, juweliers en horlogers. Dit betekent dat de invloed van de Chr. Middenstand in al die bedrijfs takken te gering .is of niet aanwezig is en. dat daar in het centraa, overleg alleen de neutrale en R.-K. organisa ties aan het woord komen. En men moet zich eens indenken wat dit betekent voor de Publiekrech telijke Bedrijfsorganisatie. Dan is daarin de christelijke organisatie ab sent. En hoe denkt men dat de christe lijke arbeidersvakorganisaties het vin den als hier de christelijke patroons hen in de chr. sociale strijd die pa troon en arbeider gezamenlijk hebben te voeren in de kou laten staan? J T ET vorenstaande toont eigenlijk al overtuigend aan dat de houding Van de niet-georganiseerde en neutraal georganiseerde chr. middenstanders verkeerd is. De ontwikkeling van het leven, de toenemende organisatorische bewerktuiging van de maatschappij waarbij tal van problemen aan de orde komen, die men alleen van het chris telijk beginsel uit kan en moet beoor delen, eist eenvoudig dat men vóór christelijke organisatie kiest Het is begrijpelijk dat men dat alle maal zo'n vijftig jaren geleden nici heeft doorzien. Toen bestond aen der gelijk centraal overleg met overheids organen niet, toen was er geen pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, toen was het leven veel eenvoudiger en minder gecompliceerd Maai dat is allemaal anders geworden. En deze andere tijden stellen andere eisen voor hen die uit christelijke beginselen wil len leven. Men moet goed begrijpen, ook in de rniddenstan 4, dat men daar niet op zichzelf staat met vraagstukken die buiten al de andere omgaan. Zeker, er De menigte die zich op het Plaza de Mayo had verzameld om Lonardi een ovatie te brengen, was groter dan ooit onder hel regime van Perón. Volgens Reuter heeft Lonardi ge zegd, dat het lot van Perón hem niet interesseert, als Perón maar ergens terecht komt waar hij het land verder geen schade kan berokkenen. In afwachting van een vrijgeleide van Lonardi bevindt cx-president Ps- ron zich nog altijd aan boord van een kanonneerboot van Paraguay in de onmiddellijke nabijheid van Buenos Aires. Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat Perón toestemming tot vertrek krijgt als hij stukken zal heb ben ondertekend, waarbij hij zijn eigendommen Perón zou fabel achtig rijk zijn overdraagt. Generaal Lonardi heeft zijn pro gramma in de volgende vier punten samengevat: 1 Herstel van het gezag van de offi ciële grondwet. 2 Vrije algemene verkiezingen bin nen een periode van 220 dagen. 3 Absolute vrijheid van drukpers. 4 Volledige vrijheid van vakbewe ging, waarbij de vakbonden uit sluitend de taak zullen hebben de belangen van de arbeiders te be schermen en niet de regeriiig te verdedigen. De generaal voegde hieraan toe, dat hij voornemens is de grondwet in dier voege te wijzigen, dat het onmogelijk wordt dat een president gedurende twee achtereenvolgende ambtsperio den aan de macht is. Een ernstige botsing tussen Pero nisten en aanhangers van het nieuwe bewind heeft gisteren in Rosario ten minste twaalf personen het leven ge kost. zijn speciale branche- en vakbelangen, er zit een zakelijk element in al die vraagstukken. Maar die vraagstukken worden beheerst door de levensover tuiging. En de algemene midden- standsvraagstukken hangen samen met de algemene politieke, maatschap pelijke en culturele vraagstukken, waar wij mee te maken hebben. De christelijke partijen, de chr. so ciale organisaties, de chr. school, de N.C.R.V. enz. staan samen in één front. Aan dit front wordt gestreden om de geestelijke structuren van onze staat en onze maatschappij. En aan dat front hebben wij één tegenstan der: De vrijzinnigheid, die zich nu eens aandient als liberaal, dan weer als socialistisch, dan weer als neu traal. De neutraal georganiseerde midden stander werkt daarom de doorbraak in de hand. In feite doet hij niet anders dan de christen die tot de P.v.d.A. toe treedt. En daarom staan wij van harte achter de actie van de chr. georgani seerde middenstand en hopen wij dat die zegenrijke gevolgen mag hebben. (Van een onzer verslaggevers) OUDZOEKER Visser Is vastbeslo- j ten „op zeer korte termijn" met zijn bergingstoren uit te varen naar het wrak van de „Renate Leonhard", zo heeft hij gisteren verklaard. Maar zijn adviseur, de wrakkenexpert D. Luiting uit Alkmaar, voegde daar aan toe, dat de hele onderneming tot mis lukken is gedoemd. „Wanneer de toren eenmaal op het (Van onze Haagse redacteur) Een ontwerp-oorlogswet voor Neder land, waarin nieuwe voorschriften wor den gegeven met betrekking tot de staat van oorlog en de staat van beleg, is bij de Tweede Kamer ingediend. De bedoeling van het ontwerp is om het voor het militaire apparaat moge lijk te maken in tijd van nood zijn taak te volbrengen. Het is de bedoeling, dat de burgerlijke autoriteiten tijdens de bij zondere rechtstoestand hun taak nor maal blijven vervullen, tenzij het mili tair gezag het nodig oordeelt in te grij pen. De bevoegdheden van de militaire autoriteiten en de burgers worden in het wetsontwerp afgepaald wrak staat, zal hij het nooit tegen de stroom kunnen houden. En als er dan iets gebeurt, terwijl er mensen in zit ten, komen die er niet levend weer uit." De heer Luiting zei verder: „Ik heb de heer Visser ernstig gewaar schuwd, maar hij is niet tegen te houden." De heren Visser en Luiting waren juist in IJ muiden teruggekeerd van hun tocht met de sleepboot „Cycloop1 naar de vermoedelijke plaats van het wrak. De heer Luiting was zeer pessi mistisch over hun bevindingen: De bergingstoren van de heer Visser zou eigenlijk een ankercapaciteit van 150.000 kg druk moeten hebben. Die capaciteit is echter slechts 3000 kg druk. De heer Visser wilde van al deze bezwaren niets weten. Hij verklaarde met voldoening dat twee duikers van de „Cycloop" de mast van het wrak hebben waargenomen. Het wrak zelf ligt ouder een zandplaat, de mast steekt daar ongeveer vijf meter boven uit, zei de heer Visser. Intussen heeft gisteravond de sleep boot „Winston Churchill" van de re derij Goedkoop, later met assistentie van de „Rapid", varwoede pogingen gedaan de bergingstoren, die Woensdag in de modder is gezakt, vlot te trek ken. De bergingstoren, waarmee de heer Visser het goud van de „Renate Leonhardl" wit bemach tigen, lag gistermiddag nog scheefgezakt in de modder in de haven van IJmuiden. De heer Visser scheen goede hoop op resultaat te hebben, want hij gaf het logiesschip „Aloha" opdracht weer uit Den Helder naar de Haaksgronden te vertrekken. In IJmuiden hield men dan ook re kening met de mogelijkheid, dat de toren vanmorgen tijdens het hoge wa ter van 7.45 zee zou kiezen. De scheep vaartinspectie heeft toestemming ge geven tot het uitvaren met een beman ning van twee runners aan boord van de toren, die onmiddellijk met rode vlaggen moeten seinen als er gevaar dreigt. Omtrent de overeenstemming is me degedeeld dat de partijen de politieke eenheid der Nederlandse Katholieken willen herstellen In overeenstemming met het Bisschoppelijk Mandement. De partijen stellen zich op het stand punt, dat er binnen een politieke partij geen plaats is voor welke georganiseer de groepsopvatting dan ook. Met de organisatie van de KVP kan men zich van KNP-zijde geheel verenigen. Wat het werkprogram betreft, is men het er over eens, dat een volksvertegen woordiger van de KVP het beginselpro gram alsmede het werkprogram 1956 zal moeten onderschrijven, zoals dat laatste door de partijraad der KVP op 5 November 1955 zal worden vastge steld. Verder is men het er over eens. dat de volksvertegenwoordiger metterdaad vrijheid van inzicht, van openbare me hingsuiting en van stemmen heeft, bin nen het kader van de programs der partij, daarbij rekening houdend met de fractie-eenheid omwille van het politieke beleid. Hieruit vloeit voort dat politieke op positie. die in wezenlijke strijd zou zijn met het beleid der fractie, uitgesloten behoort te zijn. Het partijbestuur van de KVP zal bin nen het kader van de bestaande partij reglementen bevorderen, dat twee fi guren, die vertrouwen genieten in de huidige KNP-kring bij de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen op de lijs ten der KVP worden verkozen. Bij de besprekingen waren aanwezig: van KVP-zijde de heren mr. Van Doorn, prof. mr. Romme, dr. Albcring, prof. dr. Gielen en Middelhuis en van KNP- zijde de heren .Weiter. prof. Lemaire, drs. Dreesmann, De Wolf en Zwarts. Het "Westduitse Rode Kruis heeft mee gedeeld dat 31 gevangenen uit de Sowjet- Ünie in Duitsland teruggekeerd zijn. Het transport bestond uit 15 Duitsers, 12 Fransen, twee Belgen, één Zwitser en de Nederlandse mevrouw Regina. Krampen (of, volgens een andere bron, Kramper). Mevrouw Krampen heeft de hele twee de wereldoorlog in Berlijn gewoond, waar zij waarschijnlijk als journaliste heeft ge werkt. Een Nederlandse functionaris deelde mee. dat mevrouw Krampen indertijd door huwelijk de Nederlandse nationali teit heeft verkregen, maar later van haar Nederlandse echtgenoot is gescheiden. Mevrouw Krampen, zei hij, is voorne mens naar haar familie in Keulen te gaan. Zij is 54 jaar. Zij werd in 1945 door de. Russen gearresteerd, beschuldigd van spionnage en veroordeeld tot 25 jaar ge vangenisstraf. TER gelegenheid v-»-> het vijftigja rig jubileum van de Technische Hogeschool te Delft wordt een tentoon stelling georganiseerd die een over zicht geeft van de werkzaamheden van die Hogeschool. Ondanks protesten onder andere van hoogleraars- en studentenzijde zal deze tentoonstelling op Zondag 2 October geopend zijn. Het is hier weer dezelfde Kwestie als onlangs met het Rode Kruis Wij weten wel dat e r christenen zijn, die er geen bezwaar tegen heb ben dat een tentoonstelling op Zondag geopend is. Maar is het nu te veel gevraagc en is het niet behoorlijk dat de Techni sche Hogeschool, die er immers is voor alle gezindten, er rekening mee houdt dat er mensen zijn. op wie zij in verband met die tentoonstelling als medewerkers of als bezoekers een be roep doet, die gewetensbezwaren heb ben tegen dat geopend zijn op Zon dag? Zou dat nu niet alsnog kunnen worden gewijzigd? Zou het niet een nobele geste zijn aan de nagedachtenis van minister Kuyper, die de polytechnische school vijftig jaren geleden tot Hogeschool maakte, om aan gewetensbezwaren van diens volgelingen tegemoet t- ko men? (Van onze weerkundige medewerker) Het fraaie nazomerweer wordt thans gestoord door wolken velden afkomstig van een Oceaandepressie. De vooruit zichten zijn evenwel nog gun stig. Het blijft vrij warm, en- de kans op regen is gering. Gisteren bereikte de nazomer een hoogtepunt. De hoogste temperaturen in Europa (afge zien van die in het Middellandse Zeegebied) werden in Neder land waargenomen. In Brabant steeg het kwik plaatselijk tot 26 graden. In Engeland vielen echter regen- en onweersbuien, die enige afkoeling brachten. Deze regenbui breidt zich over Frank rijk uit in de richting van de Rivièra. Intussen stoomt een nieuwe hoeveelheid warme Oceuanlucht in de richting van de Britse eilanden. De warme lucht wordt voorafgegaan door een wolken zone, die tijdens het weekeinde ook in ons land de zon tijdelijk schuil zal doen gaan. De onrust van de atmosfeer op de Oceaan is afgenomen. De actieve depressie voor de kust van Schotland miltop. Ook de verder Westwaarts lig gende Oceaandepressie, die zich heeft ontwikkeld uit de wervel storm vertoont nog maar ge ringe activiteit. Voor de benoeming van de heer Arturo Gonsalez als minister-resident van de republiek Panama in Nederland is agre- ment verleend. Binnenkort zal de repu- bltek Panama dus voor de eerste maal een eigen diplomatieke vertegenwoordi ging m Nederland krijgen. Voor Neder land is jhr. R. W. E. van Panhuijs, bui tengewoon gezant en gevolmachtigd mi nister te Havanna (Cuba) tevens geac crediteerd bij de republiek Panama. Vanochtend ca. kwart voor acht is in :i::; No dzeekanaal 32a Z.O. van de .ran Riebeock Laven het geladen «cnnensclup Thee evervaren door het 4k* >3 brt nietende engelse m.s, African Flirc® ïnn rit" Line Ltd Londen. Dr m rnde Theo ÏI is direct gezonk'; pi- twee opvarenden, de schipper en zijn vrouw, hebben zich kunnen redden en zijn opgepikt door de sleepboot Anna Goedkoop. Het wrak in het midden van het vaarwater. Een straalbommenwerper van de R.A.F. is vanmorgen vroeg neerge stort en uitgebrand in een open veld in de nabijheid van Guetersloh. Vol gens de Duitse politie zijn alle drie de leden van de bemanning om het leven gekomen. De oorzaak van het ongeval kon nog niet worden vast gesteld. Het gebeurde te drie uur Ned. tijd. De bommenwerper was gesta- tionneerd op de basis van de R.A.F. te Guetersloh. Inlichtingen: P. Bakker, Bloembollenkwekerij Export M,.l. o - r/\~I S396J027 v~~ k=_=,:X- voor eigen lain zenden wij U gaarne onze haai geïllustreerde pmscouranf toe Naam Straat «•••••MM. IFoonplaatz wenst het dagblad Trouw tot 1 October grath te ontvangen en zich te abonneren. ~al geschieden per week (52 cent) per ktmrtaal 6.75J, Doorhalen tvat niet gewenst ivordt. IJ wordt verzocht deze boti toe te zenden aan 4dmmistratie „Trouw', W. de ïftithstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1