VAN BERKELs MELK i nu oe TnaNSKA V.V.D. wenste communisten in raadscommissies Mahouts Peter en Podi (zonder olifanten) terug naar Ceylon Schroder toonde charmante èn draagbare najaarscolleetie m MOHTBLANC Kind verdwaald in boerenkoolveld Watersnoodschade eind '55 vergoed SCHIEDAM Commï ssiekam er kreeg nieuw aanzien H. J. C. Spier overleden VLAARDINGE1N Filmvertoning in „Het Zonnehuis" Contactavond HBSS Dit jaar 60.000 inwoners? - economisch Nu geen oer-transport maar „Willem Rtivs" Afscheid van B. kors Maasland KERKDIENSTEN MAASSLUIS 2 TROUW Zaterdag 21 September 1935 Raad van Schiedam In de Schiedamse gemeenteraad is Vrijdagavond uitvoerig van gedachten gewisseld over de vraag of het enige communistische raadslid al dan niet in enige commissie van bijstand zou worden benoemd. De heer K. Bosch (V.V.D.) bracht deze kwestie ter sprake bij de aanvang van deze openbare raadszitting. Als eerste punt ver meldde de agenda de benoeming van een aantal leden voor de vaste raadscommissies. Dit was voor de heer Bosch aanleiding de moge lijkheid te bepleiten, dat het enige communistische raadslid de heer P. Collé, in enige commissies zou kunnen worden benoemd. De voorzitters van de fracties van de P.v.d.A., K.V.P. en A.R. hebben achtereenvolgens verklaard tegen dit voorstel te zijn. Commandant „Leger des Heils" komt naar Schiedam Advertentie VULPENHOUDER S. DCCM Uitbreiding bij fa. J. Drent Advertentie M. A. OUWENS Co. MEUBELEN EN BETIMMERINGEN Advertentie Fq. J. Drent, Strevelsweg 61 SCHUIT Cr CO Advertentie TEU; 7;ö"9 NA JAARWISSELING NIEUWE ZILVEREN GULDENS Medische dienst Schiedam Jac. de Graaff speelt in de Grote Kerk V.D.V.-nieuws Politieberichten Burgerlijke stand van Vlaardingen Advertentie Feestavond Ned. Chr. G ra fisehe Bed rij fsljoiul Advertentie AUTOVERHUURBEDRIJF H. C. LINKELS Burgerlijke stand van Schiedam Korbalnieuws Vismarkt Rotterdam Visserij berichten De heer Bosch achtte het in strijd met de democratische vrijheden, dat het communistische raadslid voortdurend van de arbeid van de vaste commissies van bijstand van de gemeenteraad zou worden uitgesloten. Het kwam hem voor. dat in de commissies geen zaken wer den besproken, waarbij de veiligheid van het land in het geding is. Bovendien heeft het communistische lid van de ge meenteraad nimmer enige aanleiding tot klachten over zijn gedrag gegeven. Nu de spanningen op internationaal niveau verminderen, achtte de heer Bosch geen reden meer aanwezig om dat lid van de commissies uit te sluiten. De raad doet ernstig tekort aan. de democrati sche rechten, aldus de heer Bosch, die de mogelijkheid bepleitte, dat het be trokken lid zou kunnen worden benoemd in de commissies voor financiën stadsontwikkeling en stadsuitbreiding. Ook stelde de heer Bosch voor. dat de fractievoorzitter van de C.H.TJ. zou wor den benoemd in de commissie voor fi nanciën. De heer P. Collé (C.P.N.) was bijzon der verheugd, dat in de raad thans een andere gedachtengang tot uitdrukking werd gebracht. Het had hem verwon derd, dat zijn partij nog steeds geen deel kon nemen aan de arbeid in de raadscommissies. Hij herinnerde aan de Troonrede, waarin H.M. de Koningin Dinsdag j.I. een geest van verdraag zaamheid bepleitte. De heer P. van Lith, voorzitter van de fractie van de P.v.d.A., achtte het tegen de bestaande gewoonte om zon der voorbereiding een dergelijke veran dering goed te keuren. Hij wilde daar om het voorste] aanhouden tot het vol gend jaar en dan eventueel overleg ple gen. De heer Van den Toorn (K.V.P. sloot zich daarbij aan, hoewel hij het voor stel in het geheel niet aantrekkelijk vond. De communistische Partij Neder- !aod_ behoort niet thuis in een demo cratisch staatsbestel. Daarom zal de K.V.P.-fractie zich tegen een dergelijk voorstel blijven verzetten. De heer Zonneveld (C.H.U.) verklaar de dat het voorstel om een C.H.-lid in de commissie van financiën te doen op nemen, niet van zijn fractie uitging. De heer A. Hoek (A.R.) achtte het on derwerp, dat de heer Bosch had aange sneden prematuur. Bovendien: er is niets veranderd sedert de tijd, dat werd besloten de C.P.N. van de raadscom missies uit te sluiten. Laat de heer Col lé eerst maar eens aantonen, dat er geen binding bestaat met een vreemde mogendheid en dat hij zijn taak als commissielid als goed vaderlander zal verrichten. D.e heer Bosch, die het woord her kreeg.'wenste stemming over zijn voor stel. Hij was het overigens in het geheel niet^eens met de fractievoorzitters. ,,Wat gij nieï' wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet", was zijn mening. De heer Collé verklaarde nadrukkelijk dat uitsluitend de Communistische-Par tij Nederland op de bres staat voor de zaak der nationale zelfstandigheid. Wa ren het niet de communisten, die waar schuwden voor te grote Amerikaanse in vesteringen? En hadden zij geen bijval gekregen van de directeur van een der belangrijkste industrieën, de heer Van Doome, die dezer dagen nog datzelfde gevaar signaleerde? Wat de binding be treft aan een vreemde mogendheid: Wel licht is hiermee de Sowjet-Unie bedoeld, aldus de heer Collé. ,,Ik kan u ver keren, dat er geen binding bestaat, wel een gevoel van kameraadschap!" De heer Van der Toorn (K.V.P.) vond de Communistische Partij Nederland een doodsvijand van de democratie. Hij acht te geen enkele reden aanwezig om het voorstel van de heer Bosch te steunen. De stemming toonde tenslotte duide lijk aan, dat de gemeenteraad er niets voor voelde de heer Bosch zijn zin te geven. De uitslag was 30 tegen 3 stem men, waarmee het voorstel werd ver worpen. Bijna alle overige punten van de agen da hebben de raadsleden zonder meer goedgekeurd. De voorstellen betroffen de aankoop van een aantal oude panden in het kader van de stadssanering. enige pcrcellcn grond, benoemingen bij het on derwijs. verhuur van een sportterrein en uitgaven voor enige gemeentelijke dien sten. waarover wij de laatste weken hebben geschreven. Slechts één voorstel gaf aanleiding lot het stellen van enige vragen. Het betrof het overnemen van het gebouwtje in het Volkspark ten behoeve van de Arbeiders Jeugd Centrale. Naar wij reeds meldden stelde het college van B. en W. de raad voor het gebouwtje in het Volkspark van de Vereniging tot bestrijding der Tuber culose aan te kopen voor ƒ5000.— en in beginsel te besluiten het in huur af te staan aan de A.J.C. Deze organisatie kampt met een groot tekort aan zaal ruimte voor haar cursussen, kadervor ming en andere bijeenkomsten. Een de finitief voorstel inzake de huurvoorwaar den zou het college bij een volgende ge legenheid aan de raad voorleggen. De heer Bosch (V.V.D.) vroeg de aandacht voor het dierenasyl, dat de Vereniging tot bescherming van dieren reeds gerui me tijd in Schiedam nodig heeft, D heer Hoek (A.R.) wees er op. dat ook andere organisaties met zalengebrek kampen. Het C.H.-raadslid Kok was het daarmee eens. De wethouder van Ge meentewerken, de heer Th. L. J. van den Berg, deelde mee, dat het college tevoren advies had ingewonnen bij de Gemeentelijke Jeugdcommissie, waarin alle groeperingen zijn vertegenwoordigd. Haar advies was voor het college be slissend geweest. De heer Van den Berg verklaarde voorts, dat de aanbieding van de Vereniging tot Bestrijding der Tuber culose bijzonder goedkoop'was geweest en dat een samenloop van omstandighe den tot dit voorstel had geleid. De raadsleden van Schiedam heb ben gisteravond ongetwijfeld met bui tengewoon groot genoegen in de pau ze tijdens de raadsvergadering hun gebruikelijk kopje thee gedronken. Niet alleen waren vóór de pauze nile op de agenda slaande punten reeds in behandeling geweesten dat was om half negenmaar ook konden zij zich verpozen in de geheel ge restaureerde commissieka me r. Het wus voor de eerste maal dat ie raadsleden deze kamer in een ver- ieuwde staat konden aanschouwen. De gehele kamer, die vroeger donker was, heeft een licht en vrolijk ac cent gekregen. De wanden zijn met een. licht groene verf bewerkt. Een oarketvloer is aangebracht, nieuwe itoelen zijn gekomen en vloerkleed en gordijnen zijn van een vrolijk gele kleur. Aan een van de wanden hangt zen groot schilderij voorstellende een rustig plekje aan de Vecht en ge schilderd door E. R. D. Schaap. Het tchiledrij dat uit het Stedelijk Mu seum afkomstig is, hangt als proef 'n de commissiekamer, getuige ook de nog eenvoudige lijst. Verder is de muur versierd met een plattegrond van de toekomsticr stadsuitbreiding. Commandant en mevrouw Thykjaer, de leiders van het Leger des Heils in Neder land. zullen Zondag naar Schiedam komen vodr het leiden van samenkomsten, welke door het Leger des Heils gehouden zullen worden. Commandant en mevrouw Thyk jaer hebben ruime internationale ervaring opgedaan in hun dienst als officieren van het Leger des Heils. Zij waren territoriaal leiders in de Scandinavische landen, Rus land. Finland en Denemarken. Mevrouw Thykjaer was ook werkzaam in Zuid Amerika als zendings-officier. De divisie- officier. Brigadier L. Nijman, bekend door het vertalen van Billy Graham, en kapi tein Heinsdijk zullen mede aanwezig zijn. 10 uur 'V.m. Heiligingssamenkomst. 6.30 uur n.m. Openluchtsamenkomst. 7.30 uur n.m. Verlossingssamenkomst. MEENT 05 De heer J. Drent heeft gisteren zijn ■geheel verbouwde horlogerie aan de Strevelsweg 61 -heropend. In korte tijd heeft de firma Ouwen» en Co te Rotterdacm de zaak gemoder niseerd en uitgebreid. Daarvoor werd een geheel nieuwe betimmering aange bracht. uitgevoerd in blank -mahonie met blank berken vitrines. De étalage werd zo geconstrueerd, dat de gehele zaak van buitenaf goed te overzien is. Door het bijtrekken van de werkplaats werd bovendien meer ruimte verkregen. Het geheel werd gecompleteerd door het aanbrengen van een zeer moderne en doelmatige verluchting door het Electro-technisch bedrijf Schuit en Co. te Rotterdam. WIJ VERZORGDEN IIET INTERIEUR VAN- DE FA. J. DRENT. 1VUVSTERSTRAAT 20 TEL. 750SI De LICHTINSTALLATIE van de nieuw ingerichte zaak van de werd uitgevoerd door ELECTRO TECHNISCH BEDRIJF Slaghekslr. 178. R'dam <Z.) Tel. 77096 Landelijk erkende Installateurs (Van onze Haagse redacteur' De afwikkeling van de watersnood- schade verplichtingen zal eind 1055 gro tendeels beemdigd zijn, aldus zegt mi nister Van de Kicft in de Memorie van Toelichting op de begroting 1956 van het depaitemont van Financiën. Op de begroting zijn nog bedragen opgenomen voor uitgaven iii de publiekrechtelijke sector en de lor dbouwseetor 'waar de physieke moeilijkheden een snellere voortgang op de weg naar herstel niet toelaten. In 1956 zal een deel van het admini stratieve apparaa' nog gehandhaafd moeten blijven, waarbij de rampschade- bureaux te Zierikzee. Zevenbergen en Middelburg. Naar wordt aangenomen zal een be drag van 6 inilnoen nog benodigd zijn voor de afwikkeling van de stormvloed- schade m de publiekrechtelijke sector. (Van onze Haagse redacteur' Kort na de komende jaarwisseling zat kunnen uorden overgegaan tol de uitgif te van de nieuwe zilveren guldens Uit deelt minister var de Kieft mede in do Memone van Toelichting op de belli J- ur.g 1936 van Financiën. Op 22 Fobiua- 1-1 1955 werd de iiicvefingstermiin van de builen omtoop gestelde oude /:lvo-| oud-te van de C ren guldens gesloten Het bleek dat ea j,u Den Haag Hii 93 mülioen van de m naar schatting in circulatie zijnde 100 milliocn ter mwi«- j In (Je ciudci J >m \*v. Don Haai: nvlm Ionen (l> Spier. uiNïL'nd o:uJr: v, ij/ci I)' nu m N ie- «e'iii.iv.m een pu.» W vm. j* maar tierfl vuoiN hjh owijd aan tie Khiciim.i' 'hu nt 'A': nc viaen'. komen en j,a m fn JD3U s»tng htf met ,>v ja.i tï u j c dei Keucne- nn ven Ha- 'it'.-ia -isj-., te V,'oubiujl '- '''"ie i-vw 'h'-ll. -C'h .r, "i een A .1- .V" !l 't seling was aangeboden. .hoe. Spier !u< n alle Hoewel de vei vaardiging van nieuwe besturen zitting •jetiuu. guldens krachtig ter hand genomenCretan- van b' n*'.i werd moesi vo.ntang veiieond Worden Iti.mnan f Kir-vcreniging aan het v erzendklaar maken van het Oianje' en n i a >i kt- i Jeeii- on pachtzilver cn liet aannmntcii I|..Ovlmlood ui \wrk. vu v v van 25- 1Ö-. 5- en I centsstukken tot »teun vtln /w.tM.c (Tl.. i Kt i kon bij hun bei u 'p n*,- Do ttM-aawie 1)0steilmq van luk ovetüCiiot /al a s D.r.Mn^ om half Pao» op OaJ Lak on De e er. ■UJ se. ü'-v lig. un ei comité .'enter, int'ti jj <t 'ife. :m daag Du,neg Als eerste ontspanningsavond in het nieuwe seizoen werden voor de patiënten van Het Zonnehuis te Schiedam Vrijdag avond enkele films vertoond, die weiwil lend ter beschikking waren gesteld door „Het Prinses Irene Fonds". Vertoond werden een komische soida- tenklucht, een cowboyfilm, waarin wilde paarden en stieren worden getemd, een tekenfilm en een hypermodern filmpje getiteld ..William overwint", een film van dolle kwajongensstreken. Het waren dus allen films, die bijzonder geschikt waren om wat levensvreugde te brengen aan deze mensen, die het zo hard nodig hebben. Fiim is wel bij uitstek geschikt om zieke mensen wat afleiding te bezorgen. In de donkere zaal valt alles van hen af en hun aandacht is alleengericht op het witte doek. In het kader van deze ontspannings avonden zullen nog meerdere volgen. Ook zal in de maand November begonnen worden met de verkoop van door de patiënten vervaardigde goederen. Ieder, die iets nodig heeft, wordt uitgenodigd dan in Het Zonnehuis een kijkje te komen nemen. De voetbalvereniging H.B.S.S. heeft gisteravond in de grote zaal van Irene te Schiedam een feestelijke contactavond gehouden. Deze was bedoeld als inzet van de komende clubavonden, die in het winter seizoen zullen worden gehouden in het wijklokaai in de Nieuwe Maasstraat. In zijn openingswoord heette de voor zitter allen hartelijk welkom en wekte alle leden op deze clubavonden trouw te bezoeken. Het Toneelgezelschap O.D.G. o.l.v. de heer Mak en het Mondaccordeon-ensemble „Bravo" verleenden hun medewerking aan deze avond. Voor de pauze werden door „Bravo op vlotte wijze enkele nummers ten gehore gebracht en werd door O.D.G. het le bedrijf opgevoerd van „Papa mag het met weten". Na de pauze volgde nog het slot van deze klucht. Medische dienst. De medische dienst te Schiedam wordt op Zondag 2a Sep tember waargenomen door de volgende artsen: A. L. J. Kunze Nieuwe Haven 115 tel. 67760: C. in 't Veld, W. de Ztvij- eerlaan 23, tel. 68599 en J. van der Veer, Dr Wibautplein 48. tel. 69873. Geopend de'apotheek Fa. Gouka en Co., Groene- laan 127, ook gedurende de avond- en nachturen van de overige dagen van de week. Op 31 December 1953 was men in span ning of dat jaar nog met het „ronde" in woners-aantal 55.000 zou worden afge sloten? Het zou wel eens kunnen zijn, dat op Oudejaarsdag 1955 het aantal in woners weer rond een „rond" bedrag zweeft: 60.000. Uit de bevolkingsstatistiek blijkt, dat op 1 September dit jaar Ylaar- dingen 58.824 inwoners had. In Augustus bedroeg de vermeerdering 292. Nu een rekensommetje: 58.824 4 x 292 59.992, In 1953 waren er eveneens 8 tekort om de 55.000 vol te maken. De gemiddelde toeneming van het aan tal inwoners in 1955 bedroeg-in de. eerste 8 maanden van dit jaar per maand 244; in totaal 1954. Echter, de laatste maanden is de toeneming per maand rond 300. Door de bouwactiviteit belemmerende maatregelen in 1954 kwamen in het begin van dit jaar bijna geen woningen ge reed en was het vestigingsoverschot in die periode dan ook veel geringer dan in de achter ons liggende zomermaanden. Er komen dit jaar nog een flink aan tal woningen gereed. Hoewel de vesti gingen (verhuizingen) van-buiten- Vlaardingen in de wintermaanden mis schien door het weer worden beinvloed, is de mogelijkheid van een verdere grote toename nog steeds aanwezig en wanneer dan bovendien de gunstige verhouding tussen geboorte en overlijden ook blijft, dan zit de 60.000 erin, belemmeringen als sneeuw en gladheid ten spijt De toeneming van het aantal inwoners sedert 1 Januari 1955 (tot 1 September, dus over 8 maanden) bedroeg reeds 1954 personen, reeds meer dan in het gehele (ongunstige; jaar 1954 met in totaal een vermeerdering van 1878- Dinsdag moest V.D.V. 1 de damstrijd aanbinden tegen een van de ernstigste candidaten voor het kampioenschap „Het Oosten'T uit Rotterdam. Het komt ons voor, dat Vffi.V. zich wel wat liet inti mideren door de faam, die vars dit tien tal uitgaat, want er werd nogal „bevan gen" gespeeld. Aan bord 1 verloor v. Deventer door een ernstige blunder. Pinck, die als in valler „in de top" geplaatst was, meen de het spel te kunnen forceren en ver loor door een prachtige combinatie-an- val van oud-Viaardihger A. Stuurman. Bakker aan bord 8 wist de enige volle winst voor V.D.V. te behalen. Niestadt ■leek zijn .party te winnen maar zijn te genstander wist een vernuftige remise combinatie te vinden. Eveneens remise speelden Biel. v. Veelen en Lansbergen. De eindstand werd zo 146 voor „Het Oosten." De serie veertiendaagse orgelconcer ten in de Grote Kerk te Vlaardingen wordt Zaterdag 24 September ie halt negen voortgezet met een orgelbespe ling door Jac. de Graaf. De titel van de orgelconcerten is intussen met het jaargetijde veranderd en luidt nu kort weg: „Avondmuziek". Jac. de Graaf is cantor-organist in de Mathenesserkerk te Rotterdam. Vele Vlaardingers kennen de jaarlijkse uitvoeringen van de Johannes Passion, die onder zijn leiding plaats vinden. Ze worden altijd geprezen om hun schoonheid en accuratesse, kwaliteiten, die ook het orgelspel van de heer De Graaf kenmerken. Het belooft weer een avond te worden, waar niet alleen orgeiliefhebbers tevreden vandaan zul len gaan, maar waar ook andere be langstellenden zij, die niet zoveel van het orgel, koningin der instrumen ten, afweten volop kunnen genieten. Het programma geeft tot deze ver onderstelling aanleiding. Hoewel het nog niet geheel is vastgesteld, kon de heer De Graaf ons reeds de volgen de composities noemen: een fuga van Bach, een orgelconcert van Handel en enkele werken van Buxtehude en Reger. Het hoofdaccent ligt dus op de stijlperiode van de barok. Geen won der: in die tijd bloeide de orgelkunst ais nooit tevoren, terwijl ook nu nog, ondanks het loffelijk streven van vele prominente musici, een dergelijke hoogte niet bereikt wordt. De 2-jarige M. W. Timniers geraakte Woensdagmiddag, gezeten in een wandel wagentje. in de vijver van het Oranjepark t„- Vlaardingen. Een 7-jarig broertje duw de het wagentje en liet dit bij de vijver los. De 12-jarige Leendert den Hoedt be gaf zich direct te water en bracht het kind op het droge. In een woning in de buurt is het drenkelingetje van droge kleren voorzien. Tijdens werkzaamheden in het ruim van een schip, liggende in de haven van de E.N.C.K. te Vlaardingen. geraakte de 31-jarige P. N. uit Schiedam met zijn rechterbeen onder een baal kunstmest. Het been brak en bet slachtoffer moest naar een Schiedams ziekenhuis worden overgebracht, Gehuwd: Arie Gerrit Broek, oud 24 jr. en Nelly van der Linden, oud 25 jr. Geboren; Wilhelmïna Petronelia, d. v. H. Groeneveld en M. B. v'an Leeuwen; Klazina. d- v. E. van der Vlis en J. As senberg; Frank Marinus. z v. W. Treuren en M. Hilker. Overleden: Willem van IJperen, oud 61 jr., wedr. van: A. E. Korpershoek; Maartje van den Berg, oud 70 jr., echtg. van; D. Haddeman. De buurtschap Heurne bij Aalten is in de nachf van Donderdag op Vrijdag in opschudding geweest, toen bleek, dat Henkie Klein Poelliuis, die in December a.s. drie jaar wordt, was verdwenen. Vader en moeder Klein Poelhuis waren Donderdagavond de koeien gaan melken en toen zij om zes uur thuis kwamen, bleek Henkie nergens 1e vinden. De ouders waarschuw den enkele buren en .gezamenlijk ging men zoeken. Allengs sloten zich meer buren aan bij het gezelschap en ten slotte was een groot gedeelte van de bewoners van de buurtschap op zoek. Inmiddels begon het donker te worden en daarom werd het zoeken met zaklantaarns voortgezet. Boeren, die in het bezit waren van een trekker met verlichting, reden er mede over de wegen en de velden van Heurne zonder resultaat. Het politiecorps uit Aalten was bijna in zijn geheel naar Heurne gekomen om te zoeken, waarbij het hulp had van een speur hond uit Lochem. Tegen acht uur gisterochtenr zag de landbouwer Hijink iets bewegen in een perceel boerenkool, dat naast zijn woning ligt en op nog geen zestig meter van het huis van de familie Klein Poelhuis midden tussen de boerenkool stond de kleine Henkie. Hij is tussen de koolplanten, die een centimeter of tien. groter zijn dan. hij, verzeild geraakt en hij heeft ver moedelijk niet geweten, hoe hij weer uit deze doolhof moest komen. De hele nacht heeft hij tussen de planten door gescharreld, zonder aan een van de einden van het veld uit de boeren kool te kunnen komen. De mahouts van de Diergaarde „Blijdorp". Maddumage Gunawarda- na (roepnaam „Peter") en zijn col lega Kuruppuachchige Surabie! (roep naam „Podi") zullen Donderdag 29 September met de „Willem Kuys" naar hun geboorteland Ceylon afrei zen. Zoals bekend, zijn de mahouts spe ciaal uit hun vaderland overgekomen om het Oertransport met olifanten op de E 55 te demonstreren. Zij zijn inmiddels bekende figuren geworden in Rotterdam en speciaal natuurlijk in Diergaarde Blijdorp, waar zij als het ware kind in huis zijn. Kwamen zij aanvankelijk met als eni ge bagage ieder een klein valiesje op 9 Mei in Rotterdam aan, Donderdag ver trekken zij niet alleen met hun valies maar ook ieder met een reusachtige koffer volgeladen met geschenken. Zij hebben tijdens hun verblijf in ons land niet alleen in onze stad rondge keken, doch door toedoen van Diergaar de Blijdorp en van de directie van het Zeemanshuis, hebben zij met hun tolk. de hoer Kriekenbeek, diverse steden en delen van ons land bezichtigd. Zo hebben zij een bezoek gebracht aan Den Haag: het Vredespaleis, de Ridderzaal en Madurodam; de opening van de Staten Generaal hebben zij zelfs van dichtbij kunnen meemaken. Ook de grachten van Amsterdam. „Ar- tis", de Veluwe. Arnhem („the jungle of the Netherlands" zoals zij dit noem den) alsmede een deel van Brabant met de bruggen bij de Moerdijk, hebben zij met een bezoek vereerd. Als plattelands bewoners trokken vooral boer- en tuin derijen hun belangstelling. Ontelbare malen zijn zij gefotografeerd en zelfs uit Californië kwamen brieven met foto's. Vol lof over de wijze, waarop zij door verschillende Rotterdamse burgers zijn opgenomen en werden uitgenodigd rp ONEELMINNENDE, maar niet voor het toneel betalen willende Rotterdammers kunnen gerust zijn. De gemeentelijke overheid zal in het vervolg elk jaar elk tekort van het Rotterdams Toneel wel dekken. Want elk jaar zal een „verklaring" gevonden kunnen worden voor de overschrijding van de begroting, zelfs als die overschrijding zoiets van 42 pet is. De heer Dutilh zal telken male wel waarsschuwen, maar als puntje bij paaltje komt, dan geeft hij, met zijn gehele fractie, zijn fiat aan een extra-subsidie. /A P de P.v.d.A-fractie kan de wet- houder'natuurlijk altijd rekenen. Deze is van mening, dat de Overheid de kunst, of liever de KUNST, maar van middelen moet voorzien, haar moet bevorderen, of „voorwaarden heeft te scheppen", dat die Kunst zich ontplooien kan. En als het publiek die Kunst niet lust, dan betaalt de Over heid die tekorten wel. Enige rem is er niet. En het zal dan ook Donderdag niet de laatste keer geweest zijn, dat een extra-sub sidie werd toegestaan. Maar het komt er steeds. De communisten doen van zelf mee en heiaas ook steeds de K. V.P., al is het dan met „pijn". TV ATUURLIJK komt er volgend ■*-" jaar weer een voorstel voor ex tra-subsidie, want de wethouder heeft al verteld, dat de begroting, welke het Rotterdams Toneel had opgezet, geen speelruimte liet. Dat belooft dus wat. Maar er zit nog meer in het verschiet. De wethouder heeft ook al laten doorschemeren, dat als straks de Kunstnota verschijnt, wel blijken zal, dat de Gemeente nog veel meer moet gaan betalen voor de Kunst. Waarom ook niet. Het gaat naar de socialisatie van de kunst, met wel willende medewerking van de V.V.D. TfN straks mogen de raadsleden er *-J misschien ook al niets meer over zeggen. -Donderdag kregen we al te horen, dat de raadsleden er maar niet hoofdelijk over moesten stem men, Aantekening, dat men er tegen was, moest al voldoende zijn. Mis schien dat dat democratisch-socialis- me is, democratisch is het zeker niet. Natuurlijk moet elk raadslid als hij zijn stem uitbrengt tegen een voorstel, uitgaan van de mogelijkheid dat alle raadsleden dat zullen doen. Die verantwoordelijkheid moet hij durven nemen. Maar als een fractie, of een raadslid aantekening vraagt, dat hij tegen is, dan is dat tegen niet minder ernstig, dan bij een hoofde lijke stemming. p" R zullen maar heel weinig raads- leden geweest zijn als ze er al waren die begrepen hebben, wat de burgemeester heeft bedoeld met zijn slotbetoog. Het zou waarlijk niet overbodig zijn indien de burgemees ter toch nog eens omzag naar een gelegenheid om duidelijk te maken, hetgeen hij bedoelde. In het parle ment komt het wel voor, dat een lid per vliegtuig uit het buitenland te rugkeert om aan een stemming deel te nemen. En zou dan een Gemeen teraad maar niet hoofdelijk mogen stemmen, omdat een aantal raadsle den meenden genoodzaakt te zijn, voortijdig te moeten vertrekken? op een kopje koffie, vertrekken zij zoals gemeld Donderdag naar hun woonplaats Padukka plm. 30 km van Colombo Zij arriveren daar 14 October en onge twijfeld zullen zij veel te vertellen heb ben. plaats vinden Bijeenkomst oiiii-leerHimcri Ter geiesuiheid win het ufsdn-id van de heer B Kuw als hoofd van de Ju. Imna-t'LO schooi aan hei Maastunnel- plein te Rotte: da m-Chailms. /ui op Woensdag 28 Septembber a.s, een bij- eenkomst worden geiioudin m de Be waarschool n an de Eversdi.ickstiaat, waar de oud-leerlmgen m de golegcheid worden gesteld persoonlijk afscheid van de heer Kors te nemen. Dere bijeen komst. ttjji alle oud-leei lingen werden verwacht. r.ordt van halff acht lot ne gen uur gehouden, De afdeling Rotterdam van de Ned, Chr. Grafische Bedryfsbond organi seert op Woensdag 28 September om 8 uur een feestavond in de grote zaal van „Lommerrijk" aan de Straatweg te v.m. Hillegersberg. Deze avond wordt gegeven ter gehelenheid van het 50-jarig bestaan der afdeling. Medewerking verlenen de „Vrolijke Zwervers" en het duo Bogers. Nieuw li() wijkraad van Hevplaat De heer Tli. Habraken nceft ontslag genomen als lid van de wijkraad voor Heyplaat In zijn plaats is benoemd ir. H. W. Stapel, van beroep scheepsbouwer. MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds J J H Keijzer. Geref Kerk 9.30 en 2 uur ds E J Oomkes, van Schiedam. Nieuw materiaal. Oak Kampeerwagens KERDIJKSTR. 2S a (Bergpolder) TEL. 80647 T AAT dan de A.R.-woordvoerder zelf maar eens zeggen, hoe het toneel zonder tekorten zal kunnen werken, laat hij zelf de leiding maar eens nemen. Zo sprak de heer Du tilh. Dat is ook al onbegrijpelijk. Want daar ging het niet om. Het ging er om, dat het onjuist is, dat elk tekort op de Overheid wordt af gewenteld. Het ging er om, dat ook de toneeldirectie en het bestuur der Stichting zelf enig risico dragen en zodoende vanzelf genoodzaakt wor den de nodige voorzichtigheid te be trachten. Ook dat vindt de V.V.D.- fractie niet meer nodig. Hoeveel die ■dure montering van een bepaald stuk geweest is, is intussen nog niet ont huld. Maar als het om de kunst gaat, kijkt de Rotterdamse Raad in meer derheid niet op een paar duizend gul den. Geboren Jacobus W„ z. v. H. J. Kriek en P. A. Klepke; Maartje C. M„ d. v. H. van Leeuwen en M. v. Wolferen; Yvonne R„ d. v. W. C. Ruttcu en H. G. v. d. Velde: Jacoba J„ d. v. F. J. S. de Goede en J. M. H. Visser. Overleden: C. Verveen, 77 jaar. SCHIEDAM: Herv Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds J D Smids 5 uur dr L J Cazc- mier. Nieuwe Kerk 10 uur ds H W Hem mes 5 uur ds A Hoffman, Westerkerk 9 en 10.30 uur ds J Grsa 5 uur vie A v.d Ban, Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds A Hoff- .ma» 7 "UJ ds E C B Kok Rotterdam. Zuid Ncd Herv (Geref) Evang Gebouw Irene 10 uur ds J van Dijk te Garderen frit cis Stolk te Schevemngen Ge ref Kerk Oosterkerk 10 uur ds P H van Eyk van St Maartensdijk a uur dr A G Honig van Purvoredjo. Plantagckerk 9.30 uur ds A de Bruin van Punvokerto 2.30 uur ds F H van Eyk. Julianakerk JO uur k-Im •J?omg 5 uur ds A de Bruin, Kethet 9.30 uur ds K S G Zijlstra van ■,,Iï°.t!.erdam 2-30 uur ds K S G Zijlstra. MAASSLUISNcd Herv Kerk 10 uur ds K M Vogel 5 uur ds H F Meijer. Jeugdkerk (Kleine Kerk) 10 uur de heer A van Wasbeek, Kmderkerk (Ons Huls) 10 uur mevr H M Meijer—Visser, ïmmanuelkerk 9.30 uur ds T Spilker 4.30 uur ds H Vo!- lenhoven, Zuiderkerk 9.30 uur ds H Vol- lenhoven 4.30 uur ds T Spilker Geref 1 8.30 en 2.30 uur ds A D Nlemvenhuis van Vlaardingen Chr Ge- ref Kerk 10 en 4.30 uur ds E Venema - Ned Prot Bond 10.15 uur ds G S Wester- ouwen van Meeteren Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 6.45 uur Openlucht- samenkomst op de Markt en 7.30 uur Ver- Iossmgssamenkomst. HOEK VAN HOLLAND: Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds van Offeren Geref Kerk 10 en 4 uur ds P Rullmann. Personeel gevraagd Q Gevraagd werkster voor één ev. meerdere ochtenden in ds week. Tel. 43311. /N de parade der modeshows, die nog steeds voortduurt, bekleedt die van de N.V. ManufacUirenhundel A. Schroder Co. een aparte plaats. Hier geen extravagante modellen -uit Parijs, clie meestal toch, niet draag-, baar zijn', maar men heeft die model len uit de vooraanstaande buiten landse modehuizen gekozen. die uiterst geschikt zijn poor ons klimaat en onze aard. bi hotel Atlanta aan de Coolsingel te Rotterdam heeft schröder gister middag en -avond onder zeer grote belangstelling deze nieuwe najaars collectie getoond. T)E ensembles, bestaande uit mantel en costuum. zijn nog zeer in trek. Van zwart-witte tweed had Schröder een model gekozen, waarbij de kraag van het korte jasje over de lange 34- mantel viel. Een zwart biesje garneerde het geheel. Onder de japonnen waren prachtige exemplaren te bewonderen. Heel jong cn fleurig stond een grijs-wit streep- modelletjc. De fraaie verwerking van de streep op de royale zakken verhoogde het effect, dat het model zelf maakte- Het was onmiskenbaar een Zwitsers product. Een zwart jack. opgefleurd door een witte bies. herinnerde ons. ondanks de tropische temperatuur, aan de winterse sneeuwbuien. Het pakje, dat er onder gedragen werd was evenwel heel aardig: een donkergrijze, gladde pantalon, waar op een jumper in een uitdagende oranje kleur gedragen werd. De cocktail- en avondjaponnen waren zoals altijd bijzonder gedistingeerd Een bruidje toonde tenslotte een prachtige japon met opgewerkte witte rozen. De hoedjes, die bij het getoonde ge dragen werden, waren van Joop Knop pers uit Amsterdam. Zaterdagmiddag worden er twee com petitiewedstrijden gespeeld. Het eerste twaalftal speelt in Sinionshaven om half vier een wedstrijd tegen S.S.V. 1. Waar schijnlijk zal „Maassluis" deze wedstrijd winnen. Het tweede twaalftal behoeft deze keer niet te spelen. Maassluis 3, die vo rige week verloor van Z.K.V. 2. zal zijn best moeten doen om zijn tweede wed strijd met een beter resultaat te laten eindigen. Spirit 3 uit Vlaardingen komt om half vier een wedstrijd spelen tegen dit twaalftal en zal, als Maassluis 3 zijn best doet, deze wedstrijdpunten moeten delen. Het zou voor Maassluis 3 een prachtprestatie zijn als cr met een gelijk spel geëindigd kan worden. VERGROTING RAADSZAAL De raadszaal te Maassluis voldoet al geruime tijd niet meer aan redelijke eisen. Bij vergaderingen van de gemeenteraad blijft er vrijwel geen ruimte meer over om zich enigszins vrijelijk te kunnen be wegen en de leden hebben al meerdere malen wensen om tot een doelmatiger inrichting te komen, geuit. Door de dienst van gemeentewerken is een plan ontworpen, waardoor de raads zaal 12 m- meer vloeroppervlakte krijgt. De kosten van deze verbouwing worden geraamd op ƒ12.700,Met deze vergro ting kwam ook het meubilair aan de orde. Dit is vrij oud en verkeert in slechte staat, zodat vervanging noodzakelijk is. De fir ma H. Pander X: Zn. te 's-Gravenhage heeft een stijlvolle en representatieve in richting ontworpen. Het meubilair is van die aard. dat het in een nieuw raadhuis zal passen. Burgemeester en wethouders vragen de raad voor dit doel tevens een crediet van 10.300. RAADSVERGADERING De agenda voor de raadsvergadering te Maassluis van Donderdag 29 September bevat o.a. voorstellen tot aankoop van een aantal percelen in het sareringsgebied; tot verkoop van enige percelen grond in de Kapelpolder: idem tol onteigening van een tweetal percelen aan de Stationsweg; tot benoeming van een huur-commissie tot het beschikbaar stellen van een cre diet voor het aanleggen van straten en een riolering in het vierde gedeelte van de Kapelpolder: idem ten behoeve van de uitbreiding en inrichting van de raads zaal; idem voor uitbreiding van de ge meente-secretarie en tot verhoging van het crediet voor de bouw van een brand weerkazerne, annex garage reinigings dienst en kantoor gemeentewerken. Aanbesteding, Door burgemeester en wethouders van Maassluis is Vrijdagmor gen aanbesteed het aanbrengen van een riolering in de Sluispolder (tweede ge deelte) te Maassluis. Ingekomen 8 biijet- fJV-njN" en Zoonen, Den Haag, ffia?nn~: S' Vuurmond. Scheven!ngen, ffinonn~i rC Ynef, v- Sehie- Delft, ra?nnn~ ir L'„ |ur3£.rs' Rotterdam, 07.000,—; Vries Zn., Delft, ƒ56.500,—; v- Deurscn, "Dordrecht, 7 53.700,— oebrs. de Jager, Sliedrecht, ƒ52.300,—: V?' v* Geer» Leiden, ƒ46.700, .De gunning is aangehouden. Tul Ir en broderiedut teas lift materiaal i oor dit cocktail japonnetje van evn m vrigvns hoogst eenvoudig modeAllevn de diepe ^-uitsnijding t un het lijfje uus nis bijzonderheid aan te merken ROTTERDAM, 24 September. Aan voer van IJmuiden en elders 150 kis ten verse zeevis en 40 kg levende paling. Prijzen; tarbot klein 0.70—0.90 griet 0.60—0.95, per kg.; schol middel 31-36. schol klein 1719, schelvis middel 2630, kabeljauw groot 4351, kabeljauw klein 1824, makreel 17— 20, zeehanen klein 1830, wijting 18 22. verse huring 1518 p. kist; le rende paling dik 3.803.90. levende paling middel 1.702.10. d. kg. s-GRAVENHAGE, 24 September. Vangst- bericht van hedenmorgen ur, /ee- bcbevemngers: SCH 78 seen vangst, 305 S'f.'eren tveiniR. 200240, 195g wg. lS6g U'S 24(,~25. 254 g vgst 311. 342. i()2 idem, 412-4. aügic 15UK40. 2U3-40 105g25 339-2 23g50 332-10 2i)l£D0 2Ü4-15 4-20 77-12 57-2 181-1 tllUlik, g v=st «"UW*. 32 g vgst 40-1 48 g vget öu"2 '32-45 133-40 un halve vleet IS9-aO wordt gesleept door 23J, 233-10 247-5 262 g 28a ld 2 g \vg 5-40 n 20 n. 9C101? 15-50 thuisst, 19-j 23 g vgst 30 ld. 35-20 4~5g58 84-15 130 k vgst 190 n 90 mul, 210 g vgst Ihuisot 248-6 149-10 2n0-20 thuisst. 312-10 36g!)0353-34 uit de h vi, 20 g vgst 225g40 314g wg 79 g Vgst, 141 19 to'6-40 284-6 46-14 UlglSO thuisst. 64 g vgst Ihuisst. 66-30 th st. 72g25 73g00 81 g vgst 89, 103 ld. 116-2. I23g20 124-12 1802 70 242-60 tut de h vl. 275-7 th.st. 3 g vgst 14 4i ld, 118B100 121 g35 302g80 110-20 1202100 325-30 n 20 n. Vljardingers: VI 59-1 53g vcsl 56-20 th.st. f'S.IO 8 vgst <lg25 79-25 80-1 83K35 64 g vgst. R6:34 89 g vgst 97gl02 112 g vgst th st, 114-2 lla.igl? la- g wg 142gl0 lGOgliO 172-20 11 45 n. 90 g vgsl 196 ld, 197-34 199-5 200 g vgst 205 207 208 id. Binnen te Schcveningen: SCH 63 met 44 last. 297-37399-37 37-37 69-37 9T 30 en 590 kis ten vesre haring, 87-30 en 40 kisten verse haring. Met verse haring en vis kwamen aan de markt de loggers Sch. 107 met 2250, 333 met 3600, 6 met 5320. f2L}s kustvaarders met in totaal f 24.000 aan verse vis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2