Dronken jongens jagen in op Haagse menigte Twee zusters gedood negentien gewonden GOUDEN JUBILEUM T.H. H.M. de Koningin brengt bezoek aan Delft GROTE ZANGHULDE VOOR HET STADHUIS m Eisenhower kreeg hartaanval i Beslag op bergingstoren Renate-expeditie Vrijwel zeker geen candidaat voor a.s. presidentschap AFGRIJSELIJK ONGELUK MET GESTOEEN AUTO Paniek en ravage in drukke straat Slachtoffers meters ver geslingerd Doodslag? D1 GOEDE KANS OP HERSTEL Trombose van een kransslagader Atoomontploffing in Sow jet-Unie MAANDAG 26 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3188 Weerbericht Staf Hoge Commissariaat in Den Haag wordt vervangen Goudzoekers mogen niet varen Militair omgekomen bij verkeersongeval (Van onze Haagse redacteur) EEN verschrikkelijk ongeluk, waarbij twee doden en twintig ge wonden vielen, was Zaterdag omstreeks middernacht in de Veenestraat, in het centrum van Den Haag, het trieste slot van een dolle rit, die twee Rotterdammers in een gestolen auto maakten. Verscheidene gewonden zijn er ernstig aan toe. Enigen zullen wel licht hun verdere leven invalide blijven. Een 22-jarige Rotterdamse behanger, die zonder rijbewijs en onder invloed van sterke drank in verboden richting de Wagen straat en de Veenestraat inreed, heeft dit onheil gesticht. Met grote snelheid de schattingen lopen uiteen van 60 tot 90 kilometer is hij op het talrijke publiek ingereden. De voorstelling in de bio scoop in de Veenestraat was kort tevoren afgelopen, zodat er veel mensen in deze drukke straat liepen. GESTOLEN RAMP GEWONDEN Van een onzer verslaggevers ELFT viert vandaag een dubbel feest: het gouden jubileum van de Technische Hogeschool en vooral het feit, dat H.M. de Koningin ter gelegenheid van dit jubileum een bezoek aan de stad brengt. Van vele tientallen vlaggemasten langs de route, die de koninklij ke stoet vanmorgen volgde waaide de driekleur en op sommige plaat sen waren grote versieringen van bloemen aangebracht. In de straten en langs "de grkchten washet de gehele dag eeii enoi'mê drukte. Om kwart voor elf vanmorgen arriveerde de Koningin uit de rich ting Pijnacker hij de Pauwmolen, de grens van de gemeente. Het gevolg bestond uit mevr. L. A. J. baronesse de Smeth, geb. baronesse van Pallandt, dame du palais, W. J. baron van Heeckeren van Molecaten, particulier secretaris van de Koningin en majoor ,T- J. L. baron van Lynden, adjudant van de Koningin, Nadat de burge meester- de heer D. de Loor de Koningin had verwelkomd, stelde hij de commissaris van politie, de heer P. G. J. van Mulbregt aan haar voor. Zanghulde PRESIDENT Eisenhower van de Ver. Staten heeft Zaterdag een hartaanval gehad. Hij is in een ziekenhuis opgenomen en ligt in een zuurstoftent. Volgens zyn arts zijn de kansen op herstel goed, maar men kan pas over twee weken een definitief oordeel uitspreken. Op zijn minst zal de president een paar maanden kalm aan moeten doen. De hartaanval van de president heeft het Amerikaanse volk een grote schok bezorgd en in het bijzonder de republikeinse leiders, die er op hadden gerekend dat Eisenhower volgend jaar weer hun candidaat zou zijn bij de presidentsverkiezingen. Vele malen heeft de president gezegd, dat zijn besluit of hij voor herkiezing in aan merking wilde komen, zou worden bepaald door twee factoren: zijn gezondheid en de toestand in de wereld. Geert koorts ,De Oude Delft v. d. Woudenstichting Werk gaat door Prof. Kranenburg eervol ontslagen als lid Raad van State gratis tot 1 October Botterdam: Witte de Wilhstraat 30 Telet. 115T00 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Htlygensplein f Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klacbtendienst 38.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand"! 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting', geldig tot Dinsdagavond KOUDE NACHT Wisselende bewolking met voornamelijk in de kust provincies enkele buien. Koude nacht met tvelnlg wind. Morgen overwegend matige wind tussen West en Noordwest en Iets lagere maximumtemperaturen. ZON EN MAAN 27 September: zon op 6.34. onder 18.31: maan op 16.26. onder 1.22.j Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT scr Simones het slachtoffer. Hij werd met een hersenschudding naar het zie kenhuis overgebracht. Op hetzelfde kruispunt werd een wielrijder, wiens naam vanmorgen nog onbekend was, aan gereden. Zijn fiets werd totaal ver nield. Hij moest in een ziekenhuis wor den opgenomen. In trilde paniek sprongen velen gil- tend door etalageruiten, toen de auto kwam aanrazen, na reeds drie aanrij dingen veroorzaakt te hebben. Twee zusters, de wed. D. Lam mors Llsnet- Otten en B. G. Otten <48 en 53 jaar oud) uit de Weimarstraat, werden op slag gedood. De lichamen werden op 25 nieter afstand van elkaar gevonden. Twintig mensen werden met zware en minder zware verwondingen naar zie kenhuizen overgebracht. De straat was bezaaid met een dikke laag glasscher ven en bloed en de etalages van enkele grote zaken waren ravages geworden. De bestuurder van de auto. de22-jari- ge A. L., heeft van de grote venvar- ring en de schrik, die net publiek be vangen had, gebruik gemaakt om er vandoor te gaan, maar hij is Zondag morgen om kwart voor zeven in de nabij heid van zijn woning te Rotterdam aan gehouden. Dat gebeurde op aanwijzing van de mede-inzittende, de 22-jnrjge Rot terdamse straatmaker D. A., die onmid dellijk: door het publiek gegrepen werd en, naar men zegt ook afgeranseld. Hij werd aan de politie overgegeven. L. en A. waren tijdens het gebeurde onder de invloed van alcohol. Wat A. betreft bleek dit, toen hij door het pu bliek aan de politie werd uitgeleverd. L. heeft tijdens het verhoor dat de Rot terdamse politie hem Zondag heeft af genomen, verklaard, dat hij voor zijn vertrek uit Rotterdam tien glazen cog nac en vijf glazen bier had gedronken. Hij bezit geen rijbewijs en heeft slechts enkele rijlessen gehad. t. heeft de auto Zaterdagavond ont vreemd uit de Rochussenstraat In Rot terdam. De wagen is eigendom van een Duitse firma en in bruikleen bij een Amerikaanse export-manager, die veel in Nederland verblijft. Hij is vervolgens zijn vriend gaan halen, die zich in een café bevond en heeft toen gedronken. Zonder ongelukken zijn ze naar Den Haag gereden, waar de eerste aanrij ding plaats had in de Wagenstraat. Een auto van het gem. eiectriciteits- bedrijf. die naar linksaf wilde slaan, werd door de in volle vaart passerende Rotterdamse wagen geschampt, waarop de bestuurder van de gestolen auto zon der acht te slaan op hoi inrijverbod het volgende gedeelte van de Wagenstraat inreed. Op het kruispunt Wagenstraat-Grote Marktstraat was de 34-jarige bromfiet- Naar wij van de zijde van de Verkeerspolitie te Den Haag ver nemen, wordt het onderzoek in de zaak van de bestuurder L. van de auto in die richting ge leid, dat hem doodslag ten laste kan worden geiegd. De Indonesische regering heeft beslo ten binnenkort bijna het gehele perso neel van het Indonesische Hoge Com missariaat in Den Haag te doen ver vangen. Dit heeft een woordvoerder van hel Indonesische ministerie van Buiten landse Zaken vandaag meegedeeld. De charge d'affaires Mohammed Sjarlf Raimadisastra zal worden vervangen door Kwee Rjie Ho, adjunct-directeur van het Bureau voor Aziatische Zaken van het ministerie, in afwachting van de benoeming van een permanente am bassadeur na de ratificatie van het Ne derlands-Indonesische accoord tot ont binding van de Unie, aldus de woord voerder. Kwee, een Chinese Indonesiër, is vroeger consul-generaal in Hong Kong geweest. De woordvoerder kon niet zeggen of deze voorgenomen vervanging van het Personeel van een van de belangrijkste Posten van de republiek in het buiten land wijst op een belangrijkste wijziging van de politiek ten aanzien van Neder- iand. Hij herinnerde slechts weer aan de belofte van de minister van Buitenland se Zaken, Anak Agung gde Agung, dat deze van plan was grote schoonmaak te houden in het ministerie van Buiten landse Zaken. Zonder zich om slachtoffers en ver keersborden te bekommeren vervolgde de Rotterdammer met misdadige snel heid zijn weg door Wagenstraat en Vee nestraat. In het gedeelte van de Veene straat, dat geheel voor het verkeer ver boden is, voltrok zich de ramp, waar van ooggetuigen zo verbijsterd waren, dat ze er nauwelijks over konden spreken. De meeste voetgangers begaven zich In de richting van de Groenmarkt en wer den door de auto In volle vaart van achteren aangereden. Sommigen wer den door de auto geschept en meters verder op straat geslingerd, anderen werden door etalageruiten geworpen. De aanrijding gebeurde met zo'n kracht, dat de voorruit van de auto versplinterd werd en stukken van de kleding van de slachtoffers tussenban den en velgen van de auto - geperst werden. De auto. die ook enkele malen tegen winkelpuien botste, kwam ten sl'/tte tot stilstand met een der achter wielen op het trottoir. De politie dirigeerde alle beschikbare jeeps naar de piaats, waar het onhe-l geschied was en de geneeskundige dienst rukte uit met drie ambulance wagens, Broeders van de geneeskundi ge dienst werden per taxi van huis ge haaid om eerste hulp te verlenen. Ook voorbijgangers, leden van de Kon. Ma rechaussee en militairen van de genees kundige troepen gaven hun medewer king. In drie kwartier waren alle gewenden naar de ziekenhuizen aan de Zuidwal, het Westeinde en Bronovo vervoerd. Kort na het gebeurde zag het in de smalle Veenestraat zwart van de men sen. De politie moest alle krachten in spannen om de menigte te verspreiden. Enkrie jeeps werden hierbij beschadigd. De mede-inzittende van de auto, D. A., zou gisteren aan de Rotterdamse po litie werden overgegeven, om gehoord te worden in verband met de diefstal van de auto. L. is a zijn aanhouding ingesloten in het hoofdbureau van poli tie te Rotterdam. De Haagse politie kon vanmorgen nog geen nauwkeurige mededelingen doen over de verwondingen van de slacht offers. Voor het merendeel hebben zij beenbreuken, hersenschuddingen, hoofd wonden en sniju-onden opgelopen. Hun toestand was redelijk. De gewonden zijn: de 22-jarige mej. W. de Jong en haar ouders A. en B. de Jong uit de Maaswijkstraat, de 44- jarige E. Lubeck-Kuijs uit Voorburg, de 50-jarige J. H, Moelhuis uit de Amandelstraat, de 28-jarige F. W. van Deventer uit de Archimcdesstraat. de 40-jarige mej. H. Sijpestein uit de A.-- chimedesstraat, de 23-jarige V. J. Dufour van de Laan van Mcerdervoort. de 59-jarige M. A. Wijn-Engel van de Laan van Meerde; voort, W. de Jong uil de H. var» Deventerstraat, de 40- jarige mevr. Moelhuis uit de Amandel straat, het echtpaar Meiners uit de Van Lansbergenstraat, J. Lodders van de Soestdijksekade. Zij zijn allen in ziekenhuizen opgeno men. Na behandeling in het ziekenhuis konden naar huis gaan de 44-jarige C. Duyndam uit Wateringen, de 16-jarige E. Hagenaar uit de v. d. Neerstraat en de 22-jarige M. Bmcelaar uit de Van Goghstraal. Ter plaatse werd verbon den de 17-jarigë mej. M. J. Heibron uit de Wingerdstraat. De. auto, Kwarmee een beschonken Rotterdammer meer dan twintig per sonen aanreed, werd na de woeste rit door de politie ia beslag genomen. De foto toont de zicanr beschadigde wagen toen deze eindelijk tot stilstand kwam na een nare slachting te hebben aan gericht. Voorafgegaan door motorpolitie en de commissaris van politie in zijn auto maakte de stoet een tocht door de Wippolder, waar velen de Konin gin begroetten. Op de Markt was het een enorme drukte, maar de politie had uitge breide maatregelen genomen om een vlotte gang van zaken te bevorderen. Op de Markt werd de Koningin be groet door de commissaris der Konin gin in Zuid-Holland'mr L. A. Kesper. Hierna trad de elfjarige Paulientje Elfferich, dochtertje van wethouder P. C. Eifferich op de Koningin toe en overhandigde haar bloemen. De bur gemeester stelde vervolgens het ge meentebestuur voor. In de hal van het stadhuis werd de Koningin begroet door de echtgenote van de burgemeester, mevr. L. J. M. de Loor—Leenhouts, die haar naar de burgemeesterskamer leidde. Kort daarna begaf de Koningin zich naar de raadzaal waar de gehele gemeen teraad was verzameld en bovendien een deputatie van 34 personen, welke gekozen was als representante van de Delftse burgerij. Nadat allen aan de Koningin wa ren voorgesteld begaf H.M. vergezeld door de burgemeester zich naar het met tapijten versierde balkon van het stadhuis om een zanghulde van ongeveer 2500 schoolkinderen in ont vangst te nemen welke werd besloten door de R.K. Harmoniekapel ,.St. Franciscus" met het spelen van het Wilhelmusdat door de duizenden belangstellenden werd meegezongen. De Koningin trad hierop terug in de raadszaal waar zij zich nog enige tijd met de aanwezigen onderhield. M-isÜ wi-m tige en productieve arbeid te verschaf fen. In de werkzaal voor de vrouwen bood Fransje Elema een met de hand geknoopt smyrnakussen aan, dat in de inrichting is gemaakt. Nadat de Ko ningin haar ingenomenheid met dit geschenk had betuigd, bezocht rnen de werkplaatsen van de gemeentelijke sociale werkvoorziening. Na de rond gang kwam het gezelschap samen in de huiskamer van de hoofdverzorg- ster en de verzorgsters, waar de bur gemeester de Koningin een in kunst leder gebonden exemplaar aanbood van een boekje over de ontwikkeling, welke de Van der Woudenstichting de laatste vijf jaren heeft doorgemaakt. Het was ongeveer kwart over één geworden toen het gezelschap weer in de auto's -had plaats genomen Langs een korte route begaf men zich naar de woning- van de burgemeester waar, in kleine kring, de lunch werd gebruikt. Behalve de Koningin en haar gevolg zat hierbij, met de fami lie Loor, de commissaris der Koningin aan. 55 55 De kans» dat Eisenhower candidaat zal zijn, is au wel erg klein geworden. De president ,die op .14 October 65 jaar hoopt te worden, lijdt aan throm bose van een kransslagader. Dat wil zeggen, dat er een tijdelijke verstop ping is opgetreden in een van de twee voornaamste hartslagaders. De hartaanval gebeurde Zaterdag middag omstreeks kwart voor drie, maar werd ongeveer 12 uur later be kendgemaakt. Wel heeft in die uren het Witte Huis tweemaal meegedeeld, dat de president een aanval van indi gestie had gehad en dat zijn toestand niet ernstig was. De president bevond zich te Denver in Colorado in de woning van zijn schoonmoeder, mevr. Doud, waar hij en zijn echtgenote hun vacantïe door brengen. Eisenhower begaf zich nog te voet naar een auto en liet zich daarna naar een hospitaal rijden, dat 12 km van de woning van mevr. Doud ligt. Hij stapte voor het ziekenhuis zelf uit de auto. De president werd onmiddel lijk naar de achtste verdieping ge bracht en. in een zuurstoftent geplaatst. Mevrouw Eisenhower, die zelf, sedert ongeveer haar twintigste jaar lijdt aan een lichte hartkwaal, verbleef in een klein vertrek vlak bij de kamer van Eisenhower Gisteravond is meegedeeld, dat nresident Eisenhower „geen koorts heeft en geen temperatuursverhoging heeft gehad" sinds zijn hartaanval van Zaterdag. Gisterochtend was ge zegd: ,De president heeft een zeer Ann hel concours hippique .van de Soesler Sportfederatie namen Zaterdag ook de prinsessen Beatrix en Irene deel. Prinses Irene reed in de wedstrijd voor jeugdige rijders het parcours zonder fouten op het paard Koralle, dat na afloop een klontje tan de Prinses kreeg. Terwijl later voor de tweede maal de kinderzang helder opklonk, verliet de Koningin het stadhuis voor een bezoek aan de Optische industrie „De Oude Delft". Voor de fabriek stelde de burge meester de directeur, prof. dr. A. Bou wers en de onder-directeur dr. ir. F. Hekker aan de Koningin voor, waar na de 8-jarige Ellen Bouwers bloe men aanbood. Ter weerszijden van haar stonden Anneke Bouwers en Ma rina Hekker. In de fabriek werden vervolgens de commissarissen de heren F. E. Evers en J. Bouw aan de Koningin voorge steld. Daarna is een aantal instrumen ten gedemonstreerd. Na afloop verzocht de directeur de Koningin haar handtekening te willen plaatsen in het gouden gastenboek, waaraan zij gevolg gaf. Hierna ver liet het gezelschap de onderneming, om via een rijtoer door de binnen stad een bezoek te brengen aan de Van der Woudenstichting, waar men sen met psychische defecten zijn on dergebracht. Het was omstreeks half een toen het gezelschap bij de inrichting waar van de gevel feestelijk was versierd met artikelen welke de pupillen had den gemaakt, aankwam. Nadat de burgemeester de voor zitter van de stichting mr. O. G. Sap en de directeur, de heer J. W. Wchrmeijer, aan de Koningin had voorgesteld, bood het dochtertje van de voorzitter, de 13-jarige Ada Sap, bloemen aan. Onder leiding van de directeur is vervolgens de inrichting bezichtigd, waardoor de Koningin in de gelegen heid was kennis te maken met de methoden welke daar worden ge volgd om de psychisch defecten nut- Feestend Delft heeft koningin Juliana vanmorgen hartelijk verwelkomd bij haar aankomst aan de grens van de bregt aan de Landsvrouwe voorstelde. gemeente, waar burgemeester D. de Loor na het gejuich de commissaris van politie, de heer P. G. van Muf- Van onze correspondent. Zaterdagmiddag heeft een deurwaar der bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem beslag gelegd op de bergings loren van de coöperatieve bergingsver eniging Renate Leonard! U.A. De toren -li- bevredigende nacht gehad. Zijn bloed druk en pols blijven constant goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan." Vier vooraanstaande artsen hebben Zondagavond na een consult dat 75 minuten in beslag nam verklaard, dat president Eisenhower „een middelma tige hartaanval" heeft gehad -waarbij zich geen complicaties hebben voor gedaan. ,Zijn huidige toestand is be vredigend", aldus deze artsen. Sedert hij opgenomen werd, heeft de president voornamelijk od vruchtensap' geleefd. De klok rond wordt over hem gewaakt door een legerzuster. Drie doktoren verblijven in een aangren zend vertrek. Het feit, dat Eisenhower in een zuur stoftent werd geplaatst behoefde niet in te houden, dat zijn toestand als ern stig werd beschouwd, omdat voor hart- gevallen altijd een dergelijke maat regel wordt genomen. De patiënt krijgt dan volledige rust. Vice-president Richard M. Nixoti heeft gezegd, dat de lopende regerings zaken „als gewoonlijk zonder enig uit stel" zullen worden afgehandeld. De. komende bijeenkomst in Genève van de ministers van Buitenlandse Zaken, die werd vastgesteld in Genève tijdens de topconferentie, zal niet worden uit gesteld. Onmiddellijk nadat het nieuws ©ver Eisenhower de ronde had gedaan door Washington, begon men te veronder stellen welke republikeinen in aanmer king zouden kunnen komen als candi daat voor het presidentschap: vice- president Bïchard M. Nixon (hoewel velen hem wat jeugdig achten): sena tor William F. Knowland.- gouverneur J. Goodwin Knigt uit California; gou verneur Christian Hertek uit Massachu setts; gouvrsneur George N. Craig uit Indiana of Harold Stassen, de adviseur voor ontwapening van de president. De Sowjet-Unie heeft „dezer dagen" een nieuwe atoomexplosie veroorzaakt, hetgeen er op wijst, dat zij haar proe ven met atoomwapens voorliet. Dit heeft de Amerikaanse commissie voor atoom energie bekendgemaakt. zal tot nader order de sluizen van IJ- muiden niet mogen passeren. Het beslag is gelegd in opdracht van de firma Genius uit IJmuiden. wegens het niet voldoen van een rekening. Bij K.B. is aan prof. mr. B. Kranen burg. op zijn verzoek, met ingang van 1 October 1955 eervol ontslag verleend als lid van de Raad van State, met dankbetuiging voor de gewichtige diens ten in die functie aan den lande be wezen. Vanmorgen om half negen is bij de algemene begraafplaats te Markelo een ernstig verkersongeval gebeurd, dat de 23-jarige dienstplichtige sergeant-titulair van het eerste legercorps verbindings- bataljons A. B. N. Captain uit Den Haag het leven heeft gekosf. Een lange ko- lonne auto's waarin militairen gezeten waren reed in de richting van Goor. Bij een van de wagens begon de aan hanger te slippen. De chauffeur kon hierdoor de wagen niet meer houden, waardoor de auto tegen een boom reed. Sergeant Captain schoot hierdoor voor over. waardoor hij zo ernstig aan het hoofd werd gewond, dat hij bijna on middellijk overleed. Het onderzoek Is in handen van de militaire politie. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 2 October gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 centper kwartaal I 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw', W. do Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1