1 i j dt beraadslagingen parijs Plan voor Alg iers schipbreuk Adenauer beschuldigd van hulp aan spion WONINGPRODUCTIE MOET WORDEN OPGEVOERD heeft goede Eisenhower hans op, herstel VOORBEREIDINGEN VAN HET DELTAPLAN Teleurstellende ontwikkeling Mohammedaanse Kamer ivijst voorstellen van Faure af Het nieuwe schip van de H.A.L. PROCES TEGEN DUITSLAND Trein bij Beilen op een vrachtauto GESPREK OVER N.-GUINEA Een zwak punt getuige Perón nog niet vertrokken Minister Witte Begroting Verkeer en Waterstaat Protest tegen fusie K.V.P.-K.N.P. Franse journalist gearresteerd DINSDAG 27 SEPTEMBER 1955 ■s- DERTIENDE JAARGANG No. 3189 Weerbericht Weer gewelddaden in 'Mé Marokko Verenigde Naties TOELATING JAPAN BEPLEIT Tweede ambtstermijn niet ónmogelijk Oft l'LA.YNKA mui «Je Franse redering-Faure om Algiers sneller in het I'ranse staatsbestel te doen opnemen, stellijnen volledig te mislukken. .Na vier en een half uur dehalleren heeft de meerderheid van de Mohamniedaan.se leden van de zogenaamde Algerijn.se Tweede Kamer het plan van premier Faure vierkant van de hand gewezen. Boclgaiiiii en ChroeUtjef naar India Tussen ministers Luns en Agung gde Agung Door kolendampvergifti ging om het leven gekomen Dr. Otto John. de voormalige chef van de Westduitse geheime dienst die verleden jaar naar Oost-Duitsland is uitgeweken, zal mogelijk worden gedagvaard om voor de rechtbank in Hannover te verschijnt in verband met een proces wegens smaadschrift tegen het Westduitse politieke weekblad „Der Spiegel". De uitgever van het blad, Augstein, een van de vier be klaagden in deze zaak, heeft de Westduitse regering verzocht dr. John een vrijgeleide te verschaf fen, om te komen getuigen. Mr. Van Heaven Goedhart over zeelieden-vluchtelingen PRESIDENT Eisenhower heeft, als zich geen onvoorziene verwikkelingen voordoen, rede lijk goede vooruitzichtenom van zijn hartaanval te herstellen. In dien de president op dezelfde manier als nu blijft vooruitgaan, zal hij lichamelijk in staat zijn een tweede ambtsperiode op het Witte Huis te vervullen. Dit heeft dr. Paul Dudley White, een van Biesbos de beste Amerikaanse hartspecia listen, gisteren na een onderzoek van Eisenhower meegedeeld. Dr. .White, vond de .toestand van de president zo bevredigend dat hij gisteren van Denver naar Boston, zou terugvliegen. gratis tot 1 October Botterdam: Witte de Withstraa' 30 Telef, 115700 (4 1) Postbus 1112 Pc-tniio No 424519 klaehM-iidleiUt abonnementen 18 30-19 30 a -/.aU'rdaju- 17—18 um: Telefoon 115700 "s-Graven!inKP: Htiysjensptem 1 Postgiro 424867 Reductie: Tel. 111892 Aam, Tel. 114402 Klaehti-ntiii-iist 18 30-19 30 Tel. 362569 Schiedam Lange Kerkstraat 2-ib Telefoon 67882 57 CCMt Per we(:k- -•-« pei maand. 6.7f> por kwaitaal Losse nummers 13 een* V or ach jj n t d a «elij k*. Directie: C. A. KKI"M.\"<; en Mr. K. VAN HOPTEN' 7Hgum- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. OVERWEGEND DROOG. Wisselende bewolking met aanvankeiyk nog hier en daar een bui, maar later op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige Noordwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 38 September: aon op 6 36, onder 18.29; maan op 16.47, onder 2 34. J O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 8. BRUINS SLOT (Van een medewerker) IN het jaarverslag van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting over 1954 lezen wij belangrijke cijfers over de ont wikkeling van de systeembouw Me degedeeld wordt dat het aandeel van de systeembouw in de woningproduc tie zich ook in 1954 m dalende lijn heeft gewogen. Van 16 pet. m 1952 en 13 pet. in 1953 is dit aandeel in 1954 teruggelopen tot plusminus 7 4 pet. In de jaren 1952. 1953 en 1954 kwamen resp. 9030. 7695 en 5047 systeemwomn- gen gereed. Wij achten deze ontwikkeling te leurstellend en wel in het bijzonder omdat wij juist in de systeembouw de grootste mogelijkheid zien om het in halen van het woningtekort te bespoe digen. Het is genoegzaam bekend, dat de grootste moeilijkheid in de bouwnij verheid en in het bijzonder in de woningbouw wordt gevormd door het tekort aan geschoolde bouwvakar beiders en het is dan ook een verblij dend verschijnsel, dat de systeembouw zoals ook uit het jaarverslag van de Centrale Directie blijkt voor dit onderdeel van de bouwnijverheid gun stige perspectieven biedt. Een door het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingesteld onderzoek heeft aangetoond, dat een zestal bouw systemen op het aantal bouwvakar beiders, dat nodig Is voor het bouwen van ten systeemwoning, in vergelij king met overeenkomstige op tradi tionele wijze gebouwde woningen, een besparing van 40 pet. opleverde. Dit cijfer is een duidelijk bewijs dat het teruglopen van de systeembouw ge iten het bestaande tekort aan vakar beiders ernstig moet worden be treurd. De woningbouw zou blijkens1 het resultaat van het ingestelde on derzoek belangrijk kunnen worden versneld, indien de systeembouw de gelegenheid zou worden geboden zich Tolledig te ontwikkelen. Wil de systeembouw echter kunnen «lagen, dan is het noodzakelijk, dat de fabrieken, welke voor het vervaar digen van de bouwelementen moeten worden ingeschakeld, de mogelijkheid «w tum continue productie wordt ge boden. En dit betekent, dat belang rijk grotere opdrachten en m een re gelmatig tempo voor systeembouw moeten worden gegeven. Men mag van sen ondernemer niet verlangen, dat hij zijn bedrijf instelt op de productie van goederen, waarvan een regelma tige afzet niet gewaarborgd is. Het voortbrengen van de voor de systeem bouw nodige bouwelementen eist be langrijke investeringen en deze zuller achterwege blijven, Indiër niet van te voren kan worden aangenomen dat voor deze investeringen uit de pro ductie een reele beloning zal worden ontvangen. Bij teruglopende systeem bouw, zoals in het jaarverslag van de Centrale Directie wordt geconstateerd is het dus begrijpelijk, dat de bereid heid tot investeringen in de desbetref fende bedrijven ook zal afnemen. En onder deze omstandigheden aal het voor de systeembouwers dus wel heel moeilijk zijn hun bedrijf tot volle ont plooiing te brengen. Resumerende kunnen wij stellen, dat de systeembouw slechts zal kun nen slagen, indien voor deze w'ize van bouwen belangrijke opdrach en wor den gegeven, vzant dan pas zuilen vol doende investeringen kunnen worden De meerderheid van het college heeft zijn stem er voor uitge- i bracht het pian-Faure niet eens verder te bespreken. Men zal niet ingaan op de door gouverneur-generaal Sousteile voorgestelde wij zigingen in het economische bestel of de onderwijshervormingen en sociale verbeteringen van de Franse regering. Deze beslissing betekent, dat de Tweede Kamer, die geheel uit Mo hammedaanse afgevaardigden bestaat, niet meer zal bijeenkomen wanneer de Algerijnse algemene vergadering volgende maand haar werk hervat. Dan zuilen dus slechts de Europese afgevaaidigden uit de Eerste Kamer vergaderen, met de kans dat haar beslissingen in de ogen van de Alge rijnen (van de Tweede Kamer) weinig of niets om het lijf hebben. Algieis, dat langer in handen van Te Nieuw Delhi is officieel bekend ge maakt, dat premier Boelganln van de Sowjetunie en partijsecretaris Chroots- tsief aan het einde van het jaar een be- aangetrokken. welke moeten dienen /0Jek van ongevecr Uvoe „pken aan ïn. voor opbouw van het productieappa- I dia zullen brengen. Zij zijn door pre- raat van de bouwelementen. jmier Xchroe uittfenodiffd. E v-admiraal Erich liuder, in tl** tjiecde u ere/doorlag opperhendfieb her twt de Duitse i loot, die als tutrl o if rn i s tlti di urr iri de Herlijn se #ci unpetn* fSpundutt) teas Opgesloten, i% op l rije toeten ge steld. De jot o toont Erich Kader mei zijn irot/u kort na zijn vrijlating op het Berlijn \c rliatteld Tempelhof. De e^-udrniuud is tan plan zich te gaan testipten in Lippifndt in if est jolen. (Van onze Haagse redacteur) I liet totstandkomen van de bouw van het schip. De regering heeft haar goedkeuring' Het plan is opgesteld door een riaar- gehecht aan een financieringsplan voor Se bouw van een nieuw vlaggeschip voor de HoUand-Amerikulijn, ter ver vanging van de „Statendam", die in Mei 1940 verloren ging. Het plan is ter kennis van de HAL gebracht. Naar int toe ingestelde mteidepartementale com missie. binnen het kader van de wette lijke regelingen ten aanzien van het herstel der oorlogsschade. De minister van Verkeer en Water staat deelt verder mode. dat een com- de Fransen is dan Tunis of Marokko, maakt wettelijk deel uit van Frank rijk zelf en wordt direct van uit Parijs bestuurd. Er is een „leger van Allah" van tussen de 2500 en 5000 man tn opstand gekomen tegen een strijd macht van de Fransen van 120.000 man. In zijn jongste radiorede zeide pre mier Faure dat er geen sprake van kan zijn dat de status van Algiers za! worden gewijzigd en dat de Franse regering geen maatregelen van zelfbestuur in dezelfde mate als voor Marokko o( Tunis overweegt. <v-< 'f f .\a afloop der plechtigheid iti de \tettue Kerb, begaf It.M. zich </i gezehchup tan proj. dr. ir f*. M. Heertjes (recht*.) eu dr. C. ff, t. d. F.eeuw. pres.-curator, tiaar het stadhuis, uttnr de receptie plaut< had. T~v Tl 1 helm defensieplan in banden te spelen -Ui*. UttO J Ollïl als ?n.r"'' voor levensmiddelen, geld en een In Marokko zijn gisteren geweld daden, stakingen en nationalistische agitatie weer opgelaaid wegens de laksheid en de aarzeling waarmee de regering in Parijs haar hervormings plannen voor het protectoraat door voert. Zeventien Europeanen werden op een café-terras in Fez gewond door een terroristische bomaanslag. Overal uit.het land worden weer aanslagen en brandstichtingen gemeld. Een aantal inheemse winkeliers hebben hun deuren gesloten uit protest tegen de traagheid waarmee de Fransen handelen. De waarnemende opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Ma rokko, generaal André Miguel, is Maandag naar Parijs ontboden voor dringende beraadslagingen met de regering na de nieuwe uitbarsting van stakingen en gewelddaden in het pro tectoraat j De Franse resident-generaal, gene raal Boyer de Latour, voerde intussen te Casablanca besprekingen met Ma rokkaanse stamhoofden en leiders van de Franse kolonisten. Even ten Noorden van Beilen is Maan dagmiddag omstreeks half zes de snel trein Groningen-Zwolle in volle vaart op 1 een vrachtwagen gereden. De 29-jarige chauffeur-magazijnbediende J. Luiken uil Groningen kwam hierbij om het le- I ven. Een mede-inzittende, de 30-jarige H. J. Sipsma, eveneens uit Groningen, werd ernstig gewond naar het IVilhelini- na Ziekenhuis te Assen overgebracht, liet treinvervoer ondervond drie kwar tier vertraging. Het gehavende treinstel werd naar Beilen gesleept. De ministers van Buitenlandse Za ken van Nederland en Indonesië heb ben gisieren tezamen een niel-offirieei gesprek gevoerd over enkele moge lijkheden om het geschil over Westelijk Nïeuw-Guinea ep te lossen zonder deze affaire opnieuw aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Welingelichte woordvoerders zeiden, dai de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken. Anak Agung gde Agung, die gisteren in New York is aangekomen, onmiddellijk contact met minister mr„ Luns heeft gezocht om een bespreking met hem. te hebben. De woordvoerders zeiden, dat zo wel de Indonesiërs ais de Nederlan ders menen, dat het opnieuw voor de Verenigde Naties brengen van deze kwestie slechts bittere gevoelens zou veroorzaken en de situatie nog moei lijker zou maken. De vraag of dit geschil op de agen da zal worden geplaatst zal Donderdag in de uit vijftien landen bestaande bestuurscommissie worden behandeld. De woordvoerders zeiden, dat Indo nesië bereid is de onderhandelingen rechtstreeks te voeren, indien Neder land verzekering geeft, dat deze be sprekingen tot een oplossing van hel vraagstuk zouden kunnen leiden UITERAARD kan nog weinig wor den gezegd over de aard van het bewind, dat thans in Buenos Aires de lakens uitdeelt. Twee punten zijn er echter die In een bepaalde richting zouden kunnen wijzen. Het ene is, dat de regermg-Lonardi geen scherpe „kettervervolging'' toe past en de gevallen dictator toestaat het land te verlaten. Het andere is dat deze matiging het gevolg zou zijn van een zekere vrees voor de millioenen leden van het Peronistisch vakverbond, de ver maarde ..decamfecado's" Een zwak punt. En er is enige reden om in deze richting te denken. President Lonardi neeft namelijk ook verklaard, dat .geen verandering zal worden gebracht" tn de posiü# van „La Prensa" het onafhankelijke dagblad van Alberto Gaina Paz De naasting van dit blad is het symbool geworden van het ondemocratische ka rakter van het Peronistische regiem. Onmiddellijke teruggave van iet blad en herstel in volle rechten van de eigenaar zou niet alleen een daad van eenvoudige rechtvaardigheid geweest zijn, maar eveneens een bewijs van de wil tot herstel van althans een ze kere mate van democratie. Toen Zondagmorgen de buren van de 78-jarige mevrouw M„ wonende aan de Nieuw Bussumerweg te Huizen, haar misten, stelden zij een onderzoek in d« woning in. Het bleek dat de oude dame levenloos in bed lag. Mevrouw M, had Zaterdagavond de kachel aangemaakt en deze weer afgesloten voor zij naar bed ging. De kolendamp had zich door de kamer verspreid. Het blad wordt ervan beschuldigd een artikel te hebben gepubliceerd waarin verklaard wordt dat bondskanselier Adenauer en twee van zjjn voornaamste diplomaten hadden samengewerkt om de Franse eonlra-spionnagedienst een ge- belofte van vrijgeleide naar Spanje in geval van een Russische invasie. Het proces is gisteren in Hannover begonnen. Behalve een algemene aan kocht wegens smaadschrift zijn tegen de vier beklaagden persoonlek aan klachten wegens belediging ingediend door de Westduitse ambassadeur bij de NAVO, Blankenhorn en de Westduitse consul-generaal in New York, Reiffer- scheidt. die in het artikel met name genoemd werden. Bondskanselier Adenauer is-een van <3- -getuigvrr tn dit proces.Hij. .heeft 'reèds een schriftelijke verklaring "aan het hot gezonden. De voornaamste beklaagde is Hans- Konrad Schmeisser. die zegt de voor naamste agent van dc Franse eontra- spionnagedienst in Noord-West-Duits- land te zijn geweest. Hij wordt beschul digd van opzettelijke laster door tegen beter weten in onware inlichtingen te hebben verschaft aan „Der Spiegel". 'Verder zijn twee journalisten, mede werkers van Augstein, aangeklaagd. De beklaagden moeten volgens de Duitse wet voor het hof bewijzen dat hun pu blicatie in overeenstemming met de waarheid is. nister Algera in de toelichting op de missie van de-kundigen hem een me begroting van zijn departement mede-1 moi andtim heeft aangeboden over de deelt, js de veronderstelling gewettigd dat dit plan voldoende basis biedt voor Eg-president Peron wacht thans aan boord van een Paraguayse kanonneerboot, vijf kilometer buiten de haven van Buenos Aires, op papieren, die hem zullen toe staan naar Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, te varen De nieuwe regering van Argentinië heeft Peron een vrijgeleide beloofd, maar zij dringt er nu op aan. dat de regering van Paraguay hem slechts een korte tijd ■m Asuncion zal laten blijven en hem dan e^.n" meu,,ve bei zal dwingen zich voider uit de buurt van j ,nIe,-nationale ptcblem Argentinië te begeven liet vertrek van Qe Canadese minis Peron is uitgesteld, omdat dc nieuwe re gering bezwaren heeft tegen het voorne men van Peron om zich in Asuncion, vlak bij de Argentijnse grens, te gaan vestigen. De hoge commisbaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties mr. G. J. van tieu- ven Goedhart, heeft een boodsenap gw^n» den aan de deelnemers aan de internationa le conferentie over ?eelieden vluchtelingen, die gisteren in Den Haag ts begonnen. In deze boodschap spreekt de heer Van Heuven Goedhart m de eerste plaats de hoop uit, dat deze op Nederlands initaattef bijeengekomen conferentie zal leiden tot een spoedige oplossing van het probleem van de zeelieden-vluchtelingen. problemen, die samenhangen met de vernieuwing van de Nederlandse koop vaardijvloot en in het bijzonder over het fmancieungs vraagstuk Dit memoran dum is ter kennis gebracht van de mi nister van Financien De minister \:.n Buitenlandse Zaken van Joegoslavië Koca Pnpovie. heeft gisteien m de Algemene Vergadering der Verenigde Naties eiop aangedron gen de ...Genère-sfeer" te verbeteren benadering" van de blemen, tei van Gezond heid, Paul Maltin, sprak zich vervol gens uit voor de toelating van Japan tol de Verenigde Naties. Hij deed een beioep op de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Mololow. „op nieuw" hel aantal eandidaten voor lid maatschap van de Verenigde Naties te tellen, doch hierbij Korea en Vietnam buiten te sluiten. r Volgens berichten uit geheel Alge rije zijn de laatste twee dagen bij zui veringsoperaties minstens 83 rebellen gedood. Zestig anderen werden gear resteerd. Dc franse en Algerijnse vei ligheidstroepen verloren zes man. De rebellen doodden vijf Arabieren, ont voerden twaalf Arabieren, wondden een Franse vrouw en staken vier boer derijen in brand. Ttjthms mi bij:unilrrt- plechtigheid in Brussel hefjt bottine llotldrii ijll mil Beleid de gebruikelijke [lerhiiitwulen oorkonde geplaatst in de perste steen mor een gehotmoncaoiplex. dm in 1"5S in de Belzhehe hoofdstad de ll ereldteiitiuiiistellini; zul herbergen. Meer dun dertig landen, nimronder ook de SiHfjet-ï nie, hebben reeds toe gezegd deel te zullen nemen iiitn deze expositie, welke gewijd zul zijn nan het thema „rijftig jnar tooruilgattjt". De foto geeft een beeld uin de plech tigheid. ürS* EEN bedrag van 35 miUioen ruiden is op de begroting van Verkeer en Wa terstaat uitgetrokken om in 1956 een begin te kunnen maken met de uitvoe ring van het Deltaplan. In het kader van dit plan zullen in 1956 enkele belangrijke voorbereidende werken worden verricht ter uitvoering van het zg. Drie-eilandenpïan, dat de verbinding van Noord- en Zuid-Beve- land en Walcheren beoogt door afdam ming van het Veeregat en van de Zand- kreek. Daardoor zal in deze wateren en in het Noordsloe een oppervlakte grond watervrij gemaakt kunnen worden. De bouw van de stormstuw in de bo- nedenmond van de Hollandse IJ52el zal met kracht worden voortgezet. Verwacht wordt dat deze m de winter 1957/1958 haar taak als waterkering zal kunnen vervullen, terwijl dan tevens de weg verbinding tussen de Knmpenerwaard met Rotterdam en verder, verwezenlijkt zal worden doordat over de stuw een brug zal worden gelegd. Gehoopt wordt dat de studie van de afsluiting van het Haringvliet zover zal vorderen dal nog in 1956 mbt de aanleg van de bouwput voor de sluis begon nen kan worden. Zekerheid daarover kan nog niet worden gegeven. men. die bewezen hebben ook bij een aanzienlijke arbeidsbesparing toch een woning te kunnen leveren, die aan de thans gelds-nde eisen voldoet. Hoene, het slagen hiervan uiteindelijk afhanke- (Yan onze Haagse redacteur) Het vooruitzicht, dat zelf.s bij een woningbouw op het huidige niveau nog gerekend zou moeten worden op iijk ls van opdrachtgevers en bouw on een periode van ongeveer tien jaar voor de achterstand zal zijn ingehaald en aan de woningnood een einde zai zijn gekomen, stelt de eis otn alle "middelen te baat te nemen, die tot een bekorting van deze periode kun nen leiden. Aan verdere opvoering van de productie, waarbij nieuwe we gen ingeslagen moeten worden, zal niet te ontkomen zijn. Aldus schrijft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in de toelichting op zijn begroting. Het beleid zai er op gericht zijn het aanwezige arbeiderspotentieel ten volle productief te maken en waar mogelijk uit te breiden. Met kracht zal bevor derd worden een verdere rationalisatie van de productie en een ruimere ge- hru'kmi'kinB \:<n c' nuuue bouwsystc- dernemers, zal een stimulerende poli tiek van het ministerie haar uitwerking niet aiiasen. Munster Witte vertrouwt, dat het be sef. dat elke productieve!hoging geheel aan het inlopen van het tekort ten goe de komt, ieder die bij deze materie be trokken is er toe zal brengen al het mogelijke te doen om aan de oplossing van het vraagstuk mede te werken. Gistermiddag om kwart over vijf us op de spoorbaan tussen Gouda en Den Haag een man aangereden door een trem, die hem met een van de treeplanken raakte en tien tallen nieters meesleurden Dc man, die werkzaamheden verrichtte voor het hoog heemraadschap Schieland. werd aan het zit vlak gewond en is in een ziekenhuis in Rotterdam opgenomen. De trem ondervond enige vertraging. In bescheiden tempo zal voortgegaan kunnen worden met de uitvoering van werken voor het watervnjmaken van het gebied van de Brabantse Biesbos en van de Donge en het Oude Maasje, op dat deze streken, zodra zulks verant woord is, van wateroverlast worden be vrijd. Voor verbetering van de kustver- dedigin gsverken en voor onderhoud Js ruim veertien en een half nullioen uit- getroken. Grote sommen moeten besteed worden aan de voortzetting van de kostbare werken aan de Heiderse zeewering en aan de Zuidwest-kust van Ameland. De versterking van de dumvoet bij Goeree -zal 600.000 vragen, terwijl vijf miïlioen nodig is voor het treffen van voorzie ningen aan de onderzeese oever van de Heiderse zeewering, het maken van een slaperdijk daarachter, ter beveiliging van de stad Den Helder. Bijna twee miïlioen is nodig voor wer ken langs de Noordzeekust tussen de Heiderse en de Hondsbosse zeewering en 5 ton voor het aanbrengen van een duinvoetverdediging te Callantsoog. Tal van Verbeteringen aan de water wegen worden voorbeeld. Een plan tot verdubbeling van de sluizen in het Ju- lianakanaal wordt opgesteld en er wordt naar gestreefd dit zo spoedig mogelijk uit te voeren. In de gekanaliseerde Maas moeten enkele hinderlijke bochten wor den afgesneden. Te Dieren wordt een nieuwe sluis ge bouwd en het Apeldoornse kanaal tussen Dieren en Apeldoorn wordt verruimd, waardoor een verbinding van Apeldoorn met de grote vaarwegen tot stand komt, die geschikt is voor 600-tons schepen. De kanalisatie van Neder-Rjjn en Lek wordt voortgezet en onderzocht wordt of de aanleg van een Oost-West-kanaaï, dat Zuidoost Drente niet het Zwartewater verbindt, verantwoord is. Gedacht wordt aan een nieuw kanaal, geschikt voor schepen van 600 ton. De Rtjkskieskringbeslurei. van de KNP te Amsterdam, Den Helder, 's-Gravenha- ge, Leeuwarden, Assen en Zwolle hebben rr.et verbazing kennis genomen van de berichten in de dagbladen, als zou de KNP zijn opgeheven en opgegaan in de KVP. Genoemde Rijkskieskringbesturen pro testeren met klem tegen het onjuiste ver loop van zaken en ze zijn van oordeel, dat het gepubliceerde besluit van de dele gaties der KVP en KNP in strijd is met de statuten der KNP, daar dr partijraad van de KNP hierover slechts heeft te beslissen. Zij achten dit besluit derhalve niet bindend. Het partijbestuur van de Katholieke Nationale Partij za! Woensdag a.s. in vergadering bijeenkomen. Het partij bestuur za! Zich dan beraden over de agenda en datum van de vergadering van de partijraad dezer partij. De verga dering van de partijraad zal nog in Oc- tobei worden gehouden. Dan zai worden gesproken over de eventuele opheffing van de K.N P. Voor het eerst sedert hij Zaterdagmid- dag opgenomen is. werd de president gisteren, toegestaan korte periodes uit de zuurstoïtent te komen. De president heeft ontbeten met vruchten, havermout, een zachtgekookt ei, toast en melk. Eisenhower heeft enige temperatuuxs- verhoging gehad, maar dat was gewoon voor dat stadium van een hartaanval. Zijn „moreel" was „uitstekend", zei da dokter. De president was „zeer comfor tabel" en voelde zich waarschijnlijk wel goed genoeg voor een rondje golf. Het is niet onmogelijk dat Eisenhower zich volgend jaar weer voor het presi dentschap candidaat zal stellen nu de dokters een algeheel herstel zeker niet uitsluiten. Maar hier staat tegenover dat zijn naaste familieleden er sterk op tegen zullen zijn. In October zal Eisenhower 65 worden en onlangs is opgemerkt dat totnogtoe niemand in het Witte Huis een zeventigste verjaardag heeft kunnen vieren. Eisenhower heeft zich altijd bij zonder kopschuw getoond als het er om ging een nieuwe candidatuur te aan vaarden. Dat hij zich thans terug zal trekken lijkt vrijwel zeker. Sommige waarnemers menen, dat ge zien het ontbreken van een gelijkwaar dige republikein die Eisenhower zou kunnen vervangen, de papieren van de democraten sterk gestegen zijn. De naam van Adlai E. Stevenson die Eisenhower in 1952 als tegencandkfoat had, komt bij velen weer voor de geest. Robert Barrat, de schrijver van een onlangs in verscheidene Franse bladen verschenen reportage over Algerije, die een vraaggesorek bevatte met de op standelingenleider Amar Oeamran, is Maandag in Pariis gearresteerd op be schuldiging van het niet aangeven van misdrijven, die de binnen- en buiten landse veiligheid van de staat in ge vaar brengen. Dc Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft Zondag naar aanleiding van een van Barrats artikelen ver klaard. dat deze gepoogd heeft zekere opstandelingen voor te stellen „als wer kelijke vertolkers van de verlangens van de Algerijnse bevolking, die slechts militairen en geen Europese burgers willen bestrijden." De minister vestigde de aandacht van de Franse openbare mening op „de bui tengewone ernst van dergelijke veron derstellingen." Amar Oeamran is talrijke malen bij verstek ter dood veroordeeld. .Vaam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw lol 1 October gratis te ontvangen on zich te abonneren ffC67SJ znl scsc/"ctfe" per tvceh (S2 cent) f ver Itwarlatd Doorhalen aal niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon me te zenden aan Administratie ..Trouw'. IF. de IF it hitraat 30. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1