Grotere vakkennis dringend nodig Zoekt Peron asyl in Zwitserland onderzoek in tegen kartels Ambtelijk optreden Hevige binnenlandse druk op Adenauer Overwin de woningnood MINISTER ZIJLSTRA IN NOTA: Ongeschoolde arbeid zal in betekenis afnemen Botsing tussen straaljagers d «.-sïkk BREUK IN COALITIE? B Auto's bleven steken tussen Amsterdam en Haarlem fe Overeenstemming over Genève „Derde man" in de zaak-McLean gevonden Dehler stelt Duitse eenheid boven band met Westen Huiszoekingen in Zuid-Afrika Egypte ontvangt wapens van Rusland Makarios luidt op Cyprus „passief verzet" in Egypte en Israël trekken hun troepen terug WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3190 Weerbericht il Piloot omgekomen MINISTER ZIJLSTRA STELT VOOR: Speciale vergadering Algerijnse assemblee uitgesteld DIKKE TEERBR1J OP WEGDEK Baby Robert Marcus terecht V. Lonen en prijzen Vooruitgang Eisenhower is bevredigend Prijsuitreiking gedicht burgerluchtvaart Adenauer naar de V.S. Gedemilitariseerde zone Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. H5?oo a 1)""^ Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacr.tendienst abonnementen 18,30-19 30 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 'o-Gravenhage: Huygensplem Postgiro 424867 Redact,e: Tel. 111892 - Adm Tel. U4402 Klaehtcndienst 18.30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788'1 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand" j 6.75 per kuartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr, K. VAN' HOUTEN" Ploofdrcdaeteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. AFNEMEND BUIIG. Afnemend buiig, In het binnenland vannacht kouder en plaatselijk mist, Morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Matige tot zwakke maar langs de kust aanvankelijk nog af en toe vrij krach tige wind tussen Noord en West. 20 September: zon op 6 37. onder 18.27: maan op 17 06, onder 3 47. J TENEINDE de noodzaak tot sys teembouw nader aan te tonen i: het nodig na te gaan, waaraan het te kort aan geschoolde bouwvakarbeiders moet worden toegeschreven. Nu mag als de belangrijkste oorzaak hiervan we! worden vermeld het feit. dat de jeugd geen belangstelling meer voor het bouwvak heeft. De cijfers omtrent de opleidingen aan de ambachtsscho len tonen dit aan. En dit verschijnsel is ook alleszins verklaarbaar. Wij le ven in een periode van sterke techni sche ontwikkeling, en het is dus te be grijpen dat ook de zinnen van de jeugd meer uitgaan naar werk. waarbij de techniek de boventoon voert, dan naar het zgn, handwerk, als hoedanig men het bouwvak nog kan betitelen. Het bouwvak is nog een „ambacht" en heeft met de industriële ontwikkeling geen gelijke tred gehouden. Ook de omstandigheden, waaronder de bouwvakarbeiders nog op de bouwe rij moeten werken, vormen een belang rijke oorzaak van de afkeer van de jeugd van het bouwvak. Men denke slechts aan het voordeel dat het wer ken in een modern Industrieel bedriji biedt boven dat op de „bouwerij", waar men in weer en wind moet wer ken, waar een behoorlijke gelegenheid om te eten meestal geheel ontbreekt, waar sanitaire voorzieningen, zoals toi letten, drink- en wasgelegenheid, slechts in de meest primitieve vorm aanwezig zijn. Nu kan men wel maatregelen nemen om in de toestanden op het bouwwerk verbetering te brengen, en dat is ook zeker hard nodig. Niemand zal echter betwisten, dat de bouwerij op dit stuk toch altijd ver bij de fabriek ten achter zal blijven, omdat een „bouwerij" men lette op het tijdelijk karakter van dit object zich voor gelijke voorzie ningen als in de fabrieken aanwezig nu eenmaal niet leent. Het is dus zaak bij het aantrekken van jonge arbeiders niet tegen de stroom te gaan oproeien. Wij kunnen de klok niet terugzetten. De jeugd gaat nu eenmaal liever naar de fabriek dan naar bet bouwvak. Wij moeten (as niet gaan trachten de arbeider van de fa briek naar de bouwerij to haten, maar wij moeten de woningbouw naar de fa briek brengen. Het werk op de bouw plaats zal zich dan in hoofdzaak kun nen beperken tot het monteren van de bouwelementen, hetgeen tan belangrij ke besparing op geschoolde bouwvak arbeiders medebrengt. Wij -willen onze ogen niet sluiten voor de vele moeilijkheden en weer standen welke moeten worden over wonnen, aleer van efen systeembouw in voldoende omvang zal kunnen worden gesproken. Maar dit mag ons niet af schrikken. De vliegtuigbouw was ook niet in een sprong op het peil, waarop hij thans staat. Wij moeten echter be ginnen en mogen dus niet berusten in een teruglopen van de systeembouw Wij beschikken over voldoende bekwa me technici in ons land, die in staal zijn de machinale productie van woningen volledig tot ontwikkeling te brengen. De technische vooruitgang op het gebied van de te gebruiken mate rialen is zodanig, dat allerlei bezwa ren tegen systeembouw, zoals deze nu nog bestaat, kunnen worden overwon nen. De vrees, dat systeembouw alleen maar kan leiden tot uniforme wonin gen en op deze wijze zal bijdragen tot de zo gevreesde massificatie, is geheel ongegrond. Systeembouw wil niet zeg gen, dat alle woningen 'n gelijke vorm zullen hebben. Systeembouw betekent niet anders dan een machine pro ductie van alle elementen waaruit een woning bestaat. Deze elementen kunnen in allerlei vorm worden voort gebracht, waardoor dus ook uniforme woningbouw kan worden vermeden. Wij willen echter de gevaren, welke het geestelijke en culturele leven be dreigen, indien de systeembouw inder daad tot ongewenste massaproducten zou leiden, niet veronachtzamen. De woning is een goed van zo grote bete kenis in ons leven, dat wij inderdaad daaraan de hoogste eisen mogen stel len. Ernstige bestudering van de sys teembouw is dus geboden, teneinde al le daarin liggende mogelijkheden ge heel te realiseren. Wij zijn evenwel ook van mening, dat de systeembouw, in dien hij in juiste banen wordt geleid, °ns in staat zal stellen de woningnood belangrijk sneller te overwinnen, dan hij de toepassing van de traditionele bouw mogelijk is. En dit feit achten wij van een zodanig belang voor het Seestelijk en cultureel leven van een groot deel van ons volk, dat verdere ontwikkeling van de systeembouw een onontkoombare eis is. (Van onze Haagse redacteur) HET kernprobleem van de industrialisatie is in de komende jaren de vorming van de mens, zo schrijft minister Zijlstra in zijn vijfde industrialisatienota, die aan de Tweede Kamer is aangeboden. De minister van Economische Zaken ziet de industriële ontwikkeling zo, dat de onge schoolde arbeid in betekenis zal afnemen en dat op zijn minst alleen de goedgeschoolde arbeider een plaats in het productieproces vervuilen kan. Onze industrie moet zich richten op nieuwe en kwalitatief hoogstaande producten, terwijl de productiekosten door efficiency-verbetering gedrukt moeten worden. Dit zal grote investeringen eisen, vooral ook zal de gemiddelde investering per arbeider moeten stijgen. Daarnaast zal veel gedaan moeten worden aan ontwikkeling van de research en vergroting van de vakkennis. De snelle vooruitgang der techniek minister Zijlstra spreekt zelfs van een nieuwe industriële revolutie of althans versnelde evolutie dwingt hiertoe. Er is bij de huidige stand van zaken geen reden het investeringsbeleid van de regering te wijzigen. Wel is bijzon dere aandacht nodig voor de kwalita tieve kant van de industrialisatie. In de nota wordt er op gewezen, dat de in vesteringen in 1954 een nieuw na-oor- logs hoogtepunt bereikt hebben met een bedrag van 1965 rmilioen. Minister Zijlstra zegt dat de industri alisatie nog met van de baan is en dat een verruiming van net aanbod van ri sicodragend kapitaal wenselijk blijft. De minister vermeldt het denkbeeld dit aanbod te verruimen door aandelen uit te geven in veel kleinere coupures dan thans doorgaans geschiedt. Het wetsont werp tot stichting van het zg. garantie- Een arbeider brandt in Landen de woorden „Era Perón" weg van het gelijknamige Argentijnse vrachtschip. Het schip zal voortaan „Uruguay" heten. Deze verandering is een onder deel tan het plan van het nieuwe Argentijnse regime om alle sporen van de naam Perön uit te wissen. De drie westelijke ministers van Buitenlandse Zaken en hun Russi sche collega, Molotow, zijn het gister avond te New York eens geworden over procedure-kwesties van de aanstaande conferentie te Genève. Men kwam tot overeenstemming na dat de vier ministers tezamen had den gedineerd. De ministers kwamen overeen, dat het algemene secretariaat van de aapstaande conferentie zal worden toevertrouwd aan een Rus en dat de in Juli opgestelde instructie van de regeringsleiders aan de ministers van Buitenlandse Zaken als agenda zal worden beschouwd. In de instructie worden achtereen volgens genoemd: 1. Eenmaking van Duitsland en de Europese veiligheid; 2. Ontwapening; 3. De betrekkingen tussen Oost en West. Dinsdagmiddag om tien voor vier zun «oven Oss In Noord-Rrabant twee Meteor- «raaljagers van de Kon, Ned. luchtmacht door nog onbekende oorzaak met elkaar botsing gekomen. Be bestuurders van toestellen - een van de vliegbasis Leeuwarden en een van de basis Soester- berg trachtten zich met de schietstoel redden. De piloot van het uit Leeu warden afkomstige toestel slaagde daarin en bereikte geheel ongedeerd de grond. De pogingen van de andere piloot misluk- •*o» hij Is om het leven gekomen. Het ene toestel kwam neer in de pol der De Meer onder Berghem, het arder bij Alphen <Gld.). Beide vlogen in brand en werden geheel vernield. De omgekomen piloot is de 27-jarige ongehuwde reserve-tweede-luitenant-vlie- ger J A. M. van Viisteren uit Zwolle. De piloot die zich kon redden was de 30- farige, eveneens ongehuwde sergeant vlieger Darieux uit Katwijk. fonds zal waarschijnlijk op korte ter mijn worden ingediend. De afzet van onze industrie in het buitenland is sinds 1952 met meer dan een derde toegenomen. Er zal echter ook in de toekomst veel aandacht be steed moeten worden aan het verder vergroten van de export. Op zichzelf is het hoge peil van de investeringen en de snelle stijging van werkgelegenheid en productie in de in dustrie verheugend, maar de bewinds man waarschuwt tegen een te groot op timisme, wat de toekomst betreft. De bereikte resultaten zijn mede te danken aan de zeer gunstige conjunctuur. Er moet vooral naar worden gestreefd de positie van onze industrie te consolide ren. Er kwamen 38 dochterondernemin gen van buitenlandse bedrijven tot stand, terwijl in 23 gevallen buitenlan ders deelnamen in al bestaande of nieuwe Nederlandse bedrijven. Het tota le aantal na-oorlogse dochteronderne mingen is hiermede op 74 gekomen, het aantai deelnemingen op 103. De bruto- productie-waarde van deze 177 bedrij ven was in 1954 ruim 600 millioen gul den. In verband mei de critiek op bet be leid, dat de vestiging van buitenlandse bedrijven hier bevordert, ondanks de krappe arbeidsmarkt wordt er op ge wezen, dat het aantal arbeiders, dat door de buitenlandse dochteronderne mingen aan de arbeidsmarkt onttrokken wordt slechts ca. 6000 bedraagt en dat de buitenlandse vestigingen grote voor delen brengen voor de Nederlandse economie. Tijdens een bijeenkomst van de Raad tan State nnm prof. mr. R. Kranenburg afscheid nis Stnatsrnad. Zittend t J.n.r.: jhr. mr. F. Bcelaerls van Blokland vice-pnsidenl), prof. mr. R. Kranen burg, mr. R. M. van Angeren en dr. A. A. L. Rutgers. Slaand vJ.n.r.: mr. IT. F. Schokking, dr. J. W'. Meyer Runnel!, mr. dr. .V. Deckers, mr. P. II". J. H. Cori ran der Linden, mr. J. R. H. ran Schatk, dr. J. R. SteUinpa (Rnadstidt iseur inn Stunt), mr. A. M. Joekcs, mr. J. Winters (Administrateur tan Stunt), H. F. baron tan Voorst tot Voorst en mr. II'. A. Renardel de Lnvulette (Referendaris van Staat). VOLGENS de correspondent van de „Daily Telegraph" In Rio de Ja neiro wordt venvacht, dat Perön bin nen enkele dagen naar Zwitserland zal vliegen om zich daar permanent te vestigen. HU zou dit doen na een tijde lijk asyl in Asuncion in Paraquay. In Zwitserland zou Perón zich bü zijn jonge tweede vrouw voegen, met wie h|j in Juni gehuwd zou zijn. Zij zou reeds een huls in Zwitserland hebben ingericht. Een officiële Zwitserse zegsman toon de zich verbaasd over deze geruchten. HÜ zeide niet te weten, dat Perön her trouwd is en dat zUn echtgenote in Zwitserland zou vertoeven. Als Perón in het bezit van een geldig paspoort van enig Zuidamerikaans land. kan hij Zwitserland te allen tijde als toerist binnenkomen zonder een visum, en mag hij drie maanden blijven zonder een speciale toestemming. Dit hebben Zwitserse autoriteiten trfcegedeeld. Ais Perón langer wenst te- -'blijven, zal hij ren, dat bij de kartels, waarvan het ver- w elke werkingsduur op „6 September 195o m»«den gewettigd schijnt dat zü in sirüd aJoopt. met het algemeen belang handelen, ook ambtshalve een onderzoek kan worden Ingesteld, Minister Zijlstra schrijft dit in de Memorie van Toelichting op de begro ting van Economische Zaken. Hij stelt met zön ambtgenoot voor PJB.O. voor het ambtelijk apparaat daartoe geleidelijk uit te breiden. Het optreden van de overheid tegen kartels had tot voor kort in hoofdzaak plaats naar aanleiding van ontvangen klachten. De ervaring echter bewijst, al dus de minister, dat 't algemeen beiang met gedoogt, dat met een optreden alleen op grond van dergelijke klachten wordt volstaan. Bovendien leidt een dergelijk systeem gemakkelijk tot een ongelijke behandeling van gelijksoortige klachten. JDe prijsontwikkeling, aldus de minister, noodzaakt ook de prijsbewaking te acti veren. De bevoegdheden die de regering thans met betrekking tot bet ingrijpen in de prijzen heeft, berusten'op de Prijsop- drijvings- cn Hamsterwet 1939. De vraag in hoeverre de regering bij voortduring de beschikking moet hebben over perma nente bevoegdheden op dit gebied, is om advies voorgelegd aan de S.E.R. Dit ad vies is inmiddels uitgebracht en bij de regering in beraad. Minister Zjjlstra herhaalt dat de rege ring de rust op het terrein van lonen en prijzen wil bevorderen. Ongemotiveerde prijsverhogingen worden tegengegaan en de overheid zal zich, zoveel als mogelijk is, onthouden van maatregelen, die een kosten- en prijsverhogend effect zullen hebben, totdat onze economie in een rus tiger vaarwater zal zijn gekomen. Een op expansie gericht economisch be leid impliceert een afneming der directe overheidsbemoeiing op het gebied van productie en afzet. Na opheffing van het rijksbureau voor textiel zal het laatste der rijksbureau's. dat voor diamant, met in gang van 27 September worden opgehe ven, Dit betekent niet dat de ontwikke ling van de diamantindustrie geen reden tot bezorgdheid meer zou geven. Het be sluit tot opheffing hing ten dele samen met het voornemen van de minister geen nieuw voorstel te doen tot verlenging van Engeland, Duitsland, Frankrijk en de Bcnelnxlanden hebben gisteren in een bijeenkomst van een commissie der Al gemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel (G.A.T.T.) te kennen gegeven, dat zij schadeloosstelling van de verenigde Staten verlangen wegens de recente ver hoging van de Amerikaanse invoerrechten op rijwielen. Da „Daily Mail" meldt, dat agenten van de Britse veiligheidsdienst de „derde man" hebben opgespoord, die de tip heeft gegeven aan Maclean en Burgess, dat ze zich maar beter uit de voeten konden maken. De betrokken functionaris is volgens het blad nog steeds verbonden aan het Foreign Office en bekleedt een verant woordelijke positie in oen Britse ambas sade. „De veiligheidsdienst heeft echter niet voldoende bewijsmateriaal tegen hein verzameld om met succes een vervolging te kunnen instellen", aldus het blad. De man zou een soortgelijke communistische achtergrond in zijn schooljaren hebben gehad als zijn twee collega's. „De hervatting van de expansie onzer economie is verblijdend, te meer als men bedenkt, dat het groeipercentage van onze volkshuishouding enkele jaren geleden tot een wat lager peil was teruggelopen. Zij mag ons evenwel niet de ogen doen slui ten voor de realiteit ener onmiskenbare verlangzaming van het economische groeitempo", aldus minister Zijlsira. De minister verwacht, dat deze verlang zaming zich in de naaste toekomst zal voortzetten. Twee groepen factoren wet tigen deze overwachting: het feit dat het plafond van de productiecapaciteit voors hands bereikt lijkt te zijn en. op wat lan gere termijn gezien, het afzetprobleem. De speciale vergadering .van de Al gerijnse assemblee, die gisteren zou plaats vinden en waarop het Franse hervormingsplan voor het gebied zou worden bekend gemaakt, is uitgesteld, nadat de meerderheid van de Moham medaanse leden van de assemblee had gedreigd, de vergadering te boycotten. Maandagavond spraken 42 van de 59 Mohammedaanse leden van de assem blee zich uit voor een boycot van de bespreking van het Franse plan .en voor verzet tegen de Franse politiek van volledige samensmelting van Al gerije met Frankrijk, dat wettelijk deel uitmaakt van Frankrijk. Gouverneur-generaal Jacques Sou- stelle zou gisteren het Franse hervor mingsplan aan de assemblee, die be staat uit evenveel'1 Franse ais Moham medaanse leden, voorleggen. Het besluit om de vergadering te verdagen is door de gouverneur-gene raal genomen kort voor dat deze zou beginnen. Wanneer de vergadering als nog zou worden gehouden is niet be kendgemaakt. De Europese leden van de Algerijnse assemblee hebben gisteravond op een bijeenkomst te Algiers unaniem een motie aangenomen waarin wordt ge protesteerd tegen het uitstellen van dc speciale vergadering en waarin hun vertegenwoordigers in de Algerijnse regeringsraad wordt verzocht de be slissing te doen herzien. De motie werd ondertekend door 59 van de 60 Euro pese leden van de assemblee. Het enige communistifhe Europese lid, René Justrabo, was niet op de bijeenkomst aanwezig. Mohammedaanse leden van de as semblee en parlementsleden van het departement Orp.n in West-Aigerije hebben een motie aangenomen, waarin zij zich uitspreken voor „een snelle en loyale aanvaarding van de politiek van integratie, welke het best aan de ver langens van de Algerijnse bevolking tegemoet schijnt te komen". Zij gaven uiting aan hun vertrouwen in dè re gering en generaal Soustelle. een verblijfsvergunning moeten aan vragen na zijn aankomst in het land. Het is waarschijnlijk dat zo'n vergun ning hem zonder enige moeilijkheid verstrekt zal worden. Het vertrek van Perón uit Argentinië naar Paraquay is uitgesteld, omdat de niotnve Argentijnse regering bezwaren heeft tegen het voornemen van Perön om zich in Asuncion, vlak bij de Argen tijnse grens, te gaan vestigen. De rege ring wenst, dat de ex-president in een verder afgelegen land gaat wonen. Asuncion wordt slechts door de rivier de Paraquay van het Argentijnse grond gebied gescheiden. Het zou voor Perön betrekkelijk eenvoudig zijn om Argen tinië ongemerkt weer binnen te drin gen. De nieuwe Argentijnse regering heeft de twee Rooms-Katholieke geestelijken, wier uitwijzing uit Argentinië in Juni er toe heeft geleid dat de Paus Perón in de ban deed, teruggeroepen en hun verzocht hun oude functies weer te aanvaarden. Argentijnse.- officieren -.zijnr-cnr on derzoek begonnen naar de persoonlijks bezittingen van Perón. Er werden fa belachtige rijkdommen aangetroffen in de residentie van dc president en het regeringsgebouw, „Het heeft iets van Arabische nachten", zei een luitenant- kolonel. De Argentijnse regering heeft gisteren een algehele politieke amnestie afgekon digd. Voorts is gisteravond de avondklok opgeheven. ONDSKANSELIER Adenauer komt onder sterke binnen landse druk te staan om hel Westduitse bondgenootschap met de vrije wereld te wijzigen, ten einde Rusland er toe te krijgen in te stemmen met de Duitse hereniging. De leider van zijn liberale coa litiepartner, de sterke Vrije De mocratische Partij, heeft zich aangesloten bij het groeiende koor van critici die zich richten tegen de Parijse verdragen tot herbewapening van West-Duits- land. De voorzitter van de F.D.P.. Thomas Dehler, heeft Adenauer en zijn volge lingen deze week geschokt met een ver klaring, dat hereniging op basis van de Parijse verdragen onmogelijk is. Dehler zei dat deze verdragen Duitsland niet voor onbepaalde tijd moeien binden, zodat de kwestie van de hereniging voor lange tijd terzijde gelegd zal worden. Hij be pleitte rechtstreekse onderhandelingen tussen Moskou en Bonn, om een einde to maken van de verdeling van Duits land. Dehler heeft .zich door zjji» verkla ring dicht bU de socialistische oppositie geplaatst. De socialisten hebben juist gis teravond een beroep op de regering ge daan haar eigen voorstellen over de Duitse eenheid in te dienen bjj de con ferentie van de ministers van Buitenland se Zaken van de Grote Vier, die volgen de maand in Genève begint. De socialisten hebben een resolutie aan het parlement gezonden, waarin de regering o.a. uitgenodigd wordt de Grote Drie te verzoeken na te gaan of de ont wikkeling van een Europees veiligheids- stelsel de herziening vereist van de Parijse verdragen. De socialisten stellen voor dat het parlement 12 October oyer de resolutie stemt. Adenauer zal zich dan dus niet alleen tegen de socialisten moeten verdedigen, maar ook tegen libe ralen. De Zuidafrikaanse politie heeft gisteren in Durban. Johannesburg, Kaapstad, Port Elizabeth en East London huiszoekingen verricht. De invallen waren de grootste sinds.de wet tegen bet communisme .vijf ■jaar geleden -werd aangenomen. Er weiy -den zeven publicaties ca" beslag genomen. In een tegen middernacht uitgegeven medisch bulletin wordt verklaard, dat president Eisenhower gisteren de gehele dag, op vier uur voor "rust en slaap na, buiten de zuurstoftent is gebleven. Zijn vooruitgang is bevredigend. tyr.XJy&.y,-\ït,v~ te'. •J*V /J -iS *.*T' aV£ï i Prins Bernhard heeft gisteren aange zeten aan het officiële. Senaatsdiner ter gelegenheid van de viering fan het gouden jubileum tan de Technische prof. dr. O. Botlema. Hogeschool te Delft. De foto toont de Prins voor het diner, met rechts de president-curator, dr. C. II. van der Leeuw en links de rector-magnificus. Egypte heeft Engeland meegedeeld, dat het een Russisch aanbod om wa pens en andere militaire benodigd heden te leveren, heeft aanvaard. Dit heeft het Britse ministerie van Bui tenlandse* Zaken bekendgemaakt. De minister van Buitenlandse Za ken, MacMilian, zal deze stap van Egypte evenals het Russische aanbod met zijn Amerikaanse ambtgenoot Dulles bespreken tijdens de confe rentie, die thans in New York plaats vindt. De Ver. Staten, Engeland en Frank rijk hebben zich overeenkomstig een in 1950 gesloten overeenkomst ver plicht er op toe te zien, dat het mili taire machtsevenwicht tussen Israël en de Arabische landen van het Midden-Oosten gehandhaafd blijft en dat een bewapeningswedloop wordt voorkomen. Diplomatieke kringen te Londen vatten het Russische aanbod om twee redenen ernstig op: 1. Het duidt op een Russische po ging om door te dringen in het Midden-Oosten, welk gebied van uit gesproken strategisch belang is. 2. Iedere leverantie van wapens van enige omvang zou de delicate machtsbalans tussen Egypte en Israël kunnen doen doorslaan. De onthulling werd gedaan op.éen persconferentie, waarop vele vragen werden gesteld over de verkoop yan- Amerikaanse wapens aan Israël, waar omtrent juist dezer dagen bevestigin gen waren gekomen uit Washington. Minister-president Gamal Abdei Nasser heeft gisteravond tijdens een drukbezochte vergadering verklaard, dat Egypte er ook in toegestemd heeft Tsjechoslowakije katoen te le veren in ruil voor wapens. (Van onze Haagse redacteur) Op 7 October, de dag waarop de K.L.M. 36 jaar bestaat, zal in het hoofd kantoor in Den Haag de prijs voor het beste gedicht dat betrekking heeft op de burgerluchtvaart, worden uitgereikt aan de heer W. J. van der Molen. Tevens zal dan de bundel „Gevleugeld woord" verschijnen, een bundel verzen van Nederlandse dichters over de burger luchtvaart De politie van San Francisco heeft vandaag medegedeeld, dat een vrouw de geroofde, thans elf dagen oude Ro bert Marcus aan het St. Joseph-zieken- huis te Stockton in Californië heeft afgegeven. De vrouw heeft bekend, dat zij het kind op 19 September, toen het nog geen drie dagen oud was, uit zijn wieg in de kraamafdeling van het Mount Zion ziekenhuis te San Fran cisco heeft meegenomen. De ouders van Robert, dr. en mevr. Sanford Marcus, zijn onmiddellijk naar Stockton, dat 120 kilometer ten zuid oosten van San Francisco ligt, ver trokken om hun baby te indentificeren. Honderden automobilisten zijn van morgen op een gedeelte van de weg AmsterdamHaarlem blijven steken doordat de banden van hun wagens in Het is mogelijk, dat Bondskanselier Adenauer in October een bezoek aan de Ver. Staten zal brengen. De regering van Bonn heeft gisteren gezegd, dat hij van de „Foundation for Religious Action" (Stichting voor Godsdienstig Werk) een uitnodiging heeft ontvangen om te spreken op het jaarlijkse congres, dat op 24 October te Washington wordt gehouden. De Bondskanselier heelt nog niet beslist, of hij de uitnodiging zal aan vaarden. Een bezoek aan de Ver. Staten in de laatste week van October zou hem de gelegenheid geven overleg te ple gen met de Amerikaanse regering vlak voor de belangrijke ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier, die op 27 October in Genève gaan confereren over de hereniging van Duitsland en het sluiten van een Europees veilig heidsverdrag. een dikke brij, die op het wegdek lag, vastliepen. Klaarblükelijk was een verkeerd teerbed op dit weggedeelte gelegd. Gisieren was deze weg opnieuw ge teerd, maar de iaag biiumon is gaan losraken, waardoor de autobanden door een dikke lossa laag moesten ploegen en daarin vastraakten. De verontwaardigde automobilisten die op deze weg met name op het gedeelte tussen de hoofdweg en de meest westelijke toegangsweg naar het tuindorp Siotermeer strandden, heb ben reeds hun beklag ingediend bij de verschillende vervoersbonden. Ze wil len een gezamenlijke actie ondernemen bij Rijkswaterstaat om vergoeding te krijgen voor aan banden en carosse- neén geleden schade. Tal van auto's waren namelijk met teer besmeurd. De politie moest het verkeer over de bermstrook leiden. Aartsbisschop Makarios, de leider van de Enosis-bewegïng voor de aansluiting van Cyprus bjj Griekenland, heeft giste ren een oproep gericht tot alle Griekse Cyprioten om af te treden als lid van ge meenteraden en andere openbare licha men. De aartsbisschop deed deze oproep in een redevoering tot de 28 leden van de opperste raad van de Griekse Orthodoxe Kerk op Cyprus. Hij drong aan op een „systematische campagne van passief verzet gericht op het verkrijgen van na tionale vrijheid". De aartsbisschop zeide dat geen andere oplossing dan zelfbeschikking mogelijk is. In de afgelopen nacht is in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam overleden de 46-jarige P. N. van den Bold, die gistermiddag met zijn brom fiets in aanrijding kwam met een per sonenauto in de J. P. Heijestraat te Amsterdam. De bromfietser had daar bij zware inwendige kneuzingen opge lopen. Egypte en Israël hebben er onder bepaalde voorwaarden in toegestemd hun troepen uit de gedemilitariseerde zone van Palestina terug te trekken Naderhand heeft generaal Burns Egyp. te en Israel meegedeeld, dat zij de te rugtrekking hunner troepen uit het ge demilitariseerde grensgebied van EJ Auja-Nizana 24 uur kunnen uitstellen, dat is dus tot Donderdag 18.00 uur plaatselijke tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1