Gevaarlijke weg Indonesisch leger op wacht bij stembus Uitslag wordt pas na maanden bekend FAURE WENST REGELING BINNEN 48 UUR Frans kabinet wankelt door de Marokkaanse crisis V I Europees verdrag met verenigd Duitsland Russen laten bijna 9000 Duitsers vrij Vijftien vissers verdronken Grootse nationale veilig verkeersactie in October VERKIEZINGEN VANDAAG BEGONNEN r Eerste WINTEMZONNETEMMAS Toch gelijk? Duitse treiler vergaan Losgeraakt wiel veroorzaakte een massale aanrijding Contra-offensief nodig tegen verkeer srnonster' DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 319J Weerbericht Mohammedanen als overwinnaars? WESTELIJK PLAN VOOR GENÈVE Scheepsramp op de Noordzee r: Onder bescherming van Prinses Wilhelmina V ONTVOERDE AMERIKAANSE RABY TERUGGEVONDEN ^*2 (Van een onzer verslaggevers)" DE maand October zal in het teken staan van het verkeer. Op 7 en 8 October richt H.K.H. prinses Wilhelmina zich wederom tot het Nederlandse volk met een boodschap, waarin zij aanspoort eerbied te hebben voor het leven en dit ook te laten blijken in het verkeer op de weg. In antwoord op deze toespraak onderneemt het Verbond voor Veilig Verkeer een grote nationale actie, waarvoor de regering een bedrag van 125.000 beschikbaar heeft gesteld. Dit werd mede gedeeld op de vandaag te Middelburg gehouden jaarvergadering van het Verbond. Het doel van de actie is de algemene verkeersregels bij de gezinnen in de huiskamers te brengen. Dit tracht het verbond te bereiken door twee attractieve prijsvragen, die de deelnemers dwin gen, maar dan op een aangename manier, deze verkeersregels te bestuderen. MINISTER ALGERA: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 ra 11 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Hlachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17-—18 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Posttriro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand" f 6.75 per kwartaal Loss^ nummer iT^nt Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXIXG en Mr. K. VAST HOUTEN 1*UXUM- Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. OVERWEGEND DROOG. Zwaar bewolkt met. opklaringen en overwegend droog weer. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuidwest. ZON EN MAAN 30 September: zon op 6.39. onder 18.24: maan op 17.24. onder 5.02. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT «N Nijmegen is dezer dagen opge-' 1 richt het „Nijmeegs Lyceum". Op brede basis wel te verstaan. Op oecumenische grondslag, aidus de ad vertentie, waarin personeel werd ge vraagd. De drie partners waren: de Stichting Federatie van Christelijke Scholen te Nijmegen, het Contactor gaan voor Neutraal-Bijzondere scho len en het Breed Moderamen der Classicale Vergadering van Nijme gen. Het „Nijmeegs Dagblad" bracht ons het verslag van de opening. Met dik ke letters in de kop wordt als karak teristiek van het nieuwe lyceum gege ven: Neutraal en christelijk. Wie nog niet direct mocht weten, wat bij deze hybridische aanduiding te denken, wordt nader voorgelicht in de openingsrede van de voorzitter: „Wat zijn we nu, vroeg de voorzit ter zich in zijn toespraak af. Een Christelijke school? Een neutrale school? Spreker betoogde dat het be stuur geen van beide benamingen heeft begeerd. Gekozen werd de sim pele naam „Nijmeegs Lyceum". Nij megen ligt in Nederland. Nederland heeft zijn ontstaan en karakter te dan ken aan de strijd om de vrijheid van het geweten. De initiatiefnemers meenden dat de vrijheid voor een ieder net best ver dedigd wordt in gebondenheid aan het evangelie, hetgeen iets anders is dan gebondenheid aan deze of gene opvatting van het evangelie. De initiatiefnemers wilden deze vrij heid, die geen ongebondenheid is, de ze rijkdom van schakeringen, die ons volk kenmerkt, het zijn karakter geeft. Het bestuur geeft een plaats aan de Bijbel, omdat het meent dat hij de vrijheid brengt. Doet hij dat niet, maar bindt hij de mensen aan één be paalde groep of opvatting', dan is dat door een misverstaan van de veelvul-, dige lof des Heren. De naam „Nij meegs Lyceum" duidt aan dat de school wil leven uit de stroom van het Nederlandse volkskarakter, dat is ge vormd door de Bijbel en de strijd voor de vrijheid. Wil men onze school nu Christelijk noemen, aldus spreker, dan hebben toe daar seen bezwaar tegen, als men zich moor duidelijk realiseert dat wij; beslist niet willen de overheersing van' een enkel type Christendom met uit-, sluiting van de andere vormen, die God met kwistige hand schonk en die op hun wijze niet minder legitiem zijn. Wij hebben er evenmin bezwaar te-' gen, als men onze school een neutraal lyceum noemt, als men daar maar mee bedoelt dat we niet de belijdenis van één kerkelijke groep of richting ten troon willen heffen, maar plaats wil len geven aan de Geest, die waait waarheen Hij wil." Tot zover het „Nijmeegs Dagblad". jVVJIJ moeten eerlijk bekennen nog nimmer een dergelijke openharti ge dialectiek, die op den duur het christelijk onderwijs te gronde zal richten, te zijn tegengekomen. Zeker, „de wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat: zo is een ieder, die uit de Geest geboren is", maar in dezelfde Bijbel staat ook, dat we hieraan de Geest Gods zullen onder kennen: „iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God en iedere geest, die Je zus niet belijdt, is niet uit God." (1 Joh. 4: 2 en 3), Wat denkt het „Contactorgaan voor Neutraal-Bijzondere Scholen", dat men liet medewerken, hiervan? Wat heeft deze groep bij de opening ge dacht, toen enerzijds gewezen werd op een binding aan het Evangelie, en an derzijds op de vrijheid? Een van Gioen's opponenten heeft in 1357 in de Tweede Kamer eens in ge lijke geest gesproken als het Nijmeegs Lyceum nti: „Ik geloof, dat men zeer goed, zonder eenig kerkgenootschap- pelijk leerbegrip aan te roeren, maar met erkenning en aanneming van Hem, die op aarde kwam om zonda ren te redden, het kind op de school de christelijke deugd kan doen ken nen", Een Christendom boven geloofs verdeeldheid. Het loutere Evangelie, niet de een of andere opvatting daar over, zou Nijmegen thans zeggen. Maar Groen heeft deze opponent van de illusie beroofd, dat in dit z.g. ob jectieve standpunt geen vooroordeel zou schuilen en dat men hierin de nïet- christen geen onrecht zou aandoen, toen hij hem toevoegde: „Met erken ning van Hém, en evenwel zonder kerkgenootschappelijk leerbegrip! Maar zou dan déze erkenning vooi hen, die geene Christenen zijn, niet zeer teregt als het leerbegrip bij uit nemendheid, ais de kenmerkende grondslag van het Christendom, met regtmatige weerzin worden be schouwd?" Daarom nogmaals: wat heeft men hier de neutrale groep laten denken, «n gaat men tegenover haar wel ge heel vrijuit? Maar wat o.i, veel erger is, hier komt een pacteren met de vrijzinnig heid openbaar dat bij dóórwerking, foor het christelijk onderwijs slechts catastrophale gevolgen zal hebben, Duidelijk blijkt hier opnieuw welk een zuigkracht de idee der synthese heeft. Binnenkort komt de wet op het kleu teronderwijs wellicht in het Staats blad. En opnieuw zal op vele plaatsen, Waar de eigen groep te klein is om een aparte school op te richten, de synthe se-gedachte haar bekorende werking gaan uitoefenen. Men zjj echter gewaarschuwd. Op den duur zal dit tot niets anders lei- Een huilende vrouw met een slapende baby op de arm heeft Woensdag een priester van een r.k. kerk te Stockton (Cahfomié) meegedeeld dat zij het kind een week geleden had ontvoerd. Zo kwam een einde aan de uitgebreide speurtocht naar Robert Marcus, de zoon van dr. en mevrouw Sanford Marcus uit Dale City (California) die op 19 dezer, drie dagen na zijn geboorte, uit een ziekenhuis te San Fraasisco verdween. Volgens de politie heeft de daderes, de 27-jange mevrouw Betty Bendicto, ver klaard dat zij zelf een kind had verloren en geen kinderen meer kon krijgen. Zij had haar echtgenoot evenwel gezegd, dat zij een baby vtrwachtte. Toen zij haar moeder ging bezoeken had zij haar man verteld, dat zij voor de „bevalling" naar een ziekenhuis ging. De man had dit ver haal geloofd. Daarom had zij tot elke prijs een kind willen bemachtigen. Scïfouw. Vrijdag 7 October wordt in de polder,'/ „Binnenland en Ziederoij", „Buitenland" en „Nieuw Pendrecht" de najaarswatering- en heggenschouw ge houden. MILLIOENEN Indonesiërs gaan vandaag naar de stembus bij de eerste algemene verkiezingen van deze jonge staat. Tussen tien en twee uur konden ongeveer taelijig procent van de 43 millioen geregistreerde stemgerechtigden hun stem uitbrengen. Dat zijn de kiezers op Java. Sumatra, bet grootste deel van Borneo en Celebes. De overige drie duizend eilanden zullen in de komende twee maanden aan de beurt komen, als de inwendige veiligheid verbeterd en de verkiezingsmachine gereed is. Het Indonesische leger van 250.000 man was volledig gemobili seerd om de stembussen te bewaken. Volgens het hoofdkwartier stonden de troepen gereed om elke aanval van de Daroel Islam op stembureaux of kiezers de kop in te drukken. Het begin van de verkiezingsdag was overigens in de hoofdstad een beeld van ongewone rust. Het anders overstelpend drukke ochtendverkeer ontbrak vrijwel volkomen. Degenen, die zich naar de stembureaux begaven, deden* dit vrijwel allen te voet en hadden zich in reeds zingen deelnemen: de socialist Soetan Sjarir, de Masjoemi-leider Mohammed Natsir en de onlangs afgetreden Natio nalistische premier Ali Sastroamidjojo. Zij zijn de lijsttrekkers voor hun par tijen in vrijwel alle districten. De jongste politieke leider is de 32- jarige Dipa Noesantara Aidit, der Com munistische partij. Een nieuwe belang rijke figuur is de 38-jarige nieuwe pre mier Harahap. Hij is een protégé van Natsir, tot wiens partij hij behoort. Zijn aanzienlijke aantallen verzameld voor del campagne tegen de corruptie heeft zijn 1352 stembureaux in alle delen van de stad. Het normale leven was volkomen stilgelegd; geen kantoor, fabriek of winkel was geopend, de passars lagen verlaten. De openbare diensten, zoals dc post kantoren, die normaal werkten, hadden merkbaar minder toeloop dan normaal. Pas later op de ochtend begon iets meer van het verkeer merkbaar te worden en verschenen enkele straatventers met si garetten en dranken, die anders op alle hoeken van de straat te vinden zijn. Verder vertoonde de stad in het centrum, zowel als in de buitenwijken een beeld, als dat van een stille Zondag. Een groot aantal patrouilles, deels ge motoriseerd, deels te voet, uitgerust met radiotelefoon, zorgden voor de handhaving van de orde. doch hadden een lichte taak. Tot het middaguur was de stemming in de hoofdstad in de meest volmaakte rust verlopen. Hoewel by het systeem van evenredige vertegenwoordiging de 'kiezers op par tijen stemmen, zijn er enkele politieke figuren, die bijzonder grote invloed hebben. Tot deze leiders behoren drie voor malige premiers, die aan de verkie- p REMIER Faure van Frank- 1 rijk heeft gisterochtend ge biedende orders aan de Franse resident-generaal in Marokko, Boyer de Latour, gezonden om binnen 48 uur regelingen te tref fen voor het vertrek van sultan Ben Arafa en instelling van een troonrand of anders af te treden. Een functionaris uit de omgeving van premier Faure verklaarde Woensdag, dat de resident-generaal af moet treden als hij meent dat hij de uitdrukkelijke in structies van de regering niet kan uit voeren. Iemand anders zal dan benoemd worden om de regeringsbesluiten uit te voeren. De uitwerking van het plan voor auto nomie van Marokko, dat op 12 September door de Franse regering plechtig werd bekendgemaakt, wordt nu reeds 16 dagen opgehouden, waardoor het aanzien van de regering zowel bü de Marokkaanse nationalisten en in het Franse parlement wordt ondermijnd. Als volgende week Dinsdag de Franse Nationale Vergadering van reces terug komt, zal de regeriag-Faure voor grote moeilijkheden komen te staan en de mo gelijkheid is niet uitgesloten, dat zij ten val zal worden gebracht. De rechtse aan hangers van de regering zijn gekant tegen het beleid ten aanzien van Marokko, ter wijl de regeringsaanhangers van de lin kervleugel dreigen hun steun aan Faure in te trekken als de Marokkaanse poli tiek niet ten uitvoer is gebracht tegen de tijd dat het parlement weer bijeenkomt. De positie van de regering wordt boven dien bemoeilijkt door nieuwe moeilijk heden in Algerije. naam in zeer korte tijd bekendgemaakt in het hele land. De twee belangrijkste politieke leiders van Indonesië staan bij deze verkie zingen op de achtergrond- president Soekarno* en vice-president Mohammed Hatta. Zij zijn verreweg het populairst: vooral de president al is diens prestige de laatste tijd wel iets gedaald. Twee partijen: de nationalisten en de commu nisten hebben de naam van de president gebruikt om te trachten stemmen te winnen. Sommigen geloven dat de pre sident wel iets van zijn greep op het volk heeft verloren door zijn tweede huwelijk en door zijn rol in de legercrisis. Verwacht wordt dat de Mohamme daanse partijen de meeste stemmen op zich zullen verenigen. De anti-commu nistische Masjoemi heeft volgens waar nemers de beste kansen. De FNI en de communisten zijn de partijen van wer kelijk onbckende'sterkte. De schattingen van hun toekomstige aandeel in de stemmen lopen uiteen van minder dan tien tot meer dan 30 procent. De socia listen. katholieken en christelijken zui len slechtskleine, zij het invloedrijke fracties in het parlement kunnen vormen. Waarschijnlijk zullen pas over twee a drie weken de onofficiële uitslagen een volledig beeld geven. Het zal maanden duren voordat de uitslagen officieel zijn. De verkiezing.?apparatuur is gebaseerd ap een bevolkingsgrootte van 81 mil lioen. doch deze schatting is gebaseerd op een oude Nederlandse volkstelling. De meeste partijen weten niet hoeveel leden zij hebben. Als perste ter tvcrrld een terrasje op het Amsterdamse Rembrandt plein, i ut* gerust met hoogtezonlampendie de bezoekers in staat stellenzelfs *s win- tersbij hun kleintje koffiebruin te worden. Bij dc koffie wordt een bril (in bruikleen) verstrektter bescher- bril te genieten van de zonnestralen99 ming van de ogen; een normale zon~ ncbril is nl. niet afdoendeHet is een idee van de heer Daniëls, de gerant die een en ander met Philips in Eindhoven heeft uitgewerktOp de foto zitten de bezoekers bij het regen achtige herfstweer met een donkere HET Vrije Volk" schrijft in een commentaar op het Regerings besluit in zake de verlenging der va- canties o.m,: „Wanneer over een paar jaar de verschillende loonronden al lang ver geten zijn, zal de uitbreiding van de vacantie, die na de oorlog is verwor ven. als een kostbaar bezit worden be schouwd. Dan zal er dankbaarheid zijn, dat mede door het N.V.V. in tijd van hoog conjunctuur deze duurzame verbete ring van het arbeidersleven haar be slag heeft gekregen". Deze bagatellisering van de na oorlogse loonronden door het socia listische blad doet wel heel vreemd aan, als men zich herinnert, hoe P,v.d.A. en N.V.V, steeds geijverd hebben en nog ijveren voor deze loon ronden. De vraag ligt voor de hand, of het C.N.V. dan toch misschien gelijk neeft met zijn streven naar vrijere oonvorming. Iets waarover „Het Vrije Volk" maar eens moet piekeren. De drie Westelijke ministers van Bui tenlandse Zaken, McMillan, Dulles en Pinay, hebben in een bespreking te New York besloten hun Russische ambt genoot Molotow op de aanstaande con ferentie te Genève een plan voor te leggen voor de oprichting van een ver drag van wederzijdse beveiliging tussen de Ver. Staten, de Sowjet-Unie en W'est- europesc landen, waaronder een ver enigd Duitsland. Ook bereikten de Westelijke ministers in principe overeenstemming over het Britse voorstel t -t het scheppen van een gedemilitariseerde bufferzone tussen te strijdkrachten van de communistische en niet-commun;stische landen in Euro pa. Het plan dient om de Russische angst voor herleving van het Duitse militaris me weg te nemen.- Het.-voorstel wordt te New York 'als een experiment be schouwd. wat betreft inspectie van be wapening in een beperkt gebied, en niet als een plan voor de éénmaking van Duitsland. De Westelijke Grote Drie hebben gis teren verklaard, dat zij de Oostduitse regering niet erkennen en dat de Sow- jct-TJnie verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van alle overeenkom sten der Grote Vier over Duitsland en Berlijn. Dit werd gezegd in antwoord op een nota van bordskanselier Adenauer, waarin hij de aandacht van de Weste lijke mogendheden vestigde op het ge vaar dat de Oostduitse regering zal ver klaren dat haar jongste overeenkomst met de Sowjet-Unie haar machtigt het verkeer van net Westen naar Berlijn opnieuw een 'blokkade op te leggen. De Westelijken stelden vast, dat in verband met berichten in de Russische pers over de Duitse grenzen, dat de uiteindelijke beslissing over de grenzen van Duitsland moet wachten op een vredesregeling voor heel Duitsland. De Sowjet-Unie heeft besloten 8877 Duitse gevangenen vrij te laten en hen naar Oost- en West- Duitsland te repatriëren. Het besluit is genomen na ver zoeken van de Oost- en West- duit se regeringen, aldus meldt de ,,Izwestia" van Donderdag ochtend. Het blad voegt er aan toe, dat 749 Duitse gevangenen, die geen amnestie hebben ver kregen als oorlogsmisdadigers aan de beide betrokken regerin gen zullen worden uitgeleverd. De Duitse treiler „Elbe" uit Cuxhaven is in de nacht van Woensdag op Donderdag op de Noordzee, ongeveer 180 kilome ter ten noordnoordwestcn van Melkprijs gesaneerd westelijk gebied tijdelijk cent lager De Algemene Vereniging voor Melk- voorziening A.V.M. deelt mede, dat zij voor plaatsen met een gesaneerde melk- voorzïening in het westelijke consump- tiemelkgebeid heeft geadviseerd gedu rende hei tijdvak van 2 October tot en met 26 November aansatande, dus tijde lijk. de straatprijs voor melk en karne melk los en in flessen, te verlagen met één cent per liter. Het westelijke consumptiemelkgebied omvat het zuidelijke deel van Noordhol land en de grootste delen van de pro vincies Utrecht en Zuid-Holland. De enige grote gesaneerde stad in dit gebied is Utrecht. Het advies van de A.V.M., zo wordt nader vernomen, is gebaseerd op de zg. stand van de rekeningcourant van de consumptiemelkbedrijven aan wie een bepaalde marge is toegestaan. Deze is zodanig, dat voor het genoemde tijdvak in gesaneerde plaatsen een cent per li ter minder aan de slijters in rekening kan worden gebracht met als gevolg deze tijdelijke prijsverlaging. den dan tot een terugdringen van het positieve christendom. Men zij daarom op zijn hoede en zie naar Nijmegen. Want daar staat het sein voor waarlijk christelijk onder wijs in de zin, zoals dit in de school strijd steeds is verstaan, op onveilig. Een gevaarlijke weg derhalve. T. M. GILHUIS. hül A-ji Voor hel eerst sinds 17 jaar is in Wenen een parade gehouden rtui Oos tenrijkse troepen. Zij marcheerden op de Hcldt'ttplalz langs de Bondspresi dent Khmer en de Bondskanselier Bnab. In de laatste jarctt hebben deze troepen een training ontvangen in de Westelijke zone van Oostenrijk. Den Helder, gezonken, nadat het vissersvaartuig in aanvaring was geweest met de Noorse tankboot „Havprins". Het Noorse schip seinde, dat het geen schade op liep en dat het een sloep streek om opvarenden van de treiler op te pikken. Twee man zijn ge red, maar vijftien opvarenden worden nog vermist. Bij het aanbreken van de dag is een Nederlands vliegtuig van het marine vliegkamp Valkenburg op de plaats van het ongeluk aangekomen om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar overlevenden van de „Elbe". Om tl uur 's morgens is dit vliegtuig onverrichterzake teruggekeerd. De „Havprins" heeft geseind, dat zij het zoeken naar drenkelingen heeft opgege ven, omdat zij daarvan geen resultaat meer verwacht. Een autowiel, dat op de nieuwe Rijks weg Den HaagRotterdam onder de ge meente Delft alleen op stap ging, heeft vanmorgen een massale aanrijding ver oorzaakt. Het wiel raakte door onbeken de oorzaak los van de auto van de lieer van *t H. uit Bennebroek. die in de rich ting Den Haag reed. Met ccn snelheid van ca. 80 km ging het wiel er van door, reed door dc ligusterhaag die de weg in twee delen scheidt en ramde een uit tegenovergestelde richting komende auto. waarin S. uit Rotterdam achter het stuur zat, in de flank. Deze auto werd opzij gedrukt en reed tegen een betonnen pi.altje waardoor de wagen dwars op de parkeerstrook tot stil stand kwam. De linkerzijde van de auto was totaal in elkaar gedrukt. Terwijl de Delftse politie met het onderzoek aan de auto met het los gelopen wiel bezig was, naderde een auto, bestuurd door B. uit Enschede, uit de richting Rotterdam, die bij de plaats van het ongeval remde, slipte en in de ligusterhaag dook. De daarachter rijden de automobilist G. uit Amsterdam slipte eveneens door het krachtige remmen, reed tegen de politieauto op welke op haar beurt tegen een zijspan van de wegenwacht werd gedrukt. G.'s auto werd aan de voorzijde totaal in elkaar gadeukt. Het stuurrad brak en de be stuurder kreeg snijwonden en kneuzingen Alle voertuigen, behalve dat van het los geschoten wiel, moesten per kraanwagen worden weggesleept. P.T.T. en Rode Kruis zullen resp. huls aan huis en üi de ziekenhuizen 2.654.009 wedstrijdfolders bezorgen. Hierop staan negen, door Marien Toon der getekende plaatjes van Panda. Jo ris Goedhloed en andere bekende figu ren en het is de bedoeling, dat de men sen uitzoeken, welke van de 25, op de folder aangehaalde verkeersregels, bij deze plaatjes behoren. Behalve deze „kijk- en leeswed- strijd" is er een „Kijk- en luisterwed strijd". die verwerkt is in twee hoor spelen, die elk tweemaal door de vier •grootste omroepverenigingen worden uit gezonden en waarbij het er om gaat twee plaatjes van de folder aan te wij zen, die tot hoorspel zijn verwerkt. De actie van het Verbond van Veilig Verkeer staat onder de hoge bescher ming van H.K.H. prinses Wilhelmina. die zich op 5 October door middel van het filmjournaal en op 8 October door middel van de televisie tot het Neder landse volk zal richten. Zij heeft zich namelijk bereid ver klaard haar naam te verbinden aan het te stichten fonds het Prinses Wilhel- minafonds voor Veilig Verkeer ter ondersteuning van speciale acties van het verbond en ter bekostiging van de researchwerken op verkeersgebied. Ook van regeringswege wordt de ac tie ondersteund. Niet alleen is op de suppletoire begroting van 1956 alsnog een bedrag van 125.000 uitgetrokken voor deze actie (nadat het subsidie voor het verbond reeds werd verdubbeld), doch tevens zal de minister-president op 4 October via de radio dc actie openen en aanbevelen en zal de minis ter van Verkeer en Waterstaat haar op 28 October via de radio sluiten. Voorts ontvangt „veilig verkeer" me dewerking van de radioverenigingen, die causerieën en speciale programma's zul len uitzenden, dc Nederlandse Televisie stichting. Polygoon, die in het filmjour naal korte flitsen van verkeerssituaties zal vertonen en, naar men hoopt, ook van de pers. waaraan zes pandastrips zullen worden toegezonden. Aan de kerk genootschappen is tenslotte gevraagd de actie in een geestelijk licht te plaatsen met als thema de grondged echte van de koningin-moeder: Eerbied voor het leven. H.M. koningin Juliana heeft naar de jaarvergadering van het verbond een telegram gezonden, waarin zij var. haar instemming betuigt met de door haar moeder gesteunde veilig-verkeers-actie. In dit telegram zegt zij: Moge de vei- lig-verkecrsgedachte ook bewust doen worden, dat slechts verantwoordelijk heidsbesef en eerbied voor het leven van mens en dier een eind kan maken aan de ontstellende verkeersonveiligheid, heid. Uit het openingswoord van de voor zitter van het verbond, jhr. Th. Roëll, blijkt, dat het verplichte verkeersonder- wijs op de lagere scholen niet ver meer af is: bij het departement van O. K. en W. is in vergevorderde staat een plan voor het doen geven van cursussen op kweekscholen voor het geven van ver- keersonderwijs. Minister Algera heeft in een toe spraak aan een diner van het Verbond voor Veilig Verkeer In Middelburg: ouder meer medegedeeld, dat binnen kort een wijziging van de begroting 1955 van zijn departement zal worden ingediend, waarbij een extra-subsidie van 125.000 voor het Verbond voor Veilig Verkeer zal worden gevraagd. In zijn toespraak zei de minister dat de bestrijding der verkeersonveiligheid tegenwoordig aller belangstelling heeft en dat deze verkeersonveiligheid ons allen, zowel overheid als volk met de grootst mogelijke zorg moet vervullen. Het is noodzakelijk, dat wij ailen onze krachten inspannen voor een groot contra-offensief op wat de minis ter noemde „dit monster". Hij zei, dat dit een moeilijke zaak is omdat wij hier te strijden hebben tegen de mens met al zijn gebreken. In zijn toespraak herinnerde bewinds man aan het voorbeeld dat prinses Wil helmina in Januari gaf, toen zij een bewogen beroep deed op ons volk om onze verantwoordelijkheid in dit opzicht goed te zien. De minister had grote lof voor de wijze waarop de pers door het publicet ren van ongelukken als het ware een gunstige mentaliteit schept op het ge bied van de bestrijding der verkeers onveiligheid. Hij uitte 'eveneens grote waardering voor het werk der verkeers- bonden, waaronder niet in de laatste plaats het Verbond voor Veilig Verkeer. Ook de overheid heeft op dit gebied een taak, niet alleen door het subsidi ëren van het werk dat in de particu liere sector gebeurt, maar ook door een scherp politietoezicht, de verbetering van het wegennet en het stellen van verkeersregels. Dit laatste alleen is niet voldoende; het publiek moet deze naleven. Speciaal wijdde de minister aandacht aan net probleem van de voetgangers. Hij deelde mede. dat hem dezer dagen zal worden voorgelegd het resultaat van een studie der commissie voor de verkeersveiligheid. Hij zegde toe, dit met de grootst mogelijke spoed te zul- len behandelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1