Debat van Ver. Naties over Nieuw-Guinea Rusland stemde vóór Amerika blanco Bestuurder liep niet weg, politie bracht hem op Verkiezingen in Indonesië hadden rustig verloop r Krachtig verzet van Nederland Betreurenswaardige en zelfs tragische vergissing van Indonesië" Auto met plastic carrosserie Rechtsgrond of beleidsoverweging AGENDACOMMISSIE STELT VOOR: Wapens uit Praag ook voor Syrië? Geen schema Geen verzoening met de Russen ten koste van Navo Chinese divisies weg uit Korea Wil Frankrijk uit Ver. Naties? Slechts enkele incidenten Perón naar Spanje? VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1955 z^Sïïf S^K"S0MgjS*> DERTIENDE JAARGANG No. 3192 Weerbericht HET VERSCHRIKKELIJKE ONGEVAL IN DE VEENESTRAAT TE DEN HAAG In drukte op bureau Buitenhof verdwenen Vage herinnering Haagse voetgangster door auto gegrepen en gedood MINISTER LUNS IN V.N.: Minister Pinay: D (Van een onzer verslaggevers) De 21-jarige Rotterdamse behanger Arie L., die Zaterdagnacht in de Veenestraat te Den Haag met een gestolen auto inreed op publiek, dat juist uit een bioscoop was gekomen en waarbij twee personen gedood en 19 ernstig gewond werden, is niet onmiddellijk na de vreselijke botsing gevlucht. Hij is eerst nog op het politie bureau aan het Buitenhof getvee-st en eerst daar heeft hij kans gezien in de menigte, o.w. gewonden en getuigen van het ongeval, te verdwijnen. Dit opzienbarende feit bleek, tijdens het verhoor van de behan ger, die Woensdag door de Rotterdamse politie aan de politie te Den Haag werd overgegeven. De man is in verzekerde bewaring gesteld en zal aanstaande Maandag voor de officier van justitie geleid worden. Geen beschuldiging Burgemeester van Nederweert A i^feïSs» oe ctjeers cc ven net •E-Gravcnhage: Huygeasplein 1 Postiriro 4?4ftR7 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. S Klaehtcndicnst 18.30-19,30 u.; TeL 3625<® Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6738Z Abonnementsprijs 52 cent por week f 6.75 per kwartaal J** 'niStó Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEl'MNT, en Mr. K. VAN HOUTEN 1 "N Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. IETS KOUDER. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Iets kouder overdag. Overwegend matige Wes telijke wind. ZON* EN* MAAN 1 October: zon op 6.41, onder 18 22. maan op 17.44, onder 6.19 V.Tv!. OP 22 September heeft het lid der Tweede Kamer de heer Hazen- bosch vragen aan de minister van So ciale Zaken gesteld met betrekking tot de kabinetsbeslissing in zake de lo nen. De heer Hazertbosch vroeg met na me of de regering bereid was spoedig aan de Kamer uiteen te zetten welke rechtsgronden er naar het oordeel van het Kabinet bestaan voor de beperking van de door de regeringsbeslissing mogelijk geworden gunstiger regeling tot de secundaire arbeidsvoorwaar den. De minister heeft met bekwame spoed reeds op 27 September geant woord. Maar, en dat is het enige puni waarop wij thans de aandacht willen vestigen, de minister heeft niet geant woord op de kernvraag van de heer Hazenboseh. Deze had gevraagd naar de rechts grond voor de discriminatie tussen primaire en secundaire arbeidsvoor waarden. De minister spreekt echter niet over eer. rechtsgrond, maar over beleids overwegingen die aan de beslissing ten grondslag lagen. En nu zou men op fcichzeif nog kunnen menen dat er in beleidsoverwegingen een rechtsgrond meegesproken heeft. Het woord beleidsoverweging wijst daar wel niet erg op, maar het zou loch kunnen. Uit de beleidsoverwegin gen, die de minister noemt valt ech ter niets van een rechtsgrond te be- fpeuren, die de discriminatie kan mo- Itiveren. De minister zegt nl. dat er altijd enige beweging heeft gezeten in de feecttndaire arbeidsvoorwaarden, aa- kiers dan in de regelingslonen. Wan- ineer men nu de secundaire arbeids voorwaarden nog wat meer speling tgceft zal het psychologisch effect daarvan om deze reden ten opzichte von bedrijfstakken die niet in de ver betering delen anders zijn dan wan neer men de speling ook tot de tot nu toe onbeweeglijk gehouden regelings- Tkxmen zich uit laat strekken. Het is duidelijk, dat dit geen rechts grond voor discriminatie is. Het tweede argument des ministers is dat ai evenmin. Het scheppen van een in procenten uitgedrukte differen tiatiemogelijkheid in de regelingslonen is een afwijking van de tot dusverre gevolgde loonpolitiek. Dat kan waar zijn, maar het zegt niets over de rechtsgrond der discri minatie. iJ"\E regering wil eert het S.E.R.- advies afwachten in zake de toe komstige loonpolitiek alvorens van de tot dusver gevolgde gedragslijn in de loonpolitiek af te wijken. Dit is al meer van regeringszijde gehoord. Maar het is een onvoldoende motief om nu wel goed te vinden dat er onder bepaalde voorwaarden in de secundaire arbeidsvoorwaarden 3 pet. besteed wordt en niet goed te vinden dat er onder diezelfde voorwaarden in de primaire arbeidsvoorwaarden 3 pet. Wordt besteed. Men zou een rechtsgrond willen zien voor de door de regering toegepaste bestedingsdwang. Speculaties op het gebied der psychologie en de medede ling dat bestedingsvrijheid een „nieu we figuur" betekenen, kan men moei lijk als rechtsgrond aanvaarden. Waarmee wij maar willen zeggen dat de heer Hazenboseh die om spoe dig antwoord verzocht, spoedig een antwoord heeft gekregen, dat op zijn vraag geen antwoord geeft. WAT nu de beleidsoverwegingen als beleidsoverwegingen betreft is het verrassend om te zien hoe drs. J. W. de Pous in een artikel in „Econo- misch-Statistische Berichten" van 28 September jl. blijkbaar heeft geroken wat de minister zou antwoorden aan de heer Hazenboseh. Hij merkt daarover het volgende op „In de eerste plaats zou het schep pen van een differentiatiemogelijkheid in de regelingslonen een afwijking be tekenen van de tot op dit moment gevolgde loonpolitiek, welke geen richtlijn of aanwijzing omtrent een toelaatbaar afwijkingspercentage naar boven kent. Hiertegenover kan wor den opgemerkt, dat de richtlijnen evenmin regels of afwijkingen stelden Biet betrekking tot differentiaties in de secundaire arbeidsvoorwaarden betgeen na de jongste loonpolitieke be slissing wel het geval is, waardoor wel degelijk van een afwijking be ter ware te spreken van een evolutie in de loonpolitiek sprake is. Zoals trouwens de loonpolitiek zich in de afgelopen tien jaren allerminst als een statische grootheid heeft gedragen, Blaar zich op een in het algemeen gelukkige en verantwoorde wijze in nauwe samenhang met de dynamiek van het economisch leven sterk heeft geëvolueerd, waardoor uitgaan de van een simpele loonstop een so ciaal en economisch verantwoorde loonstructuur kon worden verkregen. In de tweede plaats wordt er op ge- Wezen, dat in vrijwel alle collectieve arbeidsovereenkomsten een bepaling Voorkomt,, die tussentijdse wijziging van de regelingslonen mogelijk maakt. Deze bepaling zou in verband met de aan de verruiming verbonden voor waarde, dat slechts verwezenlijking bij afloop van de c.a.o. mogelijk is, krachteloos worden gemaakt. Wan neer men echter bedenkt dat de des betreffende bepaling in de c.a.o. s theestal zo geredigeerd is, dat deze betrekking heeft op de door het colle ge van rijksbemiddelaars en de Stich- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Generaal-majoor Hassan Ragab, een van de belangrijkste militaire functio narissen van Egypte, heeft zich per vl.egtmg naar Damascus gegeven om met Syrische autoriteiten overleg te plegen. Syrië is met Egypte verbonden door het Arabische defensieverdrag, waarvan ook Saoedi-Arabië deel uit maakt. Over drie dagen, zo verwacht men in Cairo, zai de generaal zich per vliegtuig naar Tsjechosiowakije begeven om daar oij de communistische wapenfabrieken ;5 winkelen". De besprekingen ui Damascus zouden er toe kunnen lei den, volgens diplomatieke waarnemers, dat ook Syrië aankopen in Praag zou willen gaan doen. Radio:Beiroet heeft omgeroepen dat de Russische ambassadeur in Syrië in middels aangeboden heeft wapens te leveren in ruil voor Syrische producten. De Russische ambassadeur zou een ge sprek van drie kwartier met president Shukci El Kuwatly hebben gehad. De voorzitter van de Iraakse commissie uit de Tweede Kamer voor militaire zaken, Tewfik Ei Mukbtar, heeft ge zegd, dat ook Irak mogelijk wapens in landen achter het ijzeren gordijn zou kunnen gaan aanschaffen. Gisteravond omstreeks elf uur is de 66-jarige weduwe M C. B. Jackcl uit Amsterdam bii het oversteken van de Van Woustraat nissen de Pieter Aertsz- straat en de Tolstraat :e Amsterdam, op de middenweg door een met grote snelheid naderende personenauto aan gereden. Ze is. terwijl ze naar het Wil helm inagasthuis werd overgebracht, overleden. Vrijwel onmiddellijk, nadat de in Rot terdam gestolen auto in de Veenestraat ting van de Arbeid gehanteerde richt lijnen bij de toetsing van voorsteilen uit de bedrijfstakken, welke richtlij nen ook regels bevatten in zake de se cundaire arbeidsvoorwaarden re gels, die door de jongste regeringsbe slissing wijziging, subs, aanvulling hebben ondergaan, waardoor de des betreffende bepaling inderdaad krach teloos wordt gemaakt dan kan ook dit argument moeilijk overtuigend he ten. Ten slotte wordt naar voren ge bracht, dat in de secundaire arbeids voorwaarden, nooit dezelfde mate van coördinatie en uniformiteit heeft be slaan als in de regelingslonen. Daarom zou de psychologische reactie op de mogelijkheid tot differentiatie in de secundaire arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstakken, waar voorlopig geen verbetering mogelijk zai blijken, een heel andere zijn dan wanneer in som mige bedrijfstakken de regelingslonen worden verhoogd en in andere niet. Door deze irrationele psychologische overwegingen bij de werknemers zou een verhoging in de regelingslonen wel .overslaan" van de bedrijven of be drijfstakken, die haar kunnen dragen naar de minder rendabele, terwijl zulks niet zou geschieden bij een differen tiatie in de secundaire arbeidsvoor waarden, omdat hier de onderlinge in terdependentie ook bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt veel geringer zou zijn. Dit laatste kan evenwel in twijfel worden getrokken, wanneer men zich bijv. realiseert, dat een verlaging van de (reële) regelingslonen (men denke bijv. aan de 5 pet. consumptiebeper king) eerder wordt aanvaard dan het geen wordt beschouwd als een aantas ting van verworven sociale rechten (48-urige werkweek, vacantierechten e.d.). Het is dus allerminst zeker, dat de secundaire arbeidsvoorwaarden minder belangstelling dan de primaire zouden ontmoeten. Dat de gelukkig weinige stakingen in ons land in het merendeel der gevallen juist niet verband hielden met hogere regelings ionen, welke elders werden betaald, maar betrekkin? hadden op gratifica ties, vacantietoeslag, vrijaf op de na tionale feestdag etc., wijst geheel in dezelfde richting.* Noch als rechtsgrond, noch als be leidsoverweging is het antwoord -**>n de heer Suurhoff overtuigend. DE agendacommissie van de algemene vergadering der Ver. Naties heeft gisteren aanbevolen het Nederlands-Indonesische geschil over Nieuw-Guinea op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. De uitslag van de stemming was 7 tegen 5 stemmen bij twee onthoudingen. Vóór stemden Egypte, Ethiopië, Haïti, Mexico, Polen, Thailand en Rusland. Tegen stemden Frankrijk, Luxemburg, Nieuw- Zeeland, Noorwegen en Engeland. Van stemming onthielden zich de Ver. Staten en nationalistisch China. De voorzitter van de com missie, Jose Maza van Chili, bracht geen stem uit. Bij het begin van de vergadering verzocht de voorzitter om Nederland, Indonesië en Australië die geen lid zijn van de com missie aan het debat te laten deelnemen. Egypte had bezwaar tegen deelneming van Australië, waarna het voorstel in stemming werd gebracht. Alleen Egypte stemde tegen. De Sowjet-Unie, Polen, Thailand (Sïam) en Haïti onthielden zich van stemming. De Indonesische delegatie, zei hij, zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de mogelijkheden van een re geling van de kwestie niet in gevaar te brengen. Indonesië is te allen tijde bereid naar een vreedzame regeling met de Nederlandse regering te streven. De Nederlandse afgevaardigde, mr, C. W. A. Schiirmann, verzette zich te gen opneming van de kwestie op de agenda. Nederlanders Nieuw-Guinea was uitdrukkelijk uitgezonderd van de over dracht van de souvereiniteit over het voormalige Nederlandsch-Indië aan de nieuwe republiek Indonesië in 1949. De bevolking heeft de plechtige belofte van de Nederlandse regering gekregen, dat haar „te zijner tijd, als zij daartoe in staat is. de gelegenheid zal worden gegeven haar eigen toekomst te be palen". Dc Nederlandse afgevaardigde zei dat er, sinds de algemene vergadering vorig jaar weigerde een aanbeveling over deze kwestie te doen. „geen nieuwe ontwikkelingen in deze kwes tie zijn. die een tweede bespreking zouden rechtvaardigen". „Het opnemen van de kwestie als een punt op de agenda zal geen enkel nuttig doel dienen. Het zal in tegen deel de kansen voor een beter begrip die eindelijk in zicht schijnen te zijn bederven", zei de Nederlandse afgevaardigde. De Nieuwzeelandse afgevaardigde Sir Leslie Munro stelde voor dat de com missie aan de algemene vergadering zou aanbevelen dat bespreking van de kwestie-Nieuw-Guinea „op het ogen blik" zou worden uitgesteld. Sir Leslie maakte hiervan een motie. Bij de stem ming over de vraag of de commissie allereerst deze motie in behandeling zou nemen, staakten de stemmen: zes tegen zes bij twee onthoudingen. Daar om werd eerst gestemd over het ver zoek van de Aziatisch-Afrikaanse lan den om aan te bevelen Nieuw-Guinea op de agenda te plaatsen. Toen dit voorstel met 7 tegen 5 stemmen bij 2 onthoudingen was aangenomen, zei de voorzitter dat het nu onnodig was over riet voorstel van Nieuw-Zeeland te .stemmen. De Indonesische afgevaardigde dr, Sudjarwo Tjondronc Goro die hel de bat opende, zei dat 15 landen van de Aziatisch-Afrikaanse groep aandrin gen op bespreking van de kwestie na de resolutie die de conferentie van Bandoeng in April heeft aangenomen. Hij verklaarde dat Indonesië weer streeft naar een oplossing door onder handelingen van het geschil met Ne derland, tot stilstand was gekomen, stapte L. uit de wagen. Dit is blijkbaar zo snel ge gaan, dat niemand zag, dat hij de be stuurder was. Hij werd wei vastgehou den, maar men meende met een inzit tende te doen te hebben. Een agent van politie, die de reeks ongevallen zag gebeuren en de auto nog een stopteken had gegeven, nam L„ in de mening ver kerende met een inzittende te doen te hebben, mee naar het politiebureau aan het Buitenhof. Daar bracht hij hem in de portierskamer, en ging onmiddellijk voor het verlenen van assistentie, terug naar de plaats des onheils. In de por tierskamer kwamen na L. verschillende andere personen binnen, niet alleen om wonden te laten veroinden, maar ook om zich op te geven als getuige. De portier hield zich bezig met het op schrijven van namen en noteerde enkele verklaringen van L. De Rotterdammer vertelde, dat hij een lift had gekregen van een Amerikaan, die de bewuste auto bestuurde en dat hij dus alleen in zittende was geweest. Daarna maakt« L. van de gelegenheid gebruik om in de drukte te verdwijnen. Ondertussen was de bijzitter van L„ de 22-jarige straatmaker D. A., die door het publiek gegrepen was, naar het po litiebureau gebracht en overgegeven aan de wachtcommandant. Toen de agent, die L. meenam naar het bureau, hier terugkeerde meende hij dat de straat maker de man was, die hij naar het bureau gebracht had. Hij had, toen hij dat deed niet naar een naam gevraagd en daar de lichaamsbouw van de beide Rotterdammers niet ver uiteenloopt, is deze vergissing te verklaren. Eerst bij het verhoor van L. door de politie kwam een en ander vast te staan. L. vertelde, dat hij met de gestolen wagen via de Rijswijkseweg, het Rijs- wijkseplein. het Huygenspark en de Wa- genbrug de Wagenstraat inreed. Vanaf het ogenblik van de eerste aanrijding op de hoek van de Wagenstraat en de ge dempte Gracht tot aan het tot stilstand komen van de auto weet hij zich niet veel meer te herinneren. Hij heeft wel gillen en klappen gehoord, maar hij weet niet, of de straatmakcr hem nog gewaarschuwd heeft en op de claxon drukte. Na zijn vlucht uit het politiebu reau is hij, al liftende, naar Rotterdam gegaan. Bij de politie te Den Haag zijn vele bewijzen van medeleven met het onge val binnengekomen, zowel door middel van brieven als met telefoongesprekken. Ook kwamen verschillende verzoeken binnen om lezingen over veilig verkeer te verzorgen. Bij K.B. is met ingang van 16 Octo ber benoemd tot burgemeester van Nederweert (Limb.) de heer P. H. J. Spierts, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag ale burgemeester der ge meente Thorn (Limb.). Op de Hoefkade nabij de Saenredam- straat in 's-Graveahage, is gisteravond omstreeks kwart over acht de 70-jarige voetgangster S. C. Schrier bij het over steken van de rijweg door een auto, be stuurd door G. U. uit Den Haag gegre pen en ernstig gewond. Zij liep twee gecompliceerde beenbreuken en voorts hoofdwonden op. Per auto is zij naar het ziekenhuis Zuidwal overgebracht, waar zij later is overleden. In zijn functie vun inspecteur-gpnrraal i nn de Koninklijke Marine heeft 7..K IL prins Bomhard Donderdag een werkbezoek gebracht aan het Kon. Instituut zoor de Marine in Den Helder. Op de foto kijkt de hoge bezoeker aandachtig toe bij liet tcerk van ttcce leerlingen-laster in het machinelaboratoriuin in het instituut. UIT de M.V.T. op de begroting van Economische Zaken blijkt hoezeer een economisch beleid in onze tijd niet in één bepaald schema te vatten is. De strijd tegen kartels, die In strijd met het algemeen belang handelen, noopt tot uitbreiding van overheids bemoeienis met de prijsvorming, zo vernemen wij. Aan de andere kant lezen wij dat een op expansie gericht economisch beleid een afneming der directe overheidsbe moeiing op het gebied van productie en afzet met zich brengt. Wij moeten oog hebben voor het ge compliceerde van de verhoudingen. Met algemene slagwoorden als vrij heid en dirigisme komt men er niet uit. Frankrijk is slerk gekant tegen Tet- zoening van de Westelijke mogendheden met de Sowjel-Unïe indien de prijs, die daarvoor moet worden betaald de af brokkeling van de Navo en terugtrekking van Amerikaanse troepen uil West-Euro pa zal zijn. Dit zei Antoine Pinay, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, gisteren in de algemene vergadering van de Ver. Naties, Pinay betoogde, dat Rusland „op de verkeerde weg is wanneer het 't Atlanti sche Pact aanvalt en zijn propaganda ba seert op de opheffing van wat het ten onrechte buitenlandse bases noemt." De Franse minister meende dat het niet alleen een onrechtvaardigheid, maar ook een fout zou zijn de bestaande verdeling van Duitsland te handhaven. Hij geloof de ook dat een „geleidelijk herstel" van de eenheid door ruimere contacten tussen West- en Oost-Duitsland naar een. dood spoor zou leiden. Pinay beschuldigde het communisme van het verwekken van moeilijkheden in Noord-Afrika. MINISTER Luns heeft Donderdag in de algemene vergadering van de Ver. Naties verklaard, dat het stand punt van de Nederlandse regering ta.v. de kwestie Nieuw-Guinea ongewijzigd is gebleven. De minister hoopte, dat de kwestie niet op de V. N.-agenda zal worden geplaatst. „Alles, dat met enig nulmver deze kwestie kan worden ge zegd, is naar voren gebracht in de V.N.- zilling van vorig jaar. De Ned. delegatie heeft toen haar houding zeer duidelijk comaakl en het standpunt van mijn «•gering is onveranderd gebleven." al dus minister Luns, die meende, dat een discussie over Nieuw-Guinea de betrek kingen tussen Indonesië en Nederland zou schaden. Het aandringen op een discussie in dc algemene vergadering door de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, dr, Anek Agoeng Gde Agoeng, noemde minister Luns een be treurenswaardige en zelfs tragische ver gissing. Woensdag had de Indonesische minis: ter van Buitenlandse Zaken betoogd dat de kwestie Nieuw-Guinea de ver beterde betrekkingen tussen Nederland en Indonesië niet in gevaar mag bren gen. Een „vreedzame en vriendschap- peliike" oplossing zal echter zeker be vorderd worden door het onderwerp Nieuw-Guinea op de agenda te plaat sen, aldus de minister. Minister Luns wees er op, dat welis waar de vredeskansen groter worden naarmate de Ver. Staten en de Sowjet- Unie nader tot elkaar komen, doch over eenstemming tussen deze twee grote mogendheden hoeft noodzakelijkerwijze nog niet te betekenen, dat alle wereld vraagstukken zijn opgelost. Onder geen voorwaarde kan Europa zijn plicht, om zijn essentiële bijdrage aan de zaak van de wereldvrede te leveren, opgeven. Minister Luns wees speciaal op bet belang van het vrije deel van Europa, waar een zeer grote mate van eensge zindheid bestaat ten aanzien van funda mentele vraagstukken als de keuze tus sen dictatuur, communisme en een vrije levenswijze. Radio-Peking heeft bekend gemaakt, dat zes Chinese communistische „vrijwil- ligersdivisies" volgende maand uit Noord Korea teruggetrokken worden. Door deze terugtrekking wordt het (n iet-bevestigde) totale aantal terugge trokken divisies sedert het vorige jaar op 19 gebracht. Volgens militaire waarne mers zou dit betekenen, dat eind volgen de maand alle Chinese troepen Noord- Korea zullen hebben verlaten. Sinas September 1954 zijn in Irak 18 schepen met militair materieel gearri veerd. Het materiaal werd geleverd in riet kader van de Amerikaanse hulpver lening aan Irak. Het bestond hoofdzake lijk uit luchtdoelgeschut, anti-tankge- sc-hut en granaatwerpers. 'vffrN svmiti': '"OT t. «"-fxSï ?\o° v 1 JCAA technische industrie te Breda heeft in October i au het orige jaar ven opdracht gekregen tan de Panhnrd aulofabrick in Frankrijk om op hun chassis met motor een plastic carrosserie te bouwen, nagenoeg gelijk aan een model in aluminiumDit eerste exemplaar dat in Nederland werd gemaakt was gistermiddag in Rotterdam te zien. Als voordelen itm deze auto noemde de fabrikant: het lichte gewicht, nl. 670 kg, roestrij materiaal, dal nok geluid-absorberend is, en de eenvoudige r p paraiicni tegelijk hedenwanneer bijv, door een lichte aanrijding hel materiaal wordt ingedrukt, redresseert bet zich. De auto rijdt een op 13, wat, aldus de fabrikant, voornamelijk komt. door de aërodynamische vormgeving. Er kan een snelheid van 160 km mee. worden bereikt. Het is nog niet bekend of de t'anhard-fabripken opdracht zullen geven tot verdere fabricage van deze glasvezel- polyester! kustharsj-carrosscricën. Dit proefmodel moet nog naar Frankrijk worden gezonden. Frankrijk zal zich misschien uil de Ver. Naties terugtrekken wanneer de al gemene vergadering een debat over hei Algerijnse* vraagstuk zou doordrijven, verklaarden welingelichte bronnen in Parijs gisteren. Volgens een Frans blad zou premier Faure, daartoe reeds instructies hebben gezonden aan minister Pinay, die op het ogenblik in New York vertoeft. Het" Franse ministerie van Buitenlandse Za ken weigerde dit bericht te bevestigen of te ontkennen. AANTAL EETCLS DAT PEN GEBIED BESCNIX- 6AAR JS Totaal aantal NOORD zetels260 SUUATR, BORNEO 'OOfMJAVA OOST VOOR H.CD1NEA WOR DS* DRIE ZETELS GERESERVEERD ■CE3BEHSI3 E parlementsverkiezingen in Indonesië zijn gisteren over het algemeen rustig verlopen, zo blijkt uit de ontvangen berichten. Wel werden uit enkele districten op Java incidenten gemeld, maar daarbij is, voorzover bekend, slechts één dode gevallen. Dit gebeurde in Djakarta, toen in het ge drang bij een stembureau de karabijn van een politieman afging. De steden leken uitgestorven, want vrijwel alle verkeer lag stil. Alleen bij de stembureau's concentreerde zich de drukte. Waar ongeregeldheden dreigden ble ven politie en militairen de toestand meester. Zo ook in Serang (Bantam), waar 20 gewapende mannen een lid van de stemcommissie probeerden te dwingen tot afgifte van stemoilietten. Deze opzet mislukte. In Tasikmalaja werden vijftig men sen op weg naar de stemous opge schrikt door geweervuur van een bende, die in de lucht schoot om te intimideren. In Madjalaja op West- Java werd Woensdagavond een stem lokaal in brand gestoken, maai de volgende dag had men reeds een nieuw bureau in een ander gebouw ingericht. In Djakarta zagen omstanders, dat een lid van een stembureau een kiezer twee stembiljetten uitreikte, die de kiezer ook gebruikte. Beide schuldigen werden gearresteerd. In enkele districten verliep de stem ming stroef, doordat de commissies niet valdoende op haar taak waren be rekend. Daardoor was men soms laat in de avond bij lamplicht nog bezig met het afwerken van dc geduldig wachtende kiezers. De kiezers zelf hadden in het algemeen weinig moeite met het prikken van de symbolen op de biljetten. Over de opkomst van de kiezers is nog weinig hekend. Vanmorgen vroeg is men begonnen met de enorme taak van het tellen der stemmen. Zoals bekend, kreeg gisteren ongeveer 80% van de 43 millioen geregistreerde kie zers de gelegenheid hun stem uit te brengen. Dit betrof voornamelijk het electoraat Java en Sumatra. De overige stemgerechtigden in Indonesië zullen in de komende twee maanden hun stem uitbrengen. Voor het eerst in de geschiedenis gin gen Donderdag de Indonesiërs naa het stembureau, voor de verkiezinz van een parlement. Deze kaart geeft een overzicht van de districts-indeUng, alsmede het aantal afgevaardigden dat in elk district verkiesbaar is. Voor Nieuw-Guinea heeft men in het toe komstig parlement 3 zetels gereser veerd. -Ö- Terwijl de Masjoemi-partij in Djakarta volgens de eerste verspreide onofficiële uitslagen met bijna 3 tegen 1 de leiding heeft op de communisten, wordt officieel uit Centraal Java gemeld, dat volgens de eerste uitslagen de communisten daar de meeste stemmen vergaren. De Indonesische Nationalistische Partij onder leiding van ex-premier Ali Sastroa- midjojo volgt hier dicht achter. De onderhandelingen tussen Argentinië en Paraguay over het vrijgeleide voor Peron zijn afgesloten. De gewezen presi dent zal vandaag van de kanonneerboot „Paraguay aan boord van een water vliegtuig gaan om zich in vrijwillige bal lingschap te begeven. Dit werd meegedeeld door een zegs man uit de naaste omgeving van presi dent Lonardi. Volgens dezelfde bron is de eerste bestemming van Peron Para guay. Vandaar zal hij zich naar Spanje begeven, dat zich bereid zou hebben ge toond de ex-president op te nemen. De regeringen van Noorwegen en Ne derland zijn overeengekomen de res pectieve gezantschappen in Den Haag en Oslo te verheffen tot ambassades. Noorwegen zal daarmede de 25ste am bassade zijn die in ons land is geves tigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1