iEDERLANDSE TOERISTEN NAAR RUSLAND Voorstel as Ook een 81-jarige van de partij i DERTIENDE JAARGANG No. ?I93 ZATERDAG 1 OCTOBER 1955 Nederlandse vlieger in Canada vermist Meisje onder auto Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abornementen 18 30-19 30 H. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 feSraverfiago: Huygonsplrm 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 11189? Adm. Tel, 114402 Klachtendienst 18 3019 30 u.: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 1 2,26 per maand, 6.76 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur: Dr. J. A, A. KEENING en Mr. K. VAN" HOUTEN Directie DE K.N.P., de partij van de heer Weiter, gaat verdwijnen. Maandenlang gevoerde onderhande lingen tussen dc K.V.P. en de K.N.P hebben daartoe geleid. „In overeenstemming met hetgeen ter zake staat vermeld in 't bisschop pelijk. mandement 1934 wensen de bei de partijen de politieke eenheid der Nederlandse Katholieken te horstellen en wel in het ene verband van de Katholieke Volkspartij. De K.N.P. zal derhalve worden opgeheven", aldus begint de officiële mededeling. Deze verdwijning en dit herstel van eenheid zijn dus een rechtstreeks gevolg van net mandement. Anders dan de Rooms-Katholieken in de P.v.d.A. de den, heeft de leiding van de K.N.P. uit dat mandement de consequentie getrokken, die zij, omdat zij voluit Booms-Katholiek wilde zijn, meende te moeten trekken. Voor ons als Protestanten is een dergelijk gezag van een kerkelijk schrijven ondenkbaar. bij tante bletennaartcgen dc merrie geen bezteaar bleek le hebben. Inmiddels zijn de kalveren als kool gegroeid, doch de vriendschap bleefEen somberenoot is echterdttt binnenkort de scheiding moet volgen, daar de eigenaar van de kalveren de beestjes verkocht hceju DE vraag komt dan ook aanstonds op o£ er behalve deze gezags- grondslag ook een zakclijk-princi- pieie grondslag is, waarop deze her stelde eenheid kan berusten. Wij weten niet of zonder het man dement die eenheid zou zijn tot stand gekomen, althans nu reeds. Men heefi wel het gevoel dat de K.N.P. in sterke I mate gebonden was aan de figuur van de heer Welter. Ook al moet daaraan I toegevoegd worden dat hij in prof. Le- I maire een zeer bekwaam en deskundig fractiegenoot had, moet gezegd wor den, dat de K.N.P. in sterke mate moet worden vereenzelvigd met de slag- vaardige, speelse, geestige en univer—1 sele, fascinerende persoonlijkheid van de neer Weiter. Maar de heer Welter is reeds op leeftijd, zodat het voortbestaan van zijn partij op de langere duur twijfel achtig moest zijn. Bovendien vond de heer Welter in de K.VP, zoals die er thans uitziet, ook reeds verwante zie len. Een man als prof. Duynstee b.v., dia van het voorjaar de heer Weiter reeds aanspoorde om in de K.V.P. de positie te gaan innemen, die prof. Gsrbrandy in de A.R.-partii inneemt. Zes vliegtuigen zijn Vrijdag van ver schillende Canadese vliegvelden opgeste gen om in het gebied van de Grote Me ren in Noordelijk Canada te zoeken naar een vliegtuig met twee inzittenden, een Ier en een Nederlander, dat wordt ver mist. Ket vliegtuig was met voorraden onderweg naar een geheime radarbasis m Noord-Canada. De Nederlander was een vroegere piloot van de Marinelucht vaartdienst wiens initialen werden ge geven als G. L. De vijfjarige Trijntje Katoen uit Val- termond geraa cte Vrijdagmorgen op weg naar de kleutrerschool onder een melk- auto van de zuivelfabriek te Exlo, toen zij de brug overging en achter de wa gen langs het Noorderdiep over wilde steken Het kind werd aangereden en op slag gedood. Knuppelt., *childrn et' helmen i»r- lenen een Middeleeuw* uiterlijk nun de Cypriotische politiemannen die onruststoker* achten algen. Muur «avnttsker.* nijspn er np dut zo nn- dig moderne tnumgn\bommi'n zullen u-orden gebruikt. Wegen* de nnli- ISritte relletjes run Dnnderdug zijn volgens de politie 220 personen ge arresteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1