Delegatie bij V.N. naar Parijs teruggeroepen Kabinet in spoedzitting bijeengekomen Nieuwe gevechten in Frans-Marokko i Voorlopig geen nieuw proces v.d. Lubbe Tiende stille tocht naar „Dodencel 601" mi ÊÈH SULTAN VAN MAROKKO: Geen onbekende in Nederland.., een goed betaald ambt r INGRIJPEND BESLUIT VAN Faure en Pinay (nog) niet naar Moskou Frankrijk blijft nog wel lid Na vertrek van Ben Ar af a Rangeerder onder trein Peron per vlie^boot naar Paraguay P.N.I. veroverde de leiding MAANDAG 3 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3194 Weerbericht Dodelijk verkeersongeval te Nieuwendijk SCHEEPSJONGEN VERDRONKEN Eisenhower niet zo goed als gewoonlijk GENERAAL LUCERO GEARRESTEERD 1 BEN ARAFA REGELDE ZELFS MENU'S Dodelijk ongeval in Rotterdam O Het terugroepen van de Franse delegatie is het gevolg van de beslissing van de Algemene Vergadering om de kwestie Algerië op de agenda te plaatsen, die Vrijdag werd genomen. Minister van Buitenlandse Zaken Pinay is Zondagmiddag uit New York te Parijs teruggekeerd. Het is nog niet duidelijk, of de maat regel van de Franse regering tijdelijk is dan wel permanent. Bij zijn aankomst op het vliegveld Orly verklaarde Pinay dat Frankrijk niet zal toestaan, dat zijn territoriale eenheid ter discussie wordt gesteld. Ook Hervé Alphand, de permanente Franse vertegenwoordiger bij de V.N., is teruggekeerd. strijd met de missie van de V.N. en op geen enkele wijze aanvaardbaar. Frankrijk diende zijn maatregelen te nemen, en al zijn wij misschien dan niet meer zo machtig als vroeger, wij zijn nog altijd sterk genoeg om onze nationale waardigheid te verdedigen.' Verklaring 85-jarige C. van Helden door auto aangereden Rijnaak gezonken SS Het sultanaat van Ma rokko is een betrekking, waaraan een salaris van 55.000 gulden per maand, een stel pa leizen die aan de 1001-nacht doen denken, en een groot aantal at tracties verbonden is. Indonesischeverkiesingen Vertrekkende Franse ambassadeur Grootkruis Oranje Nassau Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 f4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 S-Gravenhage: Huygensplem 1 - Postgiro 424867 Redactie. Tel. 1H8D2 Adm. Tel. 114402 c- v.i j r KJacht(mdienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362S69 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6783" Abonnemen^rijs 52 cent per week, 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal - Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: RUSTIG WEER. Vannacht en morgenochtend op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Overdag opklaringen, op dc meeste plaatsen droog weer. Weinig wind en ongeveer dezelfde temperaturen ais vandaag. ZON' EN' MAAN 4 October: zon op 6.46. onder 18.15; maan op 19 03, onder 10 22. Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H- J. S. BRUINS SLOT ■i-yj-f-' De Franse minister tan buitenland,e takenAntoine Pinay, is teruggekeerd tan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op deze lelefoto is hij net gearriveerd op het vliegveld Orly en wuift hij temidden van de mensen, die hem verwelkomen. Premier Faure en zijn kabinet hebben besloten de reis van de premier en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Antoine Pinay. naar Moskou uit te stellen. Premier Faure en de minister van Buitenlandse Zaken Pinay hebben besloten, de hele Franse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties terug te roepen. Deze beslissing, om de delegatie onmiddellijk naar Parijs terug te roepen, werd genomen na een telefonisch onderhoud tussen premier Faure in Parijs en de minister van Buitenlandse Zaken, Antoine Pinay, die zich in de Verenigde Staten bevindt. Het Franse kabinet was gisteren in een speciale kabinetszitting bijeen om de boycot van de Verenigde Naties verder te bespreken. De regering be sloot tijdens deze zitting dat de per manente Franse delegatie bij de V.N. teruggeroepen zal blijven doch dat Frankrijk niet zijn lidmaatschap van de volkerenorganisatie zal opzeggen, aldus welingelichte kringen in Parijs. Faure, die Zondagmiddag een bij eenkomst van zijn radicale partij te Amiens toesprak zeide daar onder meer over dit conflict met de Ver enigde Naties: „Ik betreur en keur de stemming van de volkerenorganisatie af om de Algerijnse kwestie op de agenda van de Algemene Vergade ring te zetten. Deze beslissing is in In het Rifgebergte en in het hartje van de Midden-Atlas is het Zondag minder dan 24 uur na het vertrek van Sultan Ben Arafa opnieuw tot gevech ten gekomen. Twee Franse posten, te Boured en te Tizi Oezli, nabü de grens van Spaans-Marokko, werden in de vroegere ochtenduren aangevallen en over rompeld door „goedbewapende commando's" van verscheidene honder den opstandelingen. Volgens een later uitgegeven Frans communique, hebben de aanvallers zich later in de richting van de Spaanse zone teruggetrokken. Ten zuiden van Taza in het Midden-Atlasgebergte werden in de loop van de nacht van Zaterdag op Zondag twee 'posten aangevallen. In het gebied nabij de grens van Spaans-Marokko is in de loop van Zon dag een zwaar bewapende gepantserde eenheid aangekomen. Ook naar het ge bied van Taza zijn versterkingen on derweg, Franse functionnarissen zeiden de inci denten in het Midden-Atiasgebergte als „veel ernstiger" te beschouwen dan de ongeregeldheden bij dc Spaanse grens, omdat de eerste het begin zouden kun nen betekenen van een opstand van de stammen in protest tegen het vertrek van Sultan Pen Arafa. Leden van de Berberstammen hebben naar verluidt, tevens aanvallen gedaan op Franse pos ten te Barine en Immouzer des Mar- mouchas, bijna 150 kilometer ten Oos ten van Fez. Bc-ide aanvallen werden afgeslagen. Het garnizoen van de in de midden- Atlas gelegen plaats Immezer. dat be staat uit plaatselijk aangeworven Ma rokkaanse militie, heeft Zondag de "ge hele dag tegen aanvallen der verzets lieden stand genouden. Het werd bijge staan door Franse vliegtuigen, die le den van vijande.ijke stammen, die zich op nabij gelegen heuveltoppen bevon den met machinegeweren en raketten bestookten. Izzemer is door plunderende stamle den in brand gestoken. Van het lot der 53 Europese inwoners van de .plaats is mets bekend. Franse vliegers hebben gemeld, dat drie duizend leden van oproerige stam men nabij Izzemer zijn samengetrok ken. Te Boured zijn twee Franse douanebe ambten vermoord, tezamen met hun ge zinnen. De gezinsleden der vermoorden werd de keel afgesneden. Gebleken is, dat rebellen te Tizi Oez li. nabij de grens met Spaans-Marok ko. over een machinegeweer beschikten. Het is de eerste maal. dat de aanwe zigheid van een dergelijk wapen bij de verzetslieden is geconstateerd. In Franse officiële kringen geeft men uiting aan ernstige ongerustheid over «et lot der Europese inwoners van Iz zemer. In de loop van Zondag zijn te Casa blanca vijftien terroristische aanslagen gepleegd, waarbij negen personen om bet leven zijn gekomen en zeven ge- vond, waaronder één Fransman. Uit een voor radio-Marokko voorgele zen verklaring blijkt ook, dat sultan Ben Arafa niet formeel afstand van zijn recht op de troon heeft gedaan. Hij benoemde zijn neef El Hafid ais „be heerder" van de keizerlijke bevoegdhe den. Hafid is con zoon van de eerste sultan van Marokko, onder wiens be wind het protectoraat werd gesticht. De voorwaarden die de sultan voor zijn aftreden gesteld heeft, zouden zijn: ,1. De sultan laat zijn bevoegdheden niet na aan een troonraad, maar aan iemand van zijn eigen keuze. 2. Geen herziening en vereenvoudiging van het verdrag van Fez, maar de aan hechting van een voorgesteld program ma van hervormingen. 3. De meerderheid van de nieuwe Marokkaanse regering moet bestaan uit traditionalisten (aanhangers van de machtige pasja van Marrakesj El Gla- wi) of Franse Marokkanen. 4. Alle vrienden en volgelingen van Ben Arafa dienen te worden beschermd. In Parijs verklaarde iemand van het bureau van premier Faure, dat de ver klaring van Ben Arafa, dat hij zijn be voegdheden overdraagt aan zijn neef, zonder te verwijzen naar de in te stel len Troonraad, een persoonlijke mede deling van Ben Arafa is, buiten verant woordelijkheid van de Franse regering. Volgens een eerste officiële telling van de slachtoffers zijn er 13 Euro peanen gedood, onder wie drie vrou wen en twee kinderen. Er vielen acht inheemsen. De plaatsen Boured en Tizi Ouzli bij de Spaans-Marokkaanse grens worden nog steeds belegerd. Diplomatieke kringen in New York zien het terugtrekken uit de V.N. door Frankrijk als een zeer ernstige ont wikkeling doch men gelooft niet dat de Fransen zich geheel uit de Volke renorganisatie zullen terugtrekken door het lidmaatschap op te zeggen. Men neemt aan dat de Franse regering zal besluiten tot een voortgezette boy cot. Waarnemers zien de volgende redenen waarvoor Frankrijk op den duur zal terugkeren in de Volkeren organisatie: X. Frankrijk is permanent lid van de Veiligheidsraad en heeft in die kwaliteit als een der vijf grote mogendheden het recht van veto. Alhoewel Frankrijk slechts eenmaal gebruik maakte van het vetorecht ziet het er naar uit dat de jQuai d'Orsay dit recht niet zo maar op'geêKMDp het ogenblik behoort de Franse ambassa deur bij de V.N., Hervé Alphand, pre sident van de Veiligheidsraad te zijn, volgens het maandelijkse roulerings- systeem, en één der regels van de leden van de Veiligheidsraad is zelfs dat de leden op het hoofdkwartier van de V.N. zijn vertegenwoordigd, welke tijd ook mocht zich het geval van een spoedzitting voordoen. 2. Het ziet er naar uit dat de Alge mene Vergadering geen defintieve actie in de Algerijnse kwestie zal aanvaarden. De stemming was immers 28 tegen 27 en voor een bepaalde actie dient men een tweederde meer derheid te behalen, iets wat thans uitgesloten lijkt. De nieuw benoemde Oostenrijkse ge zant in Nederland, Kart Wildman, is (t en onbekende in Nederland: hij is de schoont ader van dc dirigent van het Residentie Orkest, Willem van Otierloo. Foto: de heer Wildman op bezoek bij zijn dochter, Suzanne van Otter loo, die juist tivec maanden ge leden hel leven schonk aan een doch tertje, And ree. Haar echtgenoot, Wil lem van Otterloo, is op het ogenblik op tournee in Zuid-Afrikn. Zaterdagmiddag omstreeks vijf uur is de 85-jarige C. van Helden te Niéuwen- dijk door een auto aangereden en gedood. De heer Van Helden fietste van de Kruissteeg naar de Snelweg en zag ver moedelijk bij het oversteken de auto niet, welke van links naderde. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Het slacht offer was onmiddellijk dood. Het zo plotselinge overlijden van de in Nieuwendijk zo bekende heer Van Helden heeft een diepe verslagenheid teweggebracht. Gedurende zijn gehele leven heeft hij zich gegeven aan allerlei arbeid op het gebied van kerk en school. Gedurende zeer vele jaren was hij lid van het bestuur van de Clir. school te Nieuwendijk, terwijl hij ook jarenlang ouderling was van de Geref. Kerk aldaar. (Van onze Haagse redacteur) Voor de tiende maal sedert de bevrij ding hing Zaterdagmorgen de driekleur halfstok boven het poortje aan de Van Alkemadelaaa in Den Kaïft, dat toegang geeft tot de cellenbarakken. Voor de tiende maai werden zij, die In de bezet tingsjaren in deze kleine, kale ruimten hun laatste uren doorleefden, voordat het vuurpeloton een einde aan hun leven maakte, herdacht. Honderden nabestaanden waren op uit nodiging van stichting „Oranjehotel" naar deze herdenking gekomen. H.M. Koningin Juliana had zich doen verte genwoordigen en had een telegram van medeleven gezonden, leden van de rege ring en van het gemeentebestuur van Den Haag schaarden zich in de rij van hen. die in een stille tocht langs de ge wijde dodencel 601 gingen. Met stemmige muziek werd de plech tigheid omlijst. Op de binnenplaats van de gevangenis betrad prof. mr P.. P. Cleveringa. de voorzitter van de stich ting, het spreekgestoelte, dat men kran sen omgeven was. „Onze herdenking, die we nu voor de tiende maal houden, mag niet ontaarden in een zielloze vertoning. We moeten de zin dezer herdenking ern stig doorgronden," aldus prof, Cleve ringa. „Uit wat hier in de oorlog ge beurd is. moeten we lessen vinden om door te geven aan degenen, die na ons komen." Prof. Cleveringa besloot zijn toespraak met het bidden van het Onze Vader waarna onder het spelen van het volks lied langzaam de vlag in top gehesen werd. Daarna begaf men zich zwijgend naar de dodencel, waar velen in een stil gedenken hun bloemen aan de geopende deur neerlegden. 's Middags is. na de koffietafel in de grote zaal van het Kurhaus de jaarlijkse reünie gehouden. Prof. Cleveringa deelde hier mee, dat ook van Prins Bernard een telegram van medeleven was ontvangen. De vice-mimster-presidcnt, prof. dr L. J. M, Beei, hield een rede. waarin hij o.a. zei, dat de verzetshelden thans de kin deren moeten bezielen. Zij hebben iets te zeggen voor het heden en voor de toekomst. Het nageslacht zal ons reken schap vragen. Verder ging de minister in op het noodzakelijke verantwoordelijk heidsbesef. ,Moge het vaderland ons verbonden weten m een geest van saamhorigheid. offerbereidheid en verdraagzaamheid, zo oesloot minister Beel. Sam Swaap, begeleid door Paul Nies- sing, heeft de sfeer van de bijeenkomst verhoogd door enige vioolsoli.' Het ge zelschap van- Pierre Baliedux gaf een treffende vertolking van „Oranjehotel", een dramatisch gedenkschrift in vier be drijven door Eduard Veterman. Tot besluit werd de jaarlijkse vergade ring der contribuanten van de stichting gehouden. Een woordvoerder van de stad West-Berlijn heeft verklaard dat het waarschijnlijk „geruime tijd" zal duren voordat de gerechtelijke instanties de zaak-Van der Lubbe onnieuw in be- Zaterdag is op het emplacement van het goedercnstation te Haarlem een rangeer der, die op de treeplank van de tweede wagen van een treindeel stond, met zijn hoofd tegen de mast van de bovenleiding gebotst. De man viel en kwam gedeeltelijk onder de trein, waardoor een van zijn voe ten werd afgereden. Ook liep hij een sche- deibasisfracluur op. Zijn toestand is zorg wekkend. De Nederlandse rijnaak „Susanna III" uit Amsterdam is Zaterdagmiddag op de Rijn tussen Bonn en Bad Godesberg ver gaan. Het schip had kolen aan boord. Deze waren in Antwerpen geladen en bestemd voor Bazel. Toen de bemanning van de Rijnaak zich in een sloep begaf is de scheeps jongen Cornells Pietersen te water ge raakt en verdronken. Het stoffelijk over schot kon nog niet worden geborgen. De oorzaak van het vergaan van het schip is nog niet bekend. Eisenhowers behandelende geneeshe ren hebben Zondagavond j.l. medege deeld, dat de president zich niet zo goed gevoelde als gewoonlijk. In het doktersbulletm wordt gezegd dat de president „een weinig vermoeid" is, doch dat zijn toestand „overigens goed kan worden genoemd". Het was de eerste maal, sinds de president op 24 September jl. een (lichte) hartaanval kreeg, dat de geneesheren geen melding maakten van „bevredigende vooruitgang, zonder verwikkelingen". In het bulletin wordt verder nog mee gedeeld, dat temperatuur, polsslag en bloeddruk van de patiënt normaal zijn. handeling kunnen nemen. Zaterdag is, zoals gemeld, een officieel verzoek om het vonnis tegen de Nederlander, die in 1934 terechtgesteld werd omdat hij het gebouw van de Rijksdag in brand gestoken zou hebben, van nul en gener waarde te verklaren, ingediend door dr. Arthur Brandt uit naam van de heer J. M, van der Lubbe, een broer van de geëxecuteerde Marinas van der Lubbe. De zegsman verklaarde dat het ver zoek was ingediend bij de vierde ka mer van het Berlijns Landesgericht, krachtens een nieuwe Duitse wet „voor herstel van de nationalistische fouten, begaan op het terrein van de criminele wetgeving". Hij verklaarde, dat het onderzoek en de verzameling van gegevens geruime tyd in beslag zouden nemen. Overeenkomstig de bepalingen van de niéuwe wet zal volgens de woord- voerde een nieuwe zaak-Van der Lubbe niet openbaar kunnen zijn. Voordat tot behandeling kan worden overgegaan zullen eerst tal van ge tuigen gehoord moeten worden. De uitspraak zal te zijner tijd schriftelijk bekend worden gemaakt, aldns de woordvoerder. Generaal Franklin Lucero,- «W onder Peron minister voor het leger In,Argen tinië was, is gearresteerd nadat hij zijn schuilplaats in de ambassade van Nicara gua te Buenos Aires had opgegeven. Lu- ccro was de man, die op order van Peron de revolte van 16 Juni onderdrukte. Ter gelegenheid ian het tienjarig be- staan tan de Fedcratieband CJ.M.V„ werden Zaterdagmiddag mrirsiccdstrij- op het Kaapseplein. dm gehouden. Kr uitren ongeveer 900 deelnemers. Een overzicht tan het t erlrek van de deelnemende korpsen In Marokko wordt een sultan me~ noodzakelijkerwijze opgevolgd door zijn zoon. De candidaat moet behoren tot de familie der Aloeieten waardoo." het aantal mensen die 'n aanmerkwg kunnen komen, al terstond wordt be perkt tot enkele honderden manlbkr Marokkanen De lynastie der Aloeieten heeft bijna 300 jaar sultans aan Ma rokko geleverd Haar hoofd heet Ei Aloci. .Behoort men tot deze farm! e, dan is verder de voornaamste vereiste- de steun van Frankrijk. Twee jaar ga leden heeft Frankrijk de afzetting vat Ben Joessef bewerkt, omdat hij met de nationalisten heulde, thans willen de Fransen van Ben Arafa af, hoofdzake lijk omdat de nationalisten niets van hem moeten hebben.... DE macht van een sultan lijkt op die van een Amerikaanse president In theorie kan hij zelfs zijn veto uit spreken over wetsvoorstellen, maar du veto kan door een meerderheid van twee derden ongedaan worden gei maakt. Sultan Ben Arafa oefende in feilj; het vetorecht niet uit De vorige suit *n maakte wel gebruik van zijn vetorecjru en dat was een van de dingen, die «de Fransen hem het meest kwalijk Ja- men. Zij zeiden, dat hij tn „zegels' i- king" was gegaan hij weigerde nl. a.'in zegel aar. documenten te hechten z >- lang de Fransen hem zijn zin •met gaven. Daardoor kwam het gehele ra- eeringsapparaat in Marokko knaysend zo goed als tot stilstand. Ben JArafa heeft de reputatie, dat hij zijn: zegel stempelde op alles wat hij zag 2*-lfs op rondslingerende menu's. m SULTAN Ben Arafa, die vermoede lijk ouder is dan zijn otflciele 66 jaar, had een aangenaam leven ais men van zoiets houdt tetimtj iste. Hij bezat vijf grote paleizen, waaronder het regeringsgebouw Dar-el- Makhzen te Rabat, een verzameling van bleek gele gebouwen zonder bijzo ndere be valligheid, fraaie tuinen en een zwem bad Na twee moordaanslag en, waar'nj hij beide keren werd ge» vond heeit Ben Arafa er verder van :algezien het paleis te verlaten Zelfs in de binnen de muren gelegen moskee weid de sul tan beschermd door de „a warte garde'", weikei manschappen een grote ronde ring in het rechteroor eri een flodderig wit uniform dragen. H|j had een me nigte glanzende automobielen tot zij i beschikking. Ex-president Peron van Argentinië heeft Zondag het land per vffiegboot ver laten met bestemming Ascuncion, de hoofdstad van Paraguay, waar hij in middels is gearriveerd. 7, ijn toestel werd begeleid door twee! Argentijnse toestellen van de marine. Peron mocht Argentinië verlaten in overeenstemming met de Zuidamerikaanse. traditie van „diplomatiek asyl". De onderhandelingen over zijn vrijge leide hebben enkele dag,'en geduurd. Peron wordt op zijn vlucht vergezeld door eeit kapitein van laet Paraguaanse leger, die lid is van hetf comité van ont vangst in Paraguay. Een van de redenen öat men de voor malige dictator nu maar snel en per vliegtuig het land uit'wilde hebben in plaats van het vervoer per rivier op een kanonneerboot, was dat berichten de ronde deden dat fanatieke aanhan gers van de ex-president zich langs de oevers van de riviesr de Parana verza melden om te trachten hun leider te redden. De nationalistische partij van oud- premitw Ali Safctroamidjojo (de P.N.I.) heeft Zondag onverwacht de leiding ver overd bij de uitslagen der algemene ver kiezingen in lindonesië. Uit niet-officiële uitslagen, waarin de stemmen van twin tig procent tran de 43 millioen kiezers verwerkt zijra^ bleek dat de nationalis ten 3.397.260 stemmen hadden gekre gen, de Masjoemi 2.208.477, de commu nisten 1.939.529 en de orthodoxe Mo hammedaanse radicalen 1.533/183. De andere 186 partijen en vakbonden heb ben onbetekenende totalen. De verenigde Mohammedanen hebben tot dusver- 270.664 en de rechtse socia listen van, oud-premier Soetan Sjahrir slechts 14S.840 stemmen. De nationalisten verwierven alleen op Midden-Java 2.000.000 stemmen. Vol gens de perste uitslagen heeft zij de Masjoerrfl daar met 3 tegen 1 versla gen. Opde Molukken zijn de Protes tantse en Katholieke candidaten zeker van de «drie zetels voor dit gebied. De communisten hebben op Oost-Java nog steeds een grote voorsprong op de andere I partijen. De Koningin heeft de vertrekkende ambassadeur van Frankrijk, de heer Jean-Paul Garnier. benoemd tot Groot- krui s Oranje Nassau. Diit geschiedde tijdens het noenmaal, jat de Koningin de Franse ambassadeur en mevrouw Garnier aanbood in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, nadat d«- heer Garnier in afscheidsgehoor was ontvangen. Koningin Juliana heeft bij deze gele genheid het uitzonderlijke karakter van He toekenning dezer onderscheiding on- d-derstreept. vanwege het feit, dat de ver trekkende ambassadeur reeds is onder scheiden met twee andere Nederlandse grootkruizen, dat in de Orde van de Ne derlandse Leeuw en dat van de Huis orde van Oranje. Aan een aan de Franse ambassadeur en mevrouw Garnier aangeboden af scheidsdiner, heeft de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. \V. Beyen na mens de Nederlandse regeling, de schei dende diplomaat een schitterende car rière toegewenst en hem tevens in bij zonder hartelijke bewoordingen hulde ge bracht voor zijn persoonlijke bijdrage tot de ontwikkeling van de FransNe derlandse betrekkingen. Behalve van het corps diplomatique ontvingen de Franse ambassadeur en mevrouw Garnier geschenken van de ge meentebesturen van Amsterdam. Den Haag, Rotterdam en Arnhem, van de Franse verenigingen in ons land en van vele anderen. Op de kruising van de Rotterdamse Rijweg en de Baanweg te Rotterdam zijn Zaterdagmiddag twee brom fietsers, die aan een puzzlerit deel namen, in aanrijding gekomen met een autobus van lijn 33. Het waren de 27-jarige L. E. Verschoor, uit de Zaadakkerstraat 15a en de 37jarige monteur A. Verschoor, uit de Zaad akkerstraat 10a. A. Verschoor moest met een schedelbasisfractuur naar het Bergwegziekenhuis worden gebracht, waar hij 's nachts overleed. L. E. Ver schoor werd voor onderzoek naar hetzelfde ziekenhuis vervoerd. De overledene was ouderling van de Gereformeerde kerk van Rotter dam-Zuid. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1