1956 Franse tanks bestoken opstandige Berbers Rebellen bewapend ir Spaanse zone Kwestie N*-Guinea op de agenda Auto tegen boom: een dodedrie gewonden I I Bouwprogramma P.N.I. practisch reeds zeker van de meerderheid Het Binnenhof baadde in licht en NIEUW BLOEDBAD IN MAROKKO W erelddierendag Verzoenende taal van Chroestsjew De Indonesische verkiezingen Mg. Vergadering V.N. besloot: Eisenhower voelt zich uitgerust Besprekingen tussen Luns en Anak Agung 0, die stippeltjes! 'E VEEL GEDRONKEN DINSDAG 4 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3195 4 October: Binnenkort overleg tussen regeringen Gemeenteraad van Capelle accoord met vestiging woonoord voor Ambonezen Paspoort van Indon. oud- minister ingetrokken o o Advertentie iiiiiiiaiimiii Natsir DE algemene vergadering der Ver. Naties heeft Maandag, conform het advies van de agen dacommissie, besloten de kwes tie Nieuw-Guinea. op haar agenda te plaatsen. Het besluit werd ge nomen met 31 tegen 18 stemmen. Zeven landen onthielden zich van stemming. Tl 17 1 DE regeringsgebouwen aan het Bin nenhof waren gisteravond het centrum van de activiteit van honder den gehelmde mannen en vrouwen in blauw uniform. Ambtenaren van de departementen van Verkeer en Water staat en van Justitie, die deel uitma- ENGELSE ARTS HIELP NED. SCHEEPSJONGEN OP VOLLE ZEE Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat Z4b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks - Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOLTEN' TurUM" Weersverwachting geldig tot Woensdagavond: KOUDE NACHT Koude nacht met weinig wind en plaatselijk _mist. Langs de kust enkele buien. Morgen opklaringen en op de meeste plaatsten droog weer. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind en iets hogere middag- temperaturen ZON EN MAAN 5 October: ron op 6.48, onder 18 13; maan on 19.32, onder 11,40. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een medewerker) 1 K bijlage 6 bij de „Millioenenno- 1 ta" is opgenomen het bouwpro gramma voor 1956. Dit programma omvat, met uitsluiting van de militai re werken en de werken, waarvan de kosten minder dan 2.000.- bedra gen, alle werken op het gebied van de waterbouw, de spoorwegbouw, de burgerlijke en de utiliteitsbouw, als mede alle werken op enig ander ge bied van de bouwnijverheid, met in begrip van onderhouds-, herstel- en sloopwerken. Het totaal van het bouwprogramma voor 1956 beloopt een bedrag van 2047 millioen tegenover een bedrag van 1842 millioen in het bouwpro gramma voor 1955. Op grond van de sinds het opstel len van het programma voor 1955 op getreden prijsstijging mogen wij wel aannemen, dat het totaal van het programma voor 1956 als physie- ke grootheid ongeveer gelijk is aan dat van het programma voor 1955, al zijn er ook in de verschillende onder delen van het programma belangrij ke afwijkingen. In de bij het bouwprogramma ge geven toelichting wordt medegedeeld, dat de in dit programma vermelde cijfers r.iet zijn gebaseerd op de aantallen woningen en andere gebou wen en werken, welke in 1956 gereed zullen komen, maar op de aan de ver schillende objecten te verwerken be dragen. M.a.w. wanneer bijv. ver wacht wordt dat 100.000 gebouwen voor de helft gereed komen, dan zijn in het bouwprogramma opgenomen de volledige kosten van 50.000 gebouwen. Om de in het bouwprogramma tot uitdrukking komende prognose inzake de productie in 1956 op haar juistheid te kunnen beoordelen, is een eenvou dige vergelijking van de cijfers van het programma voor 1955 met die voor 1956 niet voldoende. In aanmerking nemende de spannin; op de arbeidsmarkt in de bouwnijver heid is het, teneinde een uitspraak over de al of niet juistheid van hei programma voor 1956 te kunnen doen nodig te' beschikken over de cijfers van de productie gedurende de laat ste jaarperiode. Het bouwprogramma wordt vastgesteld in de zomermaan-- den en het is dus niet mogelijk de productiecijfers over het gehele jaar 1955 als vergelijking voor 1956 te ne men. In de toelichting op het bouw programma is vermeld, dat in ver band met de ongunstige weersom standigheden in het eerste kwartaal van 1955, waardoor de productie in die maanden belangrijk werd gestag neerd, momenteel onvoldoende gege vens beschikbaar zijn om daarop een verantwoorde productie voor het jaar 1955 te bouwen. _TJ overweging van deze medede-J 3 ling is ons een gevoel van onbe hagen bekropen. Toegegeven wordt in de toelichting dat de productie in het begin van 1955 belangrijk werd gestag neerd. Aangezien het bouwprogram ma voor 1955 niet is gewijzigd, bete kent dit dat dus ook een belangrijk deel van het programma voor 1955 pas kan worden gerealiseerd in 1956. De productiemogelijkheid in 1956, wordt door deze verschuiving echter niet groter, zodat bij de vaststelling van het programma voor 1956 met deze verschuiving rekening had moe ten worden gehouden. Dit is gezien de cijfers van het programma voor 1956 in vergelijking met die voor 1955 echter niet gebeurd. Dat dit niet is geschied betreuren wij wel, doch het verwondert ons niet gezien het in dit jaar door de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting gevoerde goedkeuringsbeleid, waarbij hij zich ook in geen enkel opzicht heeft laten leiden door de cijfers van het bouw programma voor 1955. De nadelige ge volgen daarvan (o.a. belangrijke overspanning tot uitdrukking komen de in zwarte lonen en stijgende bouw kosten) zijn genoegzaam bekend en ook door de minister thans erkend, getuige de door hem aangekondigde afremming van minder belangrijke bouwwerken. Dat de minister bij de opstelling van het programma voor 1956 met de bestaande overspanning niet of althans niet voldoende reke ning heeft gehouden achten wij ern stig. Indien het programma voor 1956 is afgestemd op recle productiemo gelijkheden, zou dit evenals vorige jaren is geschied zijn aangetoond met productiecijfers over de daaraan voorafgaande periode. Nu dit niet is geschied achten wij het bouwprogram ma voor 1956 een slag in de lucht en wij geloven dat een goedkeurings beleid afgestemd op dit programma slechts tot vergroting van de spanning in de bouwnijverheid zal leiden. Dit laatste niettegenstaande de afremming van minder belangrijke bouwwerken, van welke maatregel men in de bouwwereld zelf overigens weinig ver wacht. Wij zouden het dan ook toe juichen, indien de Sta ten-Generaal - alvorens zich uit te spreken over hel goedkeuringsbeleid van de minister eerst overlegging vragen van de momenteel niet beschikbare kwalita tief betrouwbare productiecijfers, waarop het programma voor 1956 moet worden gebaseerd. VOOK wat betreft de verschillen de onderdelen van het bouwprogram ma wiiien wij onze beschouwing be perken tot de woningen, de gebouwen voor de nijverheid en de scnolen. Wanneer wij voor de woningbouw een in het programma verwerkte prijsstijging van ca. 10 pet. aanhou den, dan zou het programma voor Franse straaljagers, parachutisten en tanks bestookten gisteren de opstandige leden van de strijdlustige Marmoucha- stam, die Zaterdag tegen het vallen van de avond op hun woestijnpony's dc heu- Het Indonesische Nationalistische „Proletarische Front" heeft klaar blijkelijk een verpletterende en verrassende overwinning behaald in de eerste algemene verkiezingen van de republiek. Zijn aantal stemmen, voor het merendeel op Java alleen, bevindt zich in de nabijheid van de zes millioen. Het front heeft hiermee op de drie andere grote partijen een voorsprong gekregen van ongeveer twee millioen stemmen. Aan de hand van onofficiële tellingen van ongeveer 20 millioen stem men, hebben de nationalisten reeds het grootste deel van de zetels. Zij zouden op delen van Java en ongeveer In de gehele rest van het land moeten verliezen, om er niet in te slagen een werkmeerderheid in het parlement te krijgen en niemand verwacht, dat dit gebeuren zal. De laatste onofficiële totalen voor de len hun campagne met de Javanen vier grootste partijen tonen een verras sende terugslag aan voor het Masjoemi Front, dat op de'vierde plaats-is komen te staan. De Nationalisten behaalden 6.986718; de Mohammedaans Orthodox Radicalen 5.220-434; de communisten 4.948.550; de Masjoemi 3.978.422. De meeste Indonesiërs hebben ver klaard, dat de vat van de Masjoemi naar de vierde plaats verbazingwek kend is. Maar zij schreven dit voor het grootste deel toe aan het feit. dat zij die voor de Masjoemi partij werken en haar organiseren Sumatranen zijn, ter wijl de splinterpartij van de Masjoemi de Mohammedaans orthodox radica- ONBEFEIIUE OABMfllC op OE veuho. HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN 1956 voor woningbouw ongeveer moe ten aangeven een bedrag van 925 millioen. Het programma vermeldt 950 millioen derhalve 25 millioen meer. Dit cijfer lijkt ons niet erg sterk, in aanmerking nemende dat voor het programma 1956 is aangehou den een productie van 70.000 wonin gen tegenover 65.000 woningen in het programma voor 1955. De bouwkos ten van een woning steliende op ge middeld 15.000, zou voor deze 5000 woningen extra dus nodig zijn een bedrag van 75 millioen. Beschikbaar is slechts f 25 millioen, zodat de post voor woningbouw dus zou moeten worden gesteld op 1 milliard in plaats van op 950 millioen. Of moe ten wij uit dit cijfer afleiden, dat de minister zelf twijfelt aan de moge lijkheid van een productie van 70.000 woningen, en dit cijfer dus alleen maar genoemd heeft om de woning zoekenden enigszins gerust te stellen? Wij willen dit niet geloven, omdat de minister zijn goedkeuringsbeleid in dit jaar reeds heeft afgestemd op een productie van 70.000 woningen, niette genstaande in het programma voor 1955 slechts een bedrag voor 65.000 woningen is opgenomen. Voor gebouwen voor de nijverheid is belangrijk meer uitgetrokken dan in het programma voor 1955. Wij juichen dit toe, omdat de industrie bouw de basis vormt voor de voor ons land zo belangrijke industriële ontwikkeling. De vraag is echter of voor deze sector ten opzichte yan de woningbouw niet wat te veel is uit getrokken. De scholenbouw komt er voor 19a6 niet best af. De beperking van deze sector doet vreemd aan, indien wij let ten op de groei van de leerplichtige jeugd en de grote stroom van leer lingen naar de middelbare scholen. De hieromtrent kortgeleden verschenen publicaties wijzen veeleer op de nood zaak van een verhoging van het scho- lenbouwprograrnma. Of is het voor 1958 voor scholenbouw uitgetrokken bedrag wel afgestemd op productie cijfers in de voorgaande periode? Wij zouden deze cijfers dan gaarne willen weten. hebben gevoerd. De Masjoemi, die beschouwd wordt als gematigd on rochts wan hot cen trum, wat betreft haar regeringspoli- tiek en geneigd pro het Westen te zijn, werd door Indonesische waarnemers beschouwd als de partij die gemakke lijk de verkiezingen zou winnen. De Mohammedaans orthodox radica len hebben zich. in 1953 ten gevolge van een politiek geschil van de Masjoemi afgescheiden. Deze partij heeft de nei ging te wankelen tussen links en rechts van het centrum en volgt een chauvi nistisch nationalisme met sporen van anti-Westelijk sentiment. De radicalen stemden met de commu nisten mee bij het erkennen van com munistisch China, het openen van diplo matieke betrekkingen met Sowjet-Rus- tand en eisen aan Amerika dat het ophoudt met de proeven van atoomwa pens. In berichten in de gebieden waar ge stemd wordt, wordt over het algemeen gemeld, dat 80 procent van de kiezers opgekomen is met een totaal aantal van 34 millioen. Maar het is twijfelachtig of het totaal aantal kiezers dat hun stem uitbrengt dat cijfer zal bereiken. Men denkt dat het ongeveer 30 millioen zal zijn. Indien het stemmen zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen zullen de na tionalisten veilig versterkt worden met tweederde van de stemmen die reeds onoffcieel geteld zijn. Mohammed Natsir, de algemene voor zitter van de Masjoemi, heeft toege geven, dat zijn partij nu „geen hoop heeft een werkmeerderheid te behalen". Hieraan verbond hij een waarschu wing, dat de nationalisten, indien zij een nieuwe regering vormen, waar het nu naar uit ziet, hand in hand zullen werken met de communisten. Hij zei, dat Indonesië gevaar loopt door het communisme opgeslokt te worden. Fundamenteel zijn de nationalisten van de voormalige premier Ali Sastroa- midjojo het geheel eens met de com munisten wat betreft de belangrijke kwesties. Zijn regering, die negen weken geleden moest aftreden, heeft 't twee jaar volgehouden omdat de communisten haar in het parlement steunden. Afgezien van een nationalistische overwinning en nauwe samenwerking met de communisten, zou de Masjoemi een machtige parlementaire oppositie kunnen vormen indien zij de steun krijgt van de Mohammedaans orthodox radicalen. De jubelende nationalisten vroegen tezamen met de communisten aan presi dent Soekarao het huidige voorlopige parlement te ontbinden. eisten voorts, dat de Interim-regering van premier Boernahoeddln Harahap (Masjoemi) moet aftreden. Harahap heeft vandaag tegenover de pers verklaard, dat zijn kabinet zal af treden tijdens de eerste zitting van het nieuw gekozen parlement. Venvacht wordt, dat het parlement dat nu ge kozen wordt, In het volgend voorjaar georganiseerd zal worden. Harahap voorspelde voorts, dat het nieuwe parlement een gemakkelijker organisatietaak zal hebben, daar tien tallen partijen bij de verkiezingen niet genoeg stemmen behalen om onafhan kelijk te kunnen blijven voortbestaan. Het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft bekend gemaakt, dat de tel ling van de stemmen voor geheel Indo nesië op 29 November gereed zal zijn en deelde verder mee. dat de officiële uitslagen tn het begin van December bekend gemaakt zullen worden. Het Indonesische parlement is Maan dagochtend voor het eerst na het reces bijeengekomen. Voorzitter Sartono gaf het gebruikelijke overzicht van het iverk in de afgelopen periode- Hij kon digde aan. dat het kabinet-Harahap 7 October een verklaring zal afleggen. FRANSE TROEPEN, gesteund door vliegtuigen, hebben gisterjn een verwoede tegenaanval gedaan op twee duizend Moorse ruiters in Oost-VIarokko. Franse versterkingen met pantserwagens zijn in allerjji laar de Spaans- Marokkaanse grens en het Midden-Atlasgebergte gezonden, waar ingevcer honderd mensen zijn vermoord of worden vermist. De Fransen zeggen, dat de opstandige Berberstammen de de verbannen sultan Mohammed Ben Joessef aanhangen werden georgamseed en bevoorraad vlak over de grens in Spaans Marokko. De gevechten zijn uitgebroken enkele uren nadat de opvolgervan Ben Joessef, sultan Ben Arafa, was afgetreden en naar Tanger was vertrokk n. veis afdaalden en met bun wapperende gewaden Franse buiienjWen bestormden, zwaaiende met gewerei en krijgsleuzen schreeuwend. Immouzer des Marmjucha, dat op 65 mijl van de beiiige stad Fez ligt, werd door de Marmoucha's jlatgebrand. Vol gens de officiële cijfers zouden daar 16 mensen gedood zijn, nanélijk 11 Europese burgers en vijf „gouos" inheemse Infanteristen. Maar somïiigen vrezen dat de meeste van de 58 Europeanen in het plaatsje gedood zijn. i Ten Noorden van Fezhebben de Fran sen de toestand blijktBar weer onder controle, hoewel nog steeds een buiten post is afgesneden. In diplomatieke kringtn in Washington denkt men dat de „opvtlger" van sultan ben Arafa, Abdel Hajid, spoedig de koninklijke macht zal -overdragen aan een troonraad zoals dodr de Fransen is voorgesteld bij de hervormingsplannen voor het protectoraat. Het overdragen van de inacht door de tfgetreden sultan aan diens neef is zuiver een diplomatieke stap geweest om het gezicht van de sultan te redden, meent men. In de Verenigde Naties zijn reeds stemmen opgegaan voor de terugkeer van de Fransen in de algemene vergadering. De Zweedse minister Oesten Unden sprak zijn spijt uit over de terugtrekking van de Franse delegatie, na het besluit van de algemene vergadering om de Alge rijnse kwestie op de agenda te plaatsen. Ook Mohammed Ali, de afgevaardigde van Pakistan, een der landen van de Aziatisch-Afrikaanse groep die om op neming van de kwestie-Algerije op de agenda had gevraagd, betuigde zijn „spijt en bezorgdheid" over de Franse terug trekking. D« leider van de Russische communis tische partij, Chroostsjeui -heeft °P ce<1 vraag van een correspondent van de „Prawda" geantwoord, dat Rusland van mening is, dat Frankrijk in staat is het Noordafrikaanse probleem zelf op te los sen en dat de Sowjet-Unie niet tussen beide zal komen. Dat de Russen voor opneming op de agenda van de kwestie-Algiers hebben gestemd, was zeker niet om zich te men gen in de binnenlandse aangelegenheden van de Fransen, zei partijsecretaris Chroestsjew. Dit is de eerste maal dat Chroestsjew antwoordt op zulke vragen en tevens de eerste maal dat hij antwoordt op stil zwijgende eritiek van de Westelijke pers. Dit gebeurde kort nadat de Franse premier zijn bezoek aan Moskou had uitgesteld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Harold Macmillan heeft verklaard dat hij en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles verheugd zijn dat Frankrijk besloten heeft lid van de Verenigde Naties te blij ven. Macmillan was gisteren twee uur bij Dulles. Nadien deelde hij aan de pers mee. dat hij en Dulles hun besprekingen van verleden week in New York volledig de revue hebben laten passeren. Zij confereerden met de Franse minis ter van Buitenlandse Zaken Antoine Pi- nay en zijn Westduitse collega Heinrich von Brentano over de conferentie die op 27 October in Genève begint. De Spaanse Radio-Omroep heeft Maan dagmiddag bekendgemaakt, dat de Spaan se Hoge-Commissans in Tetoean. generaal Valino, berichten heeft tegengesproken, volgons welke de opstandige groepen af komstig waren uit Spaans Marokko. In officiële kringen in Rabat werd Maandagavond verklaard, dat de aanval len in het Noorden van het land werden gedaan door commando's, afkomstig uit de Spaanse zone en dat de incidenten in het Midden-Atlasgebied waarschijnlijk zijn uitgelokt door afgezanten uit de Spaanse zone. Aan lift J.i brgin inn de jaarlijkse lierina i an Leid ens ontzet werd weer een uitdeling gehouden van haring en wittebrood President Eisenhower voelde zich gisteren volgens zijn doktoren goed uit gerust en opgeknapt. Dit in tegenstelling tot het bericht van Zondag, dat Eisen hower zich vermoeid gevoelde. Voordat men tot stemming overging, heeft minister Luns het standpunt van zijn regering uiteengezet. Hij verklaar de dat de aanbeveling van de agenda, commissie grote bezorgdheid bij zijn regering had verwekt. „Wij betreuren deze aanbeveling diep, niet In de eer ste plaats om de consequenties voor ons eigen land, maar in hoofdzaak om de noodlottige gevolgen, welke aan vaarding van deze aanbeveling zou kunnen hebben voor de toekomstige betrekkingen tussen Nederland en In donesië", altlus minister Luns. De minister wees er op. dat de Ne derlandsIndonesische betrekkingen een keer ten goede hadden genomen sedert in Djakarta een nieuwe regering ge- vr>rmü. IS. Hij.zei. dat vour voorKlurepdo verbetering „goede wil en geduldig -po gen" nodig is. Het debat in de V.N. kan alleen maar schadelijk werken. Minister Luns achtte besprekingen tussen Nederland en Indonesië over een groot aantal onderwerpen nodig, doch de kwestie der souveretniteit over Ned. Nw. Guinea zal uiteindelijk opgelost moeten worden door de bewoners zelf. Vóór plaatsing op de agenda stem den; India, Indonesië. Iran, Libanon, Liberie. Mexico, Pakistan, Philippij- nen. Polen, Saoedi-Arabië, Syrië, Thai land. Oekraine. Sowjet-Unie, Uruguay, Jemen, Joegoslavië, Afghanistan. Ar gentinië, Bolivia, Birma, Wit-Rusland, Cost-Rica. Tsjechoslowakije, Ecuador, Egypte. El Salvador. Ethiopië, Guate mala en Haïti. Tegen stemden: Honduras. IJsland, Israël, Luxemburg, Nederland. Nieuw- Zeeland. Nicaragua, Noorwegen, Pana ma. Zweden, Zuid-Afrika, Engeland Australië. België. Columbia. Cuba, De nemarken, republiek Dominica. Van stemming onthielden zich; Pa raguay, Peru, Turkije, Verenigde Sta ten, Venezuela, Brazilië, Canada, Chili, China, Frankrijk en Griekenland wa ren met in de Assemblee aanwezig. De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Anak Agung Gde Agung, bracht de vergadering in herinnering dat de Aziatisch-Afrikaanse conferentie te Bandung in April van dit jaar In donesië had gesteund inzake de kwes tie Nieuw-Guinea, Nederland had aan bevolen onderhandelingen over de kwes tie te heropenen en een beroep had ge daan op de Verenigde Naties om de twee naties bij te staan in het zoeken naar een vreedzame, door onderhande lingen verkregen, oplossing. Hij zeide het daarom te betreuren dat de Nederlandse minister van Buiten- opnemen van de kwestie in de agenda. „De oplossing* van het dispuut zelf kan aan de beide betrokken partijen worden overgelaten, doch het is voor ons zeker een ernstige fout, als wij de Verenigde Naties geheel de rug zouden toedraaien". Het plaatsen van de kwestie op de agenda, zo zei hij. zou absoluut geen schade berokkenen, aan de huidige ver beterde atmosfeer tussen Indonesië en Nederland. Het ministerie van buitenlandse Za ken deeit mede: „Tijdens een verblijf in New York hebben de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, de heer Anak Agung gde Agung en zijn Neder landse collega mr. .T._ M. A. H. Luns errSreie-bntnioctInge'RVgbhad, vva'a/hij de reeds door beide regeringen uitgespro ken wens, om lot verbetering dei- weder zijdse betrekkingen te komen, werd be sproken. De resultaten van deze infor mele gedachtenwisselingen worden door beide ministers voorgelegd aan hun respectieve regeringen. Gehoopt wordt, dat binnen afzienbare tijd de basis kan worden gelegd voor officiële besprekin gen op regeringsniveau." Eea grote zwavellaag is ontdekt 10 km van Grand Isle aan de kust van Louisiana. De laag zou behoren tot de drie 4 vier grootste zwavelontdekktngen in de wereld. „E eerste verantwoording van de 13 Unie-collecte 1955 is al weer ver schenen: 25 locale comitè's die teza men opbrachten f 10.786,59. Vorig jaar behaalden deze zelfde comitè's 8.669,89. Dat gaat dus de goede kant op. In de richting van de vier toni Toch is er altijd nog één zaak, waar het Unie-bestuur zich blijvende zorg over heeft te maken. Dat zijn de be ruchte stippeltjes, in het Unie-jaar boek, achter de naam van de locale comitè's, die óf tn gebreke bleven de collecte te houden, óf de opbrengst er van niet aan het Bureau in Den Haag doorgaven. Deze veelzeggende tekens stonden ook weer in het onlangs verschenen 76-ste jaarverslag, betreffende de Unie-collecte 1954. Men kon de stip peltjes b.v. vinden achter de plaat sen: Veendam, Zuidbroek, Etnmeloord, Dieren, Beesd, (o. Abraham Kuyperi), Geldermalsen, de Giind, Baambrugge, Bunschoten, Baarn, Maartensdijk, Edam-Volendam, Huizen (N.H.), Over- veen, Uitgeest, Boskoop, Katwijk aan Zee, Leerdam, Lisse, Meerkerk, Stel lendam, Wateringen, Breskens, Ter- neuzen, Bergen op Zoom, Oss, Zeven bergen en Maastricht. Laten we er voorshands het goede van hopen, nl. dat men zich alsnog, na het verschijnen van het jaarver slag, gemeld heeft! En mocht dit on verhoopt niet het geval zijn geweest de nieuwe collecte is al gestart! Men kan zijn plaats in de ril van 1955 nog gemakkelijk op tijd bezetten! Het Unie-bestuur, met de algemene pro pagandaleider, de heer N, HeukeJs, is dan pas dankbaar en voldaan, wanneer alle 989 locale comitè's zich hebben gemeld. Dan zijn alle stippeltjes ver dwenen, Tot zo lang dan! De gemeenteraad van Capelle aan den Ussel is gisteravond met algemene stemmen accoord gegaan met het voor stel van B. en W. tot verkoop van gronden te Capelie-West en de ver koop van een gedeelte ervan aan de Staat der Nederlanden, die, zoals be kend, op deze grond een woonoord voor Ambonese gezinnen wil gaan vestigen. De regering wilde, zoal^ bekend is, oorspronkelijk graag medewerking voor het inrichten van twee woonoorden voor Ambonezen te Capelle aan den Ussel, doch aangezien de gemeenteraad zich uitsprak voor één woonoord te Capelle- West, heeft de regering haar plannen laten varen in Capelle op gronden, die eigendom zijn van Waterstaat, een twee de woonoord te gaan bouwen. Het woonoord zal plaats gaan bieden aan 150 gezinnen. Vele van de gezins hoofden, die in Capelle komen te wonen, hebben reeds te kennen gegeven een be trekking in de metaalnijverheid te am biëren. (Van onze correspondent) Alcohol was de oorzaak van een ernstig verkeersongeval, waarbij Maan dagmiddag in Hoogkerk (Gr.) de on geveer 60-jarige aannemer H. O. uit Noordbroek om het leven kwam. Drie van zijn werknemers liepen zware verwondingen op. De aannemer was werkzaam te Hoog kerk aan de bouw van eental woningen, landse Zaken zich had verzet tegen het Maandagmiddag was hij met vijf arbet- (Van. onze Haagse redacteur) vvFrv* ken van de bedrijfszelfbescherming van deze ministeries, spoten enorme hoeveelheden water op de gebouwen van de Eerste Kamer en de Raad van State en lieten „gewonde" collega's, vastgebonden op brancards, uit de ra men zakken, zodat de talloze omstan ders het hart vasthielden. Verondersteld werd dat de histori sche gebouwen, waarin de Raad van State en de Senaat zetelen, door brand bommen getroffen waren. De veron derstelling werd waar gemaakt door middel van sirenegeloei, hevige klap pen en gevaarlijke rookwolken. Brand weer en eerste-hulpploeuen van de ministeries en van de B.B.-organi=atic in de binnenstad snelden toe om vuur te bedwingen en de slac'- te helpen. De getroffen gebon den in een zee van licht. \r door dezelfde schijnwerpers 4- tijdagen voor een feestelijke illuminatie zorgen. Tegen het einde van de oefening maakten zware rookwolken duidelijk, dat ook de Maunistoren. een van de massieve hoektorens van het Binnen hof, aan de vlammen ten prooi was ge vallen. In een minimum van tijd had de i magirusladder van de Haagse brand weer de 27 meter hoge toren bereikt en kon de strijd tegen het vuur ook daar worden aangebonden. Intussen was nog meer brand veermaten s el van de B.B. gearriveerd en kreeg het pu bliek als slot van de oefening een in drukwekkend beeld van de prestaties van deze organisatie, toen uit tiental len slangen tegelijk water gegeven werd. ders in een auto op weg naar Noord broek toen O., die de auto bestuurde, op de Zuiderweg de macht over het stuur verloor. De wagen slingerde over de straat en botste met grote snelheid tegen een boom. O. werd vrijwel onmiddellijk gedood. Drie mede-inzittenden werden ernstig gewond. Het waren de heren H. Boekweg. J. Nieland en H. Dijkhuis, al len uit Noordbroek. Zij werden naar het acad. ziekenhuis te Groningen Overge bracht en konden nog niet door de politie worden verhoord. De overige twee ar beiders liepen slechts lichte verwondin gen op. Het is gebleken, dat de aannemer en zijn arbeiders voor het verlrek naar Noordbroek een café hebben bezocht, waar zij meer alcohol tot zich hebben genomen dan verantwoord was. Een arts van de British Royal Air Force is gistermiddag, na een reis per helicopter, gedaald op het dek van de Scb 159 „Martina" van de rederij M. den Duik Gzn te Schevenïngen, om me dische hulp te verlenen aan de scheeps jongen Cornelis Willemstein. Toen het schip zich op de Noordzee bevond in de nabijheid van Flambo- rough Head liep de scheepsjongen bij het ophalen van de netten een armfrac- tuur op. De schipper van de Sch 159, de heer C. Dijkhuizen, vroeg onmiddellijk om spoedige medische hulp, waarna de helicopter met de dokter aan boord in Thronaby-on-Tees in Yorkshire opsteeg. Nadat de dokter de eerste hulp had 'eend. begeleidde hij de jongen naar -iekenhuis in Scarborough, waar de- is opgenomen. De Ind. procureur-generaal, mr Suprapto, heeft medegedeeld, 'dat de regering het paspoort van Iskaq, ouri- mimster van Economische Zaken, met ingang van 3 October heeft ingetrok ken. Iskaq had een dienstpaspoort, dat 4 maanden t geldig was. De regering is tot intrekking overgegaan in verband met het criminele onderzoek, waarin Iskaq betrokken is. Een aantal buiten landse ambassades is hiervan op de hoogte gesteld. Volgens rapporten ver trok Iskaq naar Rome. Er is 'gesn rap port over de berichten, dat hij ook Duitsland zou hebben bezocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1