Aanval op positie van omroepverenigingen Toewijzing van zendtijd voorgesteld voor kerkelijke uitzendingen I Prins Bemhard zag 1500 ballons opstijgen Politiek debat in Kamer begonnen Prof. Oud heeft vele bezwaren tegen beleid van Kabinet Scherpe critiek van mr. Burger op minister Zijlstra Omgekeerde toereld TELEVISIE-DEBAT IN EERSTE KAMER m Debat in de Tweede Kamer li. Alg ONELEGANT EN ONJUIST P.N.I. heeft grote meerderheid T omado-f abrieken geopend Griekse premier Papagos overleden Om een glimlach Harde noten voor prof. Romme WOENSDAG 5 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3196 mm Nieuwe ambassadeur Prinses Willieimiria richt zich tot NedL gezinnen Kapitein verongelukt bij militaire oefening BEZOEK AAN WEST-BRABANT TWEE DODEN BIJ AUTOBOTSING IN NOORDDIJK m (Van onze Haagse redacteur) HET TELEVISIE-DEBAT, dat gisteren in de Eerste Kamer ge voerd werd naar aanleiding van hèt wetsontwerp op het kijk geld, heeft zich niet op dit kijkgeld, maar op het televisiebeleid. van minister Cals toegespitsten in het bijzonder op de vraagstukken van het algemeen programma en van de kerkelijke uitzendingen. Televisie-kijkend Nederland, dat dit debat van a tot z kon volgen, kon getuige zijn van de indiening van een motie door mevr. Verwey- Jonker (P.v.d.A.), waarin werd uitgesproken, dat de kerken vrij moeten zijn zelf te bepalen op welke wijze zij door middel van de televisie aan de kijkers het Evangelie willen verkondigen. De motie wil daarom de bepaling in het ontwerp-televisiebesluit, dat aan kerkgenootschappen zendtijd kan worden toegewezen voor de uit zending van kerkdiensten, zo geredigeerd zien, dat zendtijd kan worden toegewezen voor het verzorgen van kerkelijke uitzendingen. Leden van de VVD- en CHU-fracties hadden de motie mede-onder tekend. Verkiezingsvergadering Algemeen programma A Zie verder pagina 3 BENELUX-MINISTERS VANDAAG BIJEEN Van onze parlementaire redacteur) TT ET LAATSTE parlementaire jaar voor de verkiezingen van 1956 is gistermiddag in de Tweede Kamer ingezet met de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting. Prof. Romme, de KVP-fractieleider, had veel lof voor het werk van het kabinet, dat gistermiddag door vijftien ministers en staatssecretarissen vertegen woordigd was, met de minister-president dr. W. Drees in het midden achter de regeringstafel. Mr. Burger, de socialistische fractieleider, oefende scherpe critiek uit vooral op het beleid van minister Zijistra. Zowel mr. Burger als prof. Rom me drongen bij de regering aan op een krachtig streven naar bovennatio nale samenwerking in Europa op het gebied van de atoomenergie. De heer Weiter (KNP) bepleitte de instelling van een staatscommissie voor de woningbouw. Hedenmiddag komen de andere fractieleiders aan het woord. Atoomenergie Arbeidsvoorwaarden 9 Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 u 11 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 RJachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per v/eek, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal - Losse nummem 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting' geldig tot Donderdagavond: MEER WIND. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met tijdelijk regen, morgen overdag opkiaTingen, maar ook kans op enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk wellicht harde wind tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur. HON EN MAAN fl October: zon op 6.49. onder 18.10; maan op 20.48, onder 12-50. Directie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET Vrije Volk van gisteravond be vatte een beschouwing over „Eco nomische Zaken". Meewarig zegt het blad dat het pleidooi van minister Zijlstra voor „rust op het gebied van lonen en prijzen" opnieuw 's ministers goede bedoelingen doet zien. Maar, u heeft al wel begrepen, dat pleidooi is niet overtuigend voor de socialist: deze brave minister bedoelt het wel goed maar hij heeft het natuurlijk niet door. Hij wil de huidige hausse niet afrem men door hogere belastingen, omdat hij vreest dat verkleining van de bin nenlandse vraag de uitvoer naar het buitenland slechts verhogen zou en de hausse versterken. Tegelijkertijd zegt de minister: geen loonsverhoging. Heel goed!, zegt Het „Vrije Volk". Op zich zelf juist, maar men kan niet tegelijkertijd zeggen: niet ingrijpen op het gebied van de belastingen en ook niet ingrijpen op het gebied van de lonen, want dit komt er op neer dat de stijging van de welvaart alleen bij de ondernemers terecht komt. En dat betekent: hogere onkosten- nota's, hogere tantièmes, hogere divi denden en hogere koersen van aande len. En dat betekent ook: hogere in vesteringen, maar die worden dan, dank zij de beheerste lonen, eigendom van de aandelenbezitters. De loontrekkers, de ouden van dagen, de consumenten komen er niet aan te pas. Ach, zo'n A.R.-minister is toch maar een luis in de pels van Drees! NU vergeet Het Vrije Volk gemaks halve dat de politiek die het con vent van Chr. sociale organisaties aan hangt en die ook de A.R.-minister aan hangt mede omvat het principe der vrijere loonvorming. Want de minister zegt niet wat Het Vrije Volk hem in de mond geeft. Hij zegt niet: geen loonsverhogingen. Hij zegt vrijere loonvorming. En dat bete kent: loonsverhogingen waar dat kan met het oog op de behaalde winst en zonder dat dit prijsverhogend werkt. Dan krijgen de arbeiders hun recht matig deel. En dan gaat dat, wat het rechtmatig deel van de arbeiders is, niet zitten in hogere onkostennota's, hogere dividenden, hogere tantièmes en hogere koersen. 1V7AT Het Vrije Volk de minister V verwijt moet tegen Het Vrije Volk relf Ingebracht worden. De politiek van de uniform gebon den loonvorming brengt met zich dat er ondernemingen zijn die zich win sten zien toevloeien die de onderne mers ten goede komen, terwijl de overheid en niet de ondernemer.' ver hindert dat de arbeiders daar hun rechtmatig aandeel in krijgen. Deze gebonden loonvorming die de minister van Economische Zaken niet wil, maar die hem door de socialisten opgedrongen wordt, brengt de euvelen met zich die Het Vrije Volk de minis-, ter verwijt. Een omgekeerde wereld. De algemene politieke beschouwingen over de Rijksbegroting werden heden middag in eerste termijn voortgezet. De eerste spreker was prof Oud, de libe rale fractieleider. Hij begon met te zeggen, dat het de laatste jaren gebruik is geworden om hem de leider van de oppositie te noe men. Er is echter geen enkel uitzicht dat deze oppositie van negen leden ooit meerderheid zou worden. Men kan ech ter sedert de invoering van de evenre dige vertegenwoordiging niet meer spre ken van een regeringsmeerderheid in Nederland, omdat het kabinet geen in zet van de verkiezingen vormt. Daarom is het ook zo moeilijk de balans op te maken van de arbeid van dit kabinet- Het kabinet-Drees heeft de wind mee gehad. Er is 'noog-conjunctuur. De heer Oud noemde een zestal bezwaren op tegen het beleid van dit kabinet. In de eerste plaats wees hü er op, dat het overheidsapparaat te veel is uitgezet. Hij was het met prof. Romme eens, dat er een te starre loonpolitiek is gevoerd. De heer Oud was eveneens teleurge steld over het feit, dat er ondanks de aanwezigheid van een speciale minister voor de bezitsvorming op dit punt niet meer is gebeurd Ook t.a.v. de woningnood, volksvijand ho. 1, aldus de heer Oud, is het kabi net in gebreke gebleven, Als er eenheid van inzicht geweest was In het kabinet, had men meer kunnen bereiken. Er moest gekozen worden tussen de so cialistische oplossing en de niet-socia- listische. Het ongeluk van dit kabinet ls geweest, dat het geen keuze heeft kun nen doen, zodat het regeren eigemuK achterwege is gebleven. Ook is het kabinet te kort gekomen op het stuk van het onderwijs. Er werd niet voldoende gedaan om het tekort aan leerkrachten bij het l.o, en het m.o. op te heffen. Prof. Oud zei dat de kwestie Ambon de V.V.D. zwaar op de maag drukte. Het kabinet is hier ernstig in gebreke gebleven. De heer Oud herinnerde er aan dat de heer Welter (K.N.P.) de vo rige dag gezegd had, dat de regering de Nederlandse delegatie naar de as- semblée van de Verenigde Naties dien de terug te roepen, nu de kwestie Nieuw-Guinea opnieuw op de agenda i. gezet. Nederland zou het Franse voor beeld moeten volgen. Deze gedachte sprak ook prof. Oud uit, doch hu zich af men het politiek sentiment m deze zaak uitsluitend moest laten spre ken, es of het geen zaak van wijs be leid zou zijn dit niet te doen. Wat e in deze zaak gebeuren moet, dient oe- oordeeld fe worden door degenen die ter plaatse zijn. Wel wilde de heer Oud ten behoeve van Ambon, op internatio naal niveau een tegenzet doen, ornaat de Indonesische regering rechtens zo zwak staat in deze zaak als het maar kan. Zij handelde in strijd met het zelf beschikkingsrecht. Prof. Oud besloot zijn opsomming van bezwaren tegen het beleid van het kabinet niet te zeg gen, dat het niet heel veel reden heeft om al te trots te zijn. In de troonrede zag hij het bewijs dat het kabinet uitgeleefd is. Prof. Oud constateerde een paradoxale toestand in de onderlinge verhouding van de partijen die in het kabinet ver tegenwoordigd zijn. Er is geen sprake van dat zij een eenheid vormen tegen over de oppositie. Er vordt geen feller strijd gevoerd dan juist tussen de twee partijen die de kern van de kabinetten van de laatste jaren hebben gevormd. Onder daverend -gelach riep mr. Oud uit: ..Bij de K.V.P. ziet men liever dat de V.V.D. wint dan de Partij van de Arbeid en -bij de P.v.d.A. ziet men lie ver de V.V.D. winnen dan de K.V.P.". De redevoering van mr. Burger had volgens de heer Oud de teneur het ka merdebat te verlagen tot het peil van een verkiezingsvergadering. We moeten proberen juist het omgekeerde te berei ken aldus de heer Oud. Hij wilde niet ingaan op het verleden dat mr. Burger ter sprake gebracht had, maar zeide dat de leden van de P.v.d.A. fractie geen juiste voorstelling hebben van de tijd toen Colijn aan het bewind was. Ik heb de financiën beheerd in een bij zonder moeilijke periode, toen wij het tegenovergestelde van een hoogconjunc tuur meemaakten, maar ik heb het ge noegen mogen smaken dat mijn laatste staatslening een daverend -succes ge weest is. Dat kunnen we van de lening van minister Kieft niet zeggen, zo merkte prof. Oud op en daarmee had hij opnieuw de lachers op ziin hand Groothertogin Charlotte van Luxem burg heeft de legatieraad van het Luxemburgse ministerie van Buiten landse Zaken, dr. J. P. Kremer, be noemd tot ambassadeur in Nederland. De nieuwe ambassadeur was voorts permanent gedelegeerde van het groot hertogdom bij de Raad van Europa. Jean-Pierre Kremer is gehuwd en heelt drie kinderen. Hij bevindt zich op het ogenblik in New York, waar hij de algemene vergadering der Ver. Naties bijwoont. Het is nog niet bekend, wan neer hij uit New York zal vertrekken. „Een woordelijk afschrift van de in de Tweede Kamer verworpen- motie- Van Sieen. met inbegrip van de taalfout die ik van een oud-schoolmeester niet verwacht had, in hoge mate onelegant en staatsrechtelijk onjuist". Zo luidde, kort samengevat, het vernietigend oor deel dat de heer Algra (A.R.) over de motie uitsprak. Reeds in de Tweede Ka mer ging deze motie in de richting van een amendement op een nog niet uitge vaardigde algemene maatregel van be stuur. aldus de heer Algra. Dat was staatsrechtelijk reeds onjuist, maar een dergelijke poging tot amendering ligt ze ker niet op de weg van de Eerste Ka mer, die het recht van amendement mist. Bovendien is het in hoge mate onele gant een motie, die in de Tweede Ka mer verworpen is, vrijwel ongewijzigd in de Eerste Kamer opnieuw in te die nen. De heer Algra herinnerde er aan dat het stemmen tegen de motie-Van Sieen van bepaalde kerkelijke zijde is aangeduid als een poging de kerken in een hoek te dringen met het doel de machtspositie van de confessionele om roepverenigingen te handhaven. Tegen die achtergrond kan het opnieuw indie nen van de motie in de Eerste Kamer gezien worden als een aantasting van de positie van deze omroeporganisaties. „Dit is geen vraagstuk om via een motie op te lossen. Bij de omroepwet zal dit principieel besproken moeten worden en elke fractie zal zich dan heb ben af te vragen of de kerken zendtijd krijgen uitsluitend omdat zij een cen trum van geestelijke activiteil zijn met wat oudere brieven dan het Humanis tisch Verbond of omdat zij een organi satie vormen die niet door mensen is gesticht en met geen enkele andere or ganisatie te vergelijken is." Aan minister Cals sielde de A.R.- spreker de vraag wat de minister pre cies verstaat onder het algemeen pro gramma. Ter verduidelijking herinner de hij aan de regeringsverklaring, na de watersnood in beide kamers afgelegd. In de Eerste Kamer was daaraan toe gevoegd de uitspraak, dat deze ramp niet door mensen maar door God over ons gebracht werd en dat God genade over de slachtoffers werd afgesmeekt. In de Tweede Kamer ontbrak dit slot aan de verklaring. Zou deze verklaring, zoals zij in de Eerste Kamer werd gedaan, passen in het algemeen programma zo als de minister dat ziet of zal het een programma zijn. dat voor een zo groot mogelijk deel van de kijkers nog juist aanvaardbaar is, zo vroeg de heer Algra. Het Eerste-Kamerlid Algra tijdens zijn redevoering over het televisiebeleid, zoah de toeschouwers hem konden zien op het televisiescherm. Diep onder de indruk van het ontstel lend grote aantal verkeersongevallen en slachtoffers, zal prinses WLlhelmina zich dezer dagen, zosls gemeld, in een speciale boodschap tot alle Nederlandse gezinnen richten. In deze boodschap zal de Prinses op alle Nederlanders een beroep doen, om ook in het verkeer op wegen en straten eerbied voor het leven te hebben. Tevens zal de Prinses alle gezinnen opwekken mee te doen aan de „Natio nale veilig-verkeersactie voor de gezin nen". Doze actie wordt onder haar be scherming in de komende weken gevoerd door het verbond voor veilig - verkeer. Tijdens de oefening, die thans in het Noorden van ons land wordt gehouden door onderdelen van het korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht, is gister morgen de 33-jarige kapitein der mari niers. K.M.RO.V. (Koninklijke Marine Reserve Onbepaald Verband). A. Th. Hafkamp uit Doorn, tengevolge van een ongeval om het leven gekomen. Kapitein Hafkamp ontsnapte in 1943 uit bezet Nederland via België. Frank rijk, Spanje en Portugal naar Gibraltar. Hij verwierf het kruis van verdienste. Kapitein Hafkamp laat een echtgenote en twee kinderen na. (Over de aard van het ongeluk wiide men van de zijde van de marine des gevraagd geen inlichtingen verstrekken.) Het comité van ministers van de drie Beneluxlanden vergadert vandaag in Brussel over de gemeenschappelijke handelspolitiek eo over landbouwproble men. De uitvoer uit Nederland naar de Belgisch-Luxemburgse economische unie is in het eerste halfjaar van 1955 met 8 procent toegenomen vergeleken bij de zelfde periode in 1954. De export ui: België en Luxemburg naar Nederland is met 20 procent ge stegen. De Indonesische nationalistische Partjj heeft aangeboden tal van andere poli tieke partjjen, die een geweldige neder laag in de verkiezingen geleden heb ben. onderdak in haar gelederen aan geboden. De P.N.I. liet weten bereid te zijn alle andere partijen in zich te doen op gaan. die voor „de vorming van een gemeenschap van recht en gelijkheid willen werken, waar geluk heerst". De P.N.I. heeft met 7.5 miilioen stem men een voorsprong van meer _d_an an derhalf miilioen stemmen op één van de andere drie grote partijen. De Masjoemi heeft een meerderheid gekregen in het Palembangse, dat als een rode burcht gold. maar deze meer derheid was niet voldoende om de par tij in de rangschikking van de vierde plaats af te helpen. Behalve de vier grote partijen zijn vrijwel alle andere 180 partijen wegge vaagd. Zij hebben te weinig stemmen behaald om het leven verder te kun nen rekken. Misschien dat nog een zes tal partijen een enkele zetel in het par lement weet te behalen. De niet officiële telling van meer dan 23 miilioen stemmen geeft de vol gende stand: Nationalisten 7.424.674 Moslem orthodox radicalen 5.865.275 Communisten 5.526.649 Moslem Masjoemi 4.484.121 (Van een onzer verslaggevers) BIJ het bezoek, dat ik vanmor gen aan de gemeente Etten Leur heb gebracht, heb ik ervaren, dat door de maatregelen van de over heid, en door het initiatief van ver scheidene ondernemers, hier bijzonder belangrijke resultaten zijn bereikt. Verschillende nieuwe bedrijven zijn de laatste jaren tot stand gekomen en inmiddels is de spade alweer in de grond gestoken voor een tweetal be langrijke nieuwe vestigingen". Dit zei Z.K.H. prins Bemhard, toen hij gis termiddag in Etten de nieuwe fabriek van Tornado N.V. officieel in gebruik stelde. De Prins heeit de gehele dag in dit deel van Noord-Brabant doorgebracht. Hij is door duizenden toegejuicht. Langs de route hadden zich ook vijf tienhonderd schoolkinderen opge steld, die allen een ballon in de hand hielden. Telkens als de Prins hen pas seerde werd een ballon de lucht in gelaten. Weldra zweefden de ballons in het luchtruim met daaraan beves tigd het adreskaartje van de bezitter. In spanning wachten de kinderen nu af welke ballon het verst van Etten Leur zal terechtkomen. De oplater daarvan zal in aanmerking komen voor een grote prijs, die door de di rectie van „Tornado" beschikbaar werd gesteld. Ter gelegenheid van het bezoek zweefden ook zes onbemande ballons van vier meter boven de markt. De Prins arriveerde twintig minuten eerder dan officieel was vastgesteld. Mr .-m* 'ii- M Dinsdagmiddag heeft Z.K.H. Prins Bern herd tc EUvn-Leur do nieuwe fabriek van do. n.v. Tornado*in gebruik gesteld. Voordat de Prins tot de opening overging heeft de beeldhouwer C. Zadkine het hoven de ingang van de fabriek ami ge brachte plastiek onthuld. Op de fato schudt de Prins de Franse beeldhouwer de hand. Tussen hen in de directeur urm de fabriek de heer J. r. d. Tngl. Half zicht baar achter de Prins de burgemeester P. Godwaldt. De Griekse premier, maarschalk Pa pagos, is gisteren plotseling overleden. Dc maarschalk leed reeds geruime tijd aan een ziekte, die hem meer dan zes maanden van het vervullen van zijn functie weerhield. Papagos heeft de leeftijd van 72 jaar bereikt. Na zijn overlijden is medege deeld dat de premier sinds December j.ï. aan tuberculose sleed, doch dat hü is overleden, doordat zijn hart het begaf. Wijlen maarschalk Papagos zou Zon dag j.l. naar Zwitserland zijn gereisd voor het ondergaan van een rustkuur. Koning Paul en Koningin Frederike reden, na het bekend worden van het overlijden van Papagos, naar diens wo ning te Ekali, 16 kilometer ten Noorden van Athene. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Stephanopoelos. die Dinsdag j.l. tot vice-premier werd benoemd, ver klaarde: ,,De regering zal haar taak, steunende op de parlementaire meerder heid der Griekse Voiksconcentratie, voortzetten". -> De permanente Griekse vertegenwoor diger bij de Verenigde Naties, Christian Palamas, noemde het overlijden van veldmaarschalk Papagos „een wezenlijk groot verlies voor Griekenland". „Wij hadden er geen idee van, dat de premier zo ziek was", voegde hij hieraan toe. Om tien minuten over tien stond hij in gezelschap van de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, prof. dr. J. E. de Quay, voor het raadhuis. In het raadhuis werd een bespreking gevoerd over de industriële ontwikke ling van dit gebied. Na bijna drie kwartier begaf de Prins zich naar de zuivelfabriek „De Hoop", vandaar naar de R.K. am bachtsschool „Don Bosco" en vervol gens naar de .'omadof abrieken, waar vele personen aan Z.K.H. werden voorgesteld. In tegenwoordigheid van de Prins, onthulde de Franse beeldhouwer O. Zadkine, het boven de ingang van de fabriek geplaatste plastiek. Na het uitspreken van een korte rede in de nieuwe cantine, verrichtte prins Bern- hard de officiële opening door het overhalen van een handle. In Rucphen bezocht de Prins later de Rijks-werkplaats en de bedrijven van N.V. Nefaver. Van.^ Gilze-Rijen vertrok de Prins" per vliegtuig. AL is de opbrengst van de op 3 Juli jl. gehouden Acsiscoliecte voor de Christelijke scholen in Indo nesië en Suriname nog niet geheel bekend, toch schijnt men in zendings kringen goede grond te hebben voor de verwachting, dat het gevraagde bedrag er wet komen zal. Er schijnt echter één zwakke plek in de actie te zitten en dat zijn helaas, de eigen vaderlandse christelijke, scholen! Een onzer zendingsbladen schreef er dezer dagen dit van: Helaas laten veel scholen ons in de steek. Het ziet er naar uit, dat het van de scholen verwachte bedrag er zeker niet zal komen, tenzij de christen-onderwijzers op onze christelijke scholen wakker geschud en geïmponeerd worden door het hartstochtelijke beroep, dat op hen gedaan werd van de zijde van de schooi-instanties. Een laatste poging werd gedaan begin September. Het Acsis-jongetje, dat zo populair gewor den is, werd toen nog weer aan alle Christelijke scholen- toegezonden. Toe, laat men nog even de zaak in eigen schoolkring organiseren. Eén greep uit de zendingsbus en gestort op giro: 533000 t.n.v. Zendingscen trum, Schoolactie, Baarn, en men heeft, als Christelijke school, zijn me deverbondenheid gedemonstreerd met de noodlijdende schooltjes met de bij bel in de tropen. En het Acsisjongetje zal opnieuw glimlachen van dankbaarheidl Nabij Oosterhogebrug in de gemeente Noorddijk (Gr.) fs gisteravond een auto ongeluk gebeurd, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen. Een auto. bestuurd door de 34-jarige chauffeur J. Jaarsma uit Groningen, is tegen de achterzijde van een geparkeerd staande auto gereden. Tengevolge van de botsing schijnt de bestuurder de macht over het stuur te hebben verloren. Hij reed met zijn auto in het Damster- diep en verdronk. De bestuurder van de geparkeerd staande auto, de 37-jarige vertegenwoor diger E. Zoetendaal uit Groningen, had op het moment van de botsing de auto juist verlaten. Hij werd door de auto, die zijn wagen had aangereden, ongeveer twintig meier meegesleurd en bleef le venloos op de weg liggen. Beide auto's werden ernstig bescha digd. Dev kraanwagen van de Groninger brandweer, heeft de te water geraakte auto op het droge gebracht. Prof. Romme, de K.V.P.-fractieleider opende de rij van sprekers. Hij begon zijn verheugenis uit te spreken over de stijgende lijn in de woningbouw, over het sociaal beleid, het onderwijs, de belastingverlaging en het maatschappe lijk werk. Het had prof. Romme ech ter getroffen, dat de troonrede voor een derde deel handelt over het bui tenlands beleid, terwijl zij over het defensiebeleid zwijgt en de belangrijke Delta-wet in ten bijzin afhandelt. Wel ke acrobatiek is hier bezig geweest, zo vroeg de heer Romme. Over het bui tenlands beleid vindt men in de be- grotingstukken mets, alleen de begro ting van ooriog zegt iets over de bui tenlandse politiek. De K.V.P.-fractieleider sprak gevoel volle woorden over de ziekte van pre sident Eisenhower, die zo sterk het stempel heeft gezet op de conferentie van Genève. De doelstellingen van het cummunis- me zijn dezelfde gebleven, aldus prof. Romme. Zolang deze ideologie de in spraak van het geweten vertroebelt en verduistert, zal er een eensgezind wes ters defensiebeleid moeten zijn, dat Moskou tot het inzicht brengt van de nutteloosheid van ooriog. Immers voor de communisten is oorlog een kwestie van nuttigheid. Zolang zij hierover zo denken, moet het westen zijn verdedi ging in stand houden en versterken. Prof. Romme zei, dat de regering alle aandacht dient te besteden aan de meest efficiënte organisatie van de strijdkrachten. Prof. Romme betreurde het, dat in de troonrede geen duide lijk geluid wordt vernomen over de be reidheid van de regering om met be trekking tot de Europese samenwerking voort te gaan in boven-nationale rich ting. Zijn er actuele en nieuwe mogelijk heden met name op het terrein van de atoomenergie? De pooiing van de atoomenergie in Europa achtte prof. Romme van uitermate groot belang voor de positie van het Europese con-' tinent temidden van de grote atoom- mogendheden. Niet zonder enige span ning wachtte prol. Romme af. wat de regering denkt vver de richting en de perspectieven voor de Europese integra tie met name op het terrein van de atoomenergie. Prof. Romme stelde vast, dat de volksstemming in het Saarland ook „on ze zaak" is, omdat bij deze stemming het lot van Wes'-Europa betrokken is. De K.V.P.-fractieleider sprak .zijn vreugde uit over het bezoek van de Koningin en Pnr.s Bernhard aan de West. Sprekende over de binnenlandse poli tieke vraagstukken merkte prof. Rom me op, dat het departement voor Maat schappelijk Werk zijn grenzen ruimer zal moeten stellen en een ruimere kijk zal moeten krijgen. Het Maatschappe lijk Werk dat thans nog onder andere departementen valt zal naar het depar tement van Maatschappelijk Werk moe ten worden overgebracht. Prof. Romme drong bij de regering aan op bestude ring van dit vraagstuk. Prof. Romme prees de toegestane differentiatie op het punt van de se cundaire arbeidsvoorwaarden (vacan- tie-faeiliteiten). een eerste stap in de richting van differentiatie in de ver houding tot de economische resultaten in de bedrijfstakken. Wanneer de rege ring ook ja zegt t.a.v. de differentiatie in de primaire arbeidsvoorwaarden, de lonen, waarom wacht de regering dan nog op het advies van de S.E.R. dat over de loonhoogte zou worden uitge bracht. Prof. Romme was van mening, dat het advies van de S.E.R. inzake de loonvorming, dat thans is uitge bracht, niet mag leiden tot het force ren van een beslissing op dit ogenblik. De regering en de Kamer hebben tijd nodig om zich over de loonvorming te beraden. Prof. Romme vindt dat- de zaak wel rijp voor behandeling zou zijn in begin December, wanneer de begro ting van sociale zaken aan de orde komt. Iedereen heeft dan twee maan den de tijd om het S.E.R.vies te ver werken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1