Niet ter navolging Begrotingsdebatten in Tweede Kamer Dr. Schouten verwerpt critiek van P.v .<1. A. Gaullisten uit Franse regering Nieuwe stemming op Midden-Java PREMIEVERHOGING VAN VRIJWILLIGE FONDSEN? van Journalist beschuldigd majesteitsschennis ïs I II s i! Ir II Bezwaren tegen loonbeleid SLECHTS ÉÉN WEG NAAR DE VRIJHEID: DE BIJBEL Aanval op prof. Zijlstra onjuist Kabinetscrisis in Parijs? Verwoede strijd Onregelmatigheden ontdekt S*ïe« derde plaats in Marokko Faure blijft aan Geen verschil Eerste herfststorm gen in Marokko Boete van 500 geëist lil E! Ill DONDERDAG 6 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3197 Weerbericht Masioemi naar de s^n^ oprechte Y acantie-uitkering in het bouwbedrijf wordt verhoogd Benelux-ministers werden liet eens Grote meeting in de Energie-lial Uitbreiding vacantie- rechten grafisch bedrijf H V> O (Van onze parlementaire redacteur) DE Anti-Revolutionnaire fractieleider dr. J. Schouten begon gister middag zijn algemene politieke beschouwing met een bespreking van de verhouding tussen de parlementaire meerderheid en de oppo sitie. Daarna merkte hij op, dat de A.R.-fractie het kabinet in vele gevallen heeft kunnen steunen. Bij verschillende gelegenheden heeft zii zich te«en het regeringsbeleid moeten keren. Eenmaal heeft zij zich af moeten vragen of aan haar bezwaren doorslaggevende betekenis moest worden toegekend met een kabinetscrisis in vooruitzicht. De heer Schouten doelde op de enige maanden geleden ingediende wet op een gedeeltelijke huurverhoging. Partijformatie verkiezingen te houden in deze gebieden omdat daaionregetmatig- g u en ai]e hoofdsteden van regentschappen. De commissie het hier betrof. VJ 1 1*9 'SA Zie verder pagina's 3 en 7 Omsingeld te leBglcnerS a{geSnedcn iS' Weef ^fede^de Looflsdiensten gestaakt Vlaardingse drieling te Schiedam geboren 0 1 m I -WW MM Geen prijsrepercussies te wachten i tilt tm •Pi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19,30 u.: Tel. 362509 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN" HOUTEN Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond: BUIIG. Nu en dan buien afgewisseld door opklaringen. Aanvankelijk vooral aan de knst nog narde, later krachtige tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 7 October: zon op 6.51, onder 18.08: maan op 21.55. onder 13.47. DE Algemene Vergadering der Ver enigde Naties heeft de kwestie- Nieuw-Guinea evenals het vorig jaar het geval was op de agenda geplaatst. Tegen Nederlands wil in. Die Algeme ne Vergadering heeft ook de kwestie- Algerie op haar agenda geplaatst. Te gen Frankrijks wil in. De Fransen hebben daar anders op gereageerd dan de Nederlanders. Frankrijk heeft een eclatante daad ge daan en is met zijn hele delegatie uit de Algemene Vergadering weggelo pen. Nederland heeft geen eclatante daad gedaan, maar men kan er zeker van zijn. dat minister Luns al zijn krachten zal aanwenden om een even tuele verkeerde resolutie omtrent Nieuw-Guinea niet aangenomen te doen krijgen. Dat is de vorige maal gelukt en het ziet er op het ogenblik -op dit punt nog niet slechter uit dan toen. HET was te verwachten, dat er nu mensen zouden komen, die zeg gen: Nederland had hetzelfde moeten doen als Frankrijk. Wat de Algemene Vergadering deed was onrechtmatig. Loop er dan maar uit. De heer Welter bleek reeds een pleitbezorger dezer gedachte. Men pleegt zulk een hou ding dan een „krachtige" houding te noemen. Het komt ons voor. dat zij die zo denken zich op de Franse houding ver kijken. De hele houding van Frankrijk met betrekking tot de vraagstukken in Noord-Afrika is er een van onmacht en verlegenheid. In feite is het zo, dat de Fransen geen duidelijke Noord Afrika-politiek meer hebben. De Franse houding is volkomen tweeslachtig en is een voort durende zig-zag beweging. Ongetwijfeld was de beslissing van de Algemene Vergadering onrechtma tig. En de Fransen zouden altijd te recht elke verdere resolutie aangaande Algerië naast zich neer kunnen leggen. Maar het weglopen uit de Algemene Vergadering is een uiting van recht matige toorn en van gekrenkte trots, die echter niet kan verhullen, dat de Fransen hier een beleid voeren dat gekenmerkt wordt door machteloos heid en besluiteloosheid. Daarom is het weglopen dan ook geen krachtige houding, maar enkel een gebaar, dat de Fransen straks bo vendien zeker weer ongedaan zullen maken. Het is trouwens nu reeds dui delijk, dat de Fransen zelf al bang zijn voor iets dat meer zou zijn dan een gebaar. Want in de Veiligheids raad blijven zij op hun permanente ze tel zitten. t t t i- ET verschil tussen Frankrijk en H Nederland is dat Nederland ter zake van Nieuw-Guinea wel een duide lijke en besliste houding heeft. Neder land volgt in Nieuw-Guinea zijn eigen duidelijk uitgestippeld beleid. Neder land kan dat rustig laten zien aan de wereld. En wanneer de Algemene Vergade ring der Verenigde Naties op verzoek van Indonesië de kwestie-Nieuw-Gui- nea op de agenda plaatst dan is dat weliswaar onrechtmatig en diep te be treuren, maar dan behoeit Nederland daar niet van overstuur te geraken. Dan zullen wij proberen te voorkomen dat verkeerde resoluties aanvaard worden. En als dat niet gelukt, zullen wij zulk een resolutie naast ons neer leggen. Maar dan is het beslist niet nodig om het voorbeeld van Frankrijk te vol gen. Er zijn namelijk maar heel wei nig dingen we zouden er zelfs zo gauw geen enkele weten waarin het Franse legeerbelcid en regeersys- teem navolgenswaard zijn. Eén dag in het overigens toch al i lijn rijke bestaan van het kleine Italiaanse stadje Marino is er elk jaar, waarop de uijn vloeit ah in Nederland het (regen) water.... Dat is nl. de dag van het jaarlijkse drui ven feest. Op die dag wordt de fontein op het marktplein veran derd in een witte wijn spuitende bron, waar ieder zijn bekomst mag halen en beslist ook haaltDeze wjjnlractatie vormt het hoogtepunt tan de dag, welke na jolige car navalsoptochten en kleurrijke expo sities met een knallend vuuncerk wordt besloten. Tijdens het vuur werk van dit jaar werd deze grap pige opname gemaakt van een klein meiske, dat een ruime voorraad wijn voor haar pappie hoog en droogzij het misschien op minder stevige basis, betvaart, terwijl deze. bezig is met het keuren van het geestrijke vocht. Uitvoerig zette de Anti-Revolutio naire fractieleider - zoals we gisteren in enkele edities reeds in het kort hebben gemeld uiteen zijn bezwaren tegen het loonbeleid. In de eerste plaats vroeg dr. Schou ten de regering, of het advies van de 3-E.R. inzake de loonvorming zal worden gepubliceerd en of de rege ring binnenkort haar standpunt t.o.v. het advies wil bepalen en ih" öe Kamer over dit onderwerp van bedachten zal wisselen. r,r Schouten besprak uitvoerig de toe- stemmfng dle dc regering heeft gegeven om onder bepaalde v0°fw^rd*acanü£ aantal vacantiedagen er» de vacanue tneslae uit te breiden of andere secun daire arbeidsvoorwaarden te verbeteren hü maakte er ernstig bezwaar iegeu dat deze mogelijkheid niet van toepas sing is op de primaire arbeidsvoorwaar den de lonen dus, en herinnerde aai hierover gesteld heeft aan de minister van Sociale Zaken. In het antwoord zijn de rechtsgronden van deze beslissing niet aangegeven, wel de beleidsoverwe gingen. maar die hebben geen diepe in druk gemaakt, aldus dr. Schouten. Het besluit van de regering maakt een af wijking van de geldende richtlijnen mo gelijk maar dr. Schouten vond het onbegrijpelijk waarom dit beperkt blijft tot de secundaire arbie^svoorwaarden. Hier komt de vrijheid van het georga niseerde bedrijfsleven in het gedrang, zonder dat het algemeen belang dit noodzakelijk maakt. Dr. Schouten vroeg zich af of hier niet gesproken moet worden van een „verwerpelijke bevoog- ding". Dc A.R. spreker betreurde de vele weerstanden die het Instellen van on dernemingsraden belemmeren. Er zal een geestelijke inspanning nodig zijn om het klimaat en de sfeer te scheppen waarin deze ondernemingsraden kun nen werken. Op den duur zal niet vol staan kunnen worden met de instelling van ondernemingsraden, zo meende dr. Schouten. Ernstig zal overwogen moe ten worden of niet de mogelijkheid ge schapen moet worden om verandering te brengen in de rechtsvorm van onder nemingen waardoor de factor arbeid juridisch beter tot zijn recht kan komen en waardoor vrijwillig tot uitbreiding van de bevoegdheden van de onderne mingsraden gekomen kan worden. De heer Schouten "vervolgde met op te merken dat ric ArAi-Revolutionnaircn op principiële en practische gronden hun voorkeur uitspreken voor een kabinet, dat in zijn beleid uitgaat van God almachtig, van zijn gezag en Zijn geboden. Zulk een kabinet kon helaas in 1952 niet worden geformeerd en de uitzichten zijn evenmin hoopvol voor 1956. Een van de centrale punten bij de komende verkiezingen zal zijn:_ de par tijformatie. De Christelijke politieke par tijen zullen in het bijzonder worden aangevallen door de partij van de Ar- beid en de Y.V.D. Beide partijen rijn uit op een doorbraak. Bij alle verschil van inzicht met de V.V.D en de socia listen constateerde dr. Schouten het ge meenschappelijk inzicht dat er verband bestaat tussen levensovertuiging en staatkunde. Dit nauwe verband wordt voor het persoonlijke erkend, doch voor de partij verworpen. De partij moet zich volgens de socia listen en de liberalen niet begeven tot een geloofsbeschouwing. verenigings punt is niet een christelijke levensvisie, maar het democratisch socialisme en het liberalisme. Dr. Schouten wilde se rieus rekening houden met de wijzigin gen die zich voltrokken hebben in de V.V.D. en in de P.v.d.A. De V.V.D. wilde hij niet confronteren met de liberalen van de vorige eeuw en de Partij van de Arbeid evenmin met de politiek van de SDAP In het Sportfonthenbad te Amsterdam werd Woensdag gedemonstreerd met een vliegtuigsntel, bemand door een marinepiloot, die normaal zat vastgebonden in -iin iliegtiiigslnel. Met dit apparaat kunnen piloten oefenen om zich onder water bij een eventueel ongeluk los te maken en zich daardoor het leven te redden. de vragen die de aan heer Hazenbosch de landen der Z.-O.-Aziatische Uit de onofficiële uitslagen is Keble- ken, dat de PNI in midden-Java een klinkende overwinning heeft behaald. Men kan moeilijk zeggen, welk een ef fect herstemming in dit gebied zal heb- ^Diplomatieke vertegenwoordigers van Drie van de vier Gaullistische ministers in Frankrijk hebben ontslag gevraagd. Het zijn de minister v oox defensie-coördinatie Gaston Palewsici, minister van Defensie ^Pierre Koenïg cn minister voor oudslrijders Raymond TxibouleL Tevens is afgetreden de staatssecre taris voor Overzeese Gebiedsdelen Maurice Eayrou. De enig overgebleven Gaullis.ische minister is die' van Vervoer, Edouard Corniglion-Molinier. Deze heeft zich solidair met premier Faure verklaard, De anderen, zo wordi officieel be richt, hebben hun ontslag ingediend op verzoek van premier Faure, Het bestuur van de R.F.P. had van morgen reeds een delegatie naar president Coty gezonden om hem te ttoMnniroi fj p rp?p.riri2-F3ur6 nssr uitgesproken kende resultaten van verkiezingen. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken weigerde officieel com mentaar, maar Amerikaanse autoritei ten hebben uitdrukking gegeven aan hun persoonlijke bezorgdheid. verzoeken de regering-Faure naar huis te zenden en een nationaal kabinet te vormen. Het verbond aan dit verzoek de ultimatieve boodschap, dat de ministers van zijn partn zich uit het kabinet zonden- terugtrekken ais de president zou weigeren. Daar de regering van faure nog steeds in functie is, hebben waarne mers verklaard voor Coty geen moge lijkheid ie zien er mee in te stemmen zelfs als hij voorstander is van het beginsel van een „nationale regering. Zo'n regering zou vermoedelijk alle partijen omvatten met uitzondering van de communisten. Het aftreden van de Gaullistische ministers zou niet noodzakelijkerwijze het aftreden van Faure en zijn andere ministers ten gevolge hebben. Het zou echter een voorbode zijn van een zekere neaeriaag voor de regering wanneer een debat gehouden^ wordt over de politiek in Noord-Afrirca. Ongeveer 2.000 man Franse troe pen, waaronder een bataljon van het Vreemdelingenlegioen, doen wanho- pice uit een omsingeMrië in het Marokkaanse Rifgebergte te breken. Zij worden bestookt door scherpschutters van opstandige stamleden. Slechts op één punt, bij het plaats je Aknoul. kunnen nog versterkin gen aangevoerd worden. De aanval lers, Berbers, zouden evenwel hun greep op de Fransen verstevigen. Ook op een aantal andere plaatsen woeden gevechten. In Franse kringen denkt men, dat een of andere militaire commandant buiten Marokko waagt wat Abdel Krim 30 jaar geleden pro beerde de Rifstammen samen te voegen met de Berbers van het gebied van de Midden-Atlas. Abdel Krim werd ten slotte versla gen, nadat hij gedurende enige jaren een groot deel van het Franse leger had vastgehouden in de jaren 1920. Abdel Krim leeft nu in ballingschap in Cairo. .Premier Faure zal de ontslagenmi nisters vandaag nog vervangen. Dit is door een officiële woordvoerder mee gedeeld. Het kabinet heeft Faure gemachtigd de vertrouwenskwestie te stellen ten aanzien van zijn Marokkaanse p/iitiek. Fanre zal de nationale vergadering verzoeken om een spoed debat over Marokko, dat vanavond nog zou kunnen beginnen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3- S. BRUINS SLOT F, heer Burger heeft in zijn rede LJ van eergisteren getracht een fun damentele tegenstelling tussen de PvdA. en de V.V.D. te formuleren in die zin. dat bij de V.V-D. de levens overtuiging ondergeschikt gemaakt zou worden aan de liberale beginselen,1 terwijl bij de P.v.d.A. de levensover tuigingen de basis zouden zijn van de politieke practijk. Immers vanuit ver schillende levensovertuigingen vindt men daar één politieke gedragslijn. Die vlieger gaat o.i. niet op. Voor de politieke gedragslijn in de P.v.d.A. is beslissend het socialistische beginselprogram van die Partij. In dien een bepaalde levensovertuiging zou leiden tot een practijk daarmee strijdig dan predomineert in de P.v.d. A. evenmin als in de V.V.D. de levens overtuiging, maar het beginselpro gram der partij. V.V.D. en P.v.d.A. zijn in dezen geen tegenstelling, zoals de heer Bur ger suggereert. Ze zijn op dit punt ge lijk. Van onze weerkundige medewerker) Tot nu toe hebben de stormdepres- si es alleen op de oceaan onrustig weer gebracht. Gisteravond verscheen by Ierland echter een actieve depressie die langzaam in Oostelijke richting koerst en vandaag aanleiding zal ge ven tot de eerste herfststorm boven het Noordzee-gebied. Ook in ons land zal de wind flink aanwakkeren. Voor de scheepvaart gaf het KNMI gisteravond een waarschuwing uit voor storm S a 9. Het gebied met de hoogste wind snelheden zal waarschijnlijk ten Noor den van ons land passeren. In Ierland meldden sommige stations gisteravond windsnelheden van ongeveer 100 km per uur (windkracht 10). Ais gevolg van de depressie-activiteit zal het weer koel en onbestendig blijven met voor al in de kustprovincies af ten toe regenbuien. De vacantle- en snlpperdagultkering aan bouwvakarbeiders zal met 1234 pro cent worden verhoogd, aldus een besluit van de federatie van werkgeversorgani saties Raad van Bestuur Bouwbedrijf. De uitkering o.m. tijdens de verplich te vacantieweek bestaande uit twee. we- ken loon, heeft tot dusverre plaats ge had op basis 100 procent van het rege- lings- of contractloon. Inmiddels is, door wettelijk toegestane toeslagen en tariefwerk-het- gemiddelde loon van de 'bouwvakarbeider - op een hoger peil gekomen dan 43 maal bet basis uurloon. Teneinde het evenwicht tussen gemiddeld inkomen en vacantie- uitkering te herstellen, is besloten tot de genoemde verhoging van de uitke- "ifé Raad van Bestuur Bouwbedrijf heeft besloten de hiervoor nodige verho ging van de bijdrage der werkgevers aan het sociaal fonds bouwnijverheid te doen ingaan bij de aanvang v®-" he' nieuwe z.g. bonnenjaar in Juli 1958. Boven kleine dorpen in het midden van het Atlasgebergte en langs de grens met Spaans Marokko begonnen vandaag witte vlaggen te wapperen, hetgeen er op duldt, dat een deel van de stammen In de opstandige zone bereid is de strijd ie staken. Franse officieren ter plaatse waren echter niet optimistisch, dat er nu een einde aan de moeilijkheden zal komen. Bij Tizi Ouzii bij de grens van Spaans Marokko duurt de strijd voort. Hier hebben gisteren troepen van het vreem- „r, geregelde Franse - troepen zich verenigd om gezamenlijk lijk reeds was ges de weg naar Spaans Marokko, die door schepen, is omhalftienvoor aUe sche De loodsdienst op de Nieuwe Rotter damse Waterweg, die vanmorgen tijde- Aleemeen is men volgens Reuter in ..ashington van mening, dat indien de huidige tendentie in (Van een onzer verslaggevers) yERDACHTES geschrijf bedreigt het pcU jan t'egen Aldus de Officier van justitie mr. Nieuwsbrief", die van- J. F. in Den Haag, hoofdredacteuvan het beschuIdigd van morgen voor de Haagse rechtbank t gelegde bewezen en eiste majesteitsschennis. De offtcier achtte d den of een maand hechtenis, tegen verdachte een b°e!j? '".[neenisstraf van vier maanden met een alsmede een voorwaardelijke gevangenissi proeftijd van drie jaar. "lagen zou'voortduren en een.commu nistisch beïnvloede regering de macht zou. overnemen, gehele strategie van de Z.O.A.v.u. ge vaar zou lopen. Het gevaar van een vijandige rege- ring in Indonesië, dat in het centrum van het Z.O.A.V.O.-gebied ligt, houdt de betrokken autoriteiten in Washington al lang bezig. het evenwicht van de F. had in September van. het vorige laar een artikel geschreven in zijn o (oplaag 1250 ex onder het °P^hriEt „De Koning zegt neen". Hierin oefend hij critiek uit op de opheffing van 1 döor mr Uniestatuut. Hij betrok hieDrbij ook ce Haaa di Koningin en schreef in dit verband een zinsnede, die beledigend werd ge Ot> vraaen van de president mr. sa, Chrf de Jong, antwoordde F. vonmor- gen. dat hij gezien de «hoge moeten deze zaak gemeend had dlt^™^our_ schrijven. Ook omdat geen ander j nalist dit zou durven. e Officier van Justitie merkte op, dat bldolrmfhebbln'"gehad" de!6 dat5 F. nop\e°tte%ak, H M m voorts het ontbreken van oprecht rouw, dat zeer zeker veel zo<3 dac^es geven", aldus de officier, die verdaentes artikel toeschreef aan door b5fL0jitick vonden teleurstelling in oprecht politie* StWatVtreft de strafmaat merkte de officier op, dat de Koning te hoog is gezeten om de straf te doen gelden als criminologische weerwraak voor de oe- ^De eerste verdediger van de verdach te mr H F. Boissevain uit Amster dam die daarna het woord voerde, gaf toe 'dat F. de gewraakte zin wat ele- 1 .ti mp eanter had' kunnen formuleren, maar hij fag niet in waarom deze zin krenkend Daarna werd het pleidooi voortgezet Ph. C, M. v. d. Ven te Der. Haag, dieo.m. opmerkte, dat er geen bewijs van opzet is te vinden, zo er al sprake zou zijn van belediging npze verdediger noemde de verdachte „ultra-monarchistisch". „Monarchisti- scher dan mijn cliënt kan men niet zijn", verklaarde hij nader op een vraag VaDedverdediger kwam op de te zinsnede, die hü nog eens details uitwerkte terug. Hu werd hierin ge stoord door de president, die opmerkte, dat hü zich op het randje van het toe' laatbare bewoog bü zijn besprekingen van de taak van verdeling van de ko ningin. De verdachte zei in een laatste woord, dat hij het betreurt, dat het artikel ver keerd is begrepen, niet dat hij het heeft eeUitspraTk over veertien dagen. Met het oog op de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Beneluxlanden heeft het comité van Benelux-ministers gisteren in Brussel de voorzitters van de raden nadere richtlijnen gegeven, die de toepassing van de bepal.nge. van het orotocoi van 9 December mogelijk maken, voor zover het in de O.E.E.S. niet-ge- tiberaliseerde producten betreft. Boven dien hebben de ministers een gemeen schappelijke kennisgeving opgesteld, die aan de O.E.E.S. gezonden moet worden en betrekking heeft op de nieuwe nberaii- --atieverpliehtingen. die met ingang van October 1955 toegepast moeten worden. De ministers hebben besloten, wegens de gunstige ontwikkeling der handels- verrichtingen tussen de Beneluxlanden en de gewijzigde concurrentieverhoudingen, af te zien van de toepassing van de in Juli 1953 voor een zeker aantal producten getroffen regeling van de met-teruggave van de Nederlandse omzetbelasting. Tijdrits cru bijeenkomst van dr z.g. „Hunterchib" in Den Hung heeft Frank Crismvr. leider van f- rikunnse E.CA-mission in Nederland, die destijds Clan-lice Hunter als zo danig is opgevolgd, afscheid gmomen van Nederland. Op de foto v.t.n.r.: mr. F. 1. hlrunenhttrg, stuatssccretans va n Oorlog, Clarence llimter, lire- admiraal H- O- Moorman, staats- secretaris van Marine, Frank Chrismrr, George I'crkins, ami). All. Council cn Andreas Knnliovde, chragé d'.if- faire, au Ambassade. Beledigd. De waarnemende Westdurtse consul-generaal in Bombay, dr. Heinrich Rönreke. is Maandagavond weggelopen uit een bijeenkomst ter gelegenheid van Wereldkinderdag", omdat de Westduuse vlag ontbrak bij die van 33 andere lan den. De burgemeester van Bombay ver klaarde. dat er een vergissing in het sped was, maar Rönreke had de afwezigheid van de vlag als een grove belediging opgevat. Als eerste bijeenkomst staat op het programma oen meeting op Zaterdag. 29 October, te houden in de nieuwe Ener gie-hal van het A'noy-complex. Er worden 6000 aanwezigen verwacht: een zangkoor van 1200 stemmen wordt Na de grote bijeenkomst in het Rot- gevormd, terwijl het Muziekkorps van De voorzitter van de Ziekenfondsraad is zo deelt hij mede ter ore ge komen, dat enige algemene ziekenfond sen hebben besloten, met ingang van 9 October dc premie der vrijwillige ver zekering belangrijk te verhogen. Naar aanleiding daarvan is in een rondschrijven alle fondsen onder de aan dacht gebacht, dat het niet mogelijk is, op zo korte termijn de voor een besluit tot premieverhoging vereiste goedkeu ring tc verlenen, daar eerst moet wor den onderzoch, of vrhoging noodzake lijk is. Voorts zijn de fondsen er met klem op gewezen, dat de premie der vrijwil lige verzekering voor de meeste gezin nen reeds een zware druk betekent en dus een verdere verhoging van deze premie tot het strikt noodzakelijke dient te worden beperkt. Daar het thans nog geheel onzeker Is. in welke mate kostenstijging als gevolg van herziening der honoraria van de onderscheidene groepen van medewer kers in de naaste toekomst is te ver wachten en welke betalingen met terug werkende kracht nog moeten worden ge daan. ontbreken vooralsnog de nodige Dinsdagnacht is in de „Dr. Nolet- stichting" te Schiedam een drieling ge boren. I-let zijn kinderen van het echt paar VersluisHollnan. wonende Prins Hendrikstraat 44 tc Vlaardingen. De kinderen wogen resp. 1715, 1670 en t260 gram. De namen zijn Arend Johannes, Adriana Alice en Maria Lutuina. De moeder maakt liet naar omstandigheden redelijk wel. Dit is de tweede drieling van Vlaar dingse ouders, die dit jaar in de „Dr. Noletstiehting" ter wereld kwam. Heiaas is enkele weken geleden een der kinde ren van de in het begin van dit jaar ge boren drieling overleden. gegevens voor een verantwoorde premie verhoging. Bovendien hebben vele fond- len over de afgelopen jaren overschot ten geboekt op de exploitatie der vrij willige verzekering en dienst ernstig te worden overwogen, in hoeverre even tuele nabetalingen uit deze overschotten kunnen worden gedekt. Op de fondsbesturen in een dringend beroep gedaan, zich van overijlde pre mieherziening te onthouden. terdamse stadion op 30 Juni. waar dr. Billy Graham het woord voerde, heeft het Rotterdams Comité niet stilgezeten. De zg. „nazorg" heeft zijn werk ge daan en is momenteel nóg bezig, ter wijl er plannen zijn om in najaar en winter bijeenkomsten te beleggen, die een mógelijk bezoek van Billy Graham in 1956 voorbereiden. het Leger des Heils opnieuw de samen zang begeleidt. De actie wordt onder de reeds mgc- bwerde titel „Rotterdam voor Chris tus" gevoerd, omdat het Landelijk Bil ly Graham-Com/tè. waarin ds. A. v.d. Most Herv. Schipperspredikant te Rot terdam zitting heeft, er de voorkeur aan geeft deze naam te reserveren voor na tionale actie's. Parel Toen de vierjarige Linda uit de Amerikaanse plaats Living ston twee eieren naar binnen wade brengen, gleed zij uit over de pas ge wreven vloer Tot ieders grote verba zing kwam uit een der eieren een echte parel tevoorschijn, ter grootte van een kleine erwt. Aangezien de kip per. gemaïen oesterschalen plachten te consumeren, is de parel vermoede lijk ingeslikt, maar het is nog een raadsel hoe de kip kans heelt gezien de parel in het ei te verwerken ItÊ: 'i: gi 1 i A T tö (Van een onzer verslaggevers) De Stichting van de Arbeid heeft naar aanleiding van het voornemen In de grafische bedrijven de uitbreiding der vacantierechten te realiseren aan het Centraal Bureau (het overkoepelend orgaan van de werkgevers- en werk nemersorganisaties in de grafische be drijftak) enkele vragen gesteld over de repercussies, die dit eventueel voor de prjjzen zou hebben. In het „Grafisch Orgaan" van deze week, het blad van de Ned, Chr. Gra fische Bedrijfsbond, lezen wij nu dat het Centraal Bureau aan de Stichting van de Arbeid het volgende heeft ge antwoord: 1. Bij de laatste prijsvaststelling ia de grafische bedrijfstak is geen reke ning gehouden met de mogelijkheid, dat de vacantie en de vacantiebijslag zouden kunnen worden uitgebreid. 2. Hoewel een uitbreiding van de va cantierechten en de vacantiebijslag, ge zien de lage rendabiliteit in het gra fisch bedrijf repercussies voor de vige rende prijsregeling met zich zou moeten brengen zal daar in als gevolg van de huidige regeringspolitiek geen wijzi ging kunnen worden gebracht We vernemen intussen nog dat de looncommissie van de Stichting van de Arbeid inmiddels besloten heeft geen bezwaar te maken tege nde uitbreiding der vacantierechten. De zaak zal nu nog aan de orde komen in de Stichting van de Arbeid zelf. Vermoedelijk sal. dat nog deze week het geval zijn. lij; !ij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1