Stormloop tegen Frans kabinet begonnen s s BESLISSEND DEBAT OVER MAROKKO NA KANSEN VAN FAURE REDE VERBETERD Prinses Wilhelmina doet beroep op ons volk Koningin Juliana zag Haagse kinderogen glunderen Russen laten 24 generaals vrij 1902 Honderden flessen acetyleen in Alblasserdam ontploft Moeder verdacht van moord op haar dochter Wedloop tussen F.S. en Moskou om Oostenrijk te wapenen I II VRIJDAG 7 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3198 Weerbericht Geen koophandel! Paraguay moet Perón verbannen Voor veiliger verkeer j FILM OVER KINDERFONDS V.N. Engeland en Rusland gaan samenwerken op atoomgebied Reeksen explosies na felle brand Vliegtuig met 65 man neergestort Alle inzittenden omgekomen Minister neemt de tengels in handen r II ARGENTINIË EIST: PRECIES om m'gen uur gisteravond luidde vice-voorzitter Robert Laco.«te in de Franee Nationale Vergadering een bronzen bel en maakte onder grote stilte bekend: -,De orde van de dag ver langt bet debat over Marokko". Bij dit debat staat het bestaan van het kahinet-Faure op het spel. En het ziet er voor Faure somber uit. maar nadat hij gisteren in de Nat. Vergadering een goede rede had gehouden leken zijn kan sen toch verbeterd. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina Bescherm- vrouwe van de „Nationale Veilig-Verkeersactie voor de ge- zinnen" van het Verbond voor Veilig Verkeer richt zich met onderstaand woord tot de sesinnen van ons volk: Paleis Het Loo October 1955 VER KIEZEN'GEN INDONESIË ER begint een hevige strijd te woeden tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie over de levering van wapens aan het neutrale Ocistenrijk. Dit is gisteren duidelijk gewor den. toen dertien vrachtauto's met Russische ammunitie gedu rende de nachtelijke stilte aan de OostenrijksHongaarss grens ar riveerden. Roofoverval P.T.T.-auto Koopman veroordeeld iifflgs ff ¥i M Al fv i*r f4 BotJerdarxn Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 u U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ^örayenhage: Huvgensplein i Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18 30—1930 u.: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tutum- Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond: WEER REGEN. Over het algemeen veel bewolking met tijdelijk regen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen West en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN a October: zon op 6.53, onder 18 06; maan op 23 11, onder 1-131 L,„K. va h Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Kamer van Koophandel te Haarlem heeft op de vraag of er te Haarlem een uitgebreid technische school moet worden gesticht, beves tigend geantwoord. De kamer heeft daar echter aan toe gevoegd, dat dit niet mag betekenen, dat Haarlem over enige tijd drie uit gebreid technische scholen rijk zal zijn. De kamer geeft in overweging de vorming van een gezamenlijk be stuur uit de drie besturen van de be staande algemene, rooms-katholieke en protes-ants-christelijke ambachtsscho len. De suggestie van de Kamer van Koophandel komt ons onjuist voor. Met de stichting van scholen zoals de Kamer van Koophandel bedoelt, be reikt men in feite niets anders dan dat er een soort „algemene" schoo' ontstaat. Een „algemene" school mei een soort van voorzichtige neutrali teit, waarbij de voorstanders van bij zonder onderwijs (rooms-katholiek en protestants-christelijk) zich zouden moeten spannen voor het karretje van een onderwijs, dat zij principieel be strijden. Wanneer de voorstanders van bij zonder onderwijs in bepaalde geval len deze weg opgaan, graven zij hei graf voor de bijzondere scholen. Wanl als dit zou kunnen bij het uitgebreid technisch onderwijs, waarom dan niet bij de ambachtsschool? Waarom dan niet bij de middelbaar technische school? En waarom niet bij het mid delbaar en het lager onderwijs als geheel? Het is bekend, dat de voorstanders van openbaar en neutraal onderwijs juist van oordeel zijn, dat dit kan en dat dit moet. Dat brengt hun opvatting over „algemeen" met zich mee. Maar de voorstanders van „bijzonder" on derwijs zijn van oordeel dat deze op vatting van „algemeen" onaanvaard baar is. Daarom geldt hier het „principiij obsta". Weersta bij het eerste begir de verleiding de verkeerde weg op tt gaan. Als wij deze weg opgaan zijn we In de hele onderwijskwestie ons recht van spreken kwijt. „„.AT de Kamer van Koophandel t< \V Haarlem hier wil komt in princi- pe overeen met wat de P.v.d-A. in haar ontwerp-onderwijs-program zegt De P.v.d.A. erkent de mogelijkheid van plaatsruimte voor confessionele scholen bij het nijverheidsonderwijs Maar, zegt het program dan, „tol .stichting van een dergelijke school in gemeenten met een gemengde bevol king naast de nijverheidsschool die voor alle gezindten toegankelijk is, moet eerst worden overgegaan wan neer daartoe in verband met de be hoefte van het bedrijfsleven en/of het aanbod van leerlingen behoefte be staat. Hierbij dient ook overwogen te worden of een dergelijke school, wat de kosten betreft, verantwoord is." Er is hier dus wel een treffende overeenstemming tussen de P.v.d.A. en de Kamer van Koophandel, een instelling uit werkgevers bestaande. Maar wij moeten hier overwegend principieel protest inbrengen. De vraag of de christelijke school zal zijn of niet zijn, is geen zaak van koop handel! DETEKENT dit*dan dat geld geen rol speelt en dat men maar met steun van overheidsgeld niet-levens- vatbare scholen tot aanzijn moet roe pen? Geenszins. Het kan inderdaad wel zo zijn, dal er in een bepaalde plaats geen drie scholen van hetzelfde type, maar var. verschillende gezindte kunnen be staan. Het kan ook wel zijn van wel Wij zeggen niet zo gemakkelijk als de Kamer van Koophandel deed, dat ei in Haarlem geen drie uitgebreid tech nische scholen moeten komen, zoal! er ook drie ambachtsscholen zijn ge komen. Maar als dat niet kan moet et overleg zijn in dier voege, dat men streeksgewijze beoordeelt waar een christelijke, waar een rooms-katholie ke en waar een dusgenaamd „alge mene" school zou moeten komen. En het is onaanvaardbaar om er daarbij van uit te gaan dat als er er gens maar één school kan zijn, dit dan per se een „algemene" school zou moeten zijn. Wij ontkennen het prioriteitsrecht van de z.g. „algemene" school. Maar nimmer zoeke men de oplos sing van de moeilijkheden door mee te werken aan verwatering van het principieel karakter van onze eigen onderwijspolitiek. Argentinië heeft Paraguav diploma tiek maar vastbesloten meegedeeld dat de gevallen dictator Juan Peron uit Paraguay moet verdwijnen, om dat zijn aanwezigheid daar de goede betrekkingen in gevaar zou kunnen brengen. Argentinië heeft in een nota verklaard dat een voortdurend verblijf van Peron in Paraguay ..Onverenigbaar zou zijn met het handhaven van harmonieuze be trekkingen tussen onze landen". Het Argentijnse protest was gegrond op verklaringen die Peron aan de pers afgelegd heeft. Daarin betoogde hij nog steeds de grondwettelijke president van Argentinië te zijn, omdat hij niet afge treden was, maar tot ballingschap ge dwongen werd. Op een vraag of Paraguay Peron zou verhinderen zich bezig ie houden met activiteit tegen de Argentijnse regering, antwoordde president Stroessner van Paraguay: ,.Wij hebben er geen belang bij een toestand in het leven te roepen, waar door onze traditionele vriendschap met Argentinië in gevaar wordt gebracht". Eerder had president Stroessner mee gedeeld, dat zijn land strikt zijn plich ten zal nakomen wat betreft het verle nen van asyl aan Peron. Donderdag is het werk in alle Argen tijnse vleesverwerkende bedrijven her vat. De openbare senaatsvergadering op Donderdag 13 October om 15.30 uur, waarm dr. F. W. Prins met een rede het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Economische Ho geschool te Botterdam hoopt te aan vaarden, is wegens omstandigheden uitgesteld. Nadat de premier ginleren. zoal- gemeld, drie var. de vier Gaullistische minister* had gedwongen ontslag ie nemen nmdat zij met hem overhoop lagen, ontviel hem ook een andere steunpilaar. De onafhankelijke fractie besloot aan alle ministers van deze partij te verzoeken, af te treden. Tot dere mini-Ier* helioort ook Pina}, de mini-ter van Buitenlandse Zaken. Het sehyut echter dat Pin,n aan zijn premier trouw bIijft Tegenover premier Faure stond I>ij het liegin van hel debat een slagorde van partijen die samen over 3(15 van rle 627 zetels in de Nationale Vergadering beschikken. Partijen die 131 zetels rijk zijn zitten op de wip. Indien slechts tien \an deze afgevaardigden tegen Eaure stemmen, is dat voldoende om het kabinet ten vat te brengen. Met zekerheid kail Faure alleen rekenen op 189 stemmen. De beslis sin.' wordt Maandag verwacht. Premier Faure zelf opende het de bat met de verklaring, dat zich „op het ogenblik een grote actie tegen ons land ontwikkelt. Vandaag is het Noord-Afrika, morgen kan het elders zijn. Onlangs is deze aanslag op di plomatiek gebied en ook in de Ver. Naties aan de dag getreden", zei hij. Aan het slot van zijn indrukwek kende verklaring zei de premier, dat er een „regering van. nationale vei ligheid" is geëist. Doch deze veilig heid eist juist, dat een regerings crisis voorkomen wordt. Daarom had hij geweigerd af te treden of dit debat uit te stellen. (Van onze Haagse redacteur) Koningin Juliana heeft gistermiddag haar belangstelling getoond voor het werk dat het kinderfonds van de Ver enigde Naties verricht ten behoeve van het welzijn der kinderen in vele lan den. Met het corps diplomatique, leden van de regering, de gouverneur van Ned. Nieuw Guinea en vele andere autoriteiten was de vorstin aanwezig in het Metropole theater in Den Haag om de première van de film „Kinderogen glunderen weer" bij te wonen. Deze korte kleurenfilm werd in sa menwerking met Unicef „United Nations International Children Emergency Fund" vervaardigd om te laten zien hoe noodzakelijk dit werk is. Van de 900 millioen kinderen, die de wereld telt krijgen er 600 millioen niet wat zij nodig hebben. Ondervoeding, gebrek aan kleding en huisvesting, onvoldoende me dische verzorging zijn oorzaak van ont stellend hoge ziekte- en sterftecijfers onder kinderen en kraamvrouwen in tal loze landen. Vier en twintig- generaals van de Wehrmacht zijn gisteren na tien jaar Russische krijgsgevangenschap terug gekeerd. Zij kwamen te Hcrleshausen in West-Duitsland aan als de eersten van de 9.626 Duitse krijgsgevangenen die de Russen beloofd hebben te zul len vrijlaten. Generaal Walther von Seydlitz. die te Stalingrad gevangen werd genomen, bevindt zich onder de vrijgelatenen. Von Seydlitz heeft in de afSe|°P^t oorlog voor het comité ,,Vrij Duitsland gesproken. Dit was door de Kussen ge- sticht. Een der generaals zeide, dat alle le den van het transport door de Kussen tot 25 jaar gevangenisstraf waren ver oordeeld. Hij verklaarde voorts dat bin- Tanden. Een unicum in de medi sche wetenschap heeft zich in een ko- penhaags ziekenhuis voorgedaan: er werd daar een kind geboren met twee tanden in de onderkaak. Na enkele uren werden die door de hoofdverpleegster verwijderd, maar twee dagen later Pie ken er op dezelfde plaats twee nieuwe te zijn gegroeid. Röntgenonderzoek wees uit, dat het een paar echte tanden waren en niet een of ander be end cr weefsel. nen enkele dagen nog zes groepen van vrijgelaten Duitse generaals tut de Sow- jet-Unie in West-Duitsland verwacht kunnen worden. De Britse natuurkundige en Nobel prijswinnaar, prof. C. F. Powell, die pas is teruggekeerd van een bezoek aan Rus sische atoomfabrieken, heeft verklaard, dat Russische natuurkundigen hebben toegestemd in samenwerking met hem. Het betreft hier proeven met ballon nen, mogelijk in het Noordpoolgebied, ter bevordering van het onderzoek van kosmische stralen. Prof. Powell zeide verder, dat een synchrocyclotron van 37 000 ton, die aan de oevers van de vvoi- c wordt gebouwd, beschikbaar zal zijn voor proefnemingen van Britse natuur kundigen. II. M. de Koningin, vergezeld i an Danny Kaye, terlaal het theater. Klepperende kinderen tor men een erewacht. Hiertegen bindt UNICEF de strijd aan en het fonds wil de be miking van de gehele wereld opwekken voor dit werk belangstelling te tonen, opdat millioe- nen kinderogen die dof geworden zijn door ziekte en ontbering weer zullen gaan glunderen. „Er zijn weinig dingen zo algemeen en internationaal als de kinderwereld: Kleine wonderbare schepseltjes nog on bevangen met hun vreugden en ver drietigheden, hun lach ert hun traan" zei mr. A. M. Joekes, voorzitter van het Ned. comité UNICEF in zijn wel komst woord waarin hij koningin Julia na dank zegde voor haar warme be langstelling m het wel en wee van de kinderwereld. De feestelijkheden in het Haagse thea ter heeft ook de ogen van vele Haagse kinderen doen glunderen. Het ensemble de Haagse Ooievaartjes dat uitverkoren was om voor het hoge gezelschap een kleppermars ten gehore te brengen was nauwelijks in staat de aandacht op de kleppers te houden. De grapjes van de lilmspeler, kindervriend Danny Kaye die aan de film meewerkte en bij de première aanwezig was en die nu op het podium stond omringd door de klepperende kinderschare maakte het voor de kinderen haast onmogelijk de ogen op de dirigent gericht te houden. Honderden andere kinderen hebben urenlang buiten in de regen gestaan om de vorstin toe te juichen en een handtekening van de filmspeler te be machtigen. H.M. de Koningin heeft aan de stich ting Nederland comité „UNICEF" een belangrijke gift geschonken. Nadat een socialistische, een onaf hankelijke en een gaullistische afge vaardigde heftige aanvallen hadden gedaan op de regeringspolitiek in Marokko, werd de vergadering ver daagd tot vanmiddag. De Franse politieke crisis ontwik kelde zich gisteren, (wij maakten hiervan reeds in 't kort melding) in snel tempo: 09.30 uur Premier Edgar Faure „ontsloeg" vier gaullistische leden van de regering: Gaston Palewski, staats secretaris van het bureau van de pre mier, generaal Pierre Koenig, minister van Defensie, Raymond Triboulet, mi nister voor Oudstrijders en Oorlogs slachtoffers, en Maurice Bayrou, mi nister van Koloniën. Als opvolger van Koenig benoemde Faure tot minister van Defensie generaal Pierre Billotte, een voormalig gaullist en thans lid van de kleine „rppy.hKkeins-e en so ciale actie-groep". 11.45 Het Franse kabinet besloot een onmiddellijk debat over de Ma rokkaanse politiek te vragen. 15.00 Het bureau van de Kamer aanvaardde dit verzoek. 16.00 De Kamer keurde de aan beveling van het bureau goed. 16.30 De agrarische fractie maak te bekend dat zij de politiek van de regeripg afkeurde en vroeg haar mi nister, de minister van Landbouw, Jean Bourbet, af te treden. 18.00 Op een vergadering van de onafhankelijke fractie werd met 26 tegen 15 stemmen besloten alle onafhankelijke ministers te verzoeken af te treden. De onafhankelijke mi nisters zijn de minister van Buiten landse Zaken, Antoine Pinay, de mi nister van Wederopbouw en Steden bouw, Roger Duchet, en plaatsver vangend minister van Verdediging Jean Crouzier. 18.00 Op fractievergaderingen van de onafhankelijken, de dissidente gaullisten, de agrariërs en de onaf hankelijke agrarische coalitie werd besloten Faure te verzoeken af te treden vóór het debat zou beginnen. De vier groepen waren van mening dat het geen zin heeft een parlemen tair debat te houden over de politiek van Faure wanneer reeds zo vele afge vaardigden zich tegen hebben uitge sproken. Het zou de gemoederen node loos opzwepen en nog meer vijandelijke gevoelens jegens elkaar kweken, waar door het vormen van een nieuw kabi net later alleen maar moeilijker zou worden. Van elk der vier partijen begaf een afgezant zich naar de residentie van dë premier om hem aan te raden liever meteen ontslag te nemen dan te worden verslagen bij een officiële stemming in de Nationale Vergadering. Premier Faure maakte echter be kend dat hij niet zou aftreden vóór de Nationale Vergadering een debat over de Marokkaanse crisis zou houden. De premier wenste de zaak in het parle ment uit te vechten. Premier Faure Is met het ontslag aan de Gaullisten daarop komt zijn „verzoek" aan hen om heen te gaan WIE denkt er niet met afgrijzen en vrees aan de gevaren op de ver- keersweg als hij deze betreedt. Moet deze toestand zo blijven?. Het Nederlandse volk gaot deze -waag steeds meer als eert nationaal belang zien. Het geve hierop een duidelijk antwoord. Daartoe krijgt het een. zeldzame gelegenheid bij deze Nationale Veilig-Verkeersactie voor de gezinnendoor zijn volle aandacht en belangstelling te wijden aan de gezinswedstrijden en de Kijk- en Luistervedstrijdenwaaraan het verzocht wordt deel te nemen. Tevens wordt de gelegenheid geboden nader kennis te maken met de verkeers problemen. Ouders, pakt aan, leert Vw kinderen nog meer dan tot nu toe in Uto huiselijke kring de regels van het verkeer, brengt hun reeds nu ver antwoordelijkheidsbesef bij. In deze actie wordt een dringend beroep op een ieder gedaan, eerbied te hebben voor het leven, en daarbij vergete men ook niet de dieren. Die eerbied te betonen op onze straten en wegen. Zich aldus het vertrouwen, in hen gesteld, ivaardig te zijn. Hoepelen zijn er helaas niet, die door hun roekeloosheid de wegen onveilig maken, waardoor zij blijk geven het in hen gestelde vertrouwen on waardig te zijn. Geve God dat hun geweten en plichtsbesef ontwake. Daartoe werke ons gehele volk mede. H DE heer Burger neeft de school- motie-1902 van de SDAP in het geding gebracht om te betogen, dat de SDAP eigenlijk altijd opgekomen is voor het goed recht van de bijzon dere school. Papier is geduldig, ook het papier waar moties op staan. En het is beslist niet iuist om de indruk te wekken dat na 1902 het de SDAP en de leden van de SDAP zijn geweest, die zich om de bijzondere schoo] hebben bekommerd. In de periode van 1902 tot 1917 zijn het de christelijke partijen geweest, die te gelijkstelling van het bijzon der onderwijs hebben moeten bevech ten. Zo staat het historisch. Ondanks Troelstra en de schoolmotie-1902. In Voorburg is aangehouden en over gebracht naar het bureau van politie als verdacht van moord op haar 16-jarige dochter de 46-jarige C. G-, gescheiden echtgenote van P. J. Z. uit de Van Montfoortstraat te Voorburg. Dinsdag avond werd verdachtes dochter A. A. Z., oud zestien jaar, onwel en moest naar het ziekenhuis Sint-Anthoniushoeve wor den overgebracht. Daar deden zich bij de patiënte vergiftigingsverschijnselen voor, zodat de geneesheer-directeur van het ziekenhuis, toen de patiënte was overleden, de commissaris van politie van een en ander op de hoogte stelde. De recherche heeft toen een onderzoek ingesteld, dat leidde tot aanhouding van verdachte. Deze ontkende aanvankelijk ook maar iets rnet de zaak te maken te hebben. Toen men evenwel op last van de justitie sectie op het lijk verrichtte, kwam daarbij vast te staan, dat het slachtoffer ten gevolge van vergiftiging was overleden. De moeder werd aan een kruisverhoor onderworpen. Zij bekende tenslotte haar dochter te hebben gedood door het toe dienen van het vergif rattenkruit. Ge bleken is dat de moeder reeds eerder met de justitie in aanraking is geweest, inzake mishandeling van haar dochter, waarvoor zij destijds zes weken gevan genisstraf had gekregen. Nadien is de verhouding nimmer meer goed geweest. De vrouw is voorgeleid voor de Officier van Justitie te 's Gra- venhage en. aldaar ingesloten. (Van een onzer verslaggevers). Op het terrein van de Acetyleen- en dissousfabriek „De Graafstroom" aan de Rapenburg te Alblasserdam, zijn vanmor gen omstreeks half acht. nadat in de vul- inrichting brand was ontstaan, honderden flessen met acetyleongas ontploft, De ontploffingen gingen gepaard mei luide knallen, die tot zelfs in Dordrecht en Papendrecht te horen waren. Persoon lijke ongevallen deden zich niet voor, wel werd door rondvliegende stukken staal schade toegebracht aan fabriek, kantoor en de omliggende woningen. Bij de acetyleenfabriek werken veertig arbeiders. Zij zochten direct na het be gin van de brand een goed heenkomen. Enkelen van de zes man, die in de vul- inrichting bezig waren, zagen m hun vlucht nog kans de kranen van de gas houder af te sluiten, waardoor een gro tere ramp kon worden voorkomen. feitelijk neer de „rebellen" in zijn kabinet een neuslengte voor geweest. Juist Woensdag had de sociaal-republi keinse fractie (Gaullisten) in de Na tionale Vergadering besloten haar mi nisters te adviseren zich uit de rege ring terug te trekken, tenzij het kabi net zou worden gereconstrueerd tot een soort nationaal kabinet „tot redding van Frankrijk". Waarschijnlijk zweefde de Gaullisten voor de geest, dat gene raal de Gaulle de leiding van zulk een regering zou moeten hebben. Blijkbaar gebelgd over deze ontwik keling ontbood premier Faure gistermor gen, voordat het kabinet bijeenkwam, zijn Gaullistische ambtgenoten bü zich. Hij gaf hun onverbloemd te verstaan, dat zij hun portefeuilles ter beschikking dienden te stellen, met uitzondering van minister Molinier. die zich achter het beleid der regering schaarde. De gemeentelijke brandweer van Al blasserdam. die snel ter plaatse was. kon weinig uitrichten. De met een regelmaat van een uurwerk in de lucht en over de rivier De Noord vliegende flessen met acetyleen en het gevaar voor nieuwe reeksen explosies beletten de spuitgasten het terrein van de ramp te naderen en de vuurhaard te bedwingen. Politie en brandweer zetten het terrein af en assisteerden de vluchtende bewo ners uit de bij de fabriek gelegen wo ningen. Het vuur in de fabriek vond ook voed sel in een vrachtauto, die geladen was met veertig flessen gas. Enkele arbeiders hebben met gevaar voor eigen leven kans gezien, zo werd verteld, de brandende wagen weg te rijden, waarop de brand weer direct haar stralen richtte op het voertuig. De brandweer achtte het om twaalf uur verantwoord zich op het terrein te begeven. Direct begon zjj met het blus sen van de nog zwak oplaaiende vlam men. In korte tijd was men het vuur meester. Omdat nog gevaar bestaat voor kleine ontploffingen blijft het ter rein vandaag gesloten. De scheepvaart op de Noord was gedurende twee uur gestremd. Op Midden-Java moet op een klein aantal stem bureaux in vijf plaatsen over gestemd worden wegens onregelmatig heden. Maar volgens P.I.A. wordt ver wacht dat dit nauwelijks de cijfers zal beïnvloeden. De hierna volgende bm non bekomen uitslagen omvatten gedeeltelijk de uit slagen van de Kleine Soenda-eilanden: P.N.I. 7.922.227; N.U. 5.607.564; Moslem Masjumi 6.152.798 en communisten 5.803,468. Russische autoriteiten ln Wenen hebben er op gewezen, dat de Russi sche wapenschenkingen aan Oosten rijk zwaardere wapens betreffen dan die van de Verenigde Staten. Naar men aanneemt, bevinden er zich minstens twintig rware T-34 tanks onder. De Verenigde Staten geven Oosten rijk voor 150 millioen gulden aan wa pens. Alle vroegere bezettende mo gendheden hebben toegezegd het nieu we Oostenrijkse leger wapens te zul len geven. In 1956 zal het Oostenrijkse leger 30.000 man sterk zijn. De Oostenrijkers, die sinds kort de defensie van het land opbouwen, heb ben reeds gezegd dat zij niet goed be grijpen hoe zij het leger met vier ver schillende kalibers en types van wa pens kunnen uitrusten. Zich hiervan ongetwijfeld bewust, zijn de Verenig de Staten en de Sowjet-Unie een wed loop begonnen om Oostenrijk meai wapens te schenken dan het ooit zal kunnen gebruiken. Amerika en Rusland streven er naar het nieuwe leger van Amerikaans? resp. Russische wapens afhankelijk te maken, menen Oostenrijkse woord voerders. Het gebruik van Amerikaanse resp Russische wapens zal tot gevolg heb ben dat het Oostenrijkse leger eci beroep zal moeten doen op Amer. kaanse resp. Russische technici en des kundigen, met alle gevolgen van dien Tot dusver is het kleine Oostenrijk se leger voornamelijk op het Ameri kaanse leger georiënteerd, daar de gendarmerie, waaruit het kader ie samengesteld, reeds lange tijd van Amerikaanse wapens ea voertuigen gebruik maakt. Een Amerikaanse DC-4 mei 62 pas sagiers en een bemanning van drie koppen is gisteren in hei mei sneeuw bedekte bergland in hei Zuiden van Wyoming (V.S.) neergestort. Alle inzit tenden kwamen om het leven. Het vliegtuig is legen een bergwand aangevlogen. De wrakstukken lagen over hondarden meters verspreid. Het vliegtuig behoorde toe aan de Amerikaanse United Air Lines. Het was op weg van Denver naar San Francisco via Salt Lake City. Onder de passagiers bevonden zich enige leden van het Mormonen-Taber- nakelfcoor, dat enige tijd geleden in Wast-Europa, o.m. in Nederland is op treden. Be conlra-spiormagedienst van hel Zuid-Koreaanse leger meldt de aanhou ding van negen Koreanen. een dag voor dat zij president Syngman Rhee hadden willen vermoorden. De groep zou daarna een staatsgreep hebben willen plegen. De 29-jarige koopman H. E. S. uit Am sterdam. in de Jordaan beter bekend als „Rooie Henk", is vanochtend door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot twee en een half jaar met aftrek van de preventieve hechtenis tot heden", terzake van diefstal door middel van valse sleutels van ruim 60.000 uit een P.T.T.-auto, die op 28 October vorig jaar zijn dagelijkse ronde langs de hoofd stedelijke bijkantoren maakte. S. bevindt zich sedert 8 Dcc. jl. in voorarrest. Veertien dagen geleden requireerde de Procureur-Generaal voor het Hof. on danks de heftige ontkenning van Rooie Henk de diefstal te hebben gepleegd, twee jaar en zes maanden gevangenis straf tegen hem. De Nederlandse minister tan landbouw, visserij en voedselvoorziening, Z.f.I. S. L. Manshollheeft Donderdag in Leer- sum het daar opgerichte moderne proef bedrijf tan het Centraal Veevoeder instituut geopend. De minister nam daarbij letterlijk de teugcis zelf in handeneen span paarden, gemend door de bewindsman, trok nl. een lint stuk, waarvan deze foto een beeld geeft. 11 ÏZJ TO H fS ï-V i i X VrJ ft"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1