Maak Gruenther beoleit een Europese luchtmacl i1 Navo is achter op de tijdschema's Nieuwe vuurproef voor premier Faure Bandieten aan de kok in de Italiaans schip gezonken, bemanning gered een oe „EENKWESTIE VAN MINUTEN Roofoverval op oude man Niet alle krijgsgevangenen kwamen terug Scheepsbodem van Dinteldyk in Schiedam gearriveerd D', Eisenhower en Dulles schrijven Boelganin Versnelling van alarmstelsel Debat over Algiers is begonnen Vreemd k4.J Aanvaring in de mist bij Texel Niet alledaags transport voltooid Program van Actie A.R. Partij Duizenden doden bij overstromingen in Pakistan? Geallieerden blijven in Duitsland WOENSDAG 12 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3202 3 11 ZAAK-SCHMIDT Weerbericht r r Generaal Alfred m. Gruenther. de opperbevelhebber van de Navo in Europa, heeft er gisteren hij de vrije landen van Europa op aangedrongen hun luchtstrijdkrachten te verenigen. Volgens Gruenther is de luchtverdediging een van de zwakste punten van zijn commando. Zowel wat omvang als kwaliteit betreft, zijn de Navo-strijd- krachten achter op de tijdschema's, zei de generaal verder in een toespraak tot de Navo-ministers van Defensie op zijn hoofdkwartier hij Parijs. Hij meende, dat de defensie-inspanningen vau de Navo- landen eerder vergroot dan verkleind moeten worden. De opperbevelhebber sprak niettemin de overtuiging uit, dat de Navo reeds veel vorderingen heeft gemaakt en dat het Westen de overwinning zou behalen als vandaag een oorlóg zou uitbreken. Deze toestand geldt echter slechts voor het ogenblik, zei Gruenther. De Navo-landen kunnen zich niet veroorloven een defensie-inspan ning in de toekomst te verminderen. iWifnuMi. Generaal Gruenther T)E Franse Nationale Vergade- ring is gisteren het tweede kritieke debat binnen een week begonnen over de Noordafrikaan- se politiek van de regering: dit maal over Algiers. Maar premier Faure treedt de parlementariërs met hernieuwd prestige tegemoet na de overwinning van Zondag over zijn politiek in het protec toraat Marokko. Wordt „Moster" jzebursen? Soekarno in uniform TWEE ARRESTATIES Eén dode bij botsing üN-mm ::%m. Motor tegen lichtmast - een dode Om twaalf uur vanmorgen is havens van de Dok- en Werfmaat- het transport van de dubbele schappij Wilton-Fijenoord te Schie- scheepsbodem voor de Dinteldyk, dam. Met behulp van dri esleep- behouden gearriveerd in een der boten van de Nederlandse Stoom- sleepdienst v/h P. Smit jr. de En geland, Chili en Nederland, is dit belangrijke onderdeel voor het nieuwe schip van de Holland- Amerika Lijn van Antwerpen naar Rotterdam gesleept. Altijd spannend Vandaag is verschenen hel Ontwerp Program van Actie der Anti-Revolutionaire Partij. Wij publiceren dit in lijn geheel op pagina 5. Nederlandse schepen in aanvaring op de Theems Conjerentie in Bonn Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 <4 1 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 hlachtendienst abonnementen 18.3(1-19.30 u iaiertlags L—18 uur; Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Post-'iro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel 114402 Ktaca^ndnout 18.30—19.80 u.; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" 6°75lepïftkwartafl per 't'eek' 1 2'26 »er maand" 1 o. o pti kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist. Daarna over het algemeen zonnig. Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 3-3 October; zon op 7.01. on<ier 37.55; maan op 4.21, onder 16.34. Directie: C A. KEENING en .Mr. K. VAN HOLTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT L g: onrigcdachte van hot rapport „herziening van de rechtsvorm van de ondernoming' was deze, dat er een synthese gevende: zou worden tussen kapitaal en arbeid binnen het raam van de onderneming, zonder dal de specifieke verantwoordelijkheid van de ondernemer zou worden aangetast. Aan de commissio-Okma stond daar bij voor ogen een college van econo mische medezeggenschap waarin ver- U .enwoordigers van he! kapitaal er, vertegenwoordigers van do arbeid or der leiding vnn de ondernemer zouder samenkomen om belangrijke vraag stukken, de onderneming betreffende te behandelen. Een dergelijk college is op het ogen blik wellicht niet gemakkelijk te ver wezenlijken. Inmiddels zijn de onder nemingsraden werkelijkheid gewor den. waarin alleen werknemers zitting hebben. En het zou clan ook aanbeve ling verdienen orn de economische me dezeggenschap, die wij gisteren uit het rapport-Okma citeerden en die een overwegend sociale inslag heeft, aan de ondernemingsraden te verlenen. Het is duidelijk dat dr. Schouten in lijn eerste rede bij de Algemene Be schouwingen oo iets dereeliiks doelde. HET is duidelijk dat niet iedere on derneming zich leent voor hei toepassen van deze medezeggenschap. In het rapport-Okma wordt dan ook voorgesteld om deze medezeggenschap pas te doen aanvangen bij ondernemin gen van 200 arbeiders of meer. Onder nemingsraden moeten er al zijn in on dernemingen met 25 arbeiders. Intus sen is men .in christelijke kring ook van werkgeverszijde met het bestude ren van dit vraagstuk begonnen. Het laat zich verstaan dat men bij een zo gewichtige zaak niet zo spoedig het laatste woord gesproken heeft. Er is een overleg geweest om tot overeenstemming te geraken. Het re sultaat hiervan was, dat men het ar over eens was dat men uit de wetge ving moest verwijderen de beletselen voor deze vorm van medezeggenschap, opdat daardoor de vrijheid en de mo gelijkheid zoa ontstaan om hear ia te voeren. Dat is dus een bescheiden wens. Ons burgerlijk recht is er tot dusverre niet op afgestemd om de medezeggenschap ais hierbedoeld tot uitvoering te bren gen.. In het C.N.V,-rapport wordt dat uit voerig beschreven en worden voorstel len gedaan omtrent bepalingen, die zouden moeten worden geschrapt en omtrent nieuwe bepalingen die zouden moeten worden opgenomen. Het is duidelijk dat dit een begin zou zijn. Een noodzakelijk begin. Het rap port-Okma stelt overigens voor de eco nomische medezeggenschap slechts weinige en weinig diep ingrijpende dwingende bepalingen voor. Het is van mening dat evenals de sociale medezeggenschap, de econo mische medezeggenschap zal moeten groeien op natuurlijke wijze, zoveel mogelijk op voet van vrijwilligheid. En zo was wat wij in ons artikel van gisteren citeerden over de be voegdheden van beslissende aard ook een voorstel van bevoegdheden, die, vrijwillig zouden moeten worden ver leend. j? President Eisenhower en de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken Dulles hebben gisteren tij dep- de eerste bespreking over staatszaken, sinds de president een hartaanval heeft gekregen, een voorlopig antwoord opgesteld op de ontwapeningsvoorstellen van premier Boelganin van de Sowjct-Unie. De con ferentie duurde 25 minuten en had plaats in het legerziekenhuis te Denver. ,,In Europa wordt de vliegtjjd van Sowjet-bascs naar geallieerde doelen met minuten gemeten", zei de generaal. De gezamenlijke luchtmacht die Gruen ther bepleitte zou het Westen in staat stellen veel sneller dan nu mogelyk is, gealarmeerd en met vliegtuigen in de - N het hartje van de nacht, om I haifdrie, klonk luid geklop op de gesloten deur van een restaurant in Brooklyn te New York. Alleen de kok en twee portiers waren aanwezig en toen één van hen voorzichtig opendeed, keek hij in de loop van een revolver. Zeven zwaar bewapende bandieten traden binnen en „bezetten" het res taurant. Het eerste werk van de ongenode gasten was de kok te gelasten voor een goede maaltijd te zorgen. Nadat «an dit bevel was voldaan, gingen de herer- aan tafel. Rustig etend, drinkend en pratend wachtten zij tot er iemand zoui komen opdagen, dië de safe in het: kantoor kon openmaken. Om haifaeruj 's morgéns lieten ze de kok als dessert roereieren en koffie opdienen. j De twee portiers moesten al die tüdj op de grond liggen onder een kleed. Een chauffeur van een wasserij en een helper, die schoon linnengoed kwamen brengen, ondergingen hetzelfde lot, evenals een electrieien die met drie knechts reparatiewerk kwam verrich ten. Ook een insectenverdeiger, die een kamer moest reinigen, werd onder het kleed gestopt. Intussen was het half elf geworden en de vloer raakte aardig vol. Om wat meer bewegingsvrijheid te hebben, duwden de bandieten daarop hun ge vangenen, inclusief de kok in de ijs kast. Om zich te warmen kregen de •slachtoffers vier flessen whisky mee. Eindelijk verscheen 's middags de bedrijfsleider, die de lettercombinatie van de safe kende. Hij kreeg prompt een paar revolvers onder de neus ge duwd en opende bibberend van angst de kluis. Er zat niet meer dan 6000 dollar in, waarmee de gasten zich ijlings uit de voeten maakten, nadat ze eerst nog de bedrijfsleider bij de an deren in de ijskast hadden opgesloten. De gehele „bezetting" van het café had bijna een half etmaal geduurd. Dertien interpellaties werden reeds voor het debat ingediend. De uiteinde lijke stemming wordt niet voor Don derdagnacht verwacht. Ditmaal zullen de sociaal-republi keinen (Gaullisten) die het kabinet- Faure verlieten uit protest over de Marokkaanse politiek, Faure steunen. De gouverneur-generaal, Jacques Sou- stelle, de auteur van de economische, sociale en onderwijshervormingen in Algiers, is immers een Gaullist. Sou- stelle heeft zich naar Parijs begeven om het debat in de Nationale Ver gadering van dichtbij te volgen. Premier Faure zat niet op de rege- ringsbank. Hij had zich laten veront schuldigen omdat het debat van vorige week over Marokko hem zoveel tijd had gekost, dat hij met zijn werk was achtergeraakt. De minister van Bin nenlandse Zaken. Maurice Bourges- Manoury. nam zijn plaats in de rege- ringsbank in. De zitting werd te middernacht ge schorst tot hedenmiddag. Het 160-ton metende Nederlandse schip „Moster" thuishaven Rotterdam, dat, als gemeld, door zijn bemanning is verlaten, die aan boord van het Brit se vaartuig „Vestra" werd genomen, drijft in zuidwestelijke richting af. Een Zweedse sleepboot is uit Gothen burg vertrokken, om te pogen de „Moster" te bergen. Dinsdagmiddag omstreeks drie uur hebben drie personen gepoogd in te breken in de woning van de 86-jarige Ch. Cox te Boukoul bij Swalmen. De oude man woont daar samen met zijn dochter en twee zoons. De oude man, die onverwacht naar huis kwam, ver raste de inbrekers. Deze gooiden hem een zak over het hoofd, waarna C. hevig begon te schreeuwen, waardoor de buren werden gealarmeerd. De drie overvallers sloegen op de vlucht. Ver moedelijk werd er niets gestolen. De oude man kreeg lichte kwetsuren. De politie heeft gisteren nog gear resteerd de 22-jarige K. H. uit Venlo en de 16-jarige D, S., eveneens uit Venlo. Beiden hebben een bekentenis afgelegd en hebben ook de naam ge noemd van de derde dader, die even eens afkomstig is uit Venlo. Verwacht werd gisteravond dat hij spoedig zou worden gearresteerd. HET beviel de heer Burger niet. Daar willen me de rooms-katho- lieken op Nederland een rooms-katho- tiek, de prot. chr. partijen op Neder land een protestants en de V.V.D. op Nederland een vrijzinnig stempel druk ken. Dat is helemaal mis, want daardoor worden straks andersdenkenden in een bepaald hun niet liggend geestelijk gareel geperst, door de macht van het getal. Zo sprak de heer Burger in een ra diorede. Wjj zouden 'n kleine aanvulling wil len geven. De P.v.d.A. wil op Neder land een socialistisch stempel zetten. De P.v.d.A. Is ook nog al uit op ver sterking van de macht van haar getal. En als dat goed lukt zitten wij, anders denkenden, straks in een socialistisch gareel. Waarom de heer Burger het eerste abnormaal en het laatste normaal vindt is nog in de schoot van zijn ge- dachtenleven verborgen gebleven. De ernstige man niet het reeds wit terugwijkende httar en in militaire uniform achter tie microfoons is Indo nesia's president Soekurjio. liet merk- traartfise vun deze foto is. dat Sorkunm erop voorkomt zonder de gebruikelijke Hos!rinse hoofdbedekking. Soekarno ver baasde trouwens de toeschouwers op de dag vnn het leger, waarop deze foto werd gemaakt, door te verschijnen in generaalsuniform met vijf sterren, compleet met laarzen lucht te zijn. Gruenther zei, dat het gezamenlijk commando in vipr ge bieden verdeeld zou moeten worden: Noord, Centraal. Zuid (Middellandse Zee) en Groot-Brittannië. Op het hoofdkwartier in Parijs is men reeds meer dan een jaar bezig met een diepgaande studie van d:t vraagstuk. Aangezien alle Nnvo-plannen geba seerd zijn op verdediging, moet veel aandacht worden besteed aan de nood zaak van grotere spreiding van vlieg velden met elk een gelijk aantal vlieg tuigen, meende Gruenther. Ook moet rekening gehouden worden met de noodzaak van het organiseren van grotere strijdkrachten, die een eerste aanval, waarschijnlijk uitgevoerd met nieuwe wap.cns. kunnen opvangen. Op een vraag van een van de minis ters over bet terugtrekken van Franse troepen en de overbrenging naar Noord- Afrik::. antwoordde Gruenther dat dit natuurlijk een goed effect bad. Maar de Navo-landen dienen begrip te hebben voor het probleem dat Frankrijk In Noord-Afrika het hoofd heeft te bieden. Frankrijk heeft reeds 64.000 man reserve onder de wapenen geroepen en andere maatregelen ge troffen om voor de schaarse Franse troepen, die het Navo-commando ter beschikking heeft, een compensatie te bieden. Gruenther zei dat Noord-Afrika niet tot zijn verantwoordelijkheid behoort, j maar dat hij in een onrustig en on- veilig Noord-Afrika stellig een bedrei ging van zijn taak ziet. 1 fw&58të IM? l> Na e«n aanvaring: met het Neder landse stoomschip „Prins Maurits" van de Oranjelyn in Rotterdam is het Ita liaanse stoomschip „Vittorïo Z." Dins dagmiddag: ten Westen van TcM ge zonken. De pehelc bemanning is aan boord genomen door het Franse schip „Kleber", dat naar Duinkerken vaart. De „Prins Maurits" liep bij de aan varing een gat in de voorsleven op, dat echter niet van ernstige aard is. Persoonlijke ongevallen deden zich op geen der beide schepen voor. De aanvaring vond plaats terwijl er een behoorlijke mist stond, die het uitzicht zeer belemmerde. De „Prins Op de Rijksweg langs het kanaal naar Gent ter hoogte van Sluiskil zijn gis- termiddag twee auto's in botsing geko- men, waarbij een man werd gedood. Een bestelwagcntjc van de Zeeuwsch- Vlaamse Waterleidingmaatschappij en een geladen tankwagen kwamen in bot sing op een plaats waar aan de weg werkzaamheden werden uitgevoerd. De bestuurder van de bestelwagen, de heer tel uit Terneuzen, is tijdens het °^er" brengen naar het Maurits", die 1287 brt. meet, was op weg van Antwerpen naar Bremen. Men verwacht, dat het schip daar vandaag zal arriveren. De schade zal daar nader onderzocht worden. In een radiotele- fonisch gesprek met de rederij zei de kapitein: „Wij pompen het schip een beetje naar achteren", daarmee er ver moedelijk op doelend, dat hij het jtat in de voorsteven zo hoog mogelijk boven de waterspiegel wil houden. De gezonken „VittoriD Z."die 3147 brt. mat, hoorde thuis in Genua. Eige naar is de heer Mario Zoboli in Genua. Duur icuur Duitsers uit Bussische krijgs gevangenschap terugkeren. staan ook de vrouwen, die nog niets van Utmr verwan ten hebben gehoord en nog steeds hopen on hun terugkeer. Grote portret ten mei vermelding van naam en legernummer houden z'j VOQT s/c/i, terwijl op hun ge zichten angstige spanning staat te lezen De gelukkigen, die tcèl terugkwamen. grepen zo snel als ze konden naar de telefoon, ont hun familieleden te kunnen bellen. In de antvnngruimte in Pf'est- Berlijn was de vraag naar gebruik van de telefoon bijna niet te verwerken. Maandagavond is de 26-jarige A. F. S. den Boeft, die tijdelijk in een Hengelose industrie werkzaam was, nabij Gronau met een motor tegen een lichtmast gereden. Hij werd levens gevaarlijk gewond en is Dinsdagmor gen om 9 uur in een ziekenhuis te Grouau overleden. Het slachtoffer, zoon van ds. F. A. den Boeft, Gerei, predikant (art. 31 K.O.) te Helpman, was met zijn vriend J. A. uit Hengelo, op een motor naar Gronau gereden. Op de terugweg moesten zij uitwijken voor een geparkeerde vrachtauto, terwijl zij op dat moment door een andere vrachtauto werden ingehaald. De mo tor raakte een aan de linkerzijde van de weg staande lichtmast en sloeg over de kop. J. A. is door een auto naar Hengelo meegenomen, waar hij verbonden werd. Aanvankelijk had ma: Vrijdag wil len vertrekken. De weersomstandighe den waren echter toen van dien aard, dat het vertrek moest worden uitge steld. Maandagmorgen om 7 uur werd gestart uit Antwerpen en begunsttigd door zeer goed weer ging het vervol gens naar de richting, van. Zeeland. Het was niet doenlijk het grote -gevaarte, dat een lengte had van 120 meter, een breedte van 20 meter en een diepgang van een meter, via het kanaal door Zuid-Bevelar.d 'c leiden. Men diende gebruik te maken van de vaarwegen buitengaats en vervol gens via de Roompot, Onrust, Ooster- schelde, Krammer, Mastgat, Hollands Diep en KiL Gistermiddag arriveerde het transport reeds in de Zeehaven Dordrecht. Toen moest nog slechts de laatste etappe worden afgelegd naar Rotterdam. Ook het laatste gedeelte ging buitengewoon voor spoedig. Tegen twaalf uur ver scheen het transport op de Nieuwe Maas en spoedig was het op de plaats van bestemming gebracht. Voor de mannen, die deze verant woordelijke opdracht hadden uitge voerd, ging vanmorgen een luid. hoe- ra'tje op. Hoewel zij de vaardigheid wel bezitten dergelijke transporten in veilige haven te brengen, speelt toch steeds de risico een belangrijke rol. Kapitein Beversluis met zijn meer dan dertig dienstjaren, glimlachte, toen hem werd gewaagd of de zenuwen hem geen parten hadden gespeel. Een der gelijke onderneming blijft spannend; alles luistert als een kloken als er een radertje uitvalt, dan kan dat betekenen dat het gehele transport in gevaar komt. Onder leiding van de walkapitein, de heer C. van den Heuvel, zijn de voorbereidingen in Antwerpen getrof fen en is het plan vastgesteld hoe het transport naar Rotterdam zou worden uitgevoerd. Binnenkort zal worden begonnen met het aanbrengen van de bodem. Deze werd vervaardigd bij Cockerill in Antwerpen. Dinsdag is onder matige publieke belangstelling de 20ste zitting in de zaak-Schmidt gehouden onder voor zitterschap van rechter Rochjani. Een vertegenwoordiger van het Neder landse H.C. woonde de zitting bij. Als getuige a charge werd gehoord de 33-jarige Nederlander Hendrik Wouter Swartjes, die reeds als ge tuige in de zaak-Jungschlaeger werd gehoord. Getuige verklaarde, dat hij be klaagde in Februari of Maart 1950 ontmoette achter het basiscommando aan de Hospitaalweg te Djakarta. Beklaagde zou toen gezegd hebben: „Doe je nog mee?" In Maart 1951 ontmoette getuige beklaagde nog eens in Bandung, en in Juli van dat jaar ontmoette ge tuige de beklaagde weer op de Tang- kuban Prahu, toen daar wapens en voedingsmiddelen voor de „Nigo" uit een vliegtuig werden geworpen. Rechter: Toen bekl. zei: „Doe je nog mee, wat bedoelde hij daar mee?" Get.: „Die Nigo-kwestie". Hierover ontstond een langdurige discussie tussen de rechter en de ge tuige. In de negentiende zitting, die Maandag is gehouden, werd opnieuw getuige Wim Eko gehoord over een tocht, die hij naar Bandoeng zou hebben meegemaakt. Verdachte Schmidt merkte op, dat het hem niet duidelijk was, waarom dit onbelang rijke punt met zoveel moeite werd geverifieerd, als men andere belang rijke punten ongeverifieerd laat. Ver dachte verbaasde zich er over, dat Eko, toen hij zoals hij zei in Bandoeng vier leiders van de opstan delingen in een hotel zag zitten, niet direct naar de telefoon rende om de politie te waarschuwen. Dat zou hem toch een beloning of promotie heb ben opgeleverd. De heer Schmidt verbaasde zich er verder over, dat alle bendeleiders, die in het getuigenverhoor voorkomen, voortdurend onder andere namen op duiken. doch dat alleen hij (Schmidt) zijn eigen naam houdt. Maandag 17 October vindt de vol gende zitting plaats. Twee Nederlandse schepen, de 499 ton metende „Trim" en de 708 ton metende „Rijnstroom" zijn Dinsdag avond in de mist op de Theems, ten Oosten van Londen, in aanvaring ge weest. De „Trim" liep zware schade aan de boeg op en ligt thans in dok. De „Rijnstroom" heeft zijn reis naar Dagenham voortgezet. De schade die dit laatste schip heeft opgelopen is nog niet bekend. In berichten van de Amerikaanse am bassade in Pakistan wordt vandaag ver klaard, dat het dodencijfer vermoedelijk de 5000 zal bereiken ten gevolge van de zwaarste overstromingen die ooit plaats gevonden hebben in West-Pakistan. Premier Chauöri Mohamad Ali. die een tocht per vliegtuig boven de Poentsjaab maakte, heeft varklaard, dat de verliezen, aan mensenlevens en eigendommen zon der weerga zijn. De Pakistaanse ambassade in Washing ton deelt mee, dat honderdduizenden dak loos en tweeduizend dorpen overstroomd zijn. De helft van Lahore, een stad van één millioen inwoners in de Poentsjaab 1100 kilometer ten Noordoosten van Karatsji. werd door rivierwater over stroomd. Acht landen, waaronder Nederland, zijn gisteren onderhandelingen begon nen over de voorwaarden waarop de Navo-strüdkrachtcn in VVest-Duitsland gelegerd kunnen blijven. Het is de eerste internationale conferentie in Bonn sinds West-Dnitsiand souverein is geworden. Aan de onderhandelingen nemen deel deskundigen van de Westduitse regering en van de Ver, Staten, Engeland, Frank rijk, België. Nederland. Deneraarken en Canada. Deze landen hebben samen 600.000 man strijdkrachten in West-Duits- land krachtens een voorlopige overeen komst, die gesloten is toen de verdragen werden getekend, waarbij West-Duitsland in de Navo is opgenomen. Deze voor lopige regeling moet nu worden omgezet in verdragen op lange termijn. Men ver wacht dat de deskundigen een taak van drie maanden'wacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1