Nevel Conclusie in Parijs Geen verslapping van Navolegers L Bouwvakarbeiders werken door bij slecht weer Trein grijpt vrachtwagen in Hoek van Holland Twee personen omgekomen Twee doden - vijf gewonden bij auto-ongeval te Waddinxveen SER-onderzoek gevraagd RANGORDE VAN SOCIALE WENSEN IN NEDERLAND GLIMLACH VAN RUSSEN NIET VOLDOENDE WAARBORG Montgomery bepleit wcreldcommando PROEF IN RIJSWIJK Voorzieningen aan bouwwerk Bronzen ster voor 20 Nederlanders Verpleegster in Zeist vermoord Gaat de Nizam van Hyderabad heen? V.S. aanvaarden Sow jetplan Goede start H Kortere arbeidsduur mogelijk? DONDERDAG IS OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3203 Weerbericht NEDERLANDER IN KAMP IN SIBERIË Ir. G. C. Stuijt overleden Scherper toezicht n.a.v. art. 26 verkeersreglement? "aï DE hui digp militaire krachtsinspanning kail pa> er.-lapt worden, indien de onderhandelingen tussen Oost en West tastbare resultaten opleveren." Tot deze slotsom zijn de ministers van- Defensie en de militaire chefs van de Noordatlantisehe Verdrags- organisalie gekomen tijdens hun driedaagse bijeenkomst in Parijs, die gisteren is geëindigd. Beloften en een vriendelijk nieuw gezicht van de communistische wereld zijn niet genoeg om een verlaging in de militaire uitgaven van de vrije wereld te waarborgen, luidde de eenstemmige mening. De militaire kopstukken van het Westen waren het er over eens, dat de wijziging in de Sowjet-tactiek te danken is aan de kracht en eensgezindheid van het Atlantische bondgenootschap. iÜS Minister Witte zal medewerken aan een proefneming met doorwer ken bij minder gunstig weer op een bouwwerk van 544 woningwetwo- negen een leven heeft Te Hoek van Holland is vanmorgen omstreeks half ernstig ongeval gebeurd, dat aan twee personen het gekost. Een vrachtwagen met oplegger, geladen met aardappelen, werd door een in volle vaart aankomende trein, gegrepen bij de onbewaak te overweg Poortershaven te Hoek van. Holland. De twee inzittenden van die vrachtwagen overleden ter plaatse, terwijl de treinbestuurder zwaar werd gewond. Het ongeluk zou lijn veroorzaakt door de dichte mist. De trein, die reed in de richting Rotterdam verspert een van de 'oeide sporen. Het treinverkeer vindt over één spoor verder normaal doorgang. Moedig gedrag in Korea Gemolesteerd en gewurgd VEEL ADVIEZEN GEVRAAGD EXTRA VACANTIE- EN REISGELDEN VOOR HUURCOMMISSIES De trieste overblijfselen van de vrachtwagen na de botsing bij Hoek van Ifoïlan-' 9 Zie verder pagina 7 A 'h Ai 3> n i>' Rotterdam! Witte de Withstraat 30 Telef, 115709 4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-1920 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Y-Oravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 4'486? Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18 39-19 30 u: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<*b Telefoon R788" Abonnementsnrifs 52 cent per week, 2,26 per maand" 1 6-"5 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt degelijks Ih/XUM' Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond: IETS MEER WIND Vannacht en mogelijk ook morgenochtend plaat selijk mist. Daarna opklaringen. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. ZON EN MAAN 14 October: zon op 7.03. onder 17.33: majo op 5.36. onder IC 52 I tl Directie: C'. A. K EG-V ENG en Mr. K. VAN HOLTEN' O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT _BN van de merkwaardige dingen £2, uit de ut de afgelopen week ge houden Algemene Beschouwingen is wel geweest het punt van de begin- jelen in de poüLiek. Beginselen dan, bedoeld in de zin van de geloofs- of de levensbeschou welijke uitgangspunten die het politiek handelen beheersen. Daar is een debat over geweest, ■naaraan alle paitijen hebben deelge nomen en waarbij de heer Burger als woordvoerder van de F.v.d.A. in con flict kwam met al de anderen. En dat niet zozeer omdat er een soort van geestverwantschap was in dit opzicht tussen de Chr. partijen en de V.V.D.. maar omdat de P.v.d.A. op het stuk van de verhouding tussen geloof en levensovertuiging enerzijds en politiek anderzijds, zich in een bepaalde nevel hulde, waar iedereen last van had. Het is namelijk zo dat men telkens als iemand van een andere partij pro beert zo objectief mogelijk weer te geven hoe het in dit opzicht met de P.v.d.A. gesteld is te horen krijgt dat men er niets van begrepen heeft. verdienste van het V.V.D.-stand- JJ punt is dat het duidelijk is. Het standpunt van de V.V.D. is: Ieder res pectabel mens is welkom bij ons onge acht welk godsdienstig geloof hij be lijdt, mits hij de liberale beginselen onderschrijft. De heer Oud staat niet op het standpunt dat godsdienst en politiek m de persoonlijke beleving van het individu niets met elkaar te maken hebben, maar hij heeft daar met zijn partij als zodanig mets mee van doen. De heer Burger was over dat stand punt nogal boos. Hij zeide dat de heer Oud daarmee de antithese in de hand werkte. Eerlijk gezegd begrijpen wi] daar niets van. Wfj vinden nl. dat de heer Oud daarmee de antithese ba at rijdt. M de P.v.d.A. was het anders. De Q heer Burger zeide dat hij over politiek en niet over beginselen wilde spreken. Hij beklaagde zich dat juist anderen dat wel deden en dat zij daar door de problemen waarom het gaat tn de politiek van vandaag, door hem aangeduid in de tegenstelling restau ratie of progressie, verdoezelden. Dit standpunt verleidde hem op een gegeven ogenblik tot de volgende zin snede, die waard is aan de vergetel heid te worden ontrukt: „Mijnheer de Voorzitter, zoveel te meer men zich in de beginselen begeeft, zoveel te meer verbindt men zich tot niets.'" Deze zin is daarom zo waard aan de vergetelheid te worden ontrukt omdat hy een eigenaardig licht werpt op de nevel waarin de P.v.d.A. zich hult met betrekking tot het verband tussen ge loof en politiek in haar kring. De P.v.d.A. is namelijk altijd in haar wiek geschoten als men dat verband te haren opzichte op soortgelijke wijze omschrijft als t.a.v de V.V.D. Dan horen we ogenblikkelijk dat de P.v,d.A. het zo zeer op prijs stelt als haar leden aan het verband tussen hun levensbeschouwing en hun politiek standpunt m het werk voor de partij getuigenis afleggen. En al zegt men dan honderdmaal dat dit mets zegt over de verhouding van geloof en party zelf, al betoogt men ook nog zo dat immers niet een of meer levens beschouwingen het criterium vormen voor de partij, maar haar program, haar typisch socialistisch program, dat leeft allemaal niets. WAAROM toch? Er Is toch wezen lijk geen verschil tussen de V.V.D.- en de P.v.d.A.-opvatting op dit punt. Na de tegenwerping van de heer Burger legen de heer Oud zijn wij ge neigd om te zeggen dat de P.v.d.A. daarom tegenover de V.V.D. een ver schil noemt wat geen verschil is omdat men meent daarmee de antnhese te kunnen bestrijden. Om de christenik-politieke partijen te kunnen bestrijden acht men het nuttig ook iets positiefs over het ver band tussen geloof en politiek te heggen. Aangezien men er m de grond der zaak r.et zo over denkt als de V.V.D. moet dat wel noodzakelijkerwijze een nevelachtig geval worden. En als wij de phrase 111 het Beginsel- Program van de P.v.d.A. over het innig verband tussen levensovertuiging en politiek inzicht lezen in het licht van des heren Burgers mededeling dat zo veel te meer men zich in beginselen verdiept, zoveel te meer men zich tot niets verbindt, komen wij tot de con clusie dat hier inderdaad van een Phrase sprake is. De slolsom was. dat de Atlantische eensgezindheid en kracht verstevigd in plaats van verzwakt moet worden, nu hel Westen staat voor belangrijke onderhandelingen met de Bussen in Genève over de hereniging van Duits land en de Europese veiligheid. De ministers van Buitenlandse Za ken van de Westelijke Grote Drie en hun ambtgenoten van de andere NAVO-landen zullen op 25 October aan de vooravond van de Geneefse conferentie in Parijs bijeenkomen om hun bondgenoten op de hoogte te brengen var. hun plannen voor de GeneeGe conleientie. Veldmaarschalk Montgomery, onder bevelhebber van de NAVO in Europa, heeft in Londen verklaard, dat de Westelijke verdedigingsorganisatie vol slagen ongeschikt is voor moderne oorlogvoering. In een rede voor het Britse konink lijke militaire Instituut zei Mont gomery, dat de Westelijke landen één enkele politieke autoriteit moeten in stellen, bii voorkeur zetelend in Noord- Uit Russische gevangenschap terugge keerde Duitseis hebben verteld, dat zich m het Kortukamp in Siberië de Neder lander Piet van der Klooster uit Den Haag bevond, toen zij dat kamp enige maanden geleden verlieten. Van der Klooster zou hun hebben verteld, dat hij kort na de oorlog in Oost-Duitsland, waar hu woonde en vertegenwoordiger was van Philips, is gearresteerd. Philips in Eindhoven deelde bij in formatie mee, dat wel een zekere Piet van der Klooster in Leipzig te werk gesteld is geweest, doch deze is na 1945 in ons land teruggekeerd. Een zekere Jacob van der Klooster is inderdaad op transport naar Duitsland gesteld, doch volgens Nederlanders, die na 1945 terug keerden. is deze in Duitsland omgeko men. De maatschappij acht het onwaar schijnlijk. dat de Piet van der Klooster die zich in Vorkuta zou bevinden, een van haar werknemers is. De naam Piet van der Klooster is bij het Ned. Rode Kruis onbekend. Amerika, voor de leiding van de we reldstrategie De militaire leiding zou Montgomery in handen van een op perste militaire autoriteit willen zien, die de luchtoperaties in de hele we reld zou moéten leiden door middel van een enkele organisatie of, beter nog, van een speciaal voor dat doel aangewezen bevelhebber. Na een kortstondige ziekte is in de UTsulaküniek le Wassenaar op 46-jarige leeftijd overleden ïr. G. G. Stuyt, gevol machtigd minister aan Hr. Ms. ambas sade te Parijs. Dit ia de lil ia „Ges Charmettes" in Gland in de buurt i an de Zwitserse stad LausanneHet huisdat twintig kamers bevatzal ter beschikking staan van ex-president Pcron tan Argentinië uanrteer die mocht besluiten zich in Zwitserland te testigen. Het landgoed Ztcitserland. uerd gekocht door een trzeniijns za ken nuin na de eerste mislukte opstand tegen Per on in Juni van dit jaar. L it betrouwbare financiële kringen in Zuil- sar land wordt rernomeny dat Per on reeds sinds 1947 bezig is geneest met het overbrengen tan fondsen naar In Sydney en Melbourne hebben vandaag meer dan 8.000 havenarbeiders het werk neergelegd als protest tegen het feii, dat een hof van arbitrage hun eis voor loonsverhoging in eerste in stantie had afgewezen. Dc beide slachtoffers, de 47-jarige ongehuwde arbeider J. Kool uit Naald wijk en de 63-jarige vader van vijf kin deren, J. v. d. Kooy uit Maassluis wa ren met een met aardappelen geladen wagen onderweg van de boerderij van V. »*i t j»Wt \n feitt (Van een onzer verslaggevers) Twiniïg Nederlanders, die zich in Korea bij het Ned. detachement van de Ver. Naties door bijzondere plichlsoe- trachting hebben onderscheiden hebben Woensdagmorgen uit handen van de Amerikaanse militaire attache, kolonel B Mac Aiee, de bronzen ster ontvangen. De plechtigheid speelde zich af op het Op de rijksweg nr. 12 heeft zich Donderdagmorgen onder de gemeente iViddinxveen een ernstige aanrijding voorgedaan, die aan twee mensen het I.sin heeft gekost. Verder werden vip pftonen bij deze aanrijding gewond. Op de ul-Csweg Den Haag Ulrochi Stond D ir, Ir. uagmo gei' uttiVaoegs a du een imlita.ie kiaanwaï-n gepai- rer. d De k: ;u,rwjgeil stond on de uj- o?.in i'n me; op een var: de «uen langs -eg bev-ndeucic pa: sec: plaatsen. Uit dc richting Den Haag kwam c®'1 autobus aanrijden met als inzittenden «en aantal studenten var. de Landbouw Hogeschool te "Wagenmgen. Door de zeer dikke mist was het uitzicht uiterst ge ring on de bestuurder van de kraan- wagen bemerkte plotseling de naderende autobus. Op het laatste moment wilde hu nóg een botsing vermijden door de aandacht van de autobus-bestuuider te trekken Bierbij werd de chauffeur dooi de autobus gegrepen en vrijwel op slag gedood De autobus reed vervolgens me- at iccnleiflank tegen de kraanwagen aan met het gevolg, dal de car-ossein: van de autobus over ongeveei ae helft werd opengereten Als gevolg h.ervan, weid een passagier zo zus aar gewond, dat r>ij vimvel onmiddellijk overleed. Drie pas sagiers van de autobus werden zwaar gewond en twee liepen lichte verwon dingen op. De gewonden weracn over gebracht'naar een ziekenhuis. Naar wij nader over hef cuto- 4c heer Noordermeer te Maasdijk naar het aan dc andere kant van de spoor baan liggende koelhuis Poortershaven. Eerst waren de slachtoffers op wegge gaan met een tractor voor de wagen, maar later vervingen zij deze door twee paarden, omdat zij vreesden door de tractormotor de trein bij de over weg niet te zullen horen. Niettegenstaande deze voorzorgsmaat regel werd het span toch door de om 8 19 uur uit Hoek van Holland vertrok ken trein gegrepen en honderd meter meegesleurd. Van der Kooy werd op slag gedood, terwijl Kooi, die men nog enige tijd zuurstof heeft toegediend, ter plaatse overleed. De paarden bleven ongedeerd. De trein werd beschadigd en moest naar Hoek van Holland worden terug gesleept. Het treinverkeer ondervond geen vertraging. I'.Imj- rei.-vrgf. i. tl. Linden, re\.- mujoor-aatmnezrnier Hroituer, res.-ip- htit. f.ctfherg, le luit. De Jonge, na het anlttmicen urn de onderteheidingen. terrein van de Hojelkazerne in Utrecht. Een van de gedecoreerden, de voor malige res. sergeant J. T. van der Lin den, ontving de onderscheiding met de gesp, wegens moedig gedrag. De andere onderscheidene!: walen de les. majom aalmoezenier G Brouwer uit de Haarlemmermeer, dc res. le It. E. O. Leesberg uit Ermelo, de ber. le It. A. C. de Jonge uit Lu-se, de res. 2e it. C. N- R- den Uyl uit Boskoop, de lies, le It. H. H. L. M Propper uit Venlo. de ber. S.M.I., J N. Ooster- baan uit Roosendaal, de ber. Naar thans is gebleken is gis teravond de 22-jarige leerling verpleegster mej. W. van Soest op de onverlichte Oude Wouden- bergse Zandweg te Zeist gemo lesteerd en daarna door wurging van het leven beroofd. De verpleegster die in het zieken huis „De Lichtenberg" te Amersfoort werkzaam was heeft deze inrichting gisteravond verlaten voor een bezoek aan de ouderlijke woning te Zeist. Zij reisde daartoe met de NBM-bus van half acht naar Zeist, waar zij is uitgestapt. De naaste weg naar de ouderlijke woning ieidt langs een on verlichte zandweg. In de scherpe bocht in die weg moet zij zijn aan gevallen. Eerst hedenmorgen te half acht is het stoffelijk overschot door een burger gevonden, die de politie in kennis stelde. Onmiddelliik is de recherche met het onderzoek begon nen. Het parket uit Utrecht heeft op de plaats van de misdaad het onderzoek geleid. Tot nu toe ont breekt van de dader elk spoor. mngen in de gemeente Rijswijk (Z.-H.) .Hiervoor wil de minister maximaal honderdduizend gulden beschikbaar stellen, waarbij zijn in begrepen de kosten van technische en organisatorische adviezen en laboratoriumproeven. De minister vertrouwt, dat bei door samenwerking- van alle betrokkenen mogelijk zal zijn om het verlies aan arbeidsuren door slecht weer in de woningbouw te beperken en daardoor de productie te verhogen. Wel wordt verwacht, dat het doorwerken bij zeer slecht weer in ons land zéér hoge kosten zal vragen. De woningcomplexen in Rijswijk, waarbij de proef wordt genomen, en die verrijzen in het uitbreidingsplan Werve-West, omvatten twee tot vier woonlagen. Daar een der complexen nog in de winter '56'57 in uitvoering zal zijn. kon ten voile worden gepio- fiteerd van de in het komende seizoen te verkrijgen, ervaring. De maatregelen, die men wit treffen zijn de volgende: Het reserveren var. bmner.werkzaani- heden voor tijden van slecht weer en lie: scheppen van andere uitwijkmogelijk heden. Het zoveel mogelijk vermijden van voor slechte weersomstandigheden zeei gevoelige werkzaamheden in het on gunstige seizoen. Het verbeteren van de sociale voor zieningen op de bouwplaats, waardoor het de arbeiders mogelijk wordt gemaakt bij minder gunstige weersomstandig heden door te werken Het plaatsen van werkloodsen voor betonviechteis en tumfteilieden Droge opslag van bouwstoffen Ruime toepassing van afdekmiddelen voor beton- en metselwerk. Het vorst vrij leggen van de bouw- waterleiding. Verwarming van aanmaak» ater en eventueel van bouwstoffen Toepassing van s.ielverhardendc ce ment en anti-vries toeslagstoffen. Hel verwarmen van glu.sdichto provisorisch dichtgemaakte woningen, teneinde stukadoren. iftiinmeien schilden en voort te kunnen zetten bij lage temperaturen Het aanbrengen van kunstv e-'ichl.m, op de bouwplaats gedurende co koite werkdagen. Bij deze proefneming wordt geprofi teerd van 'in Denemarken opgedane ervaring. Een commissie uit het bediijfsV. i a waarin zitting hebben vertegenwoor digers van de in de Raad van Besluui Bouwbedrijf samenwerkende wei k ne mersorganisaties en van de algemene, de christelijke en de katholieke botivv- vakarbeidersorganisatie. houdt zien leeds met de kwestie van net ci.iornei ken bij minder gunstig veer bezig Deze commissie hoopt oo koite turnips een overzicht te kunnen geven var die factoien. die op vrij eenvoudige wijze er toe kunnen meewerken het aeiken bij minder gunstig weer mogelijk te maken. Nog voor de komende vw.itei hoopt men „daarmee tot resultaten te komen Verscheidene particuliere hmi,v- ondeinemers hebben al op bepeikte schaal proeven m d t goben De fabuleus njkc Nizam van Hydera bad is voornemens de staat te verlaten, die zijn vooi vaderen 250 jaar geleden uit het wegkwijnende keizerrijk creëer- dt n Een regeringscommissie voor de reor ganisatie van India's staten heeft aanbe volen een einde te maken aan het erfe lijke gouvei neurschap van de Nizam. Verder beeft de commissie aanbevo len de huidige staat Hyderabad te ver deler Ve-onclei steld wordt, dat de Nizam niet in de hoofdstad zal willen blijven, tenzij hij zijn huidige status behoudt. De Indische regering zou hem echter een vijljnrig gouverneurschap over eeu van de delen van de vroegere staat kunnen aanbieden De Nizam die eens heerste over le ven en dood van 18 millioen onderdanen, heeft thans een vorstelijke bungalow ge kocht, die hij naar dc oude Perzische stad. welke eens door Alexander de Gro te vei woest werd. ..Persepolis" heeft genoemd. Deze bungalow ligt op de Ma- labarheuvel. waar vele eens zo mach tige radjahs en maharadjahs huizen, die thans van o.m toelagen leven. Naar verluidt slaat premier Nehroe welgezind tegenover het plan van de Nizam om te Bombay te gaan wonen. Hij zat een belastingvrije toelage van 3 8 millioen gulden 's jaars blijven ontvangen. President Eisenhower heeft in een Woensdag bekendgemaakte brief aan geboden een Sowjct-voorstel om militai re inspecticgroepen op belangrijke pun ten in de V.S. en de Sowjet-Unie te stationneren, te aanvaarden, mits dit zou bijdragen tot het vestigen van be tere betrekkingen. De brief is gericht aan de Sowjet- premier. maarschalk Boelgamn. en ant woordt op een brief van Boelganm van 19 September. In de brief van Eisenhower wordt ook gezegd, dat hij bemoedigd is door het feit. dat maarschalk Boelganin zoveel aandacht schonk aan zijn te Genève voorgestelde plan voor uitwisseling van militaire gegevens en wederzijdse in spectie uit de lucht. actie ET ontwerp-program van van de A.-R. partij dat -wij gisteren publiceerden, maakt een goede in druk. Het is een met te lang en zeer leesbaar stuk, waarin vanuit een be paalde principiële visie gezegd wordt hoe de A.-R. partij over de practisehe vraagstukken, die in de naaste toe- •comst onze hoofdproblemen zijn. oor deelt. Het is geen waslijst geworden en be moeit zich niet met details en het is ook geen theoretische bespiegeling. Maar het geeft aan vriend en tegen stander een duidelijk inzicht waar de A.-R. partij in de tegenstellingen van onze tijd staat. Het program is een goed hanteer baar stuk. waar de kiesverenigingen ook uit dien hoofde veel plezier van zullen hebben. Wij gaan er thans hier niet nader op in. Er zal in de komende maanden ge legenheid te over zijn om de verschil lende vraagstukken in het program vervat nader te belichten. Van één onzer verslaggevers Na het ingaan van de nieuwe huur verhoging per 1 September jl, zijn bij de verschillende huuradviescommissies in het land vele verzoeken binnengekomen om advies inzake vaststelling van de nieuwe huurprijs voor woningen. Het aantal ver zoeken ligt 25 pet. hoger dan aanvankelijk was geraamd. De huuradviesconunissies hebben, om de stroom van aanvragen tijdig te kunnen verwerken, het aantal zittingen aanmerke lijk opgevoerd. In verband hiermede zal op de begroting van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting een bedrag van 13.000,geplaatst worden. opdat aan de leden van de huureommissses meer vacantie- en reisgelden uitbetaald kunnen worden. (Van onze parlementaire redacteur) F, STICHTING VAN DE ARBEID heeft het kabinet verzocht te willen 13 oteniejicii aan de Sociaal Economische Raad advies te vragen over bet bepalen van de rangorde van de sociale wensen die in ons volk leven en om vervulling vragen. Het Centraal Planbureau heeft enige tijd ge leden deze sociale wensen opgesomd en uitgerekend dal hiermede vele honderden millioenen gemoeid zullen zijn. Aanleiding tot dit verzoek is voor de Stichting van de Arbeid geweest de aandrang van werknemerszijde de kwestie van de verkorting van de werktijd in studie te nemen. Öp het lijstje van nog onvervulde sociale wcn-eu dat het Centraal Planbureau opstelde kwam de verkorting van de werktijd voor naast de verhoging van de huren, de wettelijke oudedags voorziening. de verbetering van de weduwen- en wezenvoorziening en van de invaliditeilsvoorziening alsmede de afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste en 1 wede kind. De Sociaal Economische Raad is reeds, zoals bekend, op verzoek van de regering bezig aan het opstellen van een advies over de vraag of de productiviteit, per arbeider per uur zodanig gestegen is dat deze verhoog de welvaart ruimte biedt voor hetzij het toekennen van een loonsverhoging al of niet bedrijfstaksgewïjs hetzij voor het doorvoeren van bepaalde al gemene sociale voorzieningen. In dit verband kreeg de SER van het kaomet het verzoek in het bij zonder bij deze studie rekening te houden met de mogelijkheid van de invoering van de Wet op de Oude dagsvoorziening en een algemene van 25 pet tegen 1 huurverhoging Januari 19:57 Hieruit blijkt dat het kabinet aan twee algemene sociale voorzieningen, n! de oudedagsvoorziening en de algemene huurverhoging voorrang meent te moeten verlenen Maar het '-lïenoemd orgaan nog Over het Rijswijkse plan doo: hef ministerie geen oveileg MOp.e'-gri net de raad van bestuur, zo werd ran ie -> an meegedeeld Een zegsman van de bij de K.A.B hvce-dnten R K Bouwvakarbeiders- hord deelde mee, dat zijn bond al'e (•nomen mnathie tfne de door minister Witte e-Umu'wi ib' ui et Inenting had. Deze ooTirl zal aan d.t plan alle medewerking i en ongeluk bij Waddinxveen vernemen is de chauffeur van de militaire wa gen die om het leven kwam. de heer Veencndaal uit Zeist. Van de inzitten den van de autobus overleed de 20- jarige student I v. Veen uit Smilde, terwijl de studenten H. Collenbran- der, S. M. da Haan en G. v. d. Struik, allen uit Wageningen, ernstig werden gewond, S Wijga uit Den Haag, de ber. sgt. i. H. Schaap uit Leeuwarden, de ber. sgt. M, J. Fonteijn uit Den Haag, de ber. sgt. A. W, Tromp uit Akersloot, de-ber. sgt. F. dc Boei ust Heereveen de ber. sgt. A Westerhof uit Dwmgelo de ber. sgt. M. A. van Loon uit Nij megen. de ber. sgt. W. J. Janssen uit Roe-mond. tie ber. sgt. D. F. van Lee- nen uit Dordrecht, de ber. sgt. W. M. Rootlieb uit Arkel, de ber, kpl. I. J. van Dijk uit Schoonretvoerd, de dpi. kpl. H. van der Vliet uit Rotterdam en de ber. kpi. B. Hodselmans uit Weert is mogelijk dat de SER bij het opstel len van zijn advies tot de conclusie komt, dat de stijging van de arbeids productiviteit, dus van de welvaart, ruimte biedt niet alleen voor het com penseren van de invoering van de oudedagsvoorziening en een alge mene huurronde van 25 pet met een loonsverhoging deze wordt geschat op ongeveer 6 pet maar ook voor het tot stand brengen van een of meer van de andere nog niet vervulde so ciale wensen. Kiest men niet voor een algemene of bedrijfstaksgewijze loonsverhoging, dan zal men een keuze moeten maken uit een of meer van deze andere sociale wense lijkheden: de verbetering van de we duwen- en wezenvoorziening, de afschaf fing van de kinderbijslag voor het eerste en het tweede kind, de verbetering van de invaliditeitsvoorziening. of de verkor ting van de werktijd. In de Stichting van de Arbeid is hierover uitvoerig gespro ken maar men kon blijkbaar niet alge meen tot het inzicht komen dat de be studering van de werktijdverkorting, waarop vooral het RW aandringt, per se moest voorgaan. Hier dienen de SER en de regering dan ook uit te maken aan welke sociale maatregel prioriteit moet worden verleend. (Van één onzer verslaggevers). Bij het ministerie van Justitie wordt thans onderzocht of het mogelijk is op ruimere schaal op te treden tegen hen, die niet in staat worden geacht een mo torrijtuig te besturen. In een artikel van liet wcgverkeersreglement, artikel 26, wordt gesproken over hen, die zodanig onder invloed van alcoholische kranken verkeren, dat zu niet in staat zijn achter het stuur van een auto of motor plaats te nemen. Het is evenwel gebleken, dat de strek king van dit artikel niet ver genoeg gaat, waardoor het moeilijk wordt op te treden tegen hen, die door andere mid delen met in staat zijn een motorrijtuig te bes tui en. Bij deze andere middelen is bijvoorbeeld gedacht aan pervitine. De studie ten departementen wordt ge leid in de richting van de mogelijkheid om voor beoordeling van het niet in staat zijn een ander criterium aan te leggen. Verontrust door de toename van het aantal verkeersongevallen wordt met de studie spoed betracht. Momenteel is nog niet te zeggen, of de sanctie op de over treding van artikel 26 verzwaard zal won den. t j. J 14s SA Hf V* £r K% TT- -5 V At!' „<^4 V Si O *<5 ïW 1?)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1