Faure ontmoet nog meer tegenstand li Townsend op bezoek bij prinses Margaret Huisartsen met grote zorg vervuld Masjoemi toch als eerste? Ietwat lichtvaardig mm Verdedigster verliet de zaal en zal klacht indienen Gaullisten wijzigen standpunt H 8SS8& Nieuwe regeling op komst PENSIOENEN VAN AMBTENAREN TEN DELE AANGEPAST Bao Dai breekt met premier Diem In de lus blazen! Truman vertrouwt de Russen niet Townsend z wijgt Bonn accoord met Westers plan Zaak Jungschlaeger VRIJDAG 14 OCTOBER 1955 Cem PCr 226 ™™i. DERTIENDE JAARGANG No. 3204 Weerbericht ■O O t? VERTROUWENSKWESTIE GESTELD - DINSDAG A.S. STEMMING ■.mm rr! i&sag ■f „Mirfak N" in Argentinië aan de grond gelopen Staking van Amsterdamse brandstofbezorgers bedreigt broodvoorziening Dodelijk ongeval te Zuid-Beijerland K011. Ned. Mij ter bevordering der geneeskunst „De arts en de sociale verzekering Jordanië in de V.N. Benoeming adjunct- directeur G.G.D. Nog 300.000 achter bij P.N.I. Minstens 1200 mensen omgekomen in Voor-Indië Premier Joei waarschuwt Engeland Treiler in nood Vliegtuig neergestort Man van 72 jaar maakte val van n<e<jen meter Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacntendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '8-Oravenhage: Huygcnsplein l - Postgiro 424357 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klnchtemlienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 ö.g> pei K\,aiiaa! Losse nummers 12 ©ent Verschijnt dagelijks 7ZU/UM' Weersverwachting', geldig tot Zaterdagavond: ZELFDE WEERTYPE Mist of laaghangende bewolking, maar ook en kele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN 13 October: zon op 7.85. onder 17.50: mna.i op 6.59, onder 17.12 N.M. Directie: A. KKi'NlNi; ,-n Mr. K. VAN HOLTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. <1. S. BRUINS SLOT HET Fries Dagblad van 12 October opent met het volgende koofdar- tikelt.ie: TENDENTIEUS VERSLAG. „Trouw bood ons een geer uitvoerig versiag met vele letterlijke aanhalin gen van de strafzitting te -Amsterdam, waar de ontvoering van de Joodse pleegkinderen werd berecht. Het is in derdaad een belangrijke zaak. die sterk de aandacht heeft getrokken. Een zaak. waarin verschillende R.K.» geestelijkcn een rol hebben gespeeld, en waarbij het de vraag schijnt te z.jit, ui hoeverre de R.K. kerk hier on-j Alge gehoorzaamheid aan de wetten des j lands door sommige van haar dtena- I ren heeft bevorderd. Maar het ver- siag heeft bij ons een vraag doen rij zen. Is het wel geheel overeenkomstig de waarheid'.' Wij lezen L.v. dat de president een van de verdachP-n heeft toegevoegd: Ti heeft een houding aangenomen, die getuigt van grote domheid, 7.0 niet van geraffineerdheid. Tegen een getuige zei de president, terwijl hij ..bijzon der kwaad" was; het hele zaakje was heel gemeen opgezet. Wanneer het in derdaad zo gegaan is. dan heeft de president zich blijkbaar niet herin nerd. dat in de wet uitdrukkelijk staat, dat hij als president tijdens de verhoren moet optreden als de onpar tijdige. die uit niets iaat blijken, dat hij gelooft aan de schuld 0' de on schuld van verdachte. Het verhoor is immers nog niet afgelopen, en hij moet straks ook de verdediger horen. Alleen de verdediger van verdachten is blijkens het verslag nog niet aan het woord geweest. Het verslag ein digt immers met wat de officier in zijn requisitoir heeft gezegd...." PREMIER Edgar Faure van Frankrijk heeft in de afgelopen fiatriif de vertrouwenskwestie gesteld hij de debatten over a F s A ty$ rije in Franse Nationale Vergadering. ÏS het verslag wel geheel overeen komstig de waarheid?, vraagt het Fries Dagblad. En als redenen voor twijfel haalt het blad aan: 1. Dat de president de verdachte, volgens ons, heeft toegevoegd: Uw hou ding getiffgt van grote domheid. 20 niet van geraffineerdheid. 2. Dat de president, volgen» ons, op een getuige „bijzonder kwaad" werd en hem toevoegde: het heie zaakje was bijzonder gemeen opgezet. Wij beijveren ons de twijfel van het Fries Dagblad weg te nemen en ha len daartoe aan het getuigenis van hel Algemeen Handelsblad, de Volks krant. Het Nieuws van de Dag, Het Parool en Het Vrije Volk, welke bla den alle, evenals wij een verslagge ver naar de terechtzitting hadden ge stuurd. Over punt 1 luidt het verslag van het Algemeen Handelsblad: ,,U hebt een houding aangenomen, die getuigt van grote domheid"; van de Volks krant: „Uw houding was dom, om niet te zeggen geraffineerd": van Het Nieuws van de Dag: „Uw houding geeft blijk van domheid en geraffi neerdheid"; van Het Parool: „U hebt een houding aangenomen, die spreekt van grote domheid om niet te zeggen: „grote geraffineerdheid": van Het Vrije Volk: „Uw optreden getuigt van een grote domheid en grote geraffi neerdheid". Over punt 2 luidt het verslag van het Algemeen Handels blad: „Een geraffineerd zaakje. Heeft U nooit aanleiding gevonden in ver band met het misbruik van Uw func tie voor hot penningmeesterschap van de R.K.-Ver. Kinderbescherming 1e bedanken? 't Is bar en boos"; De Volkskrant zwijgt over deze getuige. Het Nieuws van de Dag geeft het vol gende verslag: „Ik vind het een ge raffineerd opzetje. U doet als pen ningmeester van een charitatieve ver eniging dit illegale en onfatsoenlijke werk. 't Is bar en boos." Het verslag van Het Parool: „Een geraffineerd zaakje. Ik heb er geen woorden voor. 't Is har en boos". Het Vrije Volk: „Bijzonder geraffineerd." De stemming over deze vertrouwenskwestie zal waarschijnlijk Din.-ditit 18 October plaats vinden. Faure riep bij het begin van de vergadering van gisteren de Nationale Vergadering op zijn kabinet niet ten va! te brengen en „het beste" te ge yen voor het door onlusten geplaagde Algerije. De premier %eeg slechts verspreid applaus van het centrum en van de banken der rechtse afgevaardigden, Dit is een slecht teken. Als Faure de 140 rechtse afgevaardigden, die hem Zondag in de steek lieten toen het de politiek ten aanzien van Marokko betrof, niet weet te winnen voor de Franse politiek in Algerije, dan heeft hij alle kans verslagen te worden. Do 69 Gaullistische afgevaardigdenI Faure, hebben gisteravond hun stand- die twee dagen geleden een motie in-1 punt gewijzigd en hun resolutie in die dienden die gunstig was voor premier trouwen ontzeggen. ET komt ons voor dat deze Ketui- zijn en bewijzen dat door onze ver slaggever de zaak juist is weergege ven. Uit de verslagen van alle bladen is trouwens op te maken dat het ver hoor van de zijde van de president ook overigens deze teneur had. Er is dus geen sprake van een „tenden tieus verslag" dat het Fries Dagblad ons in de schoenen belieft te schuiven. Wij hebben expresseli.il: een zo gr me overvloed van andere dagbladen ge citeerd, dagbladen waarvan er althans wel een paar bi,i de redactie van het Fries Dagblad gelezen zullen worden, om te doen zien hoe uiterst lichtvaar dig dit blad een smet op onze goede naam wierp. Wij betreuren dit zeer van een blad met hetwelk wij ons overigens eens gecstos voelen en welks hoofdartikelen anders meestentijds onze instemming hebben. Maar wij voelen er weinig voor dat onze talrijke lezers in Friesland door dit artikeltje in liet Fries Dagblad in hun vertrouwen in ons blad zouden worden geschokt, reden waarom wij er zo uitvoerig op ingaan. Het is trou wens niet de eerste keer, dat het Fries Dagblad zich aan- deze houding schuldig 'maakt. In Mei van dit jaar beschuldigde het onze parlementaire redacteur van bet schrijven van „zon derlinge verhalen", sprak het over de „fantasie" van Trouw enz. Wij heb ben het toen in een kort stukje o.i. afdoende weerlegd. Aangezien er thans van herhaling sprake is, zijn we er nu iets uitvoeriger op ingegaan. De „Mirfak N", oen 497 bruto-ton me lend vrachtschip van de rederij Van Nie- velt Goudnaan en Co te Rotterdam, is aan het begin van deze maand op de Pa- rana-rivier in Argentinië aan de grond gelopen en hel ziet er niet naar uit dat het gemakkelijk zal vlot komen. De wa terstand op de rivier is in deze tijd van het jaar bijzonder laag en er gaan zelfs al geruchten dat de „Mirfak N" wellicht tot Februari op de rivier blijft overwin teren. Met zekerheid is dit echter nog niet te zeggen, want het is zeer wel mo gelijk dat de rederij alle pogingen in bet werk zal stellen haar schip zo spoedig mogelijk vlot te brengen. Van de zijde van Van Nievelt Gou- driaan kon men ons hieromtrent nog geen nadere inlichtingen verstrekken. C c 0 De staking van werknemers in de brandstoffenhaodel dreigt de brood voorziening van de Amsterdamse be volking binnen enkele dagen in gevaar te brengen. Burgemeester en wethouders hebben hierin aanleiding gevonden een beroep te doen op de organisaties van werk nemers, die deze staking veroordelen, om de bij haar aangesloten leden te bewegen de bakkerijen van brandstof fen te voorzien, zoals zulks ook ten aanzien van de ziekenhuizen geschiedt. Woensdagavond ongeveer kwart voor zes geraakte het achtjarige zoontje van de neer P. van D. in de Dorp straat te Zuid-Beijerland met het hoofd bekneld tussens een vrachtwagen en de muur van een woonhuis. De knaap stond met nog enkele andere kinderen op het trottoir, toen een voor eer. tegenligger uitwijkende vrachtauto een kort draai maakte. De j ►dood trad wijwei onmiddellijk in. i zin veranderd, dat zij Faure hun ver- De Nationale Vergadering weigerde met 305 tegen 274 stemmen voorrang te verlenen aan een door de regering gesteunde motie over Algerije. De mo tie werd ingediend door de radicaal Gaborit. Ook verzoeken om prioriteit voor vier andere moties, ingediend door de Gaullisten, socialisten, communisten en de boerenpartij, werden vervolgens afgewezen. Deze vier moties zijn alle tegen de regering gericht. Nadat nog twee verzoeken om priori teit voor twee andere tegen de rege ring gerichte moties waren afgewezen, kondigde premier Faure aan de ver trouwenskwestie te stellen tegen alle amendementen en voor het verlenen van prioriteit aan de motie ingediend door de radicaal Gaborit. rs APTAIN Peter Townsend heeft gisteravond een bezoek van een uur en twintig minuten ge bracht aan prinses Margaret en de Britse Koningin-moeder. Voor het eerst sedert hij zich twee jaar geleden in Brussel in een soort van ballingschap begaf, Het ouderdomspensioen, dat vermoe delijk I Januari 1957 zal Ingaan, aai voor de ambtenaren niet In zijn geheel bü de pensioenuitkering worden ge teld, waarop zij recht hebben. Hun pensioenen zullen worden aangepast in zoverre dat voor een ambtenaar met 40 dienstjaren (het maximum) het pensioen gekort zal worden met 4(5 van het bodempensioen. Heeft de ambtenaar 30 dienstjaren, dan wordt het pensioen verminderd met 3/5 van het bodempensioen, bij 20 dienstjaren met 2/5 enz. Het bedrag aan ouderdomspensioen dat boven he: pensioen der ambtenaren komt, houdt dus verband met het aantal dienst jaren. Alle ambtenaren-centralen hebben deze regeling aanvaard, uitgezonderd de Centrale voor Hogere Rijksambte naren en de Algem. R.K. Ambtenaren- vereniging. De commissie-Van Poelje De pensioen-premie voor de ambte naren blijft voorlopig 7 Ex-keizcr Bao Dai van Vietnam heeft aan de regeringen van Frankrijk. Enge land, de Ver. Stater, de Sowjel-Unie en India meegedeeld dat hij volkomen ge broken heeft met premier Ngo Dinh Diem. In een nota zegt Bao Dai dat de pre mier een anti-democratische politiek voert cn de neiging vertoont de betrek kingen tussen Zuid- en Noord-Vietnam steeds slechter te maken. De volksstemming die op 23 October in Zuid-Vietnam zal worden gehouden .over de vraag of Bao Dn: door premier zal thar.s voor deze nieuwe regeling Diem als staatshoofd zal worden ver een wijziging in de pensioenwet voor- vangen, noemt Bao Dai een complot van bereiden. Diems kliek. (Van een ouzer verslaggevers) „De situatie ontstaan door de laatste stemming in de Ziekenfondsraad vervult ons mei grote zorg voor de toekomst. De huisartsen zijn er van overtuigd in alle oprechtheid en openhartigheid met de ziekenfondsen te hebben onderhandeld. Zij hegrijpen niet de houding van een groep in onze samenleving, die verklaart de grote lijnen te zien en die met ons wil 11 riten over efficiency en over de opvoering van de arbeidsproductiviteit maar die door haar' houding in de Ziekenfondsraad de huisartsen de middelen onthoudt de efficiency van de praktijkvoering te verbeteren Deze woorden sprak gistermiddag dr. mr. H. de Boor, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsehe Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst tijdens «Ie opeiiingsl.ijeenkonist van eelt driedaags ledencongres van de Maatschappij in de Rotterdamse Schouwburg. Deze eerste vergadering van het congres werd bijgewoond door de minister van Sociale Zaken, heer J. C. Smirhof. Beëindigd is het faillissement van ff. de Rüodc te Oen Haag, door 'het verbindend Worden der enige uiMeHngslijst. In een uitvoerige inleiding tot zijn re- teraat over „De arts en de sociale ver zekering" besprak dr. De Boer de in vloed van de sociale wetgeving en de ontwikkeling daarvan op de positie en het werk van de arts. De sociale wetgeving, die weliswaar het voordeel ?eeft, dat de arts van te- «cnwnordig vëel minder dan vroeger m ■zijn behandeling wordt belemmerd door de financiële moeilijkheden, brengt an derzijds duidelijke consequenties met zich mee voor de geneeskundige behan deling. Slechts door een harmonische samenwerking tussen de beoefenaren van de geneeskunde en de makers van de sociale wetten zal men het grootste nuttige effect bereiken voor de bevorde ring der volksgezondheid. Beroepsgeheim Dr De Boer gaf vervolgens een be knopte uiteenzetting van drie van de voornaamste punten van zijn onderwerp: het beroepsgeheim, de verhouding ar.s- patiënt en het arbeidsverzuim. Wat betreft '."het beroepsgeheim merkte dr. De Boer op, dat uit de kringen die werken op het gebied der sociale wetgeving stemmen opgaan, dat het beroepsgeheim van de arts verouderd is. althans dat de wijze waarop het beroepsgeheim wordt ge hanteerd, een grondige herziening be hoeft. Maar zo zeide dr. De Boer, men moet iu deze kringen dan goed begrij pen. dat men op de gevoelige tenen van vele artsen tegelijk trapt als men hun beroepsgeheim gaat aantasten. Evenzeer zijn er in de verhouding arts-patiënt de laatste tijd uitlatingen te vernemen, die te denken geven. Ve len menen, dat ook de beoefening der curatieve geneeskunde zo langzamer hand het stadium van de persoonlijke verhouding arts-patiënt is ontgroeid, dat de ontwikkeling der geneeskunde en de uitbreiding der sociale wetgeving de mo gelijkheid hebben geopend om genees kunde op economisch verantwoorde wij ze als een goed „groot bedrijf" te gaan uitoefenen. Doch de arts uit de praktijk weet dat nog altijd deze vertrouwenspositie een groot bezit is van vee! waarde voor de juiste behandeling en onmisbaar dik wijls om de patiënt de gemoedsrust te geven, die zo nodig is om als basis te dienen voor herstel en dat nog vele dui zenden Nederlanders zich elke dag weer met vertrouwen tot hun dokters wenden met hun lasten en moeilijkheden. Arbeidsverzuim Dr. De Boer bezag vervolgens het pro bleem van bet arbeidsverzuim. Het ar beidsverzuim, zo zeide hij, is niet alleen een psychologische kwestie, maar ze ker ook een medische. Het voorgestelde onderzoek naar de feitelijke samenhang van ziekteverzuim en sociaal-psychologi sche factoren, een onderzoek dat naar schatting drie jaar cn 350.000 zal vor deren, zal toch voornamelijk dc vraag moeten beantwoorden, welke de invloed is van de sociale wetgeving op dit pro bleem. De indruk van het interim-rapport zou kunnen zijn dat de tekortkomingen van hel medische apparaat moeten wer den opgeheven en dat wij dan een heel eind komen. Maar de vraag in hoeverre de mentaliteit van het mensdom hier van invloed is en in hoeverre de sociale wetgeving met haar all-risk verzekering, deze mentaliteit beïnvloedt, deze vraag, die toch de kernvraag is in dit geheel, blijft in dit rapprot practiseh onbeant woord. komt naar ons gevoel zelfs wat op de achtergrond en dat is wat de arts onaangenaam treft. Vele artsen, overtuigd dat de te ver doorgevoerde all-risk ziekenfondsverze kering ol de geneeskundige verzorging ook de geneeskundige verzorging ongun stig beïnvloedt, vragen zich af of met de gevolgen van de huidige sociale ver zekeringswetten, zowel op de geneeskun dige verzorging als op het arbeidsver zuim zouden moeten nopen tot aan passing van de sociale wetgeving 3an deze tekortkomingen. Dr. De Boer wees er tenslotte op. dat het reeds aan de gang zijnde ge sprek over genoemde onderwerpen moei lijker. zo niet onmogelijk is geworden. öÓOO-Grens spook Dr. De Boer weers er tenslotte op. voorzitter had tevoren een overzicht ge geven over het laar 1954. „Kort en bon dig gezegd," zo vond dr. Shiyter-s. „is het jaar 1954 een moeilijk en zeer be wogen jaar geweest en in het bijzonder in 'het najaar, toen het 6000-grens- spook ons zo zeer verontrustte". Tijdens deze bijeenkomst werd voor de eerste keer namens het „Izaak Kort weg en Anna Ida Overwater" fonds uit Strijen een prijs met oorkonde overhan digd. Het waren de medici dr. B. V. Dieke uit Den Haag en dr. J J. van Lochein jr uit Amsterdam, die zich ver dienstelijk hebben gemaakt, respectieve lijk bij het onderzoek naar darmstoor nissen "en eiwit-stofwisseling en op het gebied van het bloedgroep-onderzoek. Een muzikaal intermezzo in deze bij eenkomst werd verzorgd door het Haar lems Artsen Kamerorkest o.l.v. dr. M. J. Nubé, dat het concert voor twee pia no's en strijkorkest van J. S. Bach uit voerde. zag Townsend gisteravond de 25-jarige prinses terug. Omstreeks aeht uur ging hij Cla rence Iïouse, de woning van prinses Margaret in Londen, binnen. Hierdoor is het meer dan ooit waarschijnlijk ge worden. dat binnenkort definitief zal worden bekendgemaakt of de prinses en Townsend nu wel of niet met el kaar zullen trouwen. Een honderdtal verslaggevers en fo tografen had zich in de avondmist ver zameld voor de hekken van Clarence House, dat vlak bij Buckingham Pa lace is gelegen. Townsend arriveerde eergisteren per vliegtuig uit Brussel voor een vacantie va-n vier weken in de Britse hoofdstad. De prinses keerde gisteren per trein terug van een vacantie. die zij op Balmoral in Schotland heeft doorge bracht. Toen zij om 9 uur het Euston- station te Londen verliet, wachtte daar een menigte van ongeveer 400 belang stellenden, onder wie talrijke journa listen en fotografen, die popelden van nieuwsgierigheid. De prinses liet ben popelen. Zij toonde haar gewone in nemende glimlach, maar zei niets. Per auto begaf zij zich naar Clarence House. Op geheel C.nrnrnn north op het ogen blik naarstig gerepeteerd in rerbnntl met bet nan snttmd e bezoek run koningin Jnlinnii en prins Kcnihnrtl. Uier vuurt tie llr. Ms. IJe Huyter bij wijze run proe.j tie haven binnen. De belangstelling aim de kittle trits zo groot, dut men zou denken, dat de K ontgin werkelijk aan bnord was. VAN 17 tot 22 October wordt alom in het land de P.i.T. collecte ge houden, de collecte zan het Protes tants Interkerkelijk Thuisfront. De opbrengst dezer collecte dient voor de stichting van Chr. militaire tehuizen, voor de aankleding van be staande tehuizen, voor het kopen van lectuur voor onze soldaten en vooi al die dingen die voor de geestelijke ver zorging en voor de gezelligheid in een Christelijk milieu ten behoeve van de mannen onder dienst nodig zijn. Dit is dus met recht een zaak voor heel ons Prot. Chr. volk. Het gaat om onze eigen kinderen. Er is een voortreffelijke en brede samenwerking van de Leger- en Vloot- predikanten, Pro Rege, de Chr. Miiit. Bond voor Oost en West en de Chr. militaire organisaties, die gezamenlijk met de burgerij dit thuisfront vormen. Laten wij zorgen dat als straks de collectebus dicht gaat, de leiding van het P.I.T. zegt: Opbrengst boven ver wachting! Als u dus een werkelijk goede gift In die bus wilt doen zult u in de bus moeten blazen. Toen ex-president Truman gisteren te New York door verslaggevers de vraag werd gesteld wat hij dacht van de Sow- jetrussische „nieuwe koers" op buiten lands gebied, antwoordde hij: „Ik ver trouw de Russen -niet. Ik heb ze nooit vertrouwd en ik zal het ook niet doen, voordat uit hun daden blijkt, dat ver trouwen gerechtvaardigd is". De regering van Jordanië heeft giste ren bekend gemaakt, dat zij officieel heeft verzocht in de Verenigde Naties te worden toegelaten en dat zij goede hoop heeft, dat haar verzoek nog dit jaar zal worden ingewilligd. De Weslduitse minister van Buiten landse Zaken, Heinrich von Brenlano, heeft aan de pers verteld dat Bonn en de Westerse bondgenoten het volledig eens zijn over de plannen van het Wes ten voor de ministersconferentie van de Grote Vier in Genève, Von Brentano zei dat de Ver. Sta ten, Engeland en Frankrijk beloofd heb ben, aan te dringen op regeling van de Duitse kwestie en oprichting van een stelsel van gezamenlijke veiligheid. Bren tano is deze week in Bonn teruggekeerd uit New York. waar hij overleg heeft gepleegd met de Westerse ministers van Buitenlandse Zaken. Tot adjunct-directeur Van de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheids dienst heeft de gemeenteraad van Rot terdam gisteren benoemd dr. J. W. Tesch, De heer P. Begeer zal op Zaterdag 15 October des middags om 3.30 uur een tentoonstelling openen van aangekochte werken door de Rotterdamse Kunst stichting 1954 in de expositiezaal aan de Korte Lijnbaan 18c. Donderdag geloofden waarnemers In Indonesië, dat de Masjoemi het groot ste aantal zetels in het nieuwe parle ment zal bezetten, hoewel deze Moham medaanse partij nog de tweede plaats In hel Noordwestelijk deel van In dia zijn door de overstromingen min stens 1.200 mensen omgekomen, van wie duizend in de Pendsjaab, Zeker 10.000 stuks vee zijn verdronken en een kwart millioen huizen vernield. De helft van de katoenoogst is verloren gegaan. De schade aan te velde slaan de rijst en maïs wordt op 150 millioen gulden geschal. De nationalistische strijdkrachten zul ten alle schepen, ongeacht de nationa liteit, aanvallen, die strategisch mate riaal vervoeren naar communistisch-Chi- na. De Britten zijn gewaarschuwd, wel ke gevaren hun schepen lopen, aldus heeft de nationalistische premier, Joei, tegenover A.F.P. verklaard. Joei zei voorts, dat de blokkade van communistisch-China tot dusver geslaagd mag heten. Tijdens de 35ste zitting in de zaak-Jungschlaeger op Vrijdag 14 October heeft een incidenten plaats gehad, waarna de verde digster, mevrouw Bonman de rechtszaal verliet. Het incident ontstond toen de Djaksa aan getuige Soetoko, gepen- sionneerd overste van het Indonesi sche leger, vragen ging stellen over de aanval var. Westerling's troepen op Bandung. De Djaksa toonde een album met foto's van gevechtshandelingen en doden, die toen gevallen zijn. en vroeg, of dit geënsceneerde foto's waren dan we! werkelijke afbeel dingen. De getuige legde zijn hand op de foto's en riep met tranen in de ogen uit: „Ik kan mijn vrienden niet zo zien. Dit is allemaal waar gebeurd". De verdedigster protesteerde onmid dellijk heftig tegen deze handelwijze van de Djaksa en zeide: „Het heeft geen zin deze foto's aan getuige te laten zien. Hierdoor worden alleen maar sentimenten tegen beklaagde opgewekt". Djaksa: Als de verdedigster meent, dat we hiermee propaganda willen maken, dan kan ik haar verzekeren, dat we daar betere middelen voor zouden hebben, b.v. via radio-uitzen dingen en filmvoorstellingen. Verdedigster: Ik maak bezwaar te gen een dergelijke toespraak van de Djaksa. Rechter Maengkom klopte de ver dedigster af. De Djaksa Tinggi ging verder met zijn beloog, waarop de verdedigster inviel: „Dan zal ik genoodzaakt zijn de zaal te verlaten". Rechter: Ga uw gang. Verdedigster: Ik zie hierin geen enkel verband met de zaak-Jung- schlaeger. Bovendien moet nog altijd bewezen worden, dat de Nigo inder daad bestaan beeft. De rechter hamerde haar wederom fel af. De verdedigster pakte daarop haar stukken in en verliet de rechtszaal. De rechter verklaarde, dat hij de behandeling van de zaak-Jungschlae- ger voor onbepaalde tijd uitstelde aangezien beklaagde geen verdediging meer heeft. Vervolgens richtte hij zich tot de getuige en zei, dat het incident niet innam bij de in-officiële uitslagen. In het algemeen heeft een stem, bulten Java uitgebracht, nl. meer waarde dan een óp Java uitgebrachte stem. De na tionalisten hebben op Java gewonnen maar de Masjoemi ligt aan de kop in de meeste gebieden buiten Java. Volgens de door U.P. bijgehouden tel ling hadden de nationalisten 7.693.436 stemmen en de Masjoemi 7.385.015, een marge van maar nauwelijks 300.000. De ze cijfers vertegenwoordigen uitslagen uit meer dan 80 pet. der kiesdistricten. De Orthodoxe Moslims volgen op de derde plaats, met 6.550.348, en de. com munisten zijn vierde, met 5.943.375. Een vliegtuig van het type „Nep tune" van deBritse marine, dat drie Canadese fregatten naar de „Einar Olafsson" leidde, is boven de Atlan tische Oceaan neergestort. Hef toestel had een bemanning van tien koppen aan boord. Vroeg in de morgen wer den wrakstukken van het vliegtuig gevonden door het Britse fregat „Wi zard", op een afstand van ongeveer 32 kilometer van de in nood verkerende IJslandse treiler. Het zoeken naar over levenden van het vliegtuigongeluk wordt bemoeilijkt door mist. Het vlieg tuig was opgestegen nadat het IJs landse schip wegens ernstige lekkage om hulp had geseind. Nader wordt gemeld, dat de Wi zard twee lijken van inzittenden van het verongelukte vliegtuig heeft ge borgen. De IJslandse treiler scheen niet meer in ernstige moeilijkheden te verkeren en voer met een snelheid van vier knopen. Donderdag viel de 72-jarlge heer G. K., die een dakgoot van he-t pand Rotterdamsedijk 309 te Schiedam aan het herstellen was (K. is eigenaar van de woning), toen hij zich vost wilde hou den aan een losse plank, van 9 meter hoogte. Zijn val werd gebroken door was lijnen op de tweede verdieping van het huis. waarna hij op zandachtige bodem van de tuin terecht kwam. Mei ernstige inwendige kneuzingen werd het slachtoffer door de G.G. en G.D. naar het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam overgebracht. de fout van getuige is, maar van de verdedigster. Buiten de rechtszaal sprak de ver dedigster getuige Soetoko aan en ver zekerde hem, dat zij ntet had kunnen verwachten, dat de Djaksa op deze wijze zijn gevoelens zou kwetsen. Onder het publiek in de rechtszaal ontstond een fel debat. De verdedigster, mevrouw Bouman, verklaarde na afloop van de zitting aan de pers, dat zij naar aanleiding van het incident een klacht bij he{ Hooggerechtshof zal indienen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1