STA A TSIEBEZOEK IN HEVIGE SLAGREGEN BEGONNEN Laatste étappe van de reis met „D Soldaat schoot op vriend Enthousiast uitgeleide op Vermiste jongens dood in kist gevonden Diplomatieke overwinning voor Indonesië inzake N.-Guinea Vrachtschip op drift voor Hollandse kust Door verstikking omgekomen? Doodstraf na doden van Nederlander KOUD EN GUUR Perón naar Italië Nederlandse slepers in actie Bom naast spoorlijn Gouda-Den Haag MAANDAG 17 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3206 Frankrijk niet blijvend uit Vr. Naties Woordvoerder in Djakarta Margaret-Townsend nog steeds mysterie Dodelijk ongeval op Engels schip o o J m (Van een onzer verslaggevers) LT IT een droefgeestige zwartgrijze lucht plensde de regen neer op het betonnen platform van Schiphol toen H.M. de Koningin Za terdagavond met haar dochters, de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke naar de gereedstaande D.C. 6 B Jan van Riebeeck wan delde. Grondstewardessen van de K.L-M. beschermden met parapluies de vorstelijke personen tegen de hevige slagregen. Prins Bernhard die zich weinig vgn de regen aantrok, liep heel alleen, een eindje., vooruit. Hij had de kraag van zijn colbertjasje omhoog geslagen: |n het felle kunstmatige zonlicht van de televisielampen namen konin gin Juliana en prins Bernhard onder een dak van parapluies toen afscheid van hun kinderen. De honderden belangstellenden, die dicht tegen elkaar gedrukt op het lange dakterras stonden en wier enthou siasme ondanks het stromende water en de koude wind onverminderd was geblevenbegonnen uitbundig te juichen toen het koninklijke paar de trap naar het toestel betrad. Even keerden de Koningin en de Prins zich nog om en wuifden hartelijk.naar hen die achterbleven. (Van een onzer verslaggevers) De beide Amsterdamse jongetjes, Ronald en Leslie Koot, die sinds Donderdagavond waren vermist, zyn Zondagavond levenloos aangetroffen in een kist, welke zich bevond op het parkeerterrein van Carlton aan de Reguliersdwarsstraat in de hoofdstad. De politie vermoedt dat beide knaapjes, respectievelijk 6 en 9 jaar, door verstikking om het leven zyn gekomen. Niet gezien „Wij zijn heel blij Zie verder pagina 3 .Atoomontploffing in Rusland T ussenlandingen Masjoemi zou meeste zetels krijgen Twee Engelse en vier Neder landse zeeslepers zijn van Zater dagmiddag tot Zondagavond in touw geweest om het ruim 7000 brt, metende Liberiaanse vracht schip „Cygnet", dat stuurloos op de Noordzee ronddreef en op de Nederlandse kust dreigde te stran den, veilig de Nieuwe Waterweg binnen te loodsen. Tien man Meer moeilijkheden Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—13 uur: Telcloon 115700 'j.Gravenhage: Huygensplein 1 Postriro 424867 Redactie: Tel. 111392 - Adm. Tel. 114402 Klachtendicnst 18.30—19.30 u.: Tel. 362509 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R82 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 ner maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks v Directie: C. A. KELWTNG en Mr. K. VAN" HOLTEN' "PlAtUM" Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: BUIEN. Zwaarbewolkt met regen- en hagelbuien, maar ook enkele opklaringen. Weinig verandering in temperatuur. In de kuststreken tijdelijk harde tot stormachtige, overigens krachtige tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest. ZON EN' MAAN' 13 October: zon op 7.10. onder 17.44; maan op 10.18. onder 18.35. Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT Koninklijl paar naar de Een soldaat van het 433ste batal jon infanterie te Nijmegen heeft Vrijdagmiddag waarschijnlijk in een vlaag van verstandsverbijstering, met een geweer geschoten op zijn goede vriend de 20-jarige dpi. soldaat H.G.K. Daverveld uit Mil!. Het incident gebeurde tijdens een wachtdienst. De dader stond op wacht toen Daverveld naderde en onver hoeds en zonder de minste aanleiding lichtte de eerste het geweer op Da verveld en haalde de trekker over. Deze kreeg een schot in de long. Hij is overgebracht naar het Canisius zie kenhuis en direct geopereerd. Het le vensgevaar is voorlopig geweken. De dader is met een shock in een mili tair hospitaal opgenomen. De Franse ambassadeur in de Ver enigde Staten, Maurice Couve de Murville, heeft verklaard, dat het uittreden van zijn iand uit de alge mene vergadering van de Verenigde Naties niet van blijvende aard is. Dé Murville zei, dat het terugroe pen van de Franse delegatie, nadat de algemene vergadering had ge stemd voor het behandelen van het Noordafrikaanse probleem, een waar schuwing was en niets anders. De ambassadeur voegde er aan tpe, dat Frankrijk de algemene vergade ring zo spoedig mogelijk weer zou bijwonen. De motoren sloegen bulderend aan en terwijl de geweldige menigte op het natte vliegveld vrolijk en langdu rig zwaaide iaxide de Jan van Rie beeck de startbaan op. Het was toen juist half zes geweest. De reis van koningin Juliana en prins Bernhard naar Suriname en de Nederlandse Antillen, die in het geheéi ongeveer vier weken zal duren, was begonnen. Microfoons va:i de radio, film en te levisie waren vei borgen in frisse bloem- boeketten. die aan het plafond van de 1CA vertrekhal op Schiphol hingen. In deze ruimte stond een grote groep au toriteiten op de komst van de Koningin en de Prins te wachten. Daar waren o.m. dr. W. Drees de minister-presi dent prof. dr. L. J. M. Beel, de minis- rustige slapende houding heeft aange troffen. Men heeft de lijkjes in beslag ge nomen teneinde sectie te kunnen ver richten. De broertjes waren afkomstig uit een gezin uit de Geelvinckssteeg, die op ongeveer 50 meter van het par keerterrein gelegen is. De 54-jarige Amsterdamse bankwer ker H. G. B. en de 21-jarige militair, D. J. o„ waren Zondagmiddag bezig met het verrichten van een karweitje op de vrij grote parkeerplaats. Zij zochten een steunpunt voor zangwerk en sleepten daartoe een afvalkist, die ongeveer 54 cm hoog, 70 cm lang en 42 cm breed was, uit een afgelegen hook van het terrein. De mannen constateerden, dat de kist gevuld moest zijn. Toen zij haai openden deden zij een afschuwelijke ontdekking. Zü troffen de levenloze lichaampjes van de twee vermiste jongetjes naar wie reeds was ge dregd in zittende houding aan. Vermoedelijk zijn de broertjes D°n- derdagnamiddag, toen het erg en het op de parkeerplaats, mede aooi het feit, dat er die avond weinig te doen was in Carlton, vrij stil was, al spelende in de kist gekropen. Toen het deksel dichtviel de sluiting vat de kist bestaat uit een sterke hangslot sluiting konden de jongetjes gelijk zonder hulp van buitenaf uit nun schuilplaats komen. Zeer vermoedelijk zijn batden doo verstikking om. het leven gekomen, eert .conclusie waartoe de recherche komt, omdat men de kinderen in een zeer De parkeerwachter J. B„ wiens zwa ger tezamen met de soldaat de jonge tjes heeft gevonden, kende ze. De broertjes zwierven herhaaldelijk ov het terrein. De bewaker heeft ver klaard hen op de bewuste Donderdag avond niet te hebben gezien. Aange nomen moet worden, dat Ronald en Leslie het terrein hebben betreden toen B. in zijn hokje de maaltijd ge bruikte. De voorlopige indruk van de politie is, dat de kinderen of schuilhokje heb ben gespeeld of in een zucht naar avontuur besloten hebben de nacht in dc kist door te brengen. Zondagavond heeft een rechercheur van het bureau Singel de ouders het vreselijke nieuws medegedeeld. Er zijn nog twee zusjes in het gezin. Gedu rende de afgelopen dagen hadden en kele helderzienden zich met de ver missing bemoeid, doch dit heeft niet tot resultaat geleid. Eerst als het rapport van de sectie bekend is, acht de politie zich in staat tot een conclusie inzake dit zeer tra gische geval te komen. Er waren geen sporen van misdrijf op de lichaampjes .aanwezig- ter van Binnenlandse Zaken mr. J. W. Beyen van Buitenlandse Zaken mr. L. A. Donker van Justitie mr. J. Algera van Verkeer en Waterstaat ir. C. Staf van Oorlog, mr. dr. R. H. Post. gevol machtigd minister van Suriname en mr. W. F, M. Lampe gevolmachtigd minis ter van de Nederlandse Antillen. Ook bevonden zich hier de leden van het gevolg en personeel die de reis meema ken. Omstreeks kwart voor vijf arriveer den koningin Juliana en prins Bernhard met de prinsessen Margriet en Marijke op de Amsterdamse luchthaven. Het ge zelschap was om acht minuten over vier van Soestdijk vertrokken. Hare Ma jesteit was gekleed in een eenvoudig wijnrood mantelpakje. De prins droeg een lichtbruin eolbertcostuum. Op zijn linkerrever prijkte een sneeuwwitte an jer. Na de ontvangst door- burgemees ter mr. Arn. J. u'Aiily van Amsterdam, de burgemeester van Haarlemmermeer mr. J. F. Jansonius en de waarnemend- directeur. van de luchthaven Schiphol, de heer E. van Beek onderhielden de koninklijke personen zich geruime tijd op uiterst genoeglijke wijze met de tal rijke autoriteiten. Tijdens dit samenzijn arriveerden ook de prinsessen Beatrix en Irene. Camera's snorden en fototoe stellen klikten teen K.L.M.-directeur, ir. F. Besancon vei volgens gezagvoerder N W. Bos van. de Jan van Riebeeck aan de Koningin en de Prins voorstelde. De gezagvoerder stelde op zijn beurt de overige leden van de bemanning aan de koninklijke passagiers voor. Twee geweldige schijnwerpers werden op de Koningin en de Prins gericht toen Hare Majesteit de volgende woorden voor de radio, televisie en film sprak: Wij zijn heel blij eindelijk deze mooie reis te kunnen gr.an maken. Wij hebben ons er lang op verheugd en hebben he le goede herinneringen aan vorige be zoeken en zo zijn wij nu reisvaardig om een schat van nieuwe ervaringen op te gaan doen." Ook prins Bernhard was erg blij Suriname en de Ned. An tillen terug te zien. ,.Ik ben heel zeker dat dit een heei mooie en belangrijke reis wordt en ik verheug er mij op alle oude vrienden weer eens te zien," Het was ongciwijietd heel pijnlijk voor de camera-man van Polygoon om Hare Majesteit te moeten mededelen dat de grote studiocamera, speciaal opgesteld voor het vervaardigen van een kleuren film die gedraaid zou worden in Suri name en de N'ed Antillen, niet gefunc- tionneerd had. Men had tienmaal proef gedraaid maar op het belangrijke mo ment had dc fiimrol vastgezeten. „Bennie hier is ecu kleine jobstij ding", riep de Koningin tegen haar gemaal en zij toonden zich gaarne be reid om nogmaals hun woorden voor de camera tc spreken. In Zweden en Noorwegen neemt men thans een verhoging van de radio-acti viteit waar, aldus A.F.P. Volgens zeke re geruchten is dit toe te schrijven aan een atoomontploffing, die de Sowjet- Unie in de Barentsz-zee zou hebben veroorzaakt. Van officiële Zweedse zij de is verklaard, dat men niet heeft kun nen ontdekken, welke de oorzaak van de verhoging van de radio-activiteit is. In een stromende regen begeven H.M. de Koningin en Z.K.If, prins Bernhard zich op .Schiphol naar het vliegtuig. Rechts, onder een paraplu, de prinsessen. Op het vliegveld van Hamilton, hoofd stad der Bermuda-eilanden, werden H.M. de-Koningin en Z.K.It. prins Bernhard begroet door Sir John Cox, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tevens Nederlands consul. De Koningin en de i'rins zijn in de afgelopen nacht, te ongeveer kwart voor drie IS'ed. tijd, op Porto Rico aan boord gegaan van de krui ser „De Ruyter", die hen naar Wil lemstad zal brengen. Het K.L.M .-toestel de „Jan van Riebeeck", waarmede het koninklijk paar naar de West reisde, was om kwart over één Nederlandse tijd op het vliegveld van San Juan op Porto Rico aangekomen. De koninklijke gasten hebben enige werden bij hun aankomst op Porto Rico verwelkomd door gouverneui Munoz Marin. Onder de grote menigte, die op het vliegveld aanwezig was, be vonden zich o.m. de Nederlandse con sul, Waldemar Lee, admiraal Grover Hall, als vertegenwoordiger van de Amerikaanse militaire autoriteiten,' de president van de Portoricaanse Senaat Samuel Guinon Es, de voorzitter van het Huis Ernesto Ramos, de eerste rechter, A. C. Snyóer en de onder staatssecretaris Arturo Carrion. De koninklijke gasten heben enige tijd in het paleis van de gouverneur doorgebracht. Deze heeft de vorige maand Nederland bezocht. Koningin Juliana gewaagde van twee bezoeken, die zij in November 1953 aan Porto Rico heeft doorgebracht. Ook prin: Bernhard heeft in de oorlog het eiland bezocht. De vorstelijke bezoekers dank ten gouverneur Marin voor de grootse ontvangst. Daarna gingen Koningin en Prins aan boord van de „De Ruyter". De „Jan van Riebeeck" had Zater dagnacht om 0.46 uur (Ned.tijd) een tussenlanding gemaakt op het vlieg veld van Santa Maria op de Azoren. Tijdens het korte oponthoud maakte De omzichtige benadering van Neder land door Indonesië begint reeds resul taten af te werpen, aldus heeft vandaag een hoge woordvoerder van hef Indone- sissche ministerie van buitenlandse za ken tegenover Ass. Press verklaard. Deze woordvoerder verklaarde, dat de minister van buitenlandse zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng in recente besprekin gen met de Nederlandse minister zonder portefeuille mr. J. M. Luns. slaagde, waar zijn voorganger Soenarjo niet slaagde het scheppen van een gunstiger atmosfeer voor onderhandelingen over Nederlands-Indonesische geschillen. Hij voegde er aan toe, dat Anak A- goeng bereikt had de Nederlanders er toe over te halen hun vroegere hardnek kige houding, dat zij niet wensten te spreken over dc belangrijkste eis van Indonesië,, de claim op westelijk Nieuw Guinea, te wijzigen. Dc Verenigde Naties hebben verleden jaar een Indonesische eis dat de Neder landers de besprekingen over Westelijk Nieuw Guinea moeten hervatten, die drie jaar geleden afgebroken_ werden, afge wezen.. De hernieuwde eis van de Indo nesiërs zal door de huidige algemene vergadering worden bespraken. Een autoriteit van het ministerie van buitenlandse zaken heeft nu meegedeeld, dat Nederland er mee ingestemd heeft de Koningin een wandeling vliegveld. op het Het Koninklijk paar landde op het vliegveld van Hamilton, de hoofdstad van de Bermuda-eilanden, om 11.20 uur Ned. tijd. Op het vliegveld werden Koningin en Prins begroet door de waarnemend gouverneur, de heer A G. T. Chaplin, de Nederlandse vice- consul Sir John Cox en de comman dant van het vliegveld, kolonel G. W. Peterson. Ongeveer 300 belangstellenden wa ren op het vliegveld aanwezig, onder wie 15 Nederlanders. De Koningin maakte een praatje met dit laatst genoemde groepje, toen zij van het vliegtuig naar de auto liep. Het Ko ninklijk paar gebruikte de lunch het huis van de heer Chaplin. De eerste kok van het 8922 ton metende Nederlandse schip Teucer, de Chinees T. T., is in Aden ter dood veroordeeld wegens het doodsteken van de eerste ste ward van het schip, de Nederlander A. J. P. Schneiders, op 20 Juni van dit jaar. (United Press.) Een zegsman van het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag onofficieel verklaard, dat de Masjoemi een lichte voorsprong heeft op de Indonesische nationalisten met be trekking tot het aantal behaalde zetels in het parlement op basis van de huidi ge officiële tellingen. Hij zei, dat de cijfers aantonen dat tie Masjoemi recht heeft op 68 avn de 260 zetels in het nieuwe parlement. De Nationalisten zouden er 65. de Or thodox Radicalen 45 en de Communisten 40 krijgen. De Verenigde Moslems 8, Par kindo (Christelijken) 6, de Rechtse So cialisten 5 en de Perti Arty (Mohamme daanse boeren) 3. Inmiddels biijkt uit nieuwe uitslagen van Celebes. de Kleine Soenda Eilanden en de Molukken dat .de „Masioemi nog steeds inloopt".," Vilgens dé laatste onofficiële tellingen zijn de uitslagen als volgt: Nationalisten: 7.659.842: Masjoemi 7.435.555; Orthodox Radicalen 6.411.922; Communisten 5.928.1GC. De rest is verdeeld over de 386 andere partijen. Koude lucht uit cle poolstreken heeft tijdens het weekeinde geheel West- Europa overspoeld. Dank zij de wind waren in Nederland de nachtelijke temperaturen minder laag. Boven het nog vrij warme Noordzee-water ont wikkelen zich in de koude lucht tal rijke regen- en hagelbuien, die met de Noordwestelijke wind het land binnendrijven. Van tijd tot tijd wordt de buiigheid nog geactiveerd door depressies, die van de omgeving van Schotland via de Noordzee naar het Oostzeegebied koersen. Deze depres sies veroorzaken langs de kust af en toe harde tot stormachtige wind. In deze weerstoestand komt maar weinig verandering. Het blijft koud met tem- peraturen overdag van omstreeks 10 graden en in de nacht toenemende kans op nachtvorst. Wolken pakken zich samen boven Prinses Margaret en Peter Townsend. Uit koninklijke en kerkelijke kringen klinken luide protesten op tegen een huwelijk. Zo verluidt, dat da Hertog van Edinburgh,.de gemaal van Koningin Elizabeth, tegen een huwelijk gekant is, en een Londens blad weet te mel den, dat de 83-jarige Prinses Marie Louise, een kleindochter van Koningin Victoria, gezegd heeft dat een huwe lijk van Prinses Margaret met Town send ondenkbaar is. Verder zijn er onbevestigde geruchten, dat de aarts bisschop van Canterburry, indien de verloving officieel wordt hekend ge maakt, in het openbaar zijn afkeuring hierover zal uitspreken. De Daily Sketch laat de eis horen, dat de aartsbisschop de bezwaren die hij mocht hebben bekend maakt voordat de verloving officieel wordt. Intussen blijven de journalisten en fotografen Allanbay Lodge, waar de Prinses en Margaret ten huize van mevr. John Lycett Wilis het weekend hebben doorgebracht, belegeren. Toen Townsend vanmorgen vroeg wegreed, werd zijn auto door 42 wagens met journalisten en fotografen gevolgd. Hij begaf zich naar de paardenstallen van Miss Norah Wilmot om te gaan rijden. Hy keek streng en toen hem weer vragen werden gesteld over zijn romance met de prinses, antwoordde hij scherp: WiK u daarmee ophouden? Toen galoppeerde hij weg op een bruine merrie. Ex-president Juan Peron van Argen tinië blijkt, plannen te koesteren, zich:in Italië te vestigen.' Hij heeft een Italiaanse koffie-importeur verzocht uit te zien naar een passende villa aan de oevers van het Lago Maggiore bü de Zwitserse grens. Peron en de importeur zijn in Argen tinië met elkaar bevriend geraakt na aan elkaar voorgesteld te zijn door wijlen de Italiaanse coureur Alberto Ascari. te eniger tijd inleidende besprekingen over de kwestie te beginnen, onafhanke lijk van het resultaat van het debat in de Verenigde Naties. Verwacht wordt, dat op een bijeen komst van Nederland en Indonesië ook de Indonesisch-Nederlandse financiële en economische betrekkingen en andere vraagstukken die cle betrekkingen ge spannen deden worden besproken zullen worden. Waar de besprekingen zullen plaats vinden is nog niet bekend. Het is moge lijk dat zij in Indonesië of in Nederland gehouden zullen worden of mogelijk in een ander neutraal land. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken noemde het feit dat de Nederlanders en de Indonesiërs bereid zijn besprekingen te gaan hou den een diplomatieke overwinning van de interim-regering. Vóór dit moeilijke en spannende sleep- werk Zondagavond eindelijk resultaat had. waren de bemanningen van de sle pers van Bureau Wijsmuller uit IJmuiden meer dan 24 uur in de weer geweest en moesten de uit Huil afkomstige slepers „Romania" en „Vanquisher" wegens zware averij de sleep later, schieten. Deze twee slepers waren Zaterdag middag met de „Cygnet" een Liberty- schip dat onlangs óp de Engelse kust strandde en voor reparatie naar Amste- dam gebracht werd voor IJmuiden. toen een korte Noordwester storm de sleep in moeilijkheden bracht. Sinds dat ogen blik werden de schepen door pech ach tervolgd. Het lag aanvankelijk in de bedoe ling, dat dc sleepboten van Wijsmuller de „Cygnet' juist buiten de haven van IJmuiden van de Engelsen zou overne men. Een harde wind uit het Noordwes ten en een holle zee sloegen dit plan In duigen: de sleep bleef buitengaats. Dc ..Vanquisher" kreeg zware averij en verspeelde al zijn trossen. Op de Noordzee, ter hoogte va Hoek van Holland, is Zaterdag aan boord van het Engelse stoomschip Charles Dickens, groot 7307 brt, een ernstig ongeval gebeurd. Een van de bemanningsleden viel in een ruim en overleed korte tijd daarop. De sleep boot „Maas" van L. Smit en Co. voer tevergeefs naar buiten met aan boord een arts en de E.H.B.O.-ploeg Hoek van Holland. Tot Zondagmorgen bleef deze onfor tuinlijke sleper nog in de buurt van het afdrijvende stoomschip, doch koer ste later naar IJmuiden. De „Nestor", de „Stentor" en de „Hector" van Bureau Wijsmuller en de „Maas" van L. Smits In ternationale Sleepdienst zetten toen de achtervolging van de inmiddels snel voor Scheveningen aan lager wal rakende Li beriaan in. De „Romania", die zo hard tegen de „Cygnet" was aangegooid door de zware branding, dat zijn relingwerk vernield werd en het onmogelijk" was voor de gebroken tros een andere vast te maken, bleef bij de stomer tot de andere slepers arriveerden. Van de „Maas* sprongen eerst drie man over op het sleepschip om vast ie maken. Direct hierop arriveerde de „Stentor". Hiervan gingen zes man aan boord. Deze moeilijke en niet ongevaarlijke manoeu vre lukte nog juist voor de duisternis inviel. Deze bemanning maakte de trossen van ue vier Nederlandse sleepboten vast, zodat het mogelijk werd het schip naar veilige haven te brengen. Aan dit sleepkarwei zijn vele span nende uren vooraf gegaan. Er liep een woeste zee. die de snelheid van de te hulp snellende sleepboten afremde. In tussen stuwde diezelfde holle zee de ..Cygnet" met een verontrustende vaart r.aar de banken voor de kust. Op het ogenblik van het vastmaken scheidden nog zes a zeven mijlen het schip van de kust. De „Cygnet" rondde om ongeveer half zeven gisteravond de pieren van de Hoek. Ook het 200 ton metende Nederlandse vrachtschip Aktjo" uit Dclfzjjl kreeg Zondagochtend op de Noordzee moeilijk heden ter hoogte van Blaavand (Dene marken), Het Noorse schip „Bergestrand" stoomde naar de „Aktjo" op, nadat het met de lamp noodseinen van het kust vaartuig had opgemerkt. De „Bergestrand" heeft de „Aktjo" op sleeptouw genomen. Langs de spoorlijn GoudaDen Haag vindt men nog steeds overblijfselen van de bombardementen tijdens de laatste wereldoorlog. Bij de werkzaam heden aan het Duinlekplan, in de nabij heid van de spoorbrug te Zevenhuizen over de Rotte, stootte men op een onontplofte bom. De mijnopruimingsdienst heeft zich over het oorlogstuig ontfermd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1