Rede Koningin bezegelt samengaan met de West Duizenden juichten liet koninklijk paar toe Faure winl stemming over Algerije „Onze universiteit open voor ieder" Vakbeweging in Duitsland m$mm Lees dat üerhaal Onderscheidingen bij jubileum V.U. PLECHTIGE ZITTING STATEN DER ANTILLEN r. Sowjet-Unie blijft verantwoordelijk GEEN KABINETSCRISIS Onder druk van de toestand Ben Slimane werd kabinetsformateur Prof. Zijlstra op V.U.-feest: Koninklijk bezoek aan Portugal? BPRMS wil overleg tussen 3 partijen De negatieve kant van Bandoeng WOENSDAG 19 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3208 Uitslagen verkiezingen in Indonesië m mm%wï Troonraad Marokko Dodelijk ongeval met projectiel HIER vandaag in uw midden aanwezig te zijn, betekent voor mijn echtgenoot en my een waar voorrecht, want het is het bijwonen van een symbolische manifestatie van uw zelfstandigheid, die tevens beduidt uw volledig autonoom en gelijkwaardig in Rijksver band samengaan met Suriname en het oude Nederland, uit vrije wil. Ook Nederland :s verblijd over de nieuwe band, met u ontstaan, Het land, dat zich steeds terecht de kampioen der vrijheid heeft genoemd, en nog noemt, kan in waarachtigheid niet anders, dan het van ganser harte welkom heten, zodra een volk zijn rechten en plichten voor eigen verantwoording neemt. Het samengaan in vrijheid is de hoeksteen van iedere werkelijke samenwerking". Met deze woorden begon gistermiddag H. M. koningin Juliana haar toespraak tot de Staten van de Nederlandse Antillen in de Statenzaal te Willemstad. Voor het eerst in de geschiedenis van Curasao sprak de regerende vorstin de Antilliaanse volksvertegen woordiging toe, een bijzonder plechtig ogenblik, dat men de bezegeling van het Statuut zou kunnen noemen. DAAROM zal het veel voeten in de aarde hebben. Er zijn zoveel te genwerkende factoren. Er is moed voor nodig. Er is geloofsmoed voor nodig. Er is inzicht voor nodig dat de ze zaak gebeuren moet, omdat het an ders met de zaak van Kerk en Chris tendom in Duitsland op den duur mis za! gaan en dat het daarom hier een heilige plicht geldt. Nationaal geschenk Qj) Zie verder pagina 5 ®M Militair verkeer tussen West-Duitsland en Berlijn jf ET 308 tegen 254 stemmen heeft de Franse Nationale Vergadering j\J gisteravond haar vertrouwen uitgesproken in de Algerynse politiek van de regering-Faure. Dit betekent dat de 22ste na-oorlogse kabinetscrisis in Frankrijk voorlopig is afgewend. Een crisis die op dit ogenblik ontzaglijke moeilijkheden zou hebben opgeleverd met het oog op de komende volksstemming, in Saarland, de conferentie van de Grote Vier in Genève en de gespannen toestand in Noord-Afrika. Aan de stemming in de Nationale Vergadering was een bewogen debat voorafgegaan. Premier Fauije had het regeringsprogramma tot herstel van de orde in Algerije _ën het doorvoeren van 'politieke, hervormingen met vuur verdedigd Kort tevoren had de socialistische partij, die over 104 van de 623 zetels in de Kamer beschikt, besloten, tegen te stemmen. Terugkeer Ambonezen (Van één onzer verslaggevers) Terwijl de Amsterdamse politiekapel opgewekte klanken de zaal van het R.A.I.-gebouw inblies, vulde vanmiddag de grote ruimte zich langzaamaan met de zeer velen, die de jubileumver- gadering van de 75-jarige Vrije Universiteit meemaakten. Enige tjjd voz twee uur kwamen al onderscheidene hoge gasten aan, o.a. Zijne Excellentie de minister-president dr. W. Drees, de minister van Onderwijs, Zijne Exc. mr. J. M. L. Th. Cals, Z.E. de minister van Economische Zaken prof. dr. J. Zijlstra en icpresen- tanten van binnen- en buitenlandse universiteiten en hogescholen. Van de laatste noemen wij de vertegenwoordiging van Potchefstroom (Z.-Afrika) en Grand Rapids (V.S.). Prof. Zijlstra Zie verder pagina 5 Verklaring minister Luns Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 u Postbus 1112 - Postgiro No 424519 U ,?St.?bonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postrro 424RR7 ™- U1892 - Ad- 114402 Klaehtendienst 18.30—19,30 u.: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67M" Abonnementsprijs 52 cent per week f 2 26 ner 6.75 per kwartaal _P Lo«è Wmme'r" 13 ""nt Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KE INVING en Sir. K. VAN HOUTEN" tr* Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: Zwaar bewolkt met regen, morgen in de loop van de dag enkele verspreide opklaringen maar ook enkele buien. Krachtige en langs de kust aanvankelijk nog harde Zuidelijke wind, ruimend naar Zuidwest en af nemend tot matig. Minder koude nacht. Overdag iets hogere tempe raturen dan vandaag. 20 October: zon op 7.13, onder 17,40; waa»i op 12.12, onder 20.04. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET rommelt voortdurend om de Deutsche Gewerkschaftsbund.~de Duitse eenheidsvakbeweging, die niet alleen in naam. maar ook in werke lijkheid een monopolie-positie in neemt. Voortdurend komt men voor moei lijkheden. Moeilijkheden, die hieruit voortvloeien, dat de macht in deze vakbeweging overwegend in handen van de socialisten is, dat de leiding in feite een socialistisch beleid voert en ïich vaak op politiek terrein tegen over de C.D.U. stelt, waartoe toch een groot deel van haar R.K. en Protes tantse leden behoort. Hitier heeft de confessionele vakbe weging opgeruimd. En na de oorlog overheerste er in Duitsland op het ge bied van de vakbeweging de door braakgedachte, die, jammerlijk be gunstigd door de geallieerde macht hebbers, verhinderde dat er op so ciaal gebied tot stand kwam wat op politiek gebied gelukte: de christelijke organisatie. WANNEER Duitsland, wat wij al len hopen, op den duur in staat kundig en maatschappelijk opzicht, een christelijk land zal blijken te zijn. dan is de christelijke organisatie op politiek gebied, hoe belangrijk ook, daarvoor onvoldoende. Dan moet niet alleen op politiek, maar ook op so ciaal gebied, oook op schoolgebied, de christelijke organisatiegedachte vorm krijgen. En op ai deze gebieden, maar voor al op de beide laatste, zijn er veel weerstanden. Toch heeft Duitsland ze alle drie nodig: de christelijke partij, de christelijke vakbeweging en de vrije christelijke school. ER zijn vele Duitsers die dat in zien. Maar er zijn er nog meer die er tegen opzien om van de grond af te beginnen. Op het gebied van de chr. vakbe weging is er nu weer een initiatief ondernomen. Maar er zijn te veel mensen, die het hoofd schudden. Als men begint, dan zal dat in verhouding tot de 6 millioen leden tellende een heidsvakbeweging een klein begin zijn met slechts enige honderdduizenden leden. Dan moeten de vakbewegings leiders van christelijken huize uit de rijke en machtige eenheidsvakbewe ging treden om hun lot te verbinden aan een aanvankelijk zeker bescheiden en ongewisse zaak. Ja, dat is het moeilijke van hét ge val. Men zal moeten beginnen met alles tegen. Een klein begin. Dat ligt de Duitsers niet zo erg. En men zal be ginnen met de stemmen van allerlei opportunisten in eigen kring tegen. De mensen, die er hun hachje niet aan willen wagen. En men zal moeten be ginnen met een brede stroming in de Evangelische Kerk tegen. Hoe het ten aanzien van de R.K. Kerk staat weten we niet. Maar in de Evangelische Kerk heeft een richting, die met onze door- braakrichting verwant is, in dezen een sterke stem en die stem is tegen. Ja, dat zouden we vol willen hou den. In onze huidige samenleving red den Kerk en Christendom het niet ndien in de staatkundige en maat- •chappelijke sfeer geen christelijke irganisaties werken. Zonder deze laatste ontglipt aan de Kerk haar be- dag op het volk. Zo staat het ook in Duitsland nu. Of men echter al zo ver is dat dit en volle wordt doorzien door hen, die iaar in de eerste plaats voor in aan- nerking komen, mag betwijfeld wor- ien. Insiders verwachten dat de nu op- lerichte „commissie tot stichting van 'en chr. vakbeweging" niet in de eerste plaats zal aansturen op die tichting, maar op versterking van de hr. invloed in de eenheidsvakbewe- ling. iwiJ leven hier in de jubileum-week W van de Vrije Universiteit. En wie ie voorgeschiedenis van de V.U. eest, zoals die nu pas in het interes ante boek van dr. Roelink is beschre- en, begrijpt iets van de vraagstuk- :en, waarmee de voorstanders van de hr. vakbeweging thans zitten. Men 'fobeert dit en probeert dat en tot de «'erkeiijk verlossende daad. de ge- aofsdaad, komt het maar niet. Tot 2(J er opeens is. En dan wordt iet onmogelijke werkelijkheid. Zo iets wensen we de mensen, die n Duitsland voor de christelijke vak- leweging strijden, toe. In haar rede. met een stem en into natie, die, dank zij de radio, ook in dit deel van het Rijk onmiddellijk berkend werd, rei II.M. dat men in de Antillen a.h.w. een proefveld vindt van het sa mengaan van mensen van verschillende afkomst, zoals onze huidige wereld dat zo dringend behoeft, wil zij niet ten on der gaan. ,.Gij zijt voorbestemd een voorbeeld te zijn van hoe dit kan geschieden. Dank zij uw sociaal bewustzijn, en dank zij uw activiteit, lijken waarlijk goede vruchten zich te zetten voor de toekomst van uw vólk." In groter verband is zulk een samen gaan het beeld van het Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel, zo vervolgde de Koningin. Wat al eerbiedwaardige culturen vindt men op het Westelijk halfrond in dit Koninkrijk verenigd. In Nederland zijn altijd de grote West- europese stromen en de Europese stro mingen samengekomen en het heeft daar zijn eigen beste bijdragen aan toe gevoegd. Ook hiermee zijt gij eng ver bonden. Dit alles opent u de mogelijk heid. in eigen originaliteit uw weg te zoeken, te vinden en te,gaan. Gij vergeet bij dit alles niet uw buren en weet u dee! van een geografisch gegeven Caraibische gemevitsenap. Ook a!s Koninkrijk der Nederlanden sluiten wij ons in rijksverband niet van de buitenwereld af. Integendeel, als bewust lid der Verenigde Naties zuilen wij ons steeds open stellen voor het wereldver- band. Door de geschiedenis is het lot der drie rijksdelen samen verstrengeld en daardoor eveneens, en opnieuw, en thans uit vrije wil, ons huidig lot. Hoe duidelijk bleek dit niet steeds door de spontane hulp die gij Nederland zond als het in nood was. Wat de toekomst brengen zai. weet niemand. Wij gaan haar tegemoet met de wil tot onderlinge samenwerking, omdat wij die wensen en omdat zij ons levensvatbaar toe schijnt en dat niet alleen, maar vrucht baar ais onderdeel van de interna tionale gemeenschap van de 20-eeuwse mensheid, die worstelt om zelfbehoud en een betere toekomst begeert op ieder gebied. Hier op het Westelijk halfrond durft men zeker initiatief te nemen.. Neemt het waar ge kunt waar een goede en waardige zaak uw hulp verwacht. Zelfstandigheid mag geen doel in zichzelf zijn, maar zij krijgt pas haar waarde in ieder opzicht wanneer zij voor onze arme mensheid de weeg schaal naar de goede kant doet door slaan voor de verheffing van eigen volk en alle volkeren tot een hoger staat van welzijn." Toen klonk het „Leve de Koningin" door de vergaderzaal en was de plechtig heid ten einde. Voor de Koningin haar rede uitsprak, had de voorzitter der Staten, de heer J. Yrausquin, H.M. en Z.K.H. toege sproken. Hij zei o.m. dat bij het verne men van de heuglijke tijding van het koninklijk bezoek een grote vreugde de bevolking der Nederlandse Antillen heeit bevangen, een vreugde, welke zich niet in woorden iaat uitdrukken, omdat zij diep uit het hart voortspruit, „Hoe verdeeld deze bevolking anders zins ook moge zijn, zij is steeds één in haar bewondering voor en haar aan hankelijkheid aan het beminde Huis van Oranje. Dit kan ook niet anders, want het Huis van Oranje heeft zich altijd het lot zijner volkeren, welke het met liefde en toewijding regeerde, aange trokken. „Majesteit, met de plechtige afkondi ging van het statuut luidt uw bezoek een nieuw tijdperk in voor ons Koninkrijk. Een tijdperk, waarin do drie rijksdelen op basis van vrijwilligheid en gelijk-' waardigheid elkander broederlijk de hand hebben toegestoken. Thans heeft uwe aanwezigheid hier deze gelijkwaardigheid op ware, konink lijke wijze tot een levende werkelijk heid gemaakt." Weer op het bordes van het stadhuis gekomen, ditmaal begeleid dpor een commissie van uitgeleide van vier, aar zelde H.M. een ogenblik. Zij wilde ken nelijk het beeld van het plein, naar haar moeder genoemd, en waar een "root deel van haar Antilliaanse onder danen bijeen waren om haar te zien en te groeten, in haar herinnering vastleg gen. Ook voor de Koningin moet de plech tigheid indrukwekkend zijn geweest. De gekozen vertegenwoordigers van de 180.000 zielen tellende bevolking van dit deel van het Rijk hebben haar ondub belzinnige trouw betoond, het Nederland se en Antilliaanse volk hebben beves tigd, dat het denkbeeid. dat koloniale banden slechts door revolutie verbro ken kunnen worden, verouderd is. De weg der evolutie, aangegeven in de be faamde rede van December 1942 van H.M. koningin Wilheimina. is bewan deld en heeft geleid tot een verhouding gebaseerd op vertrouwen, achting, waar dering en vriendschap. Het verschijnen van H.M. de Koningin in de Statenzaal te Willemstad, beves tigde deze nieuwe verhouding in de re latie NederlandNederlandse Antillen ondubbelzinnig. Terwijl het publiek op het gouvernc- mentsplein zich gistcravonud verspreidde, op een enkele hardnekkige optimist na. die meende, dat er altijd wel een kans is, dat H.M. of Z.K.H. even voor een raam zouden verschijnen, ontving H.M. koningin Juliana in gezelschap van Z.K.H. prins Bernhard en enkele genodigden en leden van liet gevolg een deputatie, die tot taak had het natio naal geschenk van de bevolking van de Antillen aan te bieden. Dit geschenk is een som geld, bestemd voor de oprich ting van jeugdhuizen op Curacao en Aru ba. Deze bestemming beeft H.M. er aan gegeven toen haar werd medegedeeld, dat het plan bestond een nationaal ge schenk aan te bieden. De Antillen missen de middelen om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De vaak ergerlijke woningtoestanden, een gevolg van de geweldige groei der be volking in enkele decennia, zijn in som mige gevallen funest gebleken en vor men in ieder geval een groot gevaar. Te veel jongens en meisjes moeten noodgedwongen hun heil op straat zoe ken. Jeugdhuizen, die hen zouden kun nen opvangen, ontbreken nagenoeg. Daarom kan de bestemming, die het na tionaal geschenk van H.M. kgeeg, een belangrijke stap betekenen. In die geest liet H.M. de koningin zich tegenover de deputatie uit. toen zij de dames en heren verzocht haar dank aan de bevolking over te brengen. Het ingezamelde bedrag voldoende voor het bouwen van 3 tot 4 jeugdhuizen, was f 124.000. In Amsterdam wordt vandattf! het 75*jarig jubileum gevierd van de Vrije .Universiteit. Amsterdamse huis moeders hebben ter gelegenheid van dit feest taarten gebakken, welke Dinsdag in de Amsterdamse huis houdschool teerden beoordeeld De jongste onofficiële uitslagen van de algemene verkiezingen in Indonesië zijn: Nationalisten: 7.716.082; Masjoemi: 7.537.041; Mohammedaanse orthodoxe radicalen: 6.416.935; Communisten; 5.953.244. H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard tijdens het bezoek aan de gouverneur van Portorico, Luis Munoz Mar in, en diens echtgenote op het, gouverneurs- verblijf La Fortnlezu. - 5 f jKgiVétjr: De Sowjet-Unie heeft de „Westerse grote drie", in antwoord op een weste lijke nota van vier dezer, de verzeke ring gegeven dat net toezicht op het militaire verkeer tussen Westduitsland en West-Berlün bij haar blijft berusten. Het toezicht op het niei-mililaire ver keer „en andere souvereiniteitsrechten" zullen door de Oostduitse republiek wor den uitgeoefend. MET bijzonder veel genoegen beve len we het officiële gedenkboek „Vijfenzeventig jaar Vrije Universi teit"*) geschreven door dr. J. Roelink aan. Men zou zeggen: Zulk een Ge denkboek moet droge kost zijn. De ge schiedenis van een universiteit is geen roman. Wij hebben het boek na er in begon nen te zijn achter elkaar uitgelezen. Want het verhaal van de V.U. is een spannend verhaal. Het verhaal van het onmogelijke dat werkelijkheid werd. Het verhaal van het belachelijke dat ten ilotte ernstig genomen werd. Een verhaal van grote dingen ver richt door vaak kleine mensen. Ja, dat is de gedachte die overblijft: dit is een grote zaak. En het fantas tische is. dat men in 1880 die grote zaak heeft gewild, hoewel men zich bewust was er de middelen niet voor te hebben. Zo iets noemen we in het gewone leven een speculatie en dan mag het niet. Maar hier eiste de geestelijke strijd de speculatie. En daarom werd zij een geloofsstuk. Het is aardig, het is verhelderend en het is bemoedigend deze historie te lezen. Ze is niet geromantiseerd. De fouten worden niet meer verdoezeld. We denken aan de kwestie-Lohman. Maar het blijft per saldo de beschrij ving van iets groots dat mensen heb ben mogen doen in dienst van hun Zender. Daarom: Lees dat verhaal nu eens. In het licht van de stemmingverhou dingen lijkt het voor de hand liggend dat de regering haar leven te danken heeft aan de gebeurtenissen die voor öc eerstkomende weken op de diplo matieke kalender aangetekend staan. Marokko Ben Slimane, een voormalige Pasja leeft rTcmaUgdfraUonaHstiseheIel- van Fez. deelde dit Dinsdagavond mee ■er Ben Slimane officieel uitgenodigd, op een persconferentie op het miruste- Is formateur van een kabinet op te Marokkaanse en Tunesische reden waarin alle partijen en groepe- «e mgen zijn vertegenwoordigd. kwesties te farys. Onder applaus van de bezoekers die uit alle delen van het land kwamen, getuige Zeeuwse mutsen, wier frisse tinten zich mengden met de donkere kleur van „gewone" kleding werden steeds meer plaatsen op het podium bezet: door de hoogleraren van de V.U., door directeuren, curatoren en door leden van studenten- corporaties. Precies op lijd opende dr. J. Schouten, directeur van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, de feestelijke bijeenkomst door te laten zingen: Psalm 27 :7: „Zo ik niet had geloofd Volgens welingelichte kringen in Lis sabon zal de Portugese regering koningin Juliana en prins Bernhard uitnodigen op de terugreis van West-Indië naar Neder land een bezoek van tenminste één dag aan Portugal te brengen. Het Koninklijk paar wordt op 7 November op de terug weg in Lissabon verwacht. Als zij de uit nodiging aanvaarden. zullen de Koningin en de Prins worden ondergebracht in het luxueuze Seteais-hotel te Sintra, midden in ae bossen op ongeveer 30 kilometer van Lissabon. Gistermiddag is het 9-jarig jongetje Albert Brand, wonende in de Starterij nabii Hoogeveen getroffen door een uit elkaar springend projectiel en gedood. De jongen had het stuk blijkbaar hier of daar gevonden en was op de zol der bezig het met een hamer en een scherp voorwerp te domontreren. Op de zolder was een grote ravage aangericht. De „Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan" (Vrije Zuidmolukkers in Neder land) maakt naar aanleiding van de me dedeling van Indonesische zijde over een mogelijke terugkeer naar Indonesië van Zuidmolukkers in Nederland, indien dezen hun spijt zouden betuigen over hun komst naar Nederland, het volgende be kend: ,De Zuidmolukkers zijn niet bekend met enigerlei overleg dat heeft geleid tot genoemde overeenstemming, zodat deze gang van zaken hun zeer heeft be vreemd. Van enigerlei spijt is hoegenaamd geen sprake, zodat spijtbetuiging aan In donesië met het verblijf in het buiten land getuigt van misverstand. „De aanwezigheid van de Zuidmoluk kers in Nederland, heeft een diepere achtergrond, zodat enigerlei oplossing die hiermede geen rekening houdt, zin loos zal zijn. Onzes inziens moet de juiste oplossing gezocht worden in een Necier- land-Indonesisch-Zuidmoluks overleg." De grote meerderheid van de conser vatieven besloot op het laatste ogen blik samen met een aanzienlijk aantal Gaullisten voor de regering te stem men, liever dan een regeringscrisis te veroorzaken. De 254 tegenstemmen waren afkom stig van ongeveer 50 Gaullisten, de communisten, socialisten en conserva tieven. Bij het begin der stemming wa ren ongeveer 570 van de 623 afgevaar digden aanwezig. De stemming gebeurde volgens de nieuwe procedure waarbij de afgevaar digden persoonlijk hun stem moeten uitbrengen en dus niet als zij afwezig zijn, kunnen laten stemmen bjj vol macht. De premier heeft thans zijn tweede grote parlementaire overwinning in tien dagen tijd behaald. De eerste maal won hij de stemming over zijn politiek ten aanzien van Marokko. Dr. Schouten zag in de grote belangstel ling een bewijs van het feit. dat er nog imeer een band tussen de jubilerende universiteit en volk bestaat. Dr. Schou ten. die de vergadering leidde, begroet te eerst de drie ministers en de aanwe zigen onderstreepten dit met een harte lijk applaus. Dr. Schouten hoopte, dat de aanwezig heid van de ministers moge bijdragen tot een goede relatie tussen de overheid en het volk, speciaal dat volk. dat in gehoorzaamheid aan God de V.U. stichtte en nog altijd onderhoudt. Voorts begroet te hij onder meer de loco-burgemeester van Amsterdam, de wethouder van Onderwijs, mr A. de Roos met name. Mr. de Roos vervangt burgemeester d' Ailly, die buitenslands is. Prof. dr. J. Zijlstra duidde in zijn rede eveneens op de lijn die van het rationalisme naar hef irrationalisme loopt. Ten opzichte van het rationalisme heeft de V.U. het niet meer zo moeilijk als 75 jaar geleden. De wereld der weien- schappen zelve heeft op zoveel terrein de zekerheden verwisselt voor onzeker heden en de filosofie van het existentia lisme, hoe verwerpelijk ook in sommige van haar uitingen, heeft iets begrepen van het Bijbelwoord, dat uit het hart de uitingen des levens zijn, aldus de minister. Na het openingswoord van dr. Schouten sprak eerst de emeritus hoogleraar prof. mr. A. Anema. Hij begon met het verschil te tekenen tussen de toestand in 1889 toen hij als student aan de V.U. werd ingeschre ven en die van thans. De hoogleraar zette daarna uiteen, hoe in de laatste halve eeuw aard en karakter der ongelovige wetenschap zich hebben gewijzigd. Men is van de lijn van het rationalisme overgegaan op die van het irrationalisme, maar voor ons bracht dat geen verbetering. Er bleef geen andere mogelijkheid dan een eigen weg te volgen. Vandaar de stichting der V. U., want wij staan tegenover die beide even afwijzend. Men ontveinsde zich de moeilijk heden niet. Men is daarvoor niet teruggeschrokken cn er is in al de faculteiten dan ook vooruitgang te constateren, zoals spr. nader aan toonde. Hij wees op het enig karakter van de samenwerking van de ge leerden en van het eenvoudige gereformeerde volk, op het feit, dat zovele studenten van verschillende kerken de V. U. bezoeken en achtte het van groot belang dat de V. U. bezig is zich te ontwikkelen van een zuiver Nederlandse instelling tot het centrum van de wetenschapsbeoefe ning van het Calvinisme als geheel Wij mogen daarom ons jubileum met ootmoedige dankbaarheid en blijmoe dige opgewektheid vieren, aldus be sloot prof. Anema. ,,Dc geest van Bandoeng zou die van Genève kunnen doden", aldus heeft mi nister Luns Dinsdag in een gesprek met de pers voor zijn vertrek uit New York naar Nederland, aan boord van de Nieuw Amsterdam, verklaard. Te Ban doeng waren tamelijk opmerkelijke verschillen van mening aan de dag ge neden over de kwesties als het com munisme. de vrije levenswijze en de houding tegenover liet Westen. Een gemeenschappelijk standpunt bij de landen ter conferentie van Bandoeng werd gevonden in de veroordeling van het kolonialisme en de Westelijke mo gendheden. Het resultaat hiervan was. dat zij zelfs nog meer uitgesproken hun eensgezindheid bij aanvallen op de Wes telijke mogendheden toonden. ,,Ik ben getroffen door wat u de negatieve kan kunt noemen van de geest van Ban doeng. waaruit een volkomen bevooroor deelde houding van de Aziatische landen ten aanzien van koloniale vraagstukken is voortgevloeid", zo zeide minister Luns „Gij hebt de geest van Bandoeng waar genomen in de kwestie Algerije, en naar ik vrees ook in de kwestie Nieuw- Guinea. Deze negatieve kant van Ban-i doeng heeft de Verenigde Naties reeds I afbreuk gedaan en ik vrees dat de geest van Bandoeng die van Genève zal kun nen doden." Bii K.B. zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw mr. H. Bos, Kzn,, secretaris van het college van directeuren van de Ver eniging voor Hoger Onderwijs op Gcref. grondslag (Vrije Universi teit), gevestigd te Amsterdam, wo nende te 's-Gravenhage en prof. dr. D. Nauta, rector magnificus de? Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende aldaar. Voorts is benoemd lol Ridder in de Orde van Oranje- Nassau mevr. S. Verdam-Okma, pre sidente van de Vrouwen Hulpactie van de Vrije Universiteit te Amster dam, wonende aldaar. Prof. dr, DNauta

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1