Bestuurders van Den Bosch bezochten Vlaardingen Kamer van Koophandel bijeen Protestanten in Nieuw-Zeeland doen beroep op geestverwanten V.V.V. te Den Haag ontvangt in 1956 een subsidie van f 15.000 JUBILEUMCONCERT DOOR DE GEREE. ZANGVER. ASAF Museum-Kamerorkest concerteerde SCHIEDAM Jaarvergadering „Laschib" MAASSLUIS Debat over avondverkoop tot 10 uur in Den Haag VLAARDINGEN Hoek van Holland Burgerlijke Stand van Rotterdam Jaarvergadering Chr. turnkring Den Haag „Le Roi DavicU en „Te Deuni" Dierenbeschermingsavond' in Stadsgehoorzaal Fotograaf (vijf mille verduisterd) voor Haagse rechtbank Ds. Van Wijngen naar Nederland afgevaardigd Najaarsrit van de RAC-West Partij jenever gestolen Matroos verdronken in de Waalhaven Onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst 2 TROUW Woensdag 19 October 1955 Burgerlijke stand van Schiedam Schiedamse politie gaat voetballen Bijeenkomst van „Caïvijn" Collecte voor P.I.T. Inzameling voor Vluchtelingenhulp Uitslagen schaakvereniging „Maassluis" Advertentie Burgerlijke stand van Vlaardingen Ophoging Westwijk aanbesteed Oprichting van Arjos in Vlaardingen Actie voor vluchtelingen Nog geen uitbreiding van zeevaart- en visserijscliool Meisje te water geraakt yfaistermijnnotering V isserijberichten De Lasclub Schiedam van de Neder landse Vereniging voor Lastechniek hield Dinsdagavond in het gebouw voor Christelijke en Sociale Belangen haar jaarvergadering. De voorzitter de heer A. Kleyn opende de avond en wees o.m. op het feit dat men, zo er techni sche problemen z(jn, deze kan inzen den. De problemen worden door een des kundige behandeld. De heer Kleyn me moreerde, dat bet vroeger op hoog peil staande tijdschrift Lastechniek gesplitst is in Practisch Lassen en Lastechniek. Op deze vergadering kwam natuurlijk ook de excursie naar Brussel in Juni van het komende jaar ter sprake. Men zal daar de Electronenfabriek Souda bezoeken. Besloten werd, er een twee daagse reis van te maken. Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. van Noort en M. Houtzager herkozen. Na afloop van dit huishoudelijk ge deelte, vertoonde men een drietal bui tengewoon interessante films, die wer den toegelicht door de heer M. Boer- sma van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. Geboren: Robert, z. v. A. Jansen en C, Planken: Johanna M. A., d. v. J. A Ham en At. J, J. van Winden: Wiliebrordns J„ z. v. A. Nettenbreijer en Th. H. C. Scncwe; Martinus J., z. v. J. M. Zeverboom en F. F. Kooijman; Cecilia, d. v. J. D. Gonlag en G. v. d. Most. Overleden: C. H. P. van Schie, 35 1. vr. van J. WUlemse; P. Th. Haring 75 j. wed. van V. Flapper; J. L. W. van Deventer 54 3, Donderdagmiddag cm 1 uur zal een elftal van de politie sportvereniging te Schiedam de strijd aanbinden tegen Amsterdamse collega's. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein Boshoek. in het kader van het 35-jarig bestaan van de politie sportver eniging. 's Avonds zal in Musis Sacrum een gezellige bijeenkomst worden gehouden, waaraan de politie toneelvereniging medewerking zal verlenen. Vanavond hoopt ds. W. L. Tukker voor de Hervormde mannenvereniging op G.G. ..Calvijn" te Schiedam tc spreken over de ..Rechtvaardigmaking". Dit zal de derde lezing zijn in de serie ..Orde des Heils". De bijeenkomst vangt in het gebouw Irene om 8 uur aan. In Schiedam zal Zaterdag een straat collecte worden gehouden ten bate van het Centraal collecte-comité van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.). De opbrengst komt ten bate van de geestelijke verzorging van onze militai ren; met name dient deze voor de in standhouding en uitbreiding van de Prot. Christelijke Militaire Tehuizen. Ieder zal er wel van overtuigd zijn. dat deze tehuizen een zeer belangrijke rol spelen in de geestelijke verzorging. Het zal wel onnodig zijn hier nog meer over te zeggen; ieder deponere dus Zaterdag met milde hand zijn gaven in de collectebus. Men schrijft ons: In de komende week zal door het comité voor de vluchtelingenhulp te Maassluis een collecte worden georga niseerd ten bate van het vluchtelingen werk. Met de ingezamelde gelden zal door de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, hulp worden verleend aan de vluchtelingen, die in sociaal moeilijke omstandigheden verkeren, zo als ouden wan dagen, kinderen, invali den en t.b.c.-patlënten. Dit jaar wordt deze inzameling ge houden onder het motto ..de vluchteling wacht op Uw sleutel". Naast de huis- aan-huis collecte zal door enige jeugd organisaties een inzameling van oude sleutels worden gehouden, welke sleu tels later als oud koper of ijzer zullen worden verkocht. Met de slagzin .,de vluchteling wacht op Uw sleutel" wordt bedoeld, dat de Nederlandse Fereratie voor Vluchtelinten in uw gaven de sleu tel ziet voor het herkrijgen van vrij heid, zelfstandigheid en sociale onaf hankelijkheid van zovele vluchtelingen. Uitslagen van de voor de huishoude lijke competitie gespeelde partijen: Eblingvan der Berg I0; Boot Swart 1O—KeizerDekker 10; Wii- lemseVlot Vz', v. LaarhovenQuist O1: BorstBocister 0«1; De Niet Strjjbos 10; van Oord Sr.Booister VzOberreiterSchippers VzVt; Van der Eyk—Jol 01; WUlemseF ikke 01; Van Straelen—Fikke 01; Booister De Niet 0—-1; Van der EykTeerds 10; SchippersWUlemse VzEb ling—Vlot 01; De VriesVan Oord Jr 1—0; OberreiterA. Hofland 0I; Van dei- BijlDe Zeeuw 01; BootJol Vz—Vz. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen hebben de drio middenstandsorganisaties in Den Haag een uitnodiging gericht tot de verschil lende wijk en -winkeliersvereniging n in de stad om aanwezig te zijn op een bespreking, welke volgende week Don derdagavond 27 October gehouden wordt in het gebouw van ae Kamer van Koophandel aan de Van de Spie gelstraat. Het doel van de bespreking is te de batteren over de aanvraag van het Comité Lichtstad by de gemeenteraad van Den Haag om tijdens de Sinter klaas- en Kerstperiode de avondver- koop niet tot 9 uur, maar tot tien uur toe te staan. De middenstandsvereni gingen, die advies moeten uitbrengen over deze aanvraag, willen naar aan leiding van het debat hun standpunt bepalen. Aanrijding. Op ce hoek van de Hene- gouwerweg en de Verbindingsweg on der de gemeente Waddinxveen vond Zondagmiddag een aanrijding plaats tussen twee auto's. De bestuurder van een personenauto, de heer A. J. G. uit Hilversum, weifelde op dat punt of hij wel de goede richting koos en stopte. De chauffeur van een achterop komende vrachtauto, de heer J. de K. uit Utrecht, was hierop niet bedacht en botste tegen de personenauto aan. Door deze aan rijding werd materiële schade veroor zaakt. Met is duidelijk, dat het gemeentebestuur van Vlaardingen iets goeds heeft willen stellen tegenover de prachtige ontvangst, die de gemeenteraad op 8 Juli in 's-Hertogenbosch heeft meegemaakt. Men mag zonder meer stellen, dat de Viaardingers daarin voortreffelijk zijn geslaagd. Geen wan klank werd Woensdag ondanks het minder goede weer gehoord. Het begin van de dag was voor hen niet zo glorieus geweest. Men had namelijk bij het vertrek, dat op half negen gesteld was een aanzienlijke vertraging, hetgeen tot gevolg had, dat men pas om half elf in Vlaardingen arriveerde. Het Bossche gezelschap bestond uit veertig personen. Aan het hoofd stond burgemeester H. Loeff. Verder was aanwezig de gemeentesecre taris, de heer M. Quint. Aan Vlaardingse zijde waren een voltallig college, een deel van de raad en een aantal hoofdambtenaren aanwezig. SURINAME ZENDINGSAVOND Hedenavond zal te 8 uur in de Ned. Herv. kerk te Hoek van Holland een Suriname zendingsavond worden gehou den. Er zullen prachtige kleurenfilms worden vertoond van het zendingswerk jn dat werelddeel. Deze films zijn door de bekende ds P. M. Legéne zelf ge nomen op zijn laatste reis door Suri name. De spreker op deze avond is de negerpredikant ds W. D. Belfor uit Pa ramaribo. In da pauze is gelegenheid om prachtige boeken te kopen over Su riname. SFAARCIJFERS OVER SEPTEMBER Gedurende de maand September ts aan het postkantoor te Hoek van Hol land ingelegd ƒ22.423 en terugbetaald 13.206. B.B. Bindingsavond. Donderdagavond zal in de zaal van hotel America te Hoek van Holland om 8 uur een Bm- dingsavond gehouden worden van de Bescherming Bevolking. Op het pro gramma staat vermeld een drietal films die vertoond zullen worden, o.a. De bouw van de Willem Ruys. Inenting. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt, dat de inenting tegen diphterie en kinkhoest in het wijk- gebouw van het Groene Kruis op Don derdag 20 October weer een aanvang neemt, en vervolgens elke derde Don derdag van de maand daartoe gelegen heid bestaat. Chr. Vrouwenbond. Donderdag 20 Oc tober vergadert de afdeling van de Ned. Christenvrouwenbond des avonds te 8 uur in gebouw Irene". Spreker is ds K. W. Dercksen. geref. predikant te Maassluis over het onderwerp „De pre diking". Het gezelschap uit Den Bosch werd van de zaal Harmonie. In de zaal zelf hernieuwden de raadsleden de kennis making. De zaai was fraai versierd, er door het college begroet in de bal werd koffie geserveerd- en een rokertje angeboden. De burgemeester van Vlaardingen, r. J. Heusdens hield een toespraak, aarin hij, vrij summier een over- jticht gaf van het ontstaan en de 'ontwikkeling van de stad Vlaardingen. Meer in het bijzonder ging hij later in op de na-oorlogse groei en de daarmee gepaard gaande structuurveranderingen. Tenslotte besprak hij het woningbouw beleid van de gemeente en gaf hij een exposé over de plannen voor de nieuwe Westwijk. De burgemeester merkte in de loop van zijn toespraak nog op. dat de mi nister op de begroting voor 1956 een post heeft uitgetrokken voor een open baar lyceum in Vlaardingen. Op prettige wijze heeft burgemeester Loeff zijn collega geantwoord. Hij gaf hierbij blijk de problemen van deze ge bieden zeer goed te kennen. Over en- kcie opmerkingen van de Vlaardingse wethouder De Bruijn ontstond nog een korte gedachtenwisseling. De gasten uit 's-Hertogcnbosch beleef den in de aangrenzende Stadsgehoorzaal vervolgens de première van de film „Vlaardingen koerst op morgen die werd ingeleid door wethouder H. Jv, van Minnen. Een voor de vervaardiger zeer waarderend slotwoord sorak bur eemeester Heusdens. De Bosschena ren toonden zeer veel waardering voor de rolprent. In het nieuwe gedeelte van het Vlaar dingse stadhuis, in de pas ingerichte kamer van B. cn W. werden de gasten na de film ontvangen. Enige verversin gen werden aangeboden. In een zijver- trek nam men maquettes van plannen voor Vlaardingens toekomst in ogen schouw. Men vertrok voor de lunch naar het Deltahotel. Alles wat hier geboden rell wat aardige humor en vlotte ont spanning. Enkele Vlaardingse amateur gezelschapjes verleenden ook hun mede werking. werd (vooral ook het uitzicht) werd door de gasten op hoge prijs gesteld. Daarvan getuigde burgemeester Loeff in een stijlvolle tafelrede, waarin hij de dankbaarheid van het gezelschap vertolk te. Na de maaltijd maakte men een rit door de stad. Uitgestapt werd bij de flat voor bejaarden. Wethouder Walstra vertelde hier een en ander en de gas ten bewonderden het gebouw van bin nen en van buiten. Hetzelfde gebeurde ongeveer bij het Kolpabad. Hier sprak evenwel wethouder Van Minnen. In het sportpark De Vijfsluizen werden de Boschenaren mede ontvangen door de beheerder A. P. van Roon. Hier wach- te allen een koele dronk: Mr. Heus dens bood eerst aan de heren Loeff ep Van Roon en vervolgens aan allen een blik authentieke ijzerkoekjes aan. Zowel bij gastheren als gasten was de stemming de hele dag uitstekend. Men is van plan het gegroeide con tact aan houden en te vernieuwen. (Van een onzer verslaggevers) De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor 's-Gravenhnge, die gister middag in openbare vergadering bijeen kwam in het gebouw van de Kamer aan de Van de Spiegelstraat, heeft tot nieuw lid van de Kamer benoemd mr. drs. A. C. Verbeek, agent van de Ne derlandse Handelmaatschappij te Den Haag. De heer Verbeek vervult de vacature, welke ontstond door het over lijden van ir. J. J. van der Wal. Aan het begin van de vergadering herdacht de voorzitter, de heer J. van der Heem. de verdiensten van het overleden lid. Hij noemde zijn verscheiden een groot verlies voor de Kamer. Een reeks agendapunten werd door de Kamer behandeld. Met betrekking tot de huisvesting van de Middelbaar Technische School, welke met komt in het gebouw aan de Goudenregenstraat, Dinsdagmiddag hebben een aantal vrou welijke leden ion „De Haagse Twenten" uit Den Haag mutr oud Tirents gebruik een kraambezoek gebracht aan met rouw A. OdingEleveld in de Koningin Emmalaan 4 in heidsrhendam. waar dezer dagen een meitje genaamd ilia is geboren. De dames waren in Ttvents eastuum gestoken en brachten voor de kraamvrouw een enorme „krenletregge" en voor de kraamheer een mandje eieren mee. De kring Den Haag van het N.C. G.V. hield gisteravond in De Kroon een goed bezochte geanimeerde jaar vergadering. Het jaarverslag van de secretaris maakte melding van gere gelde groeL De kring omvat thans 7600 leden verdeeld over 15 vereni gingen. Voor de vacaturen van secretaris en propagandist waren geen cardidaten gesteld. Het bestuur werd gemachtigd hierin te voorzien. De voorzitter, de heer H. H. J. Lummel werd herkozen, evenals de heren Zuijdervelt en Riet dijk van de kring technische commis sie. Deze commissie werd aangevuld met de heer H. Been. leraar M.O., li chamelijke opvoeding. De deelname van de kring aan de Gymnajuventa bracht als gelukkige herinnering de komst van de eigen kringvlag. Besloten werd in 1956 de kringmars in Berkel te houden ter gelegenheid van het tweede lustrum van Ad vend o (Ber kel). Adspirantenwedstrijden zullen worden georganiseerd evenals vaar- digheidsproeven dames en heren. Een commissie werd ingesteld die zal trachten te komen tot de oprichting van een christelijke atletiekvereni ging in Den Haag. Adviseur is de heer E. Brouwer, leraar M.O. lichamelijke opvoeding. Besloten werd de kring contributie met een cent per lid te verhogen sn daarmee de kringvereni gingen buiten Den Haag tegemoet te komen ia hun reiskosten bij kringacti viteiten. Een avond zal worden georganiseerd met de adspirantleden ter voorlichting over het werk en de organisatie van het N.C.G.V, Getracht zal worden een kadercursus en een voorturnerscursus te organiseren. Aan de sportweek 1956 zal worden deelgenomen, aan de op tocht echter alleen dan wanneer zoals de gewoonte is gelopen mag worden met leden vanaf tien jaar. Gehuwd: Leendert Noordhoek. oud 26 jr en Neeltje Bezemer. oud 22 jr; Jacob Bree- derveld. oud 24 jr en Maria Aatders, oud 23 Jr; Jan Vermeer, oud 51 jr en Ariana van der Marei, oud 49 jr; Elze Albert Bos. oud 27 jr en Cornelia Jacoba de Heer, oud 25 jr. Geboren: Huibrecht. r v J. Pijpers en E. Bredius; Pieter Cornells, z v C. Moerman en A. Mes; Ronald Willem, z v W. oen Outer en A. van den Hazel: Theodora z v C. Verdonk en J. de Vries. Ter gelegenheid van haar 30-jarig be staan heeft de gereformeerde zangver eniging „Asaf gisteravond in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen een jubileumconcert gegeven met me dewerking van de solisten Corry Bijs ter. Watty Krap, Lode Devos en Anton Eldering. Er was veel belangstelling voor dit concert waarop onder leiding van Asafs energieke dirigent Jan van der Waart twee werken werden uitgevoerd, die men minder vaak op de programma's van onze christelijke koren vermeld ziet. n. 1. ,.Le Roi David" van Honegger en het „Te Deum" van Bruckner. Het was ongetwijfeld een gedurfde on derneming van Van der Waart om bei de werken voor een uitvoering in studie te nemen. Beide stellen aan het koor zeer hoge eisen. Bij het werk van HO' negger liggen die vooral op het gebied van rhytmiek en intonatie, bij het Te Deum van Bruckner komt het vooral aan op een verzorgde rijpe koorklank. Over het geheel genomen heeft Asaf daaraan gisteravond zeer wel kunnen voldoen. In de moeilijkste passages van „Le Roi David" werd wat aarzelend ge zongen, waardoor daar het volume van de k"orkiank plotseling sterk daalde. Ook de intonaties in enkele sterk mo dulerende passages waren niet feilloos, maar de slagvaardigheid van de diri gent. die ook het orkestrale apparaat (het N.H. Phil. Ork.) goed in de hand had. voorkwam hinderlijke ontsporin gen. Het was wat vreemd de partij van de verteller (Paul Storm) in het Neder- AANGIFTEN VAN 18 OCT. BEVALLEN: H. E. Pors—Bij), z; M. van den Bergevan Oordt. z; L. Kiiphuis—Ver meulen. z; J. M. Visser—Zebregs. d; J. de Klerk—Wols, d; J. VInjé—van der Weg. d; W. M. van Veelen—van 't Zant. z: G. M. Hussaarts—Sluis. z; P. F. Wendrlch—Schef- fers. z: Chr. H. M. Zantman—Loos, d; P. F. Loman—de Lange, d; C. M. Witberg— Hermans, z: C Th. H. van Egcieom—Loeff. d- L. J. M. Steekslenburg—Maassen. d; C. van der Eist—den Toonder, z; J. K. van Loij-van Olst, z; Th. A. A. Swaneveld— Hoffmans. z; M. J. Derickx—Hagen. z. M. Berckenkamp—van der Klelj. z; A. Lekker- kerkervan der Voet, d; C. M. A Herto- gbe—Quaeyhaegens, d; J. W. Roukens—Ca baret, z; G. G. Driever—van den Berg, z; C. C. ZiereNieuwschepen, z. OVERLEDEN; W van Diem, vr„ geh. gov. met A. Kret, 78 J.; H. Lader, man van W. Smit, 61 j.: L. G. Ziekman, man van C. J Bartsen, 59 j.; E. M. Bregard, vr. geh. gew. met D G. Soetekouw. 78 J.; B. van der Wal. vr., geh. gew. met W. J de Veld. 81 j.: M Fluekiger, ongeh. vrouw, 83 j„ F. Braxhoofden, vr, geh. gew. met B. de Jong, 86 j: A. J. Verhagen, man van N. G. van der Torre, 62 j.; T. Vogelzang. vr. van L. van Herwaarden, 53 j.; 4. A. Ver- waaljen, vrouw van A. Hondriksen. 75 W.. J. Zentner. ongeh. man. 64 j„ W. L. Bu- auet, vr.. geh. gew. met E. Erkens, 83 j„ B P. willebeek Le Malr, man van A A, Muntz. 64 J.; W. de Koning, man van Th. M. S. Lupgens. 75 j.; J- L. van der Lans. M S. Lupgens. 75 j.; J. L. van der Lars, man van M. J. Weber. 78 j: T. van Oort, vr geh. gew. met P Rietdijk. 86 j„ H. J "van Brakel, vr. geh. gew met F. Oude- nis 80 j.; A Haarsma, man van E. C. Sin Gennip. 56 J-: W. S. Letdner, vr.. geh. gew. met W. F Spits, 68 L: D. fer Ven vr geh. gew. met A, J. Hagendijk, Si i - C J. Dlebi, vrouw van S. H. van österhout, 59 j.; Y- de Jong, vr, geh. gew. met J de Ruttér. 82 j.; C Bierman vr.. «y—h gew met J. A. van Vliet, 83 j„ A. val Bers. dochter, 9 U f. ven Hulst, man van B. van Hulst. 51 J., Th. C. J. Hens en, vrouw van L. Dlrks, 72 j. In de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen werd Dinsdagavond de propaganda-feesl- avond gehouden, die door de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren was belegd. De zaal was deze keer niet geheel uit verkocht betgeen evenwel het wels.agen sn de avond niet in de weg stond. De avond werd met een kort wel komstwoord geopend door de voorzitter van de plaatselijke afdeling, de heei Van Sloten. Hij wees nog eens op de nood zaak van ruime steun voora! ook plaat selijk. Wil men het dierenasyl aan de Van Linden van den Heuveliweg kunnen blijven exploiteren en mogelijk uitbrei den. dan zal er een flinke geldelijke ruggesteun moeten komen van de bur gerij Met dankbaarheid memoreerde de spreker de verhoogde belangstelling !«3 De gasten uil Den Bosch bezochten Dinsdagmiddag ook het sportterrein Vij/sluizen. gerij. Met dankbaarheid memoreerde de soreker de verhoogde belangstelling en offervaardigheid van de Viaardingers waar het de dieren betreft, die het laat ste jaar weer is waar te nemen geweest. Als inleiding op de vertoningvan ee tweetal films sprak vervolgens de hoofd inspecteur van de landelijke organisatie, de heer K. Visser uit s Gravenhage. Hu stelde, dat dierenbescherming ook nu nog hard nodig was. al denken sommi0e mensen wel eens anders. Dc he« legde de nadruk op de verantwoordelijk heid van de mens tegenover zijn mede schepsel het dier. De Schepp"„, u^ ons „koning" over het dier gemaakt, het dier heeft dan ook recht op onze zorg van zijn belangen. Om de strijd ten gun ste van het dier te beslissen heeft men aller steun nodig, aldus de heer Visser, die tenslotte de mensen nog aanspoorde datgene te doen „dat uw hand in uw naaste omgeving vindt om te doen De heer Visser verzorgde ook het com- mentaar bij de twee vertoonde films. Gouden Handen" cn ..In vreemd water De technische kwaliteit en vooral de op name van de film mocht nogal wat ge breken tonen, wel kwam er duidelijk in tot uiting datgene wat de dierenbescher ming ermee wil zeggen. Overigens had men wellicht beter één film kunnen brengen, die af was. Na de panze verzorgde een gezelschap onder leiding van de jeugdige Rudi Car- Dinsdag werd namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen aanbe steed het leveren en verwerken in op hoging van zand, ter plaatse van ge projecteerde wegen in de Westwijk, met bijkomende werken. Als laagste inschrij ver kwam uit de bus: Aann. bedrijf Oosterwijk te Rotterdam met 589.450 (eenheidsprijs per m3 zand 3,80); op volger: Joh. Verbrugge, Vlaardingen, 613.284 3,85). De hoogste van de tien gegadigden was: W. H. v. Deursen, Dordrecht, 698.400 4,40). De gun ning is aangehouden. Zaterdagavond zal om 8 uur in het Geref. Jeugdhuis aan de Hoogstraat te Vlaardingen de oprichtingsvergadering plaats vinden van een nieuwe A.R. Jongerenkring. De bedoeling van deze nieuwe kring is, politieke belangstel ling onder de jongeren op te wekken en, voor zover reeds aanwezig, deze te stimuleren door het houden van maan delijkse bijeenkomsten, waarop zowel uitgenodigde sprekers als eigen leden het woord zullen voeren over actuele politieke vraagstukken. Te zijner tijd zal tevens getracht worden, met jeugd organisaties van andere politieke rich ting in contact te komen. Belangstellende jongeren zijn van har te welkom op deze eerste bijeenkomst. GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester van Vlaardingen is verhinderd op Vrijdag, 21 October a.s. zijn wekelijks spreekuur te houden. Men schrijft ons: In verband met de op handen zijnde inzameiings-actie ten behoeve van de ontheemden, vernemen wij, dat het Co mité Vluchtelingenhulp 1954 te Vlaar dingen ook voor deze groots opgezette actie haar werkzaamheden heeft hervat. Het comité waarin alle groeperingen van de Vlaardingse bevolking zijn ver tegenwoordigd, is als volgt samenge steld: P. Donkersloot (CNV) voorzitter, Jac. v. d. Linden (KAB) secretaris, A. Noordermeer (Chr. Boeren- en Tuin- dersbond), mevr. J. C. C. van Wijn gaardenVisser (Federatie WH), mej. A. Kerklaan (Vlaard. Middenst. Centra le), J J. Siereveld-(Herv. Gem.), A. C, Harder (NVV>. J. Tl.. Verkade (Geref. Kerk), G. Buters (R.K. Par. Kerkbe stuur), W. v. d. Most (Rem. Geref. Gem.), J. van Rij (Leger des Heüs), J. Kielder (Vlaard. Jeugd Gemeenschap), J. L. Jonker (Ned. Rode Kruis). Reeds nu kunt u uw bijdrage storten op giro 5100 t.n.v. Nederlandse Federa tie voor Vluchtelingenhulp, Den Haag. Het plaatselijk secretariaat is gevestigd Willem Beukelszoonstraat 71, tel. 3745. De officier van Justitie bij de arron dissementsrechtbank in Den Haag heeft gistermorgen een jaar met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk en eenproeftijd van drie Jaar alsmede toezicht"-door het 'genootschap voor de reclassering," geëist tegen - defotograaf W. J. T. uit Den Haag. Verdachte was ten laste gelegd, dat hij ten nadele van een dame zich vier a vijf duizend gulden had toegeëigend. Verdachte was in huis bij de moeder van de benadeelde, die twee spaarbank boekjes van haar dochter in bewaring had. Verdachte eigende zich het ene boekje toe. waarvan hij geregeld geld opnam. Van het andere boekje haalde h(j eveneens bedragen af, maar legde dit dan weer terug. Op deze wüze had hij tussen de vier en vijf duizend gulden in handen weten te krijgen, waarvoor hij onder meer fotomateriaal kocht. Om dit geld los te krijgen plaatste hij een valse handtekening. De officier meende dat verdachte wel 1 te reclasseren was en wilde daarom zijn eis in eerste behandeling, namelijk een jaar en zes maanden laten vallen. De verdediger wees er op dat zijn cli ënt in de tijd van de diefstallen in moeilijkheden was geraakt. Hij had, naar zijn zeggen, in zijn jeugd nooit voldoende leiding gehad en T. was nu bereid zich onder toezicht te stellen. Uitspraak over 14 dagen. (Van een onzer verslaggevers) Het lag in de bedoeling het gebouw van de Gemeentelijke Zeevaart- en Vis- serijschool in Den Haag uit te breiden met een bijbouw van drie lokalen ten behoeve van de aan deze school verbon den tweejarige cursus voor aanstaande vissers. Bij het overleg met het rijk werd van de zijde van het rijk deze uit breiding niet voldoende geacht. Het over leg wordt daarom voortgezet, zo delen B. en W. van Den Haag mede in de onlangs verschenen onderwijsnota. Aan de Bloemendaalseweg te Wad dinxveen geraakte Zondagmiddag de 13- jarige A. van der Wel, woonachtig te Reeuwijk, met 'naar rijwiel in de brede vaart langs de weg. Het meisje was met enkele andère padvindsters op weg naar Gouda, toen öt sturen van de fiet sen in elkaar raakten. Het meisje kon door omwonenden op het droge ge bracht worden en werd door omwonen den van droge kieren voorzien. GOUDEN ECHTPAREN Dinsdag 1 November zijn de heer L. C. P. Koene en mevr. VV. KoeneKamps, wonende in de St. Josephfundatie aan de Nieuwe Lan- gendijk te Delft vijftig jaren getrouwd. Op dezelfde dag Weren ook de echtparen G. J. W, JansenW. van Duffelen en J. Marks Fransch hun gouden huwelijksfeest. PRACHTIG SUCCES Op een solistenconcours, dat dezer dagen in Waddinxveen gehouden wordt en dat is uitgeschreven door de afde ling Utrecht en omstreken van de Bond van Harmonie- en Fanfare-verenigin gen, behaalde onze stadgenoot, de lieer M. Verhoef uit Vlaardingen, de eerste prijs in de superieure afdeling met zijn fluitspel. Hij behaalde 174 punten bij een maximum van 180. Hij behaalde hier mede het hoogste aantal punten, dat tot nog toe bereikt werd in het concours. Wanneer hij niet wordt overtroffen komt hij ook mede in aanmerking voor de hoofdprijs. Er zijn ongeveer 309 mededingers lands te horen bij de in het oorspron kelijke Frans gezongen koortekst. Toch zal deze vertaling veel bijgedragen heb ben tot het begrip voor dit prachtige werk bij het publiek in de zaal. en uit dit oogpunt kan het een geslaagd expe riment genoemd worden. Voortreffelijk was de solistische me dewerking van Corry Bijster, Watty Krap en de Belgische tenor Lode Devos, met vreugde kon men vaststellen dat Van dei- Waart zich uitstekend in de geest van het werk had verdiept. Dat men het op het repertoire houde, opdat bij een volgende uitvoering de intenties van de dirigent nog beter verwezenlijkt kunnen worden. Fraai van klank en met overtuiging heeft Asaf met dezelfde solisten, thans bijgestaan door de bas Anton Eldering. na de pauze het Te Deum van Bruck ner gezongen. Het werd een waardig be sluit van een avond waarop Asaf heeft bewezen tot uitstekende prestaties in staat te zijn. Zoals gebruikelijk werd de avond met een kort gebed geopend. zal de Kamer bij het gemeentebestuur aandringen op spoed. Men hoopte, dat de uilbreiding van de huidige huisves- tmg niet zal leiden tot uitstel van nieuw bouw. De Kamer juichte toe. dat de ge meente een enquête heeft ingesteld in zake de bedrijfs- en kantoorruimte. Op deze wijze zal een nog beter inzicht verkregen worde' 'n de huidige huis vesting van kanto,vn en bedrijven en van de wensen der toekomst. Ten aan zien van een mogelijk in te stellen com missie makelaardij en tussenpersonen welke instelling niet dr instemming vond van de Kamer, wc ra besloten het door de regering gevraagde rapport af te wachten. Uitvoerig sprak de Kamer over d* mogelijke wijziging van het Rijtijden besluit. Ir. B. B. C Felix deelde mede dat giste: morgen een bijeenkomst gel houden is door de Commissie Overleg Wegvervoer, met vertegenwoordigers van verschillende Kamers van Koophan del. Van de besprekingen zal in een later stadium een rapport uitgebracht worden. De Kamer besloot nader con tact op te nemen met de andere Ka mers in den lande om mogelijk een gezamenlijk adres aan de regering op te stellen Nadat de heer J. C. Koop. die het onlangs te Rotterdam gehouden heliccp- tercongres bijwoonde, verslag had uit gebracht behandelde de Kamer de sub sidie voor de V.V.V. in 1956. Op voorstel van het bestuur werd be sloten aan de V.V.V. in Den Haag voor 1956 In totaal 15.000 uit ie keren zijnde 10.000 als de jaarlijkse subsi die en 5.000 ter bestrijding voor bij zondere propagandakosten. Voor de tentoonstelling ..Avicultura", welke voor de zestigste maal gehouden zal worden, stelde de Kamer eer. bron zen medaille beschikbaar. Tot lid van dc Kamercommissie haven- cn vissery- belangcn werd benoemd mr. A Adema Zijlstra, van de commissie luchtvaart ir. B. B. C. Felix en van de commissie bouwbedrijfsbelangen ir. B. J. Blom. Tijdens de vergadering nam een dele gatie van de Belgische nationale mid denstandsorganisatie. welke op uitnodi ging van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond in ons land vertoeit, op de publieke tribune plaats. De Nederlands» immigranten van Nieuw-Zeeland doen een klemmend beroep op de geestverwanten in hel vaderland. Daartoe hebben zij de pre dikant van de Presbyteriaanse kerk, ds. W. O. van Wijngen naar Nederland gezonden, Hij zal contact opnemen mei de Christelijke kerken en instellingen in Nederland om vooral Protestantse gezinnen naar Nieuw-Zeeland le laten emigreren. veertienduizend Nederlandse Protes tanten. die .daar gevestigd zijn, zouden het op-hoge priis stellen, als er uit- Zaterdag 29 October a.s. zal de Na- jaarsrit van de RAC-West District Rot terdam worden verreden. Er is een aan trekkelijk parcours van 120 km uitgezet, hetwelk v.n.I. over de „Eilanden'' zal lopen. De start vindt plaats om 17.31 n.m. bij Bellevue te Rotterdam. Men kan inschrijven voor twee klas sen: A (geroutineerden) en B (minder geroutineerden). De route moet in vijf uren worden gereden. Men heeft een nieuw waarderingssy steem ontworpen. Was het vroeger zo. dat bij gemiste controles strafpunten werden uitgedeeld, thans zal men winst punten toekennen. Inlichtingen worden verstrekt door de heer J. Hamel, Schepenstraat 72, Rot terdam. „Dit is eigenlijk ook een soort ha vendiefstal en als men daarmee begint is het eind niet te overzien", aldus vanmorgen de officier van justitie bij de politierechter te Rotterdam. De of ficier wilde daarom strenge straffen eisen tegen de vier vrouwen en vijf mannen, die terecht stonden, verdacht van diefstal en/of heling van hoeveel heden genever, cognac en wijn. De vrouwen hadden de drank als inpak- sters bij een Schiedamse wijn- en spiritualenhandel weggenomen, en de mannen waren bij deze diefstal be trokken als arbeiders bij Van Gend en Loos. „Men moet op deze firma kunnen vertrouwen", aldus de officier, ,,en bo vendien betreft het hier diefstal van een genotmiddel. Bij de zaak waar de vrouwen werkten kregen ze niet alleen op bepaalde tijden drank, maar ook konden ze die tegen gereduceerde prij zen kopen. En totch wordt er nog ge stolen". De officier hoopte, dat de voorlopige hechtenis de vrouwen „goed gedaan zou hebben". Hü eiste 25 boete of tien dagen hechtenis, veertien dagen gevangenisstraf voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. De politierech ter vonniste conform. De eis tegen dc mannen was een week gevangenisstraf en een week voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. De uitspraak van de politierechter was een week gevangenisstraf. 0>K deze vinter geeft het Museum- ter. door hier en daar een Mozart-trekje. Kamerorkest onder Dirk J. Balfoort Maar Haydn's Sinfonia steekt beide naar de kroon! Het bestaat uit 6 delen: vier ervan vormen een gewone sympho nic, de twee laatste. Adagio en Prestis simo. schijnen als entr'acte muziek bij liet toneelstuk gediend te hebben. En wat al niet aan geest, aan flitsende invallen te vinden is! Zo'n Adagio, waarin ook snellere tempi voorkomen, ademt dat niet geheel cn al de sfeer van een rococo-theaterropvoering? Men snuift als het ware de geur er van op! Dat is ook het belangrijke van deze concerten, nl. dat zij naast de muziek ook de stijl, de levenshouding van vroe gere eeuwen doet herleven in een vorm, die meer zegt dan vele woorden. Een modern werk stak tussen de oude nl. een Suite in oude stijl voor cello en kamerorkest van Willem Rettich. Zij detoneerde rondweg! Naast het ware, het echte, moest dit kunstmatig aandoen, vol valse pretentie, banaal en onwaar achtig. Lous Goossens, die er zich erg voor inspande, had haar krachten beter kunnen besteden. een serie van zes abonnementsconcerten in Diligentia te Den Haag. Het eerste had gisteravond plaats en de zaal was verheugend vol gelopen. Dirk Balfoort pleegt zijn programma's samen te stellen uit „vondsten", hij zoekt naar plezierige muziekjes van 17de en 18de eeuw en het is verbazingwek kend, hoe veel aan goed materiaal hij opdiept. Dit keer was het een Concerto (nr. 5) van de Engelsman John Stanley 1713- 1786), die na Handel's dood de orato rium-uitvoeringen in Londen voortzette, een Divertimento van de Bohemer Joh. Baptist Vanhal (1739-1813) en een ju weeltje een Sinfonia per la comme dia „II Distratto" van Joseph Haydn. Stanley's Concerto heeft niet heel veel om het lijf, maar het klinkt charmant en als voorbeeld van een Engels concer to grosso mag het er toch wezen. Van- hal's Divertimento maakt een sterkere indruk door het opgewekte, tintelende, door het Boheemse muzikanteske karak- breidinj? kon worden gegeven aan de reeds daar gegroeide gemeenschap. Ds. Van Wijngen, die vanmorgen met de Waterman in Rotterdam arri veerde merkte voorts op, dat Nieuw- Zeeland een ruim land is, een land in opbouw. Hij wees op het gunstige economische klimaat in dit land. Thans wonen er twee millioen mensen. Als het land behoorlijk geëxploiteerd wil worden, zullen er nog drie millioen mensen nodig zijn. Het kerkelijk leven heeft zich in een zeer gunstige zin ontwikkeld. Voora! de Nederlandse vrouwen tonen zich actief. Ds. Van Wiingcn verwacht, dat hij alle medewerking zal genieten. Tijdens de reis trad de predikant op ak geestelijk verzorger voor de 777 opvarenden van het schip. De meeste passagiers waren repa* triërenden uit Indonesië. Vannacht om kwart voor vier is door onbekende oorzaak de 19-jarige binnen- vaart-matroos M. H. Baard, die op de Koninginneweg te Rotterdam gewoond heeft, van het motorsohecpje Eduard Jan in de Waalhaven overboord gesla gen en verdronken. De gealarmeerde rivierpolitie heeft vanmorgen om 5 uur het stoffelijk overschot opgehaald. De recherche heeft tegen dc J5-jarige A. K. uit Dordrecht en de 53-jarige T. F, uit Rotterdam proces-verbaai opge maakt terzake van het onbevoegd uit oefenen der geneeskunst. Zij namei personen in behandeling voor allerlei kwalen, die genezen zouden kunnen worden door magnetiseren en het inne men van kruiden. T. F. weid reeds meermalen veroordeeld. Tegen de 58-jange A. A. v. W. werd voor dit feit eveneens proces-verbaal opgemaakt. In beslag genomen werden honderden doosjes, flesjes en zalfpotjes. Deze pro ducten zouden volgens de opschriften dienst kunnen doen als middel tegen in totaal een honderdtal ziekten of aandoe ningen. (medegedeeld door de firma A, MakKrefl. makelaar in granen). Rotterdam. 19 October. Vor Slot S.K. Nov. 2407'i 2385 Jan. 24.30 27 Ub Maart 24 70 24 55 Mei 24.65 245714 's-GRAVENHAGE, 19 October Vangst- berichten van hedenmorgen uit zee: Sehevenlngers: 305 geen vangst; 87 met W kantjes uit de halve vleet; 200-56 h vl; 195- 34 h vl; 341 weinig vangst uit 25 netten; 342-3 402-70: 412 weinig vangst; 56-60 m>5 20 netten; 159-85 nog 20 netten; 229-90 uit 35 netten: 333-60 h vl: 23-40 h vl: 104-20; 332-25 h vl; 201-50; 264 nog halen: 57-45 nog 2o netten; 199-100 nog 25 netten: 32-70 h vl; 40-100 h vl; 48-85 h vl: 49 met 50 net ten; 51-50 uit 40 netten; 99-40: 132 geen vangst: 133-40 h vl; 233-100 nog 35 netten: 247-40 h vl; 262-10 h vl; 285-60 h vl: 2-109 uit 50 netten; 5-100 h vl: 9-3; 15-40 h vl: 19 geef vangst h vl: 25-70 h vl: 30-3 h vl: 35-25 h vl: 37-110 uit 40 netten; 45-80 h vl; 130-40 h vl; 210-70 h vi; 236-100 h vl; 248-90 h vl; 249-W b Vl; 250-100 nog 30 netten: 207-100 h vl: 310 Miuisstomend; 312-25 h vl: 399-50 h VU 36-40 nog 20 netten; 107-50 h vl; 353-12 kgl 20-85: 225-12 h vl; 79-34 h vl: 141-70 h vl: 284 wordt gesleept; 46-17 h vj; 50 weinig vangst h vl; 61 niets te melden; 64-30; 72 weinig vangst; 73 weinig vangst h vl: 61-17: 80-3 h vl; 97-80 h vl; 103-30 h vl: 116-25 B Vl: 123-17 h vl; 124 nog halen; 160 we mi 5 vangst; 180 weinig vangst h vl: 3-70 h vl! 14-25 h vl*. 47-30 h vl; 121-40 h vl: 302-M h vl; 24-34 h vl: 110-5; 120-50 h vl; 325-30 nog 40 netten; 333-50 h vl. Binnen te Scbevningen: Sch 39 met 25 last; Sch 310 met 37 last en 200 kisten verse haring. Besommingen loggers verse haring Sch 65 niet 3320. Sch 310 4710, aanvoer veree haring 335 kisten. Notering 23.— tot 25.50 per kist van 50 kg VI 70-50 k nog soj 78-60 n 35. 203-10. 205-63 n 45, 207-30, 208-40, 216-102 n 45. 29-100, 63-69 49. 97-20, 114—80, 115-14, 142-60 n 45, 190.59 n 40. 196-60, 197 niet gehoord, 199-50 n 49, 53-50 tl 40, 61-40 n 50, 71-150 n 50, 83-50 O 30. 166-60 n 50. 200-40, 50-10 n 40, 80-80 n 49, 14-35, 56-100 n 50, 84-45 n 50. 89-30, 112-140 U 56, 132-80.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2