Abraham Kuypei Gaspedaal te stevig ingetrapt Regering legt bedrijfsleven fiscale remmen aan FEESTGAVEN OP JUBILEUM Boodschap overgebracht van prins Bernhard Jullie eerste taak is mens te zijn Moerdij kkanaal van de baan? nn Noodbegrotiag in Engeland "f Crisis voorkomen Koningin tot Curagaose jeugd Versterking Indon. vertegenwoordiging in Nederland Verdachte van moord op verpleegster houdt onschuld vol DONDERDAG 20 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3209 W M Weerbericht üM:' (Van een onzer verslaggevers) DE 75-jarige Vrije Universiteit is gisteren tijdens de grote samen komst irv liet R.AX-gebouw niet alleen met woorden geluk gewenst: er kwamen daden bij en wel met dit resultaat, dat de jubilerende universiteit in totaal bijna twee millioen gulden aangeboden .kreeg. Film voor t.v. over reis koninklijk paar Adenauer mocht weer uit bed Het leeuwenaandeel leverde de bekende millioenactïe: „De Mei boom in de kap"; de opbrengst daarvan is nl. 1.085.351,39 (waarbij nog niet inbegrepen is het resultaat van een aantal nog toegezegde kerkcollecten). De gift van het Nederlandse bedrijfsleven is op het ogenblik rond 200.000 gulden, de éxtra acte van Vrouwen V.U.-Hulp leverde 88.701,67 op, de burgerlijke gemeente Amsterdam voteerde een half millioen, van de Van Coeverden Adriani-stichting was er 50.000 gulden en tenslotte hadden leden van Groningse Geref. jongens- en meisjesverenigingen nog 1000 gulden voor de V.U. Nederlandse bataljons in Duitsland «- HALF MILLIOEN Zie verder pagina 7 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 1 £?5tws i-12 p0StSir° No- 424519 jsjaemendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon I1570Ö "ï-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 KJachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tiaïum- Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond: MINDER WIND. Veranderlijke1 bewolking met kans op enige regen. Overwegend matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 21 October? zon op 7.15, onder 17.38; maan «p 12.56, onder 20.59 Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN MOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VANDAAG is het vijfenzeventig ja ren geleden dat dr. Abraham Kuyper in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn rede ter in wijding van de Vrije Universiteit hield, getiteld: „Souvereiniteit in eigen Kring". Deze rede .an de eerste rector der Vrije Universiteit was noch een rec torale rede noch een inaugurele rede. Kuyper wees die titels nadrukkelijk al. Hij begaf zich. zo zeide hij, niet in de „stiller schuilhoeken der weten schappelijke onderzoeking", maar hij werd, zeide hij. ..door den aard zijner taak heengedrongen naar dat glibbe rig terrein van het publieke leven, waar netels aan alle heggen branden en doornen U wonden bij elke tred". In „Souvereiniteit in eigen Kring", in de inwijdingsrede van de Vrije Universiteit, wendde Kuyper zich niet in de eerste plaats tot de kring der wetenschap, maar hij wendde zich tot het volk. tot vriend en vijand, om te vertellen waarom nu die Vrije Uni versiteit ontstaan was. Hoogconjunctuur mag niet uit de hand lopen :huwd. dat de hau. IJ hebben er verleden Zaterdag het een en ander over gezegd, de verslagen van de huidige jubi leum-dagen zullen er U hopelijk ook weer veel over vertellen. En anders moet U die rede „Souvereiniteit in eigen Kring" er nog maar eens op nalezen. Ter gelegenheid van het gouden ju bileum van de Vrije Universiteit heeft J. H. Kok N.V. die rede opnieuw uit gegeven. Zou er thans bij het vijfen zeventigjarig bestaan niet wederom een ruim debiet voor zijn? Als we er op letten dat hij het vijftigjarig ju bileum de wijdingsure in één kerk, de Keizersgrachtkerk. gehouden werd en thans in drie grote kerken en dat het jubileumfeest toen in het Concertge bouw met ongeveer 2200 plaatsen en nu in het RAI-gebouw met 7000 plaat sen gehouden werd. dan is er voor deze veronderstelling enige grond. Een merkwaardigheid van Kuypcr's rede is ook dat hij bij de plechtige aanspraken waarmede een universi taire rede immer begint, niet alleen alle mogelijke autoriteiten op politiek en wetenschappelijk gebied toespreekt ma8r ook uitdrukkelijk toespreekt de „Zeergeëerde Hoeren, die in week- of dagblad organen zijt der Openbare Keeping". Ja, Kuyper', zelf ongeëvenaard jour nalist, was press-minded. En ook op d^t .stuk is de - Vrije -Universiteit- uit- - stekend begonnen. Een begin dat niet steeds in Kuyper's lijn is voortgezet, al beklagen wij ons nu niet. DE reden waarom wij op deze ju bileumdag van de V.U. ook het jubileum van „Souvereiniteit in eigen Kring" uitdrukkelijk memoreren is dat wij de aandacht willen vragen voor Kuyper. Kuyper is in deze tijd te veel een symoool geworden. Een symbool voor een groep, een systeem, een theologie, een politieke richting waar we voor zijn of ook waar wc tegen zijn. Ja, Kuyper is het symbool van een „secte die overal tegenspraak ont moet". Maar wie kent Kuyper nog? Vijfen twintig jaren geleden waren er nog velen die hem gekend hadden, die hem gelezen hadden en zo de schier ma gische kracht van zijn pen hadden on dergaan, Toen waren er ook nog ve len, die hem gehoord hadden en die zijn gesproken woord hadden inge dronken en daardoor in laaiende gloed waren gezet. Want zo Is het geweest. Dat alles Is voorbij. Dat is historie geworden. En wij staan nu anders tegenover Kuy per dan ons voorgeslacht. Maar met dat „anders staan" moe ten we voorzichtig zijn. Want al moge het ons voorgeslacht somtijds wel eens aan critische zin tegenover Kuyper ontbroken hebben, wanneer wij ons in de diepste zin ook in de strijd van van daag, zijn volgelingen willen noemen, dan moet men hem toch ook nemen zoals hij is geweest. En in het wezen van de zaak is Kuyper een profeet ge weest. Een profeet van een allure zo als Nederland er sinds de Reformatie geen gehad heeft. Een profeet met een boodschap, zoals Nederland er sinds de Reformatie niet een heeft gehoord. Die boodschap heeft het volst, het zuiverst en het meest universeel ge klonken in de stichting van de Vrije Universiteit. Een nationale boodschap, een wetenschappelijke boodschap, een gereformeerde boodschap. Dat is het verhaal van de rede „Souvereiniteit in eigen Kring". En daarin gaat Kuyper weer voor U le ven. Dat verhaal is nog altijd actueel: het is de achtergrond van heel onze strijd op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied van vandaag. De huidige economische situatie van ons land, waarin de bestedingen de neiging hebben het niveau van de middelen te overtreffen althans te naderen terwijl tevens reeds geruime tijd de arbeidsmarkt zeer gespan nen is, heeft de regering genoopt zich nader te beraden over de vraag of het treffen van bijzondere maatregelen noodzakelijk moet worden geacht. De regering blijft op het standpunt staan, dat voor zover buitenlandse factoren oorzaak zijn van de hier te lande heersende hoogconjunctuur, een beperking van de binnenlandse vraag slechts zeer ten dele effect zal kunnen sorteren. Niettemin is zij van mening, dat in samenhang met de hierboven uiteengezette overwegingen, het noodzakelijk is aanvankelijk enkele maat regelen te nemén, die overigens geheel binnen het kader van de bestaande wetgeving tot stand kunnen worden gebracht. Er behoeft dus tevoren geen toestemming van het parlement te worden gevraagd. In het licht van deze overwegingen hebben de minister en de staats-sccrc- taris van Financiën besloten de (eerste) voorlopige aanslag In de vennootschaps belasting die thans opgelegd wordt nadat van het boekjaar 9 maanden zijn verstreken met ingang van het boek jaar 1955 (195556) te stellen op 75 proeent in plaats van op 50 procent van de over het voorafgaande boekjaar ge heven belasting. Met ingang van het boekjaar 1956 (19561957) zullen deze voorlopige aanslagen reeds worden op gelegd, nadat van het boekjaar zeven maanden zijn verstreken, en vervalt tevens de bepaling, dat de voorlopige aanslagen niet eerder invorderbaar zijn dan nadat het boekjaar geheel is ver streken. Deze maatregel brengt met zich me de. dat het bedrijfsleven de verschul digde belastingen eerder moet betalen en dientengevolge minder aan de schatkist toekomende middelen kan ge bruiken voor financiering van investe ringen in grondstoffen of productie middelen. Bovendien hebben zij. gebruik makend van de bevoegdheid ingevolge artikel 8. derde lid. van het besluit op de Inkoms tenbelasting 1941, in overeenstemming met de minister van Economische zaken een beschikking uitgevaardigd, waarbij ten aanzien van alle bedrijfsmiddelen, welke na 31 October 1955 zijn verwor ven. verbeterd, besteld of aanbesteed, voor de inkomstenbelasting en de ven nootschapsbelasting de vervroegde af schrijving van een derde van de aan- schaffings- of voortbrengingskosten wordt beperkt tot ten hoogste 10 pro cent per jaar. Voor bedrijfsmiddelen, die voor 1 November 1955 zijn gesteld of aanbesteed, blijft de oude regeling van kracht. De regering heeft gemeend zich voors hands tot déze maatregel te moeten b- perken. Zou de bovenbedoelde economi sche situatie zich verder toespit sen, dan zal aan maatregelen van wij der strekking niet te ontkomen zijn. Het spreekt vanzelf, dat in dit laatste geval alle bestedingscategorieën in de overwegingen zullen moeten worden be trokken. Tot zover de maatregelen, die de re gering voor het ogenblik voornemens is te treffen. Lr blijkt wel uit. dat het alleen in de bedoeling ligt om het be drijfsleven beperking op te leggen bij verdere expansie. Hierop is van ver schillende zijden reeds eerder aange drongen. omdat dit past in het kader van de conjunctuurpolitick, die ten doel heeft de toppen en dalen van het eco nomische getij te nivelleren. Prof. dr. H. J. Witteveen heeft zo juist in „Economisch Statistische Be richten" gewaarschuwd, dat de hausse in 1956 is aangewakkerd door de gaspe daal stevig in te trappen. Wanneer zich werkelijk een internationale teruggang aandient, dan zouden alle remmen met kracht moeten worden aangezet, met het gevaar, dat wij over de kop slaan. ..Gelukkig is 'net zover nog niet", zo zegt prof. Witteveen. De opgaande con junctuur heeft zijn laatste phase nog niet bereikt. Een internationale depres sie is nog een spookbeeld, dat weinig reëel aandoet, maar het verleden heeft geleerd, dat dit spookbeeld onver wacht en sneller dan men denkt tot harde realiteit kan worden. Laten we daarom in elk geval zorgen, dat wij ons door ons optimisme niet te veel laten meeslepen in een situatie, waarin wij weerlozer en kwetsbaarder worden dan wij in onze open economie helaas en onvermijdelijk zijn." De regering is op deze waarschuwing vooruitgelopen door de afkondiging van bovenvermelde maatregelen. De Britse minister van Financiën R- A, Butler zal volgende week Woensdag een speciale begroting indienen in hel kader van zijn streven de inflatie in Engeland tegen te houden. De begroting zal ingediend worden een dag nadat het parlement na zijn zomerreces weer bijeenkomt. Gewoonlijk biedt de minister alleen in April een begroting aan. De laatste aanvullende noodbegroting werd ingediend door wij len Sir Stafford Cripps in 1947. Butler heeft verklaard, dat hij beslo ten heeft „de basis van het pond ster ling zo hecht te maken, dat deze niet veranderd kan worden." Hij legde deze verklaring af voor de Canadese kamer van koophandel in Londen. Tijdens de grote jubileum-vergadering vim de Vrije Universiteit in het R.A.I.- gebouw te Amsterdam. Opname van de toespraak van dr. J. Schouten. Op de voorgrond v.Ln.r. minister Zijlstra, minister Drees en minister Cals. heeft het hoofd weten te bieden aan de storm die hem in de Franse Kamer bedreigde inzake Algerije. Een meerderheid in die Kamer heeft er voor gezorgd dat er geen Kabinets crisis kwam. Inderdaad zou dat wel de slechtste dienst zijn geweest, die men aan Frankrijk kon bewijzen, mid denin het Algerijnse avontuur en met het conflict tussen Frankrijk en de Verenigde Naties achter ons en het Saar-plebisciet voor ons. Daarom hebben een aantal parle mentsleden, hoewel zij het met Fau- re's politiek niet eens waren, noch tans hunverantwoordelijkheid beseft en begrepen dat de val van Faure on der deze omstandigheden een groter kwaad was dan zijn aanblijven. Bij de Franse socialisten echter, die Faure inzake Marokko nog steunden, was van dat verantwoordelijkheidsbe sef nu geen spoor meer te bekennen. In Kenia bevinden zich nog meer dan 60.000 Mau Mau-leden in hechte nis. Maandelijks worden er ongeveer duizend vrijgelaten. Bijna f 2 de Vrije TJ Ongeveer duizend jongens en ïes hebben gisteren de toespraak en meis jes hebben gisteren de toespraak aan gehoord, die H.M. Koningin Juliana hisld voor de rijpere jeugd van Cura- gao. De Koningin zeide: Ik ben hier gekomen ter ere van de zelfstandigheid van jullie land. Zelf standigheid is iets. waar iedereen heel veel waarde aan hecht. Ik ook. Alles groeit voortdurend, niet alleen licha melijk, maar ook innerlijk, alle men- sen en ook de wereld. Vsn deze groei moet iets goeds gemaakt worden, ze ker iets beters dan voorheen. Aan de daden zal men zien. wat je waard bent. De wil is de maker van de daad. Ieder ontwikkelt een eigen persoonlijke stijl. Ieder mens is on vervangbaar. In de eerste plaats moet men mens zijn. Dit is de speciale taak voor jullie. Ieder mens is verschillend, en als je dieoer kijkt merk je,, hoe waardig. Dit zijn waarden, die ieder een raken. De Koningin zeide voorts: Over deze waarden pratend kan men ook oyer God praten, maar ik zal dat nu niet doen. Zes van de elf ambtenaren, die de Indonesische regering ter versterking van de Indonesische vertegenwoordi ging in Nederland naar Den Haag zal lenden zijn naar P.I.A. meldt reeds uit Djakarta vertrokken. Onder hen is de heer Kamil, die zal optreden als eerste secretaris. De oud consul-generaal in Hongkong, Met 38 tegen 4 stemmen heeft de Perzische Senaat de toetreding tot het Turks-Iraakse verdedigings-verdrag goedgekeurd. Kwee Djie Hoe, zal de rang van mi nister hebben. Hij vertrekt morgen uit Djakarta. Het is nog niet bekend, wie als ambassadeur in de speciale missie zal optreden. Hedenavond om 20.15 uur zal de Nederlandse Televisie Stichting een filmreportage geven van de aankomst van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. de Prins der Nederlanden in Willem stad. Spreken over de mens als gemeen schapswezen. zeide de Koningin: Iedereen is een stuk gemeenschap. Een groep of gemeenschap is uniek en onvervangbaar. Wat niet voor een mens kan, kan ook niet voor de ge meenschap. Ook de gemeenschap groeit voortdurend, zeker innerlijk Dat is door de scheppingsdrang. Jullie wonen in een land van de toekomst. Maakt er van. wat je kunt voor jul lie zelf en voor jullie land. Opvallend is. aldus de Koningin, hoe de jeugd de bron is van de idee, dat de wereid moet veranderen en ver ruimen. Er bestaat een ingeboren be langstelling van de jeugd voor de jeugd van andere landen. Dit is een hoopvol teken: daaruit groeit broederschap Vervolgens weidde de Koningin uit over de mogelijkheden van de tech niek, die de verbindip.gskroon kan zijn voor de mensen door ongedroom- de mogelijkheden en stond zij stil bij de vrouwelijke aspiraties en die der mannelijke jeugd. De Koningin wees er hierbij op, dal hier verschillende gemeenschappen in vrijheid samengaan en door de ligging van deze eilanden komt men steed; meer met veie landen in aanraking Hierdoor is er ruimte voor wijde aspi raties, waaruit een eigen cultuur kan groeien. Het gaat om het vrijwillig en bewust meedoen aan de wereldge meenschap, aldus de Koningin. Gezeten its de crème calèche u-uiveii H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Hernhnrd na hun aankomst in Willemstad de bevolking toe. (Radingraf. overgebr. foto). Kanselier Konrad Adenauer van West-Duitsland is gisteren voor het eerst sedert 13 dagen op geweest. Hij leed aan brcnchiale longontsteking se dert 7 October. President Eisenhower van de Ver. Staten heeft eergisteren voor de eerste maal sinds hij op 24 October door een hartaanval werd getroffen, mogen rond rijden in een rolstoel. Verplegers hadden hem er in getild en hem een halfuurtje op een terras op de achtste verdieping van het legerhospitaal Fitzsimmons van de zon laten genieten. w ,V> Mr A. de Roos, loco-burgemees ter van Amsterdam en wethouder van onderwijs (burgemeester d'Ailly ver toeft in het buitenland), opende de rij van sprekers-met-geschenk-en als we deze aanduiding ever. gebrui ken mogen. Hij memoreerde in zijn rede de snelle ontwikkeling van de V.U. en wees er op. dat het gemeen tebestuur van de aanvang af grote waardering gehad heeft voor de op richters. bestuurders en docenten en de duizenden „kleine iuyden" in den lande, die in eendrachtige samenwer king en in rotsvast vertrouwen het gestelde doel te zullen bereiken, de formidabele groei van de V.U. hebben mogelijk gemaakt. Dit kan blijken uit het feit. dat bij de plechtige opening van de V.U. op 20 October 1830 aan wezig waren B. en W, van Amsterdam met de gemeentesecretaris en de rec tor en secretaris van de Senaat der Stedelijke Universiteit, die hun geluk wensen voegden bij die van vele an deren. En toen op 29 Januari 1885 de ingebruikneming plaatse vond van het gebouw Keizersgracht 162, was we derom het gemeentebestuur in de per soon van de burgemeester aanwezig. Koningin Elizabeth van Groot-Brittan' nië heeft in het paleis Buckingham te Londen dr. Albert Schweitzer, de Fran se filosoof en zendeling-arts, het ere-lid- maatschap van de orde van verdienste verleend. President Eisenhower is de enige andere niet-Brit, die deze onder scheiding draagt. Gisteren zijn in Bueren en Paderborn ln Duitsland oefeningen begonnen van het Ne derlandse vierde en vijfde tankbataljon. Het betreft hier normale oefeningen, .zoals die daar in de buurt geregeld worden gehouden, o.a. ook door Belgische cn Britse troepen. Aan de oefeningen nemen rond 3,0flU man deel. Het hoogtepunt zal worden gevormd door een „slag om Fucrstenberg" op 27 Oc tober a.s., waaraan ook zal worden deelge nomen door straaljagers. (Van onze parlementaire redacteur) MET het lot stand komen van de overeenkomsten van de particuliere Rijnvaartrerlcrij- en in Europa over de verdeling van de vrachten en liet vaststellen van de vrachtprijzen, die dc komende drie jaren op de Rijn moeien gelden, doet een geheel nieuw element zijn intrede in de Nederlands-Belgische kwestie in zake de waterwegen, met name in de kwestie van het Moer- dijkkanaal. In het rapport over de Ned.-Belgische waterwegen van de bekende commlssie- StcenbergheVan Cauwelaert wordt nl. gesteld, dat alleen dan aan hel graven van het Moerdükkanaal kan worden ge dacht. wanneer België de Rijnvaartpre mies Iaat vallen. Rijnvaartpremies plus Moerdykkanaal zou de positie van Rot terdam te veel schaden. Met het tot stand komen van de particuliere pools en conventies voor de Rijnvaart kiest België voor de handhaving van het sy steem van Rijnvaartpremies en zal dus naar Nederlandse opvattingen moeten worden aTgezien van het graven van een Moerdijkkanaal. De Belgische regering is nl. in 1952 met de andere Rijnoeverstaten overeen gekomen dat het grensoverschrijdende Rijnvaartverkeer wordt geordend door middel van het sluiten van pools en conventies door de particuliere rede rijen. Nu de Belgische rederijen tot deze pools en conventies zijn toegetreden zijn ook de vrachtprijzen voor het ver voer van de Duitse havens naar Ant werpen voor de komende jaren vastge legd. Deze toetreding houdt, naar wij vernemen, tevens in. dat de Rijnvaart premies (dat zijn de subsidies, die Bel gië verstrekt op het Rijn vaartver voer van Rotterdam naar iAntwerpen) wor den gehandhaafd. De vrachtprijzen, die in de pools cn conventies zijn vastgelegd, zijn ge baseerd op het beginsel van de kostprijs berekening. Het is duidelijk, dat de af stand bijvoorbeeld van Mannheim naar Antwerpen daardoor de vrachtprijs duurder zal maken dan de vrachtprijs van Mannheim naar Rotterdam. Aan gezien Antwerpen niet hoger in prijs wil komer» te liggen dan Rotterdam, zal België de Rijnvaartpremies handhaven. Sindsdien hebben de Gemeentelijke en de Vrije Universiteit er zij aan zij naar gestreefd de wetenschap tc die nen. En al waren de wegen die zij insloegen principieel verschillend, toch hebben zij meermalen mot elkander samengewerkt. Ir. P. F. S. Otten overhandigt tijdens de jiibileitmsnmenkamst der Vrije Universiteit aan dr. J. Schouten de cheque van f 200.000 namens het Nederlandse, bedrijfsleren. Mr. De Roos noemde hiervan en kele voorbeelden. B. en W. zien dan ook in de V.U. geenszins een de Gemeentelijke Uni versiteit concurrerende instelling, maar een instelling die met de. Gemeente lijke Universiteit op gezonde wijze wedijvert om het wetenschappelijk on derzoek te bevorderen. Tezamen hou den zij de naam van Amsterdam als cultureel centrum van Nederland hoog, aldus de loco-burgemeester. De kosten van de bouw van het nieuwe Univcrsiteitscompiex (een com plex. waarop de Gem. Universiteit wel een weinig jaloers is, zei mr. De Roos) lopen in de millioeneu. Deze kosten-kunnen, ondanks de grote oi- fervaardigheicT'T;r"elgGn"kT:.ng7i'-?,öiët':1 worden opgebracht zonder steun van de overheid. Die steun zal worden ont vangen in de vorm van een rijkssub sidie. maar er is nog een belangrijke rest. welke op andere wijze moet worden gevonden. Het doet mij veel genoegen, aldus spr. dat ik namens het gemeentebe stuur van Amsterdam de V.U. van harte gelukwensend met haar 75-jarig jubileum, niet met lege handen hier voor u behoef te verschijnen. Op 8 Ju ni 1955 heeft de gemeenteraad nl. mei algemene stemmen dit zegt iets besloten, aan de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Geref. grond slag als bijdrage in de bouwkosten een bedrag toe te kennen van 500.000 gul den. Mr. De Roos hoopte, dat dit bedrag de verwezenlijking van de plannen der V.U. ten goede zal komen en tevens, dat de V.Ü. in Amsterdam moge le ven, groeien en bloeien. Wie is de moordenaar van de ver pleegster Willemijntje van Soest en waar bevindt hij zich? Deze vraag houdt thans de politic van de gemeente Zeist bezig en ook het politie-apparaat van midden Nederland heeft een «aandeel in hot on derzoek. Meer dan honderdvijftig tips zijn bij de politie binnengekomen. Vele tips zijn weliswaar waardeloos doch de Zeister politie is toch dankbaar voor deze medewerking, men kan immers nooit weten. De jongeman die dezer dagen werd ge arresteerd blijft hardnekkig ontkennen schuldig te zijn aan de moord. Een onderzoek van de Soester politie, met speurhonden ingesteld, heeft geen resultaat opgeleverd. Wel houdt men rekening met de mo gelijkheid dat de dader zich telkens ver plaatst. In Hilversum hebben vorige week op een avond twee mannen een dame lastig gevallen maar zij kozen het hazenpad toen de vrouw om hulp riep. De Koninklijke Marechaussee is nu ook in het onderzoek betrokken. Men vraagt zich onder meer af of er verband gelegd moet worden tussen de nog onopgeloste moorden in Tilburg en Harderwijk en de recente moord te Zeist. Daarom kunnen landelijke tips ook van betekenis zijn. De commissaris van politie te Zeist verzoekt de militairen die op Woensdag 12 October resp. te 1955 en omstreeks 22 uur de Oude "Woudenbergse zandweg zijn opgefietst, komende uit de richting van de Gtrofabriek. zich op het politie bureau te Zeist bij de recherche te ver voegen. Deze oproep geldt resp. een militair van gezet postuur en met een Indone sisch uitetiijk en een militair van de luchtmacht, een lange jas dragende, als mede een pet. Onder overweldigende belangstelling (duizenden mensen stonden langs de wcgi werd Dinsdagmiddag op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist het stof felijk overschot ter aarde besteld van Willemijntje van Soest, het 22-jarige slachtoffer van de aanranding op de Krakelingweg in de avond van 12 Oc tober jl. Aan de groeve werd gesproken door ds. Van Ree, de directeur-predikant van De Lichtenberg te Amersfoort, ds. j. Elshout, pred. van de Gereformeerde Ge meente te Utrecht en ds. H. Harkema, Ned. Hei-V. predikant te Zeist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1