Belangrijke suggesties Saar aan vooravond van beslissende keuze Felle propaganda van pro-Duitse partijen Spontane huldiging op Bonaire Koningin Juliana danste mee o (a Aruba ;oog weer WORDT HET JA Hoffmann contra luidspreker Parijs trekt troepen uit Vietnam terug Raadgevende Vergadering wil Europese commissarissen" Uitslag tkm onze fotowedstrijd Maximum verhoogdl tot f 6000 Rijkspostspaarbank geeft rente over grotere bedragen Koningin plantte Oranjeboom Gezellige picknick m De rem Afrikaan weigert te knielen voor Kabaka en wordt gestenigd Japans aanbod aan Nederland Frans kabinet wil de verkiezingen vervroegen Di ZATERDAG 22 OCTOBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3211 Weerbericht Stoker aangereden en gedood SAARLAND MORGEN GESLOTEN i-^ EN dag voor de volksstemming m de Saar zijn zowel voor- als tegenstanders van het Statuut nog met inspanning van veler krachten en aanwending van tal van middelen bezig, de weifelaars naar hun zijde te doen overhellen. Als het statuut wordt aanvaard, zal de Saar onder een Europees beheer worden geplaatst. De nationalistische partijen, die het devies „Deutsch ist die Saarvoeren en dus aansluiting bij Duitsland begeren, hebben hun propaganda tot het uiterste opgevoerd. Storend incident Wjj geven in dete editie de uitslag van onze grote foto wedstrijd met dc namen van do prijswinnaar in beide groepen. DULLES NAAR EUROPA VERTROKKEN Advertentie Weerpraatje van hei H.W.T.D. ANTON HUNINK "y RIJD AG hebben Koningin en Prins een bezoek gebracht aan het eiland Bonaire. Laat in de middag vertrokken de koninklijke gasten naar Aruba, waar zij gisteravond zijn aangekomen. Het bezoek aan Curacao was de avond tevoren besloten met een grootse galareceptie op de binnenplaats van fort Amsterdam achter het paleis van de gouverneur. Meer dan duizend gasten woonden deze receptie bij. Een grote attractie vormde de Marinierskapel van Gijsbert Nieuwland. mm Botterdam! Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 u li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 K.acmendienst abonnementen 13.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 fe-Ctavenhage: Huvgcnsplein 1 Postairo 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 11440Ï Klaentendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon R7882 Abo^emen^njs 52 cent per week. 2,26 per maand. e.« p^r Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks T~uxuaa> Weersverwachting geldig tot Zondagavond: MATIGE WIND. Overwegend droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Matige Noordoostelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. 23 October: ran op 7.19, onder 17.33; maan *>p 14.02, onder 23,07, 24 October: zon op 7.20, onder 17.31; main op 14.27, onaer E.K. Directie: C. A. Kill'NI Nu en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. -1. A. H. J. S. BRUINS SLOT Bezitsspreiding" (wij geven de voorkeur aan het woord bezitsvor ming, dat beier weergccrt wat wordt bedoeld) aan de minister zonder por tefeuille, de heer De Bruijn, speciaal met deze aangelegenheid belast, een interim-rapport over deze aangele genheid aangeboden. Aan deze commissie was gevraagd advies uit te brengen omtrent de vraag of en door welke maatregelen kou kunnen worden bevorderd dat uit winstdeling of besparing verkreger gelden worden aangewend tot vor ming van „meer duurzaam bezit". De commissie heeft onder „meer duurzaam bezit" verstaan de eigen dom van die vermogensbestanddelen, welke een niet at te gerede aanleiding geven tot „ontsparing". Ontspnring wil zeggen: het opma ken van het bespaarde. Dergelijke vermogensbestanddelen hebben wij gisteren in ons artikel ge noemd: Een huis. een woninginrich ting, een verzekeringspoli», een ge blokkeerde spaarrekening. commissie kreeg bij hoar over ly' wegingen te maken met de twee factoren, die we gisteren reeds breder hebben besproken, n.l. met de aanwe- «ige spaarzin en met de mogelijkheid van sparen. Vaak is er wel spaarzin, maar is de capaciteit om te sparen niet «root. Dan komt het er op aan om de eerste te stimuleren door de eapaeiteét te vergroten en vooral ook door aan het sparen enig extra voor deel voor de spaarder te verbinden. De commissie doet in dit opzicht en kele suggesties zowel voor de Over heid «Is voor het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven en ook voor 6e overheid beveelt de commissie aan om op ruime schaal onderne- mlngsspaarregelingen In te voeren en daarbij spnarpremies ie verlenen. De commissie denkt daarbij aan premie» variërende van 10 tot 49 pot. von de oorspronkelijke inlage. Vael zou dit niet behoeven te kos ten. Wanneer werknemers bestuiten 6 pet. van hun loon op die wijze jaar lijks te sparen en wanneer de werk lever daarop ecu premie van 20 pet. rilt, zou dit neerkomen op maximaal pet. van de totale I-oonsom. Meer kal het niet zijn, omdat immer* niet Iedere werknemer aan de spaarrege ling zal deelnemen. Om dit systeem ingang te doen vin den doet de commissie ojti. de vol gende suggesties. 1. Zij ïtelt van werkgevers-bijdragen aan de spaarregeling vrijstelling van sociale verzekeringspremies voor. 2. Zij stelt voor een extra-aftrek var 80 pet. van de werkgeversbijdrager voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. 3. Zij stelt voor dat de overheid, behalve wat zijzelf zou doen als werk geefster voor haar werknemers, ook nog 10 pet. van het spaarbedrag zou beschikbaar stellen om de initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. JTVE grondgedachte van dit plan v«r- dient o.i. toejuiching. Alleen zou de opmerking gemaakt moeten worden, dat men toch wel eni ge matiging moet betrachten bij het inschakelen van de directe Overheids steun in dezen. Daarbij doelen we niet op hetgeen de Overheid als werkgeef ster doet. Want daarin staat de Over heid kt dezelfde positie als een gewone ondernemer. Maar wel doelen we hier bij op de in het laatste punt genoem de algemene bijdrage van de Over heid. Dat zou nog wel eens goed over wogen moeten worden. Immers de spaarregeling moet voor alles zijn een zaak van de arbeiders en de onderneming. Men moet niet bij alle mogelijke gewenste regelingen ook maar weer dadelijk Overheidsgeld gaan inspuiten. Maar ook premier Hoffmann roert zich. De Franse verklaring, dat de Saarlanders toch niets anders dan de status quo mogen verwachten, wanneer zij het Statuut afwijzen, heeft evenmin ais het beroep van Adenauer van Don derdag vanaf zijn ziekbed, waarin hij de hoop uitsprak, dat de Saarianders zul len voorstemmen, de nationalistische leiders van gedachten doen veranderen. Onverbloemd verklaarden zij (Schnei der. N'e.v en Conrad i in een gemeen schappelijke betoging in Sulzbach, dat niets hen er van zal weerhouden de be volking te laten blijken, dat zij weer bij Duitsland willen behoren. De duizend toehoorders in Sulzbach braken telkens in stormachtig gejuich los. wanneer de sprekers het woord ..Vaderland" in de mond namen. Zij reageerden met uitroepen als „dat zui len we dan wel eens zien" op de be dreiging met een terugkeer naar de sta tus quo. De leiders der pro-Duitse par tijen hebben de laatste dagen herhaal delijk verklaard er in dat geval niet voor in te staan de massa nog in de hand te kunnen houden. Uit Parijs is een antwoord gekomen op dergelijke ui tingen. De Franse minister-president Fatire verklaarde dat de SaarJandse re gering alle maatregelen zal treffen, om de orde in het Saarland te bandhaven In de laatste dagen voor de stem ming heeft de papieren propaganda een omvang aangenomen, waartegen de brievenbussen der Saarlanders nauwe lijks meer zijn opgewassen. In de be oordeling der kansen blijft de reserve evenwel overheersen. Niemand waagt zich nog aan voorspellingen. Cl REM1ER Hoffmann had het bij zijn 1 laatste redevoering bijzonder te kwaad met een luidspreker, die ergens in de zaal opgesteld was en pro-Duitse propaganda uitgalmde. Honderden luisteraars buiten de zaal konden buiten in de stromende regen een vreemde dialoog aanhoren. Eerst nog lachend probeerde Hoffmann de slagzinnen, die op een geluidsband wa ren opgenomen, te beantwoorden, maar al gauw werd hij woedend. „Kan dan niemand dat ding tot zwijgen brengen?" schreeuwde hij ten slotte boos. Vervol gens verliet hij het podium om een si garet te roken, Een onvervalste Pruisi sche mars overstemde toen de luidspre ker. Politic-ambtenaren zochten intussen met zaklantarens de hele zaal af in een poging om de luidspreker te vinden. Het zoeken stond onder de persoonlijke lei ding van de minister van Binnenlandse Zaken, Hektor. Toert het ding eindelijk gevonden was en de leiding was losge maakt. kon Hoffmann zijn rede voortzet ten. De persoon, die de installatie bediend Premier Faure van Frankrijk heeft bekend gemaakt dat Frankrijk 15.000 man troepen uit Indo-China zal terug trekken. Volgende week zal dc nationale defensiecommissie besluiten wat met de overige 20.000 man soldaten zal gebeu ren die nog in Indo-China verblijven. In de le Middellandstraat bij de 's-Gravendijkwal te Rotterdam is gis teravond de 60-jarige stoker H. W. Pijl van de Diergaardesingel aangere den door de aanhangwagen van een vrachtauto. Het slachtoffer kreeg de dubbele voorwielen over de borst en de dubbele achterwielen over de be nen. In zorgwekkende toestand werd de man naar het Coolsingelziekgnhuis vervoerd, waar hij later in de avond is overleden. JOB. HOFFMANN had. had zich bijtijds uit de voeten ge maakt. Met een extra-trein arriveerden gis teravond in Saarbruecken de 325 Ne derlanders die zullen optreden als con troleurs bij de volksstemming. Van deze 325 zijn er 225 burgemeester, de rest in hoofdzaak gemeente-secretarissen. Vier leden van de Tweede Kamer waren on der de groep, namelijk de heren Beer- nink, Zegering, Hadders en Dassen. Fotografen richtten hun lenzen extra op de vier restauratiewagens, die aan de trein waren gekoppeld en die in Saar bruecken de afgelopen dagen al menige schampere, maar goedbedoelde opmer king hebben uitgelokt over de eetlust der Nederlandse magistraten.... Onder voorzitterschap van de Frans man Guy Mollet is Vrijdagmorgen de raadgevende vergadering van de Raad van Europa bijeengekomen om te spre. ken over een ontwerp-resolutle waar- In het verlangen tot uitdrukking wordt gebracht de Europese integratiepolitiek te bevorderen. In de ontwerp-resolutie, die op de zitting werd verdedigd dooi de Nederlandse afgevaardigde mej. drs. M. Klompe, wordt voorgesteld fn de re. J OP een studieconferentie van het C.N.V. is door het A.-R. Kamer lid de heer Hazenbosch die indertijd over dit onderwerp voor de A.-R. partij «en referaat gehouden heeft de sug gestie gedaan om de mogelijkheid van belastingvrij sparen in te voeren. Iemand die regelmatig spaart zou b.v. ma-'imaal een bedrag van 520.- per jaar voor aftrek bij loon- en inkom stenbelasting in aanmerking moeien kunnen brengen. Een dergelijke bepaling is niet vreemd aan ons belastingrecht. Onder bepaalde voorwaarden mag men immers ook premies voor lijfren ten aftrekken. Voorts deed de heer Hazenbosch een •uggestie met betrekking tot hen die voor een eigen huis sparen. Meestal kan men een hypotheek krijgen tot een bedrag van 70 pet. Maar dan moet er toch nog een heel belangrijk bedrag Het rentegevend maximum van de in leg bij dc Rijkspostspaarbank wordt verhoogd van f 2500.tot f 6000. Hierdoor komen de voorwaarden van de Rijkspostspaarbank meer in overeen stemming met die der bijzondere spaar banken. Dit is bepaald in een viertal Koninklijke besluiten die betrekking hebben op de P.T.T. Betreffende de Rijkspostspaarbank wordt verder bepaald dat het reserve fonds, waarover de R.P.S. moet beschik ken. een maximum krijgt, nl. van 15 net. van het totaal saldotegoed der in leggers, dat nu ongeveer 160.000.000 bedraagt. Het is mogelijk, dat de schatkist voordeel zal genieten van de ze bepaling, want in de begroting 1956 is al een post van bijna 11.000.000 op genomen als uitkering aan de schat kist door de Rijkspostspaarbank. Naast de gewone boekjes, die voor minderjarigen kunnen worden genomen en over het saldo-tegoed waarvan ouders of voogden van kinderen boven de 12 jaar tot dusver slechts kunnen beschikken met de medewerking van hun pupillen, zijn er nu ook spaarbank- boekjes, over het saldo, waarvan de ouders of voogden geheel zelfstandig kunnen beschikken tot het 21ste jaar van hun pupillen. De genoemde leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 14 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, is gisteren per vliegtuig naar Europa vertrokken. Voordat hij aan boord ging, ver klaarde hij van mening te zijn, dat de resultaten van de conferentie met zijn collega's van de Sowjet-Unie, Engeland en Frankrijk, die volgende week te Genève begint, de wereld in staat zullen stellen met hernieuwd aan eigen geld wezen. De heer Hazen- vertrouwen op vrede de toekomst bosch opperde nu de gedachte om de mogelijkheid te openen 85 pet. hypo theek te verkrijgen waarbij dan de Overheid een garantie zou moeten ge ven voor het bedrag dat de hypotheek de 70 pet. te boven gaat. Ongetwijfeld zijn ai deze dingen na dere overweging waard. Want het u eeo aeer belangrijke zaak, indien wi' op een verantwoorde wijze de bezits vorming door arbeiders in de practijk wouden kunnen bevorderen. tegemoet te zien. DuLles komt vanavond in Rome aan, waar hij met de Italiaanse regerings leiders besprekingen zal voeren. Maandag zal Dulles in Parijs met zijn Britse en Franse ambtsgenoten, MacMillan en Pinay spreken- Von Brentano, de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, zal later aan het overleg deelnemen. Dinsdag wordt het beraad in Navo-verband voort gezet. De postbewijzen en het aanvullende expresserecht komen te vervallen. Voor de postcheque- en girodienst wordt een uniform recht voor cheques en stortingen vastgesteld van 0.10, on geacht de grootte van het bedrag. bieden, die voor integratie in aanmer king komen, van de regeringen onaf hankelijke personen te benoemen die on afgebroken zuilen streven naar een Europese eenheid. Deze personen zou den zich als doel moeien stellen het bereiken van een werkelijke belangen gemeenschap tassen de Europese lan den, die de belangrijkste politieke, eco nomische, financiële en sociale activi teit zal coördineren een zogenaamde horizontale integratie. kt de resolutie wordt voorgesteld: 1. De betreffende te benoemen onaf hankelijke personen te noemen „Euro pese commissarissen". 2. Dat deze personen, die zullen wor den benoemd door de ministerscomité's van de Europese organisaties na over leg met de raadgevende vergadering, aan de eerste verantwoording zullen zijn verschuldigd. 3. Dat deze Europese commissarissen tot taak zullen hebben het voorberei den van Europese projecten en het ver krijgen van de goedkeuring op deze projecten van de belanghebbende re geringen. 4. Dat deze Europese commissarissen verslag zullen moeten uitbrengen aan de ministerscomité's. die hen hebben benoemd. 5. Dat zij toegang zullen hebben tot de bijeenkomsten van ministerscomité's en bijeenkomsten van commissies van regeringsdeskundligen. 6. Dat zij het recht zullen hebben zich tot de vergadering te wenden om uiteenzettingen betreffende hun activi teit te geven. 7. Dat zij zullen worden bijgestaan door de secretaris-generaal van de Raad van Europa en door de afdelingen van internationale organisaties, die daartoe competent zijn. L Oftewel: weerpraatj'e van Hans Worst Te Deventer... Verwachting: koud weer! Ook kaas op gure, natte da gen. Dus echt weer voor heer lijke Gelderse Rookworst van Anton Hunink. Kijk altijd naar het loodje aan de worst. Hoe verser hoe lekkerder HOELEVERANCIER - DEVENTER Om ruim negen uur Vrijdagmorgen Curapaose tijd zijn Koningin en Prins per vliegtuig naar Bonaire vertrokken. Een grote menigte was aanwezig bij het stationsgebouw van de dr. Albert Plesmanvlieghaven. Op het platform was een erewacht van mariniers en de marinierskapel opgesteld. Knikkend en wuivend naar hei enorme publiek op het vliegveld stapten Koningin en Prins in het vliegtuig. Gouverneur Slruyeken, premier Jonckheer en het gevolg waxen reads eerder het toestel binnengegaan, Het vliegtuig landde 's morgens om goed halftien op de „Flamingo-lucht haven". het juist zorgvuldig -gemoder niseerde vliegveld van het eiland. Alle autoriteiten, die Bonaire rijk is, wa ren er verzameld en met dezen, hun dan t- en een deel van de Bonairiaanse bevolking, die de aankomst van de vorstin zeker niet had willen missen. De harmonie van Scherpenheuvel, uit Curasao overgekomen blies het Wilhelmus en de kerken op Bonaire lieten haar klokken luiden, terwijl de koninklijke standaard omhoog ging od het huis van de gezaghebber in Kralenblik,*4 de hoofdplaats van het eiland. De begroeting door de gezag hebber, de inspectie van de gewapen de erewacht, het voorstellen van een aantal autoriteiten en de bloemen door een Bonairiaans meisje, Gourdes Nico- laas. aan de Koningin overhandigd, dit alles nam niet veel tijd in beslag en goed vijf minuten nadat Koningin en Prins het vliegveld hadden verlaten, begaven zij zich door een erewacht van pad-vinders, gazellen, Rode-Kruis- soldaten en meisjes van sportvereni gingen naar de gereedstaande auto om een korte rit te maken van het vlieg veld door het leuke. Zeeuws aandoen de plaatsje Kralendijk naar het fraaie gezaghebbershuis, vlak voor de rede. De gezaghebber, de heer Weis de Haseth. heette de koninklijke gasten hartelijk welkom. Vóór het huis had den zich de 1200 schoolkinderen van Bonaire opgesteld. Zij brachten de Koningin een vrolijke zanghulde. Daarna werd een autotocht van ruim anderhalf uur gemaakt. In Rincon, dat als „hoofdstad" van het Noordelijke deel van het eiland fungeert had zich op de speelplaats van de school de be- J- -irAiTAifcwV--- Ran vrolijk-beeld tun hot vorstelijk bfxoek onn Willemstad: nadat een grate groep kinderen een aubade aan dc Koninklijke Bésoekers had gebracht, maakte een aantal van hen een rondedans, tvaarbij ook HM, de Koningin zich aansloot. volking van een aantal plaatsen verza meld. Op hartelijke wijze deed de be volking van haar aanhankelijkheid blijken. Het werd een spontane, ge moedelijke huldiging. Op het landgoed Fontein, dat het enige droge plekje op Bonaire is, waar ook wat bomen zijn, vond een gezel lige picknick plaats. Tegen één uur brak men op en 's middags kreeg de bevol king in de Passangrahan gelegenheid tijdens een ontvangst persoonlijk met de Koningin en de Prins kennis te ma ken. De oudste gedeputeerde van het eiland, mevrouw M. C, Hellmund, bood de vorstin namens de bevolking een geschenk aan. De gedeputeerde ge waagde hierbij van de verknochtheid der Bonairiaanse bevolking aan het Oranjehuis. Na afloop van de plechtigheid plant te de Koningin voor de Passangrahan, een van de oudste gebouwen van Bo naire, een Oranjeboom. Daarna bezocht de Koningin nog het hospitaal en het daarnaast liggend tehuis vc-or ouden van dagen. Nagewuifd door vele be woners van het eiland vertrokken de koninklijke gasten naar Aruba, waar zij 's avonds arriveerden. DE Regering gaat maatregelen tref fen om de binnenlandse bestedin gen af te remmen. Want deze binnen landse bestedingen brengen het even wicht van onze betalingsbalans In ge vaar. De Regering doet dat door een vervroeging van de betalingsplicht en een zekere verzwaring van de ven nootschapsbelasting. Daardoor worden de ondernemingen geremd in het uit geven van geld voor nieuwe bedrijfs middelen. Een hoogconjunctuur is een aange name zaak. Het is goed dat zij er is. Maar zij kan uit de hand lopen en dan wordt zij een groot gevaar voor ons economisch bestel en dan is het lee niet te overzien. Daarom kan het goed zijn dat de, Regering doet hetgeen zij zich voor neemt. Maar het is alleen dan goed, wanneer de Regering zelf het goede voorbeeld geeft en zich in het doen van bestedingen zelf ook matigt. En dat is niet alleen een kwestie van een goed voorbeeld. Het is in principe ge wenst dat voor en aleer men aan het vrije bedrijfsleven beperkingen op legt, de Overheid zelf de royale hand afschaft. Want de Overheid doet de groots binnenlandse bestedingen. Het is beter dat de Overheid de conjunc tuur bedwingt door hetgeen ze zelf kan doen dan de conjunctuur te ba- dwingen door anderen te beperken In hun vrijheid. Daarmee zeggen we allerminst dat de voorgenomen maatregelen niet juist zijn. Maar het andere door ons ge noemde hoort er beslist bij en het hoort in de eerste plaats te komen. Wij verwachten dat de Regering dat ook inziet en daarvan ook door haar beleid blijk zal geven. Aruba was volledig in feestdos, toen het koninklijke vliegtuig op de lan dingsbaan van Dakota tot stilstand kwam. De Arubanen hadden zich bij zonder op dit bezoek verheugd en maandenlang alles gedaan wat in hun vermogen lag, om de ontvangst tot in alle puntjes verzorgd te hebben. De aankomst op het Dakota-vlieg- veld ging gepaard met het gebruike lijke ceremonieel: het spelen van het Wilhelmus, het inspecteren van oen erewacht, gevormd door het mariniers garnizoen op Aruba, het voorstellen van de autoriteiten en wat er zoal meer aan een dergelijk ceremonieel te pas komt. Ook op Aruba waren het de pad- Het Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat de grenzen van het Saargebied tijdens het plebisciet van Zondag ge sloten zullen worden. De sluiting zal duren van vandaag 12 uur tot Maan dagmorgen 6 uur, Ned. tijd. Passagiers in internationale treinen, die door het Saargebied gaan, vallen, niet onder de beperkingen. De regering van de Westduitse staat Rijnpalts heeft echter laten weten, dat zij geen enkele maatregel zal nemen om personen, die Zondagavond zich naar Saarland willen begeven, zulks te be letten. Dergelijke maatregelen zouden, volgens-de regering te Mainz in Strijd zijn met de grondwet. vindsters, die een erehaag vormden, het was Heleentje Kwartsz, het doch tertje van de gezaghebber, die hier namens de Arubaanse bevolking de ko ningin Arubaanse bloemen aanbood. De tocht van „Dakota" naar Strand- hotel, dat ingericht was als logeerge- bouw voor de Koningin en prins Bern- hard en de leden van het gevolg, was slechts kort, maar lang genoeg om een eerste indruk te geven van de bijzonder smaakvolle versieringen, die overal op het eiland zijn aangebracht en van het enthousiasme van de Arubanen, die zich bij honderden langs de weg hadden geschaard, om juichend en met vlaggen zwaaiend Koningin en Prins te ver welkomen. Ruim duizend vlaggen en 13.000 lampjes zijn bij de versiering der openbare gebouwen en wegen gebruikt. De vermoeiende dag op Bonaire noop te de hoge gasten een korte rust te ne men, maar toch was er kort voor het diner gelegenheid om de Gedeputeer den van Aruba te ontvangen. In de avond begaven Koningin en Prins zich naar het Wilhelmina- stadion, waar onder leiding van de heer J. Kooymans een. grootscheepse sport- demonstratie werd gehouden. Een woedende menigte heeft gisteren in Kampala (Oeganda) een Afrikaan, die weigerde te knielen ter ere van ko ning Freddie van Boeganda, gestenigd en doodgeschopt. De moord vond plaats ongeveer zeven tien meter van een koninklijk pavil joen, waar de kabaka en zijn koningin bewijzen van trouw ontvingen van vrou wenorganisaties. Er omheen hadden zich duizenden geknielde stamleden verza meld. Het nieuwsagentschap Kyodo heeft meegedeeld, dat Japan een aanbod voor schadevergoeding aan Nederland heeft gedaan dat veel lager is dan de 27,5 mil- lioen dollar waarom de Nederlanders hebben gevraagd. Er was geen bevesti ging van Nederlandse of Japanse on derhandelaars te verkrijgen. Deze ko men in het geheim bijeen. Nederland eist schadevergoeding aan de 110.000 Nederlandse onderdanen, die tijdens de tweede wereldoorlog in Indo nesië gevangen hebben gezeten. Het Franse kabinet zal volgende week een wetsontwerp Indienen, waar in wordt voorgesteld op 4 of 11 Decem ber parlements-verkiezingen te houden. De laatste algemene verkiezingen in Frankrijk hadden plaats in de zomer van 1951. Er zouden nieuwe worden gehouden in Juni volgend jaar. Premier Faure heeft verklaard: „Er moeten nu ernstige beslissingen aan gaande "t leven van de natie op lange termijn worden genomen". Als voor naamste problemen noemde hij Marok ko, Algarië, herziening van de grond wet en eventueel van de kieswet en de houding jegens de V.N. Plotseling reed een Afrikaan op zijn fiets voorbij. Iemand schreeuwde tegen hem dat hij moest afstappen en uit eer bied knielen. De man deed of hij niets hoorde. Onmiddellijk werd hij gegrepen door enige mannen en vrouwen, die hem schopten en sioegen. De wielrijder zak te in elkaar en verloor het bewustzijn. Er kwamen steeds meer mensen, die tegen het op do grond liggende lichaam schopten De man herkreeg zijn bewust zijn. wist overeind te komen en pro beerde te ontsnappen. Maar de menigte rende achter hem aan, hem met stokken slaand en met stenen gooiend en slaagde er ten slotte in hem tweehonderd meter verder op een bananenplantage te vermoorden. Gedurende dit voorval, dat duidelijk in het koninklijk paviljoen gehoord kon worden, gingen de plechtigheden zonder onderbreking door. Duizenden leden van de Bagandastam gingen naar de bananen-plantage om het lijk te zien „van de oneerbiedige". De afgelopen 24 uur heeft de kern van een depressie zich dicht bij ons land opgehouden, aldus deelt het K.N.M.I. mee. We zaten echter aan de kant met het minst ongunstige weer, want nadat gisteren een regen zone ons land gepasseerd was, volg den flinke opklaringen, bij een ma tige Oostelijke wind. Aan de andere zijde van de depressie, die van het Nauw van Calais naar Noord-Frank rijk trok, woedde langs de Engelse Oostkust een storm uit het Noorden, waarbij de regen onafgebroken neer stroomde. De depressie begon van morgen meer en meer in betekenis af te nemen en zal daarna geen in vloed meer hebben op het weer in ons land. Dit zal de komende 24 uur bepaald worden door een rug van hoge druk, die zich van het Noorden van de Noordzee naar het Zuiden uitbreidt. Des nachts worden de tem peraturen vrij laag en is zelfs lichte nachtvorst mogelijk, maar overdaf zal de zon de temperatuur lot bovea de 10 graden doen stijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1