Ruim tweederde tegen Europese oplossing Wij wonnen voor Duitsland REGERING van HOFFMANN BOOD ONTSLAG AAN Straffen hoger dan eisen Israël slaat de Grote Vier De Saarstemming Inhoud van het Statuut in zaak Joodse pleegkinderen Koninklijk Paar woonde de kerkdienst bij Grens hermetisch gesloten Drie broers maakten ruzie - één gedood Russen lossen in Egypte wapens Molotow belooft onthulling DERTIENDE JAARGANG No. 3212 MAANDAG 24 OCTOBER 1955 Weerbericht D EEN DODE EN TWEE GEWONDEN BIJ AUTO-ONGELUK Dulles en Maemillan in Parijs Twee ongevallen met dodelijke afloop IN HET KERKJE VAN ORANJESTAD PREMIER SJARETT NAAR PARIJS X f SU '^rSSrtaa? Wn' P" T**- S 2"26 per raaa"d" BETOGING Scooterrijder verongelukt ADENAUER BEZORGD PROTEST PARIJS (Van onze speciale verslaggever) Koningin Juliana en prins Bernhard hebben Zondagmorgen de dienst bijgewoond in het tot de laatste plaats gevulde kerkje van de protestantse gemeente van Aruba te Oranjestad. Voorganger was ds. W. Baart, De dienst viel samen met de negentigste verjaardag van de gemeente, die is voortgekomen uit de Ned. Her/. gemeente, maar die thans alle protestantse gezindten op Aruba omvat. ONTVOERING Botterdam: Witte de Withs trant 30 - Tel et. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJacntendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424RR7 Redactie: Tel. ,11892 - Adm Td. S Klaehtendienst 18.30-19.30 tl.: Tel. 352569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. RUSTIG WEER. Overwegend droog weer met nu en dan opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Wei nig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 25 October: zon op 7.22. onder 17.23: maan op 14.48. onder 0.15 X Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H- J. S. BRUINS SLOT E Saarlanders hebben in overweldi gende meerderheid het Saarstatuut afgestemd, Wat betekent dit? Indertijd is het ontwerp van dit sta tuut in elkaar gedokterd door Frank rijk en Duitsland, evenals de methode waardoor het van kracht zou worden, waarbii deze volksstemming het beslis sende punt werd. Overeenstemming tussen Frankrijk en Duitsland inzake de Saarkwestie werd destijds van Franse zijde als voorwaarde gesteld voor de medewerking van Frankrijk aan het herstel van de souve- reiniteit van West-Duitsland, de West- Duitse herbewapening, toetreding van Duitsland tot de Navo en West Europese Unie. Welnu, de overeenstemming tussen Frankrijk en Duitsland kwam er. En de regering van Adenauer heeft zelfs loyaal haar best gedaan om de Saarlanders te bewegen voor het statuut te stemmen. Dat het statuut, waar Frankrijk en Duitsland het over eens waren, er niet gekomen is ligt niet aan één van die beiden, maar ligt aan de Saarlanders zelf. En de hele procedure, die met deze uitslag der stemming in negatieve zin werd bekroond, heeft het doel gediend waarvoor zij in het leven geroepen was, nl. de invoeging van een zelfstandig Duitsland in het Westerse geheel. Want dat is nu een feit geworden en daar verandert de uitslag van de stemming in het Saargebied niet meer aan. T.T ET is natuurlijk voor Frankrijk erg vervelend dat het zo gelopen is. Blijkbaar zijn de Fransen overtuigd geweest dat het statuut er bij de Saar landers door zou komen. Zij waren er zelfs zo van overtuigd dat zij er mee instemden de partijen die voor terug keer tot Duitsland waren, weer toe te laten en vrijheid van propaganda te geven. Maar dat is verkeerd uitgepakt Want voor de Saarlanders ging het niet over West-Duitse herbewapening, Europese integratie en Navo. Voor de Saarlanders ging het eenvoudig om deze vraag: Zijn wij Duitsers of zijn wij het niet. Behoren wij bij Duitsland of moeten wij ons een ingewikkeld statuut laten welgevallen dat ons tegen onze wil zelfstandig maakt met een Europese controle en een economische unie met Frankrijk. En toen hebben ze in meerderheid gezegd: Neen, we zijn Duitsers en dat willen we heel normaal blijven. Het was te veel gevergd van deze mensen om de natuurlijke voor de hand liggende beslissing niet te nemeri en in plaats daarvan op grond van over wegingen van „hogere" politiek tegen zichzelf in te stemmen. Te zeggen dat deze stemming anti- Europees was, lijkt ons derhalve on juist. De Saarlanders hebben niet tegen Europa, maar tegen-een halve inlijving bö Franrijk gestemd. En dat hebben ze niet gedaan omdat ze nu eenmaal wat niemand loochenen kan Duitsers zijn. Deze zaak leert ons overigens eens !e meer dat de Europese eenwording nooit tot stand komt bij miskenning van het nationale element, maar uit sluitend dan en uitsluitend daar waar men het nationale element erkent en recht doet. MAAR daarmee is de kous met af. Want de Saar-kwestie, de SaDT-cri- sis blijft nu onverminderd bestaan. En die Saar-kwestie zal moeten werden opgelost. Anders wordt de Saar, zoals tussen 1870 en 1914 de kwestie-Elzas Lotharingen en na 1919 de kwestie Dantzig een bron van internationale verwikkelingen. De Fransen en de Duitsers zullen die kwestie moeten oplossen zoals de Ita lianen en de Joego-Slaven onlangs de kwestie -Tries t net zo iets hebben opgelost. Want dat na deze volksstemming de zaak duurzaam op de voet als voorheen kan worden voortgezet gelijk de eerste Franse reacties schijnen te suggereren, kan geen verstandig mens geloven en aanvaarden. Wanneer men de bevolking van het Saargebied eenmaal stem in het kapittel heeft gegeven, kan men die stem na tuurlijk verder niet negeren. Maar dan komen er natuurlijk wel grote moeilijkheden. De Saar is voor Frankrijk een stuk oorlogsbuit dat het nu tien jaren heeft bezeten. Dat kan het natuurlijk niet zo maar loslaten. Bovendien en dat is waarschijnlijk het belangrijkste punt op de veron derstelling dat de Saar economisch bij Frankrijk behoort berust de paritaire stemmenverhouding tussen Fransen en Duitsers in de Kolen en Staal-Gemeen- schap. In zoverre veroorzaakt de Saar stemming inderdaad moeilijkheden voor de Europese integratie. Daar zullen de Fransen en de Duit sers samen wat op moeten vinden. En daarom zullen er nieuwe onderhande lingen moeten komen. De zaak der inte gratie is voor Frankrijk en Duitsland te belangrijk dan dat zij deze door enkele duizenden Saarstemmen kunnen laten bederven. Die integratie wordt voor Frankrijk zelfs belangrijker naarmate Duitsland sterker wordt. Want tegen over-een sterker Duitsland kan Frank rijk slechts heil zien in Europese inte gratie en niet in isolement. En de Duit sers zelf zien die integratie als noodza kelijk, omdat zij als randgebied van het Westen, niet alleen kunnen staan. Het zou ons niet verbazen als de grote instemming die Monnet verwierf zowel in Frankrijk als in Duitsland, ook bij partijen die tot dusverre afzijdig stonden van de integratiegedachte uit deze overwegingen voortkwam. Overwe gingen, waarbij op de uitslag van de Saarstemming als het ware reeds is vooruitgegrepen. SAARLAND ZEGT: „NEEN!" jl^ET een overweldigende meerderheid heeft de bevolking van Saarland gisteren liet Saar statuut, waardoor hun land onder Europees beheer zou komen te staan, verworpen. De officiële uitslag is: Ja 201.973 stemmen (32,3 pet.) Neen 423.434 stemmen (67,7 pet.) Ongeldig 15.020 stemmen De uitslag betekent dat de jongste poging om een eind te maken aan de oude FransDuitse twist over het rijke kolen- en staalgebied op een mislukking is uitgelopen. Voor de eenheid van Europa was het gisteren een zwarte dag. Het resultaat van de volksstemming is een triomf van het Duitse nationalisme. De drie pro-Duitse partijen en de communisten in Saarland hebben een heftige campagne gevoerd voor de terugkeer van de Saar naar Duitsland, hoewel dit niet de werkelijk inzet van de volks stemming was De voormalige nazi Heinrich Schneider, die tijdens de historische stemming in 1935 geholpen heeft de meerderheid van 90 pet voor terugkeer naar het Reich te organiseren, tele grafeerde gisteravond aan de Westduitse regering: „Wij hebben voor Duitsland gewonnen". Schneider is thans voorzitter van de Democratische Party voor de Saar. Sepp Dietrich vrijgelaten Sepp Dietrich, de gewezen hevel hebber van de „Leibstandarte Adolf Hitler" is uit de gevangenis van Landsberg ontslagen. Hij was door een geallieerd gerechtshof tot levens lang veroordeeld wegens het bedrij ven van oorlogsmisdaden. In de ge vangenis van Landsberg bevindt zich nu nog slechts de gewezen kolonel der S.S. Feiper. Premier Johannes Hoffmann, die de campagne voor het Saar statuut heeft geleid, heeft onmiddellijk zijn kabinet in spoedzitting bijeengeroepen. Hy maakte later bekend, dat hij zou aftreden. Zo lang geen nieuwe regering is gevormd zal de regering van Hoffmann de lopende zaken echter blijven afhandelen. In de hoofdstad Saarbrücken was het gisteravond rustig. De verkoop van sterke drank was verboden, maar de café's waren, vol Saarlanders, die met limonade en mineraalwater een „overwinning voor Duitsland" vierden. De stemming was zonder wanordelijkheden verlopen. Dit is waarschijnlijk te danken aan het toezicht van 1.005 neutrale waar nemers uit zeven landen, waaronder 325 Nederlanders. Stralend weer heeft er toe meegewerkt dat 96 pet van de stemgerechtigden is opgekomen. Om het binnendringen van onrust- stekers te. voorkomen, waren de gren zen van Saarland gisteren gesloten. De politiemacht van 20.009 man was op alles voorbereid. Aan de Franse grens patrouilleerde de garde mobile. Ook de grenzen met Duitsland en Luxem burg waren gesloten. Reeds vóór gistermorgen acht uur, toen de negenhonderd stembureaux opengingen, verdrongen de eerste kie zers zich voor de deuren. De grote drukte kwam, toen de rooms-katholie- ken die 73 pet. van de bevolking vormen naar de ochtendmis waren geweest. Na elf uur moesten de mensen zelfs tien tot v(jfien minuten wachten voordat zjj hun stembriefje in de daar voor bestemde bussen konden werpen. Alles voltrok zich in een rustige atmos feer, mede doordat voor de stembu reaux geen propaganda meer werd toe gelaten. Rooms-katholieke priesters in het hele Saargebied hadden van de bis schop van Trier en Speyer in West- Duitsland opdracht gekregen een strikt neutrale houding aan te nemen en de leden van hun parochie niet te advise ren hoe zij hun stem moesten uitbren gen. De rooms-katholieke kiezers hoor den echter, voor zij naar de stembus gingen, tweemaal de woorden „Ons Duitse vaderland" in de bisschoppelijke brief, die in alle kerken werd voorge lezen. Ook komen berichten binnen over een aantal priesters, die de gelo vigen opgeroepen hebben voor of tegen het statuut te stemmen. Veertig van de vijftig protestantse predikanten hebben het advies gegeven om „neen" te stemmen. In Saarbrücken lagen de straten be zaaid met strooibiljetten. De laatste meetings van Zaterdagavond waren ordelijk verlopen, uitgezonderd een anti-Franse demonstratie in een mijn werkersdorp. Daar probeerden de monstranten de auto van een film- journaaloperateur omver te werpen De banden van een andere auto werden lek geprikt. Franse Zondagmiddag is in de gemeente Arnemuiden bij de Sloedam een Bei- gische personenauto met drie inzitten- den in de bocht geslipt, over de kop geslagen en in een sloot terecht geko men. Bij dit ongeval werd een i9- jarige dame, de moeder van de chauf feur, zo ernstig gewond, dat zij k9rt daarop overleed. De beide andere in- zittenden, de chauffeur en zijn echt genote. werden ernstig gewond naar het ziekenhuis in Middelburg overge bracht. De wagen werd totaal vernield. Om het leven is gekomen de 79- j'arige mevrouw M. L. G.W. uit Ho boken. De chauffeur, haar 55-jange zoon E. A. G., wonende te Antwerpen, kreeg een shock en enige lichte ver wondingen, terwijl zijn echtgenote mevrouw L. C. G.C„ een sleutel beenfractuur opliep. Op de Rijksweg van Amsterdam naar Utrecht is vanmorgen omstreeks kwart voor acht ter hoogte van de spoorwegovergang te Loenerslqot de scooterrïjder C. J. A. van tHeist als gevolg van slippen, verongelukt. Hij slipte met zijn scooter bij het naar rechts zwenken voor een vracht auto door welk voertuig hij werd overreden en gedood betekent, dat de officiële Franse hou ding blijft, zoals zij Vrijdag door minis ter van Buitenlandse Zaken Pinay werd omschreven: Ingeval van verwerping van het Europese statuut zal de status van het Saargebied blijven wat hij sedert 1945 geweest is, namelijk eco nomische unie met Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven landen van de Westeuro- pese Unie komen vanavond te Parijs bijeen om informeel de toestand te be spreken, die is geschapen door de stem mingsuitslag. De permanente raad van de unie Frankrijk, Engeland, België, Nederland. Luxemburg, West-Duitsland en Italië zou, bij aanvaarding van het statuut, verantwoordelijk voor het Saargebied zijn geweest tot de totstandkoming van een Duits Vredesverdrag. De voornaamste taak van de zeven ministers van de W.EU. zal zijn een nieuwe crisis in de Frans-Duitse be trekkingen te voorkomen. Vele diplo maten hopen, dat de beide landen een nieuwe manier zullen vinden om de kwestie tot oplossing te brengen. Velen geloven niet, dat een algehele terug keer tot de toestand van vóór het refe rendum mogelijk is. De Westduitse bondskanselier Ade- nauer liet zich gisteren, ziek op bed liggend, voortdurend op de hoogte hou den van het nieuws uit hel Saarge bied. Volgons zegslieden uil zijn om geving vervulden de berichten ovsr een overwinning van de Duits-gezin den onder de Saarlanders hem met grote bezorgdheid. Adenauer riep het Westduitse kabinet tegen vandaag in spoedzitting bijeen. Franz Bluecher, zijn plaats vervanger, zal de vergade ring voorzitten. 1. Het saargebied heeft binnenland se autonomie. 2. Het Saargebied krijgt een „Euro pees statuut" en wordt onder toezicht gesteld van de minis terraad van de Westeuropese Unie (W.E.U.). 3. Een neutrale Europese commis saris, benoemd do or de W.P.U., zal de buitenlandse en defensie politiek van net gebied voeren. 4. De W.E.U. zal bij verdrag rege len op welke wijze de saar kan deelnemen aan de Europese de fensie. 5. De economische en valuta-unie met Frankrijk blijft bestaan cn de steenkolenmijnen blijven on der het beheer van de door Frankrijk geleide Saar-kolenor- ganlsatie. West-Duitsland zal ech ter soortgelijke economische be trekkingen met de Saar krijgen als Frankrijk heeft. Frankrijk en West-Duitsland ga randeren het statuut totdat een vredesverdrag voor geheet Duits land wordt gesloten. De Ver. Sta ten ett Engeland zullen uitgeno digd worden het eveneens te ga randeren. 7. Er zal volledige vrijheid zijn voor de politieke partijen en voor po- litieke meplngsnitlng,.;JJuaN:„58js het statuut is aanvaard, mag het*"" niet tot een strijdvraag gemaakt worden, voordat een vrede voor gohee! Duitsland gesleten zal zijn. S. steun nit het buitenland aan partijen en kranten In de Saar wogdt verboden. 9. Binnen drie maanden wordt een nieuwe wetgevende vergadering gekozen, welke gehouden zal zijn het statuut ln acht te nemen. Minister-president Hoffmann tijdens het uitbrengen ran zijn stem. Meer dan 2500 personen, die in het Saarland geboren zijn, maar thans in het buitenland wonen, zijn naar hun vaderland teruggekeerd om hun stem uit te brengen. De meesten van heb kwamen uit West-Duitsland, <ic rest kwam in hoofdzaak uit Frankrijk. De reiskosten van hen, die uit Duitsland kwamen, worden betaald door de rege ring van Bonn. De Saarregering heeft de reiskosten van de anderen vergoed. De drie pro-Duitse partjjen in de Saar hebben Zaterdag per telegram bij de ministers van de Westeuropese Unie te Londen geprotesteerd tegen een ra diorede van Fernand Dehousse, de Bel gische voorzitter van de Saarcommis- s)e. De partjjen noemden Dehousse's rede een „schandelijke inmenging". In zijn rede had Dehousse ophelde ring gegeven over een aantal punten van het statuut, waarvan de pro-Duitse partijen een onjuiste voorstelling had den gewekt. Dehousse hao met name de bewering tegengesproken, dat de Saar landers, wanneer zij het statuut aan vaarden, het gevaar zouden lopen straks als Frans soldaat onder de wa penen te worden geroepen. De uitslag van de stembus moet be krachtigd worden door de raad van mi nisters van de Westeuropese Unie. De Saarpartijen hebben acht dagen de tijd om protesten in te dienen wegens even tuele onregelmatigheden. Een Europese commissie van vijf brengt aan de W.E.U. verslag uit. Deze commissie be staat uit de Italiaan Paolis. de Luxem burger Kunnen, de Nederlander Baron A. Bentinck, de Brit Sir John Trout- beck en de Belg. senator Dehouse. De raad van de W.E.U. heeft de be voegdheden van de commissie, die te middernacht zouden eindigen, verlengd tot zij op 7 November haar rapport bij de W.E.Ü. heeft ingediend. De Franse regering heeft Maandag ochtend vroeg een communiqué gepu bliceerd, waarin commentaar op de uit slag van het Saarreferendum wordt ge leverd. „De Franse regering heeft nota ge nomen van de beslissing van de meer derheid van de Saarbevolking. De thans geschapen toestand kan alleen worden bezien in het kader van de be staande instellingen", zo wordt onder meer gezegd. Te Parjjs verklaarde men, dat dit (Van één onzer verslaggevers) De 52-jarige Geertruida Maria L. van M. uit Hilversum de hoofdver dachte ln het langdurige proces, dat naar aanleiding van de verdwijning van het thans 15-jarige Joodse pleegkind Anneke Beekman werd gehouden is heden morgen door dé" rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot acht maanden gevange nisstraf met bevel tot onmiddellijke ge vangenneming. De eis tegen deze vrouw luidde zes maanden, In de overweging van het vonnis zegt de Rechtbank o.m., dat vanzelfsprekend rekening is gehouden met de omstandig heid, dat deze verdachte en haar zusters het meisje Anneke B. tijdens de oorlogs jaren liefderijk verzorgd en beschermd hebben en dat zeker sprake kan zijn van een sterke persoonlijke band. Men acht evenwel geen bijzondere termen aanwe zig, die baar vrijuit zouden doen gaan. Nimmer is gebleken dat de geestelijke leiders, wie zij haar moeilijkheden had toevertrouwd, haar gewezen hebben op de strafbare consequenties van haar han delwijze. Daarentegen heelt de Rechtbank de in druk gekregen dat deze geestelijke lei ders de eigenzinnigheid van de vrouw juist hebben gevoed. Op geen enkele wij ze heeft ze willen meewerken aan het opsporen van het meisje en ze moet dan ook medeverantwoordelijk worden ge steld voor een ernstige inbreuk op de rechtsorde die nog steeds voortduurt. "De 57-jarige Elisabeth M. van M,. de zuster van de hoofdverdachte, die met het meisje Anneke spoorloos is verdwe nen. werd veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf.Tegen haarwas 10 maan den gerequireerd. Zes maanden gevangenisstraf, met be vel tot onmiddellijke gevangenneming, luidde het vonnis tegen de 66-jarige moe der-overste A. V. van het klooster „Ave Maria" te Valmeer in België. Geruime tijd heeft zij de geroofde pleegkinderen Anneke B. en Betty M. onder valse na men gehuisvest. De rechtbank was van mening dat deze religieuze, die de Ne derlandse nationaliteit heeft, haar positie als moeder-overste op- ernstige wijze heeft misbruikt, terwijl op haar schou ders juist een grote verantwoordelijk heid rust. De eis was zes maanden. De 45-jarige ex-priester C. J. F. Bes- seling (pater Amon), tegenwoordig ver- De ministers van Buitenlandse zaken van de V.S. en Engeland, Dulles en Maemillan, zijn Zondag resp. uit Rome en Londen te Parijs aangekomen, waar zü met hun Franse ambtegenoot Pinay een gedachtenwisseling zullen hebben alvorens zij zich gedrieën naar Genève zullen begeven, waar Donderdag hun conferentie niet Molotow begint koopspecialist te Den Haag, werd ver oordeeld tot vier maanden gevangenis straf. met aftrek van de tijd. doorge bracht in preventieve hechtenis. Hij heeft in 1948 de beide meisjes in een auto naar het klooster te Valmeer gereden. Verdachte was toen nog priester bij de rooms-katholieke kerk en was tijdens dit transport gekleed als een geestelijke. Tegen hem was twee maanden met aftrek geëist. Twee verdachten werden vrijgespro ken, aangezien de Rechtbank bet ten las te gelegde niet bewezen achtte. Dit wa ren de 7'1-jari-ge moeder-overste J. F. \V. van bet klooster „Mariënburg" te Bus- sem en de 33-jarige E, M.van M.. een nicht van de hoofdverdachte uit Over- veen. Bij de bekendmaking van de vonnissen door de Rechtbank was geen der ver dachten in de rechtzaal aanwezig. Met ballonnen waarop „Hein!" stond geschilderd trokken de tegenstanders van het Saarstatuut door de stralen tan Saarbrücken. Het hoogtepunt van het verblijf van H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard op Curasao teas het bezoek aan Banda Ahao in het zgn. derde dis trict. Een groep Cura<;aoërs bood de vorstelijke gasten geschenken aan. Drie broers, de 41-jarige A. van der W., de 25-jarige L. van der W. en de 28-jarige J. van der W. kregen Zater dagavond omstreeks half twaalf ruzie met elkaar buiten een café aan de Hoogstraat te Utrecht. Ze raakten slaags, omdat de jongste de 25-jarige L. van der W., zich laatdunkend over hun moeder zou hebben uitgelaten. J. van der W. werd tijdens de vechtpar tij met een mes gestoken in de hart streek. Hij overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. De andere twee broers zijn in verzekerde bewaring ge steld. beiden ontkennen hardnekkig met een mes te hebben gestoken. De 41-ja- rige broer wordt ervan verdacht de steek te hebben aangebracht. Hem wordt ten laste gelegd zware mishandeling, de dood tengevolge hebbende. In het ziekenhuis Coolsingel te Rot terdam is Vrijdagavond overleden de 60-jarige stoker H, W. Pijl van de Dier gaardesingel, die eerder op de avond in de Eerste Middellandstraat bij de s-Graven ei ij kwal werd aangereden door de aanhangwagen van een vrachtauto. Het slachtoffer kreeg daarbij de dub bele achterwielen over de benen. De 48-jarige G. H. P. van Loghem van de Prins Hendrikkade, die Dinsdag middag op de Westzeedijk door een tram wagen van lijn 10 werd aangereden, is Donderdag in het Coolsingelziekenhuis aan de verwondingen bezweken. Het Koninklijk Instituut van Inge nieurs houdt op 9 November een ver gadering in Diligentia in Den Haag, waarop in drie voordrachten de pro ductiviteit in de woningbouw aan de orde zal worden gesteld. Ds. Baart had tot tekst gekozen Ro- Baart vertroosting voor hen, ,,ook voor meinen I vers 12: Want ik verlang on. der u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zoals van mij. Daarna volgde de schriftlezing uit I Corinthcn 12. de verzen 12 tot 27. fn zijn prediking herinnerde ds. Baart er aan. dat Paulus schreef aan de ge lovigen in Rome, die hij nooit gezien had. als waren zij' goede bekenden van hem. omdat de gelovigen in Rome evenals'Paulus, eigendom van Jezus Christus waren. Hij richtte zich tegen rassenvooroordeel en klassegeest, ver. schijnselen die op Aruba helaas nog niet zijn uitgebannen. Tijdens de dienst werd dq aanwezig heid van de koninklijke bezoekers op geen enkele wijze vermeld, om het karakter van de gewone kerkdienst te bewaren. Alleen in gebed vroeg ds. Premier Mosje Sjarett van Israël is gisteren per vliegtuig naar Parijs vertrokken om de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier te waarschu wen voor de ernstige bedreiging van Israëls veiligheid als gevolg van de Tsjeehoslowaakse wapen- ieveranties aan Egypte. Sjarett zal in Parijs spreken met de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles. In Parijs of Genève wil hij spreken met diens Franse en Britse ambtgenoten. Verder wil hij in Genève een onder houd hebben met de Sowjei-minis- ter Molotow. Sjarett zal vandaag in de Israëlische ambassade te Parijs inleidende bespre kingen voeren met de Israëlische am bassadeurs te Washington, Londen Moskou en Parijs. De Amerikaanse ambassadeur in Egypte. Henry Byroade. zal vandaag naar Parijs vliegen voor het houden van „korte routinebesprekingen" met Dulles. Vijf Russische schepen zijn op het ogenblik volgens betrouwbare bron nen in de Egyptische haven Alexan dria bezig wapens voor het Egyp tische leger uit te laden. In het ha vengebied zijn uitgebreide veilig heidsmaatregelen genomen. Er wordt 70.000 ton Egyptische rijst aangevoerd, die de Sowjetschepen zullen inladen in ruil voor de wa pens. In Bagdad is onthuld dat Engeland twaalf Centuriontanks naar Irak ver scheept heeft, die in de loop van de volgende maand zullen aankomen Twee van deze tanks zijn een ge schenk vande Britse regering, de rest wordt geleverd door Amerika. Het is de eerste maal dat Irak zware tanks zai krijgen. Het commando van de Verenigde Naties in Jeruzalem heeft bekendge maakt dat een groep Israëli's Zater dagavond bij overvallen op Syrisch grondgebied drie Syrische soldaten hebben gedood, zes gewond en zes ontvoerd. Eerder op de dag had een Israëli sche militaire woordvoerder in Tel Aviv bekendgemaakt dat Israëlische troepen vijf Syrische militairen ont voerd hadden als represaille voor het ontvoeren van een Israëlische soldaat op Dinsdag jl. wie onder ons door groot verdriet ge. troffen zijn", daarbij doelende op de dood van prins Bernhardt persoonlijke vriend en piloot Gcrben Sonderman. Koningin Juliana dankte de voor ganger na afloop van de dienst be. wogen en plaatste haar handtekening in het gastenboek van de kerk. Na de kerkdienst was voor het ko ninklijk Paar de tijd aangebroken Aruba te verlaten en de reis te vervolgen naar de Bovenwindse Eilanden. De tocht van Aruba naar St. Maar. ten, het belangrijkste van de drie Bo venwindse Eilanden, nam enkele uren in beslag, omdat de afstand tussen bei. de eilandsgroepen ruim 500 mijl be draagt. Het vliegtuig kwam om half vijf aan op de Juliana-luchthaven van St. Maar ten, die op een merkwaardige landtong is aangelegd. Dit vliegveld is slechts geschikt voor DC-3 machines en daar. om werd de tocht van Aruba uit via Guadeloupe gemaakt, waar werd over- gestapt in een vliegtuig van dit type. Toen het vliegtuig bij het officiële gezelschap dat ter verwelkoming van H.M. en Z.K.H. aanwezig was, tot stil stand was gekomen werd het Wilhelmus gespeeld en Hr. Ms. ,,De Ruyter" vuur. de de gebruikelijke saluutschoten af. Heel St. Maarten was uitgelopen om van de aankomst getuige te zijn. De ge zaghebber, de heer J. C. Paap sprak een kort welkomstwoord. Daarna volg. de een zanghulde van de schooljeugd van St. Maarten, tezamen ongeveer 60 leerlingen. In de avond begaf het gezelschap zich naar de Passang-Grahan waar Koningin en Prins, staande op de voorgalerij, een défilé en fakkeloptocht van de bevoi. king gadesloegen. Na afloop hiervan scheepte de Koningin zich aan boord van de ,,De Ruyter" en nog diezelfde avond begon de tocht naar Saba, waar de „De Ruyter" in de vroege ochtend aankwam. Molotow heeft Zaterdagavond ver klaard, tijdens de komende Geneefse conferentie te zullen onthullen of hij al dan niet voornemens is heen te gaan als Russisch minister van Buitenlandse Zaken. Toen hem door een. correspondent van Associated Press de vraag gesteld werd of hij van plan was af te treden, ant woordde Molotow: ,,Ik zal het ant woord op die vraag te Genève en van Genève uitgeven." Molotow. die dit tijdens een galare ceptie in het. Kremlin minzaam lachend meedeelde, wenste zich niet verder uit te laten over zijn toekomstplannen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1