RIJKSU I Tweede Kamer bezorgd over de begroting Koninklijk bezoek aan de Antillen ten einde ar Duitsland wil thans nieuwe besprekingen over Saar PARIJS HOUDT VAST AAN ECONOMISCHE BANDEN Westelijke overeenstemming over Geneefse politiek - tjB| p De Verenigde Naties Stand Indonesische verkiezingen Harahap: „Ik blijf!" Parijs erkent Diem als staatshoofd „Grote Verwachtingen Nog geen datum vastgesteld NA HET „NEEN" VAN DE KIEZERS Zakenkabinet tot verkiezingen „Seafury" vloog in brand bij landing EX-PLEEGMOEDER VAN JOODS KIND VOORTVLUCHTIG DINSDAG 25 OCTOBER 1953 Ambonees protest bij de V.N. Zuid-Afrika verliet .N.-eommissie NA2 DAGEN RUST NAAR SURINAME DERTIENDE JAARGANG No. 3213 Weerbericht Waarschuwing van Stevenson MOLOTOW IS VOL VERTROUWEN Piloot omgekomen De heer T. P. Keyzer overleden mé Ngo Dinh Diem RUSTDAGEN Overleg mei Indonesië Minister Beren lè Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 -~ Postgiro No. 424519 Kiaehtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 •g-Gravenbage: Huvgensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN DE Verenigde Naties bestaan tien jaar. Evenmin als van haar voorganger, de Volkenbond, kan men van de Ver enigde Naties getuigen dat haar his torie een storeloos succes was. Verre van dien. In het bijzonder ook ons land heeft met de Verenigde Na ties eerst in zake Indonesië en nu weer met Nieuw-Guinea ervaringen opge- da;. die niet aangenaam zijn. En ze _ou er meer te noemen zijn. Maar het zou verkeerd zijn, indien wij ons hierop blind staarden. De rreldverhoudingen zijn zo ge compliceerd geworden en er bestaat slechts in zo geringe mate meer de mogelijkheid tot nationaal Isolement dat de wereld dit Internationaal po litiek contact-orgaan niet meer kan mi.'.en. De Verenigde Naties zijn nog in het geheel niet wat zij moeten zijn, nt. een rechtsorganisatie der staten. Zij vormen een organisatie waarin de staten hun eigen politieke belangen in inle-.iationaal verband najagen. Van daar de vaak felle tegenstellingen en de oms onrechtmatige beslissingen. Vandaar vaak ook de onmacht van de ze organisatie. Maar niet mag worden vergeten dat !n het verband der Verenigde Naties toch ook gewerkt kan worden en ge werkt wordt aan de oplossing van be paalde grondvragen van wereldbete kenis. En dan denken we allereerst aan de hulp aan achtergebleven gebieden. In het v-.der van de Verenigde Naties kan en moet gewerkt worden aan het wegnemen van de economische technische en sociale achterstand, die ;een groot deel van de wereldbevolking jitt tegenstelling tot een ander deel in armoede en honger doet leven. En dat is een vraagstuk van enorme politieke be'.-kenis. Juist ook voor het behoud van onze Westelijke samenleving. P mede daarom moeten wij onze medewerking blijven geven. De jongste uitslagen van de ver kiezingen op Noord-Sumatrn hebben de voorsprong van de Nationalistische tot 47.000 stemmen. De ciiters zijn Partij op de Masjocmi teruggebracht thans: nationalisten: 7.738.397. Ma sjocmi: 7.690.814. Orthodox Radicalen: 6.443.702. Communisten: 5.962.184. - Do regering van de Maijoemi-leider Boerhanoeddin Harahap heeft vandaag aan het opstandige voorlopige paria- ment djen weten, dat zij van plan is san te blijven, totdat er een nieuw kabinet kan worden gevormd op basis van de uitslagen der algemene ver kiezingen. In antwoord op bittere cntiek en de eis tot aftreden, in de eerste plaats afkomstig van ne Indonesische na tionalisten en de communisten, zei Harahap, dat hij voornemens is zijn uit zeven punten bestaand programma uit te voeren, dat o.m. de belofte bevat om de algemene verkiezingen volledig ten uitvoer te brengen, een nieuw parlement samen te stelien en Je pogingen om Nederland ertoe te brengen Nieuw-Guinea aan Indonesië at te staan voort te zetten. Critiel min ist i-® Kieft tii V-l*'"' De Franse regering ral de uitslag van de volksstemming van Zondag, in de Indo- Chinese staat ZuUi-Vietnam aanvaarden en premier Ngo Dinh Diem erkennen als het nieuwe staatshoofd. Dit heeft een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het besluit betekent een scherpe wen ding m de Franse politiek. Tot dusver steunde Frankrijk de vroegere keizer Bao Dai. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft meegedeeld dat ook de Amerikaanse regering premier Diem zal erkennen als het nieuwe staats hoofd. Vele leden van de Tweede Kamer vragen zich af, zo blijkt uit het voorlopig verslag over de algemene financiële beschouwingen over de be groting 1956, of de bezorgdheid over de stijging van de Rijksuitgaven, welke de minister van Financiën, de lieer Van de Kieft, in zijn miiiioenennota tot uitdrukking heeft gebracht, hem wel heeft gestimuleerd tot het met kracht tegengaan van dit euvel. Indien de bewaker van de schatkist zijn bezorgd heid uitspreekt over een reeds tot stand gekomen stijging, dan komt de vraag op of hij wel voldoende weerstand heeft geboden, wanneer goedkeu ring werd gevraagd voor op zichzelf te accepteren uitgaven, indien de ver dere uitzetting van het budget niet met een goed financieel beleid te rijmen valt. Deze leden konden niet aan de indruk ontkomen, dat wel juiste woorden zijn gebruikt, doch dat een krachtig streven de uitgaven binnen de perken te houden ontbreekt. Kan de minister waar maken, zo vra gen zij, dat het verwijt, zich te laten voortdrijven op de golven van een gunstige conjunctuur ten onrechte tot bcm wordt gericht? In de algemene beschouwingen wordt een analyse getrokken van de begro tingscijfers. Vele leden betogen, dat ?.ij bereid zijn om voor de defensie offers te brengen. Zij waren dan ook accoord gegaan met het pian om vier maal anderhalf milliard gulden daarvoor uit te trekken. Ook het nieuwe driejaren plan verkreeg hun instemming. Zij wil den echter hun bezorgdheid uitspreken, dat thans gewaagd wordt van kosten van vervanging eu onderhoudskosten, v.elke nog meer zullen vragen dan in het driejarenplan voor de opbouw werd voorzien. Zjj doen ecu beroep op de mi nister van Financiën om de laatste zin in zijn nota, waarin gezegd wordt, dat een behoedzaam financieel beleid nood zakelijk blijft, ook te doen gedenken bij het beleid in defensie-aangelegenheden. Verschillende leden zijn van oordeel, dat uit de in de miiiioenennota gegeven opsomming van zaken, welke naar het oordeel van de regering tot stand dienen te komen, niet blijkt, dat de regering ernst maakt met bet uitstellen van wer ken, welke niet direct noodzakelijk zijn. zulks met het oog op de krappe arbeids markt. Ook de toeneming van bet aantal ambtenaren bij de departementen (met name bij Oorlog en Marine) wordt door de Kamerleden bècritiseerd. De voorlichtingsdienst van de repu bliek Zuid-Molukken deelt mede, dat de Zttidmolukse leiding In Nederland haar vertegenwoordiger in New Vork. de beer K. J. V. Nikijulmv, opdracht heeft gegeven met klem bij de Verenigde Na uw te protesteren en voorts „een krach- ng beroep te doen op het wereldgeweten terzake van de huidige behandeling, die de Zuidmoiukkers in de Nederlandse woonoorden ondervinden van de zijde der Nederlandse regering". •Het communiqué zegt o.m. nog: uit ut Zuidmoiukse handen geraakte Indo nesische documenten blijkt, dat pogin gen in het werk moeten worden gesteld de in Nederland verblijvende Zuidmoiuk kers over te halen naar Indonesië terug te keren, waarbij desnoods geweld moet worden gebruikt. Deze documenten zijn afkomstig van het hoofdkwartier van de Paria! Pantja Sila te Djakarta en. onder tekend door een zekere D. R. Teurupun *n door E. Marantika, Spoedig nadat de speciale politieke commissie van de Algemene Vergade ring der Verenigde Naties Maandag was begonnen met de behandeling van de f,apartheidspolitiek" in Zuid-Afrika, heeft de Zuidafrikaanse afvaardiging de bijeenkomst verlaten. De Zuidafrikaanse delegatie protes teerde tegen vat zij noemde, de voort gezette Inmenging van dc Verenigde Naties in de binnenlandse aangelegen heden van de Zuidafrikaanse Unie. De afvaardiging verklaarde niet aan een debat te zullen deelnemen. De delegatie behield zich het recht voor in de commissie terug te keren en deel te nemen aan de stemming over ingediende resoluties. Het aan land gaan van H.M. koningin Juliana on Z.K.H. prins Bernhard bleek eenvoudiger dan aanvankelijk was ge dacht, omdat de zee roer rustig was en do Sabanen goede maatregelen hadden genomen. Drie roeiboten, bemand mot 'n stuur man en Iweo roeiers, ieder in een keurig wit zeemansuniform gestoken, namen de passagiers van de ..De Ruyter" over uit de barkas en sterke Sabanen die tot over het middel in het water stonden, hielpen tij het overstappen op de geïmproviseer de steiger. Eenmaal op de vaste grond van Saba krijgt men de charme van dit kleine eiland direct te pakken. Na de officiële begroeting ging bet met een auto en jeeps naar boven naar The Bottom,- het hoofd plaatsje van het eiland, waar in de pas- sangrahan een commissie van ontvangst de Koningin cn de Prins begroetten. Hier werd een kort welkomstwoord door administrateur VV. G. Buncamper gesproken en werd een heildronk op de Koningin en haar familie uitgebracht. Daarna volgde een korte rondrit over hot eiland, die onder andere naar Wind- wardside en St. Johns voerde. Koningin en Prins hebben de rit per jeep geraakt cn waren verrukt over de schoonheid van het eiland en de harte lijkheid van de bevolking. Onderweg werd herhaalde malen ge stopt om van het uitzicht te genieten. De woning van de administrateur in The Bottom was het eindpimt van deze tocht en hier ook werd de Koningin een geschenk. Sabaans kantwerk, aangeboden. Een défilé van schoolkinderen, verenigin gen cn bevolkingsgroepen, bij elkaar on geveer 500 mensen, besloot dit deel van het bezoek en tegen kwart over elf in de morgen (16.45 Ned. tijd) vertrokken Koningin on Prins met hun gevolg weer naar Fortbaai om zich in te schepen aan boord van de ..De Ruyter" en naar St. Eustatius te varen, St. Eustatius is vooral bij de Amen- kanen beroemd, omdat de overlevering wil, dat hier voor het eerst door het gar nizoen van Fort Oranje de Amerikaanse vlag werd gegroet. Men vindt dit al of niet juiste historische feit vastgelegd op een plaquette, die op last van president Roosevelt in het fort werd aangebracht. Het debarkeren op St. Eustatius was nog iets moeilijker dan op Saba, want hier ontbrak iedere steiger. Het program ma van het bezoek aan St. Eustatius ver schilde weinig van dat aan Saba. Ook hier was er de begroeting in het huis van de administrateur, een korte redevoering en een heildronk. Een défilé van de bevolking, een rond rit door Oranjestad en een bezoek aan het Fort Oranje completeerden het program ma. Tegen half zeven was het gehele gezelschap weer aan boord van de „De Ruyter" teruggekeerd en tegen half negen was St. Maarten weer bereikt. De Koningin en de Prins begaven zich direct naar het Little Bay-hotel en hier mede was in feite een einde gekomen aan het bezoek van het koninklijk paar aan de Nederlandse Antillen. Weliswaar zouden Koningin en Prins nog tot 27 October op St. Maarten ver toeven en pas in de morgen van die dag de reis naar Suriname beginnen, doch deze twee dagen waren in het programma opgenomen als volkomen rustdagen, opdat koningin Juliana, prins Bernhard en de leden van het gevolg kracht zouden kun nen opdoen voor de grote vermoeienis sen, die hun na dit bezoek aan de Antillen in Suriname zullen wachten. De bevolking van St. Maarten heeft deze behoefte aan rust volkomen geëer biedigd en daarom zal het mogelijk zijn dat Koningin en Prins ongedwongen een enkel kort tochtje zullen kunnen maken over het eiland en misschien een visje in de blauwe Caribische Zee kunnen verschalken. Nederland en Noorwegen hebben zich aangesloten bij de negen indieners van de resolutie over de oprichting van een internationaal bureau voor atoom energie. Deze resoiutie is in behandeling bij de politieke commissie van de V.N. Blijkens de Miiiioenennota is de re gering van mening, dat het oordeel over de ontwerpbegroting voor 1956 niet onverdeeld gunstig kan luiden. Vrij al gemeen kon men zich bij deze mening aansluiten. De in het slot var, de nota vermeide omstandigheid, dat reeds een matige terugriag in de conjunctuur in grijpende repercussies op de Rijksfinan ciën zal hebben, moet. zo meende men, de conclusie van de regering wettigen, dat een begroting, die zelfs in een jaar van „superhoogconjunctuur" niet tot een volledig evenwicht tussen inkomsten en uitgaven voor de gewone dienst (in clusief de Buitengewone Dienst I en het Landbouw-egalisatiefonds) kan leiden, enige bezorgdheid voor de toekomst moet opwekken. Vele leden vroegen zich af, of de op stelling van de cijfers, zoals de minis ter van Financiën die In de nota gegeven heeft, niet nog te optimistisch Is. Tot dus verre overtroffen de werkelijke ontvang sten de ramingen niet onaanzienlijk. Nu echter bij de ramingen van de middelen voor 1956 reeds van de veronderstelling van een voortzetting van de hoogcon junctuur is uitgegaan, scheen hun de kans op verdere belangrijke overschrij dingen van de middelen aanmerkelijk verkleind. Daartegenover zfjn tclken- jare suppletoirs begrotingen nodig ge weest, die de toegestane uitgaven sterk deden stijgen. Deze leden vreesden, dat wat voor 1956 suppletoir nodig zal zijn het bescheiden tekort tot een veel hoger tekort zal opvoeren. Blijkens de nota moeten voor 1956 met zekerheid additionele uitgaven ver wacht worden tot een bedrag in de orde van grootte van 50 miliioen. Bet ge raamde tekort stijgt daardoor tot 80 mil iioen. Voorts is onder de gewone ont vangsten verantwoord een bedrag van 120 miliioen vëstns liquidatie van vijandelijke vermogens, dat niet elk jaar terugkomt. Zonder dit bedrag zou het tekort tot 200 miliioen zijn gestegen. Ten slotte noemde zij de noodzakelijke sane ring van het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds, waaromtrent dezer dagen een interimrapport van de desbetreffen de staatscommissie is verschenen. Gaar ne zouden zij vernemen of de regering zich over de voorstellen van deze com missie reeds een oordeel heeft gevormd cn of zij reeds kan aangeven, welke ge volgen dit voor de begroting voor 1956 zal hebben. WS beginnen in deze editie met een nieuw geïllustreerd vervolgverhaal, „Grote Ver wachtingen", naar de be roemde roman van Charles Dickens. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking, met enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen Zuidwest cn Noordwest. Lagere middagtempcraturen. ZON' EN MAAN 26 October: zon op 7.24. onder 17.27: maan op 15.08. onder 1.26 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Naar aanleiding van do verklaring van de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, mt. Anak Agoeng Gde Agoeng, dat Indonesië en Neder land in November de financieel-econo- mïsche betrekkingen tussen beide lan den zuilen bespreken verneemt het A.N.P. in Den Haag, dat nog geen datum voor een dergelijke conferentie is vastgesteld. Het diplomatieke overleg, dat aan deze besprekingen vooraf zal gaan, is nog niet begonnen. Wel is reeds agreement verleend voor mr. Utoyo Ramlan, de voormalige In donesische ambassadeur in Australië, die als bijzondere ambassadeur aan het hoofd zal staan van de Indonesische missie, die de besprekingen zal voorbe reiden. Zijn werkzaamheden zullen ech ter eerst kunnen beginnen na het over handigen van zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin, hetgeen eerst moge lijk zal zijn na afloop van het konink lijke bezoek aan de West, dat tot 6 No vember zal duren. Een beeld van het koninklijk bezoek aan Oranjestad op Aruba: HM. de Koningin onthult het standbeeld van haar moeder in het H'ilhelminapark. „Een der grootste triomfen*' van de huidige „glimlachoorlog" der Sowjets is, dat de Amerikanen elkaar thans verzekeren, dat alles goed gaat, aldus heeft de Amerikaanse democratische partijleider Adlai Stevenson Maandag tijdens een lunch te Chicago verklaard. „Het gevaar voor een groot conflict is verminderd, maar de moeilijkheid om in ons eigen kamp de eenheid te bewaren is groter geworden. Het is heel goed mogelijk, dat wij thans een der gevaarlijkste tijdperken van onze eeuw ingaan", aldus Stevenson, Hij maande aan tot voorzichtigheid. Van Franse zijde wordt gemeld, dat de ministers van Buitenlandse Zaken der „Westerse Grote Drie" in Parijs overeenstemming hebben bereikt over de politiek, welke zü op de Donderdag a.s. beginnende conferentie der „Grote Vier" zullen volgen. Er is Maandagochtend en -middag vergaderd. De middagvergadering is bijgewoond door de Westduitse minister ÏVE Westduitse regering heeft gisteren een dringend, beroep op Frankrijk en haar andere Westelijke 'bondgenoten gecïaaiT om een nieuwe oplossing voor het Saargebied te vinden teneinde de Europese eenheid te redden. In Parijs neemt men aan dat heide landen opnieuw over de Saar- kwestie zullen gaan onderhandelen. Deze besprekingen zullen er vermoedelijk op gericht zijn de Saarpolitiek met West-Duitsland te verenigen, met inachtneming van Frankrijks economische belangen. De onderhandelingen zouden pas beginnen nadat in Saarland waar schijnlijk midden Januari verkiezingen voor een nieuw parlement zijn gehouden en een definitieve regering is gevormd. Nu het kabinet-Hoffmann zijn ontslag heeft ingediend, zal het bewind in Saarland tot de verkiezingen worden waargenomen door een zakenkabinet. Als leider van dit kabinet zal waarschijnlijk optreden de 67-jarige Heinrich Welsch, die geen lid van een partij is. den, aan een vrije volksstemming in het Saargebied te onderwerpen. De be volking van het Saargebied heeft zich met grote meerderheid tegen dit sta tuut uitgesproken. Opnieuw moet nu getracht worden, een oplossing te vin den, die rekening houdt met de door de bevolking van het Saargebied ge uite wil en die er toe bijdraagt de Frans-Duitse samenwerking en de verwerkelijking van de Europese ge- gemeenschap te verzekeren". Uit deze verklaring maakt men op dat de Westduitse regering nieuwe onderhandelingen over de toekomst van het Saargebied wenst. Het is ech ter niet duidelijk, of die besprekingen zouden moeten worden gevoerd tussen Frankrijk en West-Duitsland of tussen de zeven leden-landen van de jonge Westeuropese Unie. De Nederlandse minister van Buiien- landse Zaken mr. J. W. Beyen heeft Maandagavond ie Parijs na afloop van een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken der Westeuropese Unie verklaard, dat het nog te vroeg is om besluiten met betrekking tot Saar land te nemen, maar dat de Westeuro- De Westduitse regering heeft na een spoedzitting verklaard: „Met goedvin den van de parlementen hebben de re geringen van Frankrijk en West-Duits land besloten het ontwerp statuut waarover zij het eens waren gewor- Tijdens de landing op het marine vliegkamp Valkenburg is gistermiddag omstreeks kwart voor drie een vliegtuig van het type „Seafury" van de Marine Luchtvaartdienst verongelukt. De be stuurder is daarbij om het leven geko men. De „Seafury" is het snelste schroef- jaehtvliegtuig ter wereld. Naar van de zijde der Marine-Voorlichtingsdienst ts meegedeeld is het toestel geëxplodeerd en in brand gevlogen, nadat door een nog niet vastgestelde oorzaak een bom van 250 pounds, die onder het toestel was bevestigd, tijdens de landing ontij dig ontplofte. De omgekomen bestuur der is de 34-jarige luitenant ter zee-vlie ger le klas D. Th. Challik uit Valken burg. Hij was commandant van squa dron 3, dat bestaat uit eenpersoons Hawker-Seafury's en bestemd is voor de dienst op de „Karei Doorman". Luitenant ter zee vlieger Ohailik. die bij het uitbreken van de oorlog in Ne- deriands-lndië vertoefde en is opgeleid in Engeland en Canada, heeft zich on derscheiden in de strijd tegen de Japan ners en tijdens de eerste politiële actie. Voor zijn optreden gedurende de oorlog tegen Japan verwierf hij het vlieger- kruis. Hij laat een vrouw en vier kinde ren achter. mms In de stad Faniagusla, op Cyprus, is,het verboden zich op straat te bevinden cn tot de tanden gewapende soldaten dragen er zorg voor, dat iedereen zich aan dc voorschriften houdt. Het is dc bevolking drie uur per dag toegestaan zich buitens huis te bevinden, om de noodzakelijke inkopen te doen. van buitenlandse Zaken Von Brentano. De ministers stelden zich voor. als zü onderling overeenstemming hebben bereikt, vandaag met hun N.A.V.O.-col- lega's te beraadslagen. De Sowjet-delegatie naar de Geneefse conferentie zal bestaan uit minister Molotow, onderminister Gromyko, maar schalk V/assiiy Sokolofsky, stafchef van het Rode Leger. prof. Winogradow. am bassadeur in Frankrijk, en Poesjkin, ambassadeur in Oost-Duitsland, aldus meldt „Tass". De Russische minister van Buitenland se Zaken, Molotow, heeft in een vraag gesprek met een groep Oostenrijkse journalisten, die een bezoek aan Moskou bracht, verklaard, dat de Sowjet-Unie positieve resultaten verwacht van de Geneefse conferentie en dat er volgens haar voldoende mogelijkheden bestaan om die resultaten te bereiken. Handhaving van de huidige toestand in Duitsland is volgens Molotow niet nodig. Hij zei. dat de toestand reeds ge wijzigd is door hel aanknopen van diplo matieke betrekkingen van de Sowjet Unie met West-Duitsland en hij vroeg zich af, waarom men niets zou kunnen doen om een toenadering van de twee delen van Duitsland te bevorderen. De Russische minister verklaarde voorts dat de Sowjet-Unie gelooft, dat er kan sen bestaan om te komen tot een werke lijke consolidatie van de Europese vei ligheid. Er bestaat echter een politiek die gericht is tegen deze versterking, n.l. de politiek van militaire bondgenoot schappen. Over de ontwapeningskwestie sprekend, verklaarde Molotow, dat voor alles een einde moet worden gemaakt aan de be wapeningswedloop. Ondanks alle moei lijkheden geloofde hij, dat een eerste stap voor het vinden van een oplossing voor dit vraagstuk gedaan zou kunnen worden. De Sowjet-Unie gelooft, zo zei hij, dat ook op dit punt de Geneefse conferentie nuttig kan zijn. Molotow is vanmorgen per vliegtuig uit Moskou vertrokken op weg naar Genève. Molotow reist over Berlijn. pese Unie de kwestie in studie zal Be- men. Hij verklaarde, dat de permanente raad van de Westeuropese Unie te Lon den de bevoegdheden van de commissie van toezicht voor Saarland zo nodig kan. verlengen lot na 7 November, de datum waarop de commissie haar werkzaam heden volgens de huidige plannen zbI beëindigen. 'Minister Beyen verklaarde, dat hfj zich Vrijdag naar Straatsburg zou be geven met een boodschap voor de Westeuropese assemblee. In die bood schap zal hij verslag uitbrengen over de tot dusver verrichte arbeia van de ministers. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Antoine Pinay verklaarde na afloop van de vergadering, die gedu rende het diner en de avond tot mid dernacht voortgezet is, dat Frankrijk en niet de Westeuropese Unie besluiten met betrekking tot Saarland zal moeten nemen. Deze verklaring was in over eenstemming met het Franse standpunt, dat Saarland ten gevolge van de ver werping der Europeanisatie weer terug keert naar de status quo. De ministers hebben Maandagavond een studie gemaakt van de gevolgen van de verwerping van het statuut en mogelijke andere oplossingen, die voor deze Frans-Duitse twistappel gevonden kunnen worden. In hun zitting hebben de ministers volgens een communiqué unaniem er kend, dat de uitslag van de volksstem ming niet van invloed mag zijn op de goede werking van de Westeuropese Unie. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft verklaard, dat er met de verwerping van het Saar- statuut een „nieuwe toestand" is ont staan, die nog niet eerder onder ogen was gezien. De triomferende pro-Duitse partijen in bet Saargebied hebben een beroep gedaan op de Westeuropese Unie om ook de leiding op zich te nemen bij ver kiezingen voor een regering, die het pro-Franse kabinet van premier Johan nes Hoffmann dat zijn ontslag heeft aangeboden moet vervangen. In Friediichshal in het Saargebied eisten 120 mijnwerkers, dat hun burge meester, lid van Hoffmann's Christe lijke Volkspartij, sou aftreden. De burgemeester trad inderdaad af. Elders in Saarland hebben geen incidenten plaats gehad. De 53-jarige ex-pleegmoeder van i het reeds genoemde bevel tot gevangen- Anneke Beekman mevr. G. IU. L.van neming uitgevaardigd. M-, die zoals bekend gisteren door de Rechtbank te Amsterdam tot acht maanden gevangenisstraf werd veroor deeld met bevel tot onmiddellijke gevan genneming, blijkt thans voortvluchtig te zijn. Terstond na de uitspraak werden op de gebruikelijke wijze via het politie"- telexnet alle politie- en grensposten ge waarschuwd. doch de dame, die voor heen in Hilversum, maar laatstelijk in Maastricht woonachtig was. bleek niet meer op het aldaar aan de justitie be kende adres aanwezig te zijn en evenmin op een bekend adres in België. Tijdens de terechtzitting op 10 October j.l. kwam aan het licht, dat mevr. L.— van M, op 5 October, een dag na haar verjaardag in België was geweest. Zij vertelde toen daar geregeld te komen, hetgeen voor de Officie*!- een aanleiding was haar onmiddellijke gevangenneming te vragen. Dit verzoek wees de rechtbank toen af. In haar vonnis overwoog zij echter, dat uit de verklaringen van mevr. L.— van M. vast was komen te staan, dat zij geregeld in België komt en haar echt genoot bezig is om aidaar terrein te kopen en het voornemen koestert er te gaan wonen. Naar het oordeel van de Rechtbank was hierdoor gevaar voor vlucht van de vrouw te duchten en werd Tegen twee andere dames in deze zaak, de zuster van mevr. L.van M,, de 56- jarige mej. E. M. van M. (die sedert 13 Maart 1954 voortvluchtig is) en de 67-jarige moeder-overste vari het kloos ter Ave Maria te Valmeer in België, wier zaak bij verstek werd behandeld, is zoals bekend eveneens een bevel tot onmiddellijke gevangenneming uitge vaardigd. Op 79-jarige leeftijd overleed Maan dagmorgen te Santpoort, waar h|j de laatste jaren van zijn leven woonde, de heer T. P. Keyzer, in leven een groot man in de Nederlandse binnen vaart. Zjjn grote bekendheid kreeg hij als algemeen secretaris van de Konink lijke Schippersvereniging „Schuttevaer". Aan mr. L. A. Kesper te Rijswijk (Z.H.) is op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 15 October 1955 als regeringscommissaris voor het Radiowezen onder dankzegging voor da door hem in deze functie den lande bewezen diensten.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1