MgetOezen critiek DUITSE HERENIGING VOOROP Navo steunde voorstel van Grote Drie v' - Heden krachtproef voor Faure Besprekingen over Indonesië in prettige sfeer D Bezorgdheid om Adenauer Diem nu staats hoofd Haags echtpaar door kolendamp bedwelmd Vergadering van Unieraad C.H.U. Petrow bracht veel aan het licht Premieverhoging is rechtsgeldig Eisenhower heeft weer gelopen Opticiens keren zich tegen besluit Amsterdamse ziekenfondsen In de knoei Offer in dienst van de wetenschap Minister Luns in Nederland terug Niet schuldig aan Zeister moord Prijs kinderboek van h et jaar WOENSDAG 26 OCTOBER 1935 DERTIENDE JAARGANG No. 3214 Weerbericht li "v UITDAGING VAN SOCIALISTEN Ambonezen worden niet gedwongen DODELIJKE VAL UIT TRAMWAGEN OMMEZWAAI IN MAROKKO El Glawi eist terugkeer van de sultan die hij hielp afzetten Van overleg over opening fondswinkels is geen sprake geweest Zaak „verwisselde babies" aanhangig gemaakt W/~y r/4" Indonesische H.C.: Bejaarde man overleden BESTE WENSEN Zuidelijke zieken fondsen Steeds ttereid Ten onrechte v.n arrest Openhartig Russische atoomcentrale in Indonesië? Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •»U5ravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424307 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 38 30—1930 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per tv pek. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers, 13 cent "Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEEN ING cn Mr. K. VAN HOLTEN TtAïUM" Weersverwachtingen, geldig tot Donderdagavond. LAGERE TEMPERATUREN. Half tot zwaar bewolkt met voornamelyk in de kustprovincies enkele buien. Matige, aan de kust af en toe krachtige Noordwestelijke wind. Lagere tem peraturen, vooral in de nacht. ZON EN MAAN 27 October- zon op 7 26, onder 17.25: maa.i op 15.27. onder 2.38. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT IN deze tijd is in de A.R. Kiesver enigingen het ontwerpprogram van actie aan de orde. Het is misschien goed daar thans enkele opmerkingen over te maken, mede in verband met door derden ge oefende critiek. Daar is allereerst de critiek van Het Vrije Volk, dat met name viel over het feit, dat het program van actie het cpdeien van ons volk in conserva tievee enerzijds en progressieven an derzijds verwerpt en tegelijkertijd een vooruitstrevende christelijk-nationale politiek verlangt. Het Vrije Volk meent dat het ont werp op die wijze zichzelf tegen spreekt. Dat is natuurlijk helemaal onjuist. Wanneer de doorbraak-socialisten bezwaar maken tegen een politieke partijformatie, waarbij christelijke partijen staan tegenover met-christe- Iijke betekent dat nog niet dat deze doorbraak-socialisten zouden looche nen, dat er een verband bestaat tus sen levensovertuiging en politiek. In tegendeel, zij haien voortdurend met instemming het P.v.d.A.-program aan, waarin staat dat de Partij het in haar leden waardeert ais zij in hun politiek werk van het verband tussen hun le vensovertuiging en de politiek gewag maken. Die twee dingen kunnen dus volgens de socialisten samengaan. .-laar waarom zouden ze er dan be zwaar tegen maken ais de tegenpartij zegt: Wij hebben bezwaar tegen de tegenstelling conservatief-progressief als grondslag voor partijformatie. Wij willen een andere maatstaf voor partijformatie, die, wat ons betreft, onze partij fundeert op de christelijke belijdenis cn op de grondslag van die belijdehis willen wij een progressief beleid. Dat is helemaal geen tegenstelling. Er is niemand die ontkent dat er christelijke cn nfet-christelijke over tuigingen zijn. Er is ook niemand die ont kent dat er meer conservatief en meer progressief ingestelde mensen zijn. Waar het op aankomt is: Welke van dis twee tegenstellingen kiest men als grondslag voor partijformatie. En in die keus zijn de mensen in Neder land verdeeld. Deze critiek houdt dus geen steek. EEN tweede critiek kwam in de Groe Amsterdammer tot uit drukking. En wel van de hand van (Ds.) K. H. K(roon). Ds. Kroon heeft niet maar critiek, maar hij is boos geworden vanwege dit ontwerp. En wel hierom, omdat dil ontwerpprogram volgens hem de sug gestie wekt, dat hetgeen daarin ver vat is afgeleid kan worden uit de chris telijke levensovertuiging en dat daar bij de hoofdwaarheden der Hervor ming in geding zijn, terwijl het pro gram daar volgens hem niets mee te maken heeft, maar slechts een zake lijk program is, waar Nederlanders van verschillende geloofsovertuiging zich op zouden kunnen verenigen. Wij zouden allereerst de opmerking willen maken dat het feit dat Neder landers van verschillende geloofsover tuiging op een gegeven ogenblik een bepaald program van actie van de A.R. partij kunnen aanvaarden, op zichzelf in het geheel niet bewijst dat zulk een program geen verband houdt met een bepaalde daaraan ten grond- tlag liggende geloofsovertuiging. Er zijn nu eenmaal mensen die een be paald geloof verwerpen, maar die de vruchten van een zodanig geloof wel degelijk kunnen waarderen. En in de tweede plaats moet gezegd worden dat het program een doorlo pend getuigenis is van het werkelijke verband tussen geloof en politiek. Wij noemen alleen maar een paar punten. De A.R. partij aanvaardt in dit pro gram de zelfstandigheid van het volk en van de verschillende levenskringen tegenover de Overheid. Dat is een ty pisch, Reformatorische gedachten- gang, waarin de beperktheid van het Overheidsgezag een fundamentele ge dachte is. Bij de socialisten b.v., ook waar zij de vrijheid voorstaan, ont breekt daarvoor een fundamentele le vensbeschouwelijk gefundeerde grond slag en dat leidt er toe dat zij veel minder sterk staan als het er op aan komt de grenzen van de Overheids- bevoegdheid in de praktijk tot uitdruk king te brengen. Op de Reformatori sche appreciatie van de begrippen ge zag en vrijheid berust dan ook de be langrijke economische en sociale para graaf van het program. Het program gaat er van uit dat de Wet Gods richtsnoer voor Overheids beleid moet zijn. Daar zijn de begrip pen gezag en vrijheid, algemeen en bijzonder ogenblikkelijk bij betrokken. En dat speelt derhalve een rol niet slechts in het economische en sociale leven maar ook bij wat er over de Zondagswet, over de onderwijskwestie, over radio en televisie wordt opge merkt. Ook de defensie- en de buiten landse paragraaf houden een direct verband met deze achtergrond dat het recht in de internationale verhoudin gen zal heersen en dat het hierbij gaat om het behoud van een samenleving waarin een christelijke levensorde mo gelijk blijft Westelijken trekken in Genève één lijn Ileinrirh R rttch, prc*i<lvnt-<Urectrur van de sponruegprt in S aar tand, zal naar- schijn!ijK premier irorden mui een zaken~ kabinet dat het afgetreden kabinet- Hoffmann in het Saarpebied zal teriangen. E ministers van Buitenlandse Zaken van de Navo-landen hebben gisteren in Parijs ingestemd met de voorstellen van de Westelijke Grote Drie voor de komende Genecfse conferentie om de spanningen in de wereld te verminderen. Het Westelijk standpunt werd uiteengezet door de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Dulles, zijn Britse collega. Harold MacMillan, en de Franse minister, Antome Pmay, aan de hand v «et gemeenschap pelijk memorandum dat het Westen Donderdag in Genève de Russen zal aanbieden. Dulles sprak over de hereniging van Duitsland, MacMilian over de ontwapening en Pinay over de verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West door verruiming van de handel, het toerisme en de voorlichting. In het memorandum wordt uiteen gezet, dat er geen werkelijke veilig heid in Europa kan zijn, tenzij de Duitsers wordt toegestaan zich onder een door hen zelf gekozen regering te herenigen. Deze regering moet kunnen DS. KROON behoort tot die door- braak-flguren, die voor zich sterk de nadruk leggen op de politiek als iets zakelijks. Maar hij wordt dunkt ons onza kelijk als hij deze gedachte ook wu inleggen in dit ontwerp-program. De parlementaire discussie van het afgelopen jaar heeft ten overvloede afdoende aangetoond dat er op de we- Re socialistische fractie in de Franse Nationale Vergadering heeft verzocht vandaag een debat te doen houden over de algemene fegerlngspoütiek. hetgeen door premier Faure is aanvaïrd, naar hij verslaggevers Dinsdag mededeelde. De ministerraad heeft Faure ge machtigd, in het debat de vertrou wenskwestie te stellen. De socialistische afgevaardigden wil len spreken over het regeringsvoorstel, om in December a.s., d.i. zeven maan den voor de officiële termijn, algemene verkiezingen te doen houden. Haar mo tief is, dat de ernst van de toestand in Algerije en Marokko, <Le gemaakt heeft ,.Het is geenszins de bedoeling van de Indonesische regering om de m Neder land verblijvende Zuid-Molukkers te dwingen naar Indonesië terug te keren". Dit heeft het Indonesische hoge commis sariaat m Den Haag verklaard naar aanleiding van eer. communiqué van d» voorlichtingsdienst van de R.M S. m Rotterdam. Hierin werd o.a. gezegd, dat volgens m Zuidmolukse handen geraak te Indonesische documenten de Zuid- Molukkers in Nederland moeien wor den overgehaald naar Indonesië terug te keren, desnoods met geweld". Uit dit communiqué bieek voorts, dat met deze Indonesische documenten werd bedoeld een instructie van de m Djakar ta gevestigde ..PaTtai Pantja Sila" aan haar vertegenwoordiging in Nederland. Deze beweging streeft naar de terug keer van de Ambonezen naar Indonesië. !n het Vredespaleis in Den Hang -al op Vrijdag 2" October «..s. <le Rcgitm Ua'ana Liatitint AH Khan, ambassadeur vim Pakistan in \eilerland. namens haar rege ring een schil der ij m erhandipvn (lat een plaats zal krijgen in de. zaal ian de Itand ven Beheer i an hel Paleis. Dc jota toont het schilderij, vervaardigd door de Pakis taanse schilder Addar Rahman Chngtai. De rrouttenjiguur is een uitbeelding van vrede en tneuijding. hetgeen het kunst- icerk bijzonder geschikt maakt Coor ecu plaats in hel Vredespaleis. zenlijke en principiële knelpunten in de politiek tussen de christelijke en de niet-christelijke partijen verschil len liggen die alïeen verklaard kun nen worden uit een verschillende waardering van de betekenis van de levensbeschouwing en het geloof voor de politiek. Ook deze critiek houdt derhalve geen steek. dat er moer militairen nodig waren en meer geld beschikbaar moest gesteld worden, dan normaal was voorzien, een nieuwe toestand hebben geschapen, die niet bestond toen de kiezers in 1951 voor het laatst werden geraadpleegd. De re gering meent thans dat een nieuwe volks uitspraak gewenst is, willen onpopulaire maatregelen, die door de toestand in Noord-Afrika noodzakelijk zijn geworden, voldoende steun in de volksvertegen woordiging ontvangen. Faure zelf heeft Dinsdag medegedeeld, dat de opstandige acties tn Noord-Afrika de Franse schatkist tot nu toe een be drag van 40.000.000.000 frank (meer dan 400.000.000 gulden) hebben gekost. Een ongunstige ontwikkeling voor de reger.ngsplannen voor verkiezingen in de naaste toekomst is het bijna eenstemmi ge besluit van afgevaardigden van r au re's eigen radicale partij, dat zij slechts met vervroegde verkiezingen kunnen instemmen, indien 'het bestaande kiesstelsel wordt gewijzigd. Inwilliging van deze wens zou het onmogelijk ma ken neg dit jaar verkiezingen te houden. In Zuid-Vietnam is vandaag de repu bliek utgeroepen, waarvan Ngo Dinh Diem, tot dusver alleen premier, thans ook president is geworden. Deze maat regelen zijn een gcvole van de Zondag gehouden volksstemming, waarbij de grote meerderheid der bevolking Bao Dai als staatshoofd afwees. (Van een onzer verslaggevers) In een woning op de tweede etage aan de Geniseslraat le Den Haag- Scbeveningen heeft zich gisteren een vermoedelijk geva! van kolendamp vergiftiging voorgedaan, waardoor een 73-jarige man om het leven kwam. Zijn 47-jarige echtgenote werd in be wusteloze toestand in een ziekenhuis opgenomen. De bewoonster van de benedenver dieping van het pand hoorde de ge hele dag niets van haar bovenburen. Omstreeks vijf uur waarschuwde zij de politie en deze steide een onder zoek in. Na verbreking van een ruit van de keukendeur werd een ontstel lende ontdekking gedaan. Op het bed werd in levenloze toestand aangetrof fen de 73-jarige C. H. H. In een stoel zat 2ijn echtgenote de 47-jarige A. H.-M. Zij had het bewustzijn verloren en zij moest in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis aan de Zuid- wal overgebracht worden. De bedwel ming van het echtpaar geschiedde, zo- ais uit het eerste onderzoek bleek, vermoedelijk door kolendamp. Op het Oostplein te Rotterdam is gis teravond te omstreeks kwart over zeven een nbekendc vrouw van het midden balkon van lijn 3 (remisewagen) op straat gevallen. Dc vrouw werd in bewusteloze toe stand naar het Cooisingelziekenhms ver voerd. waar zij later overleed. Het sig nalement van de vrouw luidt; onge veer 60 jaar oud. grijzend haar. draagt bril. Zij was gekleed in een rode deux- pièces. droeg een regenjas, die aan de ene zijden zwart en aan de andere groen van kleur is, een groene sjaal en een paar zwarte lage schoenen. De Unieraad der Christelijk-Histori- sche Unie zal bijeenkomen op Zaterdag, 26 November a.s. te Utrecht in Sociëteit „De Vereniging". Mariaplaats 14, Op deze vergadering zal het Concept- Verkiezingsmanifest der C.H.U. pers- vraagstuk aan de orde worden gesteld. onderhandelen en een vredesverdrag voor geheel Duitsland kunnen tekenen. Om het Kremlin gerust te stellen op het punt van een mogelijke Duitse aggressie in de toekomst stelt het Westen voor een pact van wederzijdse bijstand te sluiten, met als onder tekenaars de Ver. Staten, Canada, Frankrijk, Engeland, Italië en de Beneluxlanden aan de ene kant, en Rusland, Tsjechoslowakïje, Polen, Hongarije, Bulgarije en Roemenië aan de andere kant. „Tijdens de onderhandelingen in Genève zullen de regeringen van alle Navo-landen, die niet aan de confe rentie deelnemen, door middel van de Noordatlantische Raad in Parijs op de hoogte gehouden worden en overeen komstig de ontwikkelingen geraad pleegd worden. De ministers hebben de nadruk gelegd op de waarde en de betekenis van het politieke overleg dat m toenemende mate in zwang is gekomen in de Noordatlantische Raad", zegt de slotverklaring van de Navoconferentie. Op voorstel van de Nederlandse mi nister van Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beyen, werden aan president Eisen hower en bondskanselier Adenauer telegrammen gezonden, waarin hun een spoedig herstel wordt toegewenst. Mr. Beyen zei: „Het is moeilijk twee mensen te bedenken van wier blij vende goede gezondheid de hoop van de vrije wereld meer afhankelijk is" Het langzame herstel van Adenauer, die kortgeleden een bronchiale long ontsteking opliep, baart in.de West duitse hoofdstad zorgen, hebben zijn naaste medewerkers gezegd. De kanselier, die in Januari tachtig jaar hoopt te worden, moet reeds sinds 7 October het bed houden. Vooral heeft ongerustheid verwekt, dat de koorts bij de kanselier nimmer geheel ge weken is. Adenauer wordt daardoor aanmerkelijk verzwakt, hoewel zijn wil om aan bet werk te gaan even sterk is als voorheen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, zal op 5 November een bezoek aan Wenen brengen en dan naar Brioni in Joegoslavië gaan om op 6 November een bespreking te hebben met maar schalk Tito. Dulies vertrekt vandaag met zijn Franse en Britse ambtgenoten naar Genève voor de ministersconferentie van de Grote Vier. Dulles cn MacMillan bij Pinay. Morgen zullen de „Grote Drie" Malatoto ont moeten in Genèie. De machtige pasja van Marrakesj. El Glawi, die twee jaar geleden een Jeidcnde rol heeft gespeeld bij de af zetting van de nationalistische sultan Ben Joessef van Marokko, heeft giste ren geëist, dal dezelfde Ben Joessef on- midellijk op de troon za! terugkeren. Ben Joessef zal Vrijdag uit Mada gascar naar Zuid-Frankrijk worden overgebracht. Zijn aankomst daar zal samenvallen met het Mohammedaanse feest van Mouloud. de herdenking van de geboorte van de profeet Mohammed. El Glawi is de leider van honderd duizenden krijgshaftige Berbers. Zijn verrassende verklaring kwam nadat hij te samen met de kabinetsformateur Ben Slimane een bezoek had gebracht aan de troonraad in het paleis te Rabat. In zijn verklaring maakte de pasja be kend, dat hij de wettigheid van de troonraad erkent. Premier Roberi Menzies van Austra lië heeft gisteren in het parlement verklaard, dal de voormalige Russische spion PetTow een groot aantal Rus sische agenten, die in democratische landen opereren, heeft aangewezen. De premier zeide, dal Petrow. voorheen derde secretaris van de Russische am bassade te Canberra, de Westelijke mogendheden meer inlichtingen heeft verschaft dan enige voormalige Rus sische agent in de geschiedenis. De besturen van tien Zuidelijke zie kenfondsen hebben naar aanleiding van de mededeling van de ziekenfondsraad aan de pers terzake de ingevoerde pre mieverhoging voor de vrijwillige verze kering, ons hel volgende medegedeeld: „De verhoogde premie is rechtsgeldig vastgesteld, zodat de verzekerden jegens de ziekenfondsen gehouden zijn. deze premie te betalen. De voorzitter van de ziekenfondsraad is van dit standpunt op de hoogte". President Eisenhower heeft gisteren voor het eerst sinds zijn hartaanval van vorige maand weer gelopen. De presi dent liep enige malen tussen z\jn bed en een dichtbijstaande armstoel heen en weer. DE Federatie van Nederlandse Opticiens heeft gistermiddag' op een pers conferentie te Amsterdam ernstig protest aangetekend tegen het voor nemen van twee Amsterdamse ziekenfondsen om zelf enkele winkels te openen, waar brilmonturen en glazen zullen worden verkocht. Er werd nadrukkelijk op gewezen, dat de opticiens geen onbehoorlijke prijzen berekenen. „Men moet vooral ook niet vergeten, dat de opticiens- handel eigenlijk een ambacht is (dus een zeer arbeidsintensief bedrijf) en dat het niet tot de competentie van de ziekenfondsen behoort optiek te gaan verkopen", zo zei men ons. Van overleg is geen sprake geweest; de opticiens zijn voor een voldongen feit geplaatst en ook dat wordt a!s een misstand gekwalificeerd. De opticiens hebben hun bezwaren ier kennis ge bracht van de Tweede Kamer en van de Ziekenfondsraad. De Federatie van Maatschappij Zie kenfondsen staat weliswaar afwijzend tegenover het besluit van de Amster damse londsen, maar toch zijn de op ticiens met gerust. Want het motief „te dure" brillen gaat volgens hen niet op; eerder moet het motief ge zocht worden in het streven van de ziekenfondsen tot zelflevering in de meest uitgebreide vorm. Allereerst in de levering van hulpmiddelen en straks, zo redeneren de opticiens, gaan ze er eigen apothekers en doktoren op na houden. De ziekenfondsen willen blijkbaar profiteren van het verhoogde bril- verbruik en ook van de met kosten van de opticiens opgeleide arbeids krachten. Een goede bril is niet duur. zo ver telde men ons. Volgens de officiële tarieven betaalt men voor een be hoorlijke bril in moderne vorm met normale glazen vijftien gulden. Op deze prijs verleent de opticien aan een ziekenfondsverzekerde een korting van. twintig procent en wordt een vergoedingsbedrag van f 4.50 (vastge steld door de overheid) in mindering gebracht. De bril kost de verzekerde dus slechts f 7.50. Ingeval het een kinderbril betreft wordt nog een extra-vergoeding ver strekt van 6 tot f 9, zodat moeilijk kan gezegd worden dat er geen goed kope binden ziin te verkrijgen. De onderzoekingen hebben voorts uitgewezen, dat gemiddeld aan het verkopen, maken, afpassen en service verlening vari een bril, plm. 2h uur arbeidstijd wordt besteed, zijnde plm. 5 arbeidskosten. Een globale calculatie kan aantonen dat van buitensporige winsten op goed kopere brillen geen sprake is: ver koop brilmontuur plus giazen 25, 20 procent ziekenfondskorting 5. totaal f 20; inkoop ruwe glazen en montuur 11 20 pet. breukrisico en alschrijving 2.20, arbeidkostrn 5. totaai 18.20; brutowinst dus f 1.80. De bruto winst bedraagt dm nog geen 10 procent van de verkoopprijs, waarvan alle zake- lilke kosten moeten \vord°n afgetrok ken om aan de netto winst te komen. In de practiik biiikt nu dat de zie kenfonds-verzekerden zéér zelden ge noegen nemen met een „goedkope" bril De opticiens hebben steeds elke ziekenfondsverzekerde beschouwd als een gewaardeerde client. Thans, nu de fondsen menen dat zij door de maat regelen van de overheid voordelen kunnen behalen, zouden zij iets willen gaan doen dat niet hun taak is? Die taak, zo bracht men naar voren, is zuiver bemiddelend en objectief controlerend en verwatert wanneer de verstrekkingen van hulpmiddelen door de ziekenfondsen in eigen hand Ook Ben Slimane verklaarde later, dat EI Glawi Dinsdag de troonraad heeft erkend en dat hij zijn trouw aan de raad betuigd heeft. De leider van de „IstiklaT'-delegatae die Dinsdag besprekingen voerde miet Ben Slimane, verklaarde naderhand, diat de regering niet kan slagen tenzij Frank rijk bereid is plechtig te verzekeren, dat het Marokko naar onafhankelijkheid zal leiden. Een dergelijke verzekering zou volgens hem niet verkregen kunnen worden. Een leider van de democratische on- afhankelijkheidspartij, de andere grote nationalistische partij in Marokko, ver klaarde Dinsdagavond in Parijs, dat zijn partij in beginsel bereid is deel te ne men aan een regering, doch dat zij eerst het program en de samenstelling van het kabinet wil kennen. In poliltieke kringen in Parijs toonde men zich zeer verbaasd over de koerswijziging van El Glawi. Premier Faure heeft herhaaldelijk ver klaard. dat er geen sprake kan zijn; van een terugkeer van Ben Joessef op de troon. ftbr R. A M. Joekes, oudminister van IVI Sociale Zaken heeft de fakkeldra gers der P.v.d.A. gewezen op fatale vergissingen, zoals die in Noord-Afri ka plaatsvinden. „Wij moeten echter oppassen dergelijke vergissingen niet uitsluitend bij anderen te zoeken", zei- de hij en wees in dit verband op Nieuw-Guinea. Aldus het verslag in Het Vrije Volk. Duidelijk komt hier aan het licht dat de huidige poiitiek inzake Nieuw-Gui nea geen algemene steun vindt in de P.v.d.A. Wij zouden ook willen opmerken, dat er nogal wat verschil Is tussen Noord-Afrika en Nieuw-Guinea. In het eerste gebied zijn het de in woners zelf die van de koloniserende mogendheid meer vrijheid eisen. In het laatste gebied zijn het derden, de Indonesiërs, die het gebied opeisen, terwijl de inwoners dat niet willen en bij Nederiand willen blijven. Onder bet anti-koloniale sentiment raakt het onderscheidingsvermogen blijkbaar een beetje in de knoei. De 70-jarige Italiaanse geleerde, pro fessor Mario Ponzio, heeft gistermor gen zijn I9de operatie ondergaan, en zich onmiddellijk na afloop weer naar huis begeven om zijn wetenschappe lijke studies voort te zetten op het gebied van de schadelijke invloeden van radio-activiteit. De geleerde offert langzaam maar zeker zijn leven in dienst van de we tenschap; sinds 1920 lijdt prof. Ponzio aan de ongeneeslijke ziekte dermatitis, ten gevolge van zijn veelvuldige om gang met radium. Dermatitis tast de weefsels van het menselijk lichaam aan. Slechts amputatie van de aange taste lichaamsdelen kan bet leven van de zieke nog rekken. In Juli van dit jaar werden teeds de linkerarm en het linkersleutelbeen van de geleerde weg genomen. Vanmorgen moest bijna zijn gehele rechterhand worden geamputeerd. Op 4 November zal aan professor Por-zio de Italiaanse Civiele Gouden Medaille worden uitgereikt; het groot ste eerbetoon voor heldenmoed. „Er is geen enkele bindende afspraak gemaakt. De lange en In prettige sfeer gevoerde gesprekken, die ik in New- York heb gehad met de Indonesische minister van buitenlandse zaken, mr. Anak Agung Gde Agung, hadden eigen lijk het karakter van het aftasten van de mogelijkheden om een basis; te vin den voor besprekingen tussen beide Janden over de bestaande problemen." Dit heeft minister Luns vanochtend aan boord van de „Nieuw Amsterdam" verklaard bij zijn terugkeer tes Rotter dam, nadat hij te New York een gedeelte van de tiende aigemene vergadering van de Verenigde Naties had bijgewoond. Op een vraag naar aanleiding van de verklaring van minister Anafo Agung. ciat de kwestie Nieuw-Guinea ook ter sprake zai komen op de komende Neder lands-Indonesische besprekingen ant woordde minister Luns, dat die Neder landse regering altijd bereid iy geweest en nog bereid is. elke misvatting en wantrouwen aan Indonesische zijde ten aanzien van de Nederlandse r/ouvereini- teit over Nieuw-Guinea door besprekin gen weg te nemen. Minister Luns noemde het, een ver heugend teken, dat de stemming over de kwestie-Nieuw-Guinea in de agenda commissie van de Verenigde Naties dit jaar zoveel gunstiger is gewewst dan het vorig jaar. In 1954 plaatste de agenda commissie de kwestie Nieuw-Guinea met 39 stemmen voor, elf tegen cm tien ont houdingen. op de agenda. Hoewel de Franse delegatie afwezig was, werden dit jaar 31 stemmen voor hiet voorstel uitgebracht, terwijl 18 landen tegenstem den cn tien zich van stemming onthiel den. Minister Luns legde er ibierbij nog maals de nadruk op, dat Nederland evenwel de bevoegdheid vrzn de Ver enigde Naties <n deze kwestde blijft be twisten. Besprekingen tussen Nederland en Indonesië staan dan ook in geen enkei verband met het debat in die Verenigde Naties. Minister Luns merkte hierbij op. dat de besprekingen m de Verejnigde Naties de komende NederlandsMndonesische conferentie, waarvoor overigens nog geen datum is vastgesteld, nadelig zal beïnvloeden. Zijn te New York afgelegde verkla ring. dat de „geest van Bandung" de „geest van Genève" nadclus heeft beïn vloed, toelichtend, zeide rrumster Luns, dat m persoonlijke gesprekken Aziati sche afgevaardigden de juinthoid van een standpunt van een Wesbers land zal toegeven, maar zich gcd\rongen voelen m het openbaar solidair te zijn met de andere Aziatisch-Afrikaanrie Janden „om dat men met anders kan". „Wanneer men de A.A.-.confercntie in Bandung analyseert bemerkt men ech ter". aldus mr. Luns. „dat op deze conferentie onderling grote verdeeld heid heeft geheerst en d.it men slechts is gekomen tot het opstellen van vage anti-koloniale resoluties." (Var. een onzer verslaggevers) Aan de hand van aanivahkelijk onbe kende gegevens heeft dc recherche van het politiebureau te Zeint na langdurige nasp'onngen de onschuld kunnen vast stellen van de 40-jarige man, die in de nacht van Zaterdag op Jiondag werd ge arresteerd als verdacht van moord op de verpleegster W. van Soest op grond van mededelingen van buspassagiers. De man is Maandagavond om titer; uur op last Over zijn onderhoud met minister Foster Dulies wenste minister Luns geen nadere mededelingen te doen. Dc heb een zeer openhartig en lang durig gesprek gehad over punten van gemeenschappelijk belang, en dat zijn er nogal wat. Minister Luns zeide, mis schien nog naar New York te zullen terugkeren. „Dit hangt echter af van de behandeling van de agenda van de Ver enigde Naties". Hij deelde hierbij nog mede, dat nog met bekend is, wanneer de V.N. de kwestie Nieuw Guinea ver der zullen behandelen. Hij zeide echter de indruk te hebben, dat de kwestie eerst laat aan de orde za! komen, waar aan hij toevoegde, dat dit niet het gevolg is van enig Nederlands of Indonesisch initiatief. De volgende maand zal de Leidse zaak van de „verwisselde babies" voor de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage aanhangig worden ge maakt. De „verwisselde kinderen" die nen ieder een actie in tegen hun wer kelijke ouders, teneinde door de Recht bank vastgesteld te zien, dat zij uit het desbetreffende huwelijk zijn ge boren. Een dergelijke procedure, zo werd van de zijde van de raadsman, dr mr W. Hugenholtz, uit Leiden vernomen, heeft zich sinds het ontstaan van ons Burgerlijk Wetboek in 1838 nog nooit voorgedaan. Het is de vraag, zo vervolgde hij, of ons Burgerlijk Wetboek deze pro cedure mogelijk acht. Mocht na de procedure blijken, dat de wet hier te kort schiet dan zal wetswijziging zeer noodzakelijk zijn. Dc gezant van Ceylon in. Indonesië Saravanamutta heeft vandaag normaal betoogd, dat hij een gesprek tussen de Russische ambassadeur D. Zhoekof en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Anak Gde Agoeng had gehoord, waarin Zhoekof aanbood een Russische atoomcentrale in Indonesië te vestigen, Saravanamutta keerde uit Singapore waar hij de verklaring voor het eerst heeft afgelegd -- in Djakarta terug. Tevoren had Agoeng gezegd: ,,Ik kan u met grote nadruk vertellen, dat wat de Ceylonse gezant gezegd heeft, abso luut onwaar is. Ik weet er niets van." Eenstemmig heeft de jury, ingesteld door de commissie voor de coliectieve propaganda van het Nederlands boek ter bekroning van het kinderboek 1954, de prijs toegekend aan mevrouw A. Rutgers van der Loeff-Baschenau voor haar kinderboek „Lawines razen". In haar overwegingen zegt de jury van''de"*ofMeier* van *Justitle" te Utrecht iam" "«et boek is niet alken artistiek, op vrije voeten gesteld. maar ook paedagogisch volkomen ver- Naar verluidt zou inmiddels weer een antwoord, zonder ooit te vallen in ba- nieuwe arrestatie zijn \ierricht. 'nale moralisering".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1