Alarmstelsel met radar d vars door Europa Oost en West wijzen eikaars plan af Rijtoer in Paramaribo werd triomftocht Meer vóór vacantie niet volgend jaar Uitroeptekens DERTIENDE JAARGANG No. 3217 ZATERDAG 29 OCTOBER 1955 Speculaas voor P i 'inses Irene WESTEN STELT IN GENEVE VOOR Rusland wil Duitse hereniging op lange haan schuiven Vakbonden en Labour tegen Butler SUPER G. VAN AIR FRANCE Verhoging Verkeersveiligheid bepleit ijfdaagse Naar een vi werkweek in België Relletjes op Cyprus KONINKLIJK PAAR Geen vrijlating Gratificaties 1 Maart '56 Tien Egvptcnaren bij Israëlische aanval gedood Saarland heeft een premier D D*„ WESTELIJK PLAIS m&mrnsm Negen van de tien mannen MOLOTOW ANTON HUN INK B osnesre rsl eut el Culturele avond De weersverwachtingen Rotterdam: Witte d« Withstrsat 30 Telef l15700 t* r 7aterda« ?7 li !We5°,nten 18'0-19 30 u. zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 s-GraVenhage: Huygensplem 1 p0,.nr„ -wu- Klach,^™- J1!892 - Ad" U«02 c Klach!f-"d'^t 18 30-19 30 u.: Tel 36256A Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon fi-SR" Abonnementsprijs 32 cent per week I 2 9e 6 75 oer kwartaal Lové m»l Per maand. Laove nummm 13 wnt Ver«chijnt dagelijks IhtrUM" Weersverwachting, geldig' tot Zondagavond Directie: C. A. HEINING en Mr. K. VAN HOTTEN O ENKELE BUIEN". Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige, tijdelijk krachtige Westelijke tot Noordwestelijke wind. Over het algemeen een koude nacht, morgenmiddag iets kouder. 30 October, zon op 7 31. onder 17.20: maan op 16 32, onder 6 33 31 October' roti op 7 33, onder 17 IS; main op 17 04, onder 7 56 VII. y I Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUIN'.S SLOT E sociale paragraai van het A.-R ontwerp-program van actie spreekt allereerst over het loonvraag- stuk Na alles wat daarover de laatste tijd te doen geweest is zal het nie mand verwonderen dat daar de eis \an een vrijere loonvorming wordt gesteld. Vrijere, geen vrije loonvorming Te recht wordt gesteld dat" het belang van de Nederlandse volksgemeen schap coördinatie der lonen noodzake lijk maakt. Natuurlijk wil men geen schrille tege^teüingen en geen Ioon- excessen waardoor lonen en prijzen in de beruchte inflatie-spiraal zouden geraken. Maar wel wordt gesteld dat bij de loonvorming met de bijzondere socia le en economische omstandigheden ven bedrijfstakken en ondernemingen zal worden rekening gehouden. Dat is een redelijke en billijke eis. Zo redelijk en zo billijk dat de socia listische leidslieden die een vrijere loonvorming zo wat als het ergste van het erge plegen voor te stellen daar op het jongste fakkeldragerscongres van de P.v.d.A. danig last mee kre gen. Het is begrijpelijk dat een ge woon sterveling niet in kan zien, waar om een arbeider in een bepaalde goed renderende onderneming gedwongen jou moeten zijn genoegen te nemen met een Soon dat nog net door de slechtst renderende onderneming kan worden opgebracht. HET is een vreemd verschijnsel dat de socialistische politiek schijnt mee te brengen dat een arbeider ge noegen moet nemen met een loon dat gevo md wordt naar de maatstaf van de slechtst rem.erende bedrijven. Hier wordt het recht en de mogelijkheid op een redelijk loon van de ene arbeider opgeofferd aan de theorie der gelijk heid. Het A.-R. program wil hier een dif ferentiatie voorzover de bednjfsuit- komsten dat mogelijk maken en de algemene conjunctuurpolitiek zich daar niet tegen verzet. Het program denkt hier ook aan de mogelijkheid van winstdeling, waarbij tevens aan de orde komt de mogelijkheid van een lodanige loonbesteding die bezitsvor ming in de hand werkt. jVij. schre ven daarover de vorige week reeds uitvoeriger. Collectieve bezitsvorming wordt in dit verband afgewezen. T N de tweede plaats stelt het pro- i gram aan de orde de kwestie door dr. Schouten bij de jongste alge mene beschouwingen aan de orde ge stald, m. de noodzakelijkheid, dat de mogelijkheid zal worden geschapen om in de rechtsvorm van de onder neming zodanige wijzigingen aan te brengen dat aan de factor arbeid een ruimere plaats en meer verantwoor delijkheid in de onderneming zal wor den toegekend. Het program noemt hierbij het door ons verleden week ook reeds aangeduide punt n.l. de uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraden, speciaal ten aanzien van die besluiten die voor het voortbestaan van de onderneming va"h belang zijn. Wij kunnen volstaan met hierbij te verwijzen naar onze artike len daarover van de vorige week Vrij dag en Zaterd g. WAT de sociale wetgevinE betref verlangt het program ne inwer kingtreding van de algemene ouder- domsverzekenng, waarvan het ont werp reeds is ingediend bij de Sta- ten-Oeneraal, uiterlijk 1 Januari 1957. Om te onderstrepen dat dit slechts een bodempensioen is waarop aanvul ling noodzakelijk is wordt met nadruk gesteld dataanvullende bedrijfspen sioenfondsen noodzakelijk zijn. Voorts verlangt het program dat met spoed een weduwen- en wezen- verzekering zal worden tot stand ge bracht. Wanneer deze zaken tot stanu gebracht zijn. zo stelt het pro gram, zal het vraagstuk der vergeten groepen voor een belangrijk deel tot «en oplossing zijn gebracht. Wij voegen daaraan toe dat dit met same dan een feit zal zijn indien een bevredigende oplossing en dus een andere oplossing zal zijn verkregen van het vraagstuk van de aanpassing der pensioenen dan thans in het ont- werp-ouderdomsvoorziening is voor gesteld. Het program verlangt voorts een herziening van de invaliditeitsverze kering, die verouderd is en een ver eenvoudiging en coördinatie van de verschillende takken van sociale ver zekering. Ook in de arbeidswetgeving moet meer unificatie en vereenvoudiging komen. Aangedrongen wordt op in schakeling van de bedrijfsgenoten in organisatorisch verband alsmede van de publiekrechtelijke bedrijfslieha- men. fVcu een onzer verslaggevers) JU ADAT prinses Irene inde bin nenstad rail Tilburg een zanqhulde van de schoolkinderen in ontvangst had genomen en deze haar verrast hadden met een grote doos bonbons, maakte zich plotseling uit de rijen een klein meisje los. Zij bekommerde zich niet om al die deftige heren n ga la tenue en ivas helemaal niet bang voor die mare chaussees met hun knallen de motoren! Het doel dal hel meisje zich voor ogen had ge steld werd snel verwezenlijkt'. Zfij legde in de auto van prinses Irene een pak heerlijke specu laas en zei: „Dat is voor de Prinses.'" Mèt de speculaas werd de rij toer vervolgd. 1.1 ET Westen en Rusland hebben gisteren in Gcnève voorstellen voor een Europees vciligheidsstclsel ingediend die volkomen met elkaar in strijd zijn. De Westelijken willen allereerst Duitsland herenigen door vrije ver kiezingen in 1956. Een herenigd Duitsland zou vrij moeten zijn zich bij de Navo aan te sluiten. Als garantie tegen een aanval bieden de Westelijken dan o.a. een radarstelsel dwars door Europa aan, dat onmiddellijk alarm kan slaan. Nadat de Britse minister MacMillan, die gisteren als voorzitter optrad, deze Westelijke voorstellen had ingediend, kwam Molotow met de Rus sische plannen voor de dag. Hij stelde een Europees veiligheidsverdrag voor, waardoor hereniging van Duitsland voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld. De Navo zou moeten worden ontbonden, communistisch China zou „waarnemer" in Europa worden en alle Amerikaanse troepen zouden uit Europa moeten worden teruggetrokken. door de Engelse minister van Fi nanciën. Buiier. ingediende noodbe- groiing heeft reeds gevolgen. Het bestuur van het 700.000 leden tellende mijnwer- kersverbond heeft meegedeeld met kracht looneisen ie rullen stellen. De financiële maatregelen der regering zouden de le vensstandaard der leden aantasten. Eenzelfde verklaring is uitgegeven door de 300 000 leden tellende bond van spoorwegmannen De Labour Part.v heeft in het parle ment eerv mot!e- ingediend, waarin "de regering incompetentie en nalatigheid verweten wordt. Hugh Galiskei!, de vroegere Labour- minister van Financien, zet dat Butler door omkoperij zijn stemmen had ver gaard en thans gedwongen werd zijn omkoopsom onbetaald te laten, Gaitskell noemde de Aprilbegroting een „meesterwerk \an misleiding" on eiste het aftreden van Butler. Butler heeft hierop geantwoord dat hij indertijd niet heeft gepoosd de waarheid voor het publiek te verhelen. De Westelijke ministers hadden het Russische voorstel reeds verworpen, voordat Molotow het goed en wel in groepering" een bedreiging voor de Sowjet-Ume zou zijn. Het vormen van een „bufferzone" tussen Oost en West langs de grenzen van een verenigd Duitsland met Polen en Tsjecho-Slowakije. In deze gordel zou niet alleen een doel matige contröie op de omvang van de strijdkrachten moeten bestaan, maar ook een speciaal wederzijds radar- gediend had. Zij zeiden dat zij niet1 stelse] ,.biJ verrassende aanvallen bereid waren zich aan te sluiten bijonmiddellijk te waarschuwen In het een Europees vciligheidsverdrag geen einde zou maken aan de ver deeldheid van Duitsland. Aan de andere kant heeft Molotow de Westelijke plannen reeds voorlopig afgewezen. Hij wil liet Europese vei-, kundl6en' ligheidsstelse! eerst behandelen, los van de Duitse hereniging. clat Westelijke gedeelte van de yradar zone" zouden radarspecialisten van de communistische staten te werk moe ten worden gesteld en in het Ooste lijke gedeelte Westelijke radardes- De Westelijke plannen komen het volgende neertv \tXv-*' - op Wanneer een herenigd Duitsland zou besluiten, toe te treden tot de Navo en de Westeuropesc Unie, zal terzelfder tijd een met-aanvalsverdrag tussen communistische en met-com munistische stalen van kracht worden. Dit verdrag heeft ten doel tegemoet te komen aan het Russische argument dat toetreding van een herenigd Duits land tot een „Westerse militaire t N al deze dingen er zijn nog I tal van zaken die wij niet aan stipten komt een sociaal program te voorschijn, dat er wezen mag, dat aansluit bij de practische mogelijkhe den die er zijn en dat doet zien dat een goed sociaal program mogelijk is zonder dat men als het middel tot so ciale vooruitgang vergroting van de macht van de staat op economisch gebied behoeft aan te prijzen. Dr. A. A. van Rhijn wist van dit program niets anders te zeggen dan dat het de kiezer voor vraagtekens zet en deze er niet goed wijsuit zoll' kunnen worden. Ons dunkt het valt (Van een onzer verslaggevers.) HE Wereld-luchtvaartmaatschappij „Air France" heeft op het grootste deel L) van haar interconUiieiUnle lijnen een nieuw toestel, de :.g. Super G. tn dienst aesiela. Dit vertelde ons de heer A. tic Bensmenu. vertegenwoordiger van de Air France te Amsterdam De Super G. die U hier ziet afgebeeld, heeft een maximum snelheid van 595 km. per uur, is uitgerust met een ma chine van 13A00 pk. en vliegt zonder tussenlanding over de langste afstand De Super G. maakt ook geen technische landingen en tuint doordoor ver scheidene uren. Het is zn wordt gezegd de beste intercontinentale machine ter wereld, uitgerust met bedden, sky-lounge chairs en toeristen ^dTaU France bestrijkt hat grootste luchtnet ter wereld en bezit 131 ma. chines waarvan tien Super G-toestellen. De trois van deze maatschappij is de dogeiukse vlucht ParijsNew Yotk naar Mexico. (Van on/c Hnasi,e leflacteurl Tal van suggesties «orden door de Tweede Kamer ln haar voorlopig verslag over de liegroling van Justitie gedaan om door strafrechtelijke maatregelen de verkeersvei ligheid te verhogen, baarbij wordt cr op ge wezen, dat wettelijke bepalingen niet vol doende /Ijn. Versterking van he! poll tie-toe zicht is eveneens noodzakelijk. Men vraagt -zich af of met de aangekondigde geleidelijke versterking van de verkeersgroepen der Rijkspolitie kan worden volstaan. Vele leden willen de verkeersroisdrtj" en ondeigebracht zien tn het Wetboci- van Strafrecht, waal door de straffen belangrijk verhoogd kunnen worden. Men wenst voorts een speciale bestraffing van het r.g „joy ruling" Gevraagd wordt of binnenkort een wetsontwerp ?ai worden ingediend om de strafbedreiging tegen dronken automohilis'en te verhogen. Andere leden vragen zich af of Betere toepassing van de bestaande voorschriften met eventueel vordering en oplegging van oe maximumstraffen niet evenzeer tot een beter resultaat kan leidon. Behoefte wordt gevoeld aan een strafbe paling tegen de automobilist of motorrijder, die een motorrijtuig bestuurt binnen een nogal mee. In het bovenstaande is eerder van uitroeptekens dan van vraagtekens sprake. /eUere tijd. b v. twee men. nadat hij aico- nol gebruikt heeft. Men meent, dat een der- fiejilke bepaling gemakkelijker toe te pesten K dan de nmdige stiaibepalmg. Ook ?eer veel bromfietsen», fietser*, en zelfs voe'gan- geis. d.e onder de ïmlocd van alcohol ver keren, brengen net. verkeer in gevaar en <id<ii om moet o\ ei wogen worden of de straf bepalingen voor hen wel voldoende afschrik wekkende uerking hebben. Hou denkt de minister, zo wordt gewaagd, over de uitsluiting van de verplichting van dc \erzeketaar om de eigen schade te \er- goeden aan hen. die onder de invloed van alcohol rijden7 De ver?ekermgsmantse*ap- pnen durven, vermoedelijk om cof»currentie- ledenen deze uitsluiting met aan, maai 70U ah niet een jent hunnen rijn op het rijden door personen, die alcohol gebruikt heb ben Do enqueteurs van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie heb ben vorige maand bij een steekproef aan mannen uit alle rangen en standen in geheel Nederland gevraagd: „Zoudt u et-voor of ertegen zijn dat er een maximum snelhied voor het verkeer werd ingevoerd in de .bebouwde kom van dorpen en steden?" 88 proeent was voor invoering van maximum snelhied., 9 procent er tegen, terwijl 3 procent geen mening had hier over. Onder de automobilisten zijn de meeste tegenstanders, namelijk 2 op de 10, onder fietsers en voetgangers de minste. De bij het Europese veiligheids- verdrag aangesloten landen ver plichten zich tot vreedzame regeling van internationale geschillen. Zij zullen zich onthouden van eik ge welddadig optreden dat in strijd is :.ih'ëtv§2het handvest der Ver. Naties. Bovendien zal geen enkele economi- sche-pf militaire steun aan een aan vallende staat worden verleend. Uitvoering in R.imenvallende sta dia van het veiligheidsverdrag en de hereniging van Duitsland. Deze stadia zijn nog geheim. De Westelijke ministers zulien er met Molotow over onderhandelen. Nadat MacMillan het Westelijke plan had ingediend, kwam Molotow met de Russische voorstellen voor een Europees veiligheidsverdrag ter tafel- Deze voorstellen komen in wezen overeen met de plannen, die premier Boelganin in Juli in Genève aan de Westelijke regeringsleiders heeft voorgelegd. Zij werden toen door het Westen verworpen- De hoofdpunten zijn: 1 Alle Europese staten ongeacht hun sociaal regiem, en de Ver. Staten kunnen lid worden van een Europees veiligheidsverdrag. Oost- en West-Duitsland kunnen beide toe treden, hangende de hereniging van Duitsland. 9 De leden van het pact zullen elkaar nooit aanvallen en on derlinge geschillen vreedzaam rege len Als een der leden gevaar voor een aanval in Europa aanwezig acht, zullen de landen overleg plegen om het gevaar op te heffen. Een gewa pende aanval in Europa op een of meer der leden is een aanval op alten. Jn Belgie hebben werkgevers en werk nemers in hun besprekingen met tie regering overeenstemming bereikt inzake een werkweek van 45 uur. welke over vjjf werkdagen zouden kunnen worden i verdeeld. De invoering van dc/.e 45-urige werk week zou echter geleidelijk moeten plaats hebben, waarbij steeds rekening moet worden gehouden met de economi sche mogelijkheden. Advertentie Bij anti-Britse relletjes in vijf steden op Cyprus rijn gisteren tenminste 350 burgers en soldaten gewond geraakt. Ook in de Griekse hoofdstad Athene hebben felle anti-Britse betogingen plaats gehad. Er werden 32 betogers en 21 agenten gewond. Wisselende be ivo I king aanhoudend worsten weer U kent dat wel, dan weer regen, dan weer droog, maar altijd trek in onovertroffen Gelderse Rookworst. Dus van Anton Hunink! Kijk naar het loodje aan de worst. Hoe verser hoe 'ekkerder HOFLEVERANCIER DEVENTER DICHTE DROMMEN Surinamers stonden gistermorgen langs de straten van Paramaribo toen het koninklijk Paar in de crèmekleurige calèche een rijtoer maakte. Om kwart voor acht plaatselijke tijd (12.45 uur Ned. tijd! begon de tocht. Overal werd enthousiast gejuicht en gewuifd bij het passeren van het elegante voertuig, getrokken door zes zwarte paarden. De Koningin en de Prins legden een pielen de Koningin en de Prins het rij- grote krans aan de voet van het monu-ltuig omgeven door het gevolg en de ment. dat werd opgericht ter nagedach- commissie van ontvangst om zich naar tems aan de Surinamers, die in de oor log omkwamen. De Koningin, de Prins en het gevolg legden de afstand van enkele honder den meters tussen het gouvernements huis en het monument te voet af langs een haag van jubelende mensen, die niet moe konden worden van het wuiven en juichen Vervolgens reden de koninklijke be zoekers met de crèmekleurige calèche via de Waterkant, de Keizersstraat, de Steenbakkerij straat, de Jodenbreestraat en de Gravenstraat naar het gebouw van de Staten. Ruim een half uur duurde deze rit. een ware zegetocht. Bij het departement van Algemene Zaken ver- De aangevallen leden zullen met alle middelen geholpen worden. De deel nemers aan het pact zullen geen bond genootschappen aangaan, die in strijd zijn met het pac,. Economische en culturele samenwerking ztlllen wor den bevorderd. Er zullen regelmatig, of als de toestand het vereist, speciale conferenties worden gehouden op mi- nistemiveau. Er zal een blijvend raadgevend politiek orgafen worden opgericht, evenals een militair raad gevend orgaan. In deze organen zal comfnunistisch-China zich kunnen laten vertegenwoordigen door waar nemers. A Gedurende een aanlooptijd van twee tot drie jaar blijven de oude veiligheidsverdragen der deel nemers van kracht. Daarna wordt het nieuwe verdrag volledig van kracht en vervallen de Parijse accoorden en de Navo en hun communistische tegenhanger: het verdrag van War schau. De looptijd van het Europese veiligheidsverdrag is vijftig jaar. CT De omvang van de strijdkrach- ten van sommige landen, zo als bijv. de Ver. Staten, op Europees grondgebied zou „bevroren" moeten worden, in afwachting van een ont wapeningsovereenkomst. Enkele minuten nadat de vergade ring van de ministers was begonnen, arriveerde op het vliegveld van Genève de Franse minister Pinay, die naar Parijs was geweest om de stem ming in de Nationale Vergadering bij te wonen. I N uuitsiand gaan de laatste tijd I nogal luidruchtig stemmen op, dat Nederland de na de oorlog ge van- gengchouden- Duitsers zal vrijlaten. Veen, heeft onlangs minister Beyen g,"egd men mag niet venvachten, dat de Nederlandse regerinc tot de bevrij ding van misdadigers zal medewer- k n voordat hun straftijd is verstre ken. Terecht dunut ons Immers het gaat hier niet om krijgs gevangenen zoals van Duitse zijde y. rdf gesuggereerd, maar om misda digers. Hei betreft mer lieden, die zich ver grepen hebben en hoe! aan het leer van anaeren, in dit geval van Nederlandse staatsburgers. .nriien voor ben geen genade voor recht had gegolden, zouden althans sommigen van nen destijds zelfs ter dood zijn gebracht. Wij behoeven slechts de naam van Lages te noe- mfin v'i'ijJating zou krenking van bet rechtsbesef zijn. Daarom is hel goed. dat de Neder lands! regering de Duitse publieke opinie m dezen geen hoop beeft gege ven. dc Statenzaal te begeven. Een erewacht met vaandelwacht en de militaire knpel standen voor het gebouw opgesteld. In de zaal waren de Statenleden en een 200-tal genodigden, vertegenwoor digers van alle geledingen van het Suri naamse volk. de handel, de nijverheid, het culturele leven, dc geestelijkheid, de rechterlijke macht, de militaire instellin gen, kortom vertegenwoordigers van het gehele openbare 'even. bijeen. De don kere kledmg, voor dn tropische land een niet gebruikelijke dracht, gaf het geheel een indrukwekkend aanzien. Toen de Koningin, na een plechtige begroeiing, haar zeiel had ingenomen en alle aanwezigen dit voorbeeld hadden gevolgd, sprak de voorzitter, dr. H. L. van Ommeren, een rede uit. Nadat de Statenvoorzitter uitgesproken was. nam de Koningin het woord. Op rustige, duidelijke wijze richtte zn zich tot de Staten. Een spontaan „Leve de Koningin", door de Statenvoorzitter ingezet en door aile aanwezigen overgenomen, besloot deze plechtigheid. Later op de ochtend bezochten Ko ningin cn Prins in gezelschap van de minister van Economische Zaken. E. J. van dc Veer. de Jaarbeurs. Daar werden zij toegesproken door de voorzitter, de heer C. H H. Jongbaw en minister Van de Veer. De organisatoren van de Surinaamse Jaaibeufs-1955 hadden op originele wijze de openingsplechtigheid, die de Koningin verrichtte, georganiseerd. In plaats van het gebruikelijke lintje te moeten door knippen, hanteerde Hare Majesteit met een bosnegersleutel een bosnegerslot (verwant aan oude Egyptische sloten) in een bosnegerpoort, en opende zo de Jaar beurs. t Na de opening volgde een rondgang langs de verschillende stands. Aan het slot van deze rondgang werd een kleine modeshow gegeven en werden koele dranken geserveerd. 's Middags volgden Koningin en Prins een verschillend programma. H.M. bracht een bezoek aan het jeugdcentrum van de Evangelische Broedergemeente, dat on der leiding staat van ds. G. J. Graaf land. Prins Bernhard bracht intussen een be zoek aan de Suriname—brouwerij cn ver volgens aan de Surocto. een bedrijf, waar oliehoudende pitten, die in de oerwou den van Suriname worden verzameld, worden ontbolsterd, waarna de kernen naar Nederland worden verscheept. De olie wordt o.m. in de chocolade-industrie gebruikt Later op de middag vertrok de Prins naar een golfclub om er met enkele goe de Surinaamse goifspelers een partij te spelen. In de avonduren bezochten „Koningin,, en Prins het gebouw Thalia, dc naam van een reeds uit 1838 daterend Suri naams toneelgezelschap, waar een cul turele avond werd aangeboden. Het programma bestond uit ballet. Su rinaamse liederen en de opvoering van enkele scènes uit het stuk „Green pastu- res". j Laat in de avond keerden H.M. en iZ.K.H. naar het paleis aan het Gouver- Inementsplem terug. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen kan een dezer dagen een mededeling van het college van rijksbemiddelaars verwacht worden, waarin bekend gemaakt wordt dat de verruiming van het aantal vaeantiedagen, waartoe de regering de mogelijk heid geopend heeft, voor het eerst kan worden toegepast in het va- cantieseizoen van 1956. Indien in een bedrijfstak besloten wordt, gebruik te maken van de mo gelijkheid een gratificatie uit te keren zal dit niet voor 1 Maart 1956 mogen geschieden. Het college beeft dit besluit genomen in overleg met de Stichting van de Arbeid. Venvacht mag worden dat het col lege een soepele houding zal aannemen ten aanzien van tussentijdse wijzigin gen van bestaande collectieve arbeids overeenkomsten, die ten doel hebben de uitbreiding van de vacantierechten tijdig voor het vacantiezeizoen van 1956 in de C.A.O. op te nemen. Een strikte hantering van de voor waarde dat de verruiming van de se cundaire arbeidsvoorwaarden slechts bij het afsluiten van een nieuwe C.A.O. en niet bij tussentijdse wijziging van een nog lopende C.A.O, tot stand ge bracht kan worden, zou in de praktijk te grote moeilijkheden geven. Voor de uitbreiding van hei nanlai vacantiedaim" zou het betekenen dat werknemr'.- e C.A.O. tijdig afloopt het volgei" >.an deze uitbreiding zouden kunnen profiteren, terwijl an- deren wier arbeidsvoorwaarden in een later aflopende C.A.O. geregeld zijn, hierop langer zouden moeten wachter. Er zal van hel beleid van het col lege van rijksbemiddelaars veel ge vergd worden om hierin de juiste weg te bewandelen, temeer daar het college ook mei de overige voorwaarden, waar aan de regering de uitbreiding van se cundaire arbeidsvoorwaarden verbon den heeft, rekening moet houden. Nog onopgelost is de kwestie van de vacantieregelmg in het grafisch bedrijt. waar men reeds tot overeenstemming gekomen was over een uitbreiding van de vacantiereehten van 1955. Deze overeenstemming kreeg echter niet de goedkeuring van het college van rijks bemiddelaars. Naar wij vernemen is deze kwestie gisteren besproken in een vergadering van het college met ver tegenwoordigers uu de grafische be drijfstak. Met ingang van 1 November zullen enige wijzigingen worden ingevoerd m de berichtgeving aan de dagbladen. De weersverwachtingen zullen met in gang van die datum niet meer worden uitgegeven om 10.00 en 22.00 uur doch om 11.15 en 23.15 uur. De huidige tijd stippen van verspreiding iiggen name lijk ongunstig ten opzichte van het ont vangen van bepaalde series weerrappor- ten uit het buitenland, welke voor het opstellen van de verwachtingen niet ge mist kunnen worden. Mede ten behoeve van de lezers, die reeds een vroege editie ontvangen, zal een weersoverzicht worden verstrekt, waarin een beschrijving van de actuele toestand is opgenomen en waarin boven dien een algemene indruk van de ver wachte weersontwikkeling voor het eerst volgende etmaal, resp. de komende dag zal v/orden aangegeven. Tien Egyptische militairen werden gis ternacht gedood en twintig gevangen genomen bij de Israëlische aanval op een Egyptisch militair kamp te Kutila ten Zuiden van de gedemilitariseerde zo ne van El Auia. Een Israëlische militaire woordvoor- der /ei, dat de aanval werd uitgevoetd als vergelding voor Ue Egyptische aan val van afgelopen Woensdag op een Israëlische politiepost in hel gedemili tariseerde gebied, waarbij eeti Israë lische politieman werd gedood en drie werden gewond. Bij de Israëlische aanval werden viei Israëlische militairen gewond, aldus de woordvoerder. Dc ministers Dulles en MacMillan hebben gisteren in Geneve een spoed- besprekïng gehouden, vermoedelijk m verband met het jongste Israelisch- Egyptische meident. Volgens Westelijke functionarissen overwegen Engeland en de V.S. geen nieuwe waarborgen aan lsiael. De Westelijke mogendheden schijnen te hebben besloten, niet verder te gaan dan herbevestiging van de waarborgen van 1950 tot handhaving van de in dat jaar bestaande grenzen in het Midden- Oosten, Zij zijn niet voornemens Israël met nieuwe wapens te hulp te snellen Intussen heelt de Russische minister Molotov verklaard, dat hij Sjarett ver moedelijk Maandagmorgen zal kunnen ontvangen. Motorrijder gevallen. Tengevolge van een ongelijkheid in het wegdek kwam de motorrijder M. H„ wonende te Papen- drecht, op de Rijksweg no. 15 te Ridder kerk te vallen. Met een hoofdwonde en een hersenschudding werd hij naar zijn wonii.z ervend >ns J' 'l H eetm.torsrfrtg mn dc A.V m i kt te Schffftiin- gt'p iitt mr. f Gilse, loorzitlcr lun hinih.i I 'uiisch lYr/ceers- tcriunprijzen ioor dc .Jsihlfii I 'il n "icitiphrid- Competitie" 'H rrhuiulltd. I run dc vierde maal non Ih'U Hans in dr rati'/iarïr grflfn* .steden de ft issidhrkrr en hier ztet men tnr. f'tin r.il.e de hel, er mm u e! it under C. II. P. ffurn den Oei er atrrlmndiscu. In een vroege ochtendzitting van het Saarparlement ir Heinrich Weisch van daag benoemd Joi waarnemend premier van hel Saargebied vo'oi de periods tot de nieuwe verkiezingen, die op 18 Dec. zuilen plaats vinden. Van welingelichte zijde wordt ver nomen, dat de pro-Duitse en do andere partijen in hel Saarland de volgende overeenkomst hebjben bereikt: 1. Op IS December zullen verkie zingen voor een nieuw parlement wor den gehouden. 2. Het huidige parlement zal tot 17 December in Suncfie blijven, onder meer omdat een nieuwe (overgangs)re- gsring slechts een zakenkabinet zal zijn, waardoor het aanblijven van hoi huidige parlement noodzakelijk is, 3. De vrijheid van personen, die verontrust zouden kunnen zijn over hun veiligheid wegens hun positieve houding jegens het Europese statuut voor het Saargebied, zal worden ge waarborgd. Men bereikte ook overeenstemming over de overdracht van de uitvoerende macht aan een overgangsregering, die door het parlement moet worden ge ïnstalleerd. Het accoord moet door het parlement worden goedgekeurd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1