(IUeshouts Zn Meubelen -Tapijten -Gordijnen* Mathenesserlaan 247 an öe rnaasKa Op gemeentesecretarie heerst door ruimtegebrek een noodtoestand Verbreding Vijfsluizenbrug nu definitief SCHIEDAM Bouw nieuw stadhuis niet binnen vijf jaar Politie en brandweer Verbouwing hoofdkantoor krijgen mobilofoon VLAARDINGEN Spaarbank „Anno 1820' Intrekking raadtsbesluil inzake woningbouw B. en W. van Vlaardingen over Vijfsluizenbrug MAASSLUIS Schiedam wenst breed gebaar te maken KERKDIENSTEN Dodelijk ongeval in Den Haag Opsporing van jongen gevraagd Deze en volgende week week in Schiedam Burgerlijke Stand van Botterdam VIJFJARIG MEISJE ONTVOERD Maasland 2 TROUW Zaterdag 29 October 1935 Benoeming directeur Gemeentewerken Inbraak in drogisterij Medische dienst in Schiedam Burgerlijke stand van Schiedam Visserijberichten R aad s verbad eri ng JONGEMAN JONGEDAMES Advertentie Ter voorziening in de vacature van d'- lectcur gemeentewerken te Vlaardingen welke dienst tevens omvat stadsuitbrei'. ding en gemeentelijke reinigi..gs- en ent- smettingsdienst en die is ontstaan als gevolg van liet overlijden van de heer J J. Kolpa, stellen B. en W, voor te voorzien door ae benoeming van ir.' W E. A. van Oostcrom te Vlaardingen, dé huidige adjunct-directeur. C B. en W'. van Vlaardingen stellen de raad voor een vorig jaar genomen be sluit 290 woningen te gaan bouwen m te trekken. De raad keurde dit voor stel. dat de bouw van 290 woningen met 24 garages in de vrije sector aan de Van der Duijn van Maasdamiaan goed op 1 Juni. na hevige debatten. Het college van Ged. Staten hechtte er eveneens zijn goedkeuring aan. maar daartegen kwam de hoofdingenieur, di recteur van dc wderopbouw en volks huisvesting in Zuid-Holland in verweer. Er werd een beroep ingesteld bij dc Kroon, dat evenwel ongegrond werd verklaard, zodat alle beletselen we nomen waren. Inmiddels was echter bij ministeriele beschikking dc mogelijk heid voor particuliere bouwers geopend woningen te bouwen in de vrije sector met een halve premie. Als gevolg daar van kwam een verzoek in van de aan nemers B. en P. Both te Vlaardingen om op heizelfde stuk grond 2G5 wonin gen en 26 garages te 'mogen gaan zetten voor eigen rekening. Het ministerie heeft tegen dit plan geen bezwaren ge opperd. terwijl de gemeenteraad op 1 September reeds m zekere zin de toe stemming gaf. Daarom acht men het beter het aanvankelijke voorstel nu in te trekken. Vannacht is ingebroken in de drogis terij de Papaver, die is gevestigd in de St. Liduinastraat 56 te Schiedam. Dc dader heeft zich toegang tot het pand verschaft via een dakraam. Een bedrag aan geld wordt vermist. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. De medische dienst te Schiedam wordt Zondag 30 October waargenomen door de volgende artsen: J. A. H. van den Berg L. Nieuwstraat 175, tel. 68881-; Cb. A. Poll, Tuinlaan 9£, tel. 67856 en H. J. Ormel, Singel 76. tel. 68250. Geopend zijn de apotheken C. J. Jansen, Swammerdam- singel 41 en Nieuwland apotheek. Dr. Wibautplein 19. ook gedurende de avond en nachturen van de overige dagen van de week. Geboren: Bertus C, z van B Kuijpers en S Jongste: Franciscus I. z van A Rip en J M Tromer: Alphonsus A, z van J A Sehrauwers en A M Snoeren; Jacqueline H M. d van J Verhoeff en H J F M van Schie; Martinus J. r van C de Roo cn W StahRiofer; Ronaldus J G, z v G Goossens cn W P C Wetter; Edith A C. d van E F Poelmann en \r Verbaan; Gabriel M A M, z van C A AI Willems en E M T B van Iperen: Theadora C d van J B van Heijmnggrs en M A Schaap: Michelle, d van F R Henar en B Immerzeel: Jan A. z van B J -Haan en D Roede: Yvonne P M. d van L van Pelt mB'.Mpiid Waard., - - OverledenM E Kersten 80 p, wed var. B C J Verboom. SCHIBDAM. Herv Gem Grote Kerk 10 uur ds Van Leeuwen. Krabbendijke, 5 uur as j G Jansen. Nieuwe Kerk 10 uur ar L J Cazcnuer, 5 uur ds H W Hemmes. Wester- kerk 9 en 10.30 uur ds J D Smids, 5 uur vtc A v d Ban. Vredeskerk 9 en KV4a uur vie A v d Ban. 7 uur ds J D Smids. Ncd Herv (Geref) EvangeUsatie Gebouw Irene 10 en 4 uur ds J J Timmer, Woerden. Geref Kerk Oosterkerk 10 uur ds Vt A Krijger, 5 uur ds G Brinkman. Fiantagekerk 9 30 uur dr Y Feenstra van R dam-Char» lóis. 4.30 uur ds W A Krijger. Juüanakerk 10 uur ds J Firet van R'dam-Charlois, 5 uur dr Y Feenstra. Kethel 9.30 uurds G Brinkman. 2.30 uur ds W A Krijger. VLAARDINGEN. Oosterkerk Zaterdagavond 7.3Ö uur interkerkelijk avondgebed. Hcry Gem Grote Kerk 10 uur ds Van der Vloed, 5 uur dhr Van Lambalgen. Maranathazaal 10.46 uur ds Van Noort (H. Doop). Wxjkge- bouw Elfcheto 10.45 uur ds Glashouwer. Bethelkerk 9.30 en 11 uur ds Zijlstra, 7 uur ds Glashouwer. Immanuelzaal 10*45 uur ds Kolkert. Nieuwe kerk 10 uur ds Sirag: „Zuilen we maar Rooms worden?", 5 uur ds A C G den Hertog uit- R'dam. Geref Kerk Oosterkerk 10 uur ds Swen, 5 uur ds Kraan. LandstraaUerk 19 uur ds Kraan, 5 uur ds Bos. Kuiperstraatkerk 10 uur ds Zandbergen, 5 uur ds Swen. Err.mauskerk 10 uur ds Bos, 5 uur ds Zandbergen. Geref Gem 10 en 5 uur ds Rijks en. Geref Gem in Nederland 10 en 5 uur Jees- dienst. MAASSLUIS. Ncd Herv Kerk 10 uur ds L van Havlingsveld. 5 uur ds K M Vogel. Geref Kerk 9.30 uur ds H Vollenhoven. 4.30 uur ds K W Dercksen. Zuiderkerk 9.30 uur ds K W Dcrckser.. 4.30 uur ds H Vollen hoven Geref Kerk (art 31 K 0( 8.30 en 2.30 uur ds H v d Veen- Chr Geref Kerk 10 cr: 4.30 uur ds E Venema. N ed Prot Bond 10.15 uur as H C A Sneth van Rotterdam. Leger des Heils 10 uur Hei- ligmgsdienst, 6.45 uur Openluciusamenkoir.st op de Markt. 7.30 uur Verlossingssamen- komst olv Majoor J van Heigen van Am sterdam. HOEK VAN HOLLAND. Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds E C van Offeren. Geref Kerk 10 en 4.30 uur ds P RuUmann. Vrijz Herv 7.15 uur ds W de Weerd uit 's Gravenzande. De vele Europese emigranten vormen een menselijke brug tussen het aan tal rijke tradities gebonden Oude Wereld en de jonge naties: die zoeken naar steun punten en die zich zullen richten naar elk land dat maar beretd is steun te verlenen. Het is dus zeer belangrijk de betrek kingen tussen het land van herkomst en de immigratielanden tc onderhouden en' te bevorderen. Dit was het hoofdmotief van dc voor dracht, vveike dr. ir. B. W. Haveman, de commissaris voor de emigratie, gis teravond in de Aula van museum Boy mans heeft gehouden. Voor het thuisfront van de Neder landse emigrant ligt er een belangrijke taak op dit gebied. Wanneer men de band met het land van herkomst zou verwaarlozen, dan gaat er eeri enorme hoeveelheid goodwill, die de goede immi grant kweekt, verloren. In dit verband betreurde de heer Have man het, dat er in Nederland zo weinig aandacht is voor de invloed die de goede emigrant en dat is 97 procent van de Nederlanders, Ln zijn nieuwe vaderland heeft. Deze invloed is niet bepaald gering te noemen. Vooral op geestelijk en cultu reel terrein komt dit dagelijks tot uiting. Ook het emigratie-overschot, dat Neder land jaarlijks heeft, illustreert dit over duidelijk. De bewondering die er in de immigra tielanden is voor de onbeperkte bron van Nederlandse energie bepaalt mede de positie van Nederland in de toekomst. Het is derhalve zaak gebmlk te maken van deze invloed, desnoods over de hoofden van de immigrant heen, in dien deze de band met zijn land van herkomst niet gehandhaafd wenst te zien. In zijn inleiding wees de spreker nog op de gevaren van de overbevolking. Tevens noemde hij het hoofdmotief van de Nederlandse emigrant: De angst van de gemiddelde mens. dat het voor hem mogelijke niveau niet bereikt zal worden. Het is in Nederland dus niet het ontbre ken van werkgelegenheid, zoals in Italië. Hierdoor kan het verklaard worden, dat Nederland op het gebied van de emigra tie nog steeds een enorme uitdaging aan de individuele 'mens zo'n uit stekend figuur slaat. De voordracht van dr. ir. B. W. Ha veman werd belegd door het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Rotter- Op de hoek van de Vaillantlaan en de Frans Halsstraat te Den Haag werd gistermorgen een 38-jarige bromfietser zó ernstig gewond bij een aanrijding, dat hjj in de loop van de nacht van Vrijdag op Zaterdag overleed. Omstreeks kwart voor elf wilde de 38-jarige H. T. uit de Van Maerlantstraat hét kruispunt passeren op zijn brom fiets. Volgens de verklaringen van de politie verleende hij geen voorrang aan een bestelauto, waardoor een aanrijding volgde. T. werd met een ernstige hoofd wond vervoerd naar het ziekenhuis aan het Westeinde en vandaar naar de ursulakiiniek te "Wassenaar. Hier over leed hü aan de verwondingen. De hoofdinspeclrico, chef van het bu reau kinderpolitie te 's-Gravenhage, ver zoekt namens de ouders de opsporing, aanhouding en terugbrenging van Geert Schoren te 's-Gravcnhago 7 April 1943, wonende Honthorststraat 70 te s-Gravenhage, die op 27 October 1955 te 8.30 uur de ouderlijke woning heeft verlaten en sedertdien spoorloos is. Signalement: blond haar, blauwe ogen. kleding: groene regenjas, petrol- kleurige lange broek, halfhoge bruine Kaplaarzen. Hij is vermoedelijk in het bezit van een zwart gelakt jongensrij wiel. Een ongeluk wordt gevreesd. 29 October: Cantine Coöp. Haven- bed r. Korte Vaart. 14.30 uur, Tamboer en Pijpstercorps „D.O.K.": Jubileum- concours. Irene, 20.00 uur. C.J.M.V.: Film-avond. Musis Sacrum, 20.00 uur, D.B.O.: Toneel-avond. 2 November: Irene. 14.00 uur. Wijk- gemeente Wijk V der N.H.G.: Kinder film-middag. Irene. 20.00 uur. Wijkge- meente Wijk III der N.H.G.: Film avond. Oosterkerk, 20.00 uur, Het Kin derkoor v. d. Geref. Ouderver.: Uitvoe ring v. h. koor: verder ..The old time religion singers". Hotel de Kroon, 10.30 uur, Ned. Ver. van Huisvrouwen: Kof- fie-uurtje. De Amstelbron, 20.00 uur. Ned. Bond v. Oud-strijders en Dragers v. h. Mobilisatie Kruis: Ledenvergade ring. 3 November: Musi- Sacrum, 13.30 uur. Alg. Bond van Ouden van Dagen: feest avond. Irene. 20.00 uur. Wijkgemeonte Wijk V der N.H.G.: Film: „Jodi en het hertenjong". 4 November: Irene. 20.00 uur, Chr. Film Actie: Film: „Jodi en het herten- jong". Musis Sacrum. 20.00 uur, Ned, Ver. van Ex-Politieke Gevangenen N.F.R. Voormalig Verzet Nederland: 10 j. bestaan; „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" door Noëi Coward. Dagelijks (behalve 's Maandags): Cul tureel Contact Centrum, L. Kerkstraat 34 van 9 tot 6 uur, tentoonstelling wer ken van Dook Everse. De gemeenteraad van Vlaardingen vergadert Donderdag 3 November, 's avonds om half acht op het raad huis. De vergadering zal eventueel de volgende dag worden voortgezet. Een flinke en 2 vlotte kunnen voor cantine/koffie- huiswerkzaamhedengeplaatst worden bij de Volksbond, Vasteland 7, le etage, Tel. 117575 an 115186. MAASLAND: Ncd Herv Kerk 10 uur ds Kcij- zer er. 7 uur ds Drost van Den Haag, jeugddienst. Geref Kerk 9.30 en 2 uur ds J Sweepe uit Leiderdorp; 3 Nov 7.30 u da J Z Potjer dankstond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2