Bosnegers dansten voor hun koningin Plechtige begroeting door Kapiteins Molotow gewaarschuwd voor wapenlevering Sultan Ben A ra fa doet afstand van troon Koningin en Prins woonden Hervormingsdienst bij j Tocht door Suriname s oerwouden „Spes" bij Bonn gezonken Na ruim 300 jaar begrafenis van Nederlandse matrozen ZANGHULDE DOOR GEDOOPTEN S Zendingshospitaal bezocht Grote Vier nog niets verder ■tJm Ben Joessef in Frankrijk Partijraad K.N.P. accoord met opheffing Vijfdaagse werkweek in België bij de mijnen aanvaard BIJZONDERE RADIO-UITZENDING UIT PARAMARIBO Kerk tvas overvol Dulles naar Franco Munitie ontplofte bij felle brand Overstromingen Indonesië m Drie arrestaties wegens meineed MAANDAG 31 OCTOBER 1955 v_ DERTIENDE JAARGANG No. 321Ï m KRUITVAT IN MIDDEN-OOSTEN Dulles en MacMillan protesteerden NIEUWE WENDING IN MAROKKO Dodelijk ongeval op Putseweg Ongeval op onbewaakte overweg McCarthy laat zich weer horen s 1 TZ" *v 99 BEGROETING ZANGHULDE Bemanning in veiligheid Het 450 ton metende motorschip „Spes" uit Rotterdam is in de Rijn bij Bonn gezonken. De be manning heeft veilig de oever kunnen bereiken. De persoonlijke bezittingen en een deel van het meubilair konden geborgen wor den. Men neemt aan. dat verschui ving van de lading de oorzaak van het ongeluk is. „De communistische wapen leveranties aan Egypte vormen een ernstige bedreiging van de wereld vrede". Deze waarschuwing heb ben Dulles en MacMillan, de mi nisters van Buitenlandse Zaken van Amerika en Engeland, dit weekeinde in Genève gegeven aan hun Russische collega Molotow. Minister Beyen in Londen Welter lid van de K.V.P. (.Van em onzer verslaggevers) Duizenden in den lande zullen het Zondagavond met de heer Ge rard Hoek, programmaleider van de NCRV, eens zijn geweest toen hij zei „Wij hebben een zeer indrukwekkende kerkdienst kunnen beluisteren"Deze ivoorden kwamen tot ons vanuit Suriname en wie in de gelegenheid tvas aan zijn radiotoestel te luisteren naar de kerkhervormingsdienst in de Grote Stadskerk van Paramaribo, welke werd bijgewoond door H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard, zullen niet alleen onder de indruk zijn gekomen van het feit dat de moderne techniek in onze dagen zulk een uitzending mogelijk maakt maar ook van de ontroerende ernst, van het gesproken woord en de zang. Spaak naar Bonn Tijdens proces in Assen Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet, 115700 (4 Li Postbus ÏÏ12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-13 30 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 "S-Gravenhage: Huygensplein 1 Poririro 424807 Redactie: Tc!. 111892 - Adm Te? 11440' Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IlAïUM' Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: KOUDE NACHT. Droog weer met opklaringen en in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig winti. Vannacht op vele plaatsen zware nachtvorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. ZON EN MAAN 1 Xovember: ron op 7.35, onder 17.16; maan op 17.45, onder 9.18. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOX s 7.URINAAMSE bosneger kapUeins. hebicn^terawgrbun Kontngm en Prins, die per spoor, motorboot en corjaal (boomkano) een geven- tien uur durende tocht door de oerwouden van Suriname gemaakt hebben, plechtig hulde gebracht. Minder plechtig, maar niet minder ontroerend, waren de eerbewijzen van hun „onderdanen", de nog vrijwel in primitieve staat levende bosnegers, de afstammelingen van de ruim honderd jaar geleden vrijgeworden negerslaven. In het bosnegerdorp Kadjoe voerden halfnaakte Djakoe's tegen de achtergrond van hun met bladeren gedekte hutten hun. karakteristieke de sfeer van de wildernis ademendedatisen uit. Het vorstenpaar bereikte het dorp over een pad van keurig uitgespreide lendendoekendat van de aanleg plaats bij de rivier tot het intdden in het huttendorp leidde. bladeren afgedekte hut van de „burge- meestor" van het dorp Balinsola, kapitein Koeli. Koningin Juliana ging van Koffiedorp meteen door naar Brökopondo om daar even uit te rusten. Over de Suriname-rivier bracht de mo torboot Moebaka des avonds de Koningin en de Prins naar de plaats, waar een groter schip lag te wachten. Aan boord van dat schip dineerde het Koninklijk paar enige uren later in de koelte van de avondbries, die over de rivier streek. In Paranam stapte het ge zelschap over in auto's, die het in snelle vaart bij maanlicht naar hot prachtig ge- illumineerde Paramaribo brachten. In Paramaribo was dc tocht per spoor begonnen naar Kabel, waar de vorstin het zendingshospitaal van de Evangeli sche Broedergemeente bezocht. Het hos pitaal, dat in October "47 werd geopend, ligt midden in de bossen bij de Suriname- rivier. lie directeur-geneesheer, dc heer J. F. Jansen, leidde de Koningin rond over het terrein en door het hospitaal. De Koningin toonde grote belangstel ling voor de wijze waarop men in het zendingshospitaal de tropische ziekten bestrydt. Zwaaiend en juichend namen de leden van de staf en de lopende pa tiënten afscheid van de hoge bezoekers. In de corjalen (wankele bootjes), hebben Koningin en Prins de tocht voortgezet naar het bosnegerdorp Kadjoe. Rhythmisch gingen de aeht kleurig ge schilderde riemen op en neer terwijl trommen in het oerwoud de bewoners op de hoogte hielden van re voortgang, die tverd gemaakt. In een rij volgden achter de kano van de Koningin negen met «aggen bedekte kano's, elk bemand Met drie man en met andere leden van bet gezelschap aan boord. Plechtig begroetlen Anina, de kapitein ran Kadjoe, Anoni, de kapitein van nlrihoedoenatoe en de kapiteins van en kele andere boshegerdorpen in dc omge ving hun hoge gasten. Temidden van de kapiteins onder een indrukwekkende Mangaboom gezeten, volgden de Koningin en de# Prins de primitieve dansen. De dorpsbewoners, gestoken in hun mooiste lendendoeken, stonden in een dichte kaag om de dansers heen, druk meeklap pend, een en al beweging en rhythme. Ze waren vermoedelijk urenlang bezig geweest om in hun haardos de ongelofe lijkste krullen te draaien en nog veel meer tijd zullen zij besteed hebben aan het gereedmaken van de geschenken, waaronder prachtige staaltjes van pri mitieve volkskunst waren. Deze afstam melingen van ruim 100 jaar geleden vrij geworden slaven toonden hun aanhan kelijkheid even treffend als de andere bevolkingsgroepen in de West. Prins Bernhard. flink bruin geworden, het zich de sensatie van een tocht per corjaal over de Alosoenaja-watervallen, Bissen Kadjoe en het gekerstende bos- hegerdorp Koffiedorp, niet ontgaan, maar Koningin Juliana, die wel de enerveren de rit per jeep over de steile en bochtige Wegen van Saba had meegemaakt, gaf er de voorkeur aan te voet om de water gallen heen te lopen over een bospad. Behendig loodsten de inlandse roeiers de corjaal van Prins Bernhard over de wa tervallen. In Koffiedorp brachten de gedoopte dorpelingen, Bosland-Creolen. onder lei ding van de Surinaamse zendeling-onder wijzer Kcorndijk de Koningin een zang- hulde. De kapitein van Koffiedorp. Gott lieb Eersteling, .en verscheidene van zijn ambtgenoten uit omliggende dorpen, Blaakten waardig hun opwachting. Een der geschenken, die de Koningin ontving. Was een klein model van de met pina- Op hel vliegveld Zanderij in Suriname werd het koninklijk paar allerharte lijkst verwelkomd door een groep Indianen. Een grote groep Indiaanse kinderen was op het vliegveld Zanderij in Suriname, aanwezig om Koningin en I'rins te begroeten. Tijdens een zitting van vier uur zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier Zaterdag in Ge neve geen stap verder gekomen. Na een vruchteloos debat over de voor stellen voor een Europees veiligheids- stelsel besloten de ministers, vanmid dag om drie uur het derde en laatste punt van de agenda aan te snijden: de ontwikkeling van de contacten tussen het Oosten en het Westen. Zij zouden dit punt snel doorgeven aan de deskundigen en dan naar het eerste punt terugkeren: 'de Europese veilig heid en de Duitse eenheid. Het tweede agendapunt is: ontwapening. Tijdens een bezoek aan Molotows villa zei Dalles gisteren, dat de wapenleveran tie indruist tegen de „geest van Genève". Minister Beyen, die, zoals reeds ge meld, het begin van deze week enkele dagen in Londen zal doorbrengen om te spreken voor het Brits-Nederlands Ge nootschap en de Buitenlandse Persver- enigir.g, zal daar ook een bespreking hebben met premier Eden, op Dins dag, op Downing Street 10. na een lunch met minister van Staat Lord Reading. Woensdag zal minister Beyen een sa menkomst hebben met de Britse minis ter van Financiën, Butler, op diens De partement Zaterdag had MacMillan eenzelfde waar schuwing gegeven. Maar Molotow bleef, naar verluidt, onbewogen en bestempelde de wapenlevering als een ruiltransactie tussen Egypte en Tsjecho-Slowakije, waarmee bet Kremlin niets te maken heeft. Later heeft Dulles ruim anderhalf uur gesproken met de Israëlische premier Mosje Sjarett. Hij zou hem meegedeeld hebben, dat Amerika een Israëlisch ver zoek om het verstrekken van bepaalde typen wapens „in sympathieke overwe ging" neemt. Het hoofd van de wapenstilstands- commissie der Ver. Naties in Palestina, generaal Burns, heeft de Egyptische en Israëlische regering mede namens secre taris-generaal Hammarskjoeld verzocht alle „aggressieve en vergeldende acties" achterwege te laten. In Cairo zal vandaag een „verdrag van vriendschap en goede betrekkingen" worden getekend door Jemen en de Sowjet-Unie. is in Cairo bekendgemaakt. Het koninkrijk Jemen ligt aan de Rode Zee, Het grenst in het Noorden en Wes ten aan Saoedi-Arabië, in het Zuiden aan Aden. Volgens een Egyptisch blad heeft Tsjecho-Slowakije aan de Soedan aange boden wapen- en munitiefabrieken in dat land te 'bouwen. Premier Said Ghazzi van Syrië heeft Zaterdag met Libanese staatslieden over eenstemming bereikt over een militaire overeenkomst, die de grenzen van beide landen waarborgt tegen aanvallen. Irak. dat door militaire verdragen reeds verbonden is met Turkije, Paki stan en Engeland, is bereid defensieve verdragen aan te gaan met Syrië en Libanon. Dit heeft de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Basjajan. mede gedeeld' aan de Syrische zaakgelastigde in Bagdad. Alazm. Hij verklaarde, dat onderhandelingen over zulke verdragen ook tot economische kwesties uitgebreid zouden kunnen worden. De hengst Alexander, die naar de Vest was verscheept om daar de crème calèche te trekkendoch ziek teas geworden, arriveerde Zaterdag- middag met een toestel van de K.L.M. in Nederland Op de foto sten we het onfortuinlijke dier na zijn korte, transatlantische reis achteruitlopend de machine verlaten C ULTAN Mohammed Ben Moulay Arafa, die zich op 1 October j.l. «aar Tan ge r terugtrok, heeft besloten afstand van zijn rechten op de Marok kaanse troon te doen ten gunste van ex-sultan Mohammed Ben Joessef, die twee jaar geleden werd verbannen en juist gisteren per vliegtuig van Mada gascar naar Frankrijk is vertrokken. Ben Arafa kondigde zijn besluit 'aan in een brief aan de Franse president René Coty. De brief is door de chef van het protocol, EI Hjoui, ter hand gesteld aan de Franse resident-generaal in Marokko, generaal Pierre Boyer de Latour. In Casablanca en andere Marokkaanse steden hebben duizenden Marok kanen Zondag, evenals op de twee voorafgaande dagen, betogingen gehouden voor terugkeer van Ben Joessef. Zaterdag is het in Rabat tot botsingen gekomen, waarbij een betoger werd gedood en. twintig personen verwon dingen opliepen. Ex-sultan Ben Joessef arriveerde van morgen op het vliegveld van Nice. HU werd vergezeld van ongeveer 29 per sonen twee vrouwen, zeven concubi nes, twee zoons, vier dochters en huis- hbütrèlük personeel. Vóór zjjn vertrek heeft Ben Joessef de naaimachines, die zün vrouwen tijdens de ballingschap op Madagascar gebruikt hebben, aan een lepra-kolonie geschonken. Het speelgoed Voorbereidingen worden getroffen om 700 Nederlandse matrozen, die ruim 300 jaar geleden in een verwoede zeeslag met de Deense vloot voor de Westkust van Zuid-Jutland ten onder gingen, op een Deens kerkhof te begraven. De heer D. Luiting, secretaris van het Nederlandse Nationale Instituut voor de studie van Zeewrakken, Is in Denemar ken aangekomen om een onderzoek In te stellen naar de mogelijkheden om de stof felijke resten van deze matrozen te ber gen. Een Deense kikvorsman heeft de wrakken der schepen gevonden op de In de Zaterdagmiddag gehouden partij raadsvergadering van de K.N.P. Is met de statutair vereiste meerderheid van stemmen besloten tot goedkeuring van het accoord met de K.V.P. en tot opheffing van ne partij. Als consequentie van het Zaterdag door de partijraad van de K.N.P. genomen be sluit tot goedkeuring van het accooid met de KV.P. en tot opheffing van de partij, heeft de heer Ch. J. I. M Welter -nch opgegeven als lid van de K.V.P. Hy heeft zich bereid verklaard een. Candida* tuur voor de Tweede Kamer te aan vaarden. Bij de besprekingen, die in Brussel in het k;abinet van eerste minister Van Acker tussen werkgevers en werknemers zün gevoerd over de vijfdaagse werkweek is een accoord bereikt wat de mijnen be: treft. Daar zal met ingang van 1 Januari de arbeidsduur verminderd worden. Het aantal door de werknemers te presteren uren is evenwel nog niet definitief vast gesteld daar dit van allerlei omstandig heden en in het bijzonder van bet resul taat der besprekingen met de EGKS zal afhangen. In de ijzer- en staalindustrie zijn de werkgevers in principe bereid de werkweek van 45 uur met ingang van 1 Februari in te voeren. Een commissie van deskundige zal de weerslag van deze maatregel op de economie bestuderen. Indien deze deskundigen tot de conclusie komen, dat de vermindering van de ar beidsduur te schadelijke gevolgen heeft voor de uitvoer, zal het vraagstuk op nieuw worden onderzocht. Tegenover de pers verklaarde premier Van Acker: „Ik geloof, dat wij op weg zijn naar een accoord". den hier hun eerste onderdak. Nu wa ren in deze kerk blonde, zwarte en bruine kerkgangers in kleurrijke kledij te zamen gekomen. Na de korte inleiding hoorden de luisteraars aan het toestel de scherpe klokjes luiden, een feestelijke verklan king die overging in een spontaan en gevoelig gezongen „Een vaste burcht is onze God". Het was indrukwekkend om te bo-en hoe de liturgie die geleld werd door dr G. E. Polanen, hier cn daar ver mengd was met zang, die even deed De heer Hoek, die, zoals bekend als equipeteider van de radiomensen de koninklijke reis in de West meemaakt, vertelde als inleiding, dat de grote kerk overvol was toen Koningin en Prins haar betraden. De deuren stonden in verband met de hitte tegen elkaar open. Deze kerk van de Evangelische Broedergemeente i3 de oudste van Suriname: in 1778 werd zij in gebruik genomen. De vrijgelaten slaven von- denken aan Gregoriaans en ook wel aan het negerlied. Daar doorheen hoorde men weer voor ons, Neder landse protestanten, bekende kerkmelo- dieën zingen. Verrassend was het weer de formulieren en gebeden te horen, zoals die ook in ons land in gebruik zijn. Ds. R. M. Schmidt hield de preek naar aanleiding van Joh. 17 10 en 11. Zijn woorden maakten diepe indruk en deden meer dan ooit de waarheid van het ons zo bekende kerklied verslaan „De broederkring is wijd getrokken, om zeeën en gebergten heer". Bij het verlaten van de kerk dooi ons Koninklijk paar zong de gemeente staande „Masra Jezus ge hem dei en neti" wat betekent: „Here Jezus, geef hun dag en nacht troost en vrede van U". De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, vliegt morgen naai Madrid voor een bespreking met generaal Franco, op uitnodiging van de Spaanse regering. Men verwacht dat Dulles met Franco o.a. zal spreken over het Ameri kaans-Spaanse verdedigingsverdrag en over de Spaanse pogingen tot de Ver. Naties te worden toegelaten. Morgen, 1 November, zullen de minis ters in Genève niet vergaderen, omdat het dan de R.K. feestdag Allerheiligen is. Door nog onbekende oorzaak is Zater dagmorgen de motorrijder A. M. uit Ber gen op Zoom op de weg van Hoogerheide naar Putte met zijn voertuig tegen een boom gereden. M. werd op slag gedood. Hij was gehuwd en vader van zeven kin deren. De duo-passagier, de Bergen op Zoomenaar De werd zwaar gewond. De Belgische minister van Buitenland se Zaken, Paul Henri Spaak, zal zich 14 November naar Bonn begeven voor een onderhoud met zijn Westduitse ambtge noot, dr. Von Brentano. Volgens kringen, die in nauw contact met de regering staan, zal Spaak ook met Kanselier Adenauer spreken als diens gezond heid zulks toelaat en wel over hangen de Europese vraagstukken. Vanochtend om kwart over zeven is op de onbewaakte overweg tussen Uit hoorn en Mijdrecht een goederentrein in aanraking gekomen met auto. De be stuurder van de auto werd zwaar ge wond en zijn mede-inzittende licht ge wond. De trein die licht was beschadigd, kreeg anderhalf uur vertraging. zandige zeebodem tussen het eiland Ro- moc en de Westkust van Jutland. Volgens de heer Luiting is het Natio nale Instituut voornemens vergunning aan te vragen om de matrozen in de zo mer van 1956 311 jaar na hun dood op een begraafplaats in Zuid-Jutland te doen begraven. Verder is het instituut voornemens een Deense kikvorsman een onderzoek te la ten instellen naar de wrakken van een aantal Nederlandse oorlogsschepen, die in het jaar 1659 toen een Nederlandse vloot Kopenhagen, dat te land en ter zee door de Zweden belegerd werd, te hulp gesneld was in de Oeresund vergaan moeten zijn. Een van die schepen is de Brederode, het vlaggeschip van Witte de With. Deze admiraal ging niet met zijn schip ten onder, maar overleed later in Holland. Met geldelijke steun van be langstellenden in Nederland hoopt het Nationale Instituut te Snekkersten, ten Noorden van Kopenhagen, een monu ment ter nagedachtenis aan deze zeeslag te kunnen oprichten. Op dat monument, hetwelk op 29 October 1956, de dag waar op de slag 297 jaar geleden plaats had, onthuld zal worden, zal een bronzen re liëf van het grafmonument van Witte de With geplaatst worden. Met luide explosies ontplofte in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een grote hoe veelheid munitie, toen op dc bovenver dieping van het hoofdkantoor van de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen te Oldcnzaal een felle brand woedde. Naast het archief, waar de brandt uitbrak, wa ren nl. 5Ü00 patronen opgeslagen. De brandweer, die het vuur met vier stralen bestreed, zag haar werk aanzienlijk be moeilijkt- toen na een kwartier blussen het dak instortte. De gehele bovenver dieping was spoedig een vuurzee. Desondanks slaagde men er spoedig in de brand meester te worden. De oorzaak is nog onbekend. De schade aan het ar chief en de waterschade zijn groot. De politie stelt een onderzoek in. Zware regens doen de rivieren in het Noord-Oosten van Sumatra gestadig zwellen, en vrees voor uitgebreide over stromingen ontstaan. De Bagadai is reeds buiten haar oevers getreden en naar verluidt zijn tientallen dorpen langs Sumatra's Oostkust over stroomd. Honderden hectaren rijstvelden en bouwland zijn ondergelopen. De Asahan nadert het overstromingspeil. Tot dusverre is geen melding gemaakt van slachtoffers. van zjjn kinderen deelde hij aan zijn be dienden uit. De ex-sultan zal zich in Frankrijk ves tigen in Beauvalïon, een plaatsje aan de Rivièra in de buurt van Saint Tropez. In een hotel worden veertig kamers op de eerste verdieping voor Ben Joessef en zijn vrouwen in gereedheid gebracht. Tientallen monteurs, kamermeisjes n anderen waren er gisteren de hele dag druk aar. het werk. Het hotel is voor lopig gesloten. i ïn Zuid-Frankrijk bevond zich een schare Marokkaanse hoogwaardig heidsbekleders om Ben Joessef te begroe ten en er komen er steeds meer. Drie leden van de kroonraad werden vandaag in Zuid-Frankrijk verwacht, evenals de aangewezen premier Fatmi Ben Slimanë, De aanhang van Ben. Joessef schijnt groter dan ooit, met name nadat de lei der van de Berbers, El Glaoui zich ach ter de ex-sultan heeft geschaard. Een lid van de Marokkaanse troonraad die naar men veronderstelde, het Fran se standpunt zou vertegenwoordigen heeft gisteren verklaard dat de taak van die troonraad uitsluitend bestaat in Let op wettige wijze herstellen van Ben Joessef op de troon. Deze verklaring werd afgelegd door Mohammed Ben Jan Taibi Sbihi, een door de Fransen be noemde pasja. Het oorspronkelijke plan, dat de Fran se regering en vertegenwoordigers van de Marokkaanse nationalisten in Juli in Aix-les-Bains hebben opgesteld, voorzag niet in de terugkeer van Ben Joessef op de Marokkaanse troon. De ex-sultan zou zich in Frankrijk vestigen en daar. vcor onbepaalde tijd blijven. Ben Arafa zou in naain sultan blijven. Zijn bevoegdhe den zouden worden overgedragen aan een regentschapsraad. Toen Ben Arafa zich naar Tanger terugtrok, schreef president Coty hem, dat de Franse regering Ben Joessef niet op de troon zou herstellen. Men verwacht, dat Coty zijn standpunt zal wijzigen, nu Ben Arafa zelf de terug keer van Ben Joessef goedkeurt en al zijn bevoegdheden aan hem overdraagt. (Van onze correspondent) Als verdacht van meineed zijn ter zit ting van de rechtbank te Assen ge arresteerd de vee-expediteur J. K, uit Emmen, die als getuige optrad, en twee verdachten, de 27-jarige transportarbei der H. J. cn de 18-jarlge J. M., bediende bü een groentehandelaar, beiden wonen de te Emmen. Het ging er om, wie op 17 Augustus 1953 een vrachtauto bestuurde, die in Ter Apel in botsing kwam met een. auto. In een schadevergoedingsprocedüre verklaarde H. K. dat J. K.', eigenaar van de vrachtauto, achter het stuur zat toen het ongeluk gebeurde. Uit getuigenver klaringen bleek echter, dat H.K., hoewel niet in het bezit van een rijbewijs, de vrachtauto bestuurde. De zaak is nu voor onbepaalde tijd aan gehouden. De raadsman van de 18-jarige J- M., Mr J. dc Vries uit Groningen, verzocht de rechtbank deze minderjarige niet in hechtenis te nemen. De rechtbank wees dit verzoek af. In een te Boston gehouden rede heeft senator Joseph McCarthy, onder vele schimpscheuten op de geest van Genève verklaard, dat de Ver. Staten achter zijn bij Rusland in de wedloop inzake de ontwikkeling van een intercontinen taal bestuurd projectiel. Hij vroeg zich af, of communistische subversieve actie de oorzaak van die achterstand was. - McCarthy zei, dat als Rusland eerder dan Amerika een bestuurd projectiel voor grote afstanden ontwikkelt, de Ver. Staten voor het alternatief zullen komen te staan hetzij te oukken voor de com munisten, hetzij volkomen vernietigd te I worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1