y probleem PERSOONLIJKE VERKLARING: rinses Margaret trouwt niet met kolonel Townsend Leer van de Kerk en plicht jegens het Gemenebest beslisten Westen vraagt Rusland deuren te openen Aanpassing van grondwet aan de nieuwe rechtsorde Koningin weer gehuldigd door Surinaamse Bosnegers en Indianen Gevoelens van hoogachting en liefde in het Gemenebest Reacties op het besluit van Margaret Ben Joessef naar minister Pinay Beroep van Sjarett op Molotow Weer overzicht Stembus-perikelen Vrije uitwisseling lectuur bepleit §81 1 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3219 Verzoek tot uitlevering van ex-pleegmoeder van Anneke Beekman LUCHTLIJN NAAR MOSKOU Bezoek aan Mongoe en Albina PRINSES MARGARET VW Advertentie Tevoren hadden de Westelijke ministers een Russiscfy voorstel verworpen dat beoogde de Westduitse bondskanselier Adenauer en de Oostduitse premier Grotewohl of hun vertegenwoordigers uit te nodigen aan de besprekingen in Genève deel te'nemen. Besloten werd geen van de twee partijen uit te nodigen. Het Westen heeft er bij de Russen op aangedrongen hun deuren open te zetten voor nieuws- en radio-uitzendingen uit het Westen en rechtstreekse luchtverbindingen met Moskou. Minister Molotow antwoordde met een reeks voorstellen. Een enkele korjaal met een nieuwsgierige Bosneger ver toonde zich Maandagmorgen op de Cottica-rivier in Suriname. Kennelijk ivas hij uitgezonden om verslag uit te brengen over de reis van de biggie missie": koningin Juliana en haar gevolg, die in de motorboot „Prospector" op weg waren van Paramaribo naar Moengo: een tocht van 160 kilometer. Drums verspreidden het nieuws over de koninklijke reis tot diep in het binnenland, zodat de bewe gingen van de „Prospector" geen geheim bleven voor de bosbevol- king, ook al bevond deze zich op een afstand van honderden kilo meters. SURINAMIE NAAR ALBINA M itterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 *g.Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaai Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxua» Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond, opgemaakt te 11.15 uur. VANNACHT OPNIEUW KOUD Droog weer met weinig bewolking maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig verande ring in temperatuur. Zwakke tot matige Zuidelijke wind. ZON' EN' MAAN 2 November: zon op 7.37, onder 17,14; maan op 18.38, onder 10.34. Directie: C. A. KEUXÏXG en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE regering houdt het voor noodza kelijk om de binnenlandse be stedingen te beperken. Dat is nood zakelijk omdat onze betalingsbalans de neiging vertoont zich in een ver keerde richting te ontwikkelen. Die ontwikkeling zou dan inflatie bevorde ren. En om dat te voorkomen heeft de regering een aantai maatregelen ge nomen op het gebied der belastingen, d het bedrijfsleven in zijn investe ringsmogelijkheden beperken. Wij hebben toen wij deze kort ge leden van commentaar voorzagen ge- jchreven dat de overheid in Neder land de grootste binnenlandse beste dingen doet en dat deze dus in het beperken van uitgaven moet voor gaan. HET merkw ardige is echter en daar is in het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de begroting van financiën ook nog de staf gebro ken dat de huidige begroting weer een zeer aanzienlijke stijging te zien heeft, gegeven. Dat is dus een ver- jdiijnsel dat een tegengestelde uit werking heeft dan de maatregelen die de regering aan het bedrijfsleven op legt. Het is een merkwaardige toestand. De minister-president heeft meer dan eens de opmerking gemaakt dat de Kamer wel steeds in het algemeen deze voortdurende stijging der over heidsuitgaven aan critiek onderwerpt, maar dat vanuit de Kamer bij aller lei speciale onderwerpen steeds aan drang wordt uitgeoefend om de uit gaven daarvoor te vergroten. OOK dit is juist. Er zijn dus in het overheidsbeleid twee tendenties waar te nemen. Enerzijds wordt alom da noodzaak gevoeld om de uitgaven te beperken, anderzijds zijn er aan al le kanten zoveel belangrijke en nuttige dingen waarvan men dan vindt dat er hoog nodig iets gedaan moet wor den dat dit de eerste tendentie neutra liseert en zelfs in haar tegengestelde omzet Wij willen een voorbeeld noemen: In de jaren 1948-1954 is voor zeven miilioen gulden minder verwerkt aan scholenbouw dan in de bouwprogram ma's vermeld stond. Nu dwingt de huidige situatie in de woningbouw ook nog tot matiging in de scholenbouw. En dat terwijl et"1n*-vele scholen een noodtoestand heerst. Straks in 1958 doet de enorme stroom die in 1952 voor de l.o.-poort stond, de toeloop naar het middelbaar onderwijs aan zwellen. Waar moet men de leerlingen onderbrengen als er nu, in plaats van op uitbreiding op matiging wordt aan gedrongen? Deze zaak dreigt vast te lopen. En tegelijkertijd is daar de nood zaak van een algemene bestedingsbe perking! EEN ander voorbeeld: In een be paalde gemeente ontvangt de burgemeester bericht dat in zijn ge- ffizente in een der komende jaren een gloednieuw hoofdbureau van politie zal worden gebouwd. Deze burgemees ter had er niet om gevraagd. Het komt ongevraagd. Blijkbaar Is dat zo in de ambtelijke hiërarchie uitgedokterd. Een ander voorbeeld: In een bepaal de gemeente van twaalfduizend inwo ners wordt een nieuw raadhuis ge bouwd. Kosten: zevenhonderdduizend gulden! In het A.-R. ontwerp-program van actie wordt gezegd dat de omvang van de staatshuishouding (samen met de hulshoudingen van de provincies en de gemeenten) in verhouding tot de ge hele volkshuishouding te groot is. Wanneer dat zo is (en wie zou het durven tegenspreken?) dan moeten daar maatregelen tegen getroffen wor den. Maar dan stuit men op dingen als wij hiervoor signaleerden. Enerzijds het tegen elkaar indruisen van twee op zichzelf gerechtvaardigde belan gen, De noodzaak van scholenbouw te genover de noodzaak van bestedings beperking. Een tegenstelling die nog gecompliceerd wordt door de tegen stelling woningbouw - scholenbouw. En dan stuit men in de tweede plaats OP dingen als dat dure raadhuis dat er toch maar komt ondanks de beste- •hngsbeperking. WAANNEER wij aan deze dingen een eind willen maken, als wij de noodzaak van bestedingsbeperking billen coördineren aan het doen van uitgaven voor dingen die absoluut noodzakelijk zijn, zal men zich moe ten realiseren, dat dit niet gaat als er niet ergens wordt ingeperkt. Het eerst nodige is naar het ons voorkomt dat er een inventarisatie Wordt gemaakt van de dingen die men op het program heeft staan. En dan moet er daarin een rangorde wor den vastgesteld. En dat betekent dat er onherroepelijk zal moeten worden afgekapt op die plaats in de lijst, waar v-rdere uitgaven de verhouding tussen staatshuishouding c.a. en volkshuis houding in gevaar brengen en waar onze economische positie wordt aan getast. Toevallig liep het bij de hier ge bruikte voorbeelden telkens over de bouw-activiteit. Maar het spreekt van- z®lf dat deze inventarisatie en rang ordening moeten gaan over heel de lijn van de overheidsactiviteit. Het komt ons voor dat men er niet aan zal kun- aen ontkomen om deze koe stevig bij de horens te pakken. We weten nu te goed hoe het er voor Staat om kiekeboe te blijven spelen. PRINSES MARGARET heelt gisteravond bekendgemaakt dat zij niet zal trouwen met kolonel Peter Townsend. In een persoonlijke verklaring die werd uitgegeven door haar Londense woning, Clarence House, zei prinses Margaret* „Ik zou gaarne bekend maken, dat ik besloten heb niet met kolonel Townsend in het huwelijk te treden. Ik ben mij ervan bewust dat ik een burgerlijk huwelijk zou hebben kunnen sluiten, indien ik van mijn erfopvolgingsrechten afstand zou hebben gedaan. Maar indachtig de leer van de Kerk dat een christelijk huwelijk onont bindbaar is, en bewust van mijn plichten tegenover het Gemenebest, heb ik besloten deze overwegingen te laten gelden boven andere". „Ik ben geheel alleen tot dit besluit gekomen en ben daarbij gesterkt door de nimmer aflatende steun en toewijding van kolonel Townsend". ,Ik ben innig dankbaar voor bet medeleven van allen, die steeds voor mijn geluk gebeden hebben". De verklaring was ondertekend met „Margaret" en gedateerd Maandag 31 October. KOL. PETER TOWNSEND Koningin Elizabeth, en de koningin moeder, waren bij Margaret in Claren ce House, toen vooraanstaande jour nalisten werden ontvangen om de ver klaring in ontvangst te nemen. Vernomen wordt, dat koningin Eli- xabeth en de koningin-moeder de in houd van de verklaring vóór de publi catie toegezonden kregen, 's Middags had kolonel Townsend twee en een half uur bij de Prinses op Clarence House doorgebracht. Uit de verklaring van de prinses is duidelijk gebleken, dat slechts de echtscheiding van Townsend haar hu welijk met hem in de weg heeft ge staan. Townsend's vorige echtgenote is nog in leven en daaorm zou de Anglicaanse Kerk een huwelijk' tussen hem en Margaret nooit kunnen er kennen. In hofkringen wordt gezegd, dat prinses Margaret deze week in Lon den zal blijven en officiële gebeurtenis sen zal bijwonen alsof niets is ge beurd. De reactie in Engeland op het be sluit van prinses Margaret was van een gemengd karakter. Sommige kranten voorspelden dat do gevoelens van velen zich legen de kerk en tegen de Hertog van Edinburgh zouden richten. Beiden immers worden door velen, ten onrechte evenwel, gekoppeld aan de unhappy ending van de grote idylle. De conservatieven Hadden mets dan lof en hulde voor Prinses Margaret, en voor de grole massa was nu er vooral de grole menselijke vraag: Is de prinses op 25-jarige leeftijd veroordeeld tot do ongetrouwde staat? De zwaarste koppen hadden de bla- Oud-sultan Mohammed Ben Joessef werd vandaag in Parijs verwacht voor besprekingen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, over de toe komst van Marokko. Pinay zal uit Ge neve naar Parüs komen voor de bespre king. Ben Joessef, die gisteren per vliegtuig uit Madagascar in Nice is aangekomen, heeft reeds een bespreking gehad niet Henri Yrisson, de kabinetschef van Pinay. Yrisson heeft er bij de sultan op aange drongen een programma goed te keuren, dat hem in staat zou stellen spoedig weer de Marokkaanse troon te bestijgen. Het is bekend dat de regering rekening houdt met de mogelijkheid van een terugkeer van Ben Joessef vóór 18 November, de grote gebedsdag van de Mohammedanen. In Tanger heeft de politie traangas en de gummistok gebruikt om een demon stratie uiteen te drijven van 3ÖOO Marok kanen. die hun geestdrift toonden voor de terugkeer van sultan Mohammed Ben Joessef. Ongeveer 20 personen werden gewond, onder wie vier internationale politie-agenten. Robert van de Kerck- hove, een Belgische bestuurder van deze internationale zone. had tevergeefs de de monstranten verzocht, uiteen te gaan. De substituut officier van justitie te Amsterdam mr. J. F. Hartsuiker, die de zaak van het verdwenen Joodse oorlogs pleegkind Anneke Beekman behandelt, heeft een verzoek tot uitlevering van de voortvluchtige ex-pleegmoeder, mevrouw G. M. L. van M. ingediend bij de pro cureur-generaal in de hoofdstad. Langs diplomatieke weg zal dit verzoek aan de Belgische justitie worden overgebracht. Zoals bekend is mevrouw L. van M. door de rechtbank te Amsterdam tot acht maanden gevangenisstraf veroor deeld. Zfj heeft zich door de vlucht aan de uitvoering van dit vonnis onttrokken. den voor dit nieuws bewaard. De ver klaring van Margaret werd over de voile breedte van de voorpagina ge drukt. De Australische premier Robert G. Menzies heeft verklaard: Laten we ho pen, dat de krantenschrijvers Prinses Margaret nu voor de verandering eens met rust laten. Ik heb grote eerbied voor het karakter en het oordeelsver mogen van de prinses. Premier Sidney Holland van Nieuw Zeeland verklaarde: Elke Nieuw-Zee- lander zal diep bewogen zijn door de moeilijke persoonlijke beslissing welke de Prinses heeft rnoeten nemen. Zij heeft haar plicht als Prinses en de be langen van het Gemenebest boven alie andere overwegingen geplaatst. Zij heeft haar besluit bekend gemaakt in duidelijke en eenvoudige woorden vol waardigheid. Het besluit van de Prinses is een goed besluit, en de redenen heeft zij zelf duidelijk gezegd: de leer van haar Kerk en het voorschrift voor de Koninklijke Familie dat plicht tegen over het Gemenebest de eerste roeping is. Prinses Margaret heeft alle onder danen een lichtend voorbeeld gegeven. Zij zal millioenen mensen in de gehele wereld hierdoor bezielen. Wij hopen dat onze gevoelens van hoogachting en lief de haar in deze tijden zullen steunen. De Washington Post en Times Herald schrijven: Er kan geen twijfel over be staan, dat, had de Prinses in plaats van Townsend af te wijzen haar rech ten op de troon opgegeven, dit de positie van de dynastie belangrijk zou hebben verzwakt. De Atlanta Constitution: De verkla ring van de Prinses zal met gejuich en met tranen worden ontvangen. Zij ver dient de sympathie en de bewondering van de gehele wereld. Townsend is uit Londen naar Uck- field vertrokken, het afgelegen dorp in Sussex, waar prinses Margaret en hij zojuist een weekeinde hebben door gebracht. Men verwacht, dat Townsend drie of vier dagen in Uckfield, ten huize van Lord en Lady Rupert Ne- vill zal blijven. Zijn woordvoerder zei, dat de kolo nel niet in staat was iemand te ont vangen. Hij liet overigens danken voor het getoonde medeleven. Volgens A.F.P. verwacht men in kringen van de Britse luchtmacht de spoedige bevordering van kolonel Townsend tot air-commodore, een rang, die ongeveer gelijk is aan die van brigade-generaal. Een dergelijke bevordering zou, gezien do leeftijd <22 November wordt Townsend 41) en zijn staat vah dienst"normaal zijn. Hij zou dan echter zijn post van lucht vaartattaché in Brussel moeten ver laten, daar zijn nieuwe rang niet in overeenstemming zou zijn met die wel ke voor een Britse luchtvaartattaché in Brussel vereist wordt. In vele landen onderbraken de ra dio-stations hun uitzendingen, om het besluit van de Prinses mee te de len. Over de gehele wereld leeft men met de prinses mee, aldus Reuter. Over het algemeen heeft men achting voor haar „die plicht liet gaan voor de stem van het hart". Kolonel Townsend is naar Uckfield, in Zuid-Engeland gegaan. De premier van Israël. Mosje Sjarett. heeft gisteravond in Genëve een beroep gedaan op de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotow om „met alle kracht waarover hij beschikt" een einde te maken aan de toevloed van communistische wapens naar de Ara bische landen. Sjaret bezocht Molotow in diens villa, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het Vcikenbondspaleis. Engeland heel't vandaag een beroep gedaan op Egypte en Israël een einde te maken aan de grensbotsingen die zouden kunnen leiden tot een nieuwe Palestijnse oorlog. De minister van staat Anthony Nut ting heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat de Britse ambassadeurs in Cairo en Tel Aviv instructies gekre gen hebben te protesteren bij beide regeringen, ten einde steun te verle nen aan een vredesoproep, die gisteren gedaan werd door generaal E. L. M. Bums, leider van de bestandsdelegatie van de Verenigde Naties in Palestina. De Bilt, Dinsdag 10.00 uur. Afgelopen nacht stond het weer in Engeland, onze omgeving en Duitsland onder invloed van een hogedrukgebied, dat in vetekenis toenemend naar Rus land takt. Op de meeste plaatsen kwam enkele graden wrst voor. In ons land was de laagste temperatuur min 4 graden. In midden Engeland min 7 en in West- Duitsland min 8 graden. Hoewel op de Oceaan enkele depres sies zich in betekenis toenemend ,in oostelijke richting uitbreiden, zullen de ze voor Woensdagavond waarschijnlijk geen noemenswaardige invloed op het weer in ons land uitoefenen, zodat in de nacht opnieuw lichte vorst en plaat selijke mist zullen voorkomen en over dag perioden met zonneschijn. Hfunneer teleurstellingen uitblijven, zal Rotterdam dit jaar Londen voorbij streven en de ttceede grote haven van de teereld worden. Deze joto, die enige jaren geleden tcerd genomen, toont duidelijk het levendige beeld van de Rotterdamse haven. Op de achtergrond is de „Volendnm" te zien, die al enkele jaren uit de vaart is. Midden op de rivier uordt een zee schip weggesleept. Daarvóór ziet men een binnenvaartschip, terwijl de door de kleine sleepboot op de voorgrond getrokken zolderschuiten geladen zijn met stadsvuil, dat over het water wordt afgevoerd. Een imposant beeld, dat immer blijft boeien. GARANTIE OP DE VERING. HA2ETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN Duitse piloten op binnenlandse lijnen van de„Lufthansa" Sinds Maandag maakt de Westduitse „Lurtliansa" op de binnenlandse lijnen uitsluitend gebruik van Duits perso neel. Tot nu toe waren de piloten Brit ten of Amerikanen. De tweede piloten waren Duitsers. De maatschappij is van oordeel, dat de Duitsers thans voldoende ervaring op de binnenlandse trajecten hebben opgedaan. Op de buitenlandse vluchten vliegen nog Britse en Amerikaanse piicten. Dy regering wil een wijziging In de Kieswet brengen als gevolg waarvan de -.embus niet om vijf uur, maar om zeven uur 's avonds zal sluiten. Voorts zal de Vrijdag als stemdag worden aangehouden. Een en ander dient ten g- *ieve van de staats burgers om hun de vervulling van hun plichten als zodanig te vergemakke lijken. Er zijn ook enige nadelen aan deze voorgestelde -egeling verbonden. Een van de belangrijkste is dat de i itslag van een landelijke verkiezing die nu omstreeks middernacht bekend is, dus veel later bekend zal zijn. Bo vendien betekent deze regeling dat een deel der chtendbladen die vroeg in de nacht afgedrukt worden de uit slag niet kan opnemen; terwijl ten- evolge van iet feit dat er op Zater dag maar één postbestelling is, vele kranten haar lezers ten plattelande eerst op Maandagmorgen de uitslag kunnen meedelen. Wij achten dit wel ernstige bezwa ren tegen de voorgestelde regeling. MINISTER Molotow heeft gisteren in Genève namems Rusland voorgesteld een veiligheidszone met een beperkte troepenmacht in te stellen, die Oost- en West-Duitsland en „enige aangrenzende landen" zou omvatten. De Westelijke ministers hebben ook nu een afwijzend standpunt ingenomen, omdat Molotow's plan weer was gegrond op een voortbestaan van de ver deling van Duitsland. Volgens de Britse minister MadVïiilan gaven de nieuwe Russische plannen echter „ia enige punten hoop op een stap voorwaarts". Om de bereidheid* van het Wesien- te lonen voor hef neerhalen van de muren, zei Dulles, dat Amerika op hei ogenblik bezig je de paspooribeper- kmgen voor Russen in Amerika op le heffen indien de Russen hetzelfde doen voor de Amerikanen in hun land. Wat de handel betreft, zei Dulles, heeft de Sowjet-Unie de volledige ont wikkeling belemmerd door een „po litiek van economisch nationalisme en regionalisme, die voorbijziet aan de voordelen van vrije uitwisseling". Dulles verklaarde dat Amerika be reid is, toe te staan dat een officieel Russisch blad in Amerika in omloop komt Hij voegde er aan toe gaarne jaöw, Gistermiddag omstreeks kwart over twaalf is de 12-jarige J. H. van D. uit Voorburg op het Spui te 's-Gravenhage bij het passeren van een bespannen wagen met mest die werd bestuurd door de 22-jarige J. C. S. uit Delft, met zijn fiets in de tramrails geslipt en komen te vallen voor deze wagen. De knaap iiep een schedelbasisfractuur op. Hij is tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis aan de Zuidwal over leden. (Van onze Haagse redacteur) Bij de Tweede Kamer is een wij ziging van de grondwet ingediend die verband houdt met de aanpassing van de grondwet aan de nieuwe rechtsorde van liet Koninkrijk. Deze aanpassing vloeit voort uit het feit, dat Indonesië een souvereine staat geworden is en uit de inwerking tre ding van het Statuut voor het Konink rijk. Voorgesteld wordt artikel 1 van de Grondwet te doen luiden: „Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Su riname. de Ned. Antillen en Ned. Nieuw Guinea." Dit artikel is zo geredigeerd, dat daar door tot uitdrukking wordt gebracht dat hier alleen een geografische omschrij ving is bedoeld. Aan het tweede arti kel wordt toegevoegd dat de staatsin richting van Ned. Nieuw Guinea bij de wet geregeld wordt. De artikelen 69, 70 en 71 waarin het opperbestuur over en de staatsinrichting van Indonesië, Suri name en de Antillen wordt geregeld vervallen. Verder wordt voorgesteld in artikel 132 te bepalen, dat de wetten niet automatisch voor Ned. Nieuw Gui nea verbindend zijn. Een nieuw artikel 212 a wordt voorgesteld waarin bepaald wordt dat de tekst van de Grondwet bij de wet in overeenstemming kan worden gebracht met het Statuut voor het Koninkrijk. Tenslotte stelt de rege ring voor hoofdstuk 14 van de Grond wet te doen vervallen. Da Bosnegerbevolking heeft Maandag weer hulde gebracht aan de Koningin. In Albina, waarheen de vorstin zich dee middags begaf, hebben Indianen, Bos negers en Creolen, die langs de Mara- wijne wonen hun vorstin een grootue huldiging bereid. Zij boden geschenken aan, onder an dere prachtig primitief houtsnijwerk. De schooljeugd van Albina bracht de Ko ningin des middags een zanghulde. Tegen 10 u. gistermorgen werd Moengo bereikt, een der twee centra van "be drijvigheid der Surinaamse bauwiet- maatsehappij, en tegen halfelf volgde de ontscheping, waarbij een detache ment van de Koninklijke Landmacht, gelegerd in Albina, dat op de grens met Frans Guyana ligt, als ere-wacht fungeerde. Gedurende ruim anderhalf uur be zichtigde de Koningin het bedrijtf en alles wat er bij hoort, zoals het woon dorp, de eigen boerderij, het Juüiana- dorp, waar de schooljeugd haar een zanghulde bracht en waar padvinders een ere-haag vormden, het hospitaial en voorstellen te willen indienen voor de verspreiding van Amerikaanse films in de Sowjet-Unie en voor wederzijd se instelling van inlichtingencentra in Moskou en: Washington. Soortgelijke voorstellen deden de Britse minister MacMillan en zijn Franse-ambtgenoot Pinay.-- Molotow antwoordde met een breed opgezet, algemeen programma voor uitbreiding; van de uitwisseling tussen Oost en West, waarbij hij een voor stel deed om communistisch China door een achterdeur in- de Ver. Naties te brengien. HU stelde voor. dat de Grote Vïer zich uitspreken als voor stander van het deelnemen aan orga nen als ;de Arbeids- en Gezondheids organisatie van de Ver. door alle sta ten die wensen mee te werken aan het weck van deze organisaties". Molotpw pleitte voor het gemakke lijker maken van de vrije passage van koopvaardijschepen van alle lan den door zeestraten van internationaal belang en voor het wegnemen van be- staandr beperkingen ih zeeverbindin gen jnjet bepaalde staten. Hij sprak blijkbaar over de blokka de vam China, maar hij noemde deze niet ia het bijzonder. Wat- de uitwisseling betreft, beval Molotow aanvullende conferenties over wetenschappelijke en technische kwes ties aan» waaronder het vreedzaam gebrr/ik van atoomenergie voor de volksgezondheid. Minister Molotow heeft zijn Ameri kaanse ambtsgenoot Dulles gisteravond m zijn villa aan het Meer van Genève uitgenodigd en hem op een weelderig dmeir met kaviaar, steur en varkens vlees onthaald. Beide ministers toastten op de goede aöaop van de conferentie en waren de beste vrienden. Tijdens de Armenische cognac na afloop zei minister Dulles, dat hij vroeg weg moest, omdat hij des morgens vroeg naar Spanje moest vlie gen om een lunchafspraak met genera lissimo Franco na te komen. Kort daarop vertrok hij. een der arbeidersgezinnen in dé nieuwe woonwijk. Daarna begaf het gezelschap zich naar „Casa Blanca", het „guest house- van de directie, waar in het huis en i!n de tuin de lunch werd gebruikt en H.M. volop gelegenheid had bij de di- iverse leden van de bedrijfsleiding na dere inlichtingen in te winnen omtrent hetgeen zij gezien had. De Koningin legde hierbij een levendige belangstel ling voor het bedrijf aan de dag en liet zich vooral omtrent verschillende sociale vraagstukken voorlichten. Tegen halfdrie_ werd de tocht voort gezet naar Albina, dat thans weinig bedrijvigheid meer kent. Op de weg er heen werd een kort bezoek gebracht aan de bauxietmijn Ricanau en later werd gestopt bij het Bosnegerdorp Moengotapoe, waar Cianfiscarïe Ban- ketli van Poito Ondro en Petrus Abi- soina van Adjoemakondré hun opwach ting maakten en Hare Majesteit hulde brachten. Albina is het bestuurscentrum van het Marowijne-district. De Koningin bracht een bezoek aan het militaire kampement en dronk thee ten huize van de districtscommissaris, waar en kele notabelen werden voorgesteld. De Indianen en Bosnegers maakten hun opwachting onder leiding van de India- nenkapiteins Ernest en Harry en da Bosnegerkapiteins Lanté en Tikipari. Ook de prefect van Frans Guyana, Malvy, maakte zijn opwachting bij de Koningin. Na terugkeer in Mongoe, werd daar een receptie gehouden. Daarna vertrok de Koningin te voet naar ae „Prospector", hartelijk uitgeleide gedaan door de plaatselijke bevolking eri de autoriteiten, terwijl in de Gotticapol- der een vuurwerk werd afgestoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1