Productschap voor Zuivel Grotewohl wil eenheid op lange termijn Eden gaf geen advies over huwelijk Nieuwe stap van Moskon in Midden-Oosten Langste boogbrug in ons land m OOSTDUITS PLAN IN GENÊVE M Toelating van 18 landen in V.N. 19.000ste schip in de N. Waterweg Dulles bij Franco Ontslag voor 2500 Duitse arbeiders Één dode en twee gewonden op station Koninklijk Paar in Suriname BEZOEK AAN KINDERTEHUIZEN VAN DE BROEDERGEMEENTE 17.000ste schip in de haven Haar keuze Anti-Britse rel in Griekenland Weer over zicht WOENSDAG 2 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 32SG Weerbericht Orgaan voor geheel Duitsland bepleit Londen wijzigt koers Op naar de 20.000 Eisenhower 11 November terug naar Washington? Opstand in Paraguay Troonraad dient ontslag in hij Ben Joessef Audiëntie Debat in het Lagerhuis Wijziging van wet overwogen DE premiers van het Britse gemenebest, die in Juni in Londen vergaderen, zullen waar schijnlijk spreken over een wijzi ging van de wet op de koninklijke huwelijken, daterend van 1772, neemt men in Londense politieke kringen aan. Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, heeft de Britse regering echter geen enkel initia tief in dezen genomen. Ben Joessef sprak niet Pinay Japanse mijnramp eist 55 doden Faure stelt weer de vertrouwenskwestie Ernstig grensincident tussen Israel en Egypte Israël zoekt contact met Arabische leiders Aanrander gegrepen Dordtse stoker verdronken Het weer in Europa Sd o.s o.t Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 f4 li Postbus 1132 Postgiro No. 424519 Klacr.tendienst abonnementen 3830-1930 u Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424S67 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaebtendienst 18.30—1930 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67RB2 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschij'nt dagelijks Tuxum" Directie: C. A. KEUNTXG en Air. K. VAX HOT TEN" O Geldig tot Donderdagavond. AANHOUDEND DROOG Droog weer met weinig bewolking en in de nacht en ochtend hier en daar nevel of mist. Over wegend matige wind tussen Oost en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. 3 November.* zon op 7 33, onder 17.12: maan op 19 44, onder 11.3o. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ./ERLEDEN week is in de Twee- V de Kamer behandeld het ont werp tot het instellen van een pro ductschap voor zuivel. Het ontwerp is aangenomen met de stemmen van de K.V.P. en de F.v.d.A. yoor. De Christelijk-Hislorischen en Antirevolutionairen waren tegen. Het is niet verbazingwekkend dat er nu mensen zijn, die daaruit willen distilleren dat de prot. chr. partijen toch eigenlijk maar conservatieven rijn, die wel in de mond nemen dat ijj Yoor publiekrechtelijke bedrijfs organisatie zijn, maar die als het er op aankomt, hun woorden niet waar ma ken door daden. „Het Vrije Volk" is daar dan ook al mee voor de dag gekomen. Het haalt daartoe zelfs nog even op, dat de beide christelijke partijen inder tijd tegen de wettelijke regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani satie hebben gestemd vanwege een grondwettelijk bezwaar. Maar de schrijver in „Het Vrije Volk" voegt daaraan toe, dat men toen de indruk kreeg dat dit grondwettelijke bezwaar yoor een deel van die groepen een welkome aanleiding was om de P.B.O. en de medezeggenschap der arbeiders ttlf te verhinderen. En ook nu, zo zegt dit blad, had den de tegenstemmers wel heel fraaie argumenten, maar in werkelijkheid steunden zij daarmee het uit-den-tijd- se verzet der werkgevers. HET Is van belang om de „fraaie argumenten" waarvan „Het Vrije Volk" spreekt nog eens even goed uit de doekjes te doen. Want als die argumenten niet alleen fraai, maar ook ter zake en juist zijn, dan heb ben de tegenstemmers gelijk gehad en dan is het betoog van „Het Vrije Volk" dat daar min oorbare bedoe lingen achter zoekt in zijn ware aard duidelijk geworden. Wat is de kwestie? Het productschap voor zuivel is in de afgelopen jaren breedvoerig in de SER. ter tafel geweest. Daar bleek toeh, dat er in werkgeverskringen in bet zuivelbedrijf verzet was tegen de paritaire samenstelling van het be- bestuur van het productschap. De ar gumenten die daarvoor aangevoerd werden doen er niet zo veel toe in dit verband. Zij zijn niet steekhou dend, want de wat eist een paritaire samenstelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, die zich daarte gen verzetten. En van die bijzondere omstandigheden is geen sprake. Dit verzet had tot gevolg dat men In de S.E.R. de zaak niet rijp achtte voor een instelling van het product schap. Want de Centrale Zuivelcom- inissie had geweigerd mee te werken aan een paritaire vertegenwoordiging. En men vermoedde achter die hou ding de overweging dat men het be ter aan de Overheid kon overlaten een productschap met paritair sa mengesteld bestuur op te leggen dan dit zelf tegenover zijn achterban voor zijn rekening te nemen. Onder die omstandigheden was er In de organisatiecommissie van de S.E.R. een grote meerderheid waar- o der ook de K.A.B.- en de N.V.V.- leden.' die er tegen was het pro ductschap op te leggen omdat men daardoor de onwillige werkgevers in de kaart speelde. Het Is namelijk een essentieel be lang voor een bedrijfsorganisatie, dat zü vrijwillig tot stand komt. Wij wil len niet zeggen dat daarbij de Over heid nimmer eens enige dwang mag uitoefenen, maar als de zaak zo staat dat een der zuilen van de bedrijfsor ganisatie uit vrees voor critiek of iets dergelijks de moed blijkt te missen om verantwoordelijkheid te dragen dan gaat het te ver om aan zulk een Zuil toch die verantwoordelijkheid op te leggen. ZO dacht men er aanvankelijk in de S.E.R. over. Ook de K.A.B.- tn N.V.V.-leden, Toen dacht men dog niet dat dit het uit-den-tijdse ver zet der werkgevers in de kaart speel de, Toen had men er oog voor dat hier het belang van het goed werken der bedrijfsorganisatie zelf in het geding Ufas. Want dat goede werken berust c.° do aanvaarding van verantwoor delijkheid en niet op het wegkruipen daarvoor. TOEN de zaak in openbare behan deling In de S.E.R, kwam, bleken de N.V.V.- en de KJLB.-leden overstag te zijn gegaan. Zij waren er voor dat hij de gebleken onwil van de Centrale Zuivelcommissie de Overheid de in stelling maar moest opleggen. De meerderheid van de S.E.R ging daar Biet mee mee. Maar de regering heeft het S.E.R.-advies niet opgevolgd en is toch met een voorstel gekomen. n daar hebben de leden der Frot. Chr. fracties tegengestemd, om pre cies dezelfde reden als men in de S.E.R. had gedaan. Speelde men daarmee bepaalde Werkgevers in de kaart? Mogelijk zou tijdelijk het geval geweest zijn, Maar men moet tenslotte de zaak op haar merites zelf beoordelen. En dan gaat het om de vraag of men °P deze manier een goede bedrijfsor ganisatie krijgt ot niet. Want dit wordt een precedent. Een precedent dat het zich onttrekken aan het vrijwillig dra gen van verantwoordelijkheid in de hand werkt, omdat men dan wel weet dat de Overheid het wel zal opleggen. En dat is een gedragslijn niet ver- DE Oostduitse premier Otto Grotewohl heeft aan de vier ministers van Buitenlandse Zaken, die in Genèvc bijeen zijn, een plan toegezonden voor de gelei delijke hereniging van Duitsland. Men verwacht dat dc Russische minister Molotow het voorstel vandaag of morgen aan de ministersconferentie in Genève zal voorleggen. Het Oostduitse plan voorziet in een geleidelijke toenadering van Oost- en West-Duitsland, die na een bepaalde niet nader aan geduide periode tot herenigipg zou moeten leiden. De uitvoering van het plan zou moeten samenvallen met die van een voorlopig Europees veilig heidsverdrag en de inrichting van een bufferzone, die beide Duitse staten omvat. fl Dit abstracte superkapsel tverd door een Oostduitse kapper gewrocht tijdens een hapuedstrijd in de Britse sector van Berlijn. Zestig minuten, een model met veel en lang haar, plus de nodige smeerseltjes e.d. had kapper Schade er voor nodig. Groot-Brittannié zaï de aanvragen van at!e achttien landen die lid van de Ver. Naties wensen tc worden steunen. Dit heeft een woordvoerder van de Britse delegatie in Genève meegedeeld. Men verwacht dat de V.S. wel en Frankrijk niet hetzelfde standpunt zal innemen. Het besluit zou een stap zijn naar de beëindiging van de jarenlange strijd over de toelating van nieuwe leden tot de wereldorganisatie. Evenals de Amerikanen en Fransen hebben de Britten er tot nu toe op ge staan dat dc aanvrage van elke staat op haar verdiensten bekeken moest wor den. Het Westen betoogde dat de lan- d- als Roemenië, Hongarije, Bulgarije cn Albanië niet voldeden aan de maat staven dei V N. in zake sociale recht vaardigheid en de rechten van de mens. Op de Nieuwe Waterweg is gisteren het 19.000ste schip van dit jaar gearri veerd. Het was het Nederlandse m.s. Njord", afkomstig van Londen. Het schip heeft ligplaats gekozen aan de Parkkade. Cargadoor is de firma Worms Cie. De verwachting is gewettigd dat nog deze maand het 20,000 schip m de Nieuwe Waterweg zal aankomen. enigbaar met het dragen van publiek rechtelijke verantwoordelijkheid. Een democratie, die zichzelf niet aandurft is geen knip voor de neus waard. Dat is de achtergrond van het verzet van prot. chr. zijde. En dl ie CN.V.-organisaties - waartan „Het Vrije Volk" toch wel niet zal durven beweren dat zij tegen bedrijfsorgani satie en tegen paritaire samenstelling zjjn hebben aan de Tweede Kamer geschreven dat zij om redenen van principiële aard liever hadden gezien dat de regering het advies van de meerderheid van de S.E.R. had ge- volgd. En de eventueel als de oppositie geslaagd was in hun vuistje lachen de werkgevers dan? Wel, die zou men op de een of an dere wijze wel het lachen hebben kun nen verleren. De heer Van den Heu vel deed daartoe een suggestie. Maar de socialisten vinden dat mén er dan een potje van maakt. Men moet ech ter niet vergeten dat het hier niet slechts om verleren gaat, maar ook om leren. Het leren dragen van ver antwoordelijkheid. Hot Oostduitse loorstel omvat de in stelling van een raadgevende „raad voor geheel Duitsland", bestaande uit verte gen woordigors uit dc parlementen van Oost- cn West-Duitsland. De raad zal tot taak hebben de hereniging voor te be reiden door vergroting van de samen werking op elk gebied. Aanbevelingen van de raad moeten door beide parle menten worden goedgekeurd. De twee Duitse staten zouden gezamenlijk toe zicht moeten houden op de strijdkrach ten en bewapening. Een belangrijke taak zou zijn het effenen van de weg voor een versmelting van de economische stelsels m de twee gebieden. Het plan beoogt een hereniging waardoor een mi litair neutraal Duitsland ontstaat waar uit alle bezettingstroepen zijn terugge trokken Dit Duitsland zou een eigen leger hebben. Het plan was ter circulatie in handen gesteld van het secretariaat van de con ferentie. De Westelijken weigerden ech ter het te aanvaarden. Het document werd daarom niet aan de vier delega ties als officieel stuk verstrekt. Dinsdag is te Denver bekendgemaakt, dat als vrijwel z.kei verondersteld mag worden, dat president Eisenhower het ziekenhuis op 1' November zal verlaten om naar Washington terug te keren. Dat zat dan twee dagen na een be zoek van president Carlos Castil lo Ar mas van Guatemala aan de Amerikaan se hoofdstad zijn Volgens berichten uit het grensgebied tussen Argentinië en Paraguay is in Pa raguay een militaire opstand uitgebro ken. In de hoofdstad Asuncion zou de staat van beleg zijn afgekondigd. De opstand zou zijn georganiseerd, na dat twee elkander tot nu toe tegenstre vende fracties van de regeringspartij der Colorado's op een kortgeleden ge houden congres besloten in het vervolg samen te werken. De ieden van de Marokkaanse troon raad hebben bij de in Frankrijk aange komen es-saltan Ben Joessef hun ont slag ingediend. Hij heeft het verzoek in overweging genomen. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren in Madrid een uur en veertig minuten met generaal Franco over inter national. kwestie gesproken. Aan het onderhoud werd ook deelge nomen door de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Marlm Artajo. Dulles heeft vermoedeliik o a. aan France gevraagd, mee te werken aan het herstel van de rust in Marokko. Van Franse zijde is de laatste tijd verklaard, dat de opstandelingen in Frans Marokko werden bevoorraad van uit Spaan-Ma- lokko. Dulles is reeds gistermiddag per vlieg tuig naar Genève teruggekeerd. Twee Westduitsc autofabrieken, de Borgward en de Goliath, beide eigen dom van de industrieel Carl Borg ward, zullen tegen het einde van deze weck in totaal 2.500 arbeiders ont slaan wegens toegenomen uitvocr- moeilijkheden, vooral In België en Zwe den. Volgens de leiding van de fabrieken maken nieuwe handelsovereenkomsten tussen Duitsland er. beide landen de handhaving var. het huidige exportpeil onmogelijk. België en Zweden zijn de voornaamste importeurs van deze Duit se wagens. Dn is het eerste bericht over een massaal ontslag :n de bloeiende Duit se auto-industr:e, die in September veertig procent van haar totale pro ductie heeft geëxporteerd. De produc tie in de eerste regen maanden van dit jaar lag 34,6 procent boven die in de eerste negen maanden van 1954. Vanochtend om 6.42 uur is op hei station te Vriezenveen een ernstig on geluk gebeurd. De heer J. S. uit Vrie zenveen, gehuwd en vader van 1 kind, fabrieksarbeider te Hengelo, Is daar bij om hel leven gekomen. Mevrouw Th. K„ 25 jaar oud, werd zwaar ge wond in het R.K. ziekenhuis ia Almelo opgenomen. Mejuffrouw J. S. werd met lichtere verwondingen in het zie kenhuis opgenomen. Haar toestand is bevredigend. Het ongeluk ontstond doordat de trein, die normaal op het tweede spoor binnenkomt, nu op het eerste spoor binnenreed. Daarop bevond zich op dat moment een aantal mensen die de spoorlijn wilden oversteken. De of ficier van justitie mr. W. L. de Walle en de burgemeester van Vriezenveen hebben een onderzoek ingesteld. Waar om de trein op het tweede spoor bin nenkwam staat dchter nog niet vast. "*"V; Oicr het Tunite-Rijnkanaal in liefde hij Zutphcn is de langste betonnen boogbrug in ons land in aanbouw op de plaats, naar in 1945 de Duitsers de oude boogbrug hebben opgeblazen. De brug wordt 68 meter lang en 16 meter breed. De bekisting is nagenoeg gereed. Een dezer dagen zal men kun nen. beginnen met het storten van het beton. KONINGIN Juliana heeft gistermorgen in Alkmaar (Suriname) een bezoek gebracht aan het tehuis voor Hindoe- staanse kinderen van de Evangelische broedergemeente. Dit tehuis bestaat nu bijna 40 jaar. Het werd gesticht cloor het Deense Lutherse Zendingsgenootschap bij het begin van zijn zendingsarbeid onder de Hindoesta nen in Suriname. Het tehj» wil een opvangcentrum zijn van verwaarloosden, wezen, halfwezen en andere hulpbehoevenden en heeft thans de zorg over een 70-tal kinderen, die daar onderwijs genieten en verder hun tijd nuttig doorbrengen. Van Alkmaar begaf de Koningin zich per auto naar Leliendaal, waar zij een kindertehuis voor Indonesische kinderen, eveneens van de Evangelische Broeder Gemeente, bezocht en waar zij tot grote vreugde van de aanwezigen de eerste steen legde voor een nieuw meisjeste huis. Hoewel dit kindertehuis aanvankelijk bestemd was voor het opnemen van kin deren van Indonesische alkomst, zulks naar aanleiding van een griepepidemie, die in 1918 uitbrak, waardoor ten ge volge van het overlijden van hun ouders verscheidene Indonesische kinderen on verzorgd werden achtergelaten, worden thans daarnaast ook Indiaanse kinderen opgenomen. De opzet komt overeen met het kin dertehuis voor Hindoestaanse kinderen te Alkmaar. Thans verleent het kinderte huis te Leliendaal aan een zestigtal kin deren onderdak.. Van Leliendaal ging hei naar Marïën- burg, waar prins Bernhard zich bij hei gezelschap voegde. Suikerplantage .De Prins keerde ierug van een jacht partij. Te Mariënburg brachi het ko ninklijk paar een bezGek aan de suiker plantage van de Nederlandsche Handel- Maatschappij. De productie van suiker is in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Voor de oorlog exporteerde Suriname nogal wat suiker naar Nederland, maar deze cultuur is sterk verminderd, tot zij nu enkele jaren geleden nieuwe impul sen kreeg, vooral doordat in hoge mate tot mechanisatie van deze vorm van landbouw werd overgegaan. Van Mariënburg ging het naar Nieuw Amsterdam, de hoofdstad van het district Commewijne, een plaats, die op het ogen blik niet veel meer betekent dan dat er een strafgevangenis is gevestigd, maar die voor hen. die de geschiedenis van Suriname goed kennen, zeker geen on bekende klank heeft. Het is een stadje met oude wallen, zoals gebruikelijk ver sierd met oude kanonnen en Koningin en Prins lieten zich niet de gelegenheid ont nemen om dit historisch plekje te be zichtigen. Ten slotte stond op het programma een bezoek aan Smalkalden, waar de Billiton Bauxiet-maatschappij in 1941 met een ontginning begon. Tegen zes uur 's avonds zou het ko ninklijk paar weer in Paramaribo terug zijn. Voor de avond in Paramaribo stond een vergadering mei de raad van mi nisters op het programma, waarna een ontvangst zou volgen van de „granmazis" der Boslandcreolen, Deze „granmans" zijn de heersers in het ongerepte oerwoud van Suriname. Letterlijk betekent hel woord „groot-opperhoofd". Oorspronke lijk waren de „granmans" tevens hoge priester, maar doordat de bosnegers voor een deel gekerstend zijn is hun bestuurs functie belangrijker geworden. Het viertal, dat zich voor deze merk waardige audiëntie gereed had gemaakt was Aboikoni van de stam der Saramac- caners, die in boven-Suriname wonen en in Asidonhopo hun centrum hebben, Al fred Abcine van de stam der Matuhari's uit boven-Saramacca met Posoegroenoe als centrum, Akontoe Velanti van de stam der Aucaners, die aan de Tapana- hony wonen en te Drietabbetj'es hun cen trum hebben, en Cornells Forster, die evenals Abone Christen is, van de stam der Paramaccaners, die aan de Maro- wijne wonen en te Langatabbetje hun centrum kozen. In Paramaribo heeft Hare Majesteit een vergadering van de ministerraad bijgewoond. In deze vergadering heeft de Ko ningin een besluit getekend tot gratie aan alle tot tijdelijke straffen ver oordeelden, wier straffen nog niet of nog slechts gedeeltelijk ten uitvoer zijn gelegd. De gratie omvat kwijt schelding van alle straffen van een maand of minder en vermindering van de overige straffen met een vier de. Verder gaven verschillende mi nisters een uiteenzetting over een aantal vraagstukken van algemeen regeringsbeleid, waarover van gedach ten werd gewisseld. Daarbij kwam onder meer tot uiting de bij de Su rinaamse regering levende wens om bij de uitvoering van diverse ont wikkelingsplannen in ruime mate te beschikken over de bijstand van Ne derlandse deskundigen en om de mo gelijkheid te openen Surinaamse jongelui bij verschillende departe menten en instellingen in Nederland ervaring te laten opdoen. Aan het slot van de vergadering heeft de minister-president een natio naal geschenk voor het Koninklijk De Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinay heeft gisteren in zijn ambts woning le Celle Saint-Cloud een bespre king gehad met ex-sultan Ben Jcetsoi van Marokko, die deze week uit balling schap in Frankrijk is teruggekeerd. Men heeft gesproken over de voorwaarden voor de terugkeer van de eens door Frankrijk verjaagde sultan op de thans vacante Marokkaanse troon. Ben Joessefs herstel als geestelijk lei der staat in feite al vast. Maar noch de Marokkaanse nationalisten. dö*h de Fran se autoriteiten wensen dat Ben Joessei zijn oude macht herkrijgt. Wat thans moet worden vastgesteld, is een verde ling van macht tussen de souverein en de toekomstige regering. Zowel de Fran sen als de verantwoordelijke nationa listen zijn van mening dat Marokko een democratische staat moet worden, onder een constitutionele monarchie. Het 1549 ton metende Duitse m.s. „Heluan" is het 17.000ste schip, dat dit jaar de haven van Rotterdam aan doet. Het schip, eigendom van Ernst Komrowski en Co, Abt. Reederei te Hamburg, kwam met erts uit Jossin- fjord en koos vanmorgen ligplaats in Waalhaven 26. Vorig jaar kwam het Liberiaanse s.s. „George" als 17.000ste de haven binnen op 14 December. Paar aangeboden. Dit bestaat uit een cassette van Surinaams satijnhout met een vijftigtal typische Surinaamse foto's. De cassette draagt het Suri naamse wapen en een gouden herin neringsplaatje. In het dorp Kabel, diep in het binnenland tan Suriname, dat HJI. koningin Juliana en Z.K.ll. prins Bernhard per corjan! bezochten, be zichtigde II.M. de Koningin het Juliana-haspitaal tan de Evangelische broedergemeente. De joto loont de vorstin in het kinderznaltjc. In het lagerhuis heeft premier Eden in antwoord op een vraag van een Labourafgevaardigde verklaard dat hij sterk aan de mogelijkheid van wijzi ging van deze oude wet heeft gedacht. Hij zei dat bjj de jongste gebeurtenis sen het advies van de regering niet door de Koningin is gevraagd. De rege ring heeft ook geen advies gegeven. Het Lagerhuislid Lipton, die de vraag stelde en toelichtte, werd onderbroken door kreten als: „Trek die vraag in". De wet bepaalt, dat leden van het Koninklijk Huis beneden 25 jaar voor een huwelijk toestemming aan de sou verein moeten vragen. Boven de 25 jaar moeten zij de Kroonraad een jaar van tevoren in kennis stellen van een voor genomen huwelijk en de toestemming van het parlement hebben. Premier Eden heeft gisteravond een bezoek aan de Koningin gebracht tij dens dc gebruikelijke audiëntie op Dins dagavond. Van regeringszijde is mede gedeeld dat Eden van plan nvas de Koningin te zeggen dat de regering .be reid is alle mpgeRfke schikkingen- te- treffen om in de> onmiddellijke toekomst aan de wensen van de Prinses tegemoet te komen. De ministers zouden bereid zijn het aantal openbare verplichtingen voor prinses Margaret te bekorten, daar het mogelijk is dst zij enige tijd niet in de publieke belangstelling wenst te staan. ÏN de beshssmg van prinses Mar garet heeft ons niet slechts getrof fen dat hier een vrouw haar liefde tot een man ondergeschikt maakt aan wat zij als haar plicht ziet tegenover haar land en het vorstenhuis, waartoe zij behoort. tfeel meer treft het dat deze vrouw op een zo geëxponeerde plaats baar persoonlijke verlangens gevangen geeft under wat zij, als lid van de Kerk van Engeland, ziet als de eis van Gods Wet. Dat is een groot ding. Velen zullen zeggen: Deze vrouw offert haar geluk aan traditie of aan een verouderde hu welijkswet, of aan een dynastiek be lang of aan het landsbelang. En in ze kere zin is iets daarvan wel zo. op de een of andere manier. Maar we mogen er wel bij bedenken dat men aan het onderhouden van de Wet Gods zijn geluk nooit kwijt kan raker.. „Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten". Bij anti-Britse betogingen in de Griek se stad Patras zijn gisteren 35 politie mannen en 40 burgers gewond geraakt. Grote aantallen studenten trachtten Britse gebouwen in de stad te bestormen uit protest tegen het Britse beleid jegens het eiland Cyprus, dat aansluiting bij Griekenland wenst De politie dreeft de demonstranten echter terug. Door een gasontploffing In een grote kolenmijn op liet Noordelijke Japanse eiland Hokkaido zijn gisteren minstens 55 mijnwerkers om het leven gekomen. Aanvankelijk waren 82 personen inge sloten. Volgens de politie zijn 27 mijn werkers gered, maar zij zotider er zeer ernstig aan toe zijn door het inademen van levensgevaarlijke dampen. Dit is de grootste mijnramp die Ja pan sinds het einde van de tweede we reldoorlog heeft getroffen. Premier Faure heeft in de Nationale Vergadering de vertrouwenskwestie verbonden aan het wetsontwerp van vervroegde verkiezingen fa December. In een gevecht met een Israëlische patrouille op Israëlisch grondgebied zijn Dinsdag drie F.gvutische commando's gedood. Het gevecht werd 25 kilometer ten Oosten van de strook van Gaza ge leverd, aldus eer, Israëlische militaire woordvoerder te Jeiuzalem. Molotow zou een hoogst geheime nieuwe stap genomen hebben om de Russische macht fa het Midden-Oosten te vestigen. Israëlische woordvoerders hebben meegedeeld, dat dit geschiedde, toen Molotow antwoordde op de protesten van de Israëlische premier Mosje Sja- rett tegen het toestromen van rode wa pens naar de Arabische buren van Is raël. Op aandringen van Molotow heeft Sjarett geweigerd de juiste aard van het Russische antwoord aan de pers be kend te maken. Dit is echter te voorschijn gekomen uit de ontmoeting van de staatslieden van een van de grootste met die van een van de kleinste landen ter wereld. Molotow wilde zich niet geheel doof houden voor de klacht van Sjarett, dat de verkopen van wapens van het Sow- v, tlM* - De nieuwe Israëlische premier, Da vid Ben Goerlon, heeft in een toespraak tot de Israëlische volksvertegenwoordi ging, uitgesproken bij het voorsteilen van de door hem gevormde coalitiere gering (waarin vijf partijen zijn vertegen woordigd). aangeboden zo spoedig moge lijk besprekingen te voeren met zijn Egyp tische ambtgenoot Nasser, „of met wel ke andere Arabische leider (s) ook", om te pogen tot ecu regeling van de ge spannen verhouding tussen Israël cn zijn Arabische buurstaten te komen, „zon der dat hierbij tevoren voorwaarden zijn gesteld". Ben Goerion vervolgde: „Het volk van Israël zal niet als vee ier slacht bank worden geleid. Elke aanval op Israels vrede is een aanval op de vre de fa hei Midden-Oosien. jetblok aan de Arabische landen de vei ligheid van Israël in gevaar brengen. De besprekingen van militaire en an dere aspecten met betrekking tot het Midden-Oosten tussen de twee landen zullen voortgezet worden vermoedelijk In Moskou via diplomatieke kanalen. Uit Sowjetkringen te Genève wordt vernomen dat Moskou wellicht de for mele ontbinding zal vragen van het pact van Bagdad in ruil voor een toezegging van met-ingrijpen in het Midden-Oosten, De diplomatieke vertegenwoordigers van de Sowjet-Unie in het Midden-Oos ten zullen spoedig bijeenkomen om de diplomatieke toestand in dat gebied te bespreken, meldt het radiostation in d& Jordaanse sector van Jeruzalem. (Van onze correspondent.) Een 60-jarige Amsterdamse dame, die familie wilde bezoeker in de Ooievaar straat te Zaandam, werd nabij het Volks park aangerand. De vrouw wist zich ios te rukken en haar hulpgeroep werd ge hoord door een voorbijganger. Deze zette met zijn bromfiets de weg vluchtende man na. Hij kreeg hulp van een militair. In een doodlopende steeg wist men de onverlaat te grijpen: een 37-jarige on gehuwde man uit Hoorn, die in Zaan dam werkzaam is. Hij werd in het nolitiebureau ingesloten. In de Merwedehaven te Dordrecht is gistermorgen gevonden het stoffelijk overschot van de heer H. van Eijns- bergen. gewoond hebbend Musishof, die sinds Zondag vermist werd. Waar schijnlijk is de heer Van Eijnsbergen, die stoker was op de sleepboot „Sa- bre" bij het aan boord gaan in het water terecht gekomen. DE BILT, Woensdag 2-11-55 10 uur: Op het Europese vasteland staat het weer op het ogenblik onder invloed van een hogedrukgebied met centrum boven West-Rusland, dat voor weinig wind en bewolking zorgt. Dientengevolge kon het kwik van nacht weer onder het vriespunt dalen. Woensdrecht meldde Woensdagmorgen zelfs 5 graden vorst. Op de Atlantische Oceaan bevinden zich enkele zeer actieve depressies, waar van er één een orkaan veroorzaakt in de wateren tussen Groenland cn IJsland. Een andere depressie bevond zich Woens dagmorgen ten Zuidwesten van Ierland. Zij trekt in ongeveer Noordelijke rich ting en brengt regen en wind in Ier land en een deel van Engeland. In ons land zal het weer echter niet veel in vloed van deze depressie ondervinden. De regenkansen blijven ook Donderdag iclein. Er komt iets meer wind, maar de aanvoerweg^ van de lucht blijft conti nentaal, zodat de kans op vorst in de nacht vooral in het Oosten van het land groot blijft Weerrapporten van hedenochtend 7 uur Station I Weer Helsinki Stockholm Oslo Kopenh, Aberdeen Dublin loonden A'rinm Brussel Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfon München Züiich Genève Locamo Wenen Innsbruck Rome 1. bew. geh new mist z\v bew. zw bew. or.be w. nevel mist r ttbew. nevel zw bew zw. bew nevel nevel nevej nevel neve] regen ijzel nevel onweer 64 BS O tfi ZZW 3 -4 0 WZW 2 3 O O 1 -2 0 Z 2 3 Z 3 5 0 OZO 3 1 0 O 4 -3 0.2 OZO 2 «2 0 wlndsül -3 0 ZZO 3 12 windstil 5 8 N W 1 12 13 O 3 -3 0 NO 3 -2 0 windstil 0 windstil 2 OI ZW 3 5 1 windstil 7 4 ZO 8 3 windstil 2 0 KNO 3 16 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1