Grondwets herziening Ook de heren Stapelkamp en Van clen Heuvel zien af van candidatuur Nobelprijs voor de vrede s DULLES IN GENÈVE: Duitse eenheid middel Koningin bracht groet over van moeder ige strij d in Sinaïwoestijn BESLUIT WEGENS HOGE LEEFTIJD In 1956 nieuwe conferentie? Minister Algera komt de Kamer tegemoet Nationale feestdag REEDS 270 DODEN GEMELD Israël en Egypte feller slaags dan ooit in 1948 Inbraak leverde 15.000 op mm W eeroverzicht VRIJDAG 4 NOVEMBER DERTIENDE JAARGANG No. 3222 Weerbericht "N A: AAR wij vernemen zal dr. J. Schouten, de voorzitter van de A.R. Ook andere personen worden verhoord Minister zwaaide met stembiljet BEZOEK AAN NEDERLANDSE BOEREN IN SURINAME Saarlandse regering keurt onhverp-kieswet goed Syrië zal Egypte steunen (Van onze parlementaire redacteur) Tweede-Kamerfractie, het volgend jaar bij de algemene verkie zingen niet optreden als lijstaanvoerder van de Anti Revolutionnaire partij en zal hij zich voor de nieuwe parlementaire periode na de verkiezingen niet meer beschikbaar stellen voor e<?n zetel in de Tweede Kamer. Dr.-Schouten evenals de A.R Tweede-Kamerleden, de heren A. Stapelkamp en Chr. van den Heuvel, hebben aan het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen bericht, dat zij vanwege hun hoge leeftijd niet meer voor de candidatuur voor het lidmaat schap van de Tweede Kamer in aanmerking wensen te kernen. Volgens United Press ovenvegen de Westelijke ministers van Bui tenlandse Zaken te Geneve de mogelijkheid van een nieuwe viermogendhedenconferentie met dc Sowjct-Unic in de loop van 1956. Op deze conferentie zou opnieuw moeten worden getracht de impasse over Duitsland te doorbreken. VcrHchtiiigsconlrole: 400 bekeuringen Moord te Hardertvijk COTY NAAR CHILI Positie zeelieden- oorlogsslachtoffers DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken; John Foster Dulles, heeft gisteren op de conferentie in Genève tegen zijn Russische collega Molotow r "x 0NJNG1N Juliana, die gisteren in Westelijk Suriname ver schillende door Nederlanders gedreven boerderijen bezocht, had voor enige families een bijzondere boodschap Bij ten tocht per jeep in de omgeving van Wageningen bracht zij de families Ooggen-Rocken en v d. Eynclen de groeten over van moe der in Nederlanddie daarom had gevraagd. Een extra groet moest de Koningin overbrengen aan de kleinzoon Jacquie v. d. Eyvdm. n/~)DrrrmnT-TT DP DE1 |in Wageningen oog een bezoek ge- dUL' X X (JL'li 1 'JL I Cv bracht aan het gemaal, de rijstpellerij gezegd dat het grootste gevaar dat het Duitse militairisme zal her leven ligt in het laten voortduren van de verdeling van Duitsland. Een nieuwe Westelijke poging inzettend om Molotow dichter bij de Westelijke ideeën over de her eniging van Duitsland te brengen, beschuldigde Dulles in feite Molotow er van bevreesd te zijn voor de resultaten van geheime en vrije verkiezingen voor heel Duitsland. rjp WEEHONDERD Israëliërs en zeventig Egypfenaren zijn volgens onbevestigde berichten gedood by dc zware gevechten (o,a. loopgraafgevechten van man tegen man), die zeventien uur lang gewoed hebben in het grensgebied bij El Auja in de Sinaïwoestijn. Tijdens een grootscheepse tegenaanval met pantsereenhedén hebben Egyptische strijdkrachten gistermiddag de voorpost El Sabha op de Israëlische "strijdkrachten heroverd, is van Egyptische .zijde meegedeeld. De voorpost was de nacht tevoren 'door de Israëliërs ingenomen Langs een front van dertig mijl van Gaza tot El Auja werd gistërèiï gevoch'ten. De gevechten warén de bloedigste sinds het sluiten van de Palestijnse wapenstilstandsovereenkomst in 1948. Op sleepboot NAAR PARADISE Drie tuiliioen Britse arbeiders eisen loons verhoging foorstellen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teisf. 115700 u 1 'i Postbus 102 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18JS()-1P30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570*) "s-Gravenhage: Htivgeneplein i Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 H.: Tel 362509 Schiedam; Lanee Kerkstraat 24b Telefoon 67883 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse mimmers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KKCXIN'G en Mr. K. VAN HOUTEN O O Geldig tot Zaterdagavond, opgemaakt te 11.15 trar. ZACHT Veel Bewolking met plaatselijk wat regen. Zwakke tot matige Zuidelijke wind. Aanhoudend zacht. ZON EN MAAN 5 November: zon op 7-42, onder 17.05: maan op 22.19. onder 13.07. s Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT (,l de verkiezingen van liet volgend \j laar zal het niet slechts gaan om de normale perodieke vernieuwing van de Tweede Kamer doch zal te vens bet oordeel der kiezers gevraagd worden over een aantal ontwerpen tot wijziging van de Grondwet. In de vorige parlementaire periode rijn er ook een aantal wijzigingen van de Grondwet aan de orde geweest. Maar daar is tijdens de "arlementtire behandeling het een en under van ge sneuveld. Tot het belangrijkste wat tot stand kwam hoorde een aantal wijzigingen van bepalingen betreffende de buiten landse betrekkingen. De regering is nu van mening dat er ter zake van dit ondeiwerp nog een aantal veranderin gen moet worden aangebracht. Deze herziening beperkt zich echter, naar het oordeel er regering, tot techni sche wijzigingen. Wij gaan daar thans niet nader op in. Wij zullen daar in een later sta dium op terug komen. DE regering heeft ook een aanta' andere wijzigingsvoorstellen inge diend. De eerste twee daarvan hebben be trekking op de uitbreiding van het aan tal leden vari de Eerste en van dt Tweede Kamer, resp. met 25 en 50 le den. Deze voorstellen zijn vier jaar gele den ook reeds ingediend. Zij zijn toen in de Eerste Kamer verworpen. Daar bij heeft een belangrijke en waar schijnlijk overwegende rol gespeeld dat destijds in de Tweede Kamer een amendement-tndriessen is aanvaard, waardoor stemoverdracht mogelijk ge maakt werd. Stemoverdracht wilde zeggen in dit verband dat onder be paalde omstandigheden met-aanwezige leden hun stem zouden kunnen laten uiibrengen door collega's, die wel aan wezig zijn. Niet ten onrechte had de Eerste Kamer daar bezwaar tegen. De regering is van mening dat tegen de zaak van de uitbreiding zelf. ook bij de Eerste Kamer, geen bezwaar be stond en daarom heeft zij de zaak op nieuw aanhangig gemaakt. De bedoe ling is dat de partijen bij de komende verkiezingen rekening zullen houden met de uitbreiding, zodat de Kamers nadat de ontwerpen tot herziening in tweede lezing zullen zijn aangenomen san de hand van de eandidatenlijsten lullen worden aangevuld. EEN volgend ontwerp tot herziening der Grondwet heeft betrekking op de positie van de Provinciale Staten. Voorgesteld wordt de eis van ko ninklijke goedkeuring voor verorde ningen van de Provinciale Staten te laten vervallen. Ook wil men laten vervallen de beperking van hst aantal zittingen der Provinciale Staten, zodat het mogelijk kan worden dat de Pro vincial e Staten zo dikwijls vergaderen als de commissaris of Gedeputeerde Staten of een vijfde deel der ledeh het nodig oordelen. Men wil ook schrap pen ie bepaling dat de commissaris der Koningin belast is met het toezicht op de verrichtingen der Staten. Tevens wil de regering de bepaling van de zittingsduur der leden en de bepalin gen omtrent de door de leden af te leggen eden beloften uit de Grond wet naar de wet overbrengen. Een soortgelijke regeling bestaat reeds ten aanzien van de Gemeenten. De bepalingen der Grondwet ter. eanzien van de Provinciale Staten zijn nog al stringent. Dat stamt nog uit de periode dat het Koninkrijk der Neder landen werd gevestigd, toen men be ducht was voor de herleving van het provinciale particularisme uit de tijd van de Republiek. Men is toen. door vree.-, gedreven, wei iets te ver ge gaan en heeft de provinciale zelfstan digheid te zeer aan banden gelegd. Het onderhavige voorstel is een begin van het scheppen van mogelijkheden om aan de provincies wat meer armslag te geven, hetgeen wij niet an ders dan kunnen toejuichen, en waar voor ook in .et ontwerp a.r. program van actie het pleit gevoerd wordt. DAN is er nog een voorstel tot het toevoegen van een nieuw additio neel artikel luidende; De wet regelt het toezicht op de gemeenten in door inpoldering verkregen gebieden, welke nog geen deel uitmaken van een pro vincie. Het artikel heeft betrekking op de IJselmeerpolciers. Gelijk bekend, is de regering nog niet in staat (en aan zien van de orovinciale indeling van de bestaande en nog te scheppen IJsel- meerpolders een beslissing te ne men. Maar men wil wel tot gemeen tevorming overgaan. Het toezicht op de gemeentebesturen berust echter 1 rachtens de "rondwet voor een be langrijk deel bij Gedeputeerde Staten. Hier zou dus een vacuum ontstaan. En daarom is een tijdelijke regeling bij de wet van it toezicht noodzakelijk. Het voorgestelde artikel garandeert daar de mogelijkhe.d voor. VERVOLGENS is er nog een ont werp, dat betrekking heeft op het pensioen voor aftredende leden van de Tweede Kamer. Tot dusverre is het zo dat dit pen sioen in de Grondwet geregeld is en dat het onmiddellijk ingaat na aftre den. De regering wil dit voortaan bij de vret regelen, een wet die_ met een twee-derde meerderheid moét worden Dr. J. Schouten gaat de Kamer verlaten nr. J. Schouten, die np t2 Augustus 1883 word geboren, is sinds 20 October 1918, dus 37 jaren, lid van de Tweede Kamer. Tot 1931 was hij de finaneieei- cconomische expert van dc A.R. Twee de-Kamerfractie, waarvan hij in 1933 de voorzitter iwerd. Na de bevrijding, in 1945. kwam dc leiding var. de Anti Revolutionairen zowel binnen als buiten de Tweede Ka mer in zijn handen, nadat hij tijdens de bezetting vele jaren als politiek ge vangene in Duitse concentratiekampen doorbracht. Enige maanden geleden trad de heer Schouten af als voorzitter van de A.R. partij. Thans heeft dr. Schouten de wens te kennen gegeven zich volgend jaar ook terug te trekken uit de Tweede Kamer. De heer Chr. van den Heuvel werd geboren op 12 Februari 1887. Voor en na de oorlog was hij de financiële en fiscale deskundige van de A.R. Twee de-Kamer-fractie-. Ook trad hij in sommige agrari sche vraagstukken sterk op de voor grond. Jarenlang •was.hij .voorzit ter van de Chr Boeren- en Tuin- dersbond. Sinds 12 Octo- ber 1922 was de Chr. v. d. Heuvel hv. d. Heuvel lid van dé Tweede Kamer. De Nobelprijs voor de vrede voor 1954 is toegekend aan hel bureau van dg Hoge Commissaris van cic V.N, voor de vluchtelingen. Bij de officiële bekendma king hiervan verklaarde liet Nobelco- milé van het Noorse Storting (parle ment)dat de vredesprijs voor 1955 tot volgend jaar gereserveerd zal blijven. Het bureau waaraan dc prijs is toe gekend staat onder leiding van de Ne derlander dr. G. J. van Heuven Goed hart. De prijs wordt zelden aan een orga nisatie toegewezen. De laatste keer dal dit gebeurde, was in 1943 aan dc Ame rican Friends Service Committee (Qua kers' en aan de raad van deze orga nisatie te Londen. In 1953 werd de prijs toegewezen aan generaal George C. Marshall. In 1952 ging de prijs naar Albert Schweitzer. De Nobelprijs voor de vrede werd in 1911 toegewezen aan de Nederlandse rechtsgeleerde en hoogleraar T. M. C. Asser. De waarde van de thans toegekende prijs bedraagt 181.650 kronen (ongeveer 130.000) gulden. De Amerikaanse minister van Buiien- landse Zaken Dulles heeft reeds gezegd, dat er ten aanzien van de kwestie der Eutopese veiligheid in belangrijke mate overeenstemming is bereikt. Hij zon nu de hoop koesteren, dat Oost en West voldoende dicht tot elkaar kunnen komen om verdere bestudering van dit probleem aan een commissie van deskundigen op te dragen. De resterende geschillen zouden op een nieuwe conferentie van de Grote A ier behandeld moeten worden. De controle op de verlichting, die gis teravond in Rotterdam weer tussen 7 en 9 uur is gehouden, leverde ditmaal ongeveer 400 bekeuringen op. aangenomen. Daarbij zit de bedoeling voor om het mogelijk te maken dat in plaats van een dadelijk ingaand pensioen een uitgesteld pensioen wordt toegekend, gepaard aan een overbrug gende aflopende uitkering aan aftre dende leden. Ook dit voorstel schijnt een verbe tering van de bestaande toestand in te houden. De heer A. Stapelkamp werd op 27 Februari 1886 ge boren. Hij was na de bevrijding eni ge tijd voorzitter van het Chr. Nat. Vakverbond. Op 4 Juni 1946 werd de heer Sta pelkamp beëdigd als lïa van de Tweede Kamer, waar hij voor de A.R. Kamerclub als woordvoerder optrad in alle so- Dr. L Schouten A. Stapelkamp ciale vraagstukken. Een geyolg van het verhoor van de 22-jarige ex-militair L. P. uit Amster dam is, dat er nog een aantal andere personen verhoord zal worden rtaa-r aanleiding van de moordaanslag op mej, Dieuwerkc van de Vlegel by Har derwijk. Hoewel P. veel gefantaseerd moet hebben, schijnen er toch nog en kele kleine aanknopingspunten aan het licht gekomen te zijn. Naar aanleiding van de oproeip tot de anonieme briefschrijfster heeft de Jus titie. behalve een anonieme telefonische inlichting, inmiddels ook nog enige schriftelijke inlichtingen gekregen, waar van de afzenders zich echter eveneens in de anonimiteit hebben gehuld. René Coty, president van de Franse Republiek, zal volgend jaar vermoe delijk in Maart een bezoek brengen aan Santiago (Chili), aldus heeft de Chileense ambassade gisteravond be kend gemaakt. Verwacht wordt, dat andere Zuid- Amerikaanse landen Coty eveneens zul len uitnodigen een bezoek te brengen. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Algera heeft hedenmiddag in de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij bereid is een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het directoraat-generaal voor de scheep vaart de wet inzake dc verzorging van de zeelieden-oorlogsslachtoffers uitvoert cn naar de mogelijkheid van de inschakeling hierbij van de buiten gewone Pensioenraad en de Centrale Raad van Beroep. De bewindsman rasddde de Kamer san het in behandeling zijnde wets ontwerp tot verbetering van de positie der z-ceiiedcii-oorlogsslachtoffers thans te aanvaarden en de zaak van de in- schaekling van de Buitengewone Pen sioenraad cn de Centrale Raad van Beroep opnieuw aan de orde te stel len bij hel wetsontwerp tot wijziging van alk: pensioenwetten, welk wets ontwerp eveneens bij de Kamer is in gediend. doch waarvan nog geen voor lopig verslas is verschenen. De minister zou middelerwijl het door hem gewenste onderzoek kunnen instel len en het resultaat daarvan in de me morie van antwoord willen opnemen. De heer Koersen (K.V.P.) trok daarop zijn amendement in en diende een motie in die door alle Kamerfracties werd gesteund cn waarin de inschakeling van de Buitengewone Pensioenraad en de Centrale Raad van Beroep wenselijk wordt geoordeeld. Het wetsontwerp werd daarna zonder hoofdelijke stemming aanvaard, evenals de motie. Donderdag is de keizer van Ethiopië symbolisch opnieuw bevestigd als hoofd van de staat. Het hoofd van de kerk gaf de keizer, omringd door zjjn prinsen cn groten des lands*- de wijding. De kroon met de leeuw werd op het altaar in de Sint Joriskcrk. de kerk. waarin de kro ningen worden gehouden, geplaatst. Bij duizenden waren de onderdanen naar Addis Abeba gestroomd De kerkelijke pplechtighcid, waarbij gebed en gezang elkaar afwisselden, duurde twee uur. GELIJK te verwachten was heeft de geslaagde herdenking van het teit dat wij voor tien jaar werden be vrijd degenen die de vijfde Mei als de jaarlrkse nationale feestdag willen proclameren er to gebracht deze zaak opnieuw op net tapijt te brengen. Wij zijn van mening dat men als re gel niet zo kort na elkaar als de Be vrijdingsdag op Koninginnedag volgt ♦wee nationale feestdagen kan hebben. Wij duchten daarvan schade voor elk der feestdagen en daarom moet er een nattonaie feestdag zijn. Wij geven de voorkeur aan de Ko ninginnedag ais nationale feestdag. Dat is een oude nationale traditie. Wij zouden er daarbij vóór zijn om j iedere vijf of tien iaar op grootscheep se wijze de vijfde Mei te herdenken. Als men dat zo om de vijf of tien jaar doet «an die -«ag dan een zeer bijzon der reliëf verkrijgen. NIUEiEElE* P IVIER kliniek. Bij hotel ,,De Wereld Al vroeg bereikte gistetmorgen Hr. Ms. „Wiilem van der Zaan" met aan boord H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard de monding van de Nickcrie-rivicr in Suriname cn bij het passeren van de hoofdplaats van het district kwamen de districtscommissa ris, dc heer W- Howitt, en de directeur van dc stichting tol ontwikkeling van dc machinale landbouw in Suriname, ir. L. G. Witte, aan boord. Deze laatste gaf tijdens de tocht naar Wageningen. die tot negen uur duurde, een uiteenzetting van de ontwikkeling van de polder in dit gebied, waar Hol landse boeren rijst verbouwen. Er is op het ogenblik 5.000 ha ontgonnen en hiervan is thans 2.000 ha beplant. Het project is een onderdeel van het tien jarenplan. De polder ligt te midden van de drassige wildernis van het oerwoud. Het is de bedoeling, dat er grote boer derijen zullen verrijzen van ieder rond 72 ha, geschikt voor de mechanische landbouw. Naast rijst zal ook soja wor den verbouwd. Hoewel de boerderijen in de eerste plaats door Nederlanders zullen worden „bemand", is het de be doeling. dat ook Surinamers hier de hand aan de ploeg zullen slaan. Heten V eushaaffor. Amerikaans mil lionaire, fahrikarite van cosmetische producten en eter-presidente van een grote fabriek van imtrunintum din hoofdzakelijk voor de Amerikaanse marine werkt is voor een bezoek aan ons land aangekomen. Zij zal zich hier tc lande speciaal interesseren voor het verlenen van hulp aan. slacht offers van de kinderverlamming:. Onze fotograaf maakte deze opname van haar tijdens dn persconferentie in het Amsterdamse AmstelhoteL De nieuwe Saarlandse regering heeft Donderdag haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp-kieswet. voor de ver kiezingen van 18 December. Het ont werp. waarvan de tekst niet bekend is gemaakt, zal onverwijld bij de Landdag worden ingediend. In Wageningen volgde de officiële begroeting en daarna werd overgestapt op de sleepboot ..Beatrix", waarmee een tocht door de irrigatiekanalen werd gemaakt. Verschillende in ex ploitatie zijnde boerderijen werden daarbij bezocht. Bij boer Van der Beek dronk de Koningin een kopje koffie, terwijl de Prins de familie Perdaems bezocht. Ruim anderhalf uur duurde dexe tocht met de „Beatrix". Hierna werd volgde als besluit van dit bezoek een huldiging door de bevolking. 's Middags roer het gezelschap naar Paradise, Iets verder de Nickerie- rivier op. In auto's maakte men een tocht door het Nickerie-district, waar bij o.a. een kort bezoek werd gebracht aan het experimenteel bedrijf In de Prins Bernhardpolder. Schoolkinderen brachten in Hamptoncourtpolder het koninklijk paar een zanghulde. Terwijl de Koningin in de Westelijke polders een ziekenhuis bezocht, in specteerde prins Bernhard een kam pement van de Koninklijke Land macht. Ook de Corantijn- en Clara- oolrlers werden bezocht en daarna ging het terug naar Nieuw Nickerie. waar ten huize van de districtscommissaris een receptie werd gehouden met als een der gasten de gouverneur van Brits-Guyana, sir Patrick Rennison, die hier zijn opwachting kwam maken. Terwijl de bevolking vuurwerk af stak. begaven Koningin en Prins met hun gezelschap zich weer aan boord van de „Willem van der Zaan" en werd weer zee gekozen, ditmaal om tijdens de nacht naar Coronie te varen. Drie millioen Britse arbeiders in de machine-industrie hebben Donder dag grote loonsverhogingen geëist, waardoor de exploitatiekosten van de belangrijkste Britse export-indus trieën met ruim 1.000.000.000 gulden per jaar zouden stijgen. Een Oostduits stembiljet in de hoogte houdend, zei Dulles dat vrije verkiezin gen altijd risico inhouden. HU drong er bij de Sowjet-U'nie op aan niet voor stellen tc komen voor dc Duitse eenheid via vrije verkiezingen en herhaalde zijn bezwaren tegen de oprichting van een ..al-Duitse raad". Dulles was van mening, dai de confe rentie tot dusverre aangetoond bad. dat overeenstemming over de Europese veiligheid in het verschiet ligt. voorop- gestéld dat ook voortgang gemaakt kan worden bij de besprekingen over de hereniging van Duitsland. De dringende taak van de Grote Vier is zich nu op de hereniging tc concentreren, zei hij. De blijvende verdeeldheid van Duits land levert het grootste gevaar voor een wcdci geboorte van het Duitse militarisme op, juist zoals de maatregelen na de eerste wereldoorlog meegeholpen hebben aan dc opkomst van het nazi-militarisme. verklaarde dc Amerikaanse minister. Molotow interrumpeerde hier datj Hitier door vrije verkiezingen aan dei macht was gekomen. Dulles antwoorddei dat Hitler terrein had verloren, bij dei laatste vrije verkiezingen in Duitsland.' Hel feit dat Hitier stemmen had gekre gen, vond zijns inziens zijn oorzaak in het herleefde Duitse militarisme. De zesde zitting van de conferentie werd na een vruchteloos debat van vier Ulir verdaagd. Dezelfde onderwerpen veiligheid en hereniging zullen van daag opnieuw besproken worden. Vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en Frankrijk zyn Donderdag in New York met de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Hammars- kjocld, „dringende" besprekingen begon nen over de gevechten tussen Egypte en Israël, De drie landen hebben zich bjj de drïemogendhcdenverklaring van 1950 verbonden de grenzen van Israël cn de Arabische nabuurlanden te waarborgen. Gvuot-Brittanflië heeft bij Israël ge protesteerd tegen de aanvi.i op de Egyptische buitenpost El Sabha. Van Israëlische zijde is medegedeeld dat de Israëlische strijdkrachten 'de op dracht hadden de Egyptenaren uit Israël te verdrijven. Een woordvoerder zei dat deze opdracht gistermiddag om twaalf uur voltooid was en de Egyptische troe pen in Egypte waren teruggeworpen, ..waar zij thuis horen". Tijdens afwezigheid van de bewoners heeft men gisteravond omstreeks half tien ingebroken in de woning van een 51-jarige caféhouder aan het Noordplein te Rotterdam. Uit een muurkast werd een metalen geldkistje gestolen met 15.000.Het geld bestaat uit coupures van I0O0, 100. 50 cn 25. De recherche van het bureau Bergsingcl stelt een onderzoek in. Omstreeks het tijdstip dat de aanval in de El Auja-zone ondernomen werd. hebben dé Israëli's de waarnemers .der V.N. in de gedemilitairiseerde zone ver zocht in hun kwartieren te blijven „voor hun eigen veiligheid". De verbindingen der V.N. waren verbroker.. Volgens een Egyptische verklaring zouden de Israëli's 3000 man troepen in de strijd geworpen hebben bij de aan val op het Egyptische garnizoen EI Sabha. dat slechts 100 man sterk zou zijn. Radio-Caïro beeft een verklaring van premier Nasser uitgezonden, waarin deze zegt, dat de „Israëlische aanval be wijst, dat premier Ben Goerion niet op recht was toen hy zijn vredesaanbod: deed". „Tien uur na zijn verklaring vielen drie bataljons infanterie, gesteund door de luchtmacht de Egyptische post EU Sabha aan", aldus deze verklaring, De secretaris-generaal der V.N., Harit- inarskjocld heeft Donderdag de verte genwoordigers van Egypte cn Israël „zekere voorstellen" doen toekomen voor ,,!iet herstel van orde en stabili teit in dc gedemilitariseerde zone van El Auja". zo is officieel te New York medegedeeld. Tegeujk werd bekend gemaakt, dat Hammarskjoeld tegenover dc Israëli sche afgevaardigde uiting had gegeven aan zijn „ernstige bezorgdheid" over de jongste actie van de Israëliërs. Hierbij had dc secretaris-generaal in 'net bijzonder geprotesteerd tegen het feiu dat de Israëliërs de bewegingsvrij- hei ei van dc waarnemers der V.N. on- middellijk vóór cn gedurende hun aanval hadder. belemmerd. Een B-itse woordvoerder zeide. dat de Britse delegatie was geraadpleegd en dat zij de voorstellen had goedgekeurd., I De voorstellen worden niet bekend ge maakt. omdat zij onderwerp van onder handelingen tussen de betrokken delega ties uitmaken, zo meent men in krin gen der V.N. 2ij zijn tevens gedaan uit r.sam van het hoofd van de wapenstil- i standscommissie generaal Burns. Van officiële zijde wordt te Damascus vernomen dat Syric Egypte heeft ver zekerd dat het gereed is onverwijld tot elke militaire actie, die in het Syrisch- Egyptische verdedigingsverdrag wordt 1 voorzien, over te gaan. i Dc Syrische premier Said Ghazzi heeft in een commentaar op de gevechten in j het gebied van El Aoedja verklaard: „Wij hebben een dergelijke verraderlijke han- deling der Israëliërs wel verwacht. Doch wij geven niet om het aantal Arabische slachtoffers van de Israëlische aanval. omdat wij in een strijd op leven en dood i verwikkeld zijn". In Ar buurt ran Arnhrui hield Ac /.null rluu'si' jachtverp.niging J'rinsm Beatrix" Donderdag, evenals elk jaar op 'j S'ovrmbcr, dc dag, tan dc schuifpuit ooit ran dr. Jagers St. Hubertus, dc traditionele Sl. Hubertus- jacht. De joto loont burgemeester Ch. G. Mntscr van Arnhem, temidden van dc meute, ivr.lkc ongeduldig tracht op dc aanvang van dr jacht. Links tc paard ritmeester G rappel aar, rechts jacht meester Gclissen. Een actieve depressie, die Donderdag j ten Westen van de golf van Biscaye was j gelegen is over cte Zuiówestpunt van Ier- j land naar het Noorden gekoerst cn ver- rivijcierrie zich Vrijdagmorgen weer in j Noordwestelijke richting. Ze had toen een [diepte bereikt van ongeveer 965 mb. Deze depressie heeft in West-Europa een krach tige zuidelijke wind doen opsteken, waar mee warme cn vochtige lucht naar ons land is getransporteerd. Het warmtefront- dat de voorste begrenzing vormt van deze warme lucht bevond zich Vrijdagochtend boven Nederland, en veroorzaakte hier en daar wat regen. Ook Zaterdag zal ons land in deze warme en vochtige lucht blij- ven, zodat het weertype geen belangrijk® verandering zal ondergaan. - --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1