J Bezoek aan de West geëindigd SPONTANE AF SCH VOOR KONINKLIJK PAAR Achttien duizend kindermonden zongen „Jan van Riebeek" vertrokken m Molotow zon conferentie hebben voorgesteld Dulles op bezoek bij president Tito Twee personen gedood Nieuwe chef-staf openbaart verlangens van het leger ijnenvëger „HoogezancP bij Gusto te Schiedam in dienst gesteld Sultan terug op de troon BEN JOESSEF 16 NOVEMBER WEER NAAR MAROKKO Koninklijk Paar te Dakar Plechtigheid in Djakarta Eindhovenaar in België gewurgd W eeroverzicht MAANDAG 7 NOVEMBER 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3224 Weerbericht wtM m Gevecht op Ambon Koninklijk Paar half drie op Schiphol Spanningen in het Midden-Oosten Generaal Burns in. Jeruzalem terug Bemiddeling in bet Midden-Oosten? Ernstig verkeersongeval in Giethoorn Beëdiging kolonel Nasution Gemeenteclassificatie verder verminderen Jordanië meldt grens- schending^i met Israël - /"ONGEVEER achttien duizend schoolkinderen hebben Za terdagmiddag in het Surinanie- jtadion in Paramaribo spontaan afscheid genomen van koningin Juliana en prins Bernhard, die 24 uur later, na een bezoek van drie weken aan de rijksdelen in de West, uit Suriname zouden vertrekken. De zanghulde onder leiding van dirigent Heineman klonk maar schuchter, doch een ontroerend ogenblik brak aan toen de dirigent van het podium was afgestapt en de geweldige kinderschare spontaan uit volle borst begon te zingen „Oranje boven, leve de Koningin". De muziek viel in en de duizenden kinderen brachten, huppelend en met hun vlaggetjes zwaaiend, een ongedwongen ovatie aan het Ko ninklijk Paar. In het inlandse dorp Albina had H.M. koningin Juliana een allerhartelijkste ont moeting met een groep In dianen Zondagavond om vijf minuten voor half negen Nederlandse tijd kwam het definitieve slot van het koninklijk bezoek. Het K.L.M.- vliegtuig PH-DFH, de „Jan van Riebeek", steeg op van het vlieg veld Zanderij bij Paramaribo. Het toestel werd, na een landing op'het vliegveld Yoff van Dakar in Frans West-Afrika, vanmiddag om drie uur in Lissabon venvacht. Dinsdagmorgen om tien uur gaat de tocht verder, 's Middags om half drie wordt het vliegtuig op Schiphol verwacht. OOSTERSE SFEER TRIOMFTOCHT WELKOM 18 In het Surinaamse dorp Alkmaar heeft H.M. koningin Juliana een bezoek gebracht aan een Hindoestaans kinderhuis. Er was een erepoort opgericht met God zegene U" als opschrift. J De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, en president Tito van Joe goslavië hebben gisteren zeven uur met elkaar geconfereerd, eerst op het eiland Brioni, later op het kleinere eiland Venga. Op een persconferentie in het paleis van de president deelde minister Dulles, gezeten naast Tito, het volgende mee: VERKLARIISG N.V.V.: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1312 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "gsQravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R82 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks VUjrUM- Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN - Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. Flinke opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. In de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuid en Iets minder zacht. ZON EN" MAAN" B November: zon op 7.48. onder 17.03: maan op 0.56, onder 14.21. Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT ■iPJp&XPj'i&x. j ï»-' 7^ ■ft'5 ri ja Zondagmorgen hebben Koningin en Prins een kerkdienst bijgewoond in de kerk der Evangelisch-Lutherse ge meente aan de Steenbakkerijstraat in Paramaribo. Ds. J. H. Hanneman preekte in deze dienst naar aanleiding van Genesis 9 817 en Lucas 19 1. Na de kerkdienst heeft de Koningin op het Siviaplein het door de Neder landse beeldhouwer Mari Andnessen vervaardigde monument onthuld. Dit monument symboliseert de dankbaar heid der Nederlandse bevolking voor wat Suriname gedaan heeft in en na de laatste wereldoorlog. De Koningin hield bij de onthulling een toespraak, waarin zij o.a. zei: „Gedurende de dagen, dat wij hier zijn geweest, zijn mijn man en ik diep onder de indruk gekomen van deze verbondenheid des harten, die de rijksdelen verbindt en met name van de liefde, die hier Nederland wordt toegedragen. Nederland bp zijn beurt heeft grote gevoelens van me deleven en liefde voor Suriname. Moge dit teken van dankbaarheid van Nederland tot in lengte van dagen in uw midden blijven staan als een symbool van een diepge voelde band." De minister-president van Suriname, de heer Ferrier. beantwoordde de re de. waarna hij een driewerf hoera uit bracht: op de Koningin, de Prins en de Rijksgedaehte. Zaterdagmorgen hebben Koningin en Prins een bezoek gebracht aan het Lelydorp-project in het district Suri name. een experimenteel landbouw bedrijf op minder vruchtbare gronden, waar men alle bevolkingsgroepen vindt. De beheerder, de heer E. J. M. Glavimans. leidde de Koningin en de Prins rond. Nadat de Koningin enige op palen ge bouwde boerenhuizen had bezocht, werd het Koninklijk Paar een kleurige bloe menhulde gebracht, waarna ccn groep kinderen een aantal dansen uitvoerde. Op Lelydorp was de gehele Indonesische bevolking samengestroomd en het leek bier wei of het Verre Oosten naar het Verre Westen was overgeplaatst. In de reeds van hitte trillende lucht weerklonken de zacht tinkelende klan ken van de gamelan, terwijl la! van vrouwen, gekleed in sarong en kabaja, met Oosterse rust het gezelschap hoge gasten gadesloegen. Het Koninklijk Paar woonde o.a. een vergadering van de dessaraad bij. Een Hindoestaanse Pandit-pnester brachct volgens Hindoe gebruik een eer bewijs aan het Koninklijk Paar door een schaal met vuur boven hun hoofden te houden. Op de terugweg naar Paramaribo werd nog gestopt in Hannalusi om de Hindoestaanse landbouwers, die wonen langs het pad van Wanica. m de gelegenheid te stellen de Koningin hun hulde te betuigen. Het werd een waardige huidebetoging. Paar vormden dc kinderen met reus achtige letters het woord „Welkom". In een toespraak bracht de Koningin, die een eenvoudige gebloemde jurk aan had, dank voor dc mooie middag. Zij wees op het grote belang van zelfstan digheid en zei. dat de opgroeiende jeugd in de eerste plaats moet trachten mens te zijn en de eigen taak te vervullen. Nooit moet men zichzelf zien als middelpunt. ..Jullie wonen in een land van de toe komst". zei de vorstin. „Maakt er van wat jullie kunt." Ten slotte defileerden de kinderen in een massale optocht la»»gs het podium, waar de Koningin en de Prins diep ont roerd de hulde in ontvangst namen. Na een onverwacht bezoek aan de kleurige markt van Paramaribo, waar Hindoestaanse, Indonesische en Indi aanse boeren hun producten verkopen, is de Zaterdag besloten met een groot galadiner in het gouvernementshuis. De laatste tocht van Koningin en Prins door Paramaribo op Zondagmid dag werd een ware triomftocht. Geheel Paramaribo scheen uitgelopen te zijn om afscheid te nemen van de vorste lijke bezoekers. Tijdens hun verblijf in Lissabon zul len Koningin en Prins de gasten der Portugese regering zijn. Met de in vol bedrijf zijnde Rotterdamse haven als achtergrond werd vanmorgen bij de Werf Gusto te Schiedam, de daar ten behoeve van de Koninklijke Marine gebouwde mijnenveger Hr. Ms. „Hoogezand" overge dragen en in dienst gesteld. Nadat een groot aantal genodigden op een daartoe voor het schip op gesteld podium had plaats genomen leverde mr. A. F. Smulders, één der directeuren van de werf deze tweede van een serie van 32 mijnenvegers die op^ verschillende Nederlandse werven gedeeltelijk voor rekening van de Verenigde Staten in het kader van het „Off-Shore Procurement Pro- gramme" in aanbouw zijn, op aan de vlagofficier materieel, Schout bij nacht H, H. L. Propper, die als uitvoerder van het tussen Nederland en de Ver enigde Staten gesloten contract optreedt. 's Middags in het stadion gaven de kinderen verschillende demonstraties ten beste: zang, dans en padvindersspel. Na de aankomst van het Komnkluk Met een korte toespraak, waarjn hij de goede samenwerking prees, die be-, stond tussen de. opdrachtgever, de Werf Gusto en de Werf Wilton Fijenoord, droeg Schout bij Nacht Pröpper daar>» het schip over aan de opdrachtgever, die het aanvaardde bij monde van. Cap tain Hugh P. Webster, de Amerikaanse Shipbuilding Liaison Officer in Neder land, die op zijn beurt de „Hoogezand" aan de Nederlandse regering aanbood, namens-welke het werd aanvaard door de Commandeur in Nederland. Commandeur Erkel zag in deze over dracht een voorbeeld van de goede samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse marine. Vervolgens wendde hij zich tot de Des avonds zullen Koningin en Prins een gala-receptie bijwonen, welke te hunner ere gegeven wordt door presi dent Higinp Craveiro Lopes. De Koningin en de Prins zullen de nacht doorbrengen in het Seteais-hotel te Cintra, ongeveer 30 km buiten Lissabon. m s commandant van de nieuwe mijnen veger. die hij opdracht gaf het schip in dienst te stellen. De bemannng begaf zch aan boord en stelde zch op het achterdek op. waarna tijdens een „Alle Hens" de Nederlandse driekleur in de acherste vlaggemast werd gehesen. De officiële plechtigheid werd besloten met het Wilhelmus, .ge speeld door het „tamboer- en pijper- korps in de Marinierskapel. De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door de Shipbuilding Representative van de Verenigde Staten in Europa, Rear- admiral Philip W. Snyder en het college van B. en W. van de gemeente Hooge- zand-Sappemeer. Burgemeeseter H Roelfsema, wiens echtgenote in Maart, het schip te water had gelaten, bood namens de gemeente Hoogezand- Sappemeer een zilveren sigarettendoos met inscriptie en een aquarel, geschil derd door een van de ingezetenen van Hoogezand aan de commandant van het schip aan, om, de band tussen het schip en de gemeente Hoogezand te verstevi gen. Evenals de eerste mijnenveger van dze klasse. Hr. Ms. Dokkum die kort ge leden in Rotterdam in dienst werd ge steld. heeft de Hoogezand een standaard watcrverplaatsing van 425 ton, een grootste lengte van 46.62 meter en een grootste breedte van 8.78 meter. Bij een gevecht tussen Indonesische mariniers en politiemanschappen van een mobiele brigade op Ambon zijn vijf personen, twee mariniers, een politie man en twee burgers, gedood, De mari niers deden met zwaar geschut 'n lan dingspoging op Ambon. Zij werden te ruggeslagen maar kregen tenslotte as sistentie van op het eiland gelegerde troepen. Morgenmiddag omstreeks half drie wordt het Koninklijk Paar met de „Jan van Riebeek" op Schiphol verwacht. Het vliegtuig, dat H.M, de Koningin. Z.K.H. de Prins der Nederlanden en zijn gevolg vervoert, komt dan van Lissabon, waar het morgenochtend om tien uur Ned. tijd zal opstijgen. Od Schiphol zullen o.m. enkele mi nisters en verschillende andere autori teiten ter begroeting aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling dat H.M. de Koningin, na de verwelkoming van de vier Prinsessen en het afscheid van dc bemanning van de „Jan van Riebeek", een kort woord zal spreken voor radio, film en televisie. Daarna zal het koninklijk gezin per auto vertrekken. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal de begroeting van het Koninklijk Paar op het platform ge schieden. Bij slecht weer zal alleen tie toespraak voor radio, film en televisie in de ICA-waehtkamer worden gehouden. Evenals bij het vertrek zal de ko ninklijke standaard aan de hoogste mast voor de ICA-wachtkamer aan de plat formzijde worden gehesen zodra de „Jan van Riebeek" is aangekomen, aan de 5 andere masten worden de vlaggen van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot- Brittannië, Portugal en Nederland ge hesen. In Westelijke diplomatieke kringen In Geneve verluidt dat de Amerikaan se. Britse en Franse ministers van Bui tenlandse Zaken door Molotow Indirect en niet officieel er van In kennis zijn gesteld dat volgens Rusland de span ning in het Midden-Oosten het best kan worden verminderd door een spoedige conferentie tussen dc grote mogendhe den (waaronder Rusland), de Arabie ren en Israël. Molotow zou deze diplomatieke bal lon hebben opgelaten tijdens zijn onder houd met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Mosje Sjarett. Tot nu toe zijn de Westelijke mogendheden er ten sterkste tegen gekant. Rusland Sultan Sidi Mohammed Ben Joessef, die in 1953 door de Franse regering we gens zijn nationalistische neigingen werd afgezet en in ballingschap gezon den, zal 16 November naar Marokko te rugkeren, aldus Is Zondag vernomen na een onderhoud, waarbij hij de leden van de Marokkaanse troonraad in hun func tie bevestigde tot zijn aankomst in zijn land. Tijdens een plechtigheid in het Cha teau Veile Saint Cloud, de officiële resi dentie van minister van buitenlandse 'Zaken Pinay in een voorstad van Pa rijs, erkende Frankrijk Zondag officieel het volledig herstel van de Sultan op de Marokkaanse troon. De sultan en minister Pinay stonden beiden in de houding, toen een Franse militaire kapel de Marseillaise en het Marokkaanse volkslied speelde. De Franse en Marokkaanse sdaggen wap perden naast elkaar van het gebouw van Pinay's ambtswoning. In een gemeenschappelijke verklaring van Ben Joessef en Pinay wordt gezegd, dat de sultan voort zal gaan met zijn plannen om een Marokkaanse regering in te stellen, die de verschillende stro mingen in het land zal vertegenwoordi gen. Het zal de taak van de regering zijn hervormingen in te voeren, die van Marokko een democratische staat en een constitutionele monarchie zullen maken Marokko zal met Frankrijk onderhan delingen. beginnen, die het tot een on afhankelijke -staat zullenmaken," '„mét Frankrijk verenigd door de permanente banden van een vrijelijk aanvaarde en gedefinieerde onderlinge afhankelijk heid". Ben Joessef en Pinay waren het er over eens, dat hun landen hun toekomst zullen opbouwen, samen en zonder in menging van derden". De sultan gaf Zondagavond een offi cieel diner voor Franse gasten, onder wie generaal Georges Catroux, die hem op Madagascar als speciale afgezant Het vliegtuig met het koninklijk paar is Maandagochtend om 6.33 in Dakar (Frans West-Afrika) aange komen. Het vertrek vandaar naar Lissabon was gesteld op 9.30 uur. Bij de aankomst te Dakar werden de Koningin, de Frins. Minister Kernkamp en het koninklijk gevolg begrot door de heer Cornut-Gentilie, hoge commissaris van Frankrijk i n Frans West-Afrika. Het gezelschap begaf zich daarna naar het paleis van de Hoge Commissaris. Gedurende hun verblijf van drie uren te Dakar zouden de Koningin en de Prins een rondrit maken door Dakar. Bij het oversteken is Zondagmiddag de 6-jarige Frans S. van de Kralingse Kerklaan op de Ringvaartvveg te Rot terdam tegen een passerende auto gelo pen. Met een wond aan het achterhoofd moest het ventje naar het Bergwegzie kenbuis worden vervoerd. 1, Beide staatslieden hebben gespro ken over de volken van de stalen van Oost-Europa. Zij waren het er over eens, dat het belang van onaf hankelijkheid voor deze staten erkend moet worden. Midden-Oosten met „speciale aan dacht voor het feit, dat president Tito een bezoek zal brengen aan de Egyp tische premier kolonel Nasser, en wel in December". Uit goed ingelichte bron wordt ver nomen dat Dulles Tito heeft verzocht, zijn invloed aan te wenden voor het behoud van de vrede. Tito was van plan geweest ziin bezoek aan Egypte uit te stellen. Blijkbaar heeft Dulles hem er toe overgehaald, het spoedig te laten doorgaan. 4. De Balkan-alliantie tussen Joe goslavië. Griekenland en Turkije is eveneens bestudeerd. van de Franse regering bezocht en zijn goedkeuring voor het hervormingsplan voor Marokko verkreeg. Zowel Pinay als Ben Joessef spraken na afloop van hun onderhoud van een „historische dag". In politieke kringen te Rabat ver wacht men na de terugkeer van de sul tan een strijd om de macht tussen de twee nationalistische partijen, de Istiq- lal en de democratisch onafhankelijk- heidspartij. De eerste wil Ben Joessef slechts een symbolische rol als consti tutioneel monarch toebedeeld zien, ter wijl de tweede volgens haar program ma van oordeel is, dat de sultan van godswege is bestemd om het land actief te leiden. Naar Ass. Press te Parijs verneemt, zal generaal Boyer de Latour du Mou lin worden vervangen door Léon Mar- chal, thans secretaris-generaal van de Raad van Europa te Straatsburg. Mar- chal heeft reeds lang aan de kant van ex-sultan Mohammed Ben Joessef ge staan. een stem te geven in de aangelegen heden van een gebied dat sinds lange tijd tot haar invloedssfeer behoort. Het hoofd van de commissie der Ver. Naties, die toezicht moet houden op de naleving van het bestand tussen Israël en de Arabische landen, generaal-ma- joor Burns, is Zondag in zijn hoofd kwartier in Jeruzalem teruggekeerd. Generaal Burns heeft verklaard niet te geloven dat de huidige spanning rondom Israël onmiddellijk tot een vol slagen oorlog zal leiden. De mogelijk heid bestaat echter wel, zei hij. Amerika heeft een dringend beroep op Israël en Egypte gedaan, zich ac- coord te verklaren met de plannen van de Ver. Naties voor een staakt-het- vuren in de woestijn van Sinaï. Dit verzoek heeft onderminister Alien ge daan aan de ambassadeurs van Israël en Egypte in Washington. Intussen beschuldigen Israël en de Arabische staten elkaar over en weer van nieuwe grensincidenten. De Syrische luchtdoelartillerie heeft een Israëlisch vliegtuig neergeschoten, dat op Libanees gebied is terechtgeko men en in vlammen is opgegaan, heeft radio-Cairo gemeld. Een verkeersongeval te Giethoorn, op de weg van Noord naar Zuid heeft Zon dagavond om ongeveer half acht twee doden geëist. De bestuurder van een motorrijwiel, de 19-jarige G. Vlot uit Steenwijkerwold is ter hoogte van de Boerenleenbank tegen de 46-jarige mevr. M. OortAling, die daar gearmd liep te wandelen met haar schoonzuster uit Amsterdam aangereden. Mevr. O. werd tegen de weg geslingerd en was onmid dellijk dood. De jeugdige motorrijder kwam te vallen en is eveneens ter plaatse overleden. Beide slachtoffers hadden een schedelbasisfractuur beko men. Mevrouw O. was moeder van vijf kin deren. Staande onder het vaandel van fle landmacht is Maandagochtend vroeg de nieuwe inmiddels tot generaal- majoor bevorderde chef-staf van de Indonesische landmacht, A, H. Nasution, te Djakarta door president Soekarno beëdigd. Soekarno legde hij deze beëdiging er de nadruk op, dat het leger de s.rijder is voor de onafhankelijkheids proclamatie van 17 Augustus 1945. Nasution herinnerde in een uitvoe rige dagorder er aan, hoe hij drie jaar buiten het leger heeft gestaan, na zich teruggetrokken te hebben om te boeten voor de 17 October- kwestie, die met haar voor- en na spel zo veel opschudding verwekte. Hij zeide, dat hij sinds het kabinet- WHopo zijn standpunt onveranderd had gehandhaafd. Nasution somde de volgende pun ten voor een legerprogramma op: Een militaire wetgeving ter ver jonging en zuivering van het leger. Het afwikkelen van de veteranen- kwestie. Het dagelijks bestuur van het N.V.V. heeft in zijn vergadering van heden o.m. „met belangstelling kennis genomen van het voorstel van K.A.B. en C.N.V. een verdere stap te doen op de weg naar af schaffing van de gcmeenteklassificatie aldus een communiqué. „Het dagelijks bestuur brengt in herinnering, dat het N.V.V. zich steeds voor geleidelijke af schaffing van de gemeenteklassaficatie heeft uitgesproken. Het spreekt derhalve vanzelf, dat het dagelijks bestuur van oordeel is. dat. indien uit het thans door de Sociaal Economische Raad ingestel de onderzoek blijkt, dat er ruimte is voor verbetering van de arbeidsvoor waarden. verdere vermindering van de gemeentekiassificatie aan de orde moet komen", zo besluit de verklaring. Zaterdag voormiddag is in een dreef Deze woorden maken duidelijk dal ?P ^00 meter van de Turnhoutse baan Tito's standpunt ten opzichte van de Oosleuropese volken niet veranderd is door hei bezoek dat de Russische leiders in Mei aan Belgrado gebracht hebben. 2. Zij waren het er over eens. „dat het Duitse vraagstuk geleidelijk, stap voor stap moet worden opgelost". 3. De beide staatslieden bespraken de slechter wordende toestand in het te Oostmalle in België aangetroffen het lijk van Jac. van der Velden uit Eind' hoven, die door wurging om het leven Is gebracht. Volgens het eerste onderzoek van de rijkswacht is het niet uitgesloten, dat de man op een andere plaats is gedood en dat het lijk daarna is vervoerd naar de dreef waar het werd gevonden. Het parket van Antwerpen heeft zich Zater dagmiddag naar Westmalle begeven. Van Jordaanse militaire zijde is be kend gemaakt dat Israël Zondag vier maal de bestandsovereenkomst heeft ge schonden. Zo zou een Israëlische patrouil- in het district Hebron de grens hebben overschreden om een kudde weg te voeren. Door Jordaanse veiligheids troepen waren de Israëliërs echter ver dreven. Bovendien zou in twee gevallen een Israëlische patrouille het vuur heb ben geopend op Jordaanse militairen aan de andere kant van de grens. Tenslotte was van Elat uit. aan de Rode Zee. een granaat afgeschoten op de Jordaanse haven Akaba. Bij geen van deze inciden ten waren slachtoffers gevallen, aldus het bericht uit Amman. Het verwezenlijken van het streven naar een volksleger. Regelingen, die de kern van het leger, daterende uit 1954, beschermt. Wettelijke regeling voor de vete ranen. Wettelijke regeling van de militaire opleidingsplicht op scholen. Regeling van de positie van de dessawachten. Het vaststellen van een overgangs regeling van de huidige naar de toe komstige situatie. Ten aanzien van de militaire poli tiek van de regering noemde Nasu tion de volgende verlangens: Een begroting voor de strijdkrach ten, bedragende een derde van de staatsbegroting. Een duidelijke veiligheidspolitiek door politici en militairen op te stel len. Geregeld overleg tussen Soekarno en Hatta, als hoogste militaire leiding, en de nationale veiligheidsraad. Spoedige vastlegging van een de fensiebeleid, dat aanknoopt aan de staatspolitiek. Nasution, die in het begin van zijn verklaring zeide, dat hij zich tot voor kort niet ter beschikking wilde stel len voor chef-staf en de canditatu- ren van Gatot Subroto en Sitnbolon had gesteund, dankte vervolgens Oetovo en Kolonel Loebis voor hun beleid tijdens de jongste legercrisis. Nasution besloot zijn verklaring aldus: Thans keer ik terug temidden van mijn medestrijders sinds 1945. „Ik beloof niets, maar roep slechts op om samen onze jas uit te trekken en ons bloed en zweet te geven in het belang van onze strijdmacht". Hy zegde toe, dat hij zo spoedig moge lijk besprekingen zou voeren met de leidei's van het land en het leger. De plechtigheid werd bijgewoond door premier Harahap, vele leden van het kabinet, alle zeven territori ale commandanten, leden van het corps diplomatique en militaire atta chés. DE BILT. Maandag 10 uur. De de pressie op de oceaan, die al enige da gen in West-Europa zacht najaarsweer brengt, veranderde weinig van 'piaats. Wel nam de luchtdruk in de kern, die zich iels naar het Zuiden verplaatste, geleidelijk toe. Aan de Oostflank van de depressie liepen enkele buienstoringen over de Britse eilanden en over de Noordzee naar het Noorden. Een van deze storingen veroorzaakte in de nacht van Zondag op Maandag in Den Helder een onweersbui, waar bij 14 mm regen werd afgetapt. Een krachtig hogedrukgebied dat Zaterdag boven Noord-Scandinavië ontstaan is trok naar Centraal-Rusland en brengt daar een vorstperiode. In ons land stroomde warme en vochtige lucht binnen. Tijdens opklaringen ontstond hierin mist. De temperaturen waren Zon*ag ver boven normaal. Op het vliegveld Beek werd zelfs een maximumtemperatuur van 20.4 graden gemeten. Ér komt weinig ver andering in het weerbeeld. Wel komen de temperaturen op een iets lager niveau e* bestaat er kans op een enkele verspreide bui.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1